Delårsrapport januari mars 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport januari mars 2012"

Transkript

1 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: Apoteksgruppen har sedan omregleringen av apoteksmarknaden haft i uppdrag att sälja 150 apotek till småföretagare samt att skapa en stöd- och serviceorganisation för dessa. I delårsbokslutet för Apoteksgruppen har apotek som ej är sålda och apotek som har sålts under delårsperioden, samt försäljningsomkostnader för dessa definierats och särredovisats som avvecklad verksamhet. Vid periodens utgång var 29 apotek under egen drift och under försäljning. Kvarvarande verksamhet är den serviceorganisation som byggts upp som stöd för apoteksföretagare och som kommer att vara den långsiktiga organisationen. Delårsrapport januari mars 2012 Delårsperioden januari - mars 2012, kvarvarande verksamhet Totala intäkter uppgick till 43,0 miljoner kronor, en ökning med 8,8 Mkr jämfört mot samma period Rörelseresultatet uppgick till 5,0 miljoner kronor (-14,2) Periodens resultat uppgick till 6,1 miljoner kronor (-9,9) Ett nytt apotek har anslutits till Apoteksgruppen, apoteket Årsta i Uppsala Delårsperioden januari - mars 2012, avvecklad verksamhet Under perioden har ytterligare 8 apotek sålts, 2 har köpts tillbaka. Totalt har därmed 122 av 151 apotek sålts och överlämnats till nya apoteksägare. 29 apotek är kvar att sälja varav 9 av dessa apotek beräknas bli sålda under andra kvartalet Reavinster för de 8 apotek som sålts under perioden uppgår till 36,8 miljoner kronor. 1 - Apoteksgruppen delårsrapport januari mars 2012

2 Nyckeltal MSEK Jan-Mar 2012 Jan-Mar 2011 Jan-Dec 2011 Kvarvarande verksamhet Intäkter 43,0 34,2 163,2 Rörelseresultat 5,0-14,2-72,6 Periodens resultat 6,1-9,9-51,8 Soliditet % 79,5 n/a 72,6 Kassaflöde -18,4 78,2-95,0 Räntabilitet på eget kapital % 5,6 n/a 14,1 Moderbolaget Intäkter 0,5 0,9 2,8 Periodens resultat -0,5-0,1 127,3 Soliditet % 94,8 92,5 88,4 Kvartalsrapporten för perioden jan-mar 2011 rapporterades för dotterbolaget Apoteksgruppen i Sverige AB och ej för koncernen. VD kommentar Antalet apotek har sedan omregleringen ökat med drygt 30% vilket innebär att det i dag finns ca apotek att jämföra med 930 före. Sammantaget med att öppettiderna har ökat har det inneburit en markant ökad service för kunderna. Konkurrensen på marknaden är stark med många nya apotek och aktörer samt konkurrens från dagligvaruhandeln vad avser receptfria läkemedel. Ett antal av de nya aktörerna visar minskad omsättning och negativa lönsamhetstal, både på grund av den hårda konkurrensen men också på grund av stora investeringar i nya apotek och datasystem i apoteksdriften. Volymerna har minskat för Apoteksgruppen medan lönsamheten har kunnat bibehållas. Verksamheten har utvecklats med ett antal intressanta tjänster och produkter inte minst det egna varumärket ELW inom hudvård sol och hygien. Denna serie är Svanenmärkt och de oparfymerade produkterna är godkända av Astma- och Allergiförbundet. Ytterligare produkter inom varumärket bedöms lanseras under året. De enskilda apoteken har utvecklat lokala samarbeten och tjänster för att ge en förbättrad service inte minst på mindre orter. Under början av året har ett nytt apotek anslutits till Apoteksgruppen, vilket innebär att den nu omfattar 156 apotek. Detta har utgjort ett attraktivt komplement av nya apotek huvudsakligen på mindre eller mellanstora orter. Eva-Britt Gustafsson Verkställande direktör. 2 - Apoteksgruppen delårsrapport januari mars 2012

