Omsättningen under det fjärde kvartalet 2013 minskade med 10 procent till 337 miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till 0,6 procent.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Omsättningen under det fjärde kvartalet 2013 minskade med 10 procent till 337 miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till 0,6 procent."

Transkript

1 Sida 1 av 10 Bra start på kvartalet, men trög avslutning Omsättningen under det fjärde kvartalet 2013 minskade med 10 procent till 337 miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till 0,6 procent. "I Sverige inleddes kvartalet starkt men mot slutet märktes återigen en ostadigare efterfrågan från våra kunder. I kombination med få arbetsdagar och många helgdagar i december hade vi då många obelagda konsulter. Det har drabbat kvartalets rörelseresultat. Vi vet att när konjunkturen vänder uppåt ökar vår omsättning och vinst. Än har vi emellertid inte sett någon stabilare konjunkturuppgång utan efterfrågan på våra tjänster är fortfarande ryckig", säger Jan Bengtsson VD Uniflex. "I Norge har vi tack vare bra försäljningsarbete och god kostnadskontroll nått både tillväxt och vinst i det fjärde kvartalet. Vi bedömer att vi även fortsättningsvis kommer att växa och tjäna pengar i Norge", fortsätter Jan Bengtsson. "Den första mars tillträdde vi vår förvärvade verksamhet i Tyskland. Omsättningen fortsätter att öka och uppgick under det fjärde kvartalet till närmare 13 miljoner kronor. Rörelseresultatet blev minus 2,7 miljoner kronor vilket är sämre än förväntat. Orsaken är att vi gjort en del förändringar inom administrationen vilket har lett till uppsägningskostnader samt att även de tyska kunderna under mellandagarna uppvisat samma återhållsamhet i sina beställningar som vi noterat i Sverige. Därmed har vi haft ovanligt många obelagda konsulter under december. Vår tidigare bedömning att vi kommer att göra vinst i Tyskland från och med helåret 2014 är dock oförändrad, säger Jan Bengtsson. "I Finland har omsättningen inte ökat som vi tänkt oss och rörelseresultatet är fortfarande negativt", avslutar Jan Bengtsson. För mer information kontakta: Jan Bengtsson, Verkställande direktör Uniflex, tfn: Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning, rekrytering och omställning av personal inom yrkesområdena industri, lager, bygg, el, kundtjänst, försäljning, administration, städ och butik. Uniflex är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap och finns i Sverige, Norge, Finland och Tyskland. Uniflex är medlem i Almega Bemanningsföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierat.

2 Sida 2 av 10 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2013 Året i korthet Nettoomsättningen uppgick till 1 397,7 MSEK (1 577,6), en minskning med 11,4 procent. Resultat per aktie uppgick till 0,72 SEK (0,71) före utspädning och 0,71 SEK (0,70) efter utspädning. Rörelseresultatet uppgick till 21,5 MSEK (20,5), motsvarande en rörelsemarginal på 1,5 procent (1,3). Resultatet efter finansiella poster uppgick till 20,1 MSEK (20,6). Resultatet efter skatt uppgick till 12,5 MSEK (12,0). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -19,6 MSEK (35,8). Styrelsen föreslår en utdelning om 0,70 SEK (0,60) per aktie. Uniflex förvärvade den 1 december Utvecklingshuset COM AB. Uniflex förvärvade den 1 mars rörelsen i ett tyskt bolag. En av Uniflex största kunder omorganiserade under våren sin kundserviceverksamhet, vilket fått konsekvenser för Uniflex i form av uppsägningar och förlorade intäkter. Minskningen av intäkterna uppgår till 40 MSEK per kvartal från maj Kvartalet i korthet Nettoomsättningen uppgick till 336,5 MSEK (375,3), en minskning med 10,3 procent. Resultat per aktie uppgick till 0,03 SEK (-0,11) före utspädning och 0,03 SEK (-0,11) efter utspädning. Rörelseresultatet uppgick till 2,1 MSEK (-1,5), motsvarande en rörelsemarginal på 0,6 procent (-0,4). Resultatet efter finansiella poster uppgick till 1,7 MSEK (-1,3). Resultatet efter skatt uppgick till 0,5 MSEK (-1,8). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 5,7 MSEK (47,2). Uniflex verksamhet Sverige Uniflex omsättning har under 2013 minskat med 11 procent och under det fjärde kvartalet 2013 minskat med 10 procent jämfört med föregående år. Året har präglats av lägre efterfrågan på bemanningstjänster än föregående år. Det fjärde kvartalet inleddes starkt men mot slutet märktes återigen en ostadigare efterfrågan. Som tidigare informerats om har en av Uniflex största kunder omorganiserat sin kundserviceverksamhet, vilket fått konsekvenser för Uniflex i form av uppsägningar och förlorade intäkter. Intäkterna har minskat med 40 MSEK per kvartal från och med maj Omställningskostnaderna uppgick till 2 MSEK och resultatfördes i sin helhet i det andra kvartalet. Den 1 december förvärvade Uniflex omställningsföretaget Utvecklingshuset COM AB. Bedömningen är att verksamheten kommer att ha en positiv påverkan på Uniflex resultat under Den beräknade årsomsättningen uppgår till ca 20 MSEK. Norge Under året har de utvidgade försäljningsinsatserna inom andra sektorer än byggsektorn, som är Uniflex största yrkesområde i Norge, burit frukt och intäkterna därifrån har ökat. Det fjärde kvartalet uppvisar både tillväxt och vinst. Den förändrade kundmixen har gjort att de säsongsmässiga variationerna i intäkterna minskat, varför bolaget bedömer att rörelseresultatet även kan bli positivt under vinterhalvåret. Finland Omsättningen och rörelseresultatet i Finland har inte utvecklats som förväntat, men bedömningen är att dessa kommer att förbättras framgent. Tyskland Uniflex förvärvade den 1 mars 2013 verksamheten i ett tyskt bolag. Verksamheten som bedrivs på sju orter har under året haft en omsättning som uppår till drygt 35 MSEK. Rörelseresultatet har belastats med kostnader för utökade försäljningsresurser och marknadsföring. Etableringen har belastat rörelseresultatet med 6,8 MSEK under Bedömningen är att den tyska verksamheten kommer att börja generera vinst under 2014.

