Delårsrapport januari mars 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport januari mars 2012"

Transkript

1 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: Apoteksgruppen har sedan omregleringen av apoteksmarknaden haft i uppdrag att sälja 150 apotek till småföretagare samt att skapa en stöd- och serviceorganisation för dessa. I delårsbokslutet för Apoteksgruppen har apotek som ej är sålda och apotek som har sålts under delårsperioden, samt försäljningsomkostnader för dessa definierats och särredovisats som avvecklad verksamhet. Vid periodens utgång var 29 apotek under egen drift och under försäljning. Kvarvarande verksamhet är den serviceorganisation som byggts upp som stöd för apoteksföretagare och som kommer att vara den långsiktiga organisationen. Delårsrapport januari mars 2012 Delårsperioden januari - mars 2012, kvarvarande verksamhet Totala intäkter uppgick till 43,0 miljoner kronor, en ökning med 8,8 Mkr jämfört mot samma period Rörelseresultatet uppgick till 5,0 miljoner kronor (-14,2) Periodens resultat uppgick till 6,1 miljoner kronor (-9,9) Ett nytt apotek har anslutits till Apoteksgruppen, apoteket Årsta i Uppsala Delårsperioden januari - mars 2012, avvecklad verksamhet Under perioden har ytterligare 8 apotek sålts, 2 har köpts tillbaka. Totalt har därmed 122 av 151 apotek sålts och överlämnats till nya apoteksägare. 29 apotek är kvar att sälja varav 9 av dessa apotek beräknas bli sålda under andra kvartalet Reavinster för de 8 apotek som sålts under perioden uppgår till 36,8 miljoner kronor. 1 - Apoteksgruppen delårsrapport januari mars 2012

2 Nyckeltal MSEK Jan-Mar 2012 Jan-Mar 2011 Jan-Dec 2011 Kvarvarande verksamhet Intäkter 43,0 34,2 163,2 Rörelseresultat 5,0-14,2-72,6 Periodens resultat 6,1-9,9-51,8 Soliditet % 79,5 n/a 72,6 Kassaflöde -18,4 78,2-95,0 Räntabilitet på eget kapital % 5,6 n/a 14,1 Moderbolaget Intäkter 0,5 0,9 2,8 Periodens resultat -0,5-0,1 127,3 Soliditet % 94,8 92,5 88,4 Kvartalsrapporten för perioden jan-mar 2011 rapporterades för dotterbolaget Apoteksgruppen i Sverige AB och ej för koncernen. VD kommentar Antalet apotek har sedan omregleringen ökat med drygt 30% vilket innebär att det i dag finns ca apotek att jämföra med 930 före. Sammantaget med att öppettiderna har ökat har det inneburit en markant ökad service för kunderna. Konkurrensen på marknaden är stark med många nya apotek och aktörer samt konkurrens från dagligvaruhandeln vad avser receptfria läkemedel. Ett antal av de nya aktörerna visar minskad omsättning och negativa lönsamhetstal, både på grund av den hårda konkurrensen men också på grund av stora investeringar i nya apotek och datasystem i apoteksdriften. Volymerna har minskat för Apoteksgruppen medan lönsamheten har kunnat bibehållas. Verksamheten har utvecklats med ett antal intressanta tjänster och produkter inte minst det egna varumärket ELW inom hudvård sol och hygien. Denna serie är Svanenmärkt och de oparfymerade produkterna är godkända av Astma- och Allergiförbundet. Ytterligare produkter inom varumärket bedöms lanseras under året. De enskilda apoteken har utvecklat lokala samarbeten och tjänster för att ge en förbättrad service inte minst på mindre orter. Under början av året har ett nytt apotek anslutits till Apoteksgruppen, vilket innebär att den nu omfattar 156 apotek. Detta har utgjort ett attraktivt komplement av nya apotek huvudsakligen på mindre eller mellanstora orter. Eva-Britt Gustafsson Verkställande direktör. 2 - Apoteksgruppen delårsrapport januari mars 2012