3 Koncernen VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN JANUARI MARS Ett nytt apotek har anslutits till Apoteksgruppen, apoteket Årsta i Uppsala. Det är det första nyetablerade apoteket som anslutits till kedjan där apoteksägaren ej är tidigare medlem i kedjan. Totalt ingår nu 156 apotek i kedjan. 29 apotek återstår nu att sälja. De 8 apoteksförsäljningar som genomförts under perioden har bidragit positivt i resultatet för den avvecklade verksamheten med 36,8 MSEK i form av reavinst. En reservering på 3,0 Mkr har gjorts i dotterbolaget Apoteksgruppen i Sverige Förvaltning AB. Detta avser fordran för förlagslån till enskilda apoteksbolag som ingår i kedjan. Ett apoteksbolag med två apotek i Uppsala-området har köps tillbaka av under perioden. Dessa apotek kommer inom kort att läggas ut till försäljning. Koncernen består idag av moderbolaget Apoteksgruppen i Sverige Holding AB, med dotterbolagen Apoteksgruppen i Sverige AB samt Apoteksgruppen i Sverige Förvaltning AB. Apoteksgruppen i Sverige Förvaltning AB delfinansierar köp av apotek till nya apoteksägare samt äger en procent i de enskilda apoteksbolagen. Apoteksgruppen i Sverige AB är den centrala serviceorganisationen som ger medlemmarna stöd med bl.a. inköp, sortiment, marknadsföring, IT-system, försäljning, kvalité samt ekonomi och personalfrågor. Under första kvartalet förvärvades ett apoteksbolag, Apoteksgruppen i Uppsala och Heby Nr 1 AB som numera är helägt av koncernen. INTÄKTER Perioden januari mars Intäkterna för kvarvarande verksamhet uppgick totalt till 43,0 (34,2) MSEK, varav intäkter från serviceavgift ingår med 38,6 (18,0) MSEK. Övriga rörelseintäkter på 4,4 (16,2) MSEK består i huvudsak av vidarefakturering av lokalhyror samt intäkter från marknadsbidrag. RESULTAT Perioden januari mars Rörelseresultatet för kvarvarande verksamhet var för första gången positivt och uppgick till 5,0 (-14,2) MSEK. Koncernens intäkter har ökat i takt med att fler apotek nu är sålda till apoteksägare. Samtidigt har den centrala serviceorganisationen blivit mer kostnadseffektiv, där framförallt externa kostnader 3 - Apoteksgruppen delårsrapport januari mars 2012

4 för IT, marknadsföring och konsulttjänster minskat. Från årsskiftet har Apoteksgruppen byggt upp en egen IT-support till apoteken i kedjan, tidigare har denna tjänst avropats från en extern part. Förändringen av IT-support har lett till förbättrat stöd till apoteken och samtidigt minskat de centrala ITkostnaderna. Periodens totala resultat uppgick för perioden till 6,1 (-9,9) MSEK för kvarvarande verksamhet. Totalresultatet för perioden där även resultat från avvecklad verksamhet ingår uppgick till 30,0 (30,7) MSEK. I totalresultatet ingår även reavinster vid försäljning av apotek med 36,8 (41,8) MSEK. INVESTERINGAR Perioden januari mars Investeringar under första kvartalet uppgick till 1,5 MSEK, framförallt är det löpande investeringar i de apotek som är till försäljning. KASSAFLÖDE Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -37,7 (56,6) MSEK. Det negativa kassaflödet beror framförallt på att bolaget under perioden betalt slutlig skatt på 43,5 Mkr. Kassaflödet från investerings- och finansieringsverksamheten uppgick till 19,3 (21,6) MSEK och är till stora delar intäkter från apoteksförsäljningar minskat med förlagslån till apoteksbolag. Likvida medel uppgår till 201,6 MSEK per 31 mars 2012, jämfört med 220,0 MSEK per 31 december Periodens kassaflöde uppgår till -18,4 MSEK. FINANSIELL STÄLLNING PER DEN 31 MARS 2012 Koncernens likvida medel uppgick per 31 mars 2012 till 201,6 MSEK. Koncernens immateriella tillgångar uppgick till 26,6 MSEK. Koncernen har inga räntebärande skulder. Koncernens soliditet uppgår till 79,5 procent per den 31 mars 2012 jämfört med 74,6 procent per den 31 december Ränteintäkter från utlåning till apoteksföretagare från Apoteksgruppen i Sverige Förvaltning AB uppgår till 5,1 MSEK. Apoteksgruppen Förvaltning AB startade utlåning till apoteksägare i juni 2010 i samband med de första apoteksförsäljningarna. Totalt uppgår utlåningen vid periodens utgång till 245,1 Mkr. VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN En fortsatt försäljning av apotek pågår, efter balansdagen har ytterligare 2 apotek sålts i april. Budgivning pågår för cirka hälften av kvarvarande apotek och där tillträde för 7 av dessa förväntas ske under andra kvartalet RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER Apoteksgruppen arbetar med ett antal grundläggande principer för hantering av risker i olika delar av verksamheten. En Kredit-, Medlems- och Finanspolicyn har fastslagits av styrelsen och en beslutskommitté för medlems- och kreditärenden finns på plats. Instruktionen för denna kommitté är fastställd av styrelsen. Affärsmässiga risker Apoteksgruppens övergripande mål är att sälja samtliga 150 apotek till småföretagare, 29 apotek återstår att sälja. Framtida intäkter för Apoteksgruppen är beroende av försäljningsutvecklingen i dessa apoteksbolag. En ökad konkurrens i samband med omregleringen av apoteksmarknaden innebär därför en risk för minskad omsättning för koncernen. I dotterbolaget Apoteksgruppen i Sverige Förvaltning AB delfinansieras köp av apotek till nya apotekägare. Den totala utlåningen uppgår till 245,1 MSEK och där en framtida lönsamhet för apoteken är av betydande vikt för att undvika kreditförluster. 4 - Apoteksgruppen delårsrapport januari mars 2012

