KVARVARANDE VERKSAMHET AVVECKLAD VERKSAMHET* Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KVARVARANDE VERKSAMHET AVVECKLAD VERKSAMHET* Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966"

Transkript

1 i Sverige Holding AB org nr: KVARVARANDE VERKSAMHET Första kvartalet januari - mars 2013 Nettointäkterna uppgick till 47,6 (43,0) miljoner kronor Rörelseresultatet uppgick till 3,1 (5,0) miljoner kronor Periodens resultat uppgick till 2,0 (6,1) miljoner kronor Apotekgruppen fortsätter att växa med fler medlemmar. Apotek Visborg i Visby samt en filial i Vagnhärad har anslutits till under första kvartalet. Apotek Nyckelpigan i Hammarby Sjöstad har åter öppnats efter varit stängt en tid. Totalt är det 159 apotek samt 3 filialer som är anslutna till. Våra kunder kan efter utveckling av vår webbsida enkelt se både sortiment, priser och lagerstatus på apoteksgruppen.se. AVVECKLAD VERKSAMHET* Första kvartalet januari - mars 2013 Under perioden har ytterligare 7 apotek sålts. Reavinsten för dessa försäljningar uppgick till 12,4 (36,8) miljoner kronor. Budgivning är stängd för 4 apotek som beräknas säljas under andra kvartalet. Resultatet för den avvecklade verksamheten uppgick till 9,6 (23,9) miljoner kronor * i Sverige Holding AB har sedan omregleringen av apoteksmarknaden haft i uppdrag att sälja 150 apotek till småföretagare samt skapa en stöd- och serviceorganisation för dessa. Apotek som ej är sålda och apotek som sålts under året samt försäljningsomkostnader för dessa definieras och särredovisas i koncernredovisningen som avvecklad verksamhet. Vid periodens utgång var 11 apotek under egen drift och under försäljning. Kvarvarande verksamhet är den serviceorganisation som byggts upp som stöd för apoteksföretagare och som kommer att vara den långsiktiga verksamheten 1 - delårsrapport januari mars 2013

2 VD kommentar Under början av 2013 har vi behållit antalet expedierade receptförpackningar oförändrat vilket inneburit att vi fortsatt gör ett stabilt resultat. Lägre medelpris på läkemedel gör dock att omsättningen totalt sett minskat något. Ett proforma resultat för anslutna apotek i kedjan (159 stycken) visar på en förbättrad bruttomarginal där rörelseresultatet uppgår till 4,8 % (4,2 %). Lönsamheten är dock fortfarande för låg för att apoteken långsiktigt skall kunna utveckla sitt serviceoch tjänsteutbud. Det kan i förlängningen leda till att den goda tillgängligheten till apotek minskar. Eftersom drygt 75 % av apotekens omsättning utgörs av receptbelagda läkemedel måste även denna del av verksamheten vara lönsam. Denna verksamhet skall finansiera god läkemedelsrådgivning och kvalitet och trygghet i kundrelationen. Förutsättningarna för småföretagare att bedriva apoteksverksamhet är dock utmanande dels därför att lönsamheten är låg och dels därför att stordriftsfördelarna i verksamheten är uppenbara. Tre nya apotek samt en filial har anslutits till kedjan under första kvartalet. behövs därför för att fortsatt ge möjlighet för småföretagande i branschen. Apoteken är de som möter kunden dagligen och huvudfokus är att kunden ska känna sig trygg och få sitt läkemedel när de behöver det. För att underlätta för kunder har vi utvecklat vår websida apoteksgruppen.se med en funktion som gör det lätt att se om en viss medicin finns på lager. För dig som kund innebär det att hela vårt sortiment, priser och lagersaldo för samtliga apotek inom går att se i realtid. Eva-Britt Gustafsson Verkställande direktör. Nyckeltal Miljoner kronor Jan-Mar Jan-Mar Helår 2 - delårsrapport januari mars 2013

