Fin tillväxt och god vinst

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fin tillväxt och god vinst"

Transkript

1 Sida 1 av 10 Fin tillväxt och god vinst Omsättningen under 2011 uppgick till miljoner kronor och rörelsemarginalen till 4,3 procent. Omsättningen har aldrig varit högre i Uniflex historia. "Det är glädjande att vi fortsätter att växa kraftigt. Tyvärr har inte rörelsemarginalen följt med. Det beror till viss del på att vi är inne i en expansionsfas på våra nya marknader i Norge, Finland och England. Vi har även under året tagit kostnader för nedläggningen av ett IT-projekt på 4 miljoner kronor. Härutöver har vi mot slutet av året märkt av en lägre efterfrågan från våra kunder på grund av det försämrade läget i världsekonomin", säger Jan Bengtsson VD Uniflex. "Vår största marknad Sverige uppvisade en tillväxt på 34 procent och omsättningen blev miljoner kronor. Rörelsemarginalen uppgick till 5,1 procent.sammantaget är vi nöjda med vår utveckling i Sverige. Även i Norge, där vi etablerade oss förra sommaren, går det bra för oss och vi omsätter redan 27 miljoner kronor i år. I Finland och England har vi hittills inte lyckats, men vi har goda förhoppningar om att 2012 ska bli bättre än 2011 på dessa marknader." För mer information kontakta: Jan Bengtsson, Verkställande direktör Uniflex, tfn: Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning, rekrytering och omställning av personal inom yrkesområdena industri, lager, bygg, el, kundtjänst, försäljning, administration, städ och butik. Uniflex är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap och finns i Sverige, Norge, Finland och Storbritannien. Uniflex är medlem i Almega Bemanningsföretagen och har kollektivavtal med LO och Unionen. Uniflex är kvalitets-, miljöoch arbetsmiljöcertifierat.

2 Sida 2 av 10 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2011 Bokslutskommunikén i korthet Nettoomsättningen i det fjärde kvartalet uppgick till 417,8 MSEK (370,8), en ökning med 13 procent. Resultat per aktie i det fjärde kvartalet uppgick till 0,53 SEK (0,89) före utspädning och 0,52 SEK (0,86) efter utspädning. Rörelseresultatet för det fjärde kvartalet uppgick till 15,4 MSEK (23,1). Rörelsemarginalen i det fjärde kvartalet uppgick till 3,7 procent (6,2). Nettoomsättningen för helåret 2011 uppgick till 1 614,1 MSEK (1 196,2), en ökning med 35 procent. Resultat per aktie för helåret 2011 uppgick till 2,81 SEK (3,07) före utspädning och 2,78 SEK (2,99) efter utspädning. Rörelseresultatet för helåret 2011 uppgick till 69,6 MSEK (72,5), motsvarande en rörelsemarginal på 4,3 procent (6,1). Resultatet efter finansiella poster för helåret 2011 uppgick till 70,3 MSEK (72,5). Resultatet efter skatt för helåret 2011 uppgick till 48,2 MSEK (51,6). Kassaflödet från den löpande verksamheten för helåret 2011 uppgick till -0,8 MSEK (42,9). Styrelsen föreslår en utdelning om 2,20 SEK (2,00) per aktie. Uniflex har under det fjärde kvartalet förvärvat minoritetens andel i det norska och det finska dotterbolaget. Uniflex verksamhet Sverige Uniflex omsättning har under 2011 ökat med 34 procent jämfört med föregående år. Bakom den positiva omsättningsutvecklingen ligger främst ett fortsatt intensivt säljarbete. Under slutet av året har en avmattning märkts främst beroende på en svagare konjunktur. Norge Affärerna i det norska dotterbolaget, som startades under förra sommaren, löper på enligt plan och bolaget är nu etablerat på tre orter. I december upptäcktes att VD'n för det norska bolaget under det första halvåret 2011 avsiktligt manipulerat bokföringen så att de redovisade intäkterna varit för höga. De felaktiga intäkterna har bokförts som negativa intäkter under det fjärde kvartalet Den totala resultatbelastning i det fjärde kvartalet uppgår till 7 MSEK. VD'n för det norska bolaget lämnade med omedelbar verkan Uniflex-koncernen. Den underliggande verksamheten i Norge är sund och under uppbyggnad. För att inte tappa fart har Uniflex koncernchef Jan Bengtsson varit tillförordnad VD i det norska bolaget. En ny VD har utsetts med tillträde den 1 februari Uniflex har under det fjärde kvartalet förvärvat minoritetens andel, 5 procent, och äger 100 procent av bolaget vid utgången av året. Köpeskillingen uppgick till 1 SEK och har påverkat eget kapital i koncernen med -0,1 MSEK. England Resultatet i det engelska bolaget är fortfarande negativt. Ett beslut har fattats om att lägga ned verksamheten om inte bolaget når minst ett kvartal med positivt rörelseresultat före utgången av år För att möjliggöra detta kommer kostnadsmassan att utökas med en halv miljon varje kvartal. Pengarna skall användas till satsningar inom försäljning och marknadsföring. Finland Intäkterna i det finska bolaget är lägre än förväntat, främst beroende på ledningsproblem. Bolaget bedömer att intäkterna framgent kommer att öka. Uniflex har under det fjärde kvartalet förvärvat minoritetens andel, 5 procent, och äger 100 procent av bolaget vid utgången av året. Köpeskillingen uppgick till 0,2 MSEK och har påverkat eget kapital i koncernen med -0,1 MSEK. Omsättning Helåret 2011 Omsättningen ökade med 35 procent till 1 614,1 MSEK (1 196,2). Under 2011 stod de fem största kunderna för 37 procent (35) av omsättningen. 72 (71) kunder stod för 80 procent av omsättningen. Under den senaste 12-månadersperioden har ingen enskild kund stått för mer än 13 procent (13) av Uniflex omsättning. Uniflex verksamhet består av fyra rörelsesegment, de geografiska områdena Sverige, Storbritannien, Norge och Finland. Av periodens omsättning har 1 581,0 MSEK (1 180,7) genererats av verksamheten i Sverige, 5,1 MSEK (8,3) av verksamheten i Storbritannien, 27,4 MSEK (7,2) av verksamheten i Norge och 0,6 MSEK (-) av verksamheten i Finland. Utifrån Bemanningsföretagens statistik för de tre första kvartalen 2011 bedömdes att den marknad Uniflex är verksamt på i Sverige hade vuxit med 38 procent jämfört med samma period Under motsvarande period växte Uniflex med 45 procent i Sverige. Uniflex omsättningsutveckling är alltså högre än totalmarknadens. Av årets omsättning i Sverige kommer 67 procent (63) från arbetarsidan och 33 procent (37) från tjänstemannasidan.

3 Sida 3 av 10 Fjärde kvartalet Omsättningen ökade med 13 procent till 417,8 MSEK (370,8) jämfört med samma period föregående år. Av kvartalets omsättning har 409,2 MSEK (363,8) genererats av verksamheten i Sverige, 1,3 MSEK (1,7) av verksamheten i Storbritannien, 7,1 MSEK (5,3) av verksamheten i Norge och 0,2 MSEK (-) av verksamheten i Finland. Resultat Helåret 2011 Rörelseresultatet uppgick till 69,6 MSEK (72,5) och resultatet efter finansiella poster uppgick till 70,3 MSEK (72,5). Det ger en rörelsemarginal på 4,3 procent (6,1) och en vinstmarginal på 4,4 procent (6,1). Verksamheten i Sverige har genererat ett rörelseresultat om 81,2 MSEK (77,4), verksamheten i Storbritannien -1,5 MSEK (-3,2), verksamheten i Norge -7,1 MSEK (-1,7) och verksamheten i Finland -2,9 MSEK (-). Uniflex har som mål att rörelsemarginalen över en konjunkturcykel i genomsnitt ska uppgå till 5 procent. Under de senaste fem åren har rörelsemarginalen i genomsnitt varit 4,6 procent, se diagram nedan. Fjärde kvartalet Rörelseresultatet uppgick till 15,4 MSEK (23,1) och resultatet efter finansiella poster uppgick till 15,6 MSEK (23,3) vilket ger en rörelsemarginal om 3,7 procent (6,2) och en vinstmarginal om 3,7 procent (6,3). Verksamheten i Sverige har genererat ett rörelseresultat om 24,8 MSEK (24,3), verksamheten i Storbritannien -0,9 MSEK (-1,3), verksamheten i Norge -7,8 MSEK (0,1) och verksamheten i Finland -0,7 MSEK (-). Omsättning och rörelseresultat MSEK Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Omsättning Rörelseresultat Utveckling rörelsemarginal % Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Rörelsemarginal Mål 5% Genomsnittlig rörelsemarginal

4 Sida 4 av 10 Säsongsvariationer Intäkterna är beroende av antalet arbetsdagar i perioden, men även av fördelningen mellan månaderna. Antal arbetsdagar under året uppgick till: Sverige England Norge Finland Januari - Mars 63 (62) 63 (60) 64 (62) 63 (-) April - Juni 60 (61) 60 (61) 59 (60) 61 (-) Juli - September 66 (66) 65 (64) 66 (66) 66 (-) Oktober - December 64 (64) 63 (68) 64 (64) 63 (-) Helåret 253 (253) 251 (253) 253 (252) 253 (-) Aktiekapital och kapitalstruktur Aktiekapitalet uppgår per den 31 december 2011 till SEK fördelat på A-aktier och B-aktier. Utdelning Årsstämman den 18 april 2011 beslutade i enlighet med styrelsens förslag att till aktieägarna utbetala en utdelning på 2,00 SEK per aktie* för räkenskapsåret 2010, vilket motsvarar en total utdelning på cirka 35 MSEK och cirka 67 procent av 2010 års vinst. Styrelsen kommer att föreslå årsstämman en utdelning på 2,20 SEK per aktie för räkenskapsåret 2011, vilket motsvarar en total utdelning på cirka 38 MSEK och cirka 79 procent av årets vinst. Beslut om utdelningen kommer att fattas på årsstämman den 19 april Uniflex mål för utdelning är att den minst ska uppgå till 50 procent av årets vinst i koncernen. Teckningsoptioner Uniflex har under året haft tre pågående aktieoptionsprogram, 2007/2012, 2009/2013 och 2010/2014, med , 0 respektive utestående teckningsoptioner per Aktieoptionsprogrammet 2007/2012 har tecknats av verkställande direktören och andra ledande befattningshavare i koncernen. Varje option i optionsprogrammet berättigar till köp av en aktie till ett lösenpris om 22,60 kronor fram till och med 31 oktober Om samtliga utestående teckningsoptioner utnyttjas kommer bolagets aktiekapital öka med kronor och det egna kapitalet med totalt 0,3 MSEK. De nytecknade aktierna skulle då utgöra cirka 0,1 procent av det totala antalet aktier i bolaget efter nyteckning och cirka 0,0 procent av det totala antalet röster i bolaget. Aktieoptionsprogrammet 2009/2013 har tecknats av verkställande direktören och andra ledande befattningshavare i koncernen. Varje option i optionsprogrammet berättigar till köp av en aktie till ett lösenpris om 15,40 kronor fram till och med 30 april Per 31 december 2011 har samtliga optioner i detta program utnyttjats. Aktieoptionsprogrammet 2010/2014 har tecknats av verkställande direktören. Varje option i optionsprogrammet berättigar till köp av en aktie till ett lösenpris om 30,80 kronor fram till och med 30 april Om samtliga utestående teckningsoptioner utnyttjas kommer bolagets aktiekapital öka med kronor och det egna kapitalet med totalt 3,8 MSEK. De nytecknade aktierna skulle då utgöra cirka 0,7 procent av det totala antalet aktier i bolaget efter nyteckning och cirka 0,4 procent av det totala antalet röster i bolaget. Likviditet och finansiering Koncernens likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick per den 31 december 2011 till 20,3 MSEK (48,7). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för helåret 2011 till -0,8 MSEK (42,9). Det försämrade kassaflödet beror till största delen på en ökning av kundfordringarna till följd av ökad fakturering. För att förstärka likviditeten i den expansionsfas bolaget befinner sig i, har checkräkningskrediten under året utökats med 40 MSEK och uppgår per 31 december 2011 till 60 MSEK. Per den 31 december 2011 är krediten outnyttjad. Som säkerhet för checkräkningskrediten har bolaget under året tagit ut företagsinteckningar på 20 MSEK. De totala företagsinteckningarna uppgår därmed till 40 MSEK per 31 december Kostnader om 0,2 MSEK har belastat finansnettot i det tredje kvartalet. Soliditeten per 31 december 2011 uppgick till 25,6 procent (25,0). Uniflex mål är att bolagets soliditet skall överstiga 15 procent. Investeringar Koncernens investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 0,0 MSEK (2,0). Uniflex har avbrutit IT-projektet med ett nytt bemanningssystem och skrivit ned tillgången till noll. Nedskrivningen som belastat rörelseresultatet i det första kvartalet uppgick till 3,7 MSEK. Uniflex har under det fjärde kvartalet förvärvat minoritetens andel, 5 procent, och äger 100 procent av de norska och finska dotterbolagen vid utgången av året. Köpeskillingen uppgick totalt till 0,2 MSEK och har påverkat eget kapital i koncernen med -0,2 MSEK. Medarbetare Medelantalet anställda omräknat till heltidsanställda uppgick till personer (2 786). Per den 31 december 2011 uppgick antalet anställda till totalt personer (4 320).

5 Sida 5 av 10 Moderbolaget Moderbolagets verksamhet består av att tillhandahålla lednings- och managementtjänster till de i koncernen ingående dotterbolagen. Samtliga anställda i Sverige, med undantag för bolagets VD Jan Bengtsson, är anställda i dotterbolaget Uniflex Sverige AB ( ). Händelser efter rapportperiodens utgång Inga väsentliga händelser har inträffat efter rapportperiodens utgång. Risker och osäkerhetsfaktorer Uniflex verksamhet påverkas av konjunkturen och den allmänna ekonomiska utvecklingen. Uniflex väsentliga risk- och osäkerhetsfaktorer inkluderar den starka konkurrensen på marknaden, en konjunkturnedgång med allmän prispress och tillgång på personal. Riskhanteringen i Uniflex syftar till att identifiera, kontrollera och reducera dessa risker. Bland annat har företaget en stor del rörlig kostnadsmassa och en stark finansiell ställning. För en närmare beskrivning av risker och riskhantering hänvisas till sidan 19 i årsredovisningen för Kvartalsdata okt-dec jul-sep apr-jun jan-mar okt-dec jul-sep apr-jun jan-mar Nettoomsättning, MSEK 417,8 439,4 406,2 350,7 370,8 334,7 281,2 209,4 Rörelseresultat, MSEK 15,4 32,1 9,5 12,6 23,1 26,6 15,8 6,9 Rörelsemarginal, % 3,7 7,3 2,3 3,6 6,2 7,9 5,6 3,3 Resultat efter finansiella poster, MSEK 15,6 32,2 9,7 12,8 23,3 26,2 16,0 6,9 Periodens resultat, MSEK 8,8 23,6 6,7 9,1 15,0 19,8 11,9 4,8 Resultat per aktie före utspädning, SEK* 0,53 1,36 0,40 0,53 0,89 1,18 0,71 0,29 Resultat per aktie efter utspädning, SEK* 0,52 1,35 0,39 0,52 0,86 1,15 0,69 0,29 Eget kapital per aktie före utspädning, SEK* 6,17 5,68 4,33 5,94 5,11 4,19 3,01 2,88 Eget kapital per aktie efter utspädning, SEK* 6,12 5,63 4,30 5,89 4,96 4,09 2,93 2,88 * Då Uniflex genomfört en aktiesplit 5:1 under det andra kvartalet 2011 har antalet aktier justerats för samtliga perioder.

6 Sida 6 av 10 Koncernens resultaträkning i sammandrag Nettoomsättning 1 614, ,2 417,8 370,8 Personalkostnader , ,7-383,6-330,3 Övriga kostnader -62,1-47,7-18,7-17,3 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -0,3-0,3-0,1-0,1 Nedskrivningar av immateriella anläggningstillgångar -3,7 0,0 0,0 0,0 Rörelseresultat 69,6 72,5 15,4 23,1 Resultat från finansiella investeringar 0,7 0,0 0,2 0,2 Resultat efter finansiella poster 70,3 72,5 15,6 23,3 Skatt -22,1-20,9-6,8-8,3 Periodens resultat 48,2 51,6 8,8 15,0 Periodens resultat hänförligt till: Moderbolagets aktieägare 48,7 52,0 9,2 15,1 Minoritetsintresse -0,5-0,4-0,4-0,1 Resultat per aktie före utspädning, SEK* 2,81 3,07 0,53 0,89 Resultat per aktie efter utspädning, SEK* 2,78 2,99 0,52 0,86 Genomsnittligt antal aktier före utspädning, tusen* Genomsnittligt antal aktier efter utspädning, tusen* * Då Uniflex genomfört en aktiesplit 5:1 under det andra kvartalet 2011 har antalet aktier justerats för samtliga perioder. Koncernens rapport över totalresultat Periodens resultat 48,2 51,6 8,8 15,0 Övrigt totalresultat Omräkningsdifferenser 0,0 0,0 0,0 0,0 Skatt hänförligt till komponenter i övrigt totalresultat Summa övrigt totalresultat för perioden, 0,0 0,0 0,0 0,0 netto efter skatt Summa totalresultat för perioden 48,2 51,6 8,8 15,0 Totalresultat för perioden hänförligt till: Moderbolagets aktieägare 48,7 52,0 9,2 15,1 Minoritetsintresse -0,5-0,4-0,4-0,1 Koncernens balansräkning i sammandrag MSEK Tillgångar Balanserade utvecklingskostnader - 4,1 Inventarier 0,3 0,6 Uppskjutna skattefordringar 0,9 1,0 Summa anläggningstillgångar 1,2 5,7 Kortfristiga fordringar 396,9 293,1 Likvida medel och kortfristiga placeringar 20,3 48,7 Summa omsättningstillgångar 417,2 341,8 Summa tillgångar 418,4 347,5 Eget kapital och skulder Eget kapital 107,1 86,9 Övriga kortfristiga skulder 311,3 260,6 Summa eget kapital och skulder 418,4 347,5

7 Sida 7 av 10 Förändringar i koncernens eget kapital i sammandrag Helår Helår MSEK Belopp vid periodens ingång 86,9 43,9 Aktieutdelning -34,7-10,2 Nyemission 6,8 1,1 Optionspremier, netto - 0,2 Kapitaltillskott från minoritetsdelägare 0,2 0,2 Förvärv av minoritet -0,2 - Summa totalresultat för perioden 48,2 51,6 Belopp vid periodens utgång 107,1 86,9 Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital 49,2 60,9 14,2 25,8 Förändringar i rörelsekapital -50,0-18,0 36,9 1,7 Kassaflöde från den löpande verksamheten -0,8 42,9 51,1 27,5 Kassaflöde från investeringsverksamheten 0,1-2,0-0,2-0,2 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -27,7-8,6-35,0 0,8 Periodens kassaflöde -28,4 32,3 15,9 28,1 Likvida medel och kortfristiga placeringar vid periodens början 48,7 16,7 4,6 20,6 Valutakursdifferens i likvida medel 0,0-0,3-0,1 0,0 Likvida medel och kortfristiga placeringar vid periodens slut 20,3 48,7 20,3 48,7 Nyckeltal koncernen Rörelsemarginal, % 4,3 6,1 3,7 6,2 Vinstmarginal, % 4,4 6,1 3,7 6,3 Avkastning på eget kapital, % (12 mån rullande) 51,7 78,9 51,7 78,9 Soliditet, % 25,6 25,0 25,6 25,0 Antal utestående aktier vid periodens slut före utspädning (000)* Antal utestående aktier vid periodens slut efter utspädning (000)* Antal utestående aktier, genomsnitt före utspädning (000)* Antal utestående aktier, genomsnitt efter utspädning (000)* Resultat per aktie före utspädning, SEK* 2,81 3,07 0,53 0,89 Resultat per aktie efter utspädning, SEK* 2,78 2,99 0,52 0,86 Eget kapital per aktie vid periodens slut före utspädning, SEK* 6,17 5,11 6,17 5,11 Eget kapital per aktie vid periodens slut efter utspädning, SEK* 6,12 4,96 6,12 4,96 Medelantalet anställda omräknat till heltidsanställda Nettoomsättning per anställd, KSEK (12 mån rullande) Antal orter (kontor) per bokslutsdatum * Då Uniflex genomfört en aktiesplit 5:1 under det andra kvartalet 2011 har antalet aktier justerats för samtliga perioder. Definitioner nyckeltal Rörelsemarginal Rörelseresultatet i procent av nettoomsättningen. Vinstmarginal Resultatet efter finansiella poster i procent av nettoomsättningen. Genomsnittligt eget kapital Genomsnitt av periodens ingående och utgående balans för eget kapital. Avkastning på eget kapital Periodens resultat i procent av genomsnittligt eget kapital. Soliditet Eget kapital i procent av balansomslutningen. Omsättning per anställd Omsättningen dividerad med medelantalet anställda. Utspädning Effekt avseende teckningsoptioner till VD och övrig koncernledning.

8 Sida 8 av 10 Moderbolagets resultaträkning i sammandrag Nettoomsättning 9,9 9,1 3,1 2,4 Personalkostnader -7,0-6,8-2,2-1,6 Övriga kostnader -2,9-2,3-0,9-0,8 Rörelseresultat 0,0 0,0 0,0 0,0 Koncernbidrag 80,0 75,0 80,0 75,0 Ränteintäkter och liknande resultatposter 0,2 0,1 0,1 0,1 Räntekostnader och liknande resultatposter 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat efter finansiella poster 80,2 75,1 80,1 75,1 Skatt -21,1-19,8-21,1-19,8 Periodens resultat 59,1 55,3 59,0 55,3 Moderbolagets rapport över totalresultat Periodens resultat 59,1 55,3 59,0 55,3 Övrigt totalresultat Omräkningsdifferenser Skatt hänförligt till komponenter i övrigt totalresultat Summa övrigt totalresultat för perioden, 0,0 0,0 0,0 0,0 netto efter skatt Summa totalresultat för perioden 59,1 55,3 59,0 55,3 Moderbolagets balansräkning i sammandrag MSEK Tillgångar Andelar i koncernföretag 12,7 8,2 Uppskjutna skattefordringar 0,0 0,0 Summa anläggningstillgångar 12,7 8,2 Fordringar koncernbolag 121,3 97,2 Kortfristiga fordringar 0,2 0,2 Likvida medel och kortfristiga placeringar 0,1 0,2 Summa omsättningstillgångar 121,6 97,6 Summa tillgångar 134,3 105,8 Eget kapital och skulder Eget kapital 122,5 91,4 Kortfristiga skulder 11,8 14,4 Summa eget kapital och skulder 134,3 105,8 Förändringar i moderbolagets eget kapital i sammandrag Helår Helår MSEK Belopp vid periodens ingång 91,4 45,0 Aktieutdelning -34,7-10,2 Nyemission 6,8 1,1 Optionspremier, netto - 0,2 Summa totalresultat för perioden 59,1 55,3 Belopp vid periodens utgång 122,5 91,4

9 Sida 9 av 10 Tilläggsupplysningar Redovisningsprinciper Denna delårsrapport har, för koncernen, upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering samt tillämpliga regler i Årsredovisningslagen, och för moderbolaget i enlighet med Årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Redovisningsprinciperna som tillämpats för koncernen och moderbolaget överensstämmer, om ej annat anges nedan, med de redovisningsprinciper som användes vid upprättandet av årsredovisningen för 2010 och ska läsas tillsammans med dessa. Nya redovisningsprinciper 2011 Moderbolaget redovisar från och med 2011 erhållet koncernbidrag som en finansiell intäkt i resultaträkningen, i enlighet med RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Jämförelsesiffrorna för 2010 har räknats om på motsvarande sätt. Nya eller reviderade IFRS samt tolkningsuttalanden från IFRIC har inte haft någon effekt på koncernens eller moderbolagets finansiella ställning, resultat eller upplysningar. Rörelsesegment Uniflex affärsverksamhet omfattar från och med den 1 januari 2011 fyra rörelsesegment, de geografiska områdena Sverige, Storbritannien, Norge och Finland. Under fjärde kvartalet har 0,1 MSEK (0,4) fakturerats från Sverige till Norge och 0,1 MSEK (-) fakturerats från Sverige till Finland. Under året har 0,8 MSEK (0,4) fakturerats från Sverige till Norge och 0,6 MSEK (-) fakturerats från Sverige till Finland. Intäkter per rörelsesegment, MSEK Sverige 1 581, ,7 409,2 363,8 Storbritannien 5,1 8,3 1,3 1,7 Norge 27,4 7,2 7,1 5,3 Finland 0,6-0,2 - Intäkter totalt 1 614, ,2 417,8 370,8 Rörelseresultat per rörelsesegment, MSEK Sverige 81,2 77,4 24,8 24,3 Storbritannien -1,5-3,2-0,9-1,3 Norge -7,1-1,7-7,8 0,1 Finland -2,9 - -0,7 - Rörelseresultat totalt 69,6 72,5 15,4 23,1 Närstående bolag Uniflex har kommersiella mellanhavanden med BroHof Golf AB och Poolia AB. Med Poolia AB har Uniflex även vissa samarbetsavtal. Uniflex har haft transaktioner med båda parter under perioden (Poolia är tidigare moderbolag till Uniflex). Samtliga transaktioner med parterna sker på marknadsmässiga villkor. Uniflex styrelseordförande och största aktieägare Björn Örås är även ordförande och största aktieägare i BroHof Golf AB, Dedicare AB och Poolia AB. Årsstämma och kommande rapporttillfällen Årsstämma kommer att hållas den 19 april 2012 kl på Hotell Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23 i Stockholm. Årsredovisningen för 2011 beräknas utkomma under vecka 13 och hålls tillgänglig på bolagets hemsida Rapporttillfällen: Delårsrapport januari-mars 19 april 2012, kl Delårsrapport januari-juni 18 juli 2012, kl Delårsrapport januari-september 23 oktober 2012, kl

10 Sida 10 av 10 Styrelsens försäkran Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att bokslutskommunikén för 2011 ger en rättvisande översikt av moderbolaget Uniflex AB och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför. Stockholm den 31 januari 2012 Björn Örås Styrelseordförande Helena Levander Styrelseledamot Monica Lindstedt Styrelseledamot Curt Lönnström Styrelseledamot Pernilla Ström Styrelseledamot Jan Bengtsson Verkställande direktör Denna bokslutskommuniké har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Informationen i denna bokslutskommuniké är sådan som Uniflex AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 januari 2012 klockan (CET). För ytterligare information kontakta: Jan Bengtsson, VD, tfn Kent Thudén, Ekonomichef, tfn Uniflex AB (publ) Arenavägen 57 Tel: Box 7014 Fax: Stockholm-Globen Org nr: Uniflex är ett Auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning, rekrytering och omställning av personal inom yrkesområdena industri, lager, bygg, el, kundtjänst, försäljning, administration, städ och butik. Uniflex är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap, och finns i Sverige, Norge, Finland och Storbritannien. Uniflex är medlem i Almega Bemanningsföretagen och har kollektivavtal med LO och Unionen. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierat.

Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning

Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning 1 av 7 Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning Omsättningen för det andra kvartalet uppgick till 163 miljoner kronor, en minskning med 35 procent jämfört med samma period föregående

Läs mer

Uniflex fortsätter att öka marknadsandelen och redovisar rekordresultat för första halvåret 2008

Uniflex fortsätter att öka marknadsandelen och redovisar rekordresultat för första halvåret 2008 1 av 7 VD Jan Bengtsson kommenterar Uniflex delårsrapport 1 januari 30 juni 2008: Uniflex fortsätter att öka marknadsandelen och redovisar rekordresultat för första halvåret 2008 Uniflex redovisar ett

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Omsättningstillväxt och stärkt varumärke Omsättningen uppgick till 341,2 MSEK (219,5), en ökning med 55%. Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (11,7), motsvarande

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 3 JUNI 21 Kvartalsperioden april-juni na uppgick till 334,6 (324,2) Rörelseresultatet uppgick till,7 (4,9) et före skatt uppgick till,6 (5,6) et efter skatt uppgick till,2 (3,9),

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014 Kvartalsperioden juli-september, kvarvarande verksamhet Redovisade intäkter, resultat, kassaflöde och nyckeltal avser kvarvarande verksamhet, dvs. exklusive Utvecklingshuset

Läs mer

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Koncernens intäkter 2006 uppgick till 1 221,1 MSEK. Marknadsutvecklingen har varit god på samtliga marknader där Poolia är verksamt och samtliga

Läs mer

Dedicare växer snabbare än marknadstillväxten i Norge och vår bedömning är att vi växer i nivå med marknadstillväxten i Sverige.

Dedicare växer snabbare än marknadstillväxten i Norge och vår bedömning är att vi växer i nivå med marknadstillväxten i Sverige. Perioden juli-september Redovisade intäkter, resultat, kassaflöde och nyckeltal avser kvarvarande verksamheter exklusive Dedicare Assistans AB som avyttrades den 10 juli 2014. Intäkterna uppgick till 144,8

Läs mer

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar Kurspåverkande information som rapporteras till Finansinspektionen BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2012 Fjärde kvartalet 1 oktober 31 december 2012 Nettoomsättning 410 MSEK (415) Rörelseresultat 33 MSEK (43) Rörelsemarginal

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20090101 20091231 Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 114,2 (961,1) MSEK, en ökning med 16%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 171,7 (135,5) MSEK,

Läs mer

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA HALVÅRET JANUARI JUNI 2008 Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter 1 april 30 juni 2008 Varumärkesförsäljningen* ökade med 15 procent till 477 MSEK (414).

Läs mer

Ökad kundtillströmning gör att NetOnNet når omsättningsmål

Ökad kundtillströmning gör att NetOnNet når omsättningsmål NetOnNet AB (publ) Org nr 556520-4137 Delårsrapport för perioden 1 maj 2010 31 juli 2010 Ökad kundtillströmning gör att NetOnNet når omsättningsmål Koncernen, första kvartalet (maj 2010 juli 2010) Nettoomsättningen

Läs mer

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar Kurspåverkande information som rapporteras till Finansinspektionen DELÅRSRAPPORT Andra kvartalet 1 april 30 juni 2012 Nettoomsättning 408 MSEK (385) Rörelseresultat 29 MSEK (25) Rörelsemarginal 7,0 % (6,5

Läs mer

Delårsrapport januari september 2010

Delårsrapport januari september 2010 1 november 2010 Delårsrapport januari september 2010 1 juli 30 september Intäkterna ökade, justerat för valutaeffekter och räknat på jämförbart antal vardagar, med 8 procent. Innan justering ökade intäkterna

Läs mer

A-Com Halvår 2013. Halvårsrapport 2013 (JANUARI JUNI 2013)