3 Koncernen VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN JANUARI MARS Ett nytt apotek har anslutits till Apoteksgruppen, apoteket Årsta i Uppsala. Det är det första nyetablerade apoteket som anslutits till kedjan där apoteksägaren ej är tidigare medlem i kedjan. Totalt ingår nu 156 apotek i kedjan. 29 apotek återstår nu att sälja. De 8 apoteksförsäljningar som genomförts under perioden har bidragit positivt i resultatet för den avvecklade verksamheten med 36,8 MSEK i form av reavinst. En reservering på 3,0 Mkr har gjorts i dotterbolaget Apoteksgruppen i Sverige Förvaltning AB. Detta avser fordran för förlagslån till enskilda apoteksbolag som ingår i kedjan. Ett apoteksbolag med två apotek i Uppsala-området har köps tillbaka av under perioden. Dessa apotek kommer inom kort att läggas ut till försäljning. Koncernen består idag av moderbolaget Apoteksgruppen i Sverige Holding AB, med dotterbolagen Apoteksgruppen i Sverige AB samt Apoteksgruppen i Sverige Förvaltning AB. Apoteksgruppen i Sverige Förvaltning AB delfinansierar köp av apotek till nya apoteksägare samt äger en procent i de enskilda apoteksbolagen. Apoteksgruppen i Sverige AB är den centrala serviceorganisationen som ger medlemmarna stöd med bl.a. inköp, sortiment, marknadsföring, IT-system, försäljning, kvalité samt ekonomi och personalfrågor. Under första kvartalet förvärvades ett apoteksbolag, Apoteksgruppen i Uppsala och Heby Nr 1 AB som numera är helägt av koncernen. INTÄKTER Perioden januari mars Intäkterna för kvarvarande verksamhet uppgick totalt till 43,0 (34,2) MSEK, varav intäkter från serviceavgift ingår med 38,6 (18,0) MSEK. Övriga rörelseintäkter på 4,4 (16,2) MSEK består i huvudsak av vidarefakturering av lokalhyror samt intäkter från marknadsbidrag. RESULTAT Perioden januari mars Rörelseresultatet för kvarvarande verksamhet var för första gången positivt och uppgick till 5,0 (-14,2) MSEK. Koncernens intäkter har ökat i takt med att fler apotek nu är sålda till apoteksägare. Samtidigt har den centrala serviceorganisationen blivit mer kostnadseffektiv, där framförallt externa kostnader 3 - Apoteksgruppen delårsrapport januari mars 2012

4 för IT, marknadsföring och konsulttjänster minskat. Från årsskiftet har Apoteksgruppen byggt upp en egen IT-support till apoteken i kedjan, tidigare har denna tjänst avropats från en extern part. Förändringen av IT-support har lett till förbättrat stöd till apoteken och samtidigt minskat de centrala ITkostnaderna. Periodens totala resultat uppgick för perioden till 6,1 (-9,9) MSEK för kvarvarande verksamhet. Totalresultatet för perioden där även resultat från avvecklad verksamhet ingår uppgick till 30,0 (30,7) MSEK. I totalresultatet ingår även reavinster vid försäljning av apotek med 36,8 (41,8) MSEK. INVESTERINGAR Perioden januari mars Investeringar under första kvartalet uppgick till 1,5 MSEK, framförallt är det löpande investeringar i de apotek som är till försäljning. KASSAFLÖDE Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -37,7 (56,6) MSEK. Det negativa kassaflödet beror framförallt på att bolaget under perioden betalt slutlig skatt på 43,5 Mkr. Kassaflödet från investerings- och finansieringsverksamheten uppgick till 19,3 (21,6) MSEK och är till stora delar intäkter från apoteksförsäljningar minskat med förlagslån till apoteksbolag. Likvida medel uppgår till 201,6 MSEK per 31 mars 2012, jämfört med 220,0 MSEK per 31 december Periodens kassaflöde uppgår till -18,4 MSEK. FINANSIELL STÄLLNING PER DEN 31 MARS 2012 Koncernens likvida medel uppgick per 31 mars 2012 till 201,6 MSEK. Koncernens immateriella tillgångar uppgick till 26,6 MSEK. Koncernen har inga räntebärande skulder. Koncernens soliditet uppgår till 79,5 procent per den 31 mars 2012 jämfört med 74,6 procent per den 31 december Ränteintäkter från utlåning till apoteksföretagare från Apoteksgruppen i Sverige Förvaltning AB uppgår till 5,1 MSEK. Apoteksgruppen Förvaltning AB startade utlåning till apoteksägare i juni 2010 i samband med de första apoteksförsäljningarna. Totalt uppgår utlåningen vid periodens utgång till 245,1 Mkr. VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN En fortsatt försäljning av apotek pågår, efter balansdagen har ytterligare 2 apotek sålts i april. Budgivning pågår för cirka hälften av kvarvarande apotek och där tillträde för 7 av dessa förväntas ske under andra kvartalet RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER Apoteksgruppen arbetar med ett antal grundläggande principer för hantering av risker i olika delar av verksamheten. En Kredit-, Medlems- och Finanspolicyn har fastslagits av styrelsen och en beslutskommitté för medlems- och kreditärenden finns på plats. Instruktionen för denna kommitté är fastställd av styrelsen. Affärsmässiga risker Apoteksgruppens övergripande mål är att sälja samtliga 150 apotek till småföretagare, 29 apotek återstår att sälja. Framtida intäkter för Apoteksgruppen är beroende av försäljningsutvecklingen i dessa apoteksbolag. En ökad konkurrens i samband med omregleringen av apoteksmarknaden innebär därför en risk för minskad omsättning för koncernen. I dotterbolaget Apoteksgruppen i Sverige Förvaltning AB delfinansieras köp av apotek till nya apotekägare. Den totala utlåningen uppgår till 245,1 MSEK och där en framtida lönsamhet för apoteken är av betydande vikt för att undvika kreditförluster. 4 - Apoteksgruppen delårsrapport januari mars 2012