3 Kvarvarande verksamhet Nettointäkter 47,6 43,0 173,7 Rörelseresultat 3,1 5,0-11,5 Periodens resultat 2,2 6,1 6,8 Koncernen Soliditet % 82,7 79,5 77,5 Kassaflöde för perioden -13,9-18,4-75,4 Räntabilitet på eget kapital %* 4,5 5,6 7,9 Moderbolaget Nettointäkter 0,5 0,5 2,0 Periodens resultat -0,6-0,5 13,6 Soliditet % 60,7 94,8 62,1 *Räntabiliteten är beräknad på koncernens resultat senaste 12- månaderna för respektive period. I delårsbokslutet för har apotek som ej är sålda och apotek som har sålts under delårsperioden, samt försäljningsomkostnader för dessa definierats och särredovisats som avvecklad verksamhet MÅL OCH MÅLUPPFYLLELSE Enligt ägardirektivet skall avkastningen på eget kapital uppgå till minst 4 %. Avkastning på eget kapital under den senaste 12 månaders perioden var 4,5 % (5,6 %). Soliditeten skall enligt ägarens uppdrag uppgå till ca 80 %. Per den sista mars uppgick soliditeten till 82,7% (79,5 %). har under perioden sålt ytterligare 7 apotek till småföretagare vilket påverkat avkastningen positivt. När alla apotek är sålda förväntas avkastningen minska något. KONCERNEN VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN JANUARI MARS Apoteket Nyckelpigan i Hammarby Sjöstad öppnade under första kvartalet. Apoteket var stängt under en tid men har nu öppnat med ny ägare. Apoteket Visborg i Visby har anslutits till. Ytterligare en filial med s Nära koncept har anslutits i februari och öppnar vid månadsskiftet mars-april. Filialen är etablerad i Vagnhärad. Totalt ingår nu 3 filialer i kedjan och utgör ett bra komplement till fullstora apotek. Totalt finns 159 apotek samt 3 filialer anslutna till. Under perioden har 7 apoteksförsäljningar genomförts och bidragit positivt till resultatet för den avvecklade verksamheten med 12,4 miljoner kronor i form av reavinster. Det totala förvärvspriset för dessa apotek uppgår till 29,8 miljoner kronor. Av köpeskillingen har 10,4 miljoner kronor finansierats via förlagslån och resterande 19,4 miljoner kronor betalats kontant. Per den sista mars var 11 apotek kvar till försäljning varav 6 apotek fortfarande var öppna för budgivning. Mer information finns att följa på hemsidan under rubriken eget apotek. 3 - delårsrapport januari mars 2013

4 En reservering på 2,4 miljoner kronor har belastat resultatet i dotterbolaget i Sverige Förvaltning AB. Dessa avser befarade kundförluster avseende förlagslån till enskilda apoteksbolag som ingår i kedjan. Koncernen består idag av moderbolaget i Sverige Holding AB, med helägda dotterbolagen i Sverige AB samt i Sverige Förvaltning AB. i Sverige Förvaltning AB delfinansierar köp av apotek till nya apoteksägare samt äger 1 % av aktierna i de enskilda apoteksbolagen. i Sverige AB är den centrala serviceorganisationen som ger de anslutna apoteken stöd med bl.a. inköp, sortiment, marknadsföring, IT-system, försäljning, kvalité samt ekonomi och personalfrågor. INTÄKTER Första kvartalet Intäkterna för kvarvarande verksamheten uppgick totalt till 47,6 (43,0) miljoner kronor, varav intäkter från serviceavgift ingår med 18,6 (38,6) miljoner kronor. Övriga intäkter på 38,6 (4,4) miljoner kronor består i huvudsak av vidarefakturering av lokalhyror samt intäkter från marknadsbidrag. RESULTAT Första kvartalet Rörelseresultatet för kvarvarande verksamheten är alltjämt positivt och uppgick under första kvartalet till 3,1 (5,0) miljoner kronor. Intäkterna har ökat jämfört med föregående period och det är framförallt marknadsbidragen som varit högre än förväntat. Periodens resultat belastas med kostnader på 2,4 miljoner kronor avseende befarade kundförluster för förlagslån till enskilda apoteksbolag som ingår i kedjan. De finansiella intäkterna är lägre i år, dels på grund av att räntesatsen på bolagets lån till apoteksbolag är rörligt och knutet till Stibor, och dels för att flera apoteksbolag amorterat sina lån (55,8 miljoner kronor under 2012). Resultat före skatt uppgår till 4,5 (8,3) miljoner kronor. INVESTERINGAR Första kvartalet Investeringar under första kvartalet uppgick till 0,2 (1,5) miljoner kronor och består främst av ombyggnader i apotek. KASSAFLÖDE Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital uppgick till 2,6 (-37,8) miljoner kronor. Avvikelsen mot första kvartalet 2012 beror främst på lägre betald skatt eftersom bolaget under perioden sålt färre apotek och därmed har även reavinsterna minskat. Skatt för perioden uppgår till 4,0 (43,5) miljoner kronor. Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten speglar allt tydligare den kvarvarande och långsiktiga verksamheten för bolaget. Kassaflödet från investerings- och finansieringsverksamheten uppgick till 23,7 (19,3) miljoner kronor och är till stora delar likvid från apoteksförsäljningar i samband med överlåtelser av apoteksbolag. Periodens kassaflöde uppgår till -13,9 (-18,4) miljoner kronor. Likvida medel uppgår till 130,7 miljoner kronor per 31 mars 2013 FINANSIELL STÄLLNING PER DEN 31 MARS 2013 Koncernens likvida medel uppgick per 31 mars 2013 till 130,7 miljoner kronor jämfört med 144,6 miljoner kronor per 31 december Koncernen har inga räntebärande skulder vid periodens slut. Koncernens soliditet är 82,7 procent per den 31 mars delårsrapport januari mars 2013

5 Ränteintäkter från likvida medel uppgår till 0,4 (1,4) miljoner kronor och ränteintäkter från utlåning till apoteksföretag från Förvaltning AB uppgår till 3,5 (5,1) miljoner kronor. Förvaltning AB startade utlåning till apoteksföretag i juni 2010 i samband med de första apoteksförsäljningarna. Totalt uppgår utlåningen till 189,6 miljoner kronor varav 10,4 miljoner kronor är nyutgivna förlagslån avseende finansiering av apoteksförsäljningar under Amorteringar och lösen av lån uppgår till 7,5 miljoner kronor under samma period. Periodens resultat belastas med kostnader på 2,4 miljoner kronor avseende befarade kundförluster för förlagslån till enskilda apoteksbolag som ingår i kedjan VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN Under april månad har ett apotek i Norrköping sålts. TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE Moderbolaget har under året inte köpt några tjänster från koncernföretag. Moderbolagets intäkter är i sin helhet hänförliga till koncernföretag. Vid inköp och försäljning mellan koncernföretag tillämpas samma principer för prissättning som vid transaktioner med extern part. RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER Koncernen arbetar med ett antal grundläggande principer för hantering av risker i olika delar av verksamheten. En Kredit-, Medlems- och Finanspolicy har fastslagits av styrelsen och beslutskommitté för medlems- och kreditärenden har inrättats. Ansvaret för detta regleras och hanteras via en arbetsordning för styrelse och en instruktion för vd. För ytterligare information om koncernens risker, riskexponering och riskhantering hänvisas till s årsredovisning för 2012 och MODERBOLAGET Nettoomsättningen för i Sverige Holding AB uppgick under perioden till 0,5 (0,5) miljoner kronor. Rörelseresultatet uppgick till -1,0 (-0,9) miljoner kronor. Resultatet efter skatt uppgick till -0,6 (-0,5) miljoner kronor. I moderbolaget är endast en person anställd. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som redovisas för koncernen är också relevanta för moderbolaget. Stockholm den 23 april delårsrapport januari mars 2013

6 Eva-Britt Gustafsson verkställande direktör Övrig information kommande rapporter Delårsrapport apr-jun 2013 Delårsrapport jul-sep augusti 28 oktober För mer information kontakta Tommy Wahlberg, ekonomichef tel Eva-Britt Gustafsson, verkställande direktör tel delårsrapport januari mars 2013

7 Koncernens rapport över totalresultat KONCERNENS RESULTATRÄKNING MSEK jan-mar jan-mar Helår Kvarvarande verksamhet Nettoomsättning 29,0 4,4 99,9 Övriga rörelseintäkter 18,6 38,6 73,8 Summa intäkter 47,6 43,0 173,7 Övriga externa kostnader -32,2-28,5-134,7 Personalkostnader -10,5-10,3-42,7 Avskrivningar och nedskrivningar -1,8 0,8-7,8 Summa rörelsekostnader -44,5-38,0-185,2 Rörelseresultat 3,1 5,0-11,5 Finansiella intäkter 3,9 6,9 22,3 Finansiella kostnader -2,5-3,6-7,6 Resultat före skatt 4,5 8,3 3,2 Inkomstskatt -2,3-2,2 3,6 Resultat från kvarvarande verksamhet 2,2 6,1 6,8 Resultat från avvecklad verksamhet 9,6 23,9 29,6 Periodens resultat 11,8 30,0 36,4 Övrigt totalresultat - - Periodens totalresultat 11,8 30,0 36,4 Specifikation resultat från avvecklade verksamheter Intäkter 72,4 178,7 492,3 Kostnader -72,9-182,4-513,8 Realisationsresultat 11,8 36,8 65,0 Finansnetto 0,0-0,6-0,4 Resultat före skatt 11,3 32,5 43,1 Inkomstskatt på rearesultat -1,7-8,6-15,6 Inkomstskatt 0,0 0,0 2,1 Resultat från avvecklad verksamhet 9,6 23,9 29,6 KONCERNENS BALANSRÄKNING 7 - delårsrapport januari mars 2013

8 MSEK TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella tillgångar 19,3 21,1 Materiella tillgångar Inventarier 1,9 1,2 Summa materiella anläggningstillgångar 21,2 22,3 Övriga anläggningstillgångar Uppskjuten skattefordran 6,0 6,0 Andra fordringar 189,2 189,0 Summa finansiella anläggningstillgångar 195,2 195,0 Summa anläggningstillgångar 216,4 217,3 Omsättningstillgångar Kundfordringar 15,3 26,6 Övriga fordringar 11,4 10,4 Skattefordran 59,6 27,4 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 5,0 5,6 Likvida medel 130,7 144,6 Summa omsättningstillgångar 222,0 214,6 Tillgångar som innehas för försäljning 60,6 86,7 SUMMA TILLGÅNGAR 499,0 518,6 EGET KAPITAL Aktiekapital 0,1 0,1 Övrigt tillskjutet kapital 174,9 174,9 Balanserad vinst 225,9 190,3 Årets totalresultat 11,8 36,4 Summa eget kapital 412,7 401,7 SKULDER Långfristiga skulder Övriga avsättningar 1,8 8,1 Uppskjuten skatteskuld 28,8 27,3 Summa långfristiga skulder 30,6 35,4 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 0,7 14,9 8 - delårsrapport januari mars 2013

9 Skatteskulder 0,0 0,0 Övriga skulder 17,8 16,2 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 14,7 16,3 Summa kortfristiga skulder 33,2 47,4 Summa skulder 63,8 82,8 Skulder hänförliga till tillgångar som ska säljas 22,5 34,1 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 499,0 518,6 RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRING I KONCERNENS EGET KAPITAL MSEK Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Balanserad vinst Årets resultat Summa eget kapital Ingående eget kapital 1 januari ,1 174,9 268,0 82,3 525,3 Föregående års resultat 82,3-82,3 0,0 Utdelning avseende ,0-160,0 Årets totalresultat 36,4 36,4 Utgående eget kapital 31 december ,1 174,9 190,3 36,4 401,7 Ingående eget kapital 1 januari ,1 174,9 190,3 36,4 401,7 Föregående års resultat 36,4-36,4 0,0 Likviderat DB -0,8-0,8 Årets totalresultat 11,8 11,8 Utgående eget kapital 31 mars ,1 174,9 225,9 11,8 412,7 KONCERNENS KASSAFLÖDE MSEK jan-mar jan-mar Helår Den löpande verksamheten 9 - delårsrapport januari mars 2013

10 Resultat före skatt från kvarvarande verksamhet 4,5 8,3 9,0 Resultat före skatt från avvecklad verksamhet 11,3 32,5 37,3 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar och nedskrivningar 1,7 2,2 8,7 Realisationsresultat -12,4-36,8-53,4 Övrigt 1,5-0,5 6,9 Betald skatt -4,0-43,5-67,5 Kassaflöde från den löpande verksamheten före 2,6-37,8-59,0 förändring av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Förändring av varulager 0,4 3,0 9,0 Förändring av övriga fordringar 21,8 4,7 66,2 Förändring av skulder -62,4-7,6-31,5 Kassaflöde från den löpande verksamheten -37,6-37,7-15,3 Investeringsverksamhet Investeringar i immateriella tillgångar 0,0 0,0 0,0 Investeringar i materiella anläggningstillgångar -0,2-3,4-2,6 Avyttring verksamhet 24,1 54,7 100,3 Förvärv av dotterbolag 0,0-4,4-4,6 Förändring långfristiga värdepapper -0,2-15,1 20,9 Kassaflöde från investeringsverksamhet 23,7 31,8 114,0 Finansieringsverksamhet Minskning av kortfristiga finansiella skulder 0,0-12,5-14,1 Utbetald utdelning 0,0 0,0-160,0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0,0-12,5-174,1 Periodens kassaflöde -13,9-18,4-75,4 Likvida medel vid periodens början 144,6 220,0 220,0 Likvida medel vid periodens slut 130,7 201,6 144,6 MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING jan-mar jan-mar Helår MSEK Intäkter 0,5 0,5 2,0 Summa intäkter 0,5 0,5 2, delårsrapport januari mars 2013

11 Övriga externa kostnader -0,3-0,3-3,4 Personalkostnader -1,2-1,1-4,7 Summa rörelsekostnader -1,5-1,4-8,1 Rörelseresultat -1,0-0,9-6,1 Finansiella intäkter 0,4 1,4 34,6 Finansiella kostnader 0,0-0,7-0,7 Resultat efter finansiella poster -0,6-0,2 27,8 Avsättning periodiseringsfond 0,0 0,0-7,3 Resultat före skatt -0,6-0,2 20,5 Inkomstskatt 0,0-0,3-6,9 Periodens resultat -0,6-0,5 13,6 Övrigt totalresultat Periodens totalresultat -0,6-0,5 13,6 MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING MSEK TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag 439,5 439,5 Uppskjuten skattefordran 6,0 6,0 Summa finansiella anläggningstillgångar 445,5 445,5 Summa anläggningstillgångar 445,5 445,5 Omsättningstillgångar Fordran koncernbolag 0,0 0,2 Övriga fordringar 0,0 0,2 Skattefordran 37,2 11,8 Likvida medel 125,3 137,3 Summa omsättningstillgångar 162,5 149,5 SUMMA TILLGÅNGAR 608,0 595, delårsrapport januari mars 2013

12 EGET KAPITAL Aktiekapital 0,1 0,1 Balanserad vinst 315,5 301,9 Årets totalresultat -0,6 13,6 Summa eget kapital 315,0 315,6 Obeskattade reserver Periodiseringsfond 69,3 69,3 SKULDER Kortfristiga skulder Checkräkningskredit 0,0 0,0 Leverantörsskulder 0,1 0,9 Skulder till koncernföretag 222,5 207,8 Skatteskulder 0,0 0,0 Övriga skulder 0,2 0,2 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 0,9 1,2 Summa kortfristiga skulder 223,7 210,1 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 608,0 595,0 MODERBOLAGETS KASSAFLÖDE jan-mar jan-mar Helår MSEK Den löpande verksamheten Resultat före skatt -0,6-0,2 20,6 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Övrigt 0,0 0,0-25,2 Betald skatt -25,4-39,2-67,4 Kassaflöde från den löpande verksamheten före -26,0-39,4-72,0 förändring av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Förändring av övriga fordringar 0,4-0,1-0,3 Förändring av skulder 13,6-0,3 210,6 Kassaflöde från den löpande verksamheten -12,0-39,8 138,3 Investeringsverksamhet 0,0 0,0 0,0 Kassaflöde från investeringsverksamhet 0,0 0,0 0,0 Finansieringsverksamhet Ökning av kortfristiga finansiella skulder 0,0 0,0 0, delårsrapport januari mars 2013

13 Utbetald utdelning 0,0 0,0-160,0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0,0 0,0-160,0 Periodens kassaflöde -12,0-39,8-21,7 Likvida medel vid periodens början 137,3 159,0 159,0 Likvida medel vid periodens slut 125,3 119,2 137,3 Not 1 Redovisningsprinciper Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med de International Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av International Accounting Standards Board (IASB) samt tolkningsuttalanden från International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) som har godkänts av EG-kommissionen för tillämpning inom EU. Denna delårsrapport är upprättad för koncernen i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering och Årsredovisningslagen och för moderbolaget i enlighet med Årsredovisningslagen. Redovisningsprinciperna som tillämpats för koncernen och moderbolaget överensstämmer, om ej annat anges nedan, med de redovisningsprinciper som användes vid upprättandet av den senaste årsredovisningen. Nya redovisningsprinciper Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med vad som framgår av årsredovisningen 2012, utom vad gäller för ett antal mindre ändringar av befintliga standarder samt nya tolkningar, vilka har trätt i kraft per 1 januari Dessa bedöms inte ha någon väsentlig effekt på koncernens eller moderbolagets resultat, finansiella ställning eller upplysningar. Definitioner Bruttovinst Skillnad mellan nettoomsättning och varukostnader. Bruttovinstmarginal Skillnad mellan nettoomsättning och varukostnader i procent av nettoomsättningen. Avkastning på eget kapital Resultat efter skatt i procent av eget kapital. Soliditet Eget kapital i procent av balansomslutningen delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2012

Delårsrapport januari mars 2012 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Apoteksgruppen har sedan omregleringen av apoteksmarknaden haft i uppdrag att sälja 150 apotek till småföretagare samt att skapa en stöd- och serviceorganisation

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2014 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966

Delårsrapport januari-mars 2014 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Delårsrapport januari-mars 2014 i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Sammanfattning av första kvartalet 2014 Nettoomsättningen ökade under perioden med 52 % och uppgick till 72,4 (47,6) miljoner kronor.

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2013 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr:

Delårsrapport januari-september 2013 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: Delårsrapport januari-september 2013 i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 alternativet för egenföretagare är en frivillig apotekskedja, där varje apotek ägs av egenföretagare. Närheten till den lokala

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966

Bokslutskommuniké 2013 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 är en apotekskedja med frivilligt anslutna apotek, där varje apotek ägs av en egenföretagare. Närheten till den lokala marknaden speglar vår affärsidé och vårt

Läs mer

Bokslutskommuniké 2011 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966

Bokslutskommuniké 2011 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Din lokala hälsopartner för ökat välbefinnande Bokslutskommuniké 2011 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Sammanfattning av verksamheten 2011 Fyra nya apotek har anslutits till Apoteksgruppen

Läs mer

KVARVARANDE VERKSAMHET

KVARVARANDE VERKSAMHET *Apoteksgruppen i Sverige Holding AB har sedan omregleringen av apoteksmarknaden haft i uppdrag att sälja 150 apotek till småföretagare samt skapa en stöd- och serviceorganisation för dessa. Apotek som

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012

Delårsrapport januari juni 2012 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB har sedan omregleringen av apoteksmarknaden haft i uppdrag att sälja 150 apotek till småföretagare samt att skapa

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011

Delårsrapport januari juni 2011 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Delårsrapport januari juni 2011 Totala nettoomsättningen för koncernen uppgick till 700 miljoner kronor. Nettoomsättningen i jämförbara apotek minskade

Läs mer

Apoteksgruppen Delårsrapport januari september 2011

Apoteksgruppen Delårsrapport januari september 2011 Apoteksgruppen Delårsrapport januari september 2011 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Apoteksgruppen har sedan omregleringen av apoteksmarknaden haft i uppdrag att sälja 150 apotek

Läs mer

Apoteksgruppen - din lokala hälsopartner

Apoteksgruppen - din lokala hälsopartner Apoteksgruppen - din lokala hälsopartner Apoteksgruppen är en frivillig apotekskedja, som består av 164 apotek samt tre filialer vilka ägs och drivs av cirka 180 egenföretagare. Apoteksägarna får genom

Läs mer

Delårsrapport januari september 2012

Delårsrapport januari september 2012 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB har sedan omregleringen av apoteksmarknaden haft i uppdrag att sälja 150 apotek till småföretagare samt att skapa

Läs mer

Apoteksgruppen din lokala hälsopartner

Apoteksgruppen din lokala hälsopartner Delårsrapport januari juni 2014 Apoteksgruppen din lokala hälsopartner Apoteksgruppen är en frivillig apotekskedja, som består av 175 apotek samt tre filialer vilka ägs och drivs av cirka 180 egenföretagare.

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni 2014 APOTEKSGRUPPENS POSITION Apoteksgruppen är med sina 165 anslutna apotek den fjärde största apoteksaktören i Sverige. Apoteken omsätter tillsammans 3,4 miljarder kronor på

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni 2014 APOTEKSGRUPPENS POSITION Apoteksgruppen är med sina 165 anslutna apotek den fjärde största apoteksaktören i Sverige. Apoteken omsätter tillsammans 3,4 miljarder kronor på

Läs mer

Apoteksgruppen din lokala hälsopartner

Apoteksgruppen din lokala hälsopartner Delårsrapport januari juni 2014 Apoteksgruppen din lokala hälsopartner Apoteksgruppen är en frivillig apotekskedja, som består av 177 apotek samt tre filialer vilka ägs och drivs av cirka 180 egenföretagare.

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni 2014 APOTEKSGRUPPENS POSITION Apoteksgruppen är med sina 165 anslutna apotek den fjärde största apoteksaktören i Sverige. Apoteken omsätter tillsammans 3,4 miljarder kronor på

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2017

Delårsrapport januari juni 2017 Delårsrapport januari juni Apoteksgruppen i Sverige Holding AB Org. nr: 556481-5966 Starkt kvartal trots hård konkurrens Apoteksgruppen befäste sin marknadsposition under det andra kvartalet, tack vare

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL

Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Väsentliga händelser under 2013 APL har under 2013 haft en positiv försäljningsutveckling inom både Affärsområde Vård & Apotek och inom Affärsområde

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 26 585 (21 406) TSEK, en ökning med 24%. EBITDA uppgick till 5 492 (4 496) TSEK en ökning med 996 TSEK motsvarande 22%. EBITDA-marginalen uppgick till 20,7 (21,0)%,. Årets

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Spendrups Bryggeri AB Delårsrapport januari-mars 2007

Spendrups Bryggeri AB Delårsrapport januari-mars 2007 Spendrups Bryggeri AB Delårsrapport januari-mars 2007 Nettoomsättningen ökade 11 procent Exporten ökade drygt 50 procent Rörelseresultatet oförändrat Resultat Rörelseresultatet för första kvartalet 2007

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Delårsrapport januari september 2017

Delårsrapport januari september 2017 Delårsrapport januari september Apoteksgruppen i Sverige Holding AB Org. nr: 556481-5966 Tydligt värdeskapande i ökande konkurrens Apoteksgruppen fortsatte att utvecklas enligt förväntningarna under tredje

Läs mer

Bokslutsrapport för Betting Promotion

Bokslutsrapport för Betting Promotion Bokslutsrapport för Betting Promotion Betting Promotions löpande verksamheten inom spelbranschen redovisar ett rörelseresultat, proforma för hela 2005, på 22 MSEK (21). Den totala spelomsättningen uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april 2016 30 juni 2016 April Juni 2016 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,7 (-0,8) MSEK. Resultat efter

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 2 4 6 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 8 TSEK 2016 jul-sep jul-sep 2016 jan-sep jan-sep jan-dec Nettoomsättning 20 529 9 976 67 094 36 079 53 696 Aktiverat arbete 0 0 0 0 850 Handelsvaror

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 28 000 21 000 14 000 7 000 0 Q3-14 Q4-14 Q1-15 Q2-15 Q3-15 Q4-15 Q1-16 Q2-16 Oms EBITDA 5000 3750 2500 1250 0-1250 2 4 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 6 8 TSEK 2016 apr-jun 2015

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016

VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016 VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016 Denna delårsrapport kompletterar tidigare publicerad delårsrapport avseende andra kvartalet 2016, vilken publicerades den 11 augusti 2016. Andra kvartalet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 Fortnox International AB (publ) Fortnox International Box 10, 351 06 Växjö +46 470-32 20 00 info@fortnoxinternational.se www.fortnoxinternational.se Tredje kvartalet 2012 > Nettoomsättningen

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni 2014 APOTEKSGRUPPENS POSITION Apoteksgruppen är med sina 166 anslutna apotek den fjärde största apoteksaktören i Sverige. Apoteken omsätter tillsammans 3,4 miljarder kronor på

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015.

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015. Dignita Systems AB (publ), orgnr 556582-5964 Nettoomsättning uppgick till cirka 3,9 MSEK (4,9 MSEK) Rörelseresultat före avskrivning (EBITDA) uppgick till cirka 95 KSEK (43 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2014 - Oktober December 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,3 (1,7) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2017

Delårsrapport Januari mars 2017 Delårsrapport Januari mars 2017 Period 1 januari - 31 mars 2017 Nettoomsättningen uppgår till 84 399 (72 353) kkr motsvarande en tillväxt om 16,6 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 394

Läs mer

Resultaträkning

Resultaträkning Resultaträkning 1999-07-01-1999-12-31 1998-07-01-1999-06-30 Kkr 6 månader 12 månader* Rörelsens intäkter m m Visa rad Visa rad Nettoomsättning 9 837 8 289 Aktiverat arbete för egen räkning 0 1 215 Summa

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2016

Delårsrapport Januari mars 2016 Delårsrapport Januari mars 2016 Period 1 januari - 31 mars 2016 Nettoomsättningen uppgår till 72 353 (68 650) kkr motsvarande en tillväxt om 5,4 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 339

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20100101 20101231 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 1 351,6 (1 132,5) MSEK, en ökning med 19%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 251,4 (171,7)

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Mot bakgrund av utvecklingen i Mabi Sverige AB har styrelsen valt att skriva upp aktierna i bolaget med 10 MSEK vilket inte är resultatpåverkande.

Mot bakgrund av utvecklingen i Mabi Sverige AB har styrelsen valt att skriva upp aktierna i bolaget med 10 MSEK vilket inte är resultatpåverkande. Bokslutskommuniké 2013 Nettoomsättning under 2013 för Mabi Rent AB var 356 051 TKR (235 263) med ett resultat efter finansiella poster på -16 070 TKR (1 944). Resultat per aktie efter skatt för perioden

Läs mer

För moderbolaget redovisas ett resultat efter finansiella poster på MSEK 0,5 (första kvartalet 2003 MSEK 0,8).

För moderbolaget redovisas ett resultat efter finansiella poster på MSEK 0,5 (första kvartalet 2003 MSEK 0,8). Mörarp 2004-04-20 Aqua Terrena International AB (publ) (org nummer 556502-6563) Delårsrapport januari-mars 2004 Marknad Omsättningen i koncernen under årets första kvartal uppgick till MSEK 2,2 att jämföra

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149 Tommarpsvägen 116 231 66 Trelleborg Tel: 0410-471 50 Fax: 0410-174 40 E-mail: Hemsida: roxi@roxistenhus.se www.roxistenhusgruppen.se Delårsrapport

Läs mer

FÖRSÄLJNING PER MARKNAD MSEK

FÖRSÄLJNING PER MARKNAD MSEK DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20130101 20130331 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 439,3 (402,9) MSEK, en ökning med 9%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 64,1 (52,9) MSEK, en ökning

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2017

Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Sida 1 av 11 Väsentliga händelser under perioden Fastighets AB Lennart B Eriksson som Acrinova äger

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Halvårsrapport Januari - juni 2016

Halvårsrapport Januari - juni 2016 Halvårsrapport Januari - juni 2016 Period 1 april 30 juni 2016 Nettoomsättningen uppgår till 100 849 (90 655) kkr motsvarande en tillväxt om 11,2 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 10

Läs mer

Delårsrapport Januari - september 2016

Delårsrapport Januari - september 2016 Delårsrapport Januari - september 2016 Period 1 juli 30 september 2016 Nettoomsättningen uppgår till 90 929 (83 192) kkr motsvarande en tillväxt om 9,3 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

Halvårsrapport Januari - juni 2014

Halvårsrapport Januari - juni 2014 Halvårsrapport Januari - juni 2014 Period 1 april 30 juni 2014 Nettoomsättningen uppgår till 81 127 (76 309) kkr motsvarande en tillväxt om 6 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 9 664 (8

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Eolus Vind AB (publ)

Eolus Vind AB (publ) Sida 1 av 5 DELÅRSRAPPORT För perioden 2005-09-01 2006-02-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2006

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2006 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2006 Koncernen Intäkterna ökade till 302,8 (180,1) MSEK Resultat efter finansiella poster uppgick till 76,9 (23,3) MSEK Eget kapital ökade de tre första kvartalen

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari -30 september 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari -30 september 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. jan-mars

DELÅRSRAPPORT. jan-mars DELÅRSRAPPORT jan-mars 2 0 1 7 2 3 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2017 FÖRSTA KVARTALET 2017 Nettoomsättningen uppgick till 404 (393) tkr Rörelseresultatet uppgick till -5 136 (-6 928) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2014

Bokslutskommuniké januari december 2014 Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké januari december Finansiell Översikt Nettoomsättning 103 073 112 278 197 358 217 150 Rörelseresultat 12 626-11 736 7 800-15 672 EBITDA 17 323-6 905 17 207-6 050 EBITDA

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Andra kvartalet 2016

Andra kvartalet 2016 Andra kvartalet Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till 220 MSEK (233), en minskning med 6 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Nettoomsättning 40,7 (32,0) MSEK Rörelseresultat 3,6 (2,1) MSEK Resultat efter skatt 2,8 (1,6) MSEK Resultat per aktie 0,47 (0,27) SEK

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen Nettoomsättningen uppgick till 265,9 Mkr (254,9) Resultatet efter finansiella poster uppgick till

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) -01-01 -09-30 Koncernens nettoomsättning uppgick till 577,8 (506,1) Mkr, en ökning med 14%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 78,4 (63,7) Mkr, en ökning

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Med rätt värderingar sedan 1906 Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund.

Läs mer

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2016 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 245,4 261,8 847,4 842,8 1 112,6 Rörelseresultat 18,9

Läs mer

Fibernät i Mellansverige AB (publ)

Fibernät i Mellansverige AB (publ) Fibernät i Mellansverige AB (publ) Halvårsrapport 2017 8 februari 30 juni 2017 KONTAKTINFORMATION Fibernät i Mellansverige AB (publ) ett företag förvaltat av Pareto Business Management AB Jacob Anderlund,

Läs mer

Företagets likvida medel består av kassa och bank.

Företagets likvida medel består av kassa och bank. Förutsättningar Inledningsvis vill FAR påpeka att i Bokföringsnämndens exempel så balanserar inte balansräkningen för år 1. Detta beror på att Summa kortfristiga skulder inte är korrekt summerat. Differensen

Läs mer