A-Com Halvår 2013. Halvårsrapport 2013 (JANUARI JUNI 2013) Halvårsrapport 2013 (JANUARI JUNI 2013) 1 SEX MÅNADER, JANUARI JUNI 2013 FÖRSTA HALVÅRET Nettoomsättningen uppgick till 58,1 (50,9) MSEK. Omsättningsökningen förklaras av köpet av verksamheten i Locomotiv

Läs mer

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar Kurspåverkande information som rapporteras till Finansinspektionen DELÅRSRAPPORT Tredje kvartalet 1 juli 30 september 2012 Nettoomsättning 321 MSEK (326) Rörelseresultat 18 MSEK (4) Rörelsemarginal 5,5

Läs mer

Ökad omsättning och vinst

Ökad omsättning och vinst BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2012 Ökad omsättning och vinst 1 JULI 30 SEPTEMBER 2012 Koncernens nettoomsättning ökade med 4 pro cent till 166,8 MSEK (160,2), exklusive valuta effekter

Läs mer

Jeeves ökar försäljningen trots tuffa tider

Jeeves ökar försäljningen trots tuffa tider Jeeves ökar försäljningen trots tuffa tider Januari december 008 Intäkterna från den löpande verksamheten uppgick till 58,3 Mkr (30,) och ökade med % (9) Programintäkterna uppgick till 5, Mkr (,4) och

Läs mer

Förbättrat kassaflöde från den löpande verksamheten

Förbättrat kassaflöde från den löpande verksamheten Boule Diagnostics AB (publ) Bokslutskommuniké januari - december 2013 Förbättrat kassaflöde från den löpande verksamheten Kvartalet oktober - december 2013 Nettoomsättningen uppgick till MSEK 72,2 (76,3),

Läs mer

Sveriges mest populära affärssystem växer

Sveriges mest populära affärssystem växer BOKSLUTSKOMMUNIKÉ jan dec 2009 Sveriges mest populära affärssystem växer Jan Dec Intäkterna uppgick till 180,4 Mkr (158,3) och ökade med 13 % (22) Programintäkterna (licens och underhåll) ökade med 6 %

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Avvaktande konjunktur. Börsnotering genomförd. HANZA inleder en ny fas ANDRA KVARTALET (1 april 30 juni 2014) Nettoomsättningen uppgick till 257,0 MSEK, en ökning mot

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2011

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2011 Kurspåverkande information som rapporteras till Finansinspektionen DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2011 Nettoomsättning 398 MSEK (360) Rörelseresultat 34 MSEK (19) Rörelsemarginal 8,4 % (5,4 %) Resultat

Läs mer

MQ Holding AB Bokslutskommuniké

MQ Holding AB Bokslutskommuniké MQ Holding AB Bokslutskommuniké Stabil utveckling i svag marknad Fjärde kvartalet (juni 2011-augusti 2011) Nettoomsättningen uppgick till 358 MSEK (350), en ökning med 2,2 procent. Omsättningen i jämförbara

Läs mer

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010 God tillväxt Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) KappAhls nettoomsättning under perioden uppgick till 1 290 (1 226) MSEK, en ökning med 5,2 procent. Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 1 DELÅRSRAPPORT NEW WAVE GROUP AB PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2015 Omsättningen uppgick till 1 096 mkr, vilket var 21 % högre än föregående år (909 mkr). Rörelseresultat uppgick

Läs mer

Stronghold Invest AB (publ)

Stronghold Invest AB (publ) Stronghold Invest AB (publ) Org.nr 556713-9067 Bokslutskommuniké 2013 Omsättningen ökade med 7 procent till 898 (836) MSEK Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) 84 (79) MSEK, rörelsemarginal 9,4%

Läs mer

Fjärde kvartalet 2012

Fjärde kvartalet 2012 Fjärde kvartalet 2012 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 28 februari 2013 Kvartalsrapport fjärde kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX

Läs mer

(-3,1) MSEK (-20,6) MSEK. Det ang. rapport lämnades. oktober 2012. Sid 1 (16)

(-3,1) MSEK (-20,6) MSEK. Det ang. rapport lämnades. oktober 2012. Sid 1 (16) Knowit AB Delårsrapport Januari September 2012 Nettoomsättningenn ökade till 1 410,3 (11 337,6) MSEK Rörelseresultatet ( EBITA) uppgick till 108,2 (137, 7) MSEK Resultatet efter skatt uppgick till 56,0

Läs mer

Boule Diagnostics AB (publ)

Boule Diagnostics AB (publ) Boule Diagnostics AB (publ) Bokslutskommuniké januari-december 2011 Fortsatt bra tillväxt i Asien Rekordleverans till Indien Kvartalet oktober december 2011 * Nettoomsättningen uppgick till MSEK 67,7 (67,0),

Läs mer