Bokslutskommuniké januari december 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bokslutskommuniké januari december 2015"

Transkript

1 Bokslutskommuniké januari december 215 Förändringsresan fortsätter Nettoomsättningen i fjärde kvartalet 215 uppgick till 128 (154) och rörelseresultatet uppgick till -2 (-4). Orderingången under fjärde kvartalet 215 uppgick till 111 (151). Nettoomsättningen under perioden januari till december 215 uppgick till 461 (56) och rörelseresultatet uppgick till 1 (-6). Orderingången under perioden januari till december 215 uppgick till 432 (532) och den utgående orderstocken var 71 (1). Koncernen 215 JAN DEC* 214 JAN DEC* 215 OKT DEC 214 OKT DEC* Orderingång, 432,3 531,6 11,5 15,9 Orderstock, 71, 99,8 Nettoomsättning, 461,1** 56,4 127,8 154,4 Rörelseresultat, 1,4-5,8-2, -4, Resultat efter skatt, 7,2-9,5-2,4-6,7 Resultat per aktie, kronor,98-1,3 -,33 -,91 Soliditet, % * inkluderar resultat från avyttrade verksamheterna Micor AB, Micor Fastighet 1 AB, Micor Fastighet 2 AB, Gomex Tools Ltd samt Fabriken 3 AB. ** av den minskade nettoomsättningen 215 jämfört med 214 hänförs 25 MSek till avvecklade verksamheter inkl. Micor. För ytterligare information Christer Tånnander, vd och koncernchef, tel Nästa rapporttillfälle Delårsrapport januari-mars april 216 Denna information är sådan som Duroc AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 februari 216 kl 7:15. Duroc AB (publ) Box 612, SE Danderyd. Besök: Berga Backe 4 Tel: Fax: Organisationsnummer: Duroc-koncernen förvaltar och utvecklar industri- och handelsföretag. Med djup kunskap om teknik och marknad siktar koncernens företag på en ledande position i sina respektive branscher. Som ägare bidrar Duroc aktivt till utvecklingen. Koncernen omsätter ca 5 och har ca 17 medarbetare. Duroc är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

2 DUROC BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JAN DEC (12) Vd-ord Under kvartal fyra blandas goda resultat inom industrihandel från Baltikum med svagare resultat från Norge, Sverige där det är en fortsatt låg efterfrågan från industrin. Finland som nu levererat sitt första hela årsresultat går bra och överträffar förväntningarna. Orderingången för affärsenheten industrihandel ökar något under kvartal fyra jämfört med föregående kvartal men är lägre än föregående år. Orderingång/orderstock koncernen Orderingång Orderstock Jag ser stora möjligheter att växa och ta marknadsandelar i den marknad som är. Vi har under 215 förstärkt vår säljorganisation inom industrihandel med flera tekniska specialister, kompetensväxlat i säljorganisation och byggt ut vår serviceorganisation. Vi har både breddat och renodlat vår produktportfölj samtidigt som vi ökat marknadsaktiviteterna. Allt detta gör att vi är väl rustade för tillväxt Stålbranschen är tuff. De låga stålpriserna som är ett led av lägre efterfrågan och en ökad volym billigt stål från Kina gör att den volym legovalsning som Duroc Special Steel tidigare gjort till SSAB inte längre efterfrågas. I branschen uttalas oro för att de redan låga stålpriserna kommer att falla ytterligare och en del stålleverantörer försöker behålla sina kunder genom att sänka priserna långt under kostnadsnivån. Vidare har produktionsstoppet på sex månader efter branden i valsverket på Duroc Special Steel påverkat volymerna negativt. Förutom valsning till SSAB har inga kunder förlorats men de flesta har skaffat alternativa leverantörer som därmed lett till en lägre total volym för Duroc Special Steel. Volymminskningen i kvartalet på Duroc Special Steel är 4,5 Msek jämfört med föregående år. Tillsammans belastar volymminskning och reparationskostnader i Duroc Special Steel kvartalet med ett negativt resultat på 4,7 MSek. Omsättning koncernen Omsättning Ett intensifierat arbete pågår med att få Duroc Special Steel lönsamt under 216 och därmed förbättra hela gruppens resultat. Duroc Rail har stärkt sin position på marknaden med ett utökat erbjudande som också innefattar en logistiklösning kring reparation av järnvägshjul. Det finns inom Duroc en stark inre kraft och åtagande att nå lönsamhet och tillväxt i alla bolagen. Även i en trög marknad finns stora möjligheter att ta marknadsandelar och ny volym med rätt fokus och rätt erbjudande. Rörelseresultat koncernen Rörelseresultat Christer Tånnander Vd och koncernchef Röda staplar avser senaste kvartalet med jämförande kvartal föregående år.

3 DUROC BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JAN DEC (12) Affärsområde industrihandel Affärsområde industrihandel bedriver handel med verktygsmaskiner inklusive automationslösningar, verktyg, service och support till verkstadsindustrin. I affärsområdet ingår Duroc Machine Tool-gruppen med industrihandelsverksamheter i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Baltikum. Orderingång/orderstock industrihandel 12 9 Orderingång Orderstock 12 9 Industrihandel 215 JAN DEC 214 JAN DEC 215 OKT DEC 214 OKT DEC 6 6 Orderingång, 282,7 356,3 73,8 13, Orderstock, 51,2 7,9 3 3 Nettoomsättning, 32,4 33,5 9,8 17,8 Rörelseresultat, 5,7-1,5 1,2,9 Medelantal anställda Nettoomsättningen i kvartalet oktober till december 215 uppgick till 91 (18). Rörelseresultatet uppgick till 1 (1). Orderingången i perioden oktober till december 215 uppgick till 74 (13) och den utgående orderstocken var 52 (71). Inom affärsområdet fortsätter renodling av verksamheten för att få mer fokuserade agenturer där vi samtidigt kan utöka agenturerna till samtliga sju länder. Det ger skal- och kompetens-fördelar vid försäljning och leverans. Omsättning industrihandel Omsättning I Sverige har den nya affärsdrivande VDn satt full fart på säljaktiviteterna och orderingången på maskinförsäljningen ökar igen. Vi har tecknat ett nytt avtal med en stor europeisk verktygstillverkare som förväntas öka volymerna under I Danmark har förväntningarna om en tillväxt under hösten varit större än utfallet. I Norge är läget fortsatt dämpat som en konsekvens av det låga oljepriset. Rörelseresultat industrihandel 8 Rörelseresultat I Finland har DMT Finland på ett år gått från ett uppstartsbolag till ett stabilt lönsamt bolag med en omsättning som gör dem till det fjärde största i marknaden I Baltikum går bolaget i Lettland och Litauen fortsatt bra. I Estland har vårt bolag tagit igen ett svagt första halvår genom ett starkt andra halvår Röda staplar avser senaste kvartalet med jämförande kvartal föregående år.

4 DUROC BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JAN DEC (12) Affärsområde industri Affärsområde industri bedriver produktion av kund- anpassade nischprodukter, konstruktionslösningar, specialbearbetning samt underhåll av komponenter till verkstads-, kraft-, process-, träförädlings- och transportindustrin. I affärsområdet ingår verksamheterna Duroc Laser Coating, Duroc Rail, Duroc och Special Steel. Orderingång/orderstock industri 8 6 Orderingång Orderstock 8 6 Industri 215 JAN DEC* 214 JAN DEC* 215 OKT DEC 214 OKT DEC* 4 4 Orderingång, 149,6 175,3 36,7 47,7 Orderstock, 19,8 28,9 2 2 Nettoomsättning, 158,7 175,9 37, 46,6 Rörelseresultat, 4,9-1,9-3,3-4,5 Medelantal anställda * inkluderar resultat från avyttrade verksamheterna Micor AB, Micor Fastighet 1 AB, Micor Fastighet 2 AB, Gomex Tools Ltd samt Fabriken 3 AB. Nettoomsättningen i kvartalet oktober till december 215 uppgick till 37 (47). Rörelseresultatet uppgick till -3 (-5). Orderingången i perioden oktober till december 215 uppgick till 37 (48) och den utgående orderstocken var 2 (29). Gemensamt för affärsområdet är att man erbjuder industriella lösningar till industrin som ökar produktiviteten och tillgängligheten eller förlänger serviceintervallen i kundernas verksamhet. Omsättning industri Omsättning Duroc Rail har nu startat upp och utökat sin verksamhet med WLC (Weel Logistic Centre) där man hämtar upp skadade eller slitna hjul hos kunderna och levererar tillbaka reparerade hjulpar. Man har tecknat avtal med den största europiska järnvägsvagnsuthyraren, tyska TUV som under året förvärvat schweiziska AAE som tidigare varit kund till Duroc Rail. 15 På Duroc Special Steel har ett program startats för att nå lönsamhet i en pressad stålmarknad. Några mindre nya kunder har tillkommit under kvartalet. Duroc Micor avyttrades per den första juli. Det gav ett positivt resultat på 4 och en positiv likviditetspåverkan med 9 i kvartal tre. Rörelseresultat industri 8 4 Rörelseresultat -4-8 Röda staplar avser senaste kvartalet med jämförande kvartal föregående år.

5 DUROC BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JAN DEC (12) Moderbolaget Duroc ABs (publ) huvudsakliga funktioner är affärsutveckling, förvärv, finansiering, styrning och analys. Medelantalet anställda i moderbolaget är 2 (2) personer. Väsentliga händelser efter periodens utgång Christer Tånnander VD för Duroc AB har beslutat sig för att lämna bolaget. Christer Tånnanders sista arbetsdag på Duroc är den 31 mars 216. Styrelsen har inlett arbetet med att rekrytera en ersättare. Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 1,6 (1,2). Utdelning från dotterföretag uppgick till (). Resultatet efter finansiella poster uppgick till -4,6 (-15,5). Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till () och investeringar i finansiella tillgångar omfattar lämnade koncernbidrag -5,3 (-15,9). De disponibla likvida medlen var vid periodens utgång 9,4 (8,7). Soliditeten uppgick till 96 % (92) och eget kapital uppgick till 118 (121,5). Transaktioner med närstående Duroc har inga väsentliga transaktioner med närstående förutom de som omnämts i årsredovisningen 214 samt att styrelseorförande Sture Wikmans bolag Precima Production AB under året har beställt verktyg av Duroc Machine Tool AB för,5 på marknadsmässiga villkor. Utdelning Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 215. Investeringar Koncernen har under kvartalet investerat 1,9 (,2) inom främst Affärsområde industri. Kassaflöde Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten var under kvartalet 13,1 (6,4). För helåret var kassaflödet från den löpande verksamheten 21,5 (6,4). Finansiell ställning Likvida medel Koncernens likvida medel uppgick vid periodens utgång till 46,5 (39,5). Soliditet Koncernens egna kapital uppgick vid periodens slut till 151,5 (144,9). Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 51 % (43). Koncernens räntebärande skulder uppgick till 56,5 (78,6). Koncernavdrag Ett av koncernens dotterföretag har 212 öppet yrkat ett koncernavdrag för slutlig förlust vid avveckling av utländskt dotterbolag enligt den s.k Marks & Spencer-domen motsvarande 3,6. Förvaltningsrätten fastställde i augusti 215 Skatteverkets yrkande om nekat avdrag. Beslutet är överklagat till Kammarrätten. Duroc har uppfyllt sina åtaganden hänförliga till denna process. Per balansdagen finns ingen exponering i balansräkningen. Personal Medelantalet anställda var under perioden 154 (192). Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer för moderföretag och koncern Duroc AB (publ) och de i Duroc-koncernen ingående företagen är genom sina verksamheter utsatta för risker av både finansiell karaktär och rörelsekaraktär, vilka bolagen själva kan påverka i större eller mindre omfattning. Inom bolagen pågår kontinuerliga processer för att identifiera förekommande risker samt bedöma hur dessa ska hanteras. Bolagens verksamhet, lönsamhet och finansiella ställning är direkt beroende av investeringar inom industrin. Med de senaste årens utveckling av den globala konjunkturen följer en allmän osäkerhet, vilket även på kort sikt medför en ökad risk och osäkerhet med avseende på Durocs försäljning och lönsamhet. En utförlig beskrivning av moderföretagets och dotterbolagens risker och riskhantering ges i Durocs årsredovisning 214 och specifikt på sidorna och Redovisningsprinciper Koncernen och moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som i årsredovisningen för 214. Delårsrapporten för koncernen är upprättad i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering. Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagens 9:e kapitel och RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Nya och reviderade IFRS samt tolkningsuttalanden från IFRIC med tilllämpning för koncernen från och med den 1 januari 215 har inte haft någon effekt på koncernens resultat eller finansiella ställning. Utökade upplysningskrav för finansiella instrument redogörs för nedan. Verkligt värde av finansiella instrument Det förekom inga överföringar mellan nivåer eller värderingskategorier under perioden. Verkligt värde på koncernens övriga finansiella tillgångar och skulder uppskattas vara lika med dess bokförda värden. Stockholm den 12 februari 216 På uppdrag av styrelsen i Duroc AB (publ) Christer Tånnander Verkställande direktör Denna rapport har inte varit föremål för revisorernas granskning. Kommande informationstillfällen Bokslutskommuniké januari december 12 februari 216 Delårsrapport januari mars 22 april 216 Delårsrapport januari juni 15 juli 216 Delårsrapport januari september 21 oktober 216 Årsstämma i Danderyd 27 april 216 Årsredovisning vecka 15

6 DUROC BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JAN DEC (12) Koncernens resultaträkning Belopp i JAN-DEC 215 JAN-DEC 214 OKT-DEC 215 OKT-DEC 214 Nettoomsättning 446, 476,3 127,8 146, Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter 8, 4,9,6 1,3 Förändring av varulager -,2, -,2-2,3 Råvaror och förnödenheter -69,1-69,7-2, -17, Handelsvaror -212,5-233,1-64,8-78,9 Övriga externa kostnader -53,8-57,7-17,1-17,1 Personalkostnader -97,5-116,3-25,3-33,1 Avskrivningar på materiella och immateriella anl.tillg. -9,7-9,4-2,4-2,4 Övriga rörelsekostnader -1,6-2,6 -,7-1, Rörelseresultat 9,6-7,6-2,1-4,5 Finansiella intäkter 1, 1,2,2,4 Finansiella kostnader -3,3-2,8-1, -,8 Finansnetto -2,3-1,6 -,8 -,4 Resultat före skatt 7,3-9,2-2,9-4,9 Skatt på periodens resultat -,6-1,5,5-2,1 Resultat efter skatt från kvarvarande verksamheter 6,7-1,7-2,4-7, Resultat från avyttrade verksamheter,5 1,2,,3 RESULTAT EFTER SKATT 7,2-9,5-2,4-6,7 Varav periodens resultat tillhörigt: moderbolagets aktieägare 7,2-9,5-2,4-6,7 RESULTAT EFTER SKATT 7,2-9,5-2,4-6,7 Resultat per aktie före utspädning (kr),98-1,3 -,33 -,91 efter utspädning (kr),98-1,3 -,33 -,91 Genomsnittligt antal aktier före utspädning (st) Genomsnittligt antal aktier efter utspädning (st) Rapport över totalresultatet för koncernen RESULTAT EFTER SKATT 7,2-9,5-2,4-6,7 Övrigt totalresultat Poster som senare kan återföras i resultaträkningen Omräkningsdifferenser -,6,9 -,2,4 Skatt relaterat till poster som senare kan återföras i resultaträkningen Summa övrigt totalresultat -,6,9 -,2,4 SUMMA TOTALRESULTAT FÖR PERIODEN 6,6-8,6-2,6-6,3 Varav totalresultat tillhörigt: moderbolagets aktieägare 6,6-8,6-2,6-6,3 PERIODENS TOTALRESULTAT 6,6-8,6-2,6-6,3

7 DUROC BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JAN DEC (12) Koncernens balansräkning Belopp i TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 35, 35, Materiella anläggningstillgångar 71,9 87,9 Långfristiga värdepappersinnehav 2,1 2, Långfristiga fordringar, 1, Uppskjutna skattefordringar 28,6 27,3 Summa anläggningstillgångar 137,6 153,2 Omsättningstillgångar Varulager 46,8 51,5 Förskott till leverantörer 3,5 3,1 Kundfordringar 5,1 8,7 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1, 8,7 Övriga fordringar 2, 2,8 Likvida medel 46,5 39,5 Summa omsättningstillgångar 158,9 186,3 SUMMA TILLGÅNGAR 296,5 339,5 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Aktiekapital 7,3 7,3 Övrigt tillskjutet kapital 61,1 61,4 Omräkningsreserv 1,1 -,3 Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat 82, 76,5 Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 151,5 144,9 Summa eget kapital 151,5 144,9 Långfristiga skulder Långfristiga räntebärande skulder 52,3 73,9 Garantiavsättning 1,8 1,5 Uppskjutna skatteskulder 2,5 5,5 Summa långfristiga skulder 56,6 8,9 Kortfristiga skulder Kortfristiga räntebärande skulder 4,2 4,7 Förskott från kunder 9,6 16,6 Leverantörsskulder 43,2 5,6 Övriga skulder 13, 14,9 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 18,4 26,9 Summa kortfristiga skulder 88,4 113,7 Summa skulder 145, 194,6 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 296,5 339,5

8 DUROC BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JAN DEC (12) Sammandrag avseende förändringar i koncernens eget kapital Belopp i JAN-DEC 215 JAN-DEC 214 Belopp vid periodens ingång 144,9 153,5 Periodens totalresultat 6,6-8,6 Lämnad utdelning - - Belopp vid periodens utgång 151,5 144,9 Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag Belopp i JAN-DEC 215 JAN-DEC 214 OKT-DEC 215 OKT-DEC 214 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Resultat före skatt inkl. avvecklade verksamheter 7,8-7,7-3, -4,6 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 1,1 8,5 4,4 2,7 Betald inkomstskatt -2,2-4,7,3-2,5 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 15,7-3,9 1,7-4,4 Förändring av rörelsekapital* 5,8 1,3 11,4 1,8 Kassaflöde från den löpande verksamheten 21,5 6,4 13,1 6,4 Kassaflöde från investeringsverksamheten 5,7-3,8-2,4-1,2 Kassaflöde från finansieringsverksamheten (exkl utdelning) -19,4 5,8-2, -2,8 Utdelning Periodens kassaflöde 7,8 8,4 8,7 2,4 Likvida medel vid periodens början 39,5 3,3 38,3 36,7 Kursdifferens i likvida medel -,8,8 -,5,4 Likvida medel vid periodens utgång 46,5 39,5 46,5 39,5 *I kassaflöde från löpande verksamheten ingår avvecklade verksamheter för fjärde kvartalet med (1) och för helåret med -1 (2). Kassaflöde från investerings och finansieringsverksamheten för avvecklade verksamheter uppgår inte till några väsentliga belopp.

9 DUROC BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JAN DEC (12) Segmentrapportering Belopp i JAN-DEC 215 JAN-DEC 214* OKT-DEC 215* OKT-DEC 214* Nettoomsättning Industrihandel 32,4 33,5 9,8 17,8 varav externa 32,4 33,5 9,8 17,8 varav interna,,,, Industri 158,7 175,9 37, 46,6 varav externa 158,7 175,9 37, 46,6 varav interna,,,, Koncerngemensamma funktioner 6,4 4,9 1,6 1,2 Elimineringar -6,4-4,9-1,6-1,1 Summa nettoomsättning 461,1 56,4 127,8 154,5 Rörelseresultat Industrihandel 5,7-1,5 1,2,9 Industri 4,9-1,9-3,3-4,5 Koncerngemensamma funktioner -,2-2,4,1 -,4 Elimineringar,,,, Summa rörelseresultat 1,4-5,8-2, -4, Finansnetto -2,3-1,6 -,8 -,4 Resultat före skatt 8,1-7,4-2,8-4,4 Rörelsemarginal Industrihandel 1,9% -,5% 1,3%,8% Industri 3,1% -1,1% -8,9% -9,7% Total 2,3% -1,1% -1,6% -2,6% * inkluderar resultat från avyttrade verksamheterna Micor AB, Micor Fastighet 1 AB, Micor Fastighet 2 AB, Gomex Tools Ltd samt Fabriken 3 AB.

10 DUROC BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JAN DEC (12) Moderbolagets resultaträkning i sammandrag Belopp i JAN-DEC 215 JAN-DEC 214 OKT-DEC 215 OKT-DEC 214 Nettoomsättning 6,4 4,9 1,6 1,2 Övriga externa kostnader -2, -1,9 -,6 -,5 Personalkostnader -4,6-5,7 -,9-1,4 Avskrivningar,,,, Övriga rörelseintäkter,,3,,2 Rörelseresultat -,2-2,4,1 -,5 Utdelning från dotterföretag Finansiella intäkter,9 2,8,2,9 Finansiella kostnader,,,, Finansnetto,9 2,8,2,9 Lämnade koncernbidrag -5,3-15,9-5,3-15,9 Resultat före skatt -4,6-15,5-5, -15,5 Skatt på periodens resultat 1, 3,4 1,1 3,4 RESULTAT EFTER SKATT -3,6-12,1-3,9-12,1 Rapport över totalresultatet för moderbolaget i sammandrag PERIODENS RESULTAT -3,6-12,1-3,9-12,1 Övrigt totalresultat SUMMA TOTALRESULTAT FÖR PERIODEN -3,6-12,1-3,9-12,1

11 DUROC BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JAN DEC (12) Moderbolagets balansräkning i sammandrag Belopp i JAN-DEC 215 JAN-DEC 214 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag 64,7 64,7 Uppskjutna skattefordringar 24,8 23,8 Summa anläggningstillgångar 89,5 88,5 Omsättningstillgångar Fordringar på koncernbolag 24,3 34,7 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter,1,3 Övriga fordringar,3,4 Kassa och bank 9,4 8,7 Summa omsättningstillgångar 34,1 44,1 SUMMA TILLGÅNGAR 123,6 132,6 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital 8,4 8,4 Fritt eget kapital 19,6 113,1 Summa eget kapital 118, 121,5 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder,4,2 Skulder till koncernföretag 3,8 9,1 Övriga skulder,5,5 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter,9 1,3 Summa kortfristiga skulder 5,6 11,1 Summa skulder 5,6 11,1 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 123,6 132,6 Ställda säkerheter - - Eventualförpliktelser 2,9 35,8

12 DUROC BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JAN DEC (12) Ekonomisk översikt Nedan sammanfattas Duroc-koncernens finansiella utveckling. Miljoner kronor () där inget annat anges JAN-DEC 215* JAN-DEC 214* JAN-DEC 213 JAN-DEC 212 JAN-DEC 211 Resultaträkning Nettoomsättning 461,1 56,4 468,2 52,1 585,2 Rörelseresultat exklusive av- och nedskrivningar 2,6 4,7 8,5 2,7 31,2 Rörelseresultat 1,4-5,8-3,2-7,2 2, Resultat efter finansnetto 7,8-7,7-5,6-9, 18,6 Resultat efter skatt 7,2-9,5-4,3-9,7 12,7 Avkastning på eget kapital i % 4,9-6,4-2,7-5,5 6,9 Avkastning på sysselsatt kapital i % 5,1-2, -1, -2,6 9,4 Genomsnittligt antal aktier Antalet utestående aktier vid periodens utgång Resultat / aktie (kr),98-1,3 -,59-1,32 1,73 Balansräkning Balansomslutning 296,5 334, 326, 32, 379,5 Räntebärande skulder 56,5 78,6 73,7 7,8 52,5 Sysselsatt kapital 28, 223,5 227,2 231,4 243,9 Eget kapital 151,5 144,9 153,5 16,6 191,4 Soliditet i % Skuldsättningsgrad,4,5,5,4,3 Eget kapital / aktie, kr 2,67 19,77 2,94 21,91 26,12 Kassaflöde Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 15,7-3,9 2, -1,6 3,5 Kassaflöde från den löpande verksamheten 21,5 6,4 13,6-7,9 29, Kassaflöde från investeringsverksamheten 5,7-3,8-12,6-28,7-29,9 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -19,4 5,8 2,4 18,4 19,9 Periodens kassaflöde 7,8 8,4,5-39,1 19, Kassaflöde från den löpande verksamheten / aktie, kr 2,93,87 1,86-1,8 3,96 Utdelning -,2-2,9-2,9 Personal Medelantal anställda Nettoomsättning / medelantal anställda 3,1 2,6 2,6 2,6 2,7 Förädlingsvärde / medelantal anställda 1,1 1, 1, 1,1 1,1 * inkluderar resultat från avyttrande verksamheterna Micor AB, Micor Fastighet 1 AB, Micor Fastighet 2 AB, Gomex Ltd och Fabriken 3 AB. DEFINITION AV NYCKELTAL: Eget kapital Sysselsatt kapital Avkastning på eget kapital Avkastning på sysselsatt kapital Eget kapital per aktie Soliditet Skuldsättningsgrad Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie Resultat per aktie Förädlingsvärde per medelantal anställda Summan av aktiekapital, reserver och balanserade vinstmedel inklusive årets resultat. Balansomslutningen minus räntefria skulder. Resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt eget kapital. Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital. Eget kapital dividerat med antal aktier på balansdagen. Eget kapital dividerat med balansomslutningen. Räntebärande skulder dividerat med eget kapital. Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie dividerat med genomsnittligt antal aktier. Resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt antal utestående aktier. Omsättning minskat med materialkostnader dividerat med medelantal anställda.

Delårsrapport januari juni 2015

Delårsrapport januari juni 2015 Delårsrapport januari juni 215 Positivt resultat på dämpad marknad Nettoomsättningen i andra kvartalet 215 uppgick till 112 (113) och rörelseresultatet uppgick till 3 (-6). Orderingången under andra kvartalet

Läs mer

Delårsrapport januari september 2015

Delårsrapport januari september 2015 Delårsrapport januari september 215 Tydlig resultatförbättring Nettoomsättningen i tredje kvartalet 215 uppgick till 99 (12) och rörelseresultatet uppgick till 2 (2). Orderingången under tredje kvartalet

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2015

Delårsrapport januari mars 2015 Delårsrapport januari mars 215 Ökad lönsamhet Nettoomsättningen i första kvartalet uppgick till 123 (12) och rörelseresultatet uppgick till 7 (2). Orderingången under första kvartalet 215 uppgick till

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT

Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2005 Q1 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 8 procent till 110 176 (102 456) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2005 Q3 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 329 794 (291 059) kkr Resultatet efter finansiella poster

Läs mer

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pressinformation den 5 maj 2006 Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pooliakoncernens omsättning för första kvartalet uppgick till 295,2 Mkr, vilket innebär en tillväxt på 31%

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2015

Delårsrapport januari - mars 2015 Första kvartalet - 2015 Delårsrapport januari - mars 2015 Orderingång 976,1 (983,3) Mkr, en minskning med 6 % justerat för valutaeffekter och förvärvade enheter Nettoomsättning 905,5 (885,5) Mkr, en minskning

Läs mer

DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla

DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla Kundernas krav på helhetslösningar och en mer flexibel leverans blir allt mer tydlig. Kundens egen digitalisering och anpassning till sina nya marknadsförhållanden är

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Pressinformation den 16 augusti 2006 Pooliakoncernen visar även för årets andra kvartal ökad tillväxt och förbättrad lönsamhet jämfört med motsvarande period

Läs mer

Delårsrapport januari september 2007

Delårsrapport januari september 2007 Delårsrapport januari september 2007 2007-11-13 Intäkterna för tredje kvartalet ökade med 3,0 procent jämfört med samma period förra året och uppgick till 625,8 (607,5) MSEK. Intäkterna för perioden ökade

Läs mer

VD-ord. Fortsatt förbättrad lönsamhet

VD-ord. Fortsatt förbättrad lönsamhet Sida 1 av 9 VD-ord Fortsatt förbättrad lönsamhet Omsättningen under det fjärde kvartalet 2015 ökade med 6 procent jämfört med föregående år och uppgick till 319 miljoner kronor. Rörelsemarginalen i det

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010 Fjärde kvartalet - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Nettoomsättning 2 506 (2 436) Mkr, justerat för förvärvad verksamhet samt valutaeffekter har omsättningen ökat med 3 % Rörelseresultat 152,9 (104,2) Mkr Rörelseresultat

Läs mer

Delårsrapport. januari mars 2004

Delårsrapport. januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 för koncernen - Omsättningen ökade med 13% till 102,9 Mkr (91,2) - Resultatet efter finansiella poster ökade med 36% till 15,6 Mkr (11,5)

Läs mer

Halvårsrapport Januari juni 2013

Halvårsrapport Januari juni 2013 Halvårsrapport Januari juni 2013 Period 1 april 30 juni 2013 Nettoomsättningen uppgår till 76 309 (44 394) kkr motsvarande en tillväxt om 72 %. Tillväxten exklusive förvärvade enheter uppgår till 14 %

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ)

Elverket Vallentuna AB (publ) Elverket Vallentuna AB (publ) Sammanfattning av kommuniké januari - september 2013 Nettoomsättningen uppgick till 280 330 tkr (243 493 tkr) under perioden jan-sep EBITDA uppgick till 28 123 tkr (26 130

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Ett positivt första kvartal för Teracom-koncernen där moderbolaget initierar ett effektiviseringsprogram för att öka intäkterna och minska kostnaderna. Stabilt första

Läs mer

Generic Sweden AB (publ)

Generic Sweden AB (publ) Generic Sweden AB (publ) Första kvartalet 2012 (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen uppgick till 44,5 MSEK (34,2 MSEK). Rörelseresultatet uppgick till 3,2 MSEK (1,8 MSEK). Resultat

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2011

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2011 Fjärde kvartalet - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Orderingång 3 064 (2 507) Mkr, justerat för förvärvade verksamheter samt valutaeffekter har orderingången ökat med 8,7 % Nettoomsättning 3 023 (2 506) Mkr, justerat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2012

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2012 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 3 JUNI 212 Kvartalsperioden april-juni na för Poolia uppgick till 258,1 (283,2) MSEK, en minskning med -8,9 %, i lokal valuta motsvarande -9,5%. Rörelseresultatet, uppgick till,3

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari mars 2016

DELÅRSRAPPORT januari mars 2016 DELÅRSRAPPORT januari mars 2016 Perioden januari mars 2016 Koncernens nettoomsättning i perioden uppgick till 1 027 MSEK (1 004) Koncernens rörelseresultat uppgick till -24 MSEK (-32). Koncernens resultat

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011

New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011 New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011 Årets första kvartal New Nordic koncernens omsättning uppgick under årets första kvartal till 47,3 MSEK (46,1) en ökning med 2,7

Läs mer

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015 Oboya Horticulture Industries AB DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015 Oboya Horticulture har som långsiktigt mål att vara ett världsledande tillverknings- och säljbolag av förbruknings och logistikprodukter till

Läs mer

Ett positivt resultat för Q1 bekräftar att koncernen är på rätt väg. Delårsrapport januari-mars 2016 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ)

Ett positivt resultat för Q1 bekräftar att koncernen är på rätt väg. Delårsrapport januari-mars 2016 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2016 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ) (Org.Nr. 556767-9625) Ett positivt resultat för Q1 bekräftar att koncernen är på rätt väg www.va-automotive.com (ORGANISATIONSNUMMER

Läs mer

Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien

Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien VD Johan Eriksson kommenterar Poolias bokslutskommuniké 2007 Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien omstruktureringen Intäkter 2007 blev Poolia större än någonsin tidigare.

Läs mer

Omsättningen under det fjärde kvartalet 2013 minskade med 10 procent till 337 miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till 0,6 procent.

Omsättningen under det fjärde kvartalet 2013 minskade med 10 procent till 337 miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till 0,6 procent. Sida 1 av 10 Bra start på kvartalet, men trög avslutning Omsättningen under det fjärde kvartalet 2013 minskade med 10 procent till 337 miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till 0,6 procent. "I

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2008. Teracom-koncernen visar ett fortsatt stabilt resultat under andra kvartalet 2008.

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2008. Teracom-koncernen visar ett fortsatt stabilt resultat under andra kvartalet 2008. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2008 Teracom-koncernen visar ett fortsatt stabilt resultat under andra kvartalet 2008. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2008 APRIL JUNI 2008 I SAMMANDRAG Intäkter 801 (830)

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2013

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2013 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2013 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 1 124 (859) tkr Rörelseresultatet uppgick till - 2 844 (- 4 418) tkr Kassaflödet

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 SEX MÅNADER 2015 SEX MÅNADER 2014 Q2 2015 Q2 2014 Nettoomsättning, ksek 149 433 136 007 76 486 74 935 Bruttoresultat, ksek 99 545

Läs mer

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 FORTSATT TILLVÄXT

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 FORTSATT TILLVÄXT Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 FORTSATT TILLVÄXT Wise Group AB (publ) är moderbolag i en koncern som äger, startar och utvecklar specialistbolag inom rekrytering, konsultuthyrning

Läs mer

Kährs Holding AB (publ) Delårsrapport kvartal 2 2014

Kährs Holding AB (publ) Delårsrapport kvartal 2 2014 Kährs Holding AB (publ) Delårsrapport kvartal 2 13 augusti Koncernchefens kommentarer Nettoomsättningen för det andra kvartalet uppgick till 655 (633), vilket var en ökning med 22 eller 4% jämfört med

Läs mer

NGS Group AB (publ) Bokslutskommuniké 2012

NGS Group AB (publ) Bokslutskommuniké 2012 Q1-10 Q2-10 Q3-10 Q4-10 Q1-11 Q2-11 Q3-11 Q4-11 Q1-12 Q2-12 Q3-12 Q4-12 Q1-10 Q2-10 Q3-10 Q4-10 Q1-11 Q2-11 Q3-11 Q4-11 Q1-12 Q2-12 Q3-12 Q4-12 NGS Group AB (publ) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättningen

Läs mer

Finansiell information

Finansiell information Göteborg 2015-04-30 Delårsrapport perioden januari-mars 2015 Kvartal 1 Omsättningen uppgick till 13,7 (14,2) Mkr en minskning med 0,5 Mkr eller 3 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 0,3 Mkr till

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2014 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966

Delårsrapport januari-mars 2014 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Delårsrapport januari-mars 2014 i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Sammanfattning av första kvartalet 2014 Nettoomsättningen ökade under perioden med 52 % och uppgick till 72,4 (47,6) miljoner kronor.

Läs mer

Delårsrapport ICA AB. 1 januari 31 mars 2009

Delårsrapport ICA AB. 1 januari 31 mars 2009 Delårsrapport ICA AB 1 januari 31 mars 2009 Delårsrapport Stockholm 6 maj 2009 Ökad omsättning och förbättrat rörelseresultat för ICA-koncernen under första kvartalet Första kvartalet Nettoomsättningen

Läs mer

Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006

Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006 Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006 . Axfoods konsoliderade omsättning uppgick under årets första tre månader 2006 till 6 820 Mkr (6 651), en ökning med 2,5 procent. Omsättningen

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER Samgående med StjärnaFyrkant och nedskrivning av goodwill SEPTEMBER Under årets fjärde kvartal förvärvades samtliga aktier i StjärnaFyrkant genom nytecknade aktier

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI -- SEPTEMBER 2006 FÖR CURERA

DELÅRSRAPPORT JANUARI -- SEPTEMBER 2006 FÖR CURERA DELÅRSRAPPORT JANUARI -- SEPTEMBER 2006 FÖR CURERA Januari -- september 2006 Nettoomsättningen uppgick till ksek 103 977 (98 525) och proforma till ksek 123 360. Rörelseresultatet uppgick till k SEK -2

Läs mer

2009 2008 Förändr. % 2009 2008 Förändr. % Intäkter, MSEK 815 693 18 3 206 2 691 19

2009 2008 Förändr. % 2009 2008 Förändr. % Intäkter, MSEK 815 693 18 3 206 2 691 19 2009-02-18 Januari December 2009 1 januari 31 december Intäkterna ökade med 19 procent till 3 206 (2 691) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 30 procent till 325 (251) MSEK och rörelsemarginalen ökade till

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ)

Elverket Vallentuna AB (publ) Elverket Vallentuna AB (publ) Sammanfattning av delårsrapport januari - mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 127 307 tkr (131 928 tkr) under perioden jan-mar EBITDA uppgick till 8 503 tkr (12 487 tkr)

Läs mer

Strålande tillväxt och nya marknader

Strålande tillväxt och nya marknader 1 av 9 Strålande tillväxt och nya marknader Omsättningen för det fjärde kvartalet uppgick till 371 miljoner kronor, en ökning med 80 procent jämfört med samma period föregående år. Det är den högsta omsättningen

Läs mer

Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari mars 2009

Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari mars 2009 Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari mars 2009 - Försäljningen under första kvartalet uppgick till 4,5 Mkr (11,2). Jämfört med fjärde kvartalet 2008 ökade försäljningen med 87 %. - Resultatet

Läs mer

Intellecta 3. intellecta niomånadersrapport 1 september 2004 31 maj 2005. Ökad efterfrågan och kraftigt förbättrat resultat

Intellecta 3. intellecta niomånadersrapport 1 september 2004 31 maj 2005. Ökad efterfrågan och kraftigt förbättrat resultat intellecta niomånadersrapport 1 september 24 31 maj 25 Ökad efterfrågan och kraftigt förbättrat resultat 1 mars 31 maj 24/25 Rörelsens intäkter ökade med 21 procent och upp gick till 132,6 (19,5) MSEK

Läs mer

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång CasinoLoco har lanserat Live Casino som ny produkt från spelleverantörerna Ezugi samt Netent.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång CasinoLoco har lanserat Live Casino som ny produkt från spelleverantörerna Ezugi samt Netent. Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2015 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Fortsatt

Läs mer

Den 20 mars genomförde Diadrom Holding AB (publ) årsstämma. För mer information se kommuniké årsstämma (se pressrelease 2014-03-20).

Den 20 mars genomförde Diadrom Holding AB (publ) årsstämma. För mer information se kommuniké årsstämma (se pressrelease 2014-03-20). Göteborg 2014-04-17 Delårsrapport perioden januari-mars 2014 Kvartal 1 Omsättningen uppgick till 14,2 (15,8) Mkr en minskning med 1,6 Mkr eller 10,2 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 1,4 Mkr

Läs mer

Moderbolagets årsresultat blev -18.2 MSEK före och -15.5 MSEK efter skatt.

Moderbolagets årsresultat blev -18.2 MSEK före och -15.5 MSEK efter skatt. Untitled Document THE EMPIRE (PUBL) Bokslutskommuniké 13 februari 2003 Omvälvande år för The Empire Under året genomfördes nödvändiga och kostsamma rationaliseringar av Empire-koncernens organisation,

Läs mer

Stabil inledning på året

Stabil inledning på året Q12016 Stabil inledning på året Nettoomsättningen ökade med 6,6 procent jämfört med motsvarande kvartal förra året och uppgick till 1 967 mkr (1 846). Ökningen beror till största delen på föregående års

Läs mer

Verksamhetsområden Forshem är indelat i tre verksamhetsområden Projekt, Styckehus och Övrigt, vilka redovisas enligt IFRS 8, Rörelsesegment.

Verksamhetsområden Forshem är indelat i tre verksamhetsområden Projekt, Styckehus och Övrigt, vilka redovisas enligt IFRS 8, Rörelsesegment. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Styrelsen har beslutat att avyttra den verksamhet som koncernen bedriver i Tyskland. Den tyska verksamheten redovisas därför som verksamhet under avyttring. Nettoomsättningen

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2002

Bokslutskommuniké för 2002 1 (8) PRESSMEDDELANDE Stockholm 2003-02-13 Bokslutskommuniké för 2002 VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffices bokslutskommuniké - Proffice fortsätter att ta marknadsandelar i samtliga nordiska

Läs mer

876 kkr) 2 231 kkr) 0,06. kr) % (68,4 %) och skuldsättningsgraden. 657 kkr) 1 604 kkr)

876 kkr) 2 231 kkr) 0,06. kr) % (68,4 %) och skuldsättningsgraden. 657 kkr) 1 604 kkr) Januari Juni 2013 Faktureringen uppgick till 10 409 kkr (8( 876 kkr) Nettoresultatet uppgick till 1 563 kkr (-( 2 231 kkr) Resultat per aktie, -0, 0,06 06 kr (-( 0,12 kr) Soliditeten är 38,4 % (68,4 %)

Läs mer

Novotek AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2008

Novotek AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2008 Novotek AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2008 Omsättningen uppgick till 136 (129) MSEK, varav 71 (66) MSEK under andra kvartalet Orderingången uppgick till 132 (142) MSEK, varav 64 (75) MSEK under

Läs mer

Nettoomsättningen minskade med 4 procent i jämförelse med föregående år och

Nettoomsättningen minskade med 4 procent i jämförelse med föregående år och BE Q4 Delårsrapport BE Group AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Malmö 5 februari 2015 Fjärde KVARTALET 2014 Nettoomsättningen minskade med 3 procent i jämförelse med föregående år och uppgick till 1 009

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 OKTOBER, 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 OKTOBER, 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 OKTOBER, 2006 Omsättningen ökade med 30 procent och byråintäkten med 17 procent för jämförbara enheter Rörelseresultatet uppgick till 6,6 Mkr, en ökning med 6,2

Läs mer

Nettoomsättning, MSEK 8,9 8,4 + 7% 18,2 19,3-6% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -0,7-1,3 n/a -0,7-1,9 n/a

Nettoomsättning, MSEK 8,9 8,4 + 7% 18,2 19,3-6% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -0,7-1,3 n/a -0,7-1,9 n/a Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Koncernrapport 15 augusti 2014 Ökad omsättning och förbättrat resultat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 7% till 8,9 (8,4)

Läs mer

KABE AB > 756,0 (737,3 > 41,7 (45,9). > 4:63 (5:11). > 55,0 (60,7). > 7,3 % (8,2). HALVÅRSRAPPORT JANUARI JUNI

KABE AB > 756,0 (737,3 > 41,7 (45,9). > 4:63 (5:11). > 55,0 (60,7). > 7,3 % (8,2). HALVÅRSRAPPORT JANUARI JUNI KABE AB (publ.) > en uppgick till 756,0 Mkr (737,3 Mkr). > Resultat efter skatt uppgick tilll 41,7 Mkr (45,9). > Resultat per aktie var 4:63 (5:11). > Rörelseresultatet uppgick till 55,0 Mkr (60,7). >

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966

Bokslutskommuniké 2013 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 är en apotekskedja med frivilligt anslutna apotek, där varje apotek ägs av en egenföretagare. Närheten till den lokala marknaden speglar vår affärsidé och vårt

Läs mer

Stureguld offentliggör prospekt och uppgifter om eget kapital, skuldsättning, redogörelse för rörelsekapitalet samt reviderad delårsrapport

Stureguld offentliggör prospekt och uppgifter om eget kapital, skuldsättning, redogörelse för rörelsekapitalet samt reviderad delårsrapport Stockholm 2011-11-29 Stureguld offentliggör prospekt och uppgifter om eget kapital, skuldsättning, redogörelse för rörelsekapitalet samt reviderad delårsrapport Stureguld AB (publ) lämnade den 27 oktober

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. januari mars 2008

DELÅRSRAPPORT. januari mars 2008 DELÅRSRAPPORT januari mars 2008 Feelgood är en strategisk samarbetspartner i hälsofrågor och en ledande aktör inom svensk företagshälsovård. Med vår helhetssyn på hälsa ser vi till att dina medarbetare

Läs mer

Lagercrantz Group. Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån)

Lagercrantz Group. Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån) Lagercrantz Group Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån) Nettoomsättningen för perioden 1 april 30 juni 2005 (3 mån) uppgick till 387 MSEK (387) Rörelseresultatet för första kvartalet ökade till 15

Läs mer

Bokslutskommuniké. Januari december 2011 samt resultatutveckling för första kvartalet 2012

Bokslutskommuniké. Januari december 2011 samt resultatutveckling för första kvartalet 2012 Bokslutskommuniké Januari december 2011 samt resultatutveckling för första kvartalet 2012 ApoPharm Holding AB (Apotek Hjärtat) org nr 556789-2988 1 (9) ApoPharm Holding AB (moderbolag för apotekskedjan

Läs mer

30 sep 2012. Förändring. 30 sep 2013

30 sep 2012. Förändring. 30 sep 2013 Delårsrapport 1 april tember (6 månader) Nettoomsättningen uppgick till 3 734 (3 827). Rörelseresultatet ökade till 152 (93). Resultatet efter finansiella poster ökade till 122 (56). Resultatet efter skatt

Läs mer

Bokslutskommuniké. januari december 2015

Bokslutskommuniké. januari december 2015 Bokslutskommuniké januari december 2015 Bokslutskommuniké januari december 2015 Orderingången uppgick till 227,0 (211,9) MSEK, varav 79,3 (73,6) under fjärde kvartalet Rörelseintäkterna uppgick till 218,7

Läs mer

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ)

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2012 Period 1 januari - 31 mars 2012 Nettoomsättningen uppgår till 43 057 (33 079) kkr motsvarande en tillväxt om 30 %. Organisk tillväxt

Läs mer

Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ)

Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ) Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ) 1 juli 30 september 2010 1 januari 30 september 2010 Orderingången för perioden uppgick till 6,7 MSEK (3,0), en ökning med 123%

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2014 Tredje kvartalet 2014 Omsättning för koncernen uppgick till 6.902 Tkr och resultatet till 5.765 Tkr. Av resultatet utgörs cirka 3.300

Läs mer

Delårsrapport Almi Företagspartner

Delårsrapport Almi Företagspartner Delårsrapport Almi Företagspartner 1 januari - 31 mars 2014 Delårsrapport januari mars 2014 Almis vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Målet är att fler

Läs mer

2008-2. 2008 apriljuni

2008-2. 2008 apriljuni DELÅRSRAPPORT SIX AB (publ) -2 Delårsrapport för perioden januari-juni apriljuni apriljuni Ändring % Jan-juni Jan-juni Ändring % Omsättning, Mkr 68,5 60,9 137,4 122,0 +12,6 % Rörelseresultat, Mkr 2,5 6,1

Läs mer

Golden Heights. 29 maj 2015. Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland.

Golden Heights. 29 maj 2015. Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland. 29 maj BOKSLUTSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland. Förändring Omsättning, TSEK 305 477 285 539 19 938 Bruttomarginal

Läs mer

Apoteksgruppen Delårsrapport januari september 2011

Apoteksgruppen Delårsrapport januari september 2011 Apoteksgruppen Delårsrapport januari september 2011 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Apoteksgruppen har sedan omregleringen av apoteksmarknaden haft i uppdrag att sälja 150 apotek

Läs mer

Pressmeddelande FIREFLY AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 First North: FIRE

Pressmeddelande FIREFLY AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 First North: FIRE Pressmeddelande FIREFLY AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 First North: FIRE Orderingången ökade med 29 % till 134,3 mkr (104,0 mkr) Orderstocken ökade med 61 % till 40,7 mkr (25,3 mkr) Omsättningen ökade

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2011. PolyPlank AB (publ) Ett Cleantech företag

Delårsrapport januari-september 2011. PolyPlank AB (publ) Ett Cleantech företag Delårsrapport januari-september PolyPlank AB (publ) Ett Cleantech företag Tredje kvartalet, koncernen Omsättningen för perioden uppgick till 6,6 MSEK (6,0). Resultatet efter avskrivningar uppgick till

Läs mer

LESSSEAMLESSSEAMLESSSEAMLESSSEAM

LESSSEAMLESSSEAMLESSSEAMLESSSEAM LESSSEAMLESSSEAMLESSSEAMLESSSEAM Delårsrapport jan-mar 2010. SEAMLESS distribution AB (publ), Dalagatan 100, 113 43 Stockholm, Sverige 1 2 SEAMLESS distribution AB (publ), Dalagatan 100, 113 43 Stockholm,

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ)

Elverket Vallentuna AB (publ) Elverket Vallentuna AB (publ) Sammanfattning av bokslutskommuniké januari - december 2012 Nettoomsättningen uppgick till 348 633 tkr (361 778 tkr) under perioden jan-dec Rörelseresultatet uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014-01-01 2014-03-31. Rapportperioden januari - mars 2014

DELÅRSRAPPORT 2014-01-01 2014-03-31. Rapportperioden januari - mars 2014 DELÅRSRAPPORT 2014-01-01 2014-03-31 Rapportperioden januari - mars 2014 Nettoomsättningen ökade med 38 % till 44,7 MSEK (32,4). I jämförbara valutor ökade nettoomsättningen med 39 %. Rörelseresultat (EBIT)

Läs mer

Vindico Group AB (publ)

Vindico Group AB (publ) Sida 1 av 11 Vindico Group AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2016-01-01 2016-03-31 Rapportperioden 2016-01-01 2016-03-31 Koncernens nettoomsättning minskade jämfört med Q1 2015 och uppgick till 1 640

Läs mer

Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari september 2008

Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari september 2008 Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari september 2008 - Försäljningen under tredje kvartalet ökade med 175 % till 24,8 Mkr (9,0)*. - Resultatet efter finansnetto uppgick till -3,8 Mkr (3,3). - Resultatet

Läs mer

TKR 2012 2011 2012 2011 2010 3 mån 3 mån 12 mån 12 mån 12 mån OKT-DEC OKT-DEC JAN-DEC JAN-DEC JAN-DEC

TKR 2012 2011 2012 2011 2010 3 mån 3 mån 12 mån 12 mån 12 mån OKT-DEC OKT-DEC JAN-DEC JAN-DEC JAN-DEC 1 JANUARI 31 DECEMBER Nettoomsättningen ökade med 39 procent till 983,3 mkr (707,0) EBITDA uppgick till 29,2 mkr (29,3) Periodens resultat uppgick till 10,4 mkr (12,3) Resultat per aktie före utspädning

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2008

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2008 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2008 Perioden januari december 2008 Nettoomsättningen kvarvarande verksamheter 925,7 (831,1) MSEK, +11 % Rörelseresultatet (EBIT) kvarvarande verksamheter 84,8 (81,3)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2003

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2003 INVESTMENT AB LATOUR (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS * Latour-aktiens substansvärde uppgick den 31 mars till 125 (254) kronor. * Industri- och handelsföretagens rörelseresultat uppgick till 36 (38)

Läs mer

Q 4 Bokslutskommuniké

Q 4 Bokslutskommuniké Q 4 Bokslutskommuniké januari december 2015 Belopp i Mkr kvartal 4 jan-dec FJÄRDE KVARTALET 2015 JANUARI-DECEMBER 2015 2015 2014 2015 2014 Nettoomsättning 269,7 243,0 1 112,6 969,0 Rörelseresultat 7,8

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2014 publicerad den 7 maj 2014

Delårsrapport januari-mars 2014 publicerad den 7 maj 2014 Delårsrapport januari-mars 2014 publicerad den 7 maj 2014 Första kvartalet 2014 Volymökningar på samtliga regioner och ytterligare förbättrade marginaler Försäljningen ökade med 6 procent till 2 131 (2

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 NSP: NSP visar kraftig ökning av omsättning och vinst under säsongsmässigt svagaste kvartalet Första kvartalet 2007 Omsättningen ökade med 83 procent till 117,6 MSEK

Läs mer

Delårsrapport 2014/15 Q2

Delårsrapport 2014/15 Q2 Delårsrapport Q2 Andra kvartalet (1 juli 30 september 2014) Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 652 (577). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till +6 procent för jämförbara enheter.

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ ITAB INDUSTRI AB (PUBL) Utdelning av ITAB Inredning har genomförts Detta påverkar samtliga jämförelsesiffror

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ ITAB INDUSTRI AB (PUBL) Utdelning av ITAB Inredning har genomförts Detta påverkar samtliga jämförelsesiffror BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2004 Utdelning av ITAB Inredning har genomförts Detta påverkar samtliga jämförelsesiffror Nettoomsättningen var 732 Mkr (1 383) Nettoomsättningen för kvarvarande verksamhet var 385 Mkr

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009

Bokslutskommuniké 2009 Bokslutskommuniké 2009 1 Januari 31 December Omsättning 70 530 Tkr Resultat efter finansiella poster 6 649 Tkr Inneliggande ordervärde 25 Mkr Ny VD Lars Israelsson Trimera AB (publ) Org.nr: 556681-9149

Läs mer

Delårsrapport ICA AB. 1 januari 31 mars 2011

Delårsrapport ICA AB. 1 januari 31 mars 2011 Delårsrapport ICA AB 1 januari 31 mars 2011 Delårsrapport första kvartalet 2011 Stockholm 4 maj 2011 Lägre rörelseresultat för ICA-koncernen i första kvartalet men stark återhämtning i Rimi Baltic Första

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Nettoomsättningen minskade med 35 procent till 640 mkr (989). I det fjärde kvartalet uppgick nettoomsättningen till 183 mkr (216), en minskning med 15 procent.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2010. VD har ordet SEPTEMBER 2009. Genomförda strukturåtgärder börjar ge effekt. Perioden 1 januari 31 mars 2010

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2010. VD har ordet SEPTEMBER 2009. Genomförda strukturåtgärder börjar ge effekt. Perioden 1 januari 31 mars 2010 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS SEPTEMBER Genomförda strukturåtgärder börjar ge effekt Rörelseresultatet under årets första kvartal är negativt, men som en effekt av genomförda strukturåtgärder väsentligt

Läs mer

Intäkterna ökade med 22 procent justerat för valutaeffekter och räknat på jämförbart antal vardagar.

Intäkterna ökade med 22 procent justerat för valutaeffekter och räknat på jämförbart antal vardagar. 2012-02-15 Januari December 2011 1 januari 31 december Intäkterna ökade med 25 procent justerat för valutaeffekter och räknat på jämförbart antal vardagar. Före justering ökade intäkterna med 23 procent

Läs mer

Bokslutskommuniké 2010 för Diadrom Holding AB (publ)

Bokslutskommuniké 2010 för Diadrom Holding AB (publ) Göteborg 2011-02-18 Bokslutskommuniké 2010 för Kvartal 4 Omsättningen ökade med 6,2 Mkr eller 100 procent till 12,3 (6,1) Mkr Under kvartalet har utnyttjandet av underkonsulter varit ovanligt högt och

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2004

Delårsrapport januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 2004-04-29 januari - mars jan-dec april-mars Nyckeltal 2004 2003 2003 2003/04 Nettoomsättning, MSEK 2 813 2 346 9 273 9 740 Rörelseresultat före avskrivningar, MSEK (EBITDA)

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB Q4 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB 2 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 Bokslutskommuniké JANUARI-DECEMBER 2015 Hyresintäkterna ökade med 4,3 % (5,0 %) främst

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2003

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2003 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2003 Mkr Nettoomsättning 3 865 4 010 11 876 11 961 16 081 Rörelseresultat 587 609 1 831 2 075 2 713 Resultat efter finansiella poster 532 551 1 664 1 953 2 564 Resultat

Läs mer

Drillcon AB (publ) Delårsrapport januari-september 2006

Drillcon AB (publ) Delårsrapport januari-september 2006 Drillcon AB (publ) Delårsrapport januari-september 2006 Starkt resultat för tredje kvartalet Nya internationella kontrakt erhållna under perioden Fortsatt mycket bra orderläge inför fjärde kvartalet Nettoomsättning

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2013 Dedicare AB (publ.) 556516-1501

Delårsrapport 1 januari 30 september 2013 Dedicare AB (publ.) 556516-1501 Perioden juli-september Intäkterna uppgick till 134,5 MSEK (142,5), minskning med 5,6 % Rörelseresultatet uppgick till 6,8 MSEK (11,1), rörelsemarginal 5,1 % (7,8 %) Resultatet efter finansiella poster

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari juni 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari juni 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari juni 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 40 % till 91,0 mkr (64,9 mkr) Orderstocken ökade med 26 % till 51,9 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

CoolGuard. Delårsrapport, andra tertialet 2005. Omsättningen för perioden uppgick till 4 867 (998) ksek

CoolGuard. Delårsrapport, andra tertialet 2005. Omsättningen för perioden uppgick till 4 867 (998) ksek CoolGuard Delårsrapport, andra tertialet 2005 Omsättningen för perioden uppgick till 4 867 (998) ksek Omsättningen under årets åtta första månader var 9 676 (2 415) ksek Rörelseresultatet för perioden

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI JUNI 2013 Lucent Oil AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI JUNI 2013 Lucent Oil AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI JUNI 2013 Lucent Oil AB (publ) Perioden januari - juni 2013 i sammandrag Koncernen Nettoomsättning uppgick till 5 647 (6 127) tkr Resultat före avskrivningar uppgick

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ VERKSAMHETSÅRET 2012 VERKSAMHETSÅRET Verksamhetsåret har präglats av fortsatt arbete med att avyttra de tillgångar som härrör från tidigare Kilsta Metall

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2016

Delårsrapport januari-september 2016 Delårsrapport januari-september 216 Stabil efterfrågan & slutavveckling av dotterbolag Kvartalets siffror påverkas i stor utsträckning av effekter från slutavvecklingen av dotterbolaget Svartöns Specialstål.

Läs mer