5 Operativa risker Apoteksgruppen tillhandahåller IT- relaterade systemlösningar och tjänster till medlemmarnas apotek Det är av stor vikt att dessa system och tjänster fungerar bra och utan risk för störningar i apoteksdriften. För ytterligare information om koncernens risker, riskexponering och riskhantering hänvisas till Apoteksgruppens årsredovisning för 2011 och Moderbolaget Nettoomsättningen för Apoteksgruppen i Sverige Holding AB uppgick under perioden till 0,5 (0,9) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till -1,4 (-1,1) MSEK och resultatet efter skatt uppgick till -0,5 (-0,1) MSEK. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som redovisas för koncernen är också relevanta för moderbolaget. Rapporten har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. Stockholm den 26 april 2012 Eva-Britt Gustafsson verkställande direktör Kalender Kvartalsrapport april-juni 15 augusti 2012 Kvartalsrapport juli-september 29 oktober 2012 För mer information Tommy Wahlberg, ekonomichef tel Eva-Britt Gustafsson, verkställande direktör tel Apoteksgruppen delårsrapport januari mars 2012

6 Koncernens rapport över totalresultat KONCERNENS RESULTATRÄKNING MSEK jan-mar jan-mar Helår Kvarvarande verksamhet Nettoomsättning 4,4 16,2 96,8 Övriga rörelseintäkter 38,6 18,0 66,4 Summa intäkter 43,0 34,2 163,2 Övriga externa kostnader -28,5-39,0-192,8 Personalkostnader -10,3-9,4-36,8 Avskrivningar och nedskrivningar 0,8 0,0-6,2 Summa rörelsekostnader -38,0-48,4-235,8 Rörelseresultat 5,0-14,2-72,6 Finansiella intäkter 6,9 5,2 25,9 Finansiella kostnader -3,6 0,0-1,3 Resultat före skatt 8,3-9,0-48,0 Inkomstskatt -2,2-0,9-3,8 Resultat från kvarvarande verksamhet 6,1-9,9-51,8 Resultat från avvecklad verksamhet 23,9 40,6 134,1 Periodens resultat 30,0 30,7 82,3 Periodens totalresultat 30,0 30,7 82,3 Specifikation resultat från avvecklade verksamheter Intäkter 178,7 360, ,5 Kostnader -182,4-350,8-996,1 Realisationsresultat 36,8 41,8 135,3 Finansnetto -0,6 0,0 0,0 Resultat före skatt 32,5 51,6 158,7 Inkomstskatt på rearesultat -8,6-11,0-24,6 Inkomstskatt 0,0 0,0 0,0 Resultat från avvecklad verksamhet 23,9 40,6 134,1 6 - Apoteksgruppen delårsrapport januari mars 2012

