Uniflex fortsätter att öka marknadsandelen och redovisar rekordresultat för första halvåret 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uniflex fortsätter att öka marknadsandelen och redovisar rekordresultat för första halvåret 2008"

Transkript

1 1 av 7 VD Jan Bengtsson kommenterar Uniflex delårsrapport 1 januari 30 juni 2008: Uniflex fortsätter att öka marknadsandelen och redovisar rekordresultat för första halvåret 2008 Uniflex redovisar ett starkt första halvår med en omsättningstillväxt på 40 procent och en fyrfaldig ökning av rörelseresultatet. Uniflex har under perioden fortsatt sin varumärkessatsning, bland annat genom TV-programsponsring. Den ökade kännedomen om bolaget hos både kunder och arbetssökande har bidragit till den växande verksamheten på både befintliga och nyetablerade kontor Bolaget har i de två kvartalen redovisat en rörelsemarginal som överstiger bolagets finansiella mål om en genomsnittlig rörelsemarginal över en konjunkturcykel om fem procent. Detta visar att Uniflex affärsmodell med stor skalbarhet fungerar mycket bra, vilket skapar förutsättningar för fortsatt lönsam tillväxt. Uniflex möter den ökade efterfrågan på tjänster inom hotell och restaurang med att starta upp det nya affärsområdet Städ & Service under augusti. Initialt kommer fokus att vara på huvudstadsregionen. Vidare fortsätter bolaget satsningen inom affärsområdet Bygg & Anläggning. Under september kommer detta affärsområde etableras även i Malmö och Göteborg. Ytterligare en styrka är vår starka balansräkning utan långfristiga skulder och utan risker för nedskrivningar av varken immateriella eller materiella tillgångar. Jan Bengtsson

2 2 av 7 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt stark tillväxt och fyrfaldig ökning av resultatet Omsättningen uppgick till 478,5 MSEK (341,2), en ökning med 40%. Rörelseresultatet uppgick till 34,7 MSEK (8,7), motsvarande en rörelsemarginal på 7,3% (2,5). Resultatet efter finansiella poster för perioden uppgick till 36,3 MSEK (9,4). Resultatet efter skatt för perioden uppgick till 25,5 MSEK (6,8). Resultat per aktie uppgick till 7,14 SEK (1,83) före och efter utspädning. Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till 24,6 MSEK (-2,9). Uniflex verksamhet Uniflex redovisar ett starkt första halvår med en omsättningstillväxt på 40 procent och en fyrfaldig ökning av rörelseresultatet vilket ger en rörelsemarginal på 7,3 procent. Varumärket har fortsatt att stärkas under andra kvartalet, bland annat genom TV-programsponsring. Den ökade kännedomen om företaget hos både kunder och arbetssökande har bidragit till den växande verksamheten på både befintliga och nyetablerade kontor. Tillsammans med tidigare satsningar skapas därmed förutsättningar för fortsatt lönsam tillväxt. Etableringen av verksamhet i Manchester, Storbritannien, liksom utvecklingen av det nya affärsområdet Bygg & Anläggning löper enligt plan. Omsättning Halvåret Omsättningen ökade med 40 procent till 478,5 MSEK (341,2). Flera nya kunder har tillkommit under perioden. Under första halvåret stod de fem största kunderna för 39 procent (35) av omsättningen. 48 (57) kunder stod för 80 procent av omsättningen. Under den senaste 12-månadersperioden har ingen enskild kund stått för mer än 15% av Uniflex omsättning. Uniflex verksamhet består av två geografiska rörelsegrenar, Sverige och Storbritannien. Dotterbolaget i Manchester bildades i början av 2008 och verksamheten är i uppstartsfas. Av periodens omsättning har 478,2 MSEK genererats av verksamheten i Sverige och 0,3 MSEK av verksamheten i Storbritannien. Utifrån Bemanningsföretagens statistik för första kvartalet bedömdes att den marknad Uniflex är verksam på hade ökat med 30 procent jämfört med samma period Under motsvarande period växte Uniflex med 49 procent. Tillväxten har hittills motsvarat bolagets mål, vilket är att växa snabbare än marknaden. Av första halvårets omsättning kommer 65 procent (69) från yrkesområdet Industri- och Lager, 34 procent (31) från yrkesområdet Kontor och 1 procent (0) från yrkesområdet Bygg & Anläggning. Andra kvartalet Omsättningen under andra kvartalet ökade med 33 procent till 250,7 MSEK (188,4). Resultat Halvåret Uniflex har som mål att rörelsemarginalen över en konjunkturcykel i genomsnitt ska uppgå till cirka 5 procent. Rörelseresultatet för första halvåret uppgick till 34,7 MSEK (8,7) och resultatet efter finansiella poster uppgick till 36,3 MSEK (9,4). Det ger en rörelsemarginal om 7,3 procent (2,5) och en vinstmarginal om 7,6 procent (2,8). Normalt är det första halvåret svagare än det andra. Verksamheten i Storbritannien har genererat ett rörelseresultat om -2,2 MSEK. Andra kvartalet Rörelseresultatet uppgick till 18,2 MSEK (5,5) och resultatet efter finansiella poster uppgick till 19,0 MSEK (5,7) vilket ger en rörelsemarginal om 7,3 procent (2,9) och en vinstmarginal om 7,6 procent (3,0). Verksamheten i Manchester har genererat ett rörelseresultat om -1,0 MSEK.

3 3 av 7 Likviditet och finansiering Koncernens likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick per den 30 juni 2008 till 36,7 MSEK (33,3). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 24,6 MSEK (-2,9). Soliditeten uppgick till 18,7 (25,3) procent. Uniflex har som mål att soliditeten normalt ska överstiga 15 procent. Uniflex mål för utdelning är att den normalt ska överstiga 50 procent av årets vinst. Återköp av egna aktier Årsstämman beslutade den 8 april att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv av respektive överlåtelse av egna aktier av serie B. Syftet med bemyndigandet är dels att styrelsen fortlöpande skall kunna förädla kapitalstrukturen och det egna kapitalets utveckling samt därmed bidra till ökat aktieägarvärde, dels att bolaget ska kunna använda förvärvade aktier som betalningsmedel i samband med eventuella företagsförvärv. Under andra kvartalet har sammanlagt B-aktier återköpts för ett genomsnittligt pris av 108,63 kr per aktie. Det totala antalet aktier i Uniflex uppgår på balansdagen till aktier och utestående aktier uppgår till aktier fördelade på A-aktier och B-aktier. Investeringar Koncernens investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 0,0 MSEK (0,0). Medarbetare Medelantalet anställda omräknat till heltidsanställda uppgick till personer (1 652). Per den 30 juni 2008 uppgick antalet anställda till totalt personer (3 130). Moderbolaget Kommissionärsavtal föreligger mellan Uniflex AB (publ) och det helägda dotterbolaget Uniflex Communication Outsourcing AB. Kommissionärsförhållandet medför att dotterbolagets balansräkning ingår i Uniflex AB (publ):s balansräkning. Händelser efter balansdagen Uniflex möter den ökade efterfrågan på tjänster inom hotell och restaurang med att starta upp det nya affärsområdet Städ & Service under augusti. Initialt kommer fokus att ligga på huvudstadsregionen. Vidare fortsätter bolaget satsningen inom affärsområdet Bygg & Anläggning, som etablerades som eget affärsområde i Stockholm i januari. Under september ska detta affärsområde etableras även i Malmö och Göteborg. Marknadsföringsinsatserna fortsätter, bland annat är Uniflex sponsor för SVT-sändningarna under OS i augusti och parallellt med det även tidningsreklam. Risker och osäkerhetsfaktorer Uniflex väsentliga risk- och osäkerhetsfaktorer inkluderar den starka konkurrensen på marknaden, en konjunkturnedgång med allmän prispress och tillgång på personal. Riskhanteringen i Uniflex syftar till att identifiera, kontrollera och reducera dessa risker. Bland annat har företaget en stor del rörlig kostnadsmassa och en stark finansiell ställning. Bolaget minskar också stadigt beroendet av enskilda kunder. För en närmare beskrivning av risker och riskhantering hänvisas till sidan 19 i årsredovisningen för Utöver de risker som beskrivs där bedöms inte några väsentliga risker ha tillkommit. Kvartalsdata apr-jun jan-mar okt-dec jul-sep apr-jun jan-mar Omsättning 250,7 227,7 245,3 217,3 188,4 152,9 Rörelseresultat 18,2 16,4 15,1 16,5 5,5 3,2 Rörelsemarginal % 7,3 7,2 6,1 7,6 2,9 2,1 Resultat efter finansiella poster 19,0 17,3 15,7 17,0 5,7 3,7 Periodens resultat 13,4 12,0 11,0 12,3 4,1 2,7 Resultat per aktie, SEK 3,85 3,30 2,97 3,33 1,12 0,73

4 4 av 7 Koncernens resultaträkning i sammandrag Rullande jan-jun jan-jun apr-jun apr-jun 12 mån Helår MSEK Intäkter 478,5 341,2 250,7 188,4 941,1 803,8 Personalkostnader -423,6-314,7-221,7-172,8-837,8-728,9 Övriga kostnader -20,1-17,7-10,7-10,0-36,9-34,5 Avskrivningar av anläggningstillgångar -0,1-0,1-0,1-0,1-0,2-0,2 Rörelseresultat 34,7 8,7 18,2 5,5 66,2 40,2 Ränteintäkter och liknande resultatposter 1,6 0,9 0,8 0,3 2,8 2,1 Räntekostnader och liknande resultatposter 0,0-0,2 0,0-0,1 0,0-0,2 Resultat efter finansiella poster 36,3 9,4 19,0 5,7 69,0 42,1 Skatt -10,8-2,6-5,6-1,6-20,3-12,1 Periodens resultat 25,5 6,8 13,4 4,1 48,7 30,0 Periodens resultat fördelat på: Moderbolagets aktieägare 25,7 6,8 13,5 4,1 48,9 30,0 Minoritetsdelägare -0,2 - -0,1 - -0,2 - Resultat per aktie före utspädning, SEK 7,14 1,84 3,85 1,12 13,43 8,13 Resultat per aktie efter utspädning, SEK 7,14 1,83 3,85 1,12 13,43 8,13 Koncernens balansräkning i sammandrag MSEK Tillgångar Inventarier och datorer 0,3 0,4 0,3 Summa anläggningstillgångar 0,3 0,4 0,3 Kortfristiga fordringar 205,3 150,7 174,0 Likvida medel och kortfristiga placeringar 36,7 33,3 63,0 Summa omsättningstillgångar 242,0 184,0 237,0 Summa tillgångar 242,3 184,4 237,3 Eget kapital och skulder Eget kapital 45,3 46,6 70,7 Kortfristiga skulder 197,0 137,8 166,6 Summa eget kapital och skulder 242,3 184,4 237,3 Förändring av koncernens eget kapital jan-jun jan-jun Helår MSEK Belopp vid periodens ingång 70,7 76,7 76,7 Aktieutdelning -18,4-36,9-36,9 Aktierelaterade ersättningar, inbetald premie - - 0,9 Förvärv av egna aktier -32,6 - - Periodens resultat 25,5 6,8 30,0 Förändring av omräkningsreserv -0,5 - - Kapitaltillskott från minoritetsdelägare 0,6 - - Belopp vid periodens utgång 45,3 46,6 70,7 Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag jan-jun jan-jun Helår MSEK Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital 30,5-2,4 26,2 Förändringar i rörelsekapital -5,9-0,5-0,3 Kassaflöde från den löpande verksamheten 24,6-2,9 25,9 Kassaflöde från investeringsverksamheten 0,0 0,0 - Kassaflöde från finansieringsverksamheten -50,6-36,9-36,0 Periodens kassaflöde -26,0-39,8-10,1 Likvida medel och kortfristiga placeringar vid periodens början 63,0 73,2 73,1 Valutakursdifferens i likvida medel -0,3 - - Likvida medel och kortfristiga placeringar vid periodens slut 36,7 33,4 63,0

5 5 av 7 Nyckeltal jan-jun jan-jun Helår MSEK Rörelsemarginal, % 7,3 2,5 5,0 Vinstmarginal, % 7,6 2,8 5,2 Avkastning på eget kapital, % (12 mån rullande) 105,9 41,4 40,7 Soliditet, % 18,7 25,3 29,8 Antal utestående aktier vid periodens slut före utspädning (000) Antal utestående aktier vid periodens slut efter utspädning (000) Antal utestående aktier, genomsnitt före utspädning (000) Antal utestående aktier, genomsnitt efter utspädning (000) Eget kapital per aktie vid periodens slut före utspädning, SEK 13,39 12,63 19,17 Eget kapital per aktie vid periodens slut efter utspädning, SEK 13,39 12,63 19,16 Medelantalet anställda omräknat till heltidsanställda Omsättning per anställd, KSEK (12 mån rullande) Antal orter (kontor) per bokslutsdatum Definitioner nyckeltal Rörelsemarginal Rörelseresultatet i procent av nettoomsättningen. Vinstmarginal Resultatet efter finansiella poster i procent av nettoomsättningen. Genomsnittligt eget kapital Genomsnitt av periodens ingående och utgående balans för eget kapital. Avkastning på eget kapital Periodens resultat i procent av genomsnittligt eget kapital. Soliditet Eget kapital i procent av balansomslutningen. Omsättning per anställd Omsättningen dividerad med medelantalet anställda. Moderbolagets resultaträkning i sammandrag Rullande jan-jun jan-jun 12 mån Helår MSEK Intäkter 478,4 341,2 941,0 803,8 Personalkostnader -422,0-314,7-836,2-728,9 Övriga kostnader -19,2-17,7-36,0-34,5 Avskrivningar av anläggningstillgångar -0,1-0,1-0,2-0,2 Rörelseresultat 37,1 8,7 68,6 40,2 Ränteintäkter och liknande resultatposter 1,6 0,9 2,8 2,1 Räntekostnader och liknande resultatposter 0,0-0,2 0,0-0,2 Resultat efter finansiella poster 38,7 9,4 71,4 42,1 Skatt -10,8-2,6-20,3-12,1 Periodens resultat 27,9 6,8 51,1 30,0

6 6 av 7 Moderbolagets balansräkning i sammandrag MSEK Tillgångar Inventarier och datorer 0,3 0,4 0,3 Andelar i koncernföretag 5,8 0,1 0,1 Summa anläggningstillgångar 6,1 0,5 0,4 Kortfristiga fordringar 210,4 151,8 173,9 Likvida medel och kortfristiga placeringar 32,7 33,3 63,0 Summa omsättningstillgångar 243,1 185,1 236,9 Summa tillgångar 249,2 185,6 237,3 Eget kapital och skulder Eget kapital 47,5 46,6 70,7 Kortfristiga skulder 201,7 139,0 166,6 Summa eget kapital och skulder 249,2 185,6 237,3 Årsstämma och kommande rapporttillfällen Årsstämma hölls den 8 april Utdelningen beslutades till 5 SEK per aktie i ordinarie utdelning. Se vidare pressmeddelanden på Uniflex hemsida Rapporttillfällen: Delårsrapport juli-september 22 oktober 2008 Bokslutskommuniké februari 2009 Uniflex AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att rapporten ger en rättvisande översikt av moderföretagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderföretaget och koncernen står inför. Stockholm den 14 augusti 2008 Björn Örås Styrelseordförande Monica Lindstedt Styrelseledamot Curt Lönnström Styrelseledamot Pernilla Ström Styrelseledamot Jan Bengtsson Verkställande direktör

7 7 av 7 Tilläggsupplysningar Beräkningen av resultat per aktie före och efter utspädning baseras på följande: jan-jun jan-jun Resultat per aktie SEK 7,14 1,83 Periodens resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare (MSEK) 25,7 6,8 Antal utestående aktier vid periodens slut (000) Vägt genomsnittligt antal aktier före utspädning Effekt av utspädning 0 2* Vägt genomsnittligt antal aktier efter utspädning (000) *Avser teckningsoptioner till VD och övrig koncernledning. Redovisningsprinciper Denna delårsrapport är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering och RR 31 Delårsrapportering för koncerner. Bolaget har från och med den 1 januari 2006 upprättat sin koncernredovisning enligt International Financial Reporting Standards (IFRS) samt de tolkningsuttalanden som ges ut av International Financial Reporting Interpretations Committée (IFRIC) och såsom de har godkänts av EU-kommissionen för tillämpning inom EU. De redovisningsprinciper som används för denna delårsrapport är i övrigt oförändrade mot dem som använts i årsredovisningen för 2007, men med de tillägg av IAS 23, IFRIC 11, 12 och 14 som trätt i kraft from 1 januari Granskning Denna delårsrapport har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. Rapportens data Analysen i denna rapport baseras på koncerndata. Segment Uniflex affärsverksamhet omfattar fr.o.m. 1 januari 2008 två geografiska områden, Sverige och Storbritannien, vilka utgör de primära segmenten. Av första halvårets omsättning har 478,2 MSEK genererats av verksamheten i Sverige och 0,3 MSEK av verksamheten i Storbritannien. Rörelseresultatet för Sverige uppgick till 36,9 MSEK och för Storbritannien -2,2 MSEK. Rörelsegrenar utgör det sekundära segmentet. Sekundärsegmentet delas upp i yrkesområdena Industri- och Lager, Kontor respektive Bygg & Anläggning. Av första halvårets omsättning kommer 65 procent (69) från yrkesområdet Industri- och Lager och 34 procent (31) från yrkesområdet Kontor och 1 procent (0) från yrkesområdet Bygg & Anläggning. Närstående bolag Uniflex har kommersiella mellanhavanden med BroHof Golf AB och Poolia AB, med Poolia AB har Uniflex även vissa samarbetsavtal. Uniflex har haft transaktioner med båda parter under perioden (Poolia är tidigare moderbolag till Uniflex). Samtliga transaktioner med parterna sker på marknadsmässiga villkor. Uniflex styrelseordförande och största aktieägare Björn Örås är även ordförande och största aktieägare i BroHof Golf AB och Poolia AB. För ytterligare information kontakta: Jan Bengtsson, VD, tfn Miriam Srigley, Ekonomichef, tfn Uniflex AB (publ) Arenavägen 57 tfn: Box 7014 Fax: Stockholm-Globen Org nr: Uniflex är ett bemanningsföretag som hyr ut och rekryterar personal inom yrkesområdena bygg, industri, kontor, lager och städ. Uniflex är noterat på NASDAQ OMX Nordiska Börs Stockholm, Small Cap, och finns idag på 35 orter i Sverige samt i Manchester, Storbritannien. Uniflex har kollektivavtal med LO och Unionen. Uniflex är kvalitetcertifierat i enlighet med ISO 9001 och miljöcertifierat enligt ISO och är medlem i Almega Bemanningsföretagen. Uniflex är ett Auktoriserat bemanningsföretag.

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Omsättningstillväxt och stärkt varumärke Omsättningen uppgick till 341,2 MSEK (219,5), en ökning med 55%. Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (11,7), motsvarande

Läs mer

Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning

Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning 1 av 7 Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning Omsättningen för det andra kvartalet uppgick till 163 miljoner kronor, en minskning med 35 procent jämfört med samma period föregående

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 3 JUNI 21 Kvartalsperioden april-juni na uppgick till 334,6 (324,2) Rörelseresultatet uppgick till,7 (4,9) et före skatt uppgick till,6 (5,6) et efter skatt uppgick till,2 (3,9),

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014 Kvartalsperioden juli-september, kvarvarande verksamhet Redovisade intäkter, resultat, kassaflöde och nyckeltal avser kvarvarande verksamhet, dvs. exklusive Utvecklingshuset

Läs mer

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Koncernens intäkter 2006 uppgick till 1 221,1 MSEK. Marknadsutvecklingen har varit god på samtliga marknader där Poolia är verksamt och samtliga

Läs mer

Dedicare växer snabbare än marknadstillväxten i Norge och vår bedömning är att vi växer i nivå med marknadstillväxten i Sverige.

Dedicare växer snabbare än marknadstillväxten i Norge och vår bedömning är att vi växer i nivå med marknadstillväxten i Sverige. Perioden juli-september Redovisade intäkter, resultat, kassaflöde och nyckeltal avser kvarvarande verksamheter exklusive Dedicare Assistans AB som avyttrades den 10 juli 2014. Intäkterna uppgick till 144,8

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

KVARVARANDE VERKSAMHET AVVECKLAD VERKSAMHET* Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966

KVARVARANDE VERKSAMHET AVVECKLAD VERKSAMHET* Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 KVARVARANDE VERKSAMHET Första kvartalet januari - mars 2013 Nettointäkterna uppgick till 47,6 (43,0) miljoner kronor Rörelseresultatet uppgick till 3,1 (5,0) miljoner

Läs mer

Jeeves ökar försäljningen trots tuffa tider

Jeeves ökar försäljningen trots tuffa tider Jeeves ökar försäljningen trots tuffa tider Januari december 008 Intäkterna från den löpande verksamheten uppgick till 58,3 Mkr (30,) och ökade med % (9) Programintäkterna uppgick till 5, Mkr (,4) och

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Q2 Delårsrapport 1 januari 3 juni DELÅRSRAPPORT 1 januari 3 juni ANDRA KVARTALET Nettoomsättningen uppgick till 155, (194,3) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 8,6 (1,) MSEK. Rörelseresultatet exklusive

Läs mer

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA HALVÅRET JANUARI JUNI 2008 Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter 1 april 30 juni 2008 Varumärkesförsäljningen* ökade med 15 procent till 477 MSEK (414).

Läs mer

Sveriges mest populära affärssystem växer

Sveriges mest populära affärssystem växer BOKSLUTSKOMMUNIKÉ jan dec 2009 Sveriges mest populära affärssystem växer Jan Dec Intäkterna uppgick till 180,4 Mkr (158,3) och ökade med 13 % (22) Programintäkterna (licens och underhåll) ökade med 6 %

Läs mer

Delårsrapport januari september 2010

Delårsrapport januari september 2010 1 november 2010 Delårsrapport januari september 2010 1 juli 30 september Intäkterna ökade, justerat för valutaeffekter och räknat på jämförbart antal vardagar, med 8 procent. Innan justering ökade intäkterna

Läs mer

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Wise Group AB är en koncern med fyra dotterbolag, alla med tjänster inom personalområdet/hr. Vi erbjuder en heltäckande portfölj av tjänster för

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2007

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2007 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2007 Perioden januari december 2007 Nettoomsättningen 863,5 (542,9) MSEK, +59 % Rörelseresultatet (EBIT) 84,8 (63,9) MSEK, +33 % Resultatet efter skatt 149,5 (42,8)

Läs mer

KNOW IT AB DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2009

KNOW IT AB DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2009 Vi levererar det stora företagets IT-kompetens med det lilla företagets själ och den enskilde konsultens engagemang. KNOW IT AB DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2009 Fortsatt ökad omsättning och god lönsamhet

Läs mer

Ökad kundtillströmning gör att NetOnNet når omsättningsmål

Ökad kundtillströmning gör att NetOnNet når omsättningsmål NetOnNet AB (publ) Org nr 556520-4137 Delårsrapport för perioden 1 maj 2010 31 juli 2010 Ökad kundtillströmning gör att NetOnNet når omsättningsmål Koncernen, första kvartalet (maj 2010 juli 2010) Nettoomsättningen

Läs mer

Fjärde kvartalet 2012

Fjärde kvartalet 2012 Fjärde kvartalet 2012 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 28 februari 2013 Kvartalsrapport fjärde kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Förbättrat kassaflöde från den löpande verksamheten

Förbättrat kassaflöde från den löpande verksamheten Boule Diagnostics AB (publ) Bokslutskommuniké januari - december 2013 Förbättrat kassaflöde från den löpande verksamheten Kvartalet oktober - december 2013 Nettoomsättningen uppgick till MSEK 72,2 (76,3),

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2012

Delårsrapport januari mars 2012 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Apoteksgruppen har sedan omregleringen av apoteksmarknaden haft i uppdrag att sälja 150 apotek till småföretagare samt att skapa en stöd- och serviceorganisation

Läs mer

A-Com Halvår 2013. Halvårsrapport 2013 (JANUARI JUNI 2013)

A-Com Halvår 2013. Halvårsrapport 2013 (JANUARI JUNI 2013) Halvårsrapport 2013 (JANUARI JUNI 2013) 1 SEX MÅNADER, JANUARI JUNI 2013 FÖRSTA HALVÅRET Nettoomsättningen uppgick till 58,1 (50,9) MSEK. Omsättningsökningen förklaras av köpet av verksamheten i Locomotiv

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010 Nytecknad premievolym fortsätter att öka Andra kvartalet Intäkterna ökade med 14 procent till 21,8 (19,1) MSEK. Rörelseresultatet minskade med 17 procent

Läs mer

Nordens ledande mäklare

Nordens ledande mäklare Delårsrapport januari-juni 2009 Nordens ledande mäklare Januari-juni 2009 Rörelseintäkterna minskade med 7 procent till 343,1 MSEK (368,8 MSEK) Resultatet efter skatt ökade med 6 procent till 70,9 MSEK

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Avvaktande konjunktur. Börsnotering genomförd. HANZA inleder en ny fas ANDRA KVARTALET (1 april 30 juni 2014) Nettoomsättningen uppgick till 257,0 MSEK, en ökning mot

Läs mer

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar Kurspåverkande information som rapporteras till Finansinspektionen DELÅRSRAPPORT Andra kvartalet 1 april 30 juni 2012 Nettoomsättning 408 MSEK (385) Rörelseresultat 29 MSEK (25) Rörelsemarginal 7,0 % (6,5

Läs mer

Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2012

Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2012 Pressinformation 31 maj 2012 Kvartalsrapport första kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars

Läs mer

Knowit AB Delårsrapport. Januari Juni 2012

Knowit AB Delårsrapport. Januari Juni 2012 Knowit AB Delårsrapport Nettoomsättningen ökade med 7 procent Kalendereffekt och svår marknad i Finland påverkar resultatet negativt Senaste årets 7 uppstarter bidrar positivt 2 förvärv och 1 avyttring

Läs mer

Delårsrapport april-juni 2015 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ) (Org.Nr. 556767-9625) www.va-automotive.com

Delårsrapport april-juni 2015 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ) (Org.Nr. 556767-9625) www.va-automotive.com Delårsrapport april-juni 2015 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ) (Org.Nr. 556767-9625) www.va-automotive.com (ORGANISATIONSNUMMER 556767-9625) Delårsrapport april-juni 2015 för VA Automotive i Hässleholm

Läs mer