3 Omsättning Helåret 2013 Fjärde kvartalet Resultat Helåret 2013 Fjärde kvartalet Omsättning och rörelseresultat Sida 3 av 10 Omsättningen minskade med 11,4 procent till 1 397,7 MSEK (1 577,6). Under 2013 stod de fem största kunderna för 36 procent (42) av omsättningen. 62 (54) kunder stod för 80 procent av omsättningen. Under den senaste 12-månadersperioden har ingen enskild kund stått för mer än 12 procent (16) av Uniflex omsättning. Uniflex verksamhet består av fyra rörelsesegment, de geografiska områdena Sverige, Norge, Finland och Tyskland. Av årets omsättning har 1 274,1 MSEK (1 500,5) genererats av verksamheten i Sverige, 77,1 MSEK (70,5) av verksamheten i Norge, 11,0 MSEK (5,1) av verksamheten i Finland och 35,5 MSEK (-) av verksamheten i Tyskland. Utifrån Bemanningsföretagens statistik för de tre första kvartalen 2013 bedömdes att den bemanningsmarknad Uniflex är verksamt på i Sverige hade minskat med 3,7 procent jämfört med samma period Under motsvarande period minskade Uniflex med 15,5 procent i Sverige. Uniflex mål är att öka mer än totalmarknaden. Av årets omsättning i Sverige är 66 procent (60) från arbetarsidan och 34 procent (40) från tjänstemannasidan. Omsättningen minskade med 10,3 procent till 336,5 MSEK (375,3) jämfört med samma period föregående år. Av kvartalets omsättning har 300,1 MSEK (353,8) genererats av verksamheten i Sverige, 21,6 MSEK (19,1) av verksamheten i Norge, 2,3 MSEK (2,4) av verksamheten i Finland och 12,5 MSEK (-) av verksamheten i Tyskland. Rörelseresultatet uppgick till 21,5 MSEK (20,5) och resultatet efter finansiella poster uppgick till 20,1 MSEK (20,6). Det ger en rörelsemarginal på 1,5 procent (1,3) och en vinstmarginal på 1,4 procent (1,3). Verksamheten i Sverige har genererat ett rörelseresultat om 31,1 MSEK (31,0), verksamheten i Norge -0,8 MSEK (-5,1), verksamheten i Finland -1,9 MSEK (-2,9) och verksamheten i Tyskland -6,8 MSEK (-). Uniflex har som mål att rörelsemarginalen över en konjunkturcykel i genomsnitt ska uppgå till 5 procent. Under de senaste fem åren har rörelsemarginalen i genomsnitt varit 3,0 procent, se diagram nedan. Rörelseresultatet uppgick till 2,1 MSEK (-1,5) och resultatet efter finansiella poster uppgick till 1,7 MSEK (-1,3) vilket ger en rörelsemarginal om 0,6 procent (-0,4) och en vinstmarginal om 0,5 procent (-0,4). Verksamheten i Sverige har genererat ett rörelseresultat om 4,7 MSEK (2,0), verksamheten i Norge 0,9 MSEK (-2,3), verksamheten i Finland -0,7 MSEK (-0,8) och verksamheten i Tyskland -2,7 MSEK (-). MSEK Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Omsättning Rörelseresultat Utveckling rörelsemarginal % Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Rörelsemarginal Mål 5% Genomsnittlig rörelsemarginal

4 Säsongsvariationer Sverige Norge Finland Tyskland Januari - Mars 62 (64) 61 (64) 62 (64) 20 (-) April - Juni 60 (59) 60 (59) 61 (60) 61 (-) Juli - September 66 (65) 66 (65) 66 (65) 66 (-) Oktober - December 62 (62) 62 (62) 62 (61) 60 (-) Helåret 250 (250) 249 (250) 251 (250) 207 (-) Aktiekapital och kapitalstruktur Sida 4 av 10 Intäkterna är beroende av antalet arbetsdagar i perioden, men även av fördelningen mellan månaderna. Antal arbetsdagar under året uppgick till: Aktiekapitalet uppgår per den 31 december 2013 till SEK fördelat på A-aktier och B-aktier. Utdelning Årsstämman den 18 april 2013 beslutade i enlighet med styrelsens förslag att till aktieägarna utbetala en utdelning om 0,60 SEK per aktie för räkenskapsåret 2012, vilket motsvarar en total utdelning om cirka 10 MSEK och cirka 87 procent av årets vinst. Styrelsen kommer att föreslå årsstämman en utdelning på 0,70 SEK per aktie för räkenskapsåret 2013, vilket motsvarar en total utdelning på cirka 12 MSEK och cirka 97 procent av årets vinst. Beslut om utdelning kommer att fattas på årsstämman den 24 april Uniflex mål för utdelning är att den minst ska uppgå till 50 procent av årets vinst i koncernen. Teckningsoptioner Årsstämman den 18 april beslutade att emittera teckningsoptioner omfattande högst teckningsoptioner. Erbjudande om köp av teckningsoptioner har riktats till och tecknats av verkställande direktören och ytterligare fem ledande befattningshavare i koncernen. Varje option i optionsprogrammet berättigar till köp av en aktie till ett lösenpris om 36 kronor under perioden 1 juni maj Om samtliga utestående teckningsoptioner utnyttjas kommer bolagets aktiekapital öka med kronor och det egna kapitalet med totalt 5,4 MSEK. De nytecknade aktierna skulle då utgöra cirka 0,9 procent av det totala antalet aktier i bolaget efter nyteckning och cirka 0,5 procent av det totala antalet röster i bolaget. Uniflex har ytterligare två pågående aktieoptionsprogram, 2010/2014 med utestående teckningsoptioner per och 2012/2016 med utestående teckningsoptioner per För ytterligare beskrivning av aktieoptionsprogrammen hänvisas till sidan 40 i årsredovisningen för Under året har teckningsoptioner i aktieoptionsprogrammet 2013/2017 återköpts av bolaget för kronor och teckningsoptioner i aktieoptionsprogrammet 2012/2016 återköpts av bolaget för kronor. Likviditet och finansiering Koncernens likvida medel uppgick per den 31 december 2013 till 18,8 MSEK (17,6). För att förstärka likviditeten i den expansionsfas bolaget befinner sig i, har checkräkningskrediten under året utökats med 20 MSEK och uppgår per 31 december 2013 till 80 MSEK. Per den 31 december 2013 har 40,0 MSEK (0,0) av krediten utnyttjats. Som säkerhet för checkräkningskrediten har bolaget under året tagit ut företagsinteckningar på 40 MSEK. De totala företagsinteckningarna uppgår därmed till 80 MSEK per 31 december Kostnader om 0,4 MSEK har belastat finansnettot i det fjärde kvartalet. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för helåret 2013 till -19,6 MSEK (35,8). Det negativa finansnettot består till största delen av omräkningar av koncerninterna lån i svenska kronor samt kostnader för företagsinteckningar. Soliditeten per 31 december 2013 uppgick till 21,6 procent (21,9). Uniflex mål är att bolagets soliditet skall överstiga 15 procent. Inkomstskatt Skattekostnaden för koncernen uppgick för helåret 2013 till 7,6 MSEK (8,6), och avser i sin helhet den svenska verksamheten, vilket ger en effektiv skattesats på 38 procent (42). Ingen skatteintäkt har beaktats på underskotten i de utländska dotterbolagen. Investeringar Koncernens investeringar i anläggningstillgångar uppgick under helåret 2013 till 6,4 MSEK (0,2). Uniflex förvärvade den 1 mars verksamheten i ett tyskt bolag. Köpeskillingen för den övertagna verksamheten uppgick till 5,2 MSEK. Den preliminära förvärvsanalysen visar att 0,5 MSEK avser materiella anläggningstillgångar och 4,7 MSEK immateriella anläggningstillgångar. Rörelseresultatet belastas med avskrivningar av de förvärvade tillgångarna med 0,1 MSEK per månad under fem år. Uniflex förvärvade den 1 december omställningsbolaget Utvecklingshuset COM AB. Köpeskillingen uppgick till 8,0 MSEK, inklusive en villkorad tilläggsköpeskilling om 4,5 MSEK. Den preliminära förvärvsanalysen visar att 7,4 MSEK avser immateriella anläggningstillgångar i form av goodwill.