5 Operativa risker Apoteksgruppen tillhandahåller IT- relaterade systemlösningar och tjänster till medlemmarnas apotek Det är av stor vikt att dessa system och tjänster fungerar bra och utan risk för störningar i apoteksdriften. För ytterligare information om koncernens risker, riskexponering och riskhantering hänvisas till Apoteksgruppens årsredovisning för 2011 och Moderbolaget Nettoomsättningen för Apoteksgruppen i Sverige Holding AB uppgick under perioden till 0,5 (0,9) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till -1,4 (-1,1) MSEK och resultatet efter skatt uppgick till -0,5 (-0,1) MSEK. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som redovisas för koncernen är också relevanta för moderbolaget. Rapporten har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. Stockholm den 26 april 2012 Eva-Britt Gustafsson verkställande direktör Kalender Kvartalsrapport april-juni 15 augusti 2012 Kvartalsrapport juli-september 29 oktober 2012 För mer information Tommy Wahlberg, ekonomichef tel Eva-Britt Gustafsson, verkställande direktör tel Apoteksgruppen delårsrapport januari mars 2012

6 Koncernens rapport över totalresultat KONCERNENS RESULTATRÄKNING MSEK jan-mar jan-mar Helår Kvarvarande verksamhet Nettoomsättning 4,4 16,2 96,8 Övriga rörelseintäkter 38,6 18,0 66,4 Summa intäkter 43,0 34,2 163,2 Övriga externa kostnader -28,5-39,0-192,8 Personalkostnader -10,3-9,4-36,8 Avskrivningar och nedskrivningar 0,8 0,0-6,2 Summa rörelsekostnader -38,0-48,4-235,8 Rörelseresultat 5,0-14,2-72,6 Finansiella intäkter 6,9 5,2 25,9 Finansiella kostnader -3,6 0,0-1,3 Resultat före skatt 8,3-9,0-48,0 Inkomstskatt -2,2-0,9-3,8 Resultat från kvarvarande verksamhet 6,1-9,9-51,8 Resultat från avvecklad verksamhet 23,9 40,6 134,1 Periodens resultat 30,0 30,7 82,3 Periodens totalresultat 30,0 30,7 82,3 Specifikation resultat från avvecklade verksamheter Intäkter 178,7 360, ,5 Kostnader -182,4-350,8-996,1 Realisationsresultat 36,8 41,8 135,3 Finansnetto -0,6 0,0 0,0 Resultat före skatt 32,5 51,6 158,7 Inkomstskatt på rearesultat -8,6-11,0-24,6 Inkomstskatt 0,0 0,0 0,0 Resultat från avvecklad verksamhet 23,9 40,6 134,1 6 - Apoteksgruppen delårsrapport januari mars 2012

7 KONCERNENS BALANSRÄKNING MSEK TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella tillgångar 26,6 28,5 Materiella tillgångar Inventarier 2,0 2,0 Summa materiella anläggningstillgångar 28,6 30,5 Övriga anläggningstillgångar Uppskjuten skattefordran 7,1 7,1 Andra fordringar 233,5 231,0 Summa finansiella anläggningstillgångar 240,5 238,1 Summa anläggningstillgångar 269,2 268,6 Omsättningstillgångar Kundfordringar 12,0 11,7 Övriga fordringar 11,6 14,7 Skattefordran 3,4 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 16,5 8,3 Likvida medel 201,6 220,0 Summa omsättningstillgångar 245,1 254,7 Tillgångar som innehas för försäljning 184,3 179,1 SUMMA TILLGÅNGAR 698,6 702,4 EGET KAPITAL Aktiekapital 0,1 0,1 Övrigt tillskjutet kapital 174,9 174,9 Balanserad vinst 350,3 268,0 Årets totalresultat 30,0 82,3 Summa eget kapital 555,3 525,3 SKULDER Långfristiga skulder Uppskjuten skatteskuld 29,5 29,3 Summa långfristiga skulder 29,5 29,3 7 - Apoteksgruppen delårsrapport januari mars 2012

