Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning"

Transkript

1 1 av 7 Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning Omsättningen för det andra kvartalet uppgick till 163 miljoner kronor, en minskning med 35 procent jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet uppgick till 1,7 miljoner kronor och rörelsemarginalen till 1 procent. "Det är glädjande att vi omsätter mer i årets andra kvartal än i det första och att omsättningsminskningen avtagit. Det är även en styrka att bolaget, trots omsättningstappet, levererar ett positivt rörelseresultat i det andra kvartalet. Det visar att vår strategi som kan sammanfattas med lägst pris, snabbhet och flexibilitet fungerar även i en lågkonjunktur.", säger Jan Bengtsson VD Uniflex. "Bolagets starka balansräkning utan långfristiga skulder eller goodwillposter och utan risker för nedskrivningar av varken immateriella eller materiella tillgångar utgör en trygg finansiell plattform och är en styrka i dessa tider." "Uniflex affärsmodell är utformad för att möta kunders behov och krav inom de yrkesområden där vi är verksamma och ofta handlar det om korta ledtider och stora volymer. Affärsmodellen innebär även att vi snabbt kan öka eller minska verksamheten. Det gör att Uniflex är väl positionerat för fortsatt tillväxt när marknaden vänder." För mer information kontakta: Jan Bengtsson, Verkställande direktör Uniflex, tfn: Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som hyr ut och rekryterar personal inom yrkesområdena industri, lager, bygg, el, städ, butik och kontor. Uniflex är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap, och finns idag på 37 orter i Sverige samt i Manchester, Storbritannien. Uniflex är medlem i Almega Bemanningsföretagen och har kollektivavtal med LO och Unionen. Uniflex är kvalitets- och miljöcertifierat.

2 2 av 7 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2009 Minskad omsättning men fortsatt positivt rörelseresultat Nettoomsättningen uppgick till 299,9 MSEK (478,5), en minskning med 37 procent. Resultat per aktie uppgick till 0,62 SEK (7,14) före och efter utspädning. Rörelseresultatet uppgick till 2,9 MSEK (34,7), motsvarande en rörelsemarginal på 1,0 procent (7,3). Resultatet efter finansiella poster uppgick till 3,3 MSEK (36,3). Resultatet efter skatt uppgick till 2,0 MSEK (25,5). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -24,3 MSEK (24,6). Uniflex verksamhet Uniflex omsättning under det första halvåret har minskat med 37 procent jämfört med samma period föregående år, men trots det uppvisar bolaget ett fortsatt positivt rörelseresultat. Verksamheten har främst påverkats av den avmattning som råder inom industrin. Verksamheten i Manchester, Storbritannien, har inte nått den omsättning som planerats. Resultatet håller sig dock inom ramen för vad som tidigare kommunicerats. Omsättning Perioden Omsättningen minskade med 37 procent till 299,9 MSEK (478,5). Under det första halvåret stod de fem största kunderna för 38 procent (39) av omsättningen. 48 (48) kunder stod för 80 procent av omsättningen. Under den senaste 12-månadersperioden har ingen enskild kund stått för mer än 17 procent av Uniflex omsättning. Uniflex verksamhet består av två rörelsesegment, de geografiska områdena Sverige och Storbritannien. Dotterbolaget i Manchester bildades i början av Av periodens omsättning har 298,5 MSEK genererats av verksamheten i Sverige och 1,4 MSEK av verksamheten i Storbritannien. Utifrån Bemanningsföretagens statistik för första kvartalet bedömdes att den marknad Uniflex är verksamt på hade minskat med 32 procent jämfört med samma period Under motsvarande period minskade Uniflex med 40 procent. För första gången på sju år har Uniflex en omsättningsutveckling som är sämre än totalmarknadens, vilket bedöms bero på att bolaget haft en större exponering mot den av lågkonjunkturen hårt drabbade fordonsindustrin än bemanningsbranschen i övrigt. Av första halvårets omsättning kommer 52 procent (65) från yrkesområdet Industri- och Lager, 45 procent (34) från yrkesområdet Kontor och 3 procent (1) från yrkesområdet Bygg & Anläggning. Andra kvartalet Omsättningen under det andra kvartalet minskade med 35 procent till 163,1 MSEK (250,7), främst på grund av den rådande lågkonjunkturen. Resultat Perioden Uniflex har som mål att rörelsemarginalen över en konjunkturcykel i genomsnitt ska uppgå till cirka 5 procent. Rörelseresultatet uppgick till 2,9 MSEK (34,7) och resultatet efter finansiella poster uppgick till 3,3 MSEK (36,3). Det ger en rörelsemarginal på 1,0 procent (7,3) och en vinstmarginal på 1,1 procent (7,6). Verksamheten i Storbritannien har genererat ett rörelseresultat om -1,2 MSEK (-2,2). Andra kvartalet Rörelseresultatet uppgick till 1,7 MSEK (18,2) och resultatet efter finansiella poster uppgick till 1,7 MSEK (19,0) vilket ger en rörelsemarginal om 1,0 procent (7,3) och en vinstmarginal om 1,0 procent (7,6). Verksamheten i Storbritannien har genererat ett rörelseresultat om -0,8 MSEK (-1,0). Återköp av egna aktier I enlighet med ett bemyndigande från årsstämman som hölls den 8 april 2008, har bolaget under 2008 förvärvat aktier, motsvarande 8,13 procent av totala antalet utestående aktier, till en genomsnittlig kurs om 108,79 SEK per aktie. Enligt ett beslut på årsstämman som hölls den 8 april 2009 skall bolagets aktiekapital minskas med SEK genom indragning av de återköpta aktierna. Årsstämman som hölls den 8 april 2009 beslutade att ge ett nytt bemyndigande att förvärva och överlåta maximalt 10 procent av bolagets egna aktier, som ännu inte utnyttjats. Möjligheten att återköpa aktier ger styrelsen flexibilitet att löpande kunna fatta beslut om en förändrad kapitalstruktur under det kommande året.

3 3 av 7 Utdelning Årsstämman den 8 april 2009 beslutade i enlighet med styrelsen förslag att till aktieägarna utbetala en utdelning om 8,00 SEK per aktie för räkenskapsåret 2008, motsvarande 68 procent av årets vinst. Uniflex mål för utdelning är att den normalt ska överstiga 50 procent av årets vinst. Teckningsoptioner Vid årsstämman den 8 april 2009 beslutades om emission av teckningsoptioner omfattande högst teckningsoptioner. Erbjudande om köp av teckningsoptioner har riktas till och tecknats av verkställande direktören och ytterligare tolv ledande befattningshavare i koncernen. Om samtliga emitterade teckningsoptioner utnyttjas fullt ut kommer bolagets aktiekapital öka med högst kronor. De nytecknade aktierna skulle då utgöra cirka 1,4 procent av det totala antalet aktier i bolaget efter nyteckning och cirka 0,9 procent av det totala antalet röster i bolaget. Likviditet och finansiering Koncernens likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick per den 30 juni 2009 till 5,4 MSEK (36,7). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för perioden till -24,3 MSEK (24,6). Det försämrade kassaflödet beror på en ökning av kundfordringarna till följd av ökad fakturering samt på betalningar av skatteskulder och andra kortfristiga skulder. För att förstärka bolagets likviditet har en checkräkningskredit om 20 MSEK upptagits. Som säkerhet för denna har bolaget tagit ut företagsinteckningar på motsvarande belopp. Kostnader om 0,3 MSEK har belastat finansnettot i perioden. Soliditeten per 30 juni 2009 uppgick till 22,0 procent (18,7). Uniflex mål är att bolagets soliditet skall överstiga 15 procent. Investeringar Koncernens investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 0,2 MSEK (0,0). Medarbetare Medelantalet anställda omräknat till heltidsanställda uppgick till personer (2 192). Per den 30 juni 2009 uppgick antalet anställda till totalt personer (3 654). Moderbolaget Per den 1 januari 2009 har moderbolagets verksamhet överförts till det helägda dotterbolaget Uniflex Sverige AB (org.nr ), varvid det tidigare kommissionärsförhållandet upphört. Samtliga anställda i Sverige, med undantag för bolagets VD Jan Bengtsson, är därmed anställda i Uniflex Sverige AB från den 1 januari Moderbolagets verksamhet består från och med den 1 januari 2009 av att tillhandahålla lednings- och managementtjänster till de i koncernen ingående dotterbolagen. Händelser efter rapportperiodens utgång Bolagsverket har den 10 juli 2009 givit tillstånd till minskning av aktiekapitalet i enlighet med beslut på årsstämman. Bolagets aktiekapital uppgår därmed till SEK, fördelat på aktier. Bolagsverket har den 7 juli 2009 givit tillstånd till minskning av reservfonden i enlighet med beslut på årsstämman. Minskningen uppgår till SEK och beloppet har förts till fria medel. Bolagets reservfond uppgår därmed till 0 SEK. Risker och osäkerhetsfaktorer Uniflex verksamhet påverkas av konjunkturen och den allmänna ekonomiska utvecklingen. Uniflex väsentliga risk- och osäkerhetsfaktorer inkluderar den starka konkurrensen på marknaden, en konjunkturnedgång med allmän prispress och tillgång på personal. Riskhanteringen i Uniflex syftar till att identifiera, kontrollera och reducera dessa risker. Bland annat har företaget en stor del rörlig kostnadsmassa och en stark finansiell ställning. För en närmare beskrivning av risker och riskhantering hänvisas till sidan 20 i årsredovisningen för Kvartalsdata apr-jun jan-mar okt-dec jul-sep apr-jun jan-mar Nettoomsättning 163,1 136,8 196,4 240,7 250,7 227,7 Rörelseresultat 1,7 1,3 5,5 13,8 18,2 16,4 Rörelsemarginal % 1,0 0,9 2,8 5,7 7,3 7,2 Resultat efter finansiella poster 1,7 1,6 6,2 14,6 19,0 17,3 Periodens resultat 1,0 1,0 3,9 10,4 13,4 12,0 Resultat per aktie, SEK 0,31 0,32 1,18 3,09 3,85 3,30

4 4 av 7 Koncernens resultaträkning i sammandrag Rullande jan-jun jan-jun apr-jun apr-jun 12 mån Helår MSEK Nettoomsättning 299,9 478,5 163,1 250,7 737,0 915,6 Personalkostnader -280,0-423,6-153,0-221,7-674,5-818,2 Övriga kostnader -16,9-20,1-8,3-10,7-39,8-43,1 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -0,1-0,1-0,1-0,1-0,5-0,2 Rörelseresultat 2,9 34,7 1,7 18,2 22,2 54,1 Resultat från finansiella investeringar 0,4 1,6 0,0 0,8 1,9 3,1 Resultat efter finansiella poster 3,3 36,3 1,7 19,0 24,1 57,2 Skatt -1,3-10,8-0,7-5,6-7,8-17,4 Periodens resultat 2,0 25,5 1,0 13,4 16,3 39,8 Periodens resultat hänförligt till: Moderbolagets aktieägare 2,1 25,7 1,1 13,5 16,6 40,2 Minoritetsintresse -0,1-0,2-0,1-0,1-0,3-0,4 Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK 0,62 7,14 0,31 3,85 4,90 11,49 Genomsnittligt antal aktier före och efter utspädning, tusen Koncernens rapport över totalresultat Rullande jan-jun jan-jun apr-jun apr-jun 12 mån Helår MSEK Periodens resultat 2,0 25,5 1,0 13,4 16,3 39,8 Övrigt totalresultat Omräkningsdifferenser 0,2-0,5 0,1-0,2-0,1-0,4 Skatt hänförligt till komponenter i övrigt totalresultat Summa övrigt totalresultat för perioden, 0,2-0,5 0,1-0,2-0,1-0,4 netto efter skatt Summa totalresultat för perioden 2,2 25,0 1,1 13,2 16,2 39,4 Totalresultat för perioden hänförligt till: Moderbolagets aktieägare 2,3 25,2 1,2 13,3 16,5 39,8 Minoritetsintresse -0,1-0,2-0,1-0,1-0,3-0,4 Koncernens balansräkning i sammandrag MSEK Tillgångar Inventarier 0,7 0,3 0,6 Uppskjutna skattefordringar 1,5-1,5 Summa anläggningstillgångar 2,2 0,3 2,1 Kortfristiga fordringar 150,1 205,3 147,8 Likvida medel och kortfristiga placeringar 5,4 36,7 56,7 Summa omsättningstillgångar 155,5 242,0 204,5 Summa tillgångar 157,7 242,3 206,6 Eget kapital och skulder Eget kapital 34,7 45,3 59,6 Kortfristiga skulder 123,0 197,0 147,0 Summa eget kapital och skulder 157,7 242,3 206,6

5 5 av 7 Förändringar i koncernens eget kapital i sammandrag Belopp vid periodens ingång 59,6 70,7 70,7 Aktieutdelning -27,1-18,4-18,4 Optionspremier, netto 0,1 - - Förvärv av egna aktier - -32,6-32,6 Kapitaltillskott från minoritetsdelägare - 0,6 0,6 Summa totalresultat för perioden 2,2 25,0 39,4 Belopp vid periodens utgång 34,7 45,3 59,6 Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital -9,0 30,5 45,4 Förändringar i rörelsekapital -15,3-5,9 0,0 Kassaflöde från den löpande verksamheten -24,3 24,6 45,4 Kassaflöde från investeringsverksamheten -0,2 0,0-0,5 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -27,0-50,6-50,5 Periodens kassaflöde -51,5-26,0-5,6 Likvida medel och kortfristiga placeringar vid periodens början 56,7 63,0 63,0 Valutakursdifferens i likvida medel 0,2-0,3-0,7 Likvida medel och kortfristiga placeringar vid periodens slut 5,4 36,7 56,7 Nyckeltal koncernen Rörelsemarginal, % 1,0 7,3 5,9 Vinstmarginal, % 1,1 7,6 6,2 Avkastning på eget kapital, % (12 mån rullande) 40,8 105,9 61,1 Soliditet, % 22,0 18,7 28,8 Antal utestående aktier vid periodens slut före utspädning (000) Antal utestående aktier vid periodens slut efter utspädning (000) Antal utestående aktier, genomsnitt före utspädning (000) Antal utestående aktier, genomsnitt efter utspädning (000) Eget kapital per aktie vid periodens slut före utspädning, SEK 10,25 13,39 17,58 Eget kapital per aktie vid periodens slut efter utspädning, SEK 10,25 13,39 17,58 Medelantalet anställda omräknat till heltidsanställda Nettoomsättning per anställd, KSEK (12 mån rullande) Antal orter (kontor) per bokslutsdatum Definitioner nyckeltal Rörelsemarginal Rörelseresultatet i procent av nettoomsättningen. Vinstmarginal Resultatet efter finansiella poster i procent av nettoomsättningen. Genomsnittligt eget kapital Genomsnitt av periodens ingående och utgående balans för eget kapital. Avkastning på eget kapital Periodens resultat i procent av genomsnittligt eget kapital. Soliditet Eget kapital i procent av balansomslutningen. Omsättning per anställd Omsättningen dividerad med medelantalet anställda. Utspädning Effekt avseende teckningsoptioner till VD och övrig koncernledning.

6 6 av 7 Moderbolagets resultaträkning i sammandrag Nettoomsättning 2,1 478,4 914,5 Personalkostnader -1,1-422,0-814,6 Övriga kostnader -1,0-19,2-41,4 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 0,0-0,1-0,2 Rörelseresultat 0,0 37,1 58,3 Ränteintäkter och liknande resultatposter 0,0 1,6 3,0 Räntekostnader och liknande resultatposter -0,1 0,0 0,0 Nedskrivning av aktier i dotterbolag ,1 Resultat efter finansiella poster -0,1 38,7 57,2 Skatt 0,0-10,8-17,4 Periodens resultat -0,1 27,9 39,8 Moderbolagets balansräkning i sammandrag MSEK Tillgångar Inventarier 0,0 0,3 0,6 Andelar i koncernföretag 3,6 5,8 3,6 Uppskjutna skattefordringar 1,5-1,5 Summa anläggningstillgångar 5,1 6,1 5,7 Kortfristiga fordringar 29,4 210,4 147,0 Likvida medel och kortfristiga placeringar 0,1 32,7 53,4 Summa omsättningstillgångar 29,5 243,1 200,4 Summa tillgångar 34,6 249,2 206,1 Eget kapital och skulder Eget kapital 32,3 47,5 59,4 Kortfristiga skulder 2,3 201,7 146,7 Summa eget kapital och skulder 34,6 249,2 206,1 Kommande rapporttillfällen Delårsrapport januari-september 22 oktober 2009 Bokslutskommuniké 2009 februari 2010 Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten för perioden januari-juni 2009 ger en rättvisande översikt av moderbolaget Uniflex AB och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför. Stockholm den 24 juli 2009 Björn Örås Styrelseordförande Monica Lindstedt Styrelseledamot Curt Lönnström Styrelseledamot Pernilla Ström Styrelseledamot Jan Bengtsson Verkställande direktör Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Informationen i denna delårsrapport är sådan som Uniflex AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 juli 2009 klockan 7.30 (CET).

7 7 av 7 Tilläggsupplysningar Redovisningsprinciper Denna delårsrapport har, för koncernen, upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen samt IAS 34 Delårsrapportering, och för moderbolaget i enlighet med Årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2.2 Redovisning för juridiska personer. Redovisningsprinciper som tillämpats för koncernen och moderbolaget överensstämmer, om ej annat anges nedan, med de redovisningsprinciper som användes vid upprättandet av årsredovisningen för Nya redovisningsprinciper 2009 Från och med den 1 januari 2009 tillämpar koncernen den omarbetade IAS 1 Utformning av finansiella rapporter. Ändringen innebär förändring i hur de finansiella rapporterna ska utformas. Uniflex har valt att presentera koncernens totalresultat uppdelat i två rapporter, en resultaträkning och en rapport över totalresultat. I rapporten över totalresultat redovisas intäkter och kostnader som tidigare redovisats direkt i eget kapital. Förändringar i eget kapitaluppställningen återger enbart transaktioner med ägarna. Från och med den 1 januari 2009 tillämpar koncernen den nya standarden IFRS 8 Rörelsesegment för sin segmentrapportering. Enligt IFRS 8 presenteras segmentinformation utifrån företagsledningens perspektiv och rörelsesegment identifieras utifrån den interna rapporteringen till företagets högste verkställande beslutsfattare. Koncernen har identifierat koncernens VD och koncernens ledningsgrupp som dess högste verkställande beslutsfattare. Införandet av IFRS 8 innebär att koncernens identifierade rörelsesegment överensstämmer med tidigare primära segment - geografiska områden uppdelade på Sverige och Storbritannien. Övriga nya eller reviderade IFRS samt tolkningsuttalanden från IFRIC har inte haft någon effekt på koncernens eller moderbolagets finansiella ställning eller resultat. Rörelsesegment Uniflex affärsverksamhet omfattar från och med den 1 januari 2008 två rörelsesegment, de geografiska områdena Sverige och Storbritannien. Av periodens nettoomsättning och intäkter från externa kunder har 298,5 MSEK (478,2) genererats av verksamheten i Sverige och 1,4 MSEK (0,3) av verksamheten i Storbritannien. Motsvarande siffror för andra kvartalet uppgick till 162,2 MSEK (250,5) i Sverige och 0,9 MSEK (0,3) i Storbritannien. Rörelseresultatet för Sverige uppgick till 4,1 MSEK (36,9) och för Storbritannien till -1,2 MSEK (-2,2) för perioden och 2,4 MSEK (18,9) respektive -0,8 MSEK (-0,7) för andra kvartalet. Ingen fakturering mellan segmenten har skett under perioden eller andra kvartalet. Närstående bolag Uniflex har kommersiella mellanhavanden med BroHof Golf AB och Poolia AB. Med Poolia AB har Uniflex även vissa samarbetsavtal. Uniflex har haft transaktioner med båda parter under perioden (Poolia är tidigare moderbolag till Uniflex). Samtliga transaktioner med parterna sker på marknadsmässiga villkor. Uniflex styrelseordförande och största aktieägare Björn Örås är även ordförande och största aktieägare i BroHof Golf AB och Poolia AB. För ytterligare information kontakta: Jan Bengtsson, VD, tfn Kent Thudén, Redovisningschef, tfn Uniflex AB (publ) Arenavägen 57 Tel: Box 7014 Fax: Stockholm-Globen Org nr: Uniflex är ett Auktoriserat bemanningsföretag som hyr ut och rekryterar personal inom yrkesområdena industri, lager, bygg, el, städ, butik och kontor. Uniflex är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap, och finns idag på 37 orter i Sverige samt i Manchester, Storbritannien. Uniflex har kollektivavtal med LO och Unionen. Uniflex är kvalitetcertifierat i enlighet med ISO 9001 och miljöcertifierat enligt ISO och är medlem i Almega Bemanningsföretagen.

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Omsättningstillväxt och stärkt varumärke Omsättningen uppgick till 341,2 MSEK (219,5), en ökning med 55%. Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (11,7), motsvarande

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 3 JUNI 21 Kvartalsperioden april-juni na uppgick till 334,6 (324,2) Rörelseresultatet uppgick till,7 (4,9) et före skatt uppgick till,6 (5,6) et efter skatt uppgick till,2 (3,9),

Läs mer

Dedicare växer snabbare än marknadstillväxten i Norge och vår bedömning är att vi växer i nivå med marknadstillväxten i Sverige.

Dedicare växer snabbare än marknadstillväxten i Norge och vår bedömning är att vi växer i nivå med marknadstillväxten i Sverige. Perioden juli-september Redovisade intäkter, resultat, kassaflöde och nyckeltal avser kvarvarande verksamheter exklusive Dedicare Assistans AB som avyttrades den 10 juli 2014. Intäkterna uppgick till 144,8

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014 Kvartalsperioden juli-september, kvarvarande verksamhet Redovisade intäkter, resultat, kassaflöde och nyckeltal avser kvarvarande verksamhet, dvs. exklusive Utvecklingshuset

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Avvaktande konjunktur. Börsnotering genomförd. HANZA inleder en ny fas ANDRA KVARTALET (1 april 30 juni 2014) Nettoomsättningen uppgick till 257,0 MSEK, en ökning mot

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar Kurspåverkande information som rapporteras till Finansinspektionen BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2012 Fjärde kvartalet 1 oktober 31 december 2012 Nettoomsättning 410 MSEK (415) Rörelseresultat 33 MSEK (43) Rörelsemarginal

Läs mer

Förbättrat kassaflöde från den löpande verksamheten

Förbättrat kassaflöde från den löpande verksamheten Boule Diagnostics AB (publ) Bokslutskommuniké januari - december 2013 Förbättrat kassaflöde från den löpande verksamheten Kvartalet oktober - december 2013 Nettoomsättningen uppgick till MSEK 72,2 (76,3),

Läs mer

Fjärde kvartalet 2012

Fjärde kvartalet 2012 Fjärde kvartalet 2012 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 28 februari 2013 Kvartalsrapport fjärde kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20090101 20091231 Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 114,2 (961,1) MSEK, en ökning med 16%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 171,7 (135,5) MSEK,

Läs mer

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010 God tillväxt Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) KappAhls nettoomsättning under perioden uppgick till 1 290 (1 226) MSEK, en ökning med 5,2 procent. Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Knowit AB Delårsrapport. Januari Juni 2012

Knowit AB Delårsrapport. Januari Juni 2012 Knowit AB Delårsrapport Nettoomsättningen ökade med 7 procent Kalendereffekt och svår marknad i Finland påverkar resultatet negativt Senaste årets 7 uppstarter bidrar positivt 2 förvärv och 1 avyttring

Läs mer

OCH. VIKTIGA Omsättningen för OM PROBI. Probi. SKATT uppgick till 4,9 MSEK (16,0). MSEK (31,9). RESULTATT EFTER SKATT SEK (0,48).

OCH. VIKTIGA Omsättningen för OM PROBI. Probi. SKATT uppgick till 4,9 MSEK (16,0). MSEK (31,9). RESULTATT EFTER SKATT SEK (0,48). PROBI AB DELÅRSRAPPORT 211-1 - 1-211 - 6-3 FORTSATT HÖG TILLVÄXT RESULTATFÖRBÄTTRING OCH KRAFTIG ANDRAA KVARTALET 211 NETTOOMSÄTTNINGEN uppgick till 24, MSEK (16,). RÖRELSERESULTATET uppgick till 6,3 MSEK

Läs mer

Nordens ledande mäklare

Nordens ledande mäklare Delårsrapport januari-juni 2009 Nordens ledande mäklare Januari-juni 2009 Rörelseintäkterna minskade med 7 procent till 343,1 MSEK (368,8 MSEK) Resultatet efter skatt ökade med 6 procent till 70,9 MSEK

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2009

Delårsrapport januari - juni 2009 Delårsrapport januari - juni 2009 Med stort ansvar och egna resurser erbjuder ICM Kungsholms ett heltäckande sortiment av högkvalitativa flyttjänster till kunder som värderar trygghet och bekvämlighet.

Läs mer

Första kvartalet 2013

Första kvartalet 2013 Första kvartalet 2013 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 30 maj 2013 Kvartalsrapport första kvartalet 2013 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar Kurspåverkande information som rapporteras till Finansinspektionen DELÅRSRAPPORT Tredje kvartalet 1 juli 30 september 2012 Nettoomsättning 321 MSEK (326) Rörelseresultat 18 MSEK (4) Rörelsemarginal 5,5

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2009. Störst i Norden. Rörelseintäkterna minskade med 21 procent till 152,1 MSEK (192,9 MSEK)

Delårsrapport januari-mars 2009. Störst i Norden. Rörelseintäkterna minskade med 21 procent till 152,1 MSEK (192,9 MSEK) Delårsrapport januari-mars 2009 Störst i Norden Rörelseintäkterna minskade med 21 procent till 152,1 MSEK (192,9 MSEK) Resultatet efter skatt minskade med 34 procent till 25,3 MSEK (38,1 MSEK) Resultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013

Bokslutskommuniké 2013 Bokslutskommuniké 2013 Q4 2013 har varit förändringens år! Nya AllTele har förbättrat lönsamheten, betalat lån och kvartal fyra är tredje kvartalet i rad med ett positivt resultat! 2013 i sammandrag (jämförelsetal

Läs mer

SJ storsatsar för ännu fler resenärer

SJ storsatsar för ännu fler resenärer DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2009 SJ storsatsar för ännu fler resenärer Delårsperioden januari juni 2009 Nettoomsättningen uppgick till MSEK 4 334 (4 401). Resultat efter finansiella poster

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Bilprovningen Organisationsnummer: 556089-5814 Bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommuniké 2012 Dotterbolaget Besiktningskluster 1 AB med 70 stationer avyttrades. Under året såldes även merparten av koncernens

Läs mer

Andra kvartalet 2013. TrustBuddy International AB (publ.)

Andra kvartalet 2013. TrustBuddy International AB (publ.) Andra kvartalet 2013 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 29 augusti 2013 Kvartalsrapport andra kvartalet 2013 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First

Läs mer

Första kvartalet i korthet

Första kvartalet i korthet Bilprovningen Delårsrapport januari-mars 2013 Organisationsnummer: 556089-5814 Första kvartalet i korthet Efter mer än ett års intensivt arbete avslutades delförsäljningen av Bilprovningens stationsnätverk

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2012

Delårsrapport januari-september 2012 AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ) Delårsrapport januari-september Händelser under delårsperioden januari-september Omsättningen ökade med 45% för perioden januari till september jämfört

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

CONCORDIA BUS KONCERNEN

CONCORDIA BUS KONCERNEN CONCORDIA BUS KONCERNEN Concordia Bus AB, (Publ), 556576-4569 Säte: Stockholm DELÅRSRAPPORT MARS 2009 MAJ 2009 1 av 13 Concordia Bus AB (publ) org.nr 556576-4569 Concordia Bus AB delårsrapport 1 mars 31

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 1 DELÅRSRAPPORT NEW WAVE GROUP AB PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2015 Omsättningen uppgick till 1 096 mkr, vilket var 21 % högre än föregående år (909 mkr). Rörelseresultat uppgick

Läs mer

Delårsrapport januari september 2010

Delårsrapport januari september 2010 1 november 2010 Delårsrapport januari september 2010 1 juli 30 september Intäkterna ökade, justerat för valutaeffekter och räknat på jämförbart antal vardagar, med 8 procent. Innan justering ökade intäkterna

Läs mer