5 Sida 5 av 10 Medarbetare Medelantalet anställda under perioden omräknat till heltidsanställda uppgick till personer (3 622). Per den 31 december 2013 uppgick antalet anställda till totalt personer (5 148). Moderbolaget Moderbolagets verksamhet består av att tillhandahålla lednings- och managementtjänster till de i koncernen ingående dotterbolagen. Samtliga anställda i Sverige, med undantag för bolagets VD Jan Bengtsson, är anställda i Uniflex Sverige AB med dotterbolag. Händelser efter rapportperiodens utgång Inga väsentliga händelser har inträffat efter rapportperiodens utgång. Risker och osäkerhetsfaktorer Uniflex verksamhet påverkas av konjunkturen och den allmänna ekonomiska utvecklingen. Uniflex väsentliga risk- och osäkerhetsfaktorer inkluderar den starka konkurrensen på marknaden, en konjunkturnedgång med allmän prispress och tillgång på personal. Riskhanteringen i Uniflex syftar till att identifiera, kontrollera och reducera dessa risker. Bland annat har företaget en stor del rörlig kostnadsmassa och en stark finansiell ställning. För en närmare beskrivning av risker och riskhantering hänvisas till sidan 20 och i årsredovisningen för Kvartalsdata okt-dec jul-sep apr-jun jan-mar okt-dec jul-sep apr-jun jan-mar Nettoomsättning, MSEK 336,5 359,5 369,0 332,6 375,3 421,5 415,3 365,6 Rörelseresultat, MSEK 2,1 16,2 1,5 1,7-1,5 11,5 3,6 7,0 Rörelsemarginal, % 0,6 4,5 0,4 0,5-0,4 2,7 0,9 1,9 Resultat efter finansiella poster, MSEK 1,7 15,3 2,0 1,1-1,3 11,0 3,9 7,1 Periodens resultat, MSEK 0,5 11,2 1,0-0,2-1,8 7,6 1,9 4,4 Resultat per aktie före utspädning, SEK 0,03 0,64 0,06-0,01-0,11 0,44 0,12 0,26 Resultat per aktie efter utspädning, SEK 0,03 0,64 0,06-0,01-0,11 0,43 0,12 0,26 Eget kapital per aktie före utspädning, SEK 4,85 4,82 4,15 4,68 4,66 4,78 4,33 6,41 Eget kapital per aktie efter utspädning, SEK 4,81 4,79 4,15 4,64 4,63 4,75 4,30 6,37

6 Sida 6 av 10 Koncernens resultaträkning i sammandrag Nettoomsättning 1 397, ,6 336,5 375,3 Personalkostnader , ,3-316,9-362,4 Övriga kostnader -58,5-54,6-17,0-14,3 Avskrivningar -1,6-0,2-0,5-0,1 Rörelseresultat 21,5 20,5 2,1-1,5 Resultat från finansiella investeringar -1,4 0,1-0,4 0,2 Resultat efter finansiella poster 20,1 20,6 1,7-1,3 Skatt -7,6-8,6-1,2-0,5 Periodens resultat 12,5 12,0 0,5-1,8 Periodens resultat hänförligt till: Moderbolagets aktieägare 12,5 12,2 0,5-1,8 Minoritetsintresse 0,0-0,2 0,0 0,0 Resultat per aktie före utspädning, SEK 0,72 0,71 0,03-0,11 Resultat per aktie efter utspädning, SEK 0,71 0,70 0,03-0,11 Genomsnittligt antal aktier före utspädning, tusen Genomsnittligt antal aktier efter utspädning, tusen Koncernens rapport över totalresultat Periodens resultat 12,5 12,0 0,5-1,8 Övrigt totalresultat Omräkningsdifferenser 0,9 0,1 0,0 0,0 Skatt hänförligt till komponenter i övrigt totalresultat Summa övrigt totalresultat för perioden, 0,9 0,1 0,0 0,0 netto efter skatt Summa totalresultat för perioden 13,4 12,1 0,5-1,8 Totalresultat för perioden hänförligt till: Moderbolagets aktieägare 13,4 12,3 0,5-1,8 Minoritetsintresse 0,0-0,2 0,0 0,0 Koncernens balansräkning i sammandrag MSEK Tillgångar Immateriella anläggningstillgångar 11,5 - Materiella anläggningstillgångar 2,3 0,3 Uppskjutna skattefordringar 0,6 0,7 Summa anläggningstillgångar 14,4 1,0 Kortfristiga fordringar 355,8 350,4 Likvida medel 18,8 17,6 Summa omsättningstillgångar 374,6 368,0 Summa tillgångar 389,0 369,0 Eget kapital och skulder Eget kapital 84,1 81,0 Uppskjutna skatteskulder - 1,8 Kortfristig skuld till kreditinstitut 40,0 - Övriga kortfristiga skulder 264,9 286,2 Summa eget kapital och skulder 389,0 369,0

7 Sida 7 av 10 Förändringar i koncernens eget kapital i sammandrag Helår Helår MSEK Belopp vid periodens ingång 81,0 107,1 Aktieutdelning -10,4-38,2 Optionspremier, netto 0,2 0,1 Förvärv av minoritet - -0,1 Summa totalresultat för perioden 13,4 12,1 Belopp vid periodens utgång 84,1 81,0 Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital 23,8-5,5 26,8-1,2 Förändringar i rörelsekapital -43,4 41,3-21,1 48,4 Kassaflöde från den löpande verksamheten -19,6 35,8 5,7 47,2 Kassaflöde från investeringsverksamheten -8,1-0,3-2,1-0,1 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 29,8-38,1 7,0-37,8 Periodens kassaflöde 2,1-2,6 10,6 9,3 Likvida medel vid periodens början 17,6 20,3 8,6 8,2 Valutakursdifferens i likvida medel -0,9-0,2-0,4 0,1 Likvida medel vid periodens slut 18,8 17,6 18,8 17,6 Nyckeltal koncernen Rörelsemarginal, % 1,5 1,3 0,6-0,4 Vinstmarginal, % 1,4 1,3 0,5-0,4 Avkastning på eget kapital, % (12 mån rullande) 15,6 13,7 15,6 13,7 Soliditet, % 21,6 21,9 21,6 21,9 Antal utestående aktier vid periodens slut före utspädning (000) Antal utestående aktier vid periodens slut efter utspädning (000) Antal utestående aktier, genomsnitt före utspädning (000) Antal utestående aktier, genomsnitt efter utspädning (000) Resultat per aktie före utspädning, SEK 0,72 0,71 0,03-0,11 Resultat per aktie efter utspädning, SEK 0,71 0,70 0,03-0,11 Eget kapital per aktie vid periodens slut före utspädning, SEK 4,85 4,66 4,85 4,66 Eget kapital per aktie vid periodens slut efter utspädning, SEK 4,81 4,63 4,81 4,63 Medelantalet anställda omräknat till heltidsanställda Nettoomsättning per anställd, KSEK (12 mån rullande) Antal orter (kontor) per bokslutsdatum Definitioner nyckeltal Rörelsemarginal Rörelseresultatet i procent av nettoomsättningen. Vinstmarginal Resultatet efter finansiella poster i procent av nettoomsättningen. Genomsnittligt eget kapital Genomsnitt av periodens ingående och utgående balans för eget kapital. Avkastning på eget kapital Periodens resultat i procent av genomsnittligt eget kapital. Soliditet Eget kapital i procent av balansomslutningen. Omsättning per anställd Omsättningen dividerad med medelantalet anställda. Utspädning Effekt avseende teckningsoptioner till VD och övrig koncernledning.

8 Sida 8 av 10 Moderbolagets resultaträkning i sammandrag Nettoomsättning 7,7 0,7 1,3 0,5 Personalkostnader -5,5 1,6-0,7 0,1 Övriga kostnader -2,2-2,3-0,6-0,6 Rörelseresultat 0,0 0,0 0,0 0,0 Koncernbidrag - 32,8-32,8 Ränteintäkter och liknande resultatposter 1,0 0,6 0,3 0,2 Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar 0,0-10,5 0,0 0,0 Räntekostnader och liknande resultatposter 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat efter finansiella poster 1,0 22,9 0,3 33,0 Bokslutsdispositioner 8,3-8,3 8,3-8,3 Skatt -2,0-6,6-2,0-6,6 Periodens resultat 7,3 8,0 6,6 18,1 Moderbolagets rapport över totalresultat Periodens resultat 7,3 8,0 6,6 18,1 Övrigt totalresultat Omräkningsdifferenser Skatt hänförligt till komponenter i övrigt totalresultat Summa övrigt totalresultat för perioden, 0,0 0,0 0,0 0,0 netto efter skatt Summa totalresultat för perioden 7,3 8,0 6,6 18,1 Moderbolagets balansräkning i sammandrag MSEK Tillgångar Andelar i koncernföretag 20,3 11,1 Summa anläggningstillgångar 20,3 11,1 Fordringar koncernbolag 62,4 79,1 Kortfristiga fordringar 8,5 13,3 Likvida medel 0,1 0,2 Summa omsättningstillgångar 71,0 92,6 Summa tillgångar 91,3 103,7 Eget kapital och skulder Eget kapital 89,5 92,5 Obeskattade reserver - 8,3 Kortfristiga skulder 1,8 2,9 Summa eget kapital och skulder 91,3 103,7 Förändringar i moderbolagets eget kapital i sammandrag Helår Helår MSEK Belopp vid periodens ingång 92,5 122,5 Aktieutdelning -10,4-38,2 Optionspremier, netto 0,2 0,1 Summa totalresultat för perioden 7,3 8,0 Belopp vid periodens utgång 89,5 92,5

9 Sida 9 av 10 Tilläggsupplysningar Redovisningsprinciper Denna bokslutskommuniké har, för koncernen, upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering samt tillämpliga regler i Årsredovisningslagen, och för moderbolaget i enlighet med Årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Redovisningsprinciperna som tillämpats för koncernen och moderbolaget överensstämmer, om ej annat anges nedan, med de redovisningsprinciper som användes vid upprättandet av årsredovisningen för 2012 och ska läsas tillsammans med dessa. Nya redovisningsprinciper 2013 Nya eller reviderade IFRS samt tolkningsuttalanden från IFRIC har inte haft någon effekt på koncernens eller moderbolagets finansiella ställning, resultat eller upplysningar. Rörelsesegment Uniflex affärsverksamhet omfattar från och med den 1 januari 2013 fyra rörelsesegment, de geografiska områdena Sverige, Norge, Finland och Tyskland. Under fjärde kvartalet har 0,2 MSEK (0,2) fakturerats från Sverige till Norge, 0,0 MSEK (0,0) fakturerats från Sverige till Finland och 0,0 MSEK (-) fakturerats från Sverige till Tyskland. Under året har 0,9 MSEK (1,3) fakturerats från Sverige till Norge, 0,1 MSEK (0,5) fakturerats från Sverige till Finland och 0,1 MSEK (-) från Sverige till Tyskland. Intäkter per rörelsesegment, MSEK Sverige 1 274, ,5 300,1 353,8 Norge 77,1 70,5 21,6 19,1 Finland 11,0 5,1 2,3 2,4 Tyskland 35,5-12,5 - Storbritannien - 1,5 - - Intäkter totalt 1 397, ,6 336,5 375,3 Rörelseresultat per rörelsesegment, MSEK Sverige 31,1 31,0 4,7 2,0 Norge -0,8-5,1 0,9-2,3 Finland -1,9-2,9-0,7-0,8 Tyskland -6,8 - -2,7 - Storbritannien - -2,0-0,0 Ofördelade moderbolagskostnader -0,1-0,4 0,0-0,4 Rörelseresultat totalt 21,5 20,5 2,1-1,5 Närstående bolag Uniflex har kommersiella mellanhavanden med BroHof Golf AB och Poolia AB. Med Poolia AB har Uniflex även vissa samarbetsavtal. Uniflex har haft transaktioner med båda parter under perioden. Samtliga transaktioner med parterna sker på marknadsmässiga villkor. Uniflex styrelseordförande och största aktieägare Björn Örås är även ordförande och största aktieägare i BroHof Golf AB, Dedicare AB och Poolia AB. Årsstämma och kommande rapporttillfällen Årsstämma kommer att hållas den 24 april 2014 kl på Hotell Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23 i Stockholm. Årsredovisningen för 2013 beräknas utkomma under vecka 14 och hållas tillgänglig på bolagets hemsida Rapporttillfällen: Delårsrapport januari-mars 24 april 2014, kl Delårsrapport januari-juni 17 juli 2014, kl Delårsrapport januari-september 20 oktober 2014, kl

10 Sida 10 av 10 Styrelsens försäkran Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att bokslutskommunikén för 2013 ger en rättvisande översikt av moderbolaget Uniflex AB och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför. Stockholm den 4 februari 2014 Björn Örås Styrelseordförande Monica Lindstedt Styrelseledamot Pernilla Ström Styrelseledamot Helena Levander Styrelseledamot Thomas Krishan Styrelseledamot Jan Bengtsson Verkställande direktör Denna bokslutskommuniké har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Informationen i denna bokslutskommuniké är sådan som Uniflex AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 februari 2014 klockan (CET). För ytterligare information kontakta: Jan Bengtsson, VD, tfn Kent Thudén, Ekonomichef, tfn Uniflex AB (publ) Arenavägen 57 Tel: Box 7014 Fax: Stockholm-Globen Org nr: Uniflex är ett Auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning, rekrytering och omställning av personal inom yrkesområdena industri, lager, bygg, el, kundtjänst, försäljning, administration, städ och butik. Uniflex är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap, och finns i Sverige, Norge, Finland och Tyskland. Uniflex är medlem i Almega Bemanningsföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierat.

VD-ord. Fortsatt förbättrad lönsamhet

VD-ord. Fortsatt förbättrad lönsamhet Sida 1 av 9 VD-ord Fortsatt förbättrad lönsamhet Omsättningen under det fjärde kvartalet 2015 ökade med 6 procent jämfört med föregående år och uppgick till 319 miljoner kronor. Rörelsemarginalen i det

Läs mer

Strålande tillväxt och nya marknader

Strålande tillväxt och nya marknader 1 av 9 Strålande tillväxt och nya marknader Omsättningen för det fjärde kvartalet uppgick till 371 miljoner kronor, en ökning med 80 procent jämfört med samma period föregående år. Det är den högsta omsättningen

Läs mer

Omsättningen under det tredje kvartalet 2014 minskade med 16 procent till 302 miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till 4,1 procent.

Omsättningen under det tredje kvartalet 2014 minskade med 16 procent till 302 miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till 4,1 procent. Sida 1 av 9 Fortsatt vinst och vidareutvecklad strategi Omsättningen under det tredje kvartalet 2014 minskade med 16 procent till 302 miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till 4,1 procent. "Omsättningen

Läs mer

Omsättningen under det första kvartalet 2012 ökade med fyra procent till 366 miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till 1,9 procent.

Omsättningen under det första kvartalet 2012 ökade med fyra procent till 366 miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till 1,9 procent. Sida 1 av 9 Fortsatt tillväxt och vinst Omsättningen under det första kvartalet 2012 ökade med fyra procent till 366 miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till 1,9 procent. "Det är glädjande att

Läs mer

Rekordomsättning med god vinst!

Rekordomsättning med god vinst! 1 av 8 Rekordomsättning med god vinst! Omsättningen för det andra kvartalet uppgick till 281 miljoner kronor, en ökning med 72 procent jämfört med samma period föregående år. Det är den högsta omsättningen

Läs mer

"Det är positivt att att våra verksamheter i Sverige och Norge visar vinst och växer", säger Jan Bengtsson, VD Uniflex.

Det är positivt att att våra verksamheter i Sverige och Norge visar vinst och växer, säger Jan Bengtsson, VD Uniflex. Sida 1 av 9 Tillväxt och vinst i det andra kvartalet Omsättningen under det andra kvartalet 2015 ökade med 20 procent jämfört med föregående år och uppgick till 345 miljoner kronor. Rörelsemarginalen ökade

Läs mer

Omsättningen under det andra kvartalet 2014 minskade med 22 procent till 287 miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till 0 procent.