8 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 12,3 27,2 Skatteskulder 0,0 50,9 Övriga skulder 14,9 9,8 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 11,7 18,2 Summa kortfristiga skulder 38,9 106,1 Summa skulder 67,4 134,4 Skulder hänförliga till tillgångar som ska säljas 74,9 41,7 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 698,6 702,4 FÖRÄNDRING I KONCERNENS EGET KAPITAL MSEK Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Andra reserver Balanserad vinst Årets resultat Summa eget kapital Ingående balans 1 januari ,1 174,9 0,0 471,0 646,0 Periodens totalresultat 0,0 82,3 82,3 Utdelning -203,0-203,0 Utgående balans 31 december ,1 174,9 0,0 268,0 82,3 525,3 Ingående balans 1 januari ,1 174,9 0,0 268,0 82,3 525,3 Fg års totalresultat 82,3-82,3 0,0 Utdelning 0,0 Periodens totalresultat 30,0 30,0 Utgående balans 31 mars ,1 174,9 0,0 350,3 30,0 555,3 8 - Apoteksgruppen delårsrapport januari mars 2012

9 KONCERNENS KASSAFLÖDE MSEK jan-mar jan-mar Helår Den löpande verksamheten Resultat före skatt från kvarvarande verksamhet 8,3-9,5-48,0 Resultat före skatt från avvecklad verksamhet 32,5 51,6 158,7 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar 2,2 2,4 6,2 Realisationsresultat -36,8-41,8-134,7 Övrigt -0,5-7,6 Betald skatt -43,5-6,3-19,5 Kassaflöde från den löpande verksamheten före -37,8-3,6-29,7 förändring av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Förändring av varulager 3,0 9,9-5,5 Förändring av övriga fordringar 4,7 58,0 130,3 Förändring av skulder -7,6-7,7-73,4 Kassaflöde från den löpande verksamheten -37,7 56,6 21,6 Investeringsverksamhet Investeringar i immateriella tillgångar 0,0-3,2-15,3 Investeringar i materiella anläggningstillgångar -3,4 3,0-9,1 Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar 0,0-0,0 Avyttring verksamhet 54,7 40,7 174,5 Förvärv av rörelse -4,4 - - Förändring långfristiga värdepapper -15,1-18,9-63,7 Kassaflöde från investeringsverksamhet 31,8 21,6 86,4 Finansieringsverksamhet Minskning av kortfristiga finansiella skulder -12,5 - - Utbetald utdelning ,0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -12,5 0,0-203,0 Periodens kassaflöde -18,4 78,2-95,0 Likvida medel vid periodens början 220,0 315,4 315,0 Likvida medel vid periodens slut 201,6 393,6 220,0 9 - Apoteksgruppen delårsrapport januari mars 2012

10 MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING jan-mar jan-mar Helår MSEK Intäkter 0,5 0,9 2,8 Summa intäkter 0,5 0,9 2,8 Övriga externa kostnader -0,3-0,4-3,6 Personalkostnader -1,1-1,6-4,5 Summa rörelsekostnader -1,4-2,0-8,1 Rörelseresultat -0,9-1,1-5,3 Finansiella intäkter 1,4 1,3 168,8 Finansiella kostnader -0,7 0,0 0,0 Resultat efter finansiella poster -0,2 0,2 163,5 Avsättning periodiseringsfond 0,0 0,0-20,2 Resultat före skatt -0,2 0,2 143,3 Inkomstskatt -0,3-0,3-16,0 Periodens resultat -0,5-0,1 127, Apoteksgruppen delårsrapport januari mars 2012