7 KONCERNENS BALANSRÄKNING MSEK TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella tillgångar 26,6 28,5 Materiella tillgångar Inventarier 2,0 2,0 Summa materiella anläggningstillgångar 28,6 30,5 Övriga anläggningstillgångar Uppskjuten skattefordran 7,1 7,1 Andra fordringar 233,5 231,0 Summa finansiella anläggningstillgångar 240,5 238,1 Summa anläggningstillgångar 269,2 268,6 Omsättningstillgångar Kundfordringar 12,0 11,7 Övriga fordringar 11,6 14,7 Skattefordran 3,4 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 16,5 8,3 Likvida medel 201,6 220,0 Summa omsättningstillgångar 245,1 254,7 Tillgångar som innehas för försäljning 184,3 179,1 SUMMA TILLGÅNGAR 698,6 702,4 EGET KAPITAL Aktiekapital 0,1 0,1 Övrigt tillskjutet kapital 174,9 174,9 Balanserad vinst 350,3 268,0 Årets totalresultat 30,0 82,3 Summa eget kapital 555,3 525,3 SKULDER Långfristiga skulder Uppskjuten skatteskuld 29,5 29,3 Summa långfristiga skulder 29,5 29,3 7 - Apoteksgruppen delårsrapport januari mars 2012

8 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 12,3 27,2 Skatteskulder 0,0 50,9 Övriga skulder 14,9 9,8 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 11,7 18,2 Summa kortfristiga skulder 38,9 106,1 Summa skulder 67,4 134,4 Skulder hänförliga till tillgångar som ska säljas 74,9 41,7 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 698,6 702,4 FÖRÄNDRING I KONCERNENS EGET KAPITAL MSEK Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Andra reserver Balanserad vinst Årets resultat Summa eget kapital Ingående balans 1 januari ,1 174,9 0,0 471,0 646,0 Periodens totalresultat 0,0 82,3 82,3 Utdelning -203,0-203,0 Utgående balans 31 december ,1 174,9 0,0 268,0 82,3 525,3 Ingående balans 1 januari ,1 174,9 0,0 268,0 82,3 525,3 Fg års totalresultat 82,3-82,3 0,0 Utdelning 0,0 Periodens totalresultat 30,0 30,0 Utgående balans 31 mars ,1 174,9 0,0 350,3 30,0 555,3 8 - Apoteksgruppen delårsrapport januari mars 2012

9 KONCERNENS KASSAFLÖDE MSEK jan-mar jan-mar Helår Den löpande verksamheten Resultat före skatt från kvarvarande verksamhet 8,3-9,5-48,0 Resultat före skatt från avvecklad verksamhet 32,5 51,6 158,7 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar 2,2 2,4 6,2 Realisationsresultat -36,8-41,8-134,7 Övrigt -0,5-7,6 Betald skatt -43,5-6,3-19,5 Kassaflöde från den löpande verksamheten före -37,8-3,6-29,7 förändring av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Förändring av varulager 3,0 9,9-5,5 Förändring av övriga fordringar 4,7 58,0 130,3 Förändring av skulder -7,6-7,7-73,4 Kassaflöde från den löpande verksamheten -37,7 56,6 21,6 Investeringsverksamhet Investeringar i immateriella tillgångar 0,0-3,2-15,3 Investeringar i materiella anläggningstillgångar -3,4 3,0-9,1 Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar 0,0-0,0 Avyttring verksamhet 54,7 40,7 174,5 Förvärv av rörelse -4,4 - - Förändring långfristiga värdepapper -15,1-18,9-63,7 Kassaflöde från investeringsverksamhet 31,8 21,6 86,4 Finansieringsverksamhet Minskning av kortfristiga finansiella skulder -12,5 - - Utbetald utdelning ,0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -12,5 0,0-203,0 Periodens kassaflöde -18,4 78,2-95,0 Likvida medel vid periodens början 220,0 315,4 315,0 Likvida medel vid periodens slut 201,6 393,6 220,0 9 - Apoteksgruppen delårsrapport januari mars 2012

10 MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING jan-mar jan-mar Helår MSEK Intäkter 0,5 0,9 2,8 Summa intäkter 0,5 0,9 2,8 Övriga externa kostnader -0,3-0,4-3,6 Personalkostnader -1,1-1,6-4,5 Summa rörelsekostnader -1,4-2,0-8,1 Rörelseresultat -0,9-1,1-5,3 Finansiella intäkter 1,4 1,3 168,8 Finansiella kostnader -0,7 0,0 0,0 Resultat efter finansiella poster -0,2 0,2 163,5 Avsättning periodiseringsfond 0,0 0,0-20,2 Resultat före skatt -0,2 0,2 143,3 Inkomstskatt -0,3-0,3-16,0 Periodens resultat -0,5-0,1 127, Apoteksgruppen delårsrapport januari mars 2012

11 MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING MSEK TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag 408,3 408,3 Uppskjuten skattefordran 7,1 7,1 Summa finansiella anläggningstillgångar 415,4 415,4 Summa anläggningstillgångar 415,4 415,4 Omsättningstillgångar Fordran koncernbolag 0,2 0,0 Övriga fordringar 0,3 0,1 Skattefordran 0,0 0,0 Likvida medel 119,1 159,0 Summa omsättningstillgångar 119,6 159,1 SUMMA TILLGÅNGAR 535,0 574,5 EGET KAPITAL Aktiekapital 0,1 0,1 Balanserad vinst 462,0 334,6 Årets totalresultat -0,6 127,3 Summa eget kapital 461,5 462,0 Obeskattade reserver Periodiseringsfond 62,0 62,0 SKULDER Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 0,0 0,6 Skulder till koncernföretag 0,3 0,1 Skatteskulder 10,0 48,7 Övriga skulder 0,8 0,4 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 0,4 0,7 Summa kortfristiga skulder 11,5 50,5 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 535,0 574, Apoteksgruppen delårsrapport januari mars 2012

12 MODERBOLAGETS KASSAFLÖDE jan-mar Helår MSEK Den löpande verksamheten -0,2 143,2 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Övrigt 0,0-144,8 Betald skatt -39,2-0,6 Kassaflöde från den löpande verksamheten före -39,4-2,2 förändring av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Förändring av övriga fordringar -0,1 0,0 Förändring av skulder -0,3 2,0 Kassaflöde från den löpande verksamheten -39,8-0,2 Investeringsverksamhet 0,0 0,0 Kassaflöde från investeringsverksamhet 0,0 0,0 Finansieringsverksamhet Utbetald utdelning 0,0 0,0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0,0 0,0 Periodens kassaflöde -39,8-0,2 Likvida medel vid periodens början 158,9 159,2 Likvida medel vid periodens slut 119,1 159,0 Not 1 Redovisningsprinciper Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34 och Bokföringsnämndens Allmänna Råd om frivillig delårsrapportering (BFNAR 2007:1). Koncernen tillämpar samma redovisningsprinciper såsom de beskrivits i årsredovisningen för Definitioner Bruttovinstmarginal Skillnad mellan nettoomsättning och varukostnader i procent av nettoomsättningen. Räntabilitet på eget kapital Resultat efter skatt i procent av genomsnittsvärdet för eget kapital ((IB + UB)/2) för aktuell period. Soliditet Justerat eget kapital i procent av balansomslutningen Apoteksgruppen delårsrapport januari mars 2012

Delårsrapport januari juni 2012

Delårsrapport januari juni 2012 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB har sedan omregleringen av apoteksmarknaden haft i uppdrag att sälja 150 apotek till småföretagare samt att skapa

Läs mer

Apoteksgruppen Delårsrapport januari september 2011

Apoteksgruppen Delårsrapport januari september 2011 Apoteksgruppen Delårsrapport januari september 2011 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Apoteksgruppen har sedan omregleringen av apoteksmarknaden haft i uppdrag att sälja 150 apotek

Läs mer

Bokslutskommuniké 2011 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966

Bokslutskommuniké 2011 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Din lokala hälsopartner för ökat välbefinnande Bokslutskommuniké 2011 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Sammanfattning av verksamheten 2011 Fyra nya apotek har anslutits till Apoteksgruppen

Läs mer

KVARVARANDE VERKSAMHET AVVECKLAD VERKSAMHET* Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966

KVARVARANDE VERKSAMHET AVVECKLAD VERKSAMHET* Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 KVARVARANDE VERKSAMHET Första kvartalet januari - mars 2013 Nettointäkterna uppgick till 47,6 (43,0) miljoner kronor Rörelseresultatet uppgick till 3,1 (5,0) miljoner

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011

Delårsrapport januari juni 2011 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Delårsrapport januari juni 2011 Totala nettoomsättningen för koncernen uppgick till 700 miljoner kronor. Nettoomsättningen i jämförbara apotek minskade

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2014 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966

Delårsrapport januari-mars 2014 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Delårsrapport januari-mars 2014 i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Sammanfattning av första kvartalet 2014 Nettoomsättningen ökade under perioden med 52 % och uppgick till 72,4 (47,6) miljoner kronor.

Läs mer

Delårsrapport januari september 2012

Delårsrapport januari september 2012 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB har sedan omregleringen av apoteksmarknaden haft i uppdrag att sälja 150 apotek till småföretagare samt att skapa

Läs mer

KVARVARANDE VERKSAMHET

KVARVARANDE VERKSAMHET *Apoteksgruppen i Sverige Holding AB har sedan omregleringen av apoteksmarknaden haft i uppdrag att sälja 150 apotek till småföretagare samt skapa en stöd- och serviceorganisation för dessa. Apotek som

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2013 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr:

Delårsrapport januari-september 2013 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: Delårsrapport januari-september 2013 i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 alternativet för egenföretagare är en frivillig apotekskedja, där varje apotek ägs av egenföretagare. Närheten till den lokala

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966

Bokslutskommuniké 2013 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 är en apotekskedja med frivilligt anslutna apotek, där varje apotek ägs av en egenföretagare. Närheten till den lokala marknaden speglar vår affärsidé och vårt

Läs mer

Apoteksgruppen - din lokala hälsopartner

Apoteksgruppen - din lokala hälsopartner Apoteksgruppen - din lokala hälsopartner Apoteksgruppen är en frivillig apotekskedja, som består av 164 apotek samt tre filialer vilka ägs och drivs av cirka 180 egenföretagare. Apoteksägarna får genom

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni 2014 APOTEKSGRUPPENS POSITION Apoteksgruppen är med sina 165 anslutna apotek den fjärde största apoteksaktören i Sverige. Apoteken omsätter tillsammans 3,4 miljarder kronor på

Läs mer

Apoteksgruppen din lokala hälsopartner

Apoteksgruppen din lokala hälsopartner Delårsrapport januari juni 2014 Apoteksgruppen din lokala hälsopartner Apoteksgruppen är en frivillig apotekskedja, som består av 175 apotek samt tre filialer vilka ägs och drivs av cirka 180 egenföretagare.

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL

Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Väsentliga händelser under 2013 APL har under 2013 haft en positiv försäljningsutveckling inom både Affärsområde Vård & Apotek och inom Affärsområde

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 26 585 (21 406) TSEK, en ökning med 24%. EBITDA uppgick till 5 492 (4 496) TSEK en ökning med 996 TSEK motsvarande 22%. EBITDA-marginalen uppgick till 20,7 (21,0)%,. Årets

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni 2014 APOTEKSGRUPPENS POSITION Apoteksgruppen är med sina 165 anslutna apotek den fjärde största apoteksaktören i Sverige. Apoteken omsätter tillsammans 3,4 miljarder kronor på

Läs mer

Apoteksgruppen din lokala hälsopartner

Apoteksgruppen din lokala hälsopartner Delårsrapport januari juni 2014 Apoteksgruppen din lokala hälsopartner Apoteksgruppen är en frivillig apotekskedja, som består av 177 apotek samt tre filialer vilka ägs och drivs av cirka 180 egenföretagare.

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2017

Delårsrapport januari juni 2017 Delårsrapport januari juni Apoteksgruppen i Sverige Holding AB Org. nr: 556481-5966 Starkt kvartal trots hård konkurrens Apoteksgruppen befäste sin marknadsposition under det andra kvartalet, tack vare

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Almi Företagspartner AB Org.nr 556481-6204. Koncernens resultaträkning Mkr 2012 2011 1 januari - 30 juni

Almi Företagspartner AB Org.nr 556481-6204. Koncernens resultaträkning Mkr 2012 2011 1 januari - 30 juni Koncernens resultaträkning Mkr 2012 2011 1 januari - 30 juni Intäkter Ränteintäkter & andra finansiella intäkter 238,2 240,4 Anslag 165,0 154,4 Övriga rörelseintäkter 75,5 88,2 478,7 483,0 Rörelsens kostnader

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni 2014 APOTEKSGRUPPENS POSITION Apoteksgruppen är med sina 165 anslutna apotek den fjärde största apoteksaktören i Sverige. Apoteken omsätter tillsammans 3,4 miljarder kronor på

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 28 000 21 000 14 000 7 000 0 Q3-14 Q4-14 Q1-15 Q2-15 Q3-15 Q4-15 Q1-16 Q2-16 Oms EBITDA 5000 3750 2500 1250 0-1250 2 4 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 6 8 TSEK 2016 apr-jun 2015

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april 2016 30 juni 2016 April Juni 2016 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,7 (-0,8) MSEK. Resultat efter

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 2 4 6 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 8 TSEK 2016 jul-sep jul-sep 2016 jan-sep jan-sep jan-dec Nettoomsättning 20 529 9 976 67 094 36 079 53 696 Aktiverat arbete 0 0 0 0 850 Handelsvaror

Läs mer

Delårsrapport januari september 2017

Delårsrapport januari september 2017 Delårsrapport januari september Apoteksgruppen i Sverige Holding AB Org. nr: 556481-5966 Tydligt värdeskapande i ökande konkurrens Apoteksgruppen fortsatte att utvecklas enligt förväntningarna under tredje

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Resultaträkning

Resultaträkning Resultaträkning 1999-07-01-1999-12-31 1998-07-01-1999-06-30 Kkr 6 månader 12 månader* Rörelsens intäkter m m Visa rad Visa rad Nettoomsättning 9 837 8 289 Aktiverat arbete för egen räkning 0 1 215 Summa

Läs mer

Halvårsrapport Januari - juni 2016

Halvårsrapport Januari - juni 2016 Halvårsrapport Januari - juni 2016 Period 1 april 30 juni 2016 Nettoomsättningen uppgår till 100 849 (90 655) kkr motsvarande en tillväxt om 11,2 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 10

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2017

Delårsrapport Januari mars 2017 Delårsrapport Januari mars 2017 Period 1 januari - 31 mars 2017 Nettoomsättningen uppgår till 84 399 (72 353) kkr motsvarande en tillväxt om 16,6 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 394

Läs mer

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015.

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015. Dignita Systems AB (publ), orgnr 556582-5964 Nettoomsättning uppgick till cirka 3,9 MSEK (4,9 MSEK) Rörelseresultat före avskrivning (EBITDA) uppgick till cirka 95 KSEK (43 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Bokslutsrapport för Betting Promotion

Bokslutsrapport för Betting Promotion Bokslutsrapport för Betting Promotion Betting Promotions löpande verksamheten inom spelbranschen redovisar ett rörelseresultat, proforma för hela 2005, på 22 MSEK (21). Den totala spelomsättningen uppgick

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2016

Delårsrapport Januari mars 2016 Delårsrapport Januari mars 2016 Period 1 januari - 31 mars 2016 Nettoomsättningen uppgår till 72 353 (68 650) kkr motsvarande en tillväxt om 5,4 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 339

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 MARS (Q1, Q2 och Q3) 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 98,6* (82,1) MSEK, en ökning med

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2017

Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Sida 1 av 11 Väsentliga händelser under perioden Fastighets AB Lennart B Eriksson som Acrinova äger

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2014 - Oktober December 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,3 (1,7) MSEK. Resultat

Läs mer

Företagets likvida medel består av kassa och bank.

Företagets likvida medel består av kassa och bank. Förutsättningar Inledningsvis vill FAR påpeka att i Bokföringsnämndens exempel så balanserar inte balansräkningen för år 1. Detta beror på att Summa kortfristiga skulder inte är korrekt summerat. Differensen

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2014

Bokslutskommuniké januari december 2014 Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké januari december Finansiell Översikt Nettoomsättning 103 073 112 278 197 358 217 150 Rörelseresultat 12 626-11 736 7 800-15 672 EBITDA 17 323-6 905 17 207-6 050 EBITDA

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Delårsrapport Januari - september 2016

Delårsrapport Januari - september 2016 Delårsrapport Januari - september 2016 Period 1 juli 30 september 2016 Nettoomsättningen uppgår till 90 929 (83 192) kkr motsvarande en tillväxt om 9,3 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Halvårsrapport Januari - juni 2014

Halvårsrapport Januari - juni 2014 Halvårsrapport Januari - juni 2014 Period 1 april 30 juni 2014 Nettoomsättningen uppgår till 81 127 (76 309) kkr motsvarande en tillväxt om 6 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 9 664 (8

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 Fortnox International AB (publ) Fortnox International Box 10, 351 06 Växjö +46 470-32 20 00 info@fortnoxinternational.se www.fortnoxinternational.se Tredje kvartalet 2012 > Nettoomsättningen

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni 2016

Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Göteborg 2016-08-26 Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Kvartal 2 (april juni) 2016 Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) -01-01 -09-30 Koncernens nettoomsättning uppgick till 577,8 (506,1) Mkr, en ökning med 14%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 78,4 (63,7) Mkr, en ökning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2015 Januari - juni. Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första halvåret 2015.