Omsättningen under det andra kvartalet 2014 minskade med 22 procent till 287 miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till 0 procent. Sida 1 av 9 Förbättrat bemanningsläge i Sverige Omsättningen under det andra kvartalet 2014 minskade med 22 procent till 287 miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till 0 procent. "Omsättningen

Läs mer

Strålande tillväxt och nya marknader

Strålande tillväxt och nya marknader 1 av 9 Strålande tillväxt och nya marknader Omsättningen för det första kvartalet uppgick till 351 miljoner kronor, en ökning med 67 procent jämfört med samma period föregående år. Även rörelseresultatet

Läs mer

Omsättningen under det första kvartalet 2014 minskade med 15 procent till 284 miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till 0,6 procent.

Omsättningen under det första kvartalet 2014 minskade med 15 procent till 284 miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till 0,6 procent. Sida 1 av 9 Lugn inledning av året Omsättningen under det första kvartalet 2014 minskade med 15 procent till 284 miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till 0,6 procent. "I Sverige har efterfrågan

Läs mer

Omsättningen under det första kvartalet 2013 minskade med 9 procent till 333 miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till 0,5 procent.

Omsättningen under det första kvartalet 2013 minskade med 9 procent till 333 miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till 0,5 procent. Sida 1 av 9 Positivt rörelseresultat trots svag efterfrågan Omsättningen under det första kvartalet 2013 minskade med 9 procent till 333 miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till 0,5 procent.

Läs mer

"Det är glädjande att våra verksamheter i Norge och Tyskland växer och att den svenska verksamheten slutat krympa", säger Jan Bengtsson, VD Uniflex.

Det är glädjande att våra verksamheter i Norge och Tyskland växer och att den svenska verksamheten slutat krympa, säger Jan Bengtsson, VD Uniflex. Sida 1 av 9 Ökad vinst trots oförändrad omsättning Omsättningen under det första kvartalet 2015 var i stort sett oförändrad jämfört med föregående år och uppgick till 287 miljoner kronor. Rörelsemarginalen

Läs mer

Omsättningen under det fjärde kvartalet 2012 minskade med 10 procent till 375 miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till minus 0,4 procent.

Omsättningen under det fjärde kvartalet 2012 minskade med 10 procent till 375 miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till minus 0,4 procent. Sida 1 av 10 Vikande efterfrågan i Sverige och satsningar i Norge Omsättningen under det fjärde kvartalet 2012 minskade med 10 procent till 375 miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till minus

Läs mer

Omsättningen under det tredje kvartalet 2013 minskade med 15 procent till 360 miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till 4,5 procent.

Omsättningen under det tredje kvartalet 2013 minskade med 15 procent till 360 miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till 4,5 procent. Sida 1 av 9 Positivt rörelseresultat i Sverige och Norge Omsättningen under det tredje kvartalet 2013 minskade med 15 procent till 360 miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till 4,5 procent. "Trots

Läs mer

Fin tillväxt och god vinst

Fin tillväxt och god vinst Sida 1 av 10 Fin tillväxt och god vinst Omsättningen under 2011 uppgick till 1 614 miljoner kronor och rörelsemarginalen till 4,3 procent. Omsättningen har aldrig varit högre i Uniflex historia. "Det är

Läs mer

Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning

Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning 1 av 7 Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning Omsättningen för det andra kvartalet uppgick till 163 miljoner kronor, en minskning med 35 procent jämfört med samma period föregående

Läs mer

Implementering av den vidareutvecklade strategin och offensiva marknadssatsningar

Implementering av den vidareutvecklade strategin och offensiva marknadssatsningar Sida 1 av 9 Implementering av den vidareutvecklade strategin och offensiva marknadssatsningar Omsättningen under det fjärde kvartalet 2014 minskade med 11 procent till 299 miljoner kronor och rörelsemarginalen

Läs mer

Omsättningen under det andra kvartalet 2013 minskade med 11 procent till 369 miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till 0,4 procent.

Omsättningen under det andra kvartalet 2013 minskade med 11 procent till 369 miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till 0,4 procent. Sida 1 av 9 Vinst trots fortsatt svag efterfrågan Omsättningen under det andra kvartalet 2013 minskade med 11 procent till 369 miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till 0,4 procent. "På grund

Läs mer

Förbättrad lönsamhet i Sverige och vinst i Finland

Förbättrad lönsamhet i Sverige och vinst i Finland Sida 1 av 9 Förbättrad lönsamhet i Sverige och vinst i Finland Omsättningen under det tredje kvartalet 2015 ökade med 11 procent jämfört med föregående år och uppgick till 336 miljoner kronor. Rörelsemarginalen

Läs mer

Rekordresultat i tredje kvartalet

Rekordresultat i tredje kvartalet 1 av 9 Rekordresultat i tredje kvartalet Omsättningen för det tredje kvartalet uppgick till 335 miljoner kronor, en ökning med 87 procent jämfört med samma period föregående år. Det är den högsta omsättningen

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Pressinformation den 16 augusti 2006 Pooliakoncernen visar även för årets andra kvartal ökad tillväxt och förbättrad lönsamhet jämfört med motsvarande period

Läs mer

Kraftigt ökad tillväxt och vinst!

Kraftigt ökad tillväxt och vinst! 1 av 8 Kraftigt ökad tillväxt och vinst! Omsättningen för det första kvartalet uppgick till 209 miljoner kronor, en ökning med 53 procent jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet ökade

Läs mer

VD-ord. Tillväxt och förbättrad lönsamhet

VD-ord. Tillväxt och förbättrad lönsamhet Sida 1 av 9 VD-ord Tillväxt och förbättrad lönsamhet Omsättningen under det första kvartalet 2017 ökade med 5 procent jämfört med första kvartalet föregående år och uppgick till 279 miljoner kronor. Rörelsemarginalen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pressinformation den 5 maj 2006 Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pooliakoncernens omsättning för första kvartalet uppgick till 295,2 Mkr, vilket innebär en tillväxt på 31%

Läs mer

Omsättningen under det andra kvartalet 2017 uppgick till 297 miljoner kronor. Rörelseresultatet blev 1,5 miljoner kronor.

Omsättningen under det andra kvartalet 2017 uppgick till 297 miljoner kronor. Rörelseresultatet blev 1,5 miljoner kronor. Sida 1 av 9 VD-ord Kalendermässigt utmanande kvartal Omsättningen under det andra kvartalet 2017 uppgick till 297 miljoner kronor. Rörelseresultatet blev 1,5 miljoner kronor. Det andra kvartalet i år innehåller

Läs mer

Tillväxt och ökad vinst i fjärde kvartalet!

