Omsättningen under det fjärde kvartalet 2012 minskade med 10 procent till 375 miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till minus 0,4 procent.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Omsättningen under det fjärde kvartalet 2012 minskade med 10 procent till 375 miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till minus 0,4 procent."

Transkript

1 Sida 1 av 10 Vikande efterfrågan i Sverige och satsningar i Norge Omsättningen under det fjärde kvartalet 2012 minskade med 10 procent till 375 miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till minus 0,4 procent. "På grund av fortsatt vikande efterfrågan på bemanningstjänster har omsättningen på den svenska marknaden minskat med 14 procent under det fjärde kvartalet jämfört med motsvarande period föregående år. Den försämrade konjunkturen har medfört att många kunder har valt att avsluta konsulter som har varit inhyrda från oss. Eftersom kunderna kan avsluta sina kontrakt med oss snabbare än vi hittar nya uppdrag åt våra konsulter, har vårt resultat försämrats. Jag tycker ändå att vi varit förhållandevis snabba i vår kostnadsanpassning och vi lyckas göra en liten vinst i Sverige i kvartalet. Man ska dessutom inte glömma att när konjunkturen vänder uppåt igen kommer kunderna åter nyttja våra tjänster", säger Jan Bengtsson VD Uniflex. "I Norge har vi liksom tidigare lyckats bra med våra affärer inom byggsektorn, men på vintern går aktiviteten ner där. För att minska dessa säsongsmässiga variationer påbörjade vi under kvartalet en satsning på utökade försäljningsresurser för att stärka oss inom industri-, logistikoch kundservicesektorn där efterfrågan under året är mer jämn. Denna satsning har dock påverkat resultatet negativt. Vi har även under kvartalet valt att tillsätta en heltids-vd som bor i Norge. Båda dessa aktiviteter bedömer vi är positiva för vår framtid i Norge", fortsätter Jan Bengtsson. "I Finland ökar vi omsättningen. Efter periodens utgång har - som ett led i Uniflex vidare utlandssatsning - avtal träffats om att driva verksamhet i Tyskland." För mer information kontakta: Jan Bengtsson, Verkställande direktör Uniflex, tfn: Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning, rekrytering och omställning av personal inom yrkesområdena industri, lager, bygg, el, kundtjänst, försäljning, administration, städ och butik. Uniflex är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap och finns i Sverige, Norge och Finland. Uniflex är medlem i Almega Bemanningsföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierat.

2 Sida 2 av 10 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2012 Året i korthet Nettoomsättningen uppgick till 1 577,6 MSEK (1 614,1), en minskning med 2,3 procent. Resultat per aktie uppgick till 0,71 SEK (2,81) före utspädning och 0,70 SEK (2,78) efter utspädning. Rörelseresultatet uppgick till 20,5 MSEK (69,6), motsvarande en rörelsemarginal på 1,3 procent (4,3). Resultatet efter finansiella poster uppgick till 20,6 MSEK (70,3). Resultatet efter skatt uppgick till 12,0 MSEK (48,2). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 35,8 MSEK (-0,8). Styrelsen föreslår en utdelning om 0,60 SEK (2,20) per aktie. Uniflex har under det fjärde kvartalet förvärvat minoritetens andel i det engelska dotterbolaget. Efter bokslutsdagen har Uniflex meddelat att man kommer att starta i Tyskland och att man tecknat ett avtal om att per den 1 mars 2013 förvärva rörelsen i ett tyskt bolag. Kvartalet i korthet Nettoomsättningen uppgick till 375,3 MSEK (417,8), en minskning med 10 procent. Resultat per aktie uppgick till -0,11 SEK (0,53) före utspädning och -0,11 SEK (0,52) efter utspädning. Rörelseresultatet uppgick till -1,5 MSEK (15,4), motsvarande en rörelsemarginal på -0,4 procent (3,7). Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1,3 MSEK (15,6). Resultatet efter skatt uppgick till -1,8 MSEK (8,8). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 47,2 MSEK (51,1). Uniflex verksamhet Sverige Uniflex omsättning har under 2012 minskat med 5 procent jämfört med föregående år. Under andra halvåret har efterfrågan vänt nedåt i Sverige och ett antal kunder inom industrin har bokat av en stor mängd personal. Det har lett till att intäkterna sjunkit samtidigt som kostnaderna kvarstått under den period det tagit att hitta nya uppdrag till den avbokade personalen. I många fall har även personal tvingats sägas upp då några nya uppdrag för dessa inte har funnits. Norge Den norska verksamheten fortsätter att växa och omsättningen har under perioden ökat med över 150 procent jämfört med föregående år. Den geografiska expansionen har fortsatt och Uniflex finns nu på sex orter i Norge. Finland Den finska verksamheten har under året blivit stabilare än under etableringsåret Intäkterna ökar och bolaget bedömer att de kommer att fortsätta att göra det framgent. England Uniflex har lagt ned verksamheten i England. Rörelseresultatet har under året belastats med ca 1,5 MSEK i avvecklingskostnader. Bedömningen är att det framgent inte skall tillkomma några mer kostnader för England. Uniflex har under det fjärde kvartalet förvärvat minoritetens andel, 9 procent, och äger 100 procent av bolaget vid utgången av året. Köpeskillingen uppgick till 0,1 MSEK och har påverkat eget kapital i koncernen med -0,1 MSEK. Omsättning Helåret 2012 Omsättningen minskade med 2,3 procent till 1 577,6 MSEK (1 614,1). Under 2012 stod de fem största kunderna för 42 procent (37) av omsättningen. 54 (72) kunder stod för 80 procent av omsättningen. Under den senaste 12-månadersperioden har ingen enskild kund stått för mer än 16 procent (13) av Uniflex omsättning. Uniflex verksamhet bestod 2012 av fyra rörelsesegment, de geografiska områdena Sverige, Norge, Finland och Storbritannien. Av årets omsättning har 1 500,5 MSEK (1 581,0) genererats av verksamheten i Sverige, 70,5 MSEK (27,4) av verksamheten i Norge, 5,1 MSEK (0,6) av verksamheten i Finland och 1,5 MSEK (5,1) av verksamheten i Storbritannien. Utifrån Bemanningsföretagens statistik för de tre första kvartalen 2012 bedömdes att den bemanningsmarknad Uniflex är verksamt på i Sverige hade minskat med 0,5 procent jämfört med samma period Under motsvarande period minskade Uniflex med 1,5 procent i Sverige, vilket inte är i linje med Uniflex mål att öka mer än totalmarknaden. Av årets omsättning i Sverige kommer 60 procent (67) från arbetarsidan och 40 procent (33) från tjänstemannasidan. Fjärde kvartalet Omsättningen minskade med 10 procent till 375,3 MSEK (417,8) jämfört med samma period föregående år. Av kvartalets omsättning har 353,8 MSEK (409,2) genererats av verksamheten i Sverige, 19,1 MSEK (7,1) av verksamheten i Norge, 2,4 MSEK (0,2) av verksamheten i Finland och 0,0 MSEK (1,3) av verksamheten i Storbritannien.

3 Sida 3 av 10 Resultat Helåret 2012 Rörelseresultatet uppgick till 20,5 MSEK (69,6) och resultatet efter finansiella poster uppgick till 20,6 MSEK (70,3). Det ger en rörelsemarginal på 1,3 procent (4,3) och en vinstmarginal på 1,3 procent (4,4). Verksamheten i Sverige har genererat ett rörelseresultat om 31,0 MSEK (81,2), verksamheten i Norge -5,1 MSEK (-7,1), verksamheten i Finland -2,9 MSEK (-2,9) och verksamheten i Storbritannien -2,0 MSEK (-1,5). Uniflex har som mål att rörelsemarginalen över en konjunkturcykel i genomsnitt ska uppgå till 5 procent. Under de senaste fem åren har rörelsemarginalen i genomsnitt varit 3,8 procent, se diagram nedan. Fjärde kvartalet Rörelseresultatet uppgick till -1,5 MSEK (15,4) och resultatet efter finansiella poster uppgick till -1,3 MSEK (15,6) vilket ger en rörelsemarginal om -0,4 procent (3,7) och en vinstmarginal om -0,4 procent (3,7). Verksamheten i Sverige har genererat ett rörelseresultat om 2,0 MSEK (24,8), verksamheten i Norge -2,3 MSEK (-7,8), verksamheten i Finland -0,8 MSEK (-0,7) och verksamheten i Storbritannien 0,0 MSEK (-0,9). Omsättning och rörelseresultat MSEK Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Omsättning Rörelseresultat Utveckling rörelsemarginal % Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Rörelsemarginal Mål 5% Genomsnittlig rörelsemarginal

4 Sida 4 av 10 Säsongsvariationer Intäkterna är beroende av antalet arbetsdagar i perioden, men även av fördelningen mellan månaderna. Antal arbetsdagar under året uppgick till: Sverige Norge Finland England Januari - Mars 64 (63) 64 (64) 64 (63) 64 (63) April - Juni 59 (60) 59 (59) 60 (61) 60 (60) Juli - September 65 (66) 65 (66) 65 (66) 64 (65) Oktober - December 62 (64) 62 (64) 61 (63) 64 (63) Helåret 250 (253) 250 (253) 250 (253) 252 (251) Aktiekapital och kapitalstruktur Aktiekapitalet uppgår per den 31 december 2012 till SEK fördelat på A-aktier och B-aktier. Utdelning Årsstämman den 19 april 2012 beslutade i enlighet med styrelsens förslag att till aktieägarna utbetala en utdelning på 2,20 SEK per aktie för räkenskapsåret 2011, vilket motsvarar en total utdelning på cirka 38 MSEK och cirka 79 procent av årets vinst. Styrelsen kommer att föreslå årsstämman en utdelning på 0,60 SEK per aktie för räkenskapsåret 2012, vilket motsvarar en total utdelning på cirka 10 MSEK och cirka 87 procent av årets vinst. Beslut om utdelning kommer att fattas på årsstämman den 18 april Uniflex mål för utdelning är att den minst ska uppgå till 50 procent av årets vinst i koncernen. Teckningsoptioner Vid årsstämman den 19 april beslutades om emission av teckningsoptioner omfattande högst teckningsoptioner. Erbjudande om köp av teckningsoptioner har riktats till och tecknats av verkställande direktören och ytterligare fem ledande befattningshavare i koncernen. Varje option i optionsprogrammet berättigar till köp av en aktie till ett lösenpris om 45 kronor under perioden 1 juni maj Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas kommer bolagets aktiekapital öka med kronor och det egna kapitalet med totalt 7,4 MSEK. De nytecknade aktierna skulle då utgöra cirka 0,9 procent av det totala antalet aktier i bolaget efter nyteckning och cirka 0,5 procent av det totala antalet röster i bolaget. Uniflex har ytterligare ett pågående aktieoptionsprogram, 2010/2014, med utestående teckningsoptioner per Aktieoptionsprogrammet 2010/2014 har tecknats av verkställande direktören. Varje option i optionsprogrammet berättigar till köp av en aktie till ett lösenpris om 30,80 kronor fram till och med 30 april Om samtliga utestående teckningsoptioner utnyttjas kommer bolagets aktiekapital öka med kronor och det egna kapitalet med totalt 3,8 MSEK. De nytecknade aktierna skulle då utgöra cirka 0,7 procent av det totala antalet aktier i bolaget efter nyteckning och cirka 0,4 procent av det totala antalet röster i bolaget. Under året har de teckningsoptioner i aktieoptionsprogrammet 2007/2012 som vid årsskiftet var utestående, återköpts av bolaget för kronor och teckningsoptioner i aktieoptionsprogrammet 2012/2016 har under året återköpts av bolaget för kronor. Likviditet och finansiering Koncernens likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick per den 31 december 2012 till 17,6 MSEK (20,3). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för helåret 2012 till 35,8 MSEK (-0,8). Uniflex har en checkräkningskredit om 60 MSEK. Per den 31 december 2012 är krediten outnyttjad. Soliditeten per 31 december 2012 uppgick till 21,9 procent (25,6). Uniflex mål är att bolagets soliditet skall överstiga 15 procent. Inkomstskatt Skattekostnaden för koncernen uppgick för helåret till 8,6 MSEK (22,1) vilket ger en effektiv skattesats på 41,7 procent (31,5). Ingen skatteintäkt har beaktats på underskotten i de utländska dotterbolagen. Investeringar Koncernens investeringar i anläggningstillgångar uppgick under helåret 2012 till 0,2 MSEK (0,0). Uniflex har under det fjärde kvartalet förvärvat minoritetens andel, 9 procent, och äger 100 procent av det engelska dotterbolaget vid utgången av året. Köpeskillingen uppgick till 0,1 MSEK och har påverkat eget kapital i koncernen med -0,1 MSEK. Medarbetare Medelantalet anställda under perioden omräknat till heltidsanställda uppgick till personer (3 651). Per den 31 december 2012 uppgick antalet anställda till totalt personer (5 007).

5 Sida 5 av 10 Moderbolaget Moderbolagets verksamhet består av att tillhandahålla lednings- och managementtjänster till de i koncernen ingående dotterbolagen. Samtliga anställda i Sverige, med undantag för bolagets VD Jan Bengtsson, är anställda i dotterbolaget Uniflex Sverige AB. Under det andra kvartalet har moderbolaget skrivit ner investeringen i den engelska verksamheten med 10,5 MSEK till noll kronor. Händelser efter rapportperiodens utgång Uniflex meddelade den 16 januari att man inom kort kommer att etablera sig i Tyskland och att man tecknat ett avtal om att per den 1 mars 2013 förvärva verksamheten i ett tyskt bolag. Den övertagna verksamheten beräknas i dagsläget ha en årsomsättning på drygt 30 MSEK och göra ett nollresultat. Köpeskillingen uppgår till 620 TEUR. Risker och osäkerhetsfaktorer Uniflex verksamhet påverkas av konjunkturen och den allmänna ekonomiska utvecklingen. Uniflex väsentliga risk- och osäkerhetsfaktorer inkluderar den starka konkurrensen på marknaden, en konjunkturnedgång med allmän prispress och tillgång på personal. Riskhanteringen i Uniflex syftar till att identifiera, kontrollera och reducera dessa risker. Bland annat har företaget en stor del rörlig kostnadsmassa och en stark finansiell ställning. För en närmare beskrivning av risker och riskhantering hänvisas till sidan 20 i årsredovisningen för Kvartalsdata okt-dec jul-sep apr-jun jan-mar okt-dec jul-sep apr-jun jan-mar Nettoomsättning, MSEK 375,3 421,5 415,3 365,6 417,8 439,4 406,2 350,7 Rörelseresultat, MSEK -1,5 11,5 3,6 7,0 15,4 32,1 9,5 12,6 Rörelsemarginal, % -0,4 2,7 0,9 1,9 3,7 7,3 2,3 3,6 Resultat efter finansiella poster, MSEK -1,3 11,0 3,9 7,1 15,6 32,2 9,7 12,8 Periodens resultat, MSEK -1,8 7,6 1,9 4,4 8,8 23,6 6,7 9,1 Resultat per aktie före utspädning, SEK* -0,11 0,44 0,12 0,26 0,53 1,36 0,40 0,53 Resultat per aktie efter utspädning, SEK* -0,11 0,43 0,12 0,26 0,52 1,35 0,39 0,52 Eget kapital per aktie före utspädning, SEK* 4,66 4,78 4,33 6,41 6,17 5,68 4,33 5,94 Eget kapital per aktie efter utspädning, SEK* 4,63 4,75 4,30 6,37 6,12 5,63 4,30 5,89 * Då Uniflex genomfört en aktiesplit 5:1 under det andra kvartalet 2011 har antalet aktier justerats för samtliga perioder.

6 Sida 6 av 10 Koncernens resultaträkning i sammandrag Nettoomsättning 1 577, ,1 375,3 417,8 Personalkostnader , ,4-362,4-383,6 Övriga kostnader -54,6-62,1-14,3-18,7 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -0,2-0,3-0,1-0,1 Nedskrivningar av immateriella anläggningstillgångar 0,0-3,7 0,0 0,0 Rörelseresultat 20,5 69,6-1,5 15,4 Resultat från finansiella investeringar 0,1 0,7 0,2 0,2 Resultat efter finansiella poster 20,6 70,3-1,3 15,6 Skatt -8,6-22,1-0,5-6,8 Periodens resultat 12,0 48,2-1,8 8,8 Periodens resultat hänförligt till: Moderbolagets aktieägare 12,2 48,7-1,8 9,2 Minoritetsintresse -0,2-0,5 0,0-0,4 Resultat per aktie före utspädning, SEK* 0,71 2,81-0,11 0,53 Resultat per aktie efter utspädning, SEK* 0,70 2,78-0,11 0,52 Genomsnittligt antal aktier före utspädning, tusen* Genomsnittligt antal aktier efter utspädning, tusen* * Då Uniflex genomfört en aktiesplit 5:1 under det andra kvartalet 2011 har antalet aktier justerats för samtliga perioder. Koncernens rapport över totalresultat Periodens resultat 12,0 48,2-1,8 8,8 Övrigt totalresultat Omräkningsdifferenser 0,1 0,0 0,0 0,0 Skatt hänförligt till komponenter i övrigt totalresultat Summa övrigt totalresultat för perioden, 0,1 0,0 0,0 0,0 netto efter skatt Summa totalresultat för perioden 12,1 48,2-1,8 8,8 Totalresultat för perioden hänförligt till: Moderbolagets aktieägare 12,3 48,7-1,8 9,2 Minoritetsintresse -0,2-0,5 0,0-0,4 Koncernens balansräkning i sammandrag MSEK Tillgångar Inventarier 0,3 0,3 Uppskjutna skattefordringar 0,7 0,9 Summa anläggningstillgångar 1,0 1,2 Kortfristiga fordringar 350,4 396,9 Likvida medel och kortfristiga placeringar 17,6 20,3 Summa omsättningstillgångar 368,0 417,2 Summa tillgångar 369,0 418,4 Eget kapital och skulder Eget kapital 81,0 107,1 Uppskjutna skatteskulder 1,8 - Övriga kortfristiga skulder 286,2 311,3 Summa eget kapital och skulder 369,0 418,4

7 Sida 7 av 10 Förändringar i koncernens eget kapital i sammandrag Helår Helår MSEK Belopp vid periodens ingång 107,1 86,9 Aktieutdelning -38,2-34,7 Nyemission - 6,8 Optionspremier, netto 0,1 - Kapitaltillskott från minoritetsdelägare - 0,2 Förvärv av minoritet -0,1-0,2 Summa totalresultat för perioden 12,1 48,2 Belopp vid periodens utgång 81,0 107,1 Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital -5,5 49,2-1,2 14,2 Förändringar i rörelsekapital 41,3-50,0 48,4 36,9 Kassaflöde från den löpande verksamheten 35,8-0,8 47,2 51,1 Kassaflöde från investeringsverksamheten -0,3 0,1-0,1-0,2 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -38,1-27,7-37,8-35,0 Periodens kassaflöde -2,6-28,4 9,3 15,9 Likvida medel och kortfristiga placeringar vid periodens början 20,3 48,7 8,2 4,6 Valutakursdifferens i likvida medel -0,2 0,0 0,1-0,1 Likvida medel och kortfristiga placeringar vid periodens slut 17,6 20,3 17,6 20,3 Nyckeltal koncernen Rörelsemarginal, % 1,3 4,3-0,4 3,7 Vinstmarginal, % 1,3 4,4-0,4 3,7 Avkastning på eget kapital, % (12 mån rullande) 13,7 50,7 13,7 50,7 Soliditet, % 21,9 25,6 21,9 25,6 Antal utestående aktier vid periodens slut före utspädning (000)* Antal utestående aktier vid periodens slut efter utspädning (000)* Antal utestående aktier, genomsnitt före utspädning (000)* Antal utestående aktier, genomsnitt efter utspädning (000)* Resultat per aktie före utspädning, SEK* 0,71 2,81-0,11 0,53 Resultat per aktie efter utspädning, SEK* 0,70 2,78-0,11 0,52 Eget kapital per aktie vid periodens slut före utspädning, SEK* 4,66 6,17 4,66 6,17 Eget kapital per aktie vid periodens slut efter utspädning, SEK* 4,63 6,12 4,63 6,12 Medelantalet anställda omräknat till heltidsanställda Nettoomsättning per anställd, KSEK (12 mån rullande) Antal orter (kontor) per bokslutsdatum * Då Uniflex genomfört en aktiesplit 5:1 under det andra kvartalet 2011 har antalet aktier justerats för samtliga perioder. Definitioner nyckeltal Rörelsemarginal Rörelseresultatet i procent av nettoomsättningen. Vinstmarginal Resultatet efter finansiella poster i procent av nettoomsättningen. Genomsnittligt eget kapital Genomsnitt av periodens ingående och utgående balans för eget kapital. Avkastning på eget kapital Periodens resultat i procent av genomsnittligt eget kapital. Soliditet Eget kapital i procent av balansomslutningen. Omsättning per anställd Omsättningen dividerad med medelantalet anställda. Utspädning Effekt avseende teckningsoptioner till VD och övrig koncernledning.

8 Sida 8 av 10 Moderbolagets resultaträkning i sammandrag Nettoomsättning 0,7 9,9 0,5 3,1 Personalkostnader 1,6-7,0 0,1-2,2 Övriga kostnader -2,3-2,9-0,6-0,9 Rörelseresultat 0,0 0,0 0,0 0,0 Koncernbidrag 32,8 80,0 32,8 80,0 Ränteintäkter och liknande resultatposter 0,6 0,2 0,2 0,1 Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar -10,5-0,0 - Räntekostnader och liknande resultatposter 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat efter finansiella poster 22,9 80,2 33,0 80,1 Bokslutsdispositioner -8,3 - -8,3 - Skatt -6,6-21,1-6,6-21,1 Periodens resultat 8,0 59,1 18,1 59,0 Moderbolagets rapport över totalresultat Periodens resultat 8,0 59,1 18,1 59,0 Övrigt totalresultat Omräkningsdifferenser Skatt hänförligt till komponenter i övrigt totalresultat Summa övrigt totalresultat för perioden, 0,0 0,0 0,0 0,0 netto efter skatt Summa totalresultat för perioden 8,0 59,1 18,1 59,0 Moderbolagets balansräkning i sammandrag MSEK Tillgångar Andelar i koncernföretag 11,1 12,7 Uppskjutna skattefordringar - 0,0 Summa anläggningstillgångar 11,1 12,7 Fordringar koncernbolag 79,1 121,3 Kortfristiga fordringar 13,3 0,2 Likvida medel och kortfristiga placeringar 0,2 0,1 Summa omsättningstillgångar 92,6 121,6 Summa tillgångar 103,7 134,3 Eget kapital och skulder Eget kapital 92,5 122,5 Obeskattade reserver 8,3 - Kortfristiga skulder 2,9 11,8 Summa eget kapital och skulder 103,7 134,3 Förändringar i moderbolagets eget kapital i sammandrag Helår Helår MSEK Belopp vid periodens ingång 122,5 91,4 Aktieutdelning -38,2-34,7 Nyemission - 6,8 Optionspremier, netto 0,1 - Summa totalresultat för perioden 8,0 59,1 Belopp vid periodens utgång 92,5 122,5

9 Sida 9 av 10 Tilläggsupplysningar Redovisningsprinciper Denna delårsrapport har, för koncernen, upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering samt tillämpliga regler i Årsredovisningslagen, och för moderbolaget i enlighet med Årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Redovisningsprinciperna som tillämpats för koncernen och moderbolaget överensstämmer, om ej annat anges nedan, med de redovisningsprinciper som användes vid upprättandet av årsredovisningen för 2011 och ska läsas tillsammans med dessa. Nya redovisningsprinciper 2012 Nya eller reviderade IFRS samt tolkningsuttalanden från IFRIC har inte haft någon effekt på koncernens eller moderbolagets finansiella ställning, resultat eller upplysningar. Rörelsesegment Uniflex affärsverksamhet omfattar från och med den 1 januari 2011 fyra rörelsesegment, de geografiska områdena Sverige, Norge, Finland och Storbritannien. Under fjärde kvartalet har 0,2 MSEK (0,1) fakturerats från Sverige till Norge och 0,1 MSEK (0,1) fakturerats från Sverige till Finland. Under året har 1,3 MSEK (0,8) fakturerats från Sverige till Norge och 0,5 MSEK (0,6) fakturerats från Sverige till Finland. Intäkter per rörelsesegment, MSEK Sverige 1 500, ,0 353,8 409,2 Norge 70,5 27,4 19,1 7,1 Finland 5,1 0,6 2,4 0,2 Storbritannien 1,5 5,1-1,3 Intäkter totalt 1 577, ,1 375,3 417,8 Rörelseresultat per rörelsesegment, MSEK Sverige 31,0 81,2 2,0 24,8 Norge -5,1-7,1-2,3-7,8 Finland -2,9-2,9-0,8-0,7 Storbritannien -2,0-1,5 0,0-0,9 Ofördelade moderbolagskostnader -0,4 - -0,4 - Rörelseresultat totalt 20,5 69,6-1,5 15,4 Närstående bolag Uniflex har kommersiella mellanhavanden med BroHof Golf AB och Poolia AB. Med Poolia AB har Uniflex även vissa samarbetsavtal. Uniflex har haft transaktioner med båda parter under perioden (Poolia är tidigare moderbolag till Uniflex). Samtliga transaktioner med parterna sker på marknadsmässiga villkor. Uniflex styrelseordförande och största aktieägare Björn Örås är även ordförande och största aktieägare i BroHof Golf AB, Dedicare AB och Poolia AB. Årsstämma och kommande rapporttillfällen Årsstämma kommer att hållas den 18 april 2013 kl på Hotell Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23 i Stockholm. Årsredovisningen för 2012 beräknas utkomma under vecka 13 och hållas tillgänglig på bolagets hemsida Rapporttillfällen: Delårsrapport januari-mars 18 april 2013, kl Delårsrapport januari-juni 17 juli 2013, kl Delårsrapport januari-september 21 oktober 2013, kl

10 Sida 10 av 10 Styrelsens försäkran Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att bokslutskommunikén för 2012 ger en rättvisande översikt av moderbolaget Uniflex AB och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför. Stockholm den 31 januari 2013 Björn Örås Styrelseordförande Helena Levander Styrelseledamot Monica Lindstedt Styrelseledamot Curt Lönnström Styrelseledamot Pernilla Ström Styrelseledamot Jan Bengtsson Verkställande direktör Denna bokslutskommuniké har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Informationen i denna bokslutskommuniké är sådan som Uniflex AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 januari 2013 klockan (CET). För ytterligare information kontakta: Jan Bengtsson, VD, tfn Kent Thudén, Ekonomichef, tfn Uniflex AB (publ) Arenavägen 57 Tel: Box 7014 Fax: Stockholm-Globen Org nr: Uniflex är ett Auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning, rekrytering och omställning av personal inom yrkesområdena industri, lager, bygg, el, kundtjänst, försäljning, administration, städ och butik. Uniflex är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap, och finns i Sverige, Norge och Finland. Uniflex är medlem i Almega Bemanningsföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierat.

Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning

Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning 1 av 7 Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning Omsättningen för det andra kvartalet uppgick till 163 miljoner kronor, en minskning med 35 procent jämfört med samma period föregående

Läs mer

Uniflex fortsätter att öka marknadsandelen och redovisar rekordresultat för första halvåret 2008

Uniflex fortsätter att öka marknadsandelen och redovisar rekordresultat för första halvåret 2008 1 av 7 VD Jan Bengtsson kommenterar Uniflex delårsrapport 1 januari 30 juni 2008: Uniflex fortsätter att öka marknadsandelen och redovisar rekordresultat för första halvåret 2008 Uniflex redovisar ett

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Omsättningstillväxt och stärkt varumärke Omsättningen uppgick till 341,2 MSEK (219,5), en ökning med 55%. Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (11,7), motsvarande

Läs mer

Dedicare växer snabbare än marknadstillväxten i Norge och vår bedömning är att vi växer i nivå med marknadstillväxten i Sverige.

Dedicare växer snabbare än marknadstillväxten i Norge och vår bedömning är att vi växer i nivå med marknadstillväxten i Sverige. Perioden juli-september Redovisade intäkter, resultat, kassaflöde och nyckeltal avser kvarvarande verksamheter exklusive Dedicare Assistans AB som avyttrades den 10 juli 2014. Intäkterna uppgick till 144,8

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 3 JUNI 21 Kvartalsperioden april-juni na uppgick till 334,6 (324,2) Rörelseresultatet uppgick till,7 (4,9) et före skatt uppgick till,6 (5,6) et efter skatt uppgick till,2 (3,9),

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014 Kvartalsperioden juli-september, kvarvarande verksamhet Redovisade intäkter, resultat, kassaflöde och nyckeltal avser kvarvarande verksamhet, dvs. exklusive Utvecklingshuset

Läs mer

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar Kurspåverkande information som rapporteras till Finansinspektionen BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2012 Fjärde kvartalet 1 oktober 31 december 2012 Nettoomsättning 410 MSEK (415) Rörelseresultat 33 MSEK (43) Rörelsemarginal

Läs mer

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA HALVÅRET JANUARI JUNI 2008 Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter 1 april 30 juni 2008 Varumärkesförsäljningen* ökade med 15 procent till 477 MSEK (414).

Läs mer

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Koncernens intäkter 2006 uppgick till 1 221,1 MSEK. Marknadsutvecklingen har varit god på samtliga marknader där Poolia är verksamt och samtliga

Läs mer

Jeeves ökar försäljningen trots tuffa tider

Jeeves ökar försäljningen trots tuffa tider Jeeves ökar försäljningen trots tuffa tider Januari december 008 Intäkterna från den löpande verksamheten uppgick till 58,3 Mkr (30,) och ökade med % (9) Programintäkterna uppgick till 5, Mkr (,4) och

Läs mer

Ökad kundtillströmning gör att NetOnNet når omsättningsmål

Ökad kundtillströmning gör att NetOnNet når omsättningsmål NetOnNet AB (publ) Org nr 556520-4137 Delårsrapport för perioden 1 maj 2010 31 juli 2010 Ökad kundtillströmning gör att NetOnNet når omsättningsmål Koncernen, första kvartalet (maj 2010 juli 2010) Nettoomsättningen

Läs mer

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010 God tillväxt Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) KappAhls nettoomsättning under perioden uppgick till 1 290 (1 226) MSEK, en ökning med 5,2 procent. Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Delårsrapport januari september 2010

Delårsrapport januari september 2010 1 november 2010 Delårsrapport januari september 2010 1 juli 30 september Intäkterna ökade, justerat för valutaeffekter och räknat på jämförbart antal vardagar, med 8 procent. Innan justering ökade intäkterna

Läs mer

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar Kurspåverkande information som rapporteras till Finansinspektionen DELÅRSRAPPORT Tredje kvartalet 1 juli 30 september 2012 Nettoomsättning 321 MSEK (326) Rörelseresultat 18 MSEK (4) Rörelsemarginal 5,5

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2011

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2011 Kurspåverkande information som rapporteras till Finansinspektionen DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2011 Nettoomsättning 398 MSEK (360) Rörelseresultat 34 MSEK (19) Rörelsemarginal 8,4 % (5,4 %) Resultat

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20090101 20091231 Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 114,2 (961,1) MSEK, en ökning med 16%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 171,7 (135,5) MSEK,

Läs mer

(-3,1) MSEK (-20,6) MSEK. Det ang. rapport lämnades. oktober 2012. Sid 1 (16)

(-3,1) MSEK (-20,6) MSEK. Det ang. rapport lämnades. oktober 2012. Sid 1 (16) Knowit AB Delårsrapport Januari September 2012 Nettoomsättningenn ökade till 1 410,3 (11 337,6) MSEK Rörelseresultatet ( EBITA) uppgick till 108,2 (137, 7) MSEK Resultatet efter skatt uppgick till 56,0

Läs mer

KNOW IT AB DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2009

KNOW IT AB DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2009 Vi levererar det stora företagets IT-kompetens med det lilla företagets själ och den enskilde konsultens engagemang. KNOW IT AB DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2009 Fortsatt ökad omsättning och god lönsamhet

Läs mer

Förbättrat kassaflöde från den löpande verksamheten

Förbättrat kassaflöde från den löpande verksamheten Boule Diagnostics AB (publ) Bokslutskommuniké januari - december 2013 Förbättrat kassaflöde från den löpande verksamheten Kvartalet oktober - december 2013 Nettoomsättningen uppgick till MSEK 72,2 (76,3),

Läs mer

Årsredovisning Uniflex AB 2005

Årsredovisning Uniflex AB 2005 Årsredovisning Uniflex AB 2005 Syftet med denna årsredovisning är att till så låg kostnad som möjligt ge Uniflex aktieägare och andra intressenter tillräcklig information för att kunna bedöma företaget.

Läs mer

Sveriges mest populära affärssystem växer

Sveriges mest populära affärssystem växer BOKSLUTSKOMMUNIKÉ jan dec 2009 Sveriges mest populära affärssystem växer Jan Dec Intäkterna uppgick till 180,4 Mkr (158,3) och ökade med 13 % (22) Programintäkterna (licens och underhåll) ökade med 6 %

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Q2 Delårsrapport 1 januari 3 juni DELÅRSRAPPORT 1 januari 3 juni ANDRA KVARTALET Nettoomsättningen uppgick till 155, (194,3) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 8,6 (1,) MSEK. Rörelseresultatet exklusive

Läs mer

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar Kurspåverkande information som rapporteras till Finansinspektionen DELÅRSRAPPORT Andra kvartalet 1 april 30 juni 2012 Nettoomsättning 408 MSEK (385) Rörelseresultat 29 MSEK (25) Rörelsemarginal 7,0 % (6,5

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2009

Delårsrapport januari - juni 2009 Delårsrapport januari - juni 2009 Med stort ansvar och egna resurser erbjuder ICM Kungsholms ett heltäckande sortiment av högkvalitativa flyttjänster till kunder som värderar trygghet och bekvämlighet.

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

2E Group fortsätter den positiva trenden och gör ett starkt första kvartal

2E Group fortsätter den positiva trenden och gör ett starkt första kvartal 2E Group fortsätter den positiva trenden och gör ett starkt första kvartal Första kvartalet: 1 jan 31 mars 2015 Nettoomsättning: 271,0 msek (206,3 msek) Rörelseresultat (EBIT): 15,7 msek (2,7 msek) Rörelsemarginal:

Läs mer

A-Com Halvår 2013. Halvårsrapport 2013 (JANUARI JUNI 2013)

A-Com Halvår 2013. Halvårsrapport 2013 (JANUARI JUNI 2013) Halvårsrapport 2013 (JANUARI JUNI 2013) 1 SEX MÅNADER, JANUARI JUNI 2013 FÖRSTA HALVÅRET Nettoomsättningen uppgick till 58,1 (50,9) MSEK. Omsättningsökningen förklaras av köpet av verksamheten i Locomotiv

Läs mer

VINST PER AKTIE UPP 24 %

VINST PER AKTIE UPP 24 % DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2014 VINST PER AKTIE UPP 24 % SAMMANFATTNING AV PERIODEN JANUARI-SEPTEMBER 2014 Nettoomsättning 350,4 Mkr (278,9) Resultat efter finansnetto 42,4 Mkr (28,9) Rörelsemarginal

Läs mer