KVARVARANDE VERKSAMHET AVVECKLAD VERKSAMHET* Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KVARVARANDE VERKSAMHET AVVECKLAD VERKSAMHET* Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966"

Transkript

1 i Sverige Holding AB org nr: KVARVARANDE VERKSAMHET Första kvartalet januari - mars 2013 Nettointäkterna uppgick till 47,6 (43,0) miljoner kronor Rörelseresultatet uppgick till 3,1 (5,0) miljoner kronor Periodens resultat uppgick till 2,0 (6,1) miljoner kronor Apotekgruppen fortsätter att växa med fler medlemmar. Apotek Visborg i Visby samt en filial i Vagnhärad har anslutits till under första kvartalet. Apotek Nyckelpigan i Hammarby Sjöstad har åter öppnats efter varit stängt en tid. Totalt är det 159 apotek samt 3 filialer som är anslutna till. Våra kunder kan efter utveckling av vår webbsida enkelt se både sortiment, priser och lagerstatus på apoteksgruppen.se. AVVECKLAD VERKSAMHET* Första kvartalet januari - mars 2013 Under perioden har ytterligare 7 apotek sålts. Reavinsten för dessa försäljningar uppgick till 12,4 (36,8) miljoner kronor. Budgivning är stängd för 4 apotek som beräknas säljas under andra kvartalet. Resultatet för den avvecklade verksamheten uppgick till 9,6 (23,9) miljoner kronor * i Sverige Holding AB har sedan omregleringen av apoteksmarknaden haft i uppdrag att sälja 150 apotek till småföretagare samt skapa en stöd- och serviceorganisation för dessa. Apotek som ej är sålda och apotek som sålts under året samt försäljningsomkostnader för dessa definieras och särredovisas i koncernredovisningen som avvecklad verksamhet. Vid periodens utgång var 11 apotek under egen drift och under försäljning. Kvarvarande verksamhet är den serviceorganisation som byggts upp som stöd för apoteksföretagare och som kommer att vara den långsiktiga verksamheten 1 - delårsrapport januari mars 2013

2 VD kommentar Under början av 2013 har vi behållit antalet expedierade receptförpackningar oförändrat vilket inneburit att vi fortsatt gör ett stabilt resultat. Lägre medelpris på läkemedel gör dock att omsättningen totalt sett minskat något. Ett proforma resultat för anslutna apotek i kedjan (159 stycken) visar på en förbättrad bruttomarginal där rörelseresultatet uppgår till 4,8 % (4,2 %). Lönsamheten är dock fortfarande för låg för att apoteken långsiktigt skall kunna utveckla sitt serviceoch tjänsteutbud. Det kan i förlängningen leda till att den goda tillgängligheten till apotek minskar. Eftersom drygt 75 % av apotekens omsättning utgörs av receptbelagda läkemedel måste även denna del av verksamheten vara lönsam. Denna verksamhet skall finansiera god läkemedelsrådgivning och kvalitet och trygghet i kundrelationen. Förutsättningarna för småföretagare att bedriva apoteksverksamhet är dock utmanande dels därför att lönsamheten är låg och dels därför att stordriftsfördelarna i verksamheten är uppenbara. Tre nya apotek samt en filial har anslutits till kedjan under första kvartalet. behövs därför för att fortsatt ge möjlighet för småföretagande i branschen. Apoteken är de som möter kunden dagligen och huvudfokus är att kunden ska känna sig trygg och få sitt läkemedel när de behöver det. För att underlätta för kunder har vi utvecklat vår websida apoteksgruppen.se med en funktion som gör det lätt att se om en viss medicin finns på lager. För dig som kund innebär det att hela vårt sortiment, priser och lagersaldo för samtliga apotek inom går att se i realtid. Eva-Britt Gustafsson Verkställande direktör. Nyckeltal Miljoner kronor Jan-Mar Jan-Mar Helår 2 - delårsrapport januari mars 2013

3 Kvarvarande verksamhet Nettointäkter 47,6 43,0 173,7 Rörelseresultat 3,1 5,0-11,5 Periodens resultat 2,2 6,1 6,8 Koncernen Soliditet % 82,7 79,5 77,5 Kassaflöde för perioden -13,9-18,4-75,4 Räntabilitet på eget kapital %* 4,5 5,6 7,9 Moderbolaget Nettointäkter 0,5 0,5 2,0 Periodens resultat -0,6-0,5 13,6 Soliditet % 60,7 94,8 62,1 *Räntabiliteten är beräknad på koncernens resultat senaste 12- månaderna för respektive period. I delårsbokslutet för har apotek som ej är sålda och apotek som har sålts under delårsperioden, samt försäljningsomkostnader för dessa definierats och särredovisats som avvecklad verksamhet MÅL OCH MÅLUPPFYLLELSE Enligt ägardirektivet skall avkastningen på eget kapital uppgå till minst 4 %. Avkastning på eget kapital under den senaste 12 månaders perioden var 4,5 % (5,6 %). Soliditeten skall enligt ägarens uppdrag uppgå till ca 80 %. Per den sista mars uppgick soliditeten till 82,7% (79,5 %). har under perioden sålt ytterligare 7 apotek till småföretagare vilket påverkat avkastningen positivt. När alla apotek är sålda förväntas avkastningen minska något. KONCERNEN VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN JANUARI MARS Apoteket Nyckelpigan i Hammarby Sjöstad öppnade under första kvartalet. Apoteket var stängt under en tid men har nu öppnat med ny ägare. Apoteket Visborg i Visby har anslutits till. Ytterligare en filial med s Nära koncept har anslutits i februari och öppnar vid månadsskiftet mars-april. Filialen är etablerad i Vagnhärad. Totalt ingår nu 3 filialer i kedjan och utgör ett bra komplement till fullstora apotek. Totalt finns 159 apotek samt 3 filialer anslutna till. Under perioden har 7 apoteksförsäljningar genomförts och bidragit positivt till resultatet för den avvecklade verksamheten med 12,4 miljoner kronor i form av reavinster. Det totala förvärvspriset för dessa apotek uppgår till 29,8 miljoner kronor. Av köpeskillingen har 10,4 miljoner kronor finansierats via förlagslån och resterande 19,4 miljoner kronor betalats kontant. Per den sista mars var 11 apotek kvar till försäljning varav 6 apotek fortfarande var öppna för budgivning. Mer information finns att följa på hemsidan under rubriken eget apotek. 3 - delårsrapport januari mars 2013

4 En reservering på 2,4 miljoner kronor har belastat resultatet i dotterbolaget i Sverige Förvaltning AB. Dessa avser befarade kundförluster avseende förlagslån till enskilda apoteksbolag som ingår i kedjan. Koncernen består idag av moderbolaget i Sverige Holding AB, med helägda dotterbolagen i Sverige AB samt i Sverige Förvaltning AB. i Sverige Förvaltning AB delfinansierar köp av apotek till nya apoteksägare samt äger 1 % av aktierna i de enskilda apoteksbolagen. i Sverige AB är den centrala serviceorganisationen som ger de anslutna apoteken stöd med bl.a. inköp, sortiment, marknadsföring, IT-system, försäljning, kvalité samt ekonomi och personalfrågor. INTÄKTER Första kvartalet Intäkterna för kvarvarande verksamheten uppgick totalt till 47,6 (43,0) miljoner kronor, varav intäkter från serviceavgift ingår med 18,6 (38,6) miljoner kronor. Övriga intäkter på 38,6 (4,4) miljoner kronor består i huvudsak av vidarefakturering av lokalhyror samt intäkter från marknadsbidrag. RESULTAT Första kvartalet Rörelseresultatet för kvarvarande verksamheten är alltjämt positivt och uppgick under första kvartalet till 3,1 (5,0) miljoner kronor. Intäkterna har ökat jämfört med föregående period och det är framförallt marknadsbidragen som varit högre än förväntat. Periodens resultat belastas med kostnader på 2,4 miljoner kronor avseende befarade kundförluster för förlagslån till enskilda apoteksbolag som ingår i kedjan. De finansiella intäkterna är lägre i år, dels på grund av att räntesatsen på bolagets lån till apoteksbolag är rörligt och knutet till Stibor, och dels för att flera apoteksbolag amorterat sina lån (55,8 miljoner kronor under 2012). Resultat före skatt uppgår till 4,5 (8,3) miljoner kronor. INVESTERINGAR Första kvartalet Investeringar under första kvartalet uppgick till 0,2 (1,5) miljoner kronor och består främst av ombyggnader i apotek. KASSAFLÖDE Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital uppgick till 2,6 (-37,8) miljoner kronor. Avvikelsen mot första kvartalet 2012 beror främst på lägre betald skatt eftersom bolaget under perioden sålt färre apotek och därmed har även reavinsterna minskat. Skatt för perioden uppgår till 4,0 (43,5) miljoner kronor. Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten speglar allt tydligare den kvarvarande och långsiktiga verksamheten för bolaget. Kassaflödet från investerings- och finansieringsverksamheten uppgick till 23,7 (19,3) miljoner kronor och är till stora delar likvid från apoteksförsäljningar i samband med överlåtelser av apoteksbolag. Periodens kassaflöde uppgår till -13,9 (-18,4) miljoner kronor. Likvida medel uppgår till 130,7 miljoner kronor per 31 mars 2013 FINANSIELL STÄLLNING PER DEN 31 MARS 2013 Koncernens likvida medel uppgick per 31 mars 2013 till 130,7 miljoner kronor jämfört med 144,6 miljoner kronor per 31 december Koncernen har inga räntebärande skulder vid periodens slut. Koncernens soliditet är 82,7 procent per den 31 mars delårsrapport januari mars 2013

5 Ränteintäkter från likvida medel uppgår till 0,4 (1,4) miljoner kronor och ränteintäkter från utlåning till apoteksföretag från Förvaltning AB uppgår till 3,5 (5,1) miljoner kronor. Förvaltning AB startade utlåning till apoteksföretag i juni 2010 i samband med de första apoteksförsäljningarna. Totalt uppgår utlåningen till 189,6 miljoner kronor varav 10,4 miljoner kronor är nyutgivna förlagslån avseende finansiering av apoteksförsäljningar under Amorteringar och lösen av lån uppgår till 7,5 miljoner kronor under samma period. Periodens resultat belastas med kostnader på 2,4 miljoner kronor avseende befarade kundförluster för förlagslån till enskilda apoteksbolag som ingår i kedjan VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN Under april månad har ett apotek i Norrköping sålts. TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE Moderbolaget har under året inte köpt några tjänster från koncernföretag. Moderbolagets intäkter är i sin helhet hänförliga till koncernföretag. Vid inköp och försäljning mellan koncernföretag tillämpas samma principer för prissättning som vid transaktioner med extern part. RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER Koncernen arbetar med ett antal grundläggande principer för hantering av risker i olika delar av verksamheten. En Kredit-, Medlems- och Finanspolicy har fastslagits av styrelsen och beslutskommitté för medlems- och kreditärenden har inrättats. Ansvaret för detta regleras och hanteras via en arbetsordning för styrelse och en instruktion för vd. För ytterligare information om koncernens risker, riskexponering och riskhantering hänvisas till s årsredovisning för 2012 och MODERBOLAGET Nettoomsättningen för i Sverige Holding AB uppgick under perioden till 0,5 (0,5) miljoner kronor. Rörelseresultatet uppgick till -1,0 (-0,9) miljoner kronor. Resultatet efter skatt uppgick till -0,6 (-0,5) miljoner kronor. I moderbolaget är endast en person anställd. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som redovisas för koncernen är också relevanta för moderbolaget. Stockholm den 23 april delårsrapport januari mars 2013

6 Eva-Britt Gustafsson verkställande direktör Övrig information kommande rapporter Delårsrapport apr-jun 2013 Delårsrapport jul-sep augusti 28 oktober För mer information kontakta Tommy Wahlberg, ekonomichef tel Eva-Britt Gustafsson, verkställande direktör tel delårsrapport januari mars 2013

7 Koncernens rapport över totalresultat KONCERNENS RESULTATRÄKNING MSEK jan-mar jan-mar Helår Kvarvarande verksamhet Nettoomsättning 29,0 4,4 99,9 Övriga rörelseintäkter 18,6 38,6 73,8 Summa intäkter 47,6 43,0 173,7 Övriga externa kostnader -32,2-28,5-134,7 Personalkostnader -10,5-10,3-42,7 Avskrivningar och nedskrivningar -1,8 0,8-7,8 Summa rörelsekostnader -44,5-38,0-185,2 Rörelseresultat 3,1 5,0-11,5 Finansiella intäkter 3,9 6,9 22,3 Finansiella kostnader -2,5-3,6-7,6 Resultat före skatt 4,5 8,3 3,2 Inkomstskatt -2,3-2,2 3,6 Resultat från kvarvarande verksamhet 2,2 6,1 6,8 Resultat från avvecklad verksamhet 9,6 23,9 29,6 Periodens resultat 11,8 30,0 36,4 Övrigt totalresultat - - Periodens totalresultat 11,8 30,0 36,4 Specifikation resultat från avvecklade verksamheter Intäkter 72,4 178,7 492,3 Kostnader -72,9-182,4-513,8 Realisationsresultat 11,8 36,8 65,0 Finansnetto 0,0-0,6-0,4 Resultat före skatt 11,3 32,5 43,1 Inkomstskatt på rearesultat -1,7-8,6-15,6 Inkomstskatt 0,0 0,0 2,1 Resultat från avvecklad verksamhet 9,6 23,9 29,6 KONCERNENS BALANSRÄKNING 7 - delårsrapport januari mars 2013

8 MSEK TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella tillgångar 19,3 21,1 Materiella tillgångar Inventarier 1,9 1,2 Summa materiella anläggningstillgångar 21,2 22,3 Övriga anläggningstillgångar Uppskjuten skattefordran 6,0 6,0 Andra fordringar 189,2 189,0 Summa finansiella anläggningstillgångar 195,2 195,0 Summa anläggningstillgångar 216,4 217,3 Omsättningstillgångar Kundfordringar 15,3 26,6 Övriga fordringar 11,4 10,4 Skattefordran 59,6 27,4 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 5,0 5,6 Likvida medel 130,7 144,6 Summa omsättningstillgångar 222,0 214,6 Tillgångar som innehas för försäljning 60,6 86,7 SUMMA TILLGÅNGAR 499,0 518,6 EGET KAPITAL Aktiekapital 0,1 0,1 Övrigt tillskjutet kapital 174,9 174,9 Balanserad vinst 225,9 190,3 Årets totalresultat 11,8 36,4 Summa eget kapital 412,7 401,7 SKULDER Långfristiga skulder Övriga avsättningar 1,8 8,1 Uppskjuten skatteskuld 28,8 27,3 Summa långfristiga skulder 30,6 35,4 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 0,7 14,9 8 - delårsrapport januari mars 2013

9 Skatteskulder 0,0 0,0 Övriga skulder 17,8 16,2 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 14,7 16,3 Summa kortfristiga skulder 33,2 47,4 Summa skulder 63,8 82,8 Skulder hänförliga till tillgångar som ska säljas 22,5 34,1 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 499,0 518,6 RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRING I KONCERNENS EGET KAPITAL MSEK Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Balanserad vinst Årets resultat Summa eget kapital Ingående eget kapital 1 januari ,1 174,9 268,0 82,3 525,3 Föregående års resultat 82,3-82,3 0,0 Utdelning avseende ,0-160,0 Årets totalresultat 36,4 36,4 Utgående eget kapital 31 december ,1 174,9 190,3 36,4 401,7 Ingående eget kapital 1 januari ,1 174,9 190,3 36,4 401,7 Föregående års resultat 36,4-36,4 0,0 Likviderat DB -0,8-0,8 Årets totalresultat 11,8 11,8 Utgående eget kapital 31 mars ,1 174,9 225,9 11,8 412,7 KONCERNENS KASSAFLÖDE MSEK jan-mar jan-mar Helår Den löpande verksamheten 9 - delårsrapport januari mars 2013

10 Resultat före skatt från kvarvarande verksamhet 4,5 8,3 9,0 Resultat före skatt från avvecklad verksamhet 11,3 32,5 37,3 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar och nedskrivningar 1,7 2,2 8,7 Realisationsresultat -12,4-36,8-53,4 Övrigt 1,5-0,5 6,9 Betald skatt -4,0-43,5-67,5 Kassaflöde från den löpande verksamheten före 2,6-37,8-59,0 förändring av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Förändring av varulager 0,4 3,0 9,0 Förändring av övriga fordringar 21,8 4,7 66,2 Förändring av skulder -62,4-7,6-31,5 Kassaflöde från den löpande verksamheten -37,6-37,7-15,3 Investeringsverksamhet Investeringar i immateriella tillgångar 0,0 0,0 0,0 Investeringar i materiella anläggningstillgångar -0,2-3,4-2,6 Avyttring verksamhet 24,1 54,7 100,3 Förvärv av dotterbolag 0,0-4,4-4,6 Förändring långfristiga värdepapper -0,2-15,1 20,9 Kassaflöde från investeringsverksamhet 23,7 31,8 114,0 Finansieringsverksamhet Minskning av kortfristiga finansiella skulder 0,0-12,5-14,1 Utbetald utdelning 0,0 0,0-160,0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0,0-12,5-174,1 Periodens kassaflöde -13,9-18,4-75,4 Likvida medel vid periodens början 144,6 220,0 220,0 Likvida medel vid periodens slut 130,7 201,6 144,6 MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING jan-mar jan-mar Helår MSEK Intäkter 0,5 0,5 2,0 Summa intäkter 0,5 0,5 2, delårsrapport januari mars 2013

11 Övriga externa kostnader -0,3-0,3-3,4 Personalkostnader -1,2-1,1-4,7 Summa rörelsekostnader -1,5-1,4-8,1 Rörelseresultat -1,0-0,9-6,1 Finansiella intäkter 0,4 1,4 34,6 Finansiella kostnader 0,0-0,7-0,7 Resultat efter finansiella poster -0,6-0,2 27,8 Avsättning periodiseringsfond 0,0 0,0-7,3 Resultat före skatt -0,6-0,2 20,5 Inkomstskatt 0,0-0,3-6,9 Periodens resultat -0,6-0,5 13,6 Övrigt totalresultat Periodens totalresultat -0,6-0,5 13,6 MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING MSEK TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag 439,5 439,5 Uppskjuten skattefordran 6,0 6,0 Summa finansiella anläggningstillgångar 445,5 445,5 Summa anläggningstillgångar 445,5 445,5 Omsättningstillgångar Fordran koncernbolag 0,0 0,2 Övriga fordringar 0,0 0,2 Skattefordran 37,2 11,8 Likvida medel 125,3 137,3 Summa omsättningstillgångar 162,5 149,5 SUMMA TILLGÅNGAR 608,0 595, delårsrapport januari mars 2013

12 EGET KAPITAL Aktiekapital 0,1 0,1 Balanserad vinst 315,5 301,9 Årets totalresultat -0,6 13,6 Summa eget kapital 315,0 315,6 Obeskattade reserver Periodiseringsfond 69,3 69,3 SKULDER Kortfristiga skulder Checkräkningskredit 0,0 0,0 Leverantörsskulder 0,1 0,9 Skulder till koncernföretag 222,5 207,8 Skatteskulder 0,0 0,0 Övriga skulder 0,2 0,2 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 0,9 1,2 Summa kortfristiga skulder 223,7 210,1 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 608,0 595,0 MODERBOLAGETS KASSAFLÖDE jan-mar jan-mar Helår MSEK Den löpande verksamheten Resultat före skatt -0,6-0,2 20,6 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Övrigt 0,0 0,0-25,2 Betald skatt -25,4-39,2-67,4 Kassaflöde från den löpande verksamheten före -26,0-39,4-72,0 förändring av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Förändring av övriga fordringar 0,4-0,1-0,3 Förändring av skulder 13,6-0,3 210,6 Kassaflöde från den löpande verksamheten -12,0-39,8 138,3 Investeringsverksamhet 0,0 0,0 0,0 Kassaflöde från investeringsverksamhet 0,0 0,0 0,0 Finansieringsverksamhet Ökning av kortfristiga finansiella skulder 0,0 0,0 0, delårsrapport januari mars 2013

13 Utbetald utdelning 0,0 0,0-160,0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0,0 0,0-160,0 Periodens kassaflöde -12,0-39,8-21,7 Likvida medel vid periodens början 137,3 159,0 159,0 Likvida medel vid periodens slut 125,3 119,2 137,3 Not 1 Redovisningsprinciper Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med de International Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av International Accounting Standards Board (IASB) samt tolkningsuttalanden från International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) som har godkänts av EG-kommissionen för tillämpning inom EU. Denna delårsrapport är upprättad för koncernen i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering och Årsredovisningslagen och för moderbolaget i enlighet med Årsredovisningslagen. Redovisningsprinciperna som tillämpats för koncernen och moderbolaget överensstämmer, om ej annat anges nedan, med de redovisningsprinciper som användes vid upprättandet av den senaste årsredovisningen. Nya redovisningsprinciper Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med vad som framgår av årsredovisningen 2012, utom vad gäller för ett antal mindre ändringar av befintliga standarder samt nya tolkningar, vilka har trätt i kraft per 1 januari Dessa bedöms inte ha någon väsentlig effekt på koncernens eller moderbolagets resultat, finansiella ställning eller upplysningar. Definitioner Bruttovinst Skillnad mellan nettoomsättning och varukostnader. Bruttovinstmarginal Skillnad mellan nettoomsättning och varukostnader i procent av nettoomsättningen. Avkastning på eget kapital Resultat efter skatt i procent av eget kapital. Soliditet Eget kapital i procent av balansomslutningen delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2012

Delårsrapport januari mars 2012 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Apoteksgruppen har sedan omregleringen av apoteksmarknaden haft i uppdrag att sälja 150 apotek till småföretagare samt att skapa en stöd- och serviceorganisation

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni 2014 APOTEKSGRUPPENS POSITION Apoteksgruppen är med sina 165 anslutna apotek den fjärde största apoteksaktören i Sverige. Apoteken omsätter tillsammans 3,4 miljarder kronor på

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni 2014 APOTEKSGRUPPENS POSITION Apoteksgruppen är med sina 166 anslutna apotek den fjärde största apoteksaktören i Sverige. Apoteken omsätter tillsammans 3,4 miljarder kronor på

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Omsättningstillväxt och stärkt varumärke Omsättningen uppgick till 341,2 MSEK (219,5), en ökning med 55%. Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (11,7), motsvarande

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

Stronghold Invest AB (publ)

Stronghold Invest AB (publ) Stronghold Invest AB (publ) Org.nr 556713-9067 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernens nettoomsättning ökade med 19 % till 256 (216) MSEK Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) 18 (-3) MSEK,

Läs mer

Förbättrat kassaflöde från den löpande verksamheten

Förbättrat kassaflöde från den löpande verksamheten Boule Diagnostics AB (publ) Bokslutskommuniké januari - december 2013 Förbättrat kassaflöde från den löpande verksamheten Kvartalet oktober - december 2013 Nettoomsättningen uppgick till MSEK 72,2 (76,3),

Läs mer

Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning

Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning 1 av 7 Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning Omsättningen för det andra kvartalet uppgick till 163 miljoner kronor, en minskning med 35 procent jämfört med samma period föregående

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

Produkten kombinerar ett världsledande affärssystem (Microsoft Dynamics AX) med

Produkten kombinerar ett världsledande affärssystem (Microsoft Dynamics AX) med Omsättning 23,2 (20,7) MKR Rörelsemarginal neg (2,6) % Rörelseresultat 2,9 (0,5) MKR Kassaflöde 37,7 (0,1) MKR Resultat efter skatt 2,8 (0,5) MKR Resultat per aktie 0,08 (0,01) SEK Omsättning 47,1 (38,9)

Läs mer

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ)

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2010 Nettoomsättningen uppgår till 30 269 (20 487) kkr motsvarande en tillväxt om 48% Tillväxten exklusive avyttrade och förvärvade enheter

Läs mer

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Styrelsen för TrustBuddy International AB, noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande bokslutskommunike januari - december 2011 Inledande

Läs mer

Swedol AB (publ) Delårsrapport 1 januari--30 juni 2015

Swedol AB (publ) Delårsrapport 1 januari--30 juni 2015 Swedol AB (publ) Delårsrapport 1 januari--30 juni 2015 Tillväxt och ökat resultat Andra kvartalet i sammandrag Intäkterna uppgick till 393,2 Mkr (346,7), +13,4 %. Rörelseresultatet uppgick till 21,6 Mkr

Läs mer

Jeeves ökar försäljningen trots tuffa tider

Jeeves ökar försäljningen trots tuffa tider Jeeves ökar försäljningen trots tuffa tider Januari december 008 Intäkterna från den löpande verksamheten uppgick till 58,3 Mkr (30,) och ökade med % (9) Programintäkterna uppgick till 5, Mkr (,4) och

Läs mer

Fortsatt stark tillväxt och stärkt position

Fortsatt stark tillväxt och stärkt position Q1 FÖRSTA KVARTALET 1 SEPTEMBER 2014 30 NOVEMBER 2014 Fortsatt stark tillväxt och stärkt position Första kvartalet 20 i sammandrag Första kvartalet Nettoomsättningen ökade med 13 procent under kvartalet

Läs mer

Stronghold Invest AB (publ)

Stronghold Invest AB (publ) Stronghold Invest AB (publ) Org.nr 556713-9067 Bokslutskommuniké 2013 Omsättningen ökade med 7 procent till 898 (836) MSEK Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) 84 (79) MSEK, rörelsemarginal 9,4%

Läs mer

Delårsrapport första kvartalet 2015 Bra inledning på 2015 ny struktur på plats

Delårsrapport första kvartalet 2015 Bra inledning på 2015 ny struktur på plats Delårsrapport första kvartalet 215 Bra inledning på 215 ny struktur på plats i sammandrag Koncernens nettoomsättning uppgick till 23 673 (19 755). Exklusive effekten från förvärvet av Apotek Hjärtat var

Läs mer

Delårsrapport fjärde kvartalet 2014 Index International AB (publ) 01.10.2014 31.12.2014

Delårsrapport fjärde kvartalet 2014 Index International AB (publ) 01.10.2014 31.12.2014 Delårsrapport fjärde kvartalet 2014 Index International AB (publ) 01.10.2014 31.12.2014 Index International AB (Publ.) Corporate Identity Number 556561-0770 2 Sammanfattning av fjärde kvartalet 2014 Nettoomsättningen

Läs mer

Första kvartalet i korthet

Första kvartalet i korthet Bilprovningen Delårsrapport januari-mars 2013 Organisationsnummer: 556089-5814 Första kvartalet i korthet Efter mer än ett års intensivt arbete avslutades delförsäljningen av Bilprovningens stationsnätverk

Läs mer

Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2012

Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2012 Pressinformation 31 maj 2012 Kvartalsrapport första kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2012

Delårsrapport januari-september 2012 AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ) Delårsrapport januari-september Händelser under delårsperioden januari-september Omsättningen ökade med 45% för perioden januari till september jämfört

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141. Bokslutskommuniké 2006. Sammandrag för koncernen

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141. Bokslutskommuniké 2006. Sammandrag för koncernen Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Bokslutskommuniké 2006 Sammandrag för koncernen Elverkets nettoomsättning ökade under räkenskapsåret 2006 med 12 % till 302 886 tkr jämfört

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Avvaktande konjunktur. Börsnotering genomförd. HANZA inleder en ny fas ANDRA KVARTALET (1 april 30 juni 2014) Nettoomsättningen uppgick till 257,0 MSEK, en ökning mot

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 1 DELÅRSRAPPORT NEW WAVE GROUP AB PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2015 Omsättningen uppgick till 1 096 mkr, vilket var 21 % högre än föregående år (909 mkr). Rörelseresultat uppgick

Läs mer

ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr. 556065-4054

ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr. 556065-4054 ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr. 556065-4054 DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2015 Omsättningen fortsätter öka Omsättningen ökade med 5,5 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år Stark försäljningstillväxt

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Bilprovningen Organisationsnummer: 556089-5814 Bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommuniké 2012 Dotterbolaget Besiktningskluster 1 AB med 70 stationer avyttrades. Under året såldes även merparten av koncernens

Läs mer

Clas Ohlson: Bokslutskommuniké 2011-05-01 2012-04-30

Clas Ohlson: Bokslutskommuniké 2011-05-01 2012-04-30 Clas Ohlson: Bokslutskommuniké 2011-05-01 2012-04-30 Kvartal 4 * Försäljningen uppgick till 1 272 Mkr (1 164), +9% * Rörelseresultatet uppgick till 10 Mkr (4) * Vinst efter skatt uppgick till 7 Mkr (0)

Läs mer

Omsättningen uppgick till 106,0 (74,6) miljoner kronor, en ökning med 31,4 miljoner kronor (42%) jämfört med motsvarande period föregående år.

Omsättningen uppgick till 106,0 (74,6) miljoner kronor, en ökning med 31,4 miljoner kronor (42%) jämfört med motsvarande period föregående år. Pressmeddelande 23 oktober, 2008 (11 sidor) BioGaia AB Delårsrapport 1 januari 30 september 2008 (Siffror inom parantes avser motsvarande period föregående år) Omsättningen uppgick till 106,0 (74,6) miljoner

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20090101 20091231 Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 114,2 (961,1) MSEK, en ökning med 16%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 171,7 (135,5) MSEK,

Läs mer