11 MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING MSEK TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag 408,3 408,3 Uppskjuten skattefordran 7,1 7,1 Summa finansiella anläggningstillgångar 415,4 415,4 Summa anläggningstillgångar 415,4 415,4 Omsättningstillgångar Fordran koncernbolag 0,2 0,0 Övriga fordringar 0,3 0,1 Skattefordran 0,0 0,0 Likvida medel 119,1 159,0 Summa omsättningstillgångar 119,6 159,1 SUMMA TILLGÅNGAR 535,0 574,5 EGET KAPITAL Aktiekapital 0,1 0,1 Balanserad vinst 462,0 334,6 Årets totalresultat -0,6 127,3 Summa eget kapital 461,5 462,0 Obeskattade reserver Periodiseringsfond 62,0 62,0 SKULDER Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 0,0 0,6 Skulder till koncernföretag 0,3 0,1 Skatteskulder 10,0 48,7 Övriga skulder 0,8 0,4 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 0,4 0,7 Summa kortfristiga skulder 11,5 50,5 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 535,0 574, Apoteksgruppen delårsrapport januari mars 2012

12 MODERBOLAGETS KASSAFLÖDE jan-mar Helår MSEK Den löpande verksamheten -0,2 143,2 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Övrigt 0,0-144,8 Betald skatt -39,2-0,6 Kassaflöde från den löpande verksamheten före -39,4-2,2 förändring av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Förändring av övriga fordringar -0,1 0,0 Förändring av skulder -0,3 2,0 Kassaflöde från den löpande verksamheten -39,8-0,2 Investeringsverksamhet 0,0 0,0 Kassaflöde från investeringsverksamhet 0,0 0,0 Finansieringsverksamhet Utbetald utdelning 0,0 0,0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0,0 0,0 Periodens kassaflöde -39,8-0,2 Likvida medel vid periodens början 158,9 159,2 Likvida medel vid periodens slut 119,1 159,0 Not 1 Redovisningsprinciper Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34 och Bokföringsnämndens Allmänna Råd om frivillig delårsrapportering (BFNAR 2007:1). Koncernen tillämpar samma redovisningsprinciper såsom de beskrivits i årsredovisningen för Definitioner Bruttovinstmarginal Skillnad mellan nettoomsättning och varukostnader i procent av nettoomsättningen. Räntabilitet på eget kapital Resultat efter skatt i procent av genomsnittsvärdet för eget kapital ((IB + UB)/2) för aktuell period. Soliditet Justerat eget kapital i procent av balansomslutningen Apoteksgruppen delårsrapport januari mars 2012

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni 2014 APOTEKSGRUPPENS POSITION Apoteksgruppen är med sina 166 anslutna apotek den fjärde största apoteksaktören i Sverige. Apoteken omsätter tillsammans 3,4 miljarder kronor på

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2012

Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2012 Pressinformation 31 maj 2012 Kvartalsrapport första kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Styrelsen för TrustBuddy International AB, noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande bokslutskommunike januari - december 2011 Inledande

Läs mer

Delårsrapport fjärde kvartalet 2014 Index International AB (publ) 01.10.2014 31.12.2014

Delårsrapport fjärde kvartalet 2014 Index International AB (publ) 01.10.2014 31.12.2014 Delårsrapport fjärde kvartalet 2014 Index International AB (publ) 01.10.2014 31.12.2014 Index International AB (Publ.) Corporate Identity Number 556561-0770 2 Sammanfattning av fjärde kvartalet 2014 Nettoomsättningen

Läs mer

Sammangåendet med StärnaFyrkant ger ett positivt rörelseresultat före avskrivningar

Sammangåendet med StärnaFyrkant ger ett positivt rörelseresultat före avskrivningar Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS 2011 SEPTEMBER 2009 Sammangåendet med StärnaFyrkant ger ett positivt rörelseresultat före avskrivningar Tack vare sammangåendet med StjärnaFyrkant och ökad försäljning med

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Omsättningstillväxt och stärkt varumärke Omsättningen uppgick till 341,2 MSEK (219,5), en ökning med 55%. Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (11,7), motsvarande

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2013

Delårsrapport januari-mars 2013 Q1 Delårsrapport januari-mars 2013 Januari-mars Försäljningsintäkter 925 (1 033) MSEK Rörelseresultat EBITA 74 (242) MSEK Rörelseresultat EBITA exkl. reavinst 66 (84) MSEK Rörelsemarginal EBITA 8,0 (23,4)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 1 DELÅRSRAPPORT NEW WAVE GROUP AB PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2015 Omsättningen uppgick till 1 096 mkr, vilket var 21 % högre än föregående år (909 mkr). Rörelseresultat uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

Fjärde kvartalet 2012

Fjärde kvartalet 2012 Fjärde kvartalet 2012 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 28 februari 2013 Kvartalsrapport fjärde kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX

Läs mer

JLT Delårsrapport januari - juni 2014

JLT Delårsrapport januari - juni 2014 JLT Delårsrapport januari - juni Omsättning 34,6 MSEK (26,6) Bruttomarginal 34,9 procent (31,1) Rörelseresultat 2,7 MSEK (-1,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (-1,4) Orderingång 38,9 MSEK (30,4) Kommentarer

Läs mer

FORTSATT FOKUS PÅ KONTROLL

FORTSATT FOKUS PÅ KONTROLL FORTSATT FOKUS PÅ KONTROLL Kontroll är Caperios ledord 2015. Nytt rapportsystem och uppdaterat CRM är bara några exempel på åtgärder Caperio vidtagit för att skapa samsyn och korrelation i verksamheten.

Läs mer

Första kvartalet i korthet

Första kvartalet i korthet Bilprovningen Delårsrapport januari-mars 2013 Organisationsnummer: 556089-5814 Första kvartalet i korthet Efter mer än ett års intensivt arbete avslutades delförsäljningen av Bilprovningens stationsnätverk

Läs mer

Rekordresultat och nya investeringar för framtiden

Rekordresultat och nya investeringar för framtiden BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR PERIODEN 1 JANUARI-31 DECEMBER 2007 X 2000 mellan Alingsås och Göteborg Rekordresultat och nya investeringar för framtiden Helåret januari-december 2007 Nettoomsättningen ökade till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010 Nytecknad premievolym fortsätter att öka Andra kvartalet Intäkterna ökade med 14 procent till 21,8 (19,1) MSEK. Rörelseresultatet minskade med 17 procent

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 Insplanet skördar fortsatta framgångar > Nettoomsättningen ökade med 153 procent till 36 832 (14 540) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Avvaktande konjunktur. Börsnotering genomförd. HANZA inleder en ny fas ANDRA KVARTALET (1 april 30 juni 2014) Nettoomsättningen uppgick till 257,0 MSEK, en ökning mot

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2014

Bokslutskommuniké januari december 2014 Bokslutskommuniké januari december 214 AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad (publ) AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad (publ) är en koncern och fortsättningsvis kallad Fortum

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 Delårsrapport januari mars 2013 Fastighetsintäkterna uppgick till 486 mkr (452), en ökning med 7,5 % främst hänförlig till förvärv av fastigheter. Driftnettot uppgick till 322 mkr (314), en ökning med

Läs mer

Andra kvartalet 2013. TrustBuddy International AB (publ.)

Andra kvartalet 2013. TrustBuddy International AB (publ.) Andra kvartalet 2013 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 29 augusti 2013 Kvartalsrapport andra kvartalet 2013 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First

Läs mer

Första kvartalet 2013

Första kvartalet 2013 Första kvartalet 2013 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 30 maj 2013 Kvartalsrapport första kvartalet 2013 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First

Läs mer

JANUARI SEPTEMBER 2005

JANUARI SEPTEMBER 2005 D ELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2005 Nettoomsättningen ökade till 292 (254) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 2 ( 58) Mkr medan resultat efter finansiella poster blev 20 ( 60) Mkr. Resultatet efter skatt

Läs mer

Q1 2015. Delårsrapport januari - mars 2015. Sammanfattning av Fortnoxkoncernen under första kvartalet 2015 (jämfört med första kvartalet 2014)

Q1 2015. Delårsrapport januari - mars 2015. Sammanfattning av Fortnoxkoncernen under första kvartalet 2015 (jämfört med första kvartalet 2014) Delårsrapport januari - mars 2015 Q1 2015 Sammanfattning av Fortnoxkoncernen under första kvartalet 2015 (jämfört med första kvartalet 2014)»» Nettoomsättningen för koncernen ökade med 24,9 procent till

Läs mer

Delårsrapport januari september 2010

Delårsrapport januari september 2010 1 november 2010 Delårsrapport januari september 2010 1 juli 30 september Intäkterna ökade, justerat för valutaeffekter och räknat på jämförbart antal vardagar, med 8 procent. Innan justering ökade intäkterna

Läs mer

Kilsta Metallvärden AB (publ.)

Kilsta Metallvärden AB (publ.) Kilsta Metallvärden AB (publ.) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2010 Ny bolagsstruktur Tidigare Kilsta Metall AB (publ.) förvärvade per den 1 oktober 2010 genom en riktad nyemission Metallvärdengruppen.

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer