Delårsrapport januari-mars 2014 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport januari-mars 2014 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966"

Transkript

1 Delårsrapport januari-mars 2014 i Sverige Holding AB org nr: Sammanfattning av första kvartalet 2014 Nettoomsättningen ökade under perioden med 52 % och uppgick till 72,4 (47,6) miljoner kronor. I årets siffror ingår omsättning från egenägda apotek vilket bidrar till den stora omsättningsökningen. Rörelseresultatet uppgick till 3,0 (3,1) miljoner kronor vilket är i nivå med föregående års nivå. Periodens resultat är positivt och uppgick till 2,9 (11,8) miljoner kronor, Nyckeltal, jämförelse av första kvartalet Q1 Q1 Q1 Miljoner kronor Nettoomsättning 72,4 47,6 43,0 Resultat före avskrivningar (EBITDA) 5,8 4,9 5,8 Rörelseresultat (EBIT) 3,0 3,1 5,0 Periodens totalresultat 2,9 11,8 6,1 Kassaflöde för perioden 24,8-13,9-18,4 Eget kapital 406,2 412,7 555,3 Likvida medel 248,9 130,7 201,6 Förlagslån till apoteksbolag 126,0 189,6 245,1 Soliditet 85,1% 82,7% 79,5% Räntabilitet på eget kapital 0,7% 4,5% 5,6% Antal anslutna apotek Viktiga händelser under första kvartalet 2014 Under första kvartalet har Apotek Sjöporten i Göteborg har öppnat och två apotek har stängt. Totalt är 162 apotek samt 3 filialer anslutna till. Under perioden har 3 apotek sålts, Lärkan i Halmstad, Vallmon i Rotebro samt apoteket Bjuv i Bjuv. Reavinsten för dessa försäljningar uppgick till 1,4 (12,4) miljoner kronor. 1 - delårsrapport januari mars 2013

2 VD kommentar Lokala serviceinitiativ och stärkt kunderbjudande Ett starkare kunderbjudande har bidragit till att försäljningen av handelsvaror ökade med 8 % under perioden samtidigt som antalet receptkunder ökade med 1 %. För att ytterligare förstärka den lokala apotekservicen arbetar våra apotek med förbeställning, abonnemang samt hemkörning av läkemedel. Den totala omsättningen för kedjan ökade något under första kvartalet, trots en prissänkning på förskrivna originalläkemedel som regeringen kommit överens om med Lif (Läkemedelsindustriföreningen). Denna sänkning trädde i kraft den 1 januari i år. Resultatet ligger fortfarande på samma nivå som första kvartalet förra året d.v.s. på en rörelsemarginal på 5 %. kom på 23 plats i den ranking som Sustainable Brands index gör av flera hundra varumärken ur ett hållbarhetsperspektiv. Det betyder att det hållbarhetsarbete som genomförs dels med målet att hålla en servicegrad på 95 % mot kund, dels med att våra medarbetare skall använda EES (Elektroniskt expeditionsstöd) som interaktionskontroll vid receptexpediering ger resultat i hög kundnöjdhet. Detta bekräftas också av de interna kundundersökningar vi genomför periodiskt. Det gemensamma lagersystem som apoteken, Lif och Fass tagit fram kommer att lanseras i maj. Det betyder att kunderna kommer, att i ett och samma system, kunna se tillgängligheten till förskrivna läkemedel på samtliga apotek oberoende av kedjetillhörighet. Den s.k. Apoteksmarknadsutredningen har lagt förslag som kommer att underlätta det s.k. generiska utbytet genom att krav kommer att ställs på leverantörerna när det gäller tillgänglighet samt hållbarhet för läkemedel. Dock kvarstår att periodens vara utses för enbart en månad i taget, vilket fortsatt kommer att innebära problem för kunder och apotek att hantera det generiska utbytet på ett för kunden optimalt sätt. Under perioden har apoteket Sjöporten i Göteborg nyanslutits och antalet apotek uppgår nu till 162 stycken. Eva-Britt Gustafsson Verkställande direktör. 2 - delårsrapport januari mars 2014

3 MÅL OCH MÅLUPPFYLLELSE Avkastningen på eget kapital uppgå till minst 4 %. Avkastning på eget kapital under den senaste 12 månaders perioden var 0,7 % (4,5 %). Soliditeten skall uppgå till ca 80 %. Per den sista mars uppgick soliditeten till 85,1 % (82,7 %). * i Sverige Holding AB har sedan omregleringen av apoteksmarknaden haft i uppdrag att sälja 150 apotek till småföretagare samt skapa en stöd- och serviceorganisation för dessa. KONCERNEN Koncernen består idag av moderbolaget i Sverige Holding AB, med de helägda dotterbolagen i Sverige AB och i Sverige Förvaltning AB. i Sverige Förvaltning AB delfinansierar köp av apotek till nya apoteksägare och äger 1 % av aktierna i de enskilda apoteksbolagen. i Sverige AB är den centrala serviceorganisationen som ger de anslutna apoteken stöd med bl.a. inköp, sortiment, marknadsföring, IT-system, försäljning, kvalité, ekonomi och personalfrågor. VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN JANUARI MARS Totalt finns 162 apotek samt 3 filialer anslutna till. Under perioden har 3 apoteksförsäljningar genomförts, Lärkan i Halmstad, Vallmon i Rotebro samt apoteket Bjuv i Bjuv. Apoteket Överby i Trollhättan och Apotek Skäggetorp i Linköping har stängts under första kvartalet i år. Reserveringar samt nedskrivningar i samband med stängningen av apoteket i Trollhättan uppgår till 2,6 miljoner kronor. Under 2014 har bedömts att all verksamhet som bedrivs, inklusive kvarvarande apoteksdrift, numer är att betrakta som kvarvarande verksamhet. För närmare beskrivning av effekt av ändrad bedömning, se not 1. INTÄKTER Första kvartalet Intäkterna uppgick totalt till 72,4 (47,6) miljoner kronor, varav intäkter från serviceavgift ingår med 27,0 (23,3) miljoner kronor. Övriga intäkter på 45,4 (24,3) miljoner kronor består i huvudsak av omsättning avseende apoteksverksamhet, vidarefakturering av lokalhyror och intäkter från marknadsbidrag. 3 - delårsrapport januari mars 2014

4 RESULTAT Första kvartalet Rörelseresultatet är alltjämt positivt och uppgick under första kvartalet till 3,0 (3,1) miljoner kronor. Intäkterna har ökat jämfört med föregående period och det är framförallt marknadsbidragen som varit högre än förväntat. Periodens resultat belastas med kostnader på 2,6 miljoner kronor avseende stängning av apoteket i Trollhättan. De finansiella intäkterna är lägre i år, dels på grund av att räntesatsen på bolagets lån till apoteksbolag är rörligt och knutet till Stibor som har gått ned dels för att flera apoteksbolag amorterat sina lån (totalt 61,0 miljoner kronor under 2013). Resultat före skatt uppgår till 4,7 (4,5) miljoner kronor. INVESTERINGAR Första kvartalet Investeringar under första kvartalet ökade i samband med utbyte av utvändiga skyltar och lansering av Hälsokällan, ett nytt koncept som installerats på cirka 130 apotek. Totalt uppgick investeringarna till 3,6 (0,2) miljoner kronor. KASSAFLÖDE Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital uppgick till 4,9 (2,6) miljoner kronor. Skatt för perioden uppgår till 5,5 (4,0) miljoner kronor. Kassaflödet från investerings- och finansieringsverksamheten uppgick till 24,4 (23,7) miljoner kronor och härrör främst från amorteringar av förlagslån. Periodens kassaflöde uppgick till 24,8 (-13,9) miljoner kronor. Den stora förändringen beror på att bolagets utlåning i samband med försäljning av apotek minskat och att allt fler apoteksbolag nu amorterar sina förlagslån. FINANSIELL STÄLLNING PER DEN 31 MARS 2014 Koncernens likvida medel uppgick per 31 mars 2014 till 248,9 miljoner kronor jämfört med 224,1 miljoner kronor per 31 december Koncernen hade inte några räntebärande skulder vid periodens slut. Soliditet uppgick till 85,1 procent per 31 mars Ränteintäkter avseende likvida medel uppgick till 0,4 (0,4) miljoner kronor och ränteintäkter från utlåning till apoteksföretag uppgick till 2,4 (3,5) miljoner kronor. Förvaltning AB startade utlåning till apoteksföretag i juni 2010 i samband med de första apoteksförsäljningarna. Totalt uppgår utlåningen till 126,0 miljoner kronor varav 1,3 miljoner kronor är nyutgivna förlagslån avseende finansiering av apoteksförsäljningar under Amorteringar och lösen av lån uppgick till 26,6 miljoner kronor under samma period. Periodens resultat belastas med kostnader på 2,6 miljoner kronor avseende stängning av apotek Överby i Trollhättan. VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN Under april månad har ett apotek i Norrköping sålts. TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE Moderbolaget har under året inte köpt några tjänster från koncernföretag. Moderbolagets intäkter är i sin helhet hänförliga till koncernföretag. Vid inköp och försäljning mellan koncernföretag tillämpas samma principer för prissättning som vid transaktioner med extern part. 4 - delårsrapport januari mars 2014

5 RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER Koncernen arbetar med ett antal grundläggande principer för hantering av risker i olika delar av verksamheten. En Kredit-, Medlems- och Finanspolicy har fastslagits av styrelsen och beslutskommitté för medlems- och kreditärenden har inrättats. Ansvaret för detta regleras och hanteras via en arbetsordning för styrelse och en instruktion för vd. För ytterligare information om koncernens risker, riskexponering och riskhantering hänvisas till s års- och hållbarhetsredovisning för 2013 och MODERBOLAGET Nettoomsättningen för i Sverige Holding AB uppgick under perioden till 0,5 (0,5) miljoner kronor. Ett omfattande strategiarbete har ökat kostnaderna för perioden vilket gör att rörelseresultatet uppgår till -3,3 (-1,0) miljoner kronor. Resultatet efter skatt uppgick till -2,9 (-0,6) miljoner kronor. I moderbolaget är endast en person anställd. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som redovisas för koncernen är också relevanta för moderbolaget. Stockholm den 25 april 2014 Eva-Britt Gustafsson verkställande direktör Övrig information kommande rapporter Delårsrapport apr-jun 2014 Delårsrapport jul-sep augusti 28 oktober För mer information kontakta Tommy Wahlberg, ekonomichef tel Eva-Britt Gustafsson, verkställande direktör tel delårsrapport januari mars 2014

6 Koncernens rapport över totalresultat KONCERNENS RESULTATRÄKNING MSEK jan-mar jan-mar Helår Rörelsens intäkter Nettoomsättning 72,4 47,6 181,4 Summa intäkter 72,4 47,6 181,4 Rörelsens kostnader Varuinköp -10,8 - - Övriga externa kostnader -39,9-32,2-136,0 Personalkostnader -15,9-10,5-44,6 Avskrivningar och nedskrivningar -2,8-1,8-7,9 Summa rörelsekostnader -69,4-44,5-188,5 Rörelseresultat 3,0 3,1-7,1 Finansiella intäkter och kostnader Finansiella intäkter 2,8 3,9 15,2 Finansiella kostnader -1,1-2,5-0,5 Resultat före skatt 4,7 4,5 7,6 Inkomstskatt -1,8-2,3-2,3 Resultat från kvarvarande verksamhet - 2,2 5,3 Resultat från avvecklade verksamheter - 9,6 1,9 Periodens resultat 2,9 11,8 7,2 Övrigt totalresultat Periodens totalresultat 2,9 11,8 7,2 Specifikation resultat från avvecklade verksamheter, se not 1 Intäkter - 72,4 176,9 Kostnader - -72,9-182,3 Realisationsresultat - 11,8 9,6 Finansnetto - 0,0-0,1 Resultat före skatt - 11,3 4,1 Inkomstskatt på rearesultat - -1,7-1,7 Inkomstskatt - 0,0-0,5 Resultat från avvecklade verksamheter - 9,6 1,9 6 - delårsrapport januari mars 2014

7 KONCERNENS BALANSRÄKNING MSEK TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella tillgångar 13,8 14,0 Materiella tillgångar Inventarier 14,2 6,7 Summa materiella anläggningstillgångar 28,1 20,7 Övriga anläggningstillgångar Uppskjuten skattefordran 6,0 6,0 Andra fordringar 127,2 152,5 Summa finansiella anläggningstillgångar 133,2 158,4 Summa anläggningstillgångar 161,3 179,2 Omsättningstillgångar Varulager 2,6 - Kundfordringar 23,9 21,5 Övriga fordringar 4,2 4,6 Skattefordran 25,4 21,9 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 10,9 3,1 Likvida medel 248,9 224,2 Summa omsättningstillgångar 316,0 275,4 Tillgångar som innehas för försäljning - 40,5 SUMMA TILLGÅNGAR 477,3 495,0 EGET KAPITAL Aktiekapital 0,1 0,1 Övrigt tillskjutet kapital 174,9 174,9 Balanserad vinst 228,3 229,7 Årets totalresultat 2,9 7,2 Summa eget kapital 406,2 411,9 SKULDER Långfristiga skulder Uppskjuten skatteskuld 26,0 27,4 Summa långfristiga skulder 26,0 27,4 7 - delårsrapport januari mars 2014

8 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 12,7 5,3 Övriga skulder 22,3 22,2 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 10,1 12,7 Summa kortfristiga skulder 45,0 40,2 Summa skulder 71,0 67,6 Skulder hänförliga till tillgångar som ska säljas - 15,5 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 477,3 495,0 RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRING I KONCERNENS EGET KAPITAL MSEK Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Balanserad vinst Årets resultat Summa eget kapital Ingående eget kapital 1 januari ,1 174,9 190,3 36,4 401,7 Föregående års resultat 36,4-36,4 0,0 Justering pga ändrat koncernförhållande 3,0 3,0 Årets totalresultat 7,2 7,2 Utgående eget kapital 31 december ,1 174,9 229,7 7,2 411,9 Effekt av ändrad bedömning av tillgångar till försäljning -8,6-8,6 Ingående eget kapital 1 januari ,1 174,9 221,1 7,2 403,3 Föregående års resultat 7,2-7,2 0,0 Årets totalresultat 2,9 2,9 Utgående eget kapital 31 mars ,1 174,9 228,3 2,9 406,2 8 - delårsrapport januari mars 2014

9 KONCERNENS KASSAFLÖDE MSEK jan-mar jan-mar Helår Den löpande verksamheten Resultat före skatt 4,8 Resultat före skatt från kvarvarande verksamhet 0,0 4,5 7,6 Resultat före skatt från avvecklad verksamhet 0,0 11,3 4,1 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar och nedskrivningar 2,8 1,7 14,2 Realisationsresultat 2,9-12,4-9,6 Övrigt 0,0 1,5-0,2 Betald skatt -5,5-4,0 0,1 Kassaflöde från den löpande verksamheten före 4,9 2,6 16,2 förändring av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Förändring av varulager 2,4 0,4-5,4 Förändring av övriga fordringar 3,3 21,8 42,3 Förändring av skulder -10,3-62,4-36,9 Kassaflöde från den löpande verksamheten 0,4-37,6 16,2 Investeringsverksamhet Investeringar i immateriella tillgångar 0,0 0,0 0,0 Investeringar i materiella anläggningstillgångar -3,6-0,2-7,7 Avyttring verksamhet 2,8 24,1 44,5 Förvärv av dotterbolag 0,0 0,0-1,4 Förändring långfristiga fordringar 25,2-0,2 34,2 Kassaflöde från investeringsverksamhet 24,4 23,7 69,6 Finansieringsverksamhet Minskning av kortfristiga finansiella skulder 0,0 0,0-6,3 Utbetald utdelning 0,0 0,0 0,0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0,0 0,0-6,3 Periodens kassaflöde 24,8-13,9 79,5 Likvida medel vid periodens början 224,1 144,6 144,6 Likvida medel vid periodens slut 248,9 130,7 224,1 9 - delårsrapport januari mars 2014

10 Moderbolagets rapport över totalresultat MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING jan-mar jan-mar Helår MSEK Intäkter 0,5 0,5 2,0 Summa intäkter 0,5 0,5 2,0 Övriga externa kostnader -2,6-0,3-3,2 Personalkostnader -1,2-1,2-4,8 Summa rörelsekostnader -3,8-1,5-8,0 Rörelseresultat -3,3-1,0-6,0 Finansiella intäkter 0,4 0,4 5,6 Finansiella kostnader 0,0 0,0-0,2 Resultat efter finansiella poster -2,9-0,6-0,6 Avsättning periodiseringsfond 0,0 0,0 0,0 Resultat före skatt -2,9-0,6-0,6 Inkomstskatt 0,0 0,0 0,0 Periodens resultat -2,9-0,6-0,6 Övrigt totalresultat Periodens totalresultat -2,9-0,6-0, delårsrapport januari mars 2014

11 MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING MSEK TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag 439,5 439,5 Uppskjuten skattefordran 6,0 6,0 Summa finansiella anläggningstillgångar 445,5 445,5 Summa anläggningstillgångar 445,5 445,5 Omsättningstillgångar Fordran koncernbolag 3,9 3,9 Övriga fordringar 0,2 0,1 Skattefordran 2,0 2,5 Likvida medel 244,9 217,7 Summa omsättningstillgångar 251,0 224,2 SUMMA TILLGÅNGAR 696,4 669,7 EGET KAPITAL Aktiekapital 0,1 0,1 Balanserad vinst 314,9 315,5 Årets totalresultat -2,9-0,6 Summa eget kapital 312,1 315,0 Obeskattade reserver Periodiseringsfond 69,3 69,3 SKULDER Kortfristiga skulder Checkräkningskredit 0,0 0,0 Leverantörsskulder 0,4 0,9 Skulder till koncernföretag 313,8 283,6 Övriga skulder 0,2 0,2 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 0,7 0,7 Summa kortfristiga skulder 315,0 285,4 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 696,4 669, delårsrapport januari mars 2014

12 MODERBOLAGETS KASSAFLÖDE jan-mar jan-mar Helår MSEK Den löpande verksamheten Resultat före skatt -2,9-0,6-0,6 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Övrigt 0,0 0,0-3,7 Betald skatt 0,5-25,4 9,3 Kassaflöde från den löpande verksamheten före -2,4-26,0 5,0 förändring av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Förändring av övriga fordringar 0,0 0,4 0,3 Förändring av skulder 29,6 13,6 75,2 Kassaflöde från den löpande verksamheten 27,2-12,0 80,4 Investeringsverksamhet 0,0 0,0 0,0 Kassaflöde från investeringsverksamhet 0,0 0,0 0,0 Finansieringsverksamhet Ökning av kortfristiga finansiella skulder 0,0 0,0 0,0 Utbetald utdelning 0,0 0,0 0,0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0,0 0,0 0,0 Periodens kassaflöde 27,2-12,0 80,4 Likvida medel vid periodens början 217,7 137,3 137,3 Likvida medel vid periodens slut 244,9 125,3 217,7 Not 1 Redovisningsprinciper Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med de International Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av International Accounting Standards Board (IASB) samt tolkningsuttalanden från International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) som har godkänts av EG-kommissionen för tillämpning inom EU. Denna delårsrapport är upprättad för koncernen i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering och Årsredovisningslagen och för moderbolaget i enlighet med Årsredovisningslagen. Redovisningsprinciperna som tillämpats för koncernen och moderbolaget överensstämmer, om ej annat anges nedan, med de redovisningsprinciper som användes vid upprättandet av den senaste årsredovisningen. Nya redovisningsprinciper Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med vad som framgår av årsredovisningen 2013, utom vad gäller för ett antal mindre ändringar av befintliga standarder samt nya tolkningar, vilka har trätt i kraft per 1 januari Dessa bedöms inte ha någon väsentlig effekt på koncernens eller moderbolagets resultat, finansiella ställning eller upplysningar delårsrapport januari mars 2014

13 Förändrad bedömning av avvecklad verksamhet Tidigare år har bolaget särredovisat kvarvarande verksamhet och avvecklad verksamhet. Från och med 1 januari 2014 så har bolaget ändrat sin bedömning då i princip nästan samtliga apoteken har sålts. För 2014 medför den ändrade bedömningen att intäkter och kostnader samt tillgångar och skulder hänförliga till apoteksdrift som tidigare redovisats som avvecklad verksamhet nu särredovisas i resultaträkningen respektive omklassificeras i balansräkningen. Beräkning av realisationsresultat för apoteksavyttringar är också påverkad. Definitioner Avkastning på eget kapital Resultat efter skatt i procent av eget kapital. Soliditet Eget kapital i procent av balansomslutningen delårsrapport januari mars 2014

Bokslutskommuniké 2013 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966

Bokslutskommuniké 2013 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 är en apotekskedja med frivilligt anslutna apotek, där varje apotek ägs av en egenföretagare. Närheten till den lokala marknaden speglar vår affärsidé och vårt

Läs mer

Apoteksgruppen Delårsrapport januari september 2011

Apoteksgruppen Delårsrapport januari september 2011 Apoteksgruppen Delårsrapport januari september 2011 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Apoteksgruppen har sedan omregleringen av apoteksmarknaden haft i uppdrag att sälja 150 apotek

Läs mer

KVARVARANDE VERKSAMHET AVVECKLAD VERKSAMHET* Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966

KVARVARANDE VERKSAMHET AVVECKLAD VERKSAMHET* Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 KVARVARANDE VERKSAMHET Första kvartalet januari - mars 2013 Nettointäkterna uppgick till 47,6 (43,0) miljoner kronor Rörelseresultatet uppgick till 3,1 (5,0) miljoner

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2012

Delårsrapport januari mars 2012 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Apoteksgruppen har sedan omregleringen av apoteksmarknaden haft i uppdrag att sälja 150 apotek till småföretagare samt att skapa en stöd- och serviceorganisation

Läs mer

Apoteksgruppen - din lokala hälsopartner

Apoteksgruppen - din lokala hälsopartner Apoteksgruppen - din lokala hälsopartner Apoteksgruppen är en frivillig apotekskedja, som består av 164 apotek samt tre filialer vilka ägs och drivs av cirka 180 egenföretagare. Apoteksägarna får genom

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2013 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr:

Delårsrapport januari-september 2013 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: Delårsrapport januari-september 2013 i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 alternativet för egenföretagare är en frivillig apotekskedja, där varje apotek ägs av egenföretagare. Närheten till den lokala

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni 2014 APOTEKSGRUPPENS POSITION Apoteksgruppen är med sina 165 anslutna apotek den fjärde största apoteksaktören i Sverige. Apoteken omsätter tillsammans 3,4 miljarder kronor på

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012

Delårsrapport januari juni 2012 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB har sedan omregleringen av apoteksmarknaden haft i uppdrag att sälja 150 apotek till småföretagare samt att skapa

Läs mer

Bokslutskommuniké 2011 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966

Bokslutskommuniké 2011 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Din lokala hälsopartner för ökat välbefinnande Bokslutskommuniké 2011 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Sammanfattning av verksamheten 2011 Fyra nya apotek har anslutits till Apoteksgruppen

Läs mer

KVARVARANDE VERKSAMHET

KVARVARANDE VERKSAMHET *Apoteksgruppen i Sverige Holding AB har sedan omregleringen av apoteksmarknaden haft i uppdrag att sälja 150 apotek till småföretagare samt skapa en stöd- och serviceorganisation för dessa. Apotek som

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011

Delårsrapport januari juni 2011 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Delårsrapport januari juni 2011 Totala nettoomsättningen för koncernen uppgick till 700 miljoner kronor. Nettoomsättningen i jämförbara apotek minskade

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni 2014 APOTEKSGRUPPENS POSITION Apoteksgruppen är med sina 165 anslutna apotek den fjärde största apoteksaktören i Sverige. Apoteken omsätter tillsammans 3,4 miljarder kronor på

Läs mer

Apoteksgruppen din lokala hälsopartner

Apoteksgruppen din lokala hälsopartner Delårsrapport januari juni 2014 Apoteksgruppen din lokala hälsopartner Apoteksgruppen är en frivillig apotekskedja, som består av 175 apotek samt tre filialer vilka ägs och drivs av cirka 180 egenföretagare.

Läs mer

Golden Heights. 29 maj 2015. Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland.

Golden Heights. 29 maj 2015. Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland. 29 maj BOKSLUTSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland. Förändring Omsättning, TSEK 305 477 285 539 19 938 Bruttomarginal

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni 2014 APOTEKSGRUPPENS POSITION Apoteksgruppen är med sina 165 anslutna apotek den fjärde största apoteksaktören i Sverige. Apoteken omsätter tillsammans 3,4 miljarder kronor på

Läs mer

Apoteksgruppen din lokala hälsopartner

Apoteksgruppen din lokala hälsopartner Delårsrapport januari juni 2014 Apoteksgruppen din lokala hälsopartner Apoteksgruppen är en frivillig apotekskedja, som består av 177 apotek samt tre filialer vilka ägs och drivs av cirka 180 egenföretagare.

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 SEX MÅNADER 2015 SEX MÅNADER 2014 Q2 2015 Q2 2014 Nettoomsättning, ksek 149 433 136 007 76 486 74 935 Bruttoresultat, ksek 99 545

Läs mer

Delårsrapport januari september 2012

Delårsrapport januari september 2012 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB har sedan omregleringen av apoteksmarknaden haft i uppdrag att sälja 150 apotek till småföretagare samt att skapa

Läs mer

Bokslutskommuniké. Januari december 2011 samt resultatutveckling för första kvartalet 2012

Bokslutskommuniké. Januari december 2011 samt resultatutveckling för första kvartalet 2012 Bokslutskommuniké Januari december 2011 samt resultatutveckling för första kvartalet 2012 ApoPharm Holding AB (Apotek Hjärtat) org nr 556789-2988 1 (9) ApoPharm Holding AB (moderbolag för apotekskedjan

Läs mer

Halvårsrapport Januari juni 2013

Halvårsrapport Januari juni 2013 Halvårsrapport Januari juni 2013 Period 1 april 30 juni 2013 Nettoomsättningen uppgår till 76 309 (44 394) kkr motsvarande en tillväxt om 72 %. Tillväxten exklusive förvärvade enheter uppgår till 14 %

Läs mer

Roxi Stenhus Gruppen AB

Roxi Stenhus Gruppen AB Roxi Stenhus Gruppen AB Bokslutskommuniké 2007 Omsättningen ökade till 58 460 Tkr Resultat efter finansiella poster 662 Tkr Förvärv av Granngårdens bygghandel i Tygelsjö och Veberöd Förvärv av EMB Åkeri

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141. Delårsrapport för perioden januari juni 2007. Sammandrag för koncernen

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141. Delårsrapport för perioden januari juni 2007. Sammandrag för koncernen Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport för perioden januari juni 2007 Sammandrag för koncernen Elverkets nettoomsättning under tiden januari juni 2007 uppgår till 145

Läs mer

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ)

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2012 Period 1 januari - 31 mars 2012 Nettoomsättningen uppgår till 43 057 (33 079) kkr motsvarande en tillväxt om 30 %. Organisk tillväxt

Läs mer

VD kommentar. Stockholm i mars 2009

VD kommentar. Stockholm i mars 2009 VD kommentar NGS Group har lagt grunden för framtiden genom de två förvärv som genomförts under 2008. Psykiatrika som förvärvades i april och First Medical som förvärvades i maj 2008. Nu har vi nått en

Läs mer

Finansiell information

Finansiell information Göteborg 2015-04-30 Delårsrapport perioden januari-mars 2015 Kvartal 1 Omsättningen uppgick till 13,7 (14,2) Mkr en minskning med 0,5 Mkr eller 3 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 0,3 Mkr till

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011

New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011 New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011 Årets första kvartal New Nordic koncernens omsättning uppgick under årets första kvartal till 47,3 MSEK (46,1) en ökning med 2,7

Läs mer

Ekonomisk utveckling under rapportperioden

Ekonomisk utveckling under rapportperioden HomeMaid AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2009 Nettoomsättningen för det första kvartalet uppgår till 20 643 (19 701) kkr motsvarande en tillväxt om 5% Tillväxten exklusive avyttrat

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 2 (16) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget ingår i koncernen Active Invest Sweden AB, org nr: 556624-3886 med säte i Stockholm. Bolaget bedriver tillverkning av limfog, möbelkomponenter

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2017

Delårsrapport januari juni 2017 Delårsrapport januari juni Apoteksgruppen i Sverige Holding AB Org. nr: 556481-5966 Starkt kvartal trots hård konkurrens Apoteksgruppen befäste sin marknadsposition under det andra kvartalet, tack vare

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2008

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2008 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2008 Perioden januari december 2008 Nettoomsättningen kvarvarande verksamheter 925,7 (831,1) MSEK, +11 % Rörelseresultatet (EBIT) kvarvarande verksamheter 84,8 (81,3)

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 26 585 (21 406) TSEK, en ökning med 24%. EBITDA uppgick till 5 492 (4 496) TSEK en ökning med 996 TSEK motsvarande 22%. EBITDA-marginalen uppgick till 20,7 (21,0)%,. Årets

Läs mer

DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla

DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla Kundernas krav på helhetslösningar och en mer flexibel leverans blir allt mer tydlig. Kundens egen digitalisering och anpassning till sina nya marknadsförhållanden är

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 NSP: NSP visar kraftig ökning av omsättning och vinst under säsongsmässigt svagaste kvartalet Första kvartalet 2007 Omsättningen ökade med 83 procent till 117,6 MSEK

Läs mer

Delårsrapport jan-mar 2008

Delårsrapport jan-mar 2008 Delårsrapport jan-mar 2008 Resultat efter finansnetto 2,7 mkr (3,4 mkr) Nettoomsättning ökade med 53% till 32,3 mkr (21,2 mkr) Vinst per aktie 0,56 kr (0,69 kr) Repetitiva intäkter* fördubblade, utgjorde

Läs mer

Årsredovisning. för N.P. NILSSONS TRÄVARU AB. Org.nr 556048-9154

Årsredovisning. för N.P. NILSSONS TRÄVARU AB. Org.nr 556048-9154 Årsredovisning för N.P. NILSSONS TRÄVARU AB Styrelsen och verkställande direktören för N.P. Nilssons Trävaru AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet

Läs mer

Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006

Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006 Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006 . Axfoods konsoliderade omsättning uppgick under årets första tre månader 2006 till 6 820 Mkr (6 651), en ökning med 2,5 procent. Omsättningen

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2013

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2013 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2013 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 1 124 (859) tkr Rörelseresultatet uppgick till - 2 844 (- 4 418) tkr Kassaflödet

Läs mer

VD-ord. Fortsatt förbättrad lönsamhet

VD-ord. Fortsatt förbättrad lönsamhet Sida 1 av 9 VD-ord Fortsatt förbättrad lönsamhet Omsättningen under det fjärde kvartalet 2015 ökade med 6 procent jämfört med föregående år och uppgick till 319 miljoner kronor. Rörelsemarginalen i det

Läs mer

Golden Heights. 26 februari 2016

Golden Heights. 26 februari 2016 26 februari 2016 BOKSLUTSRAPPORT FÖR KALENDERÅRET Golden Heights AB ( Bolaget ) bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige under firmorna Guldfynd, Hallbergs Guld, Albrekts

Läs mer

Delårsrapport januari september 2007

Delårsrapport januari september 2007 Delårsrapport januari september 2007 2007-11-13 Intäkterna för tredje kvartalet ökade med 3,0 procent jämfört med samma period förra året och uppgick till 625,8 (607,5) MSEK. Intäkterna för perioden ökade

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2015

Delårsrapport januari juni 2015 Delårsrapport januari juni 215 Positivt resultat på dämpad marknad Nettoomsättningen i andra kvartalet 215 uppgick till 112 (113) och rörelseresultatet uppgick till 3 (-6). Orderingången under andra kvartalet

Läs mer

Fortsatt hög försäljning för KFC men svagt kvartal för Burger King verksamheten

Fortsatt hög försäljning för KFC men svagt kvartal för Burger King verksamheten DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2016 Delårsrapport för perioden 1 januari till 31 mars 2016 Fortsatt hög försäljning för KFC men svagt kvartal för Burger King verksamheten 1 januari 31 mars 2016 Omsättningen

Läs mer

Delårsrapport första kvartalet 2012

Delårsrapport första kvartalet 2012 Delårsrapport första kvartalet 2012 Delårsrapporten omfattar perioden 2012-01-01 2012-03-31 Första kvartalet 2012 i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 38,6 mkr (37,1 mkr) Resultat före av- och nedskrivningar

Läs mer

Tillägg 2015:1 (Fi Dnr 15-3547) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014

Tillägg 2015:1 (Fi Dnr 15-3547) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Tillägg 2015:1 (Fi Dnr 15-3547) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Detta dokument utgör ett tillägg till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ( Bolaget ) grundprospekt

Läs mer

Kvartalsrapport Q2-2014 QBNK Holding AB (publ)

Kvartalsrapport Q2-2014 QBNK Holding AB (publ) Kvartalsrapport Q2-2014 Holding AB (publ) (556958-2439) Holding AB (publ) erbjuder företag och myndigheter molnbaserade produkter och tjänster inom Digital Asset Management. Bolaget är specialiserat på

Läs mer

Den 20 mars genomförde Diadrom Holding AB (publ) årsstämma. För mer information se kommuniké årsstämma (se pressrelease 2014-03-20).

Den 20 mars genomförde Diadrom Holding AB (publ) årsstämma. För mer information se kommuniké årsstämma (se pressrelease 2014-03-20). Göteborg 2014-04-17 Delårsrapport perioden januari-mars 2014 Kvartal 1 Omsättningen uppgick till 14,2 (15,8) Mkr en minskning med 1,6 Mkr eller 10,2 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 1,4 Mkr

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Ett positivt första kvartal för Teracom-koncernen där moderbolaget initierar ett effektiviseringsprogram för att öka intäkterna och minska kostnaderna. Stabilt första

Läs mer

Delårsrapport januari september 2017

Delårsrapport januari september 2017 Delårsrapport januari september Apoteksgruppen i Sverige Holding AB Org. nr: 556481-5966 Tydligt värdeskapande i ökande konkurrens Apoteksgruppen fortsatte att utvecklas enligt förväntningarna under tredje

Läs mer

Omsättningen under det fjärde kvartalet 2013 minskade med 10 procent till 337 miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till 0,6 procent.

Omsättningen under det fjärde kvartalet 2013 minskade med 10 procent till 337 miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till 0,6 procent. Sida 1 av 10 Bra start på kvartalet, men trög avslutning Omsättningen under det fjärde kvartalet 2013 minskade med 10 procent till 337 miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till 0,6 procent. "I

Läs mer

2009 2008 Förändr. % 2009 2008 Förändr. % Intäkter, MSEK 815 693 18 3 206 2 691 19

2009 2008 Förändr. % 2009 2008 Förändr. % Intäkter, MSEK 815 693 18 3 206 2 691 19 2009-02-18 Januari December 2009 1 januari 31 december Intäkterna ökade med 19 procent till 3 206 (2 691) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 30 procent till 325 (251) MSEK och rörelsemarginalen ökade till

Läs mer

Delårsrapport ONE Media Holding AB (publ) juli-sept 2006

Delårsrapport ONE Media Holding AB (publ) juli-sept 2006 Delårsrapport ONE Media Holding AB (publ) juli-sept 2006 Noterade på AktieTorget ONE Media Holding AB (publ) Delårsrapport juli-sept 2006 Företagsgruppen ONE har under första kvartalet 2006 (juli-september)

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2014

Delårsrapport Januari mars 2014 Delårsrapport Januari mars 2014 Apotekets försäljning på konsument- och vårdmarknaden fortsatte att minska under första kvartalet. Som en följd effektiviserar och anpassar Apoteket verksamheten. Samtidigt

Läs mer

Stureguld offentliggör prospekt och uppgifter om eget kapital, skuldsättning, redogörelse för rörelsekapitalet samt reviderad delårsrapport

Stureguld offentliggör prospekt och uppgifter om eget kapital, skuldsättning, redogörelse för rörelsekapitalet samt reviderad delårsrapport Stockholm 2011-11-29 Stureguld offentliggör prospekt och uppgifter om eget kapital, skuldsättning, redogörelse för rörelsekapitalet samt reviderad delårsrapport Stureguld AB (publ) lämnade den 27 oktober

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31 Styrelsen för Dataföreningen i Sverige avger härmed följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2015

Bokslutskommuniké januari december 2015 Bokslutskommuniké januari december 215 Förändringsresan fortsätter Nettoomsättningen i fjärde kvartalet 215 uppgick till 128 (154) och rörelseresultatet uppgick till -2 (-4). Orderingången under fjärde

Läs mer

Opus Prodox AB (publ)

Opus Prodox AB (publ) Opus Prodox AB (publ) Delårsrapport (jan juni 2011) Väsentliga händelser > > > > > Organisk tillväxt om cirka 5 procent för koncernen* EBITDA om 17,5 MSEK, 15 procent marginal, motsvarande en ökning om

Läs mer

Årsredovisning 2013-09-01 2014-08-31

Årsredovisning 2013-09-01 2014-08-31 Årsredovisning 2013-09-01 2014-08-31 Innehåll Förvaltningsberättelse Sid 4 Flerårsöversikt Sid 5 Förslag till vinstdisposition Sid 5 Resultaträkning Sid 5 Balansräkning tillgångar Sid 6 Balansräkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2015 Januari - mars. Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2015.

DELÅRSRAPPORT 2015 Januari - mars. Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2015. STOCKHOLM 2015-04-15 DELÅRSRAPPORT 2015 Januari - mars Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2015. Händelser under första kvartalet Rörelseresultatet (EBITDA) under perioden

Läs mer

januari mars 2016 Delårsrapport

januari mars 2016 Delårsrapport Delårsrapport januari mars 2016 Apotekets nettoomsättning under första kvartalet uppgick till 4 941 miljoner kronor, en ökning med nära 1 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Försäljningen

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2011 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Årsredovisningen

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ)

Elverket Vallentuna AB (publ) Elverket Vallentuna AB (publ) Sammanfattning av kommuniké januari - september 2013 Nettoomsättningen uppgick till 280 330 tkr (243 493 tkr) under perioden jan-sep EBITDA uppgick till 28 123 tkr (26 130

Läs mer

NGS Group AB (publ) Bokslutskommuniké 2012

NGS Group AB (publ) Bokslutskommuniké 2012 Q1-10 Q2-10 Q3-10 Q4-10 Q1-11 Q2-11 Q3-11 Q4-11 Q1-12 Q2-12 Q3-12 Q4-12 Q1-10 Q2-10 Q3-10 Q4-10 Q1-11 Q2-11 Q3-11 Q4-11 Q1-12 Q2-12 Q3-12 Q4-12 NGS Group AB (publ) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättningen

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 2 (16) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Ekeforshus AB har under 2014 namnändrat till. bedriver utveckling, tillverkning och försäljning av monteringsfärdiga trähus. Företagets huvudkontor

Läs mer

Årsredovisning. Kinnaborg Golf AB

Årsredovisning. Kinnaborg Golf AB Årsredovisning för Kinnaborg Golf AB 556569-0160 Räkenskapsåret 2015 Kinnaborg Golf AB 1 (7) Styrelsen för Kinnaborg Golf AB får härmed avge årsredovinsing för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Pressmeddelande från ÅF

Pressmeddelande från ÅF Pressmeddelande från ÅF För mer information: 1(11) VD Jonas Wiström 070-608 12 20 CFO Jonas Ågrup 070-333 04 95 Informationschef Viktor Svensson 070-657 20 26 ÅF: Delårsrapport januari-mars 2010 Första

Läs mer

Strålande tillväxt och nya marknader

Strålande tillväxt och nya marknader 1 av 9 Strålande tillväxt och nya marknader Omsättningen för det fjärde kvartalet uppgick till 371 miljoner kronor, en ökning med 80 procent jämfört med samma period föregående år. Det är den högsta omsättningen

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2007 Panaxia Security AB (publ)

Delårsrapport januari-mars 2007 Panaxia Security AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2007 Panaxia Security AB (publ) Perioden i korthet Intäkterna uppgick till 75,5 msek (38,0). Resultatet efter skatt uppgick till 2,5 msek (0,9). Resultat per aktie uppgick till

Läs mer

Delårsrapport. januari mars 2004

Delårsrapport. januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 för koncernen - Omsättningen ökade med 13% till 102,9 Mkr (91,2) - Resultatet efter finansiella poster ökade med 36% till 15,6 Mkr (11,5)

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. SingöAffären AB (publ.) Org.nr 556782-6747

ÅRSREDOVISNING. för. SingöAffären AB (publ.) Org.nr 556782-6747 ÅRSREDOVISNING för SingöAffären AB (publ.) Org.nr Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för SingöAffären AB för perioden 1 maj 2011-30 april 2012. 1 av 8 Styrelsen och

Läs mer

MVV International Aktiebolag Org.nr 556395-5615

MVV International Aktiebolag Org.nr 556395-5615 MVV International Aktiebolag ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2009-01-01-2009-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för MVV International Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009

Bokslutskommuniké 2009 Bokslutskommuniké 2009 1 Januari 31 December Omsättning 70 530 Tkr Resultat efter finansiella poster 6 649 Tkr Inneliggande ordervärde 25 Mkr Ny VD Lars Israelsson Trimera AB (publ) Org.nr: 556681-9149

Läs mer

876 kkr) 2 231 kkr) 0,06. kr) % (68,4 %) och skuldsättningsgraden. 657 kkr) 1 604 kkr)

876 kkr) 2 231 kkr) 0,06. kr) % (68,4 %) och skuldsättningsgraden. 657 kkr) 1 604 kkr) Januari Juni 2013 Faktureringen uppgick till 10 409 kkr (8( 876 kkr) Nettoresultatet uppgick till 1 563 kkr (-( 2 231 kkr) Resultat per aktie, -0, 0,06 06 kr (-( 0,12 kr) Soliditeten är 38,4 % (68,4 %)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2010. VD har ordet SEPTEMBER 2009. Genomförda strukturåtgärder börjar ge effekt. Perioden 1 januari 31 mars 2010

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2010. VD har ordet SEPTEMBER 2009. Genomförda strukturåtgärder börjar ge effekt. Perioden 1 januari 31 mars 2010 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS SEPTEMBER Genomförda strukturåtgärder börjar ge effekt Rörelseresultatet under årets första kvartal är negativt, men som en effekt av genomförda strukturåtgärder väsentligt

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB, Org nr 556008-2231, får härmed avge. Årsredovsning. och koncernredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB, Org nr 556008-2231, får härmed avge. Årsredovsning. och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB, Org nr 556008-2231, får härmed avge Årsredovsning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014 Innehåll:

Läs mer

Delårsrapport. Bluestep Finans AB (556717-5129) 2009-01-01 2009-06-30

Delårsrapport. Bluestep Finans AB (556717-5129) 2009-01-01 2009-06-30 Delårsrapport Bluestep Finans AB () 2009-01-01 2009-06-30 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Kassaflödesanalys 6 Tilläggsupplysningar 7 Styrelsen och verkställande direktören får

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2011. PolyPlank AB (publ) Ett Cleantech företag

Delårsrapport januari-september 2011. PolyPlank AB (publ) Ett Cleantech företag Delårsrapport januari-september PolyPlank AB (publ) Ett Cleantech företag Tredje kvartalet, koncernen Omsättningen för perioden uppgick till 6,6 MSEK (6,0). Resultatet efter avskrivningar uppgick till

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2014 Tredje kvartalet 2014 Omsättning för koncernen uppgick till 6.902 Tkr och resultatet till 5.765 Tkr. Av resultatet utgörs cirka 3.300

Läs mer

Bokslutskommuniké 2015

Bokslutskommuniké 2015 Bokslutskommuniké 2015 Delårsrapporten för fjärde kvartalet och bokslutskommuniké för 2015 Fjärde kvartalet 2015 i sammandrag Kvartalet inkluderar intäkter och kostnader för det förvärvade bolaget ScandBook

Läs mer

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång CasinoLoco har lanserat Live Casino som ny produkt från spelleverantörerna Ezugi samt Netent.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång CasinoLoco har lanserat Live Casino som ny produkt från spelleverantörerna Ezugi samt Netent. Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2015 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Fortsatt

Läs mer

QBank. Årsredovisning 2014. QBNK Holding AB (publ) 556958-2439. För räkenskapsåret 2014-01-13-2014-12-31

QBank. Årsredovisning 2014. QBNK Holding AB (publ) 556958-2439. För räkenskapsåret 2014-01-13-2014-12-31 QBank Årsredovisning 2014 QBNK Holding AB (publ) 556958-2439 För räkenskapsåret 2014-01-13 - QBNK Holding AB (publ) erbjuder företag och myndigheter molnbaserade produkter och tjänster inom Digital Asset

Läs mer

Kährs Holding AB (publ) Delårsrapport kvartal 2 2014

Kährs Holding AB (publ) Delårsrapport kvartal 2 2014 Kährs Holding AB (publ) Delårsrapport kvartal 2 13 augusti Koncernchefens kommentarer Nettoomsättningen för det andra kvartalet uppgick till 655 (633), vilket var en ökning med 22 eller 4% jämfört med

Läs mer

Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari september 2008

Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari september 2008 Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari september 2008 - Försäljningen under tredje kvartalet ökade med 175 % till 24,8 Mkr (9,0)*. - Resultatet efter finansnetto uppgick till -3,8 Mkr (3,3). - Resultatet

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2015

Delårsrapport januari - mars 2015 Första kvartalet - 2015 Delårsrapport januari - mars 2015 Orderingång 976,1 (983,3) Mkr, en minskning med 6 % justerat för valutaeffekter och förvärvade enheter Nettoomsättning 905,5 (885,5) Mkr, en minskning

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2009 från Aqua Terrena International AB (publ) (org nr 556502-6563)

Bokslutskommuniké för 2009 från Aqua Terrena International AB (publ) (org nr 556502-6563) Bokslutskommuniké för 2009 från Aqua Terrena International AB (publ) (org nr 556502-6563) Aqua Terrena-koncernen redovisar för 2009 en förlust efter finansiella poster på MSEK 11,1 att jämföra med en förlust

Läs mer

Verksamhetsområden Forshem är indelat i tre verksamhetsområden Projekt, Styckehus och Övrigt, vilka redovisas enligt IFRS 8, Rörelsesegment.

Verksamhetsområden Forshem är indelat i tre verksamhetsområden Projekt, Styckehus och Övrigt, vilka redovisas enligt IFRS 8, Rörelsesegment. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Styrelsen har beslutat att avyttra den verksamhet som koncernen bedriver i Tyskland. Den tyska verksamheten redovisas därför som verksamhet under avyttring. Nettoomsättningen

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER Samgående med StjärnaFyrkant och nedskrivning av goodwill SEPTEMBER Under årets fjärde kvartal förvärvades samtliga aktier i StjärnaFyrkant genom nytecknade aktier

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Storuman Energi AB Org.nr 556801-1729

ÅRSREDOVISNING. för. Storuman Energi AB Org.nr 556801-1729 ÅRSREDOVISNING för Storuman Energi AB Org.nr Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för Storuman Energi AB för perioden 1 januari 2015-31 december 2015. Styrelsen och

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ)

Elverket Vallentuna AB (publ) Elverket Vallentuna AB (publ) Sammanfattning av delårsrapport januari - mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 127 307 tkr (131 928 tkr) under perioden jan-mar EBITDA uppgick till 8 503 tkr (12 487 tkr)

Läs mer

Mkr 2015 2014 2015 2014

Mkr 2015 2014 2015 2014 Fjärde kvartalet Helår Mkr 20 20 20 20 Koncernen Nettoomsättning 26 489 23 180 101 221 87 174 Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 1 889 1 423 6 191 5 819 Rörelseresultat (EBIT) exklusive engångsposter

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Delårsrapport andra kvartalet 1 april 30 juni 2014

Delårsrapport andra kvartalet 1 april 30 juni 2014 Delårsrapport andra kvartalet 1 april 30 juni 2014 FINANSIELL UTVECKLING I SAMMANDRAG ANDRA KVARTALET APRIL JUNI 2014 Finansiell information i delårsrapporten avser, om inte annat anges, koncernen och

Läs mer

Altero AB (publ) Kvartalsrapport, första kvartalet 2011

Altero AB (publ) Kvartalsrapport, första kvartalet 2011 Altero AB (publ) Kvartalsrapport, första kvartalet 2011 Rörelsesegmentet Drift och Underhåll har avyttrats under kvartalet. Uppgifterna nedan avser den kvarvarande verksamheten Från och med 2011 delas

Läs mer

KABE AB > 756,0 (737,3 > 41,7 (45,9). > 4:63 (5:11). > 55,0 (60,7). > 7,3 % (8,2). HALVÅRSRAPPORT JANUARI JUNI

KABE AB > 756,0 (737,3 > 41,7 (45,9). > 4:63 (5:11). > 55,0 (60,7). > 7,3 % (8,2). HALVÅRSRAPPORT JANUARI JUNI KABE AB (publ.) > en uppgick till 756,0 Mkr (737,3 Mkr). > Resultat efter skatt uppgick tilll 41,7 Mkr (45,9). > Resultat per aktie var 4:63 (5:11). > Rörelseresultatet uppgick till 55,0 Mkr (60,7). >

Läs mer

MSEK Jan-mar 2015 Jan-mar 2014 Jan-dec 2014 Apr 2014- mar 2015 Orderstock 7 792 7 460 6 852 7 792 Orderingång 2 315 1 363 6 403 7 355

MSEK Jan-mar 2015 Jan-mar 2014 Jan-dec 2014 Apr 2014- mar 2015 Orderstock 7 792 7 460 6 852 7 792 Orderingång 2 315 1 363 6 403 7 355 Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2015 1 januari - 31 mars Orderingång 2 315 MSEK (1 363) Orderstock 7 792 MSEK (7 460) Nettoomsättning 1 375 MSEK (1 286) Rörelseresultat -1 MSEK (-7) Resultat efter skatt

Läs mer

Moderbolagets årsresultat blev -18.2 MSEK före och -15.5 MSEK efter skatt.

Moderbolagets årsresultat blev -18.2 MSEK före och -15.5 MSEK efter skatt. Untitled Document THE EMPIRE (PUBL) Bokslutskommuniké 13 februari 2003 Omvälvande år för The Empire Under året genomfördes nödvändiga och kostsamma rationaliseringar av Empire-koncernens organisation,

Läs mer

Spendrups Bryggeri AB Delårsrapport januari-mars 2007

Spendrups Bryggeri AB Delårsrapport januari-mars 2007 Spendrups Bryggeri AB Delårsrapport januari-mars 2007 Nettoomsättningen ökade 11 procent Exporten ökade drygt 50 procent Rörelseresultatet oförändrat Resultat Rörelseresultatet för första kvartalet 2007

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 2 4 6 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 8 TSEK 2016 jul-sep jul-sep 2016 jan-sep jan-sep jan-dec Nettoomsättning 20 529 9 976 67 094 36 079 53 696 Aktiverat arbete 0 0 0 0 850 Handelsvaror

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2015

Delårsrapport januari juni 2015 Q2 Delårsrapport januari juni 2015 Amnode AB Januari - juni 2015 Nettoomsättningen uppgick till 42,0 MSEK (18,6) Rörelseresultat före avskrivningar EBITDA uppgick till 1,3 MSEK (0,7) Rörelseresultatet

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2005 Q3 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 329 794 (291 059) kkr Resultatet efter finansiella poster

Läs mer