Rekordomsättning med god vinst!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rekordomsättning med god vinst!"

Transkript

1 1 av 8 Rekordomsättning med god vinst! Omsättningen för det andra kvartalet uppgick till 281 miljoner kronor, en ökning med 72 procent jämfört med samma period föregående år. Det är den högsta omsättningen som bolaget hittills har haft under ett kvartal. Även rörelseresultatet ökade kraftigt från 1,7 miljoner kronor under andra kvartalet föregående år till 15,8 miljoner kronor under årets andra kvartal. Rörelsemarginalen uppgick till 5,6 procent, en förbättring om 4,6 procentenheter jämfört med det andra kvartalet "Det är glädjande att vi fortsätter att växa kraftigt och att vi samtidigt visar god lönsamhet. Det visar att vår strategi som kan sammanfattas med lägst pris, snabbhet och flexibilitet fungerar oavsett konjunkturläge.", säger Jan Bengtsson VD Uniflex. "Under det andra kvartalet har vi även märkt av en ökad efterfrågan i vårt engelska dotterbolag. Vi gör visserligen ännu inte vinst i England, men vi är på god väg. I vårt nystartade norska dotterbolag har vi därtill fått en bra början." För mer information kontakta: Jan Bengtsson, Verkställande direktör Uniflex, tfn: Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning, rekrytering och omställning av personal inom områdena industri, lager, bygg, el, kontor, restaurang och butik. Uniflex är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap och finns idag på 40 orter i Sverige samt i Manchester, Storbritannien och Oslo, Norge. Uniflex är medlem i Almega - Bemanningsföretagen och har kollektivavtal med LO och Unionen. Uniflex är kvalitets- och miljöcertifierat.

2 2 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2010 Delårsrapporten i korthet Nettoomsättningen i det andra kvartalet uppgick till 281,2 MSEK (163,1), en ökning med 72 procent. Rörelseresultatet för det andra kvartalet uppgick till 15,8 MSEK (1,7). Rörelsemarginalen i det andra kvartalet uppgick till 5,6 procent (1,0). Nettoomsättningen för perioden uppgick till 490,6 MSEK (299,9), en ökning med 64 procent. Resultat per aktie för perioden uppgick till 5,00 SEK (0,62) före utspädning och 4,93 SEK (0,62) efter utspädning. Rörelseresultatet för perioden uppgick till 22,8 MSEK (2,9), motsvarande en rörelsemarginal på 4,6 procent (1,0). Resultatet efter finansiella poster för perioden uppgick till 23,0 MSEK (3,3). Resultatet efter skatt för perioden uppgick till 16,8 MSEK (2,0). Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till 12,7 MSEK (-24,3). Under april har Uniflex startat ett dotterbolag i Norge, Uniflex Norge AS. Uniflex verksamhet Uniflex omsättning har under det första halvåret ökat med 64 procent jämfört med samma period föregående år och även rörelsereultatet har förbättrats jämfört med samma period föregående år. Bakom den positiva utvecklingen ligger dels ett intensivt säljarbete dels en förbättring av konjunkturen. Under det andra kvartalet märktes en ökad efterfrågan i det engelska dotterbolaget. Bolaget i England visar ännu inte vinst, men det är på god väg. Det nystartade norska dotterbolaget har fått en bra start och har redan personal uthyrd. Omsättning Perioden Omsättningen ökade med 64 procent till 490,6 MSEK (299,9). Under det första halvåret stod de fem största kunderna för 39 procent (38) av omsättningen. 65 (48) kunder stod för 80 procent av omsättningen. Under den senaste 12-månadersperioden har ingen enskild kund stått för mer än 14 procent (17) av Uniflex omsättning. Uniflex verksamhet består av tre rörelsesegment, de geografiska områdena Sverige, Storbritannien och Norge. Av periodens omsättning har 486,6 MSEK (298,5) genererats av verksamheten i Sverige, 3,9 MSEK (1,4) av verksamheten i Storbritannien och 0,1 MSEK (-) av verksamheten i Norge. Utifrån Bemanningsföretagens statistik för första kvartalet 2010 bedömdes att den marknad Uniflex är verksamt på i Sverige hade vuxit med 22 procent jämfört med samma period Under motsvarande period växte Uniflex med 48 procent i Sverige. Uniflex omsättningsutveckling är alltså väsentligt högre än totalmarknadens. Av första halvårets omsättning kommer 55 procent (52) från yrkesområdet Industri och Lager, 42 procent (45) från yrkesområdet Kontor och 3 procent (3) från yrkesområdet Bygg & Anläggning. Andra kvartalet Omsättningen under det andra kvartalet ökade med 72 procent till 281,2 MSEK (163,1) jämfört med samma period föregående år. Av kvartalets omsättning har 278,9 MSEK (162,2) genererats av verksamheten i Sverige, 2,2 MSEK (0,9) av verksamheten i Storbritannien och 0,1 MSEK (-) av verksamheten i Norge. Resultat Perioden Rörelseresultatet uppgick till 22,8 MSEK (2,9) och resultatet efter finansiella poster uppgick till 23,0 MSEK (3,3). Det ger en rörelsemarginal på 4,6 procent (1,0) och en vinstmarginal på 4,7 procent (1,1). Verksamheten i Storbritannien har genererat ett rörelseresultat om -1,5 MSEK (-1,2) och verksamheten i Norge -0,7 MSEK (-). Uniflex har som mål att rörelsemarginalen över en konjunkturcykel i genomsnitt ska uppgå till 5 procent. Under de senaste fem åren har rörelsemarginalen i genomsnitt varit 4,9 procent. Andra kvartalet Rörelseresultatet uppgick till 15,8 MSEK (1,7) och resultatet efter finansiella poster uppgick till 16,0 MSEK (1,7) vilket ger en rörelsemarginal om 5,6 procent (1,0) och en vinstmarginal om 5,7 procent (1,0). Verksamheten i Storbritannien har genererat ett rörelseresultat om -0,8 MSEK (-0,8) och verksamheten i Norge -0,7 MSEK (-). Aktiekapital Aktiekapitalet har ökat med SEK genom aktieteckning av B-aktier genom utnyttjande av teckningsoptioner. Aktiekapitalet uppgår därmed till därmed till SEK fördelat på A-aktier och B-aktier.

3 3 av 8 Utdelning Årsstämman den 19 april 2010 beslutade i enlighet med styrelsens förslag att till aktieägarna utbetala en utdelning om 3,00 SEK per aktie för räkenskapsåret 2009, motsvarande 91 procent av årets vinst. Uniflex mål för utdelning är att den minst ska uppgå till 50 procent av årets vinst i koncernen. Teckningsoptioner Vid årsstämman den 19 april beslutades om emission av teckningsoptioner omfattande högst teckningsoptioner. Erbjudande om köp av teckningsoptioner har riktats till och tecknats av verkställande direktören. Varje option i optionsprogrammet berättigar till köp av en aktie till ett lösenpris om 154 kronor fram till och med 30 april Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas kommer bolagets aktiekapital öka med kronor och det egna kapitalet med totalt 3,8 MSEK. De nytecknade aktierna skulle då utgöra cirka 0,7 procent av det totala antalet aktier i bolaget efter nyteckning och cirka 0,4 procent av det totala antalet röster i bolaget. Uniflex har ytterligare två pågående aktieoptionsprogram, 2007/2012 och 2009/2013, med respektive utestående teckningsoptioner per Aktieoptionsprogrammet 2007/2012 har tecknats av verkställande direktören och andra ledande befattningshavare i koncernen. Varje option i optionsprogrammet berättigar till köp av en aktie till ett lösenpris om 113 kronor fram till och med 31 oktober Om samtliga utestående teckningsoptioner utnyttjas kommer bolagets aktiekapital öka med kronor och det egna kapitalet med totalt 4,6 MSEK. De nytecknade aktierna skulle då utgöra cirka 1,2 procent av det totala antalet aktier i bolaget efter nyteckning och cirka 0,6 procent av det totala antalet röster i bolaget. Aktieoptionsprogrammet 2009/2013 har tecknats av verkställande direktören och andra ledande befattningshavare i koncernen. Varje option i optionsprogrammet berättigar till köp av en aktie till ett lösenpris om 77 kronor fram till och med 30 april Om samtliga utestående teckningsoptioner utnyttjas kommer bolagets aktiekapital öka med kronor och det egna kapitalet med totalt 3,4 MSEK. De nytecknade aktierna skulle då utgöra cirka 1,3 procent av det totala antalet aktier i bolaget efter nyteckning och cirka 0,7 procent av det totala antalet röster i bolaget. Likviditet och finansiering Koncernens likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick per den 30 juni 2010 till 18,4 MSEK (5,4). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för perioden till 12,7 MSEK (-24,3). Uniflex har en checkräkningskredit om 20 MSEK som under det första halvåret inte har utnyttjats. Soliditeten per 30 juni 2010 uppgick till 20,0 procent (22,0). Uniflex mål är att bolagets soliditet skall överstiga 15 procent. Investeringar Koncernens investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 1,3 MSEK (0,2) varav 1,1 MSEK (0,0) avser utvecklingskostnader för ett nytt bemanningssystem som beräknas tas i drift under det andra halvåret Det nya bemanningssystemet bedöms vara kostnadsneutralt jämfört med dagens system. Medarbetare Medelantalet anställda omräknat till heltidsanställda uppgick till personer (1 459). Per den 30 juni 2010 uppgick antalet anställda till totalt personer (2 749). Moderbolaget Från den 1 januari 2009 består moderbolagets verksamhet av att tillhandahålla lednings- och managementtjänster till de i koncernen ingående dotterbolagen. Samtliga anställda i Sverige, med undantag för bolagets VD Jan Bengtsson, är anställda i dotterbolaget Uniflex Sverige AB ( ). Händelser efter rapportperiodens utgång Inga väsentliga händelser har inträffat efter rapportperiodens utgång. Risker och osäkerhetsfaktorer Uniflex verksamhet påverkas av konjunkturen och den allmänna ekonomiska utvecklingen. Uniflex väsentliga risk- och osäkerhetsfaktorer inkluderar den starka konkurrensen på marknaden, en konjunkturnedgång med allmän prispress och tillgång på personal. Riskhanteringen i Uniflex syftar till att identifiera, kontrollera och reducera dessa risker. Bland annat har företaget en stor del rörlig kostnadsmassa och en stark finansiell ställning. För en närmare beskrivning av risker och riskhantering hänvisas till sidan 20 i årsredovisningen för Kvartalsdata apr-jun jan-mar okt-dec jul-sep apr-jun jan-mar Nettoomsättning 281,2 209,4 205,7 179,2 163,1 136,8 Rörelseresultat 15,8 6,9 9,8 3,3 1,7 1,3 Rörelsemarginal % 5,6 3,3 4,8 1,8 1,0 0,9 Resultat efter finansiella poster 16,0 6,9 10,0 3,3 1,7 1,6 Periodens resultat 11,9 4,8 7,0 2,2 1,0 1,0 Resultat per aktie före utspädning, SEK 3,55 1,45 2,07 0,66 0,31 0,32 Resultat per aktie efter utspädning, SEK 3,46 1,43 2,04 0,66 0,31 0,32

4 4 av 8 Koncernens resultaträkning i sammandrag Rullande jan-jun jan-jun apr-jun apr-jun 12 mån Helår MSEK Nettoomsättning 490,6 299,9 281,2 163,1 875,5 684,8 Personalkostnader -447,8-280,0-254,5-153,0-798,9-631,1 Övriga kostnader -19,9-16,9-10,8-8,3-40,4-37,4 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -0,1-0,1-0,1-0,1-0,4-0,3 Rörelseresultat 22,8 2,9 15,8 1,7 35,8 16,0 Resultat från finansiella investeringar 0,2 0,4 0,2 0,0 0,4 0,5 Resultat efter finansiella poster 23,0 3,3 16,0 1,7 36,2 16,5 Skatt -6,2-1,3-4,1-0,7-10,3-5,3 Periodens resultat 16,8 2,0 11,9 1,0 25,9 11,2 Periodens resultat hänförligt till: Moderbolagets aktieägare 16,9 2,1 12,0 1,1 26,2 11,4 Minoritetsintresse -0,1-0,1-0,1-0,1-0,3-0,2 Resultat per aktie före utspädning, SEK 5,00 0,62 3,55 0,31 7,66 3,35 Resultat per aktie efter utspädning, SEK 4,93 0,62 3,46 0,31 7,55 3,35 Genomsnittligt antal aktier före utspädning, tusen Genomsnittligt antal aktier efter utspädning, tusen Koncernens rapport över totalresultat Rullande jan-jun jan-jun apr-jun apr-jun 12 mån Helår MSEK Periodens resultat 16,8 2,0 11,9 1,0 25,9 11,2 Övrigt totalresultat Omräkningsdifferenser -0,1 0,2-0,2 0,1-0,2 0,1 Skatt hänförligt till komponenter i övrigt totalresultat Summa övrigt totalresultat för perioden, -0,1 0,2-0,2 0,1-0,2 0,1 netto efter skatt Summa totalresultat för perioden 16,7 2,2 11,7 1,1 25,7 11,3 Totalresultat för perioden hänförligt till: Moderbolagets aktieägare 16,8 2,3 11,8 1,2 26,0 11,5 Minoritetsintresse -0,1-0,1-0,1-0,1-0,3-0,2 Koncernens balansräkning i sammandrag MSEK Tillgångar Balanserade utvecklingskostnader 3,5-2,4 Inventarier 0,6 0,7 0,5 Uppskjutna skattefordringar 0,8 1,5 0,8 Summa anläggningstillgångar 4,9 2,2 3,7 Kortfristiga fordringar 231,8 150,1 166,4 Likvida medel och kortfristiga placeringar 18,4 5,4 16,7 Summa omsättningstillgångar 250,2 155,5 183,1 Summa tillgångar 255,1 157,7 186,8 Eget kapital och skulder Eget kapital 51,0 34,7 43,9 Kortfristiga skulder 204,1 123,0 142,9 Summa eget kapital och skulder 255,1 157,7 186,8 Förändringar i koncernens eget kapital i sammandrag Belopp vid periodens ingång 43,9 59,6 59,6 Aktieutdelning -10,2-27,1-27,1 Nyemission 0,2 - - Optionspremier, netto 0,2 0,1 0,1 Kapitaltillskott från minoritetsdelägare 0,2 - - Summa totalresultat för perioden 16,7 2,2 11,3 Belopp vid periodens utgång 51,0 34,7 43,9

5 5 av 8 Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital 12,6-9,0 5,7 Förändringar i rörelsekapital 0,1-15,3-16,2 Kassaflöde från den löpande verksamheten 12,7-24,3-10,5 Kassaflöde från investeringsverksamheten -1,3-0,2-2,6 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -9,6-27,0-27,0 Periodens kassaflöde 1,8-51,5-40,1 Likvida medel och kortfristiga placeringar vid periodens början 16,7 56,7 56,7 Valutakursdifferens i likvida medel -0,1 0,2 0,1 Likvida medel och kortfristiga placeringar vid periodens slut 18,4 5,4 16,7 Nyckeltal koncernen Rörelsemarginal, % 4,6 1,0 2,3 Vinstmarginal, % 4,7 1,1 2,4 Avkastning på eget kapital, % (12 mån rullande) 60,5 40,8 21,6 Soliditet, % 20,0 22,0 23,5 Antal utestående aktier vid periodens slut före utspädning (000) Antal utestående aktier vid periodens slut efter utspädning (000) Antal utestående aktier, genomsnitt före utspädning (000) Antal utestående aktier, genomsnitt efter utspädning (000) Resultat per aktie före utspädning, SEK 5,00 0,62 3,35 Resultat per aktie efter utspädning, SEK 4,93 0,62 3,35 Eget kapital per aktie vid periodens slut före utspädning, SEK 15,03 10,25 12,95 Eget kapital per aktie vid periodens slut efter utspädning, SEK 14,67 10,25 12,78 Medelantalet anställda omräknat till heltidsanställda Nettoomsättning per anställd, KSEK (12 mån rullande) Antal orter (kontor) per bokslutsdatum Definitioner nyckeltal Rörelsemarginal Rörelseresultatet i procent av nettoomsättningen. Vinstmarginal Resultatet efter finansiella poster i procent av nettoomsättningen. Genomsnittligt eget kapital Genomsnitt av periodens ingående och utgående balans för eget kapital. Avkastning på eget kapital Periodens resultat i procent av genomsnittligt eget kapital. Soliditet Eget kapital i procent av balansomslutningen. Omsättning per anställd Omsättningen dividerad med medelantalet anställda. Utspädning Effekt avseende teckningsoptioner till VD och övrig koncernledning.

6 6 av 8 Moderbolagets resultaträkning i sammandrag Nettoomsättning 4,7 2,1 6,6 Personalkostnader -3,8-1,1-4,5 Övriga kostnader -0,9-1,0-2,0 Rörelseresultat 0,0 0,0 0,1 Ränteintäkter och liknande resultatposter 0,0 0,0 0,0 Räntekostnader och liknande resultatposter 0,0-0,1-0,1 Resultat efter finansiella poster 0,0-0,1 0,0 Skatt 0,0 0,0 0,0 Periodens resultat 0,0-0,1 0,0 Moderbolagets rapport över totalresultat Periodens resultat 0,0-0,1 0,0 Övrigt totalresultat Omräkningsdifferenser Skatt hänförligt till komponenter i övrigt totalresultat Summa övrigt totalresultat för perioden, 0,0 0,0 0,0 netto efter skatt Summa totalresultat för perioden 0,0-0,1 0,0 Moderbolagets balansräkning i sammandrag MSEK Tillgångar Andelar i koncernföretag 8,2 3,6 3,6 Uppskjutna skattefordringar 0,0 1,5 0,0 Summa anläggningstillgångar 8,2 5,1 3,6 Kortfristiga fordringar 30,1 29,4 48,0 Likvida medel och kortfristiga placeringar 0,1 0,1 0,0 Summa omsättningstillgångar 30,2 29,5 48,0 Summa tillgångar 38,4 34,6 51,6 Eget kapital och skulder Eget kapital 35,2 32,3 45,0 Kortfristiga skulder 3,2 2,3 6,6 Summa eget kapital och skulder 38,4 34,6 51,6 Förändringar i moderbolagets eget kapital i sammandrag Belopp vid periodens ingång 45,0 59,4 59,4 Aktieutdelning -10,2-27,1-27,1 Nyemission 0,2 - - Optionspremier, netto 0,2 0,1 0,1 Koncernbidrag, netto ,5 Summa totalresultat för perioden 0,0-0,1 0,0 Belopp vid periodens utgång 35,2 32,3 45,0

7 7 av 8 Tilläggsupplysningar Redovisningsprinciper Denna delårsrapport har, för koncernen, upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen samt IAS 34 Delårsrapportering, och för moderbolaget i enlighet med Årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2.3 Redovisning för juridiska personer. Redovisningsprinciper som tillämpats för koncernen och moderbolaget överensstämmer, om ej annat anges nedan, med de redovisningsprinciper som användes vid upprättandet av årsredovisningen för Nya redovisningsprinciper 2010 Från och med den 1 januari 2010 skall de omarbetade IFRS 3 Rörelseförvärv och ändrade IAS 27 Koncernredovisning och separata finansiella rapporter tillämpas. För Uniflex innebär de nya reglerna i IAS 27 bland annat att förluster skall allokeras till minoriteten även i de fall det medför en fordran på minoriteten. Någon omräkning av tidigare perioder har inte gjorts med stöd av undantagen i IAS 27 p. 45 som anger att resultatfördelning för tidigare rapporteringsperioder inte skall omräknas. Från och med den 1 januari 2010 tillämpar moderbolaget RFR 2.3 Redovisning för juridisk person som bland annat anger att ändrade IAS 1 Utformning av finansiella rapporter ska tillämpas även för moderbolag. Till följd av ändringen i IAS 1 har presentationen av moderbolaget i denna delårsrapport kompletterats med en rapport över totalresultatet samt en rapport över förändringar i eget kapital. Övriga nya eller reviderade IFRS samt tolkningsuttalanden från IFRIC har inte haft någon effekt på koncernens eller moderbolagets finansiella ställning eller resultat. Rörelsesegment Uniflex affärsverksamhet omfattar från och med den 1 april 2010 tre rörelsesegment, de geografiska områdena Sverige, Storbritannien och Norge. Av periodens nettoomsättning och intäkter från externa kunder har 486,6 MSEK (298,5) genererats av verksamheten i Sverige, 3,9 MSEK (1,4) av verksamheten i Storbritannien och 0,1 MSEK (-) av verksamheten i Norge. Motsvarande siffror för andra kvartalet uppgick till 278,9 MSEK (162,2) i Sverige, 2,2 MSEK (0,9) i Storbritannien och 0,1 MSEK (- ) i Norge. Rörelseresultatet för Sverige uppgick till 25,0 MSEK (4,1), för Storbritannien till -0,8 MSEK (-1,2) och för Norge till -0,7 MSEK (-) för perioden och 17,3 MSEK (2,4), -0,8 MSEK (-0,8) respektive -0,7 MSEK (-) för andra kvartalet. Ingen fakturering mellan segmenten har skett under perioden eller andra kvartalet. Närstående bolag Uniflex har kommersiella mellanhavanden med BroHof Golf AB och Poolia AB. Med Poolia AB har Uniflex även vissa samarbetsavtal. Uniflex har haft transaktioner med båda parter under perioden (Poolia är tidigare moderbolag till Uniflex). Samtliga transaktioner med parterna sker på marknadsmässiga villkor. Uniflex styrelseordförande och största aktieägare Björn Örås är även ordförande och största aktieägare i BroHof Golf AB och Poolia AB. Kommande rapporttillfällen Delårsrapport januari-september 21 oktober 2010, kl Bokslutskommuniké 2010 februari 2011

8 8 av 8 Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten för perioden januari-juni 2010 ger en rättvisande översikt av moderbolaget Uniflex AB och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför. Stockholm den 21 juli 2010 Björn Örås Styrelseordförande Monica Lindstedt Styrelseledamot Curt Lönnström Styrelseledamot Pernilla Ström Styrelseledamot Jan Bengtsson Verkställande direktör Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Informationen i denna delårsrapport är sådan som Uniflex AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 juli 2010 klockan 7.25 (CET). För ytterligare information kontakta: Jan Bengtsson, VD, tfn Kent Thudén, Ekonomichef, tfn Uniflex AB (publ) Arenavägen 57 Tel: Box 7014 Fax: Stockholm-Globen Org nr: Uniflex är ett Auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning, rekrytering och omställning av personal inom områdena industri, lager, bygg, el, kontor, restaurang och butik. Uniflex är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap och finns idag på 40 orter i Sverige samt i Manchester, Storbritannien och Oslo, Norge. Uniflex är medlem i Almega - Bemanningsföretagen och har kollektivavtal med LO och Unionen. Uniflex är kvalitets- och miljöcertifierat.

Fin tillväxt och god vinst

Fin tillväxt och god vinst Sida 1 av 10 Fin tillväxt och god vinst Omsättningen under 2011 uppgick till 1 614 miljoner kronor och rörelsemarginalen till 4,3 procent. Omsättningen har aldrig varit högre i Uniflex historia. "Det är

Läs mer

Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning

Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning 1 av 7 Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning Omsättningen för det andra kvartalet uppgick till 163 miljoner kronor, en minskning med 35 procent jämfört med samma period föregående

Läs mer

Omsättningen under det fjärde kvartalet 2012 minskade med 10 procent till 375 miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till minus 0,4 procent.

Omsättningen under det fjärde kvartalet 2012 minskade med 10 procent till 375 miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till minus 0,4 procent. Sida 1 av 10 Vikande efterfrågan i Sverige och satsningar i Norge Omsättningen under det fjärde kvartalet 2012 minskade med 10 procent till 375 miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till minus

Läs mer

Uniflex fortsätter att öka marknadsandelen och redovisar rekordresultat för första halvåret 2008

Uniflex fortsätter att öka marknadsandelen och redovisar rekordresultat för första halvåret 2008 1 av 7 VD Jan Bengtsson kommenterar Uniflex delårsrapport 1 januari 30 juni 2008: Uniflex fortsätter att öka marknadsandelen och redovisar rekordresultat för första halvåret 2008 Uniflex redovisar ett

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Omsättningstillväxt och stärkt varumärke Omsättningen uppgick till 341,2 MSEK (219,5), en ökning med 55%. Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (11,7), motsvarande

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 3 JUNI 21 Kvartalsperioden april-juni na uppgick till 334,6 (324,2) Rörelseresultatet uppgick till,7 (4,9) et före skatt uppgick till,6 (5,6) et efter skatt uppgick till,2 (3,9),

Läs mer

VD och koncernchef Stig Engcrantz kommenterar

VD och koncernchef Stig Engcrantz kommenterar Perioden oktober-december Intäkterna uppgick till 117,0 MSEK (83,0), tillväxt 40,1 % Rörelseresultatet uppgick till 6,6 MSEK (3,9), rörelsemarginal 5,6 % (4,7 %) Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

Dedicare växer snabbare än marknadstillväxten i Norge och vår bedömning är att vi växer i nivå med marknadstillväxten i Sverige.

Dedicare växer snabbare än marknadstillväxten i Norge och vår bedömning är att vi växer i nivå med marknadstillväxten i Sverige. Perioden juli-september Redovisade intäkter, resultat, kassaflöde och nyckeltal avser kvarvarande verksamheter exklusive Dedicare Assistans AB som avyttrades den 10 juli 2014. Intäkterna uppgick till 144,8

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014 Kvartalsperioden juli-september, kvarvarande verksamhet Redovisade intäkter, resultat, kassaflöde och nyckeltal avser kvarvarande verksamhet, dvs. exklusive Utvecklingshuset

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Koncernens intäkter 2006 uppgick till 1 221,1 MSEK. Marknadsutvecklingen har varit god på samtliga marknader där Poolia är verksamt och samtliga

Läs mer

Ökad kundtillströmning gör att NetOnNet når omsättningsmål

Ökad kundtillströmning gör att NetOnNet når omsättningsmål NetOnNet AB (publ) Org nr 556520-4137 Delårsrapport för perioden 1 maj 2010 31 juli 2010 Ökad kundtillströmning gör att NetOnNet når omsättningsmål Koncernen, första kvartalet (maj 2010 juli 2010) Nettoomsättningen

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

KNOW IT AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2009

KNOW IT AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2009 Vi levererar det stora företagets IT-kompetens med det lilla företagets själ och den enskilde konsultens engagemang. KNOW IT AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2009 Stabil utveckling av omsättningen och fortsatt

Läs mer

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar Kurspåverkande information som rapporteras till Finansinspektionen DELÅRSRAPPORT Andra kvartalet 1 april 30 juni 2012 Nettoomsättning 408 MSEK (385) Rörelseresultat 29 MSEK (25) Rörelsemarginal 7,0 % (6,5

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Avvaktande konjunktur. Börsnotering genomförd. HANZA inleder en ny fas ANDRA KVARTALET (1 april 30 juni 2014) Nettoomsättningen uppgick till 257,0 MSEK, en ökning mot

Läs mer

Kurvorna vänder upp i Sigma

Kurvorna vänder upp i Sigma Sigma AB (publ) Delårsrapport januari-september Kurvorna vänder upp i Sigma Januari september Omsättning 811,0 mkr (840,5) Rörelseresultatet 32,5 mkr (36,6) Rörelsemarginal 4,0 % (4,4) Kassaflöde 33,6

Läs mer

Delårsrapport. Januari Mars 2015. Inleder året med starkt kvartalsresultat. Första kvartalet

Delårsrapport. Januari Mars 2015. Inleder året med starkt kvartalsresultat. Första kvartalet Delårsrapport Januari Mars Inleder året med starkt kvartalsresultat Första kvartalet Intäkterna uppgick till 26,4 Mkr (36,6 Mkr) Resultatet efter skatt uppgick till 3,7 Mkr (6,0 Mkr) Resultat per aktie

Läs mer

KNOW IT AB DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2009

KNOW IT AB DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2009 Vi levererar det stora företagets IT-kompetens med det lilla företagets själ och den enskilde konsultens engagemang. KNOW IT AB DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2009 Fortsatt ökad omsättning och god lönsamhet

Läs mer

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2010

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2010 Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september Wise Group AB är en koncern med fyra dotterbolag, alla med tjänster inom personalområdet/hr. Vi erbjuder en heltäckande portfölj av tjänster för

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2011

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2011 Kurspåverkande information som rapporteras till Finansinspektionen DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2011 Nettoomsättning 398 MSEK (360) Rörelseresultat 34 MSEK (19) Rörelsemarginal 8,4 % (5,4 %) Resultat

Läs mer

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA HALVÅRET JANUARI JUNI 2008 Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter 1 april 30 juni 2008 Varumärkesförsäljningen* ökade med 15 procent till 477 MSEK (414).

Läs mer

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar Kurspåverkande information som rapporteras till Finansinspektionen BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2012 Fjärde kvartalet 1 oktober 31 december 2012 Nettoomsättning 410 MSEK (415) Rörelseresultat 33 MSEK (43) Rörelsemarginal

Läs mer

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar Kurspåverkande information som rapporteras till Finansinspektionen BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Fjärde kvartalet - 1 oktober 31 december Nettoomsättning 409 (351) Rörelseresultat 43 (20) Rörelsemarginal 10,5 % (5,6

Läs mer

Delårsrapport januari september 2010

Delårsrapport januari september 2010 1 november 2010 Delårsrapport januari september 2010 1 juli 30 september Intäkterna ökade, justerat för valutaeffekter och räknat på jämförbart antal vardagar, med 8 procent. Innan justering ökade intäkterna

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20090101 20091231 Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 114,2 (961,1) MSEK, en ökning med 16%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 171,7 (135,5) MSEK,

Läs mer

Sveriges mest populära affärssystem växer

Sveriges mest populära affärssystem växer BOKSLUTSKOMMUNIKÉ jan dec 2009 Sveriges mest populära affärssystem växer Jan Dec Intäkterna uppgick till 180,4 Mkr (158,3) och ökade med 13 % (22) Programintäkterna (licens och underhåll) ökade med 6 %

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

A-Com Halvår 2013. Halvårsrapport 2013 (JANUARI JUNI 2013)

A-Com Halvår 2013. Halvårsrapport 2013 (JANUARI JUNI 2013) Halvårsrapport 2013 (JANUARI JUNI 2013) 1 SEX MÅNADER, JANUARI JUNI 2013 FÖRSTA HALVÅRET Nettoomsättningen uppgick till 58,1 (50,9) MSEK. Omsättningsökningen förklaras av köpet av verksamheten i Locomotiv

Läs mer