Tillväxt och ökad vinst i fjärde kvartalet! 1 av 7 Tillväxt och ökad vinst i fjärde kvartalet! Omsättningen för det fjärde kvartalet uppgick till 206 miljoner kronor, en ökning med 5 procent jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet

Läs mer

VD-ord. Fortsatta framgångar i Norge och Finland

VD-ord. Fortsatta framgångar i Norge och Finland Sida 1 av 9 VD-ord Fortsatta framgångar i Norge och Finland Rörelseresultatet fortsätter att förbättras jämfört med början av året och uppgår i det tredje kvartalet 2016 till 11,3 MSEK. Omsättningen är

Läs mer

Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien

Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien VD Johan Eriksson kommenterar Poolias bokslutskommuniké 2007 Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien omstruktureringen Intäkter 2007 blev Poolia större än någonsin tidigare.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2012

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2012 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 3 JUNI 212 Kvartalsperioden april-juni na för Poolia uppgick till 258,1 (283,2) MSEK, en minskning med -8,9 %, i lokal valuta motsvarande -9,5%. Rörelseresultatet, uppgick till,3

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Omsättningstillväxt och stärkt varumärke Omsättningen uppgick till 341,2 MSEK (219,5), en ökning med 55%. Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (11,7), motsvarande

Läs mer

Delårsrapport januari september 2007

Delårsrapport januari september 2007 Delårsrapport januari september 2007 2007-11-13 Intäkterna för tredje kvartalet ökade med 3,0 procent jämfört med samma period förra året och uppgick till 625,8 (607,5) MSEK. Intäkterna för perioden ökade

Läs mer

Uniflex fortsätter att öka marknadsandelen och redovisar rekordresultat för första halvåret 2008

Uniflex fortsätter att öka marknadsandelen och redovisar rekordresultat för första halvåret 2008 1 av 7 VD Jan Bengtsson kommenterar Uniflex delårsrapport 1 januari 30 juni 2008: Uniflex fortsätter att öka marknadsandelen och redovisar rekordresultat för första halvåret 2008 Uniflex redovisar ett

Läs mer

Halvårsrapport Januari juni 2013

Halvårsrapport Januari juni 2013 Halvårsrapport Januari juni 2013 Period 1 april 30 juni 2013 Nettoomsättningen uppgår till 76 309 (44 394) kkr motsvarande en tillväxt om 72 %. Tillväxten exklusive förvärvade enheter uppgår till 14 %

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2015

Delårsrapport januari juni 2015 Delårsrapport januari juni 215 Positivt resultat på dämpad marknad Nettoomsättningen i andra kvartalet 215 uppgick till 112 (113) och rörelseresultatet uppgick till 3 (-6). Orderingången under andra kvartalet

Läs mer

VD-ord. Positivt trendbrott

VD-ord. Positivt trendbrott Sida 1 av 9 VD-ord Positivt trendbrott Omsättningsminskningen i det fjärde kvartalet 2016 har varit mindre än tidigare under året. Totalt uppgick Uniflexkoncernens omsättning till 312 MSEK under årets

Läs mer

NGS Group AB (publ) Bokslutskommuniké 2012

NGS Group AB (publ) Bokslutskommuniké 2012 Q1-10 Q2-10 Q3-10 Q4-10 Q1-11 Q2-11 Q3-11 Q4-11 Q1-12 Q2-12 Q3-12 Q4-12 Q1-10 Q2-10 Q3-10 Q4-10 Q1-11 Q2-11 Q3-11 Q4-11 Q1-12 Q2-12 Q3-12 Q4-12 NGS Group AB (publ) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättningen

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2013 Dedicare AB (publ.) 556516-1501

Delårsrapport 1 januari 30 september 2013 Dedicare AB (publ.) 556516-1501 Perioden juli-september Intäkterna uppgick till 134,5 MSEK (142,5), minskning med 5,6 % Rörelseresultatet uppgick till 6,8 MSEK (11,1), rörelsemarginal 5,1 % (7,8 %) Resultatet efter finansiella poster

Läs mer

Lagercrantz Group. Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån)

Lagercrantz Group. Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån) Lagercrantz Group Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån) Nettoomsättningen för perioden 1 april 30 juni 2005 (3 mån) uppgick till 387 MSEK (387) Rörelseresultatet för första kvartalet ökade till 15

Läs mer

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 FORTSATT TILLVÄXT

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 FORTSATT TILLVÄXT Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 FORTSATT TILLVÄXT Wise Group AB (publ) är moderbolag i en koncern som äger, startar och utvecklar specialistbolag inom rekrytering, konsultuthyrning

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 1(5) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 Bokslutskommunikén i sammanfattning Omsättningen uppgick till 351,3 MSEK (296,6), en ökning med 18,5%. Rörelseresultatet uppgick till 20,2 MSEK (17,7),

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2008

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2008 1 av 6 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2008 Stark inledning på nya året Omsättningen uppgick till 227,7 MSEK (152,9), en ökning med 49%. Rörelseresultatet uppgick till 16,4 MSEK (3,2), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT

Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2005 Q1 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 8 procent till 110 176 (102 456) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

I det fjärde kvartalet ökade intäkterna med 22 procent. Rörelsemarginalen har stärkts jämfört med motsvarande kvartal 2013 till 6,7 % (2,8).

I det fjärde kvartalet ökade intäkterna med 22 procent. Rörelsemarginalen har stärkts jämfört med motsvarande kvartal 2013 till 6,7 % (2,8). Omsättningsrekord och fortsatt förbättrade marginaler Perioden oktober-december Redovisade intäkter, resultat, kassaflöde och nyckeltal avser kvarvarande verksamheter exklusive Dedicare Assistans AB som

Läs mer

Nettoomsättningen minskade med 4 procent i jämförelse med föregående år och

Nettoomsättningen minskade med 4 procent i jämförelse med föregående år och BE Q4 Delårsrapport BE Group AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Malmö 5 februari 2015 Fjärde KVARTALET 2014 Nettoomsättningen minskade med 3 procent i jämförelse med föregående år och uppgick till 1 009

Läs mer

Nettoomsättning, MSEK 8,9 8,4 + 7% 18,2 19,3-6% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -0,7-1,3 n/a -0,7-1,9 n/a

Nettoomsättning, MSEK 8,9 8,4 + 7% 18,2 19,3-6% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -0,7-1,3 n/a -0,7-1,9 n/a Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Koncernrapport 15 augusti 2014 Ökad omsättning och förbättrat resultat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 7% till 8,9 (8,4)

Läs mer

Finansiell stabilitet trots stora oväntade kostnader under första halvåret

Finansiell stabilitet trots stora oväntade kostnader under första halvåret DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2008 Finansiell stabilitet trots stora oväntade kostnader under första halvåret Tillkommande kostnader för pågående projekt Eolshäll och personalavveckling, belastar första

Läs mer

2009 2008 Förändr. % 2009 2008 Förändr. % Intäkter, MSEK 815 693 18 3 206 2 691 19

2009 2008 Förändr. % 2009 2008 Förändr. % Intäkter, MSEK 815 693 18 3 206 2 691 19 2009-02-18 Januari December 2009 1 januari 31 december Intäkterna ökade med 19 procent till 3 206 (2 691) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 30 procent till 325 (251) MSEK och rörelsemarginalen ökade till

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2008

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2008 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2008 Perioden januari december 2008 Nettoomsättningen kvarvarande verksamheter 925,7 (831,1) MSEK, +11 % Rörelseresultatet (EBIT) kvarvarande verksamheter 84,8 (81,3)

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2005 Q3 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 329 794 (291 059) kkr Resultatet efter finansiella poster

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2015

Delårsrapport januari - mars 2015 Första kvartalet - 2015 Delårsrapport januari - mars 2015 Orderingång 976,1 (983,3) Mkr, en minskning med 6 % justerat för valutaeffekter och förvärvade enheter Nettoomsättning 905,5 (885,5) Mkr, en minskning

Läs mer

Ett positivt resultat för Q1 bekräftar att koncernen är på rätt väg. Delårsrapport januari-mars 2016 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ)

Ett positivt resultat för Q1 bekräftar att koncernen är på rätt väg. Delårsrapport januari-mars 2016 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2016 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ) (Org.Nr. 556767-9625) Ett positivt resultat för Q1 bekräftar att koncernen är på rätt väg www.va-automotive.com (ORGANISATIONSNUMMER

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2007

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2007 1 av 7 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2007 Bokslutskommunikén i korthet Omsättningen fjärde kvartalet ökade med 52% och uppgick till 245,3 MSEK (161,8). Rörelseresultatet för kvartalet mer än

Läs mer

Rapport avseende halvåret 1 januari 30 juni 2008 samt för perioden 1 april- 30 juni 2008

Rapport avseende halvåret 1 januari 30 juni 2008 samt för perioden 1 april- 30 juni 2008 Delårsrapport Rapport avseende halvåret 1 januari 30 juni samt för perioden 1 april- 30 juni SOS Alarm i sammandrag Alla belopp i KSEK om annat ej anges. Belopp inom parentes anger värdet för motsvarande

Läs mer

Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ)

Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ) Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ) 1 juli 30 september 2010 1 januari 30 september 2010 Orderingången för perioden uppgick till 6,7 MSEK (3,0), en ökning med 123%

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2008. Teracom-koncernen visar ett fortsatt stabilt resultat under andra kvartalet 2008.

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2008. Teracom-koncernen visar ett fortsatt stabilt resultat under andra kvartalet 2008. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2008 Teracom-koncernen visar ett fortsatt stabilt resultat under andra kvartalet 2008. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2008 APRIL JUNI 2008 I SAMMANDRAG Intäkter 801 (830)

Läs mer

30 sep 2012. Förändring. 30 sep 2013

30 sep 2012. Förändring. 30 sep 2013 Delårsrapport 1 april tember (6 månader) Nettoomsättningen uppgick till 3 734 (3 827). Rörelseresultatet ökade till 152 (93). Resultatet efter finansiella poster ökade till 122 (56). Resultatet efter skatt

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2014 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966

Delårsrapport januari-mars 2014 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Delårsrapport januari-mars 2014 i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Sammanfattning av första kvartalet 2014 Nettoomsättningen ökade under perioden med 52 % och uppgick till 72,4 (47,6) miljoner kronor.

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2002

Bokslutskommuniké för 2002 1 (8) PRESSMEDDELANDE Stockholm 2003-02-13 Bokslutskommuniké för 2002 VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffices bokslutskommuniké - Proffice fortsätter att ta marknadsandelar i samtliga nordiska

Läs mer

Finansiell information

Finansiell information Göteborg 2015-04-30 Delårsrapport perioden januari-mars 2015 Kvartal 1 Omsättningen uppgick till 13,7 (14,2) Mkr en minskning med 0,5 Mkr eller 3 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 0,3 Mkr till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI -- SEPTEMBER 2006 FÖR CURERA

DELÅRSRAPPORT JANUARI -- SEPTEMBER 2006 FÖR CURERA DELÅRSRAPPORT JANUARI -- SEPTEMBER 2006 FÖR CURERA Januari -- september 2006 Nettoomsättningen uppgick till ksek 103 977 (98 525) och proforma till ksek 123 360. Rörelseresultatet uppgick till k SEK -2

Läs mer

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015 Oboya Horticulture Industries AB DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015 Oboya Horticulture har som långsiktigt mål att vara ett världsledande tillverknings- och säljbolag av förbruknings och logistikprodukter till

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

KABE AB > 756,0 (737,3 > 41,7 (45,9). > 4:63 (5:11). > 55,0 (60,7). > 7,3 % (8,2). HALVÅRSRAPPORT JANUARI JUNI

KABE AB > 756,0 (737,3 > 41,7 (45,9). > 4:63 (5:11). > 55,0 (60,7). > 7,3 % (8,2). HALVÅRSRAPPORT JANUARI JUNI KABE AB (publ.) > en uppgick till 756,0 Mkr (737,3 Mkr). > Resultat efter skatt uppgick tilll 41,7 Mkr (45,9). > Resultat per aktie var 4:63 (5:11). > Rörelseresultatet uppgick till 55,0 Mkr (60,7). >

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Ett positivt första kvartal för Teracom-koncernen där moderbolaget initierar ett effektiviseringsprogram för att öka intäkterna och minska kostnaderna. Stabilt första

Läs mer

Den 20 mars genomförde Diadrom Holding AB (publ) årsstämma. För mer information se kommuniké årsstämma (se pressrelease 2014-03-20).

Den 20 mars genomförde Diadrom Holding AB (publ) årsstämma. För mer information se kommuniké årsstämma (se pressrelease 2014-03-20). Göteborg 2014-04-17 Delårsrapport perioden januari-mars 2014 Kvartal 1 Omsättningen uppgick till 14,2 (15,8) Mkr en minskning med 1,6 Mkr eller 10,2 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 1,4 Mkr

Läs mer

DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla

DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla Kundernas krav på helhetslösningar och en mer flexibel leverans blir allt mer tydlig. Kundens egen digitalisering och anpassning till sina nya marknadsförhållanden är

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2015

Bokslutskommuniké januari december 2015 Bokslutskommuniké januari december 215 Förändringsresan fortsätter Nettoomsättningen i fjärde kvartalet 215 uppgick till 128 (154) och rörelseresultatet uppgick till -2 (-4). Orderingången under fjärde

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommuniké 2012 20 % tillväxt och på god väg mot lönsamhet Sammanfattning helåret 2012 Tillväxt på 20% i Hedbergs Guld & Silver under 2012. Tillväxten kommer huvudsakligen från e-handeln. Kostnadsbesparingar

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2013

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2013 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2013 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 1 124 (859) tkr Rörelseresultatet uppgick till - 2 844 (- 4 418) tkr Kassaflödet

Läs mer

H & M HENNES & MAURITZ AB NIOMÅNADERSRAPPORT

H & M HENNES & MAURITZ AB NIOMÅNADERSRAPPORT NIOMÅNADERSRAPPORT 2010 H & M HENNES & MAURITZ AB NIOMÅNADERSRAPPORT 2009-12-01 -- 2010-08-31 NIO MÅNADER H&M-koncernens omsättning exklusive moms uppgick under verksamhetsårets nio första månader till

Läs mer

Verksamhetsområden Forshem är indelat i tre verksamhetsområden Projekt, Styckehus och Övrigt, vilka redovisas enligt IFRS 8, Rörelsesegment.

Verksamhetsområden Forshem är indelat i tre verksamhetsområden Projekt, Styckehus och Övrigt, vilka redovisas enligt IFRS 8, Rörelsesegment. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Styrelsen har beslutat att avyttra den verksamhet som koncernen bedriver i Tyskland. Den tyska verksamheten redovisas därför som verksamhet under avyttring. Nettoomsättningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014-01-01 2014-03-31. Rapportperioden januari - mars 2014

DELÅRSRAPPORT 2014-01-01 2014-03-31. Rapportperioden januari - mars 2014 DELÅRSRAPPORT 2014-01-01 2014-03-31 Rapportperioden januari - mars 2014 Nettoomsättningen ökade med 38 % till 44,7 MSEK (32,4). I jämförbara valutor ökade nettoomsättningen med 39 %. Rörelseresultat (EBIT)

Läs mer

Generic Sweden AB (publ)

Generic Sweden AB (publ) Generic Sweden AB (publ) Första kvartalet 2012 (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen uppgick till 44,5 MSEK (34,2 MSEK). Rörelseresultatet uppgick till 3,2 MSEK (1,8 MSEK). Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. januari mars 2008

DELÅRSRAPPORT. januari mars 2008 DELÅRSRAPPORT januari mars 2008 Feelgood är en strategisk samarbetspartner i hälsofrågor och en ledande aktör inom svensk företagshälsovård. Med vår helhetssyn på hälsa ser vi till att dina medarbetare

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER Samgående med StjärnaFyrkant och nedskrivning av goodwill SEPTEMBER Under årets fjärde kvartal förvärvades samtliga aktier i StjärnaFyrkant genom nytecknade aktier

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015/16

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015/16 - B&B TOOLS förser industri- och byggsektorn i norra Europa med industriförnödenheter och industrikomponenter samt därtill relaterade tjänster. Koncernen omsätter cirka 8 miljarder SEK på årsbasis och

Läs mer

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ)

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2012 Period 1 januari - 31 mars 2012 Nettoomsättningen uppgår till 43 057 (33 079) kkr motsvarande en tillväxt om 30 %. Organisk tillväxt

Läs mer

TKR 2012 2011 2012 2011 2010 3 mån 3 mån 12 mån 12 mån 12 mån OKT-DEC OKT-DEC JAN-DEC JAN-DEC JAN-DEC

TKR 2012 2011 2012 2011 2010 3 mån 3 mån 12 mån 12 mån 12 mån OKT-DEC OKT-DEC JAN-DEC JAN-DEC JAN-DEC 1 JANUARI 31 DECEMBER Nettoomsättningen ökade med 39 procent till 983,3 mkr (707,0) EBITDA uppgick till 29,2 mkr (29,3) Periodens resultat uppgick till 10,4 mkr (12,3) Resultat per aktie före utspädning

Läs mer

Delårsrapport. januari mars 2004

Delårsrapport. januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 för koncernen - Omsättningen ökade med 13% till 102,9 Mkr (91,2) - Resultatet efter finansiella poster ökade med 36% till 15,6 Mkr (11,5)

Läs mer

Intäkterna ökade med 22 procent justerat för valutaeffekter och räknat på jämförbart antal vardagar.

Intäkterna ökade med 22 procent justerat för valutaeffekter och räknat på jämförbart antal vardagar. 2012-02-15 Januari December 2011 1 januari 31 december Intäkterna ökade med 25 procent justerat för valutaeffekter och räknat på jämförbart antal vardagar. Före justering ökade intäkterna med 23 procent

Läs mer

Delårsrapport 2014/15 Q2

Delårsrapport 2014/15 Q2 Delårsrapport Q2 Andra kvartalet (1 juli 30 september 2014) Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 652 (577). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till +6 procent för jämförbara enheter.

Läs mer

Golden Heights. 29 maj 2015. Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland.

Golden Heights. 29 maj 2015. Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland. 29 maj BOKSLUTSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland. Förändring Omsättning, TSEK 305 477 285 539 19 938 Bruttomarginal

Läs mer

1 januari 30 juni 2010

1 januari 30 juni 2010 1 januari 30 juni 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 SEX MÅNADER 2015 SEX MÅNADER 2014 Q2 2015 Q2 2014 Nettoomsättning, ksek 149 433 136 007 76 486 74 935 Bruttoresultat, ksek 99 545

Läs mer

Januari december 2011 Nettoomsättningen uppgick till 32 tkr (15 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -5 138 tkr (-4 721 tkr)

Januari december 2011 Nettoomsättningen uppgick till 32 tkr (15 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -5 138 tkr (-4 721 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Isafjordsgatan39 B SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari december 2011 Nettoomsättningen uppgick till

Läs mer

Allt fler reser med SJ

Allt fler reser med SJ DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2008 Allt fler reser med SJ Delårsperioden januari-mars 2008 Nettoomsättningen ökade till MSEK 2 124 (1 989). Resultat efter finansiella poster ökade till MSEK

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ)

Elverket Vallentuna AB (publ) Elverket Vallentuna AB (publ) Sammanfattning av kommuniké januari - september 2013 Nettoomsättningen uppgick till 280 330 tkr (243 493 tkr) under perioden jan-sep EBITDA uppgick till 28 123 tkr (26 130

Läs mer

Ekonomisk utveckling under rapportperioden

Ekonomisk utveckling under rapportperioden HomeMaid AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2009 Nettoomsättningen för det första kvartalet uppgår till 20 643 (19 701) kkr motsvarande en tillväxt om 5% Tillväxten exklusive avyttrat

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 NSP: NSP visar kraftig ökning av omsättning och vinst under säsongsmässigt svagaste kvartalet Första kvartalet 2007 Omsättningen ökade med 83 procent till 117,6 MSEK

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 OKTOBER, 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 OKTOBER, 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 OKTOBER, 2006 Omsättningen ökade med 30 procent och byråintäkten med 17 procent för jämförbara enheter Rörelseresultatet uppgick till 6,6 Mkr, en ökning med 6,2

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

Delårsrapport januari september 2015

Delårsrapport januari september 2015 Delårsrapport januari september 215 Tydlig resultatförbättring Nettoomsättningen i tredje kvartalet 215 uppgick till 99 (12) och rörelseresultatet uppgick till 2 (2). Orderingången under tredje kvartalet

Läs mer

KABE AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2008

KABE AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2008 KABE AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2008 Nettomsättningen ökade med 2 % till 834,6 Mkr (få 820,6). Resultat efter skatt minskade med 20 % till 44,2 Mkr (55,2). Resultat per aktie är 4:92 (6:14) Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2014 publicerad den 7 maj 2014

Delårsrapport januari-mars 2014 publicerad den 7 maj 2014 Delårsrapport januari-mars 2014 publicerad den 7 maj 2014 Första kvartalet 2014 Volymökningar på samtliga regioner och ytterligare förbättrade marginaler Försäljningen ökade med 6 procent till 2 131 (2

Läs mer

Intellecta 3. intellecta niomånadersrapport 1 september 2004 31 maj 2005. Ökad efterfrågan och kraftigt förbättrat resultat

Intellecta 3. intellecta niomånadersrapport 1 september 2004 31 maj 2005. Ökad efterfrågan och kraftigt förbättrat resultat intellecta niomånadersrapport 1 september 24 31 maj 25 Ökad efterfrågan och kraftigt förbättrat resultat 1 mars 31 maj 24/25 Rörelsens intäkter ökade med 21 procent och upp gick till 132,6 (19,5) MSEK

Läs mer

EUROCON CONSULTING AB (PUBL)

EUROCON CONSULTING AB (PUBL) EUROCON CONSULTING AB (PUBL) Bokslutskommuniké januari december 2008 26 februari 2009 För mer information: VD Peter Johansson Mobilnr: 076-7675801 peter.johansson@eurocon.se Perioden 1 oktober 31 december

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2004

Delårsrapport januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 2004-04-29 januari - mars jan-dec april-mars Nyckeltal 2004 2003 2003 2003/04 Nettoomsättning, MSEK 2 813 2 346 9 273 9 740 Rörelseresultat före avskrivningar, MSEK (EBITDA)

Läs mer

Stureguld offentliggör prospekt och uppgifter om eget kapital, skuldsättning, redogörelse för rörelsekapitalet samt reviderad delårsrapport

Stureguld offentliggör prospekt och uppgifter om eget kapital, skuldsättning, redogörelse för rörelsekapitalet samt reviderad delårsrapport Stockholm 2011-11-29 Stureguld offentliggör prospekt och uppgifter om eget kapital, skuldsättning, redogörelse för rörelsekapitalet samt reviderad delårsrapport Stureguld AB (publ) lämnade den 27 oktober

Läs mer

Triona AB. Kvartalsrapport för 556559-4123 2009-01-01-2009-09-30. Triona AB 1(7) Kvartalsrapport 3 2009

Triona AB. Kvartalsrapport för 556559-4123 2009-01-01-2009-09-30. Triona AB 1(7) Kvartalsrapport 3 2009 Triona AB 1(7) Kvartalsrapport för Triona AB 556559-4123 2009-01-01-2009-09-30 Triona AB 2(7) Nyckeltal Nedan redovisas nyckeltal (föregående år inom parentes); Rörelseresultat före skatt och bokslutsdispositioner:

Läs mer