DELÅRSRAPPORT 2015 Januari - juni. Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första halvåret 2015. STOCKHOLM 2015-08-25 DELÅRSRAPPORT 2015 Januari - juni Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första halvåret 2015. Januari-juni Rörelseresultatet (EBITDA) under perioden uppgick till 1 529

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Moderbolagets resultaträkning

Moderbolagets resultaträkning Moderbolagets resultaträkning Januari december, MSEK Not 2007 2006 1) 2005 1) Nettoomsättning 1) M2 3 236 2 601 2 497 Kostnader för sålda varor och tjänster 368 285 621 Bruttoresultat 2 868 2 316 1 876

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Mot bakgrund av utvecklingen i Mabi Sverige AB har styrelsen valt att skriva upp aktierna i bolaget med 10 MSEK vilket inte är resultatpåverkande.

Mot bakgrund av utvecklingen i Mabi Sverige AB har styrelsen valt att skriva upp aktierna i bolaget med 10 MSEK vilket inte är resultatpåverkande. Bokslutskommuniké 2013 Nettoomsättning under 2013 för Mabi Rent AB var 356 051 TKR (235 263) med ett resultat efter finansiella poster på -16 070 TKR (1 944). Resultat per aktie efter skatt för perioden

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

LÖSNINGSFÖRSLAG FÖRE UPPGIFTER... 8 LÖSNINGSFÖRSLAG UNDER UPPGIFTER...

LÖSNINGSFÖRSLAG FÖRE UPPGIFTER... 8 LÖSNINGSFÖRSLAG UNDER UPPGIFTER... LE4 RÄKENSKAPSANALYS FÖRE UPPGIFTER... 2 4.1 LÖNSAMHET... 2 4.2 SOLIDITET OCH LIKVIDITET... 2 4.3 LÄREKONOMI... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 4.4 PETTERSSON & BENDEL AB... 3 4.5 EKONOMISK ANALYS... 3 4.6 LEHMAN

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

FENIX OUTDOOR INTERNATIONAL AG Delårsrapport sex månader Andra kvartalet

FENIX OUTDOOR INTERNATIONAL AG Delårsrapport sex månader Andra kvartalet FENIX OUTDOOR INTERNATIONAL AG Delårsrapport sex månader 2015 Andra kvartalet 2015-04-01 2015-06-30 1 Första halvåret 2015-01-01 2015-06-30 Händelser efter rapportperiodens slut MEUR 3 mån 6 mån 12 mån

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2011 2010 Nettoomsättning 2 18 656 17 581 Övriga rörelseintäkter 3 661 862 Förändring varulager 176 0 Råvaror och förnödenheter -10 280-9 800 Personalkostnader

Läs mer

Spendrups Bryggeri AB Delårsrapport januari-mars 2007

Spendrups Bryggeri AB Delårsrapport januari-mars 2007 Spendrups Bryggeri AB Delårsrapport januari-mars 2007 Nettoomsättningen ökade 11 procent Exporten ökade drygt 50 procent Rörelseresultatet oförändrat Resultat Rörelseresultatet för första kvartalet 2007

Läs mer

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149 Tommarpsvägen 116 231 66 Trelleborg Tel: 0410-471 50 Fax: 0410-174 40 E-mail: Hemsida: roxi@roxistenhus.se www.roxistenhusgruppen.se Delårsrapport

Läs mer

Hyresintäkterna minskade med 5 % till (1 539) mkr främst beroende på genomförda fastighetsförsäljningar under kvartal

Hyresintäkterna minskade med 5 % till (1 539) mkr främst beroende på genomförda fastighetsförsäljningar under kvartal Vasakronan Fastigheter AB Delårsrapport Januari juni 2009 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). Denna delårsrapport ska inte förväxlas med Vasakronans

Läs mer

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK.

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Koncernrapport 11 november 2016 Svagare tredje kvartal än förväntat JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2016 Nettoomsättningen minskade

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen Nettoomsättningen uppgick till 265,9 Mkr (254,9) Resultatet efter finansiella poster uppgick till

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari -30 september 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari -30 september 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016

VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016 VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016 Denna delårsrapport kompletterar tidigare publicerad delårsrapport avseende andra kvartalet 2016, vilken publicerades den 11 augusti 2016. Andra kvartalet

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: Skrivtid: 3 timmar

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: Skrivtid: 3 timmar MITTUNIVERSITETET Institutionen för samhällsvetenskap Företagsekonomiska ämnesenheten i Sundsvall Carl-Michael Unger Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp Datum: 2011-05-06

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2013 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Casinotillväxt,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer