Delårsrapport januari mars 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport januari mars 2012"

Transkript

1 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: Apoteksgruppen har sedan omregleringen av apoteksmarknaden haft i uppdrag att sälja 150 apotek till småföretagare samt att skapa en stöd- och serviceorganisation för dessa. I delårsbokslutet för Apoteksgruppen har apotek som ej är sålda och apotek som har sålts under delårsperioden, samt försäljningsomkostnader för dessa definierats och särredovisats som avvecklad verksamhet. Vid periodens utgång var 29 apotek under egen drift och under försäljning. Kvarvarande verksamhet är den serviceorganisation som byggts upp som stöd för apoteksföretagare och som kommer att vara den långsiktiga organisationen. Delårsrapport januari mars 2012 Delårsperioden januari - mars 2012, kvarvarande verksamhet Totala intäkter uppgick till 43,0 miljoner kronor, en ökning med 8,8 Mkr jämfört mot samma period Rörelseresultatet uppgick till 5,0 miljoner kronor (-14,2) Periodens resultat uppgick till 6,1 miljoner kronor (-9,9) Ett nytt apotek har anslutits till Apoteksgruppen, apoteket Årsta i Uppsala Delårsperioden januari - mars 2012, avvecklad verksamhet Under perioden har ytterligare 8 apotek sålts, 2 har köpts tillbaka. Totalt har därmed 122 av 151 apotek sålts och överlämnats till nya apoteksägare. 29 apotek är kvar att sälja varav 9 av dessa apotek beräknas bli sålda under andra kvartalet Reavinster för de 8 apotek som sålts under perioden uppgår till 36,8 miljoner kronor. 1 - Apoteksgruppen delårsrapport januari mars 2012

2 Nyckeltal MSEK Jan-Mar 2012 Jan-Mar 2011 Jan-Dec 2011 Kvarvarande verksamhet Intäkter 43,0 34,2 163,2 Rörelseresultat 5,0-14,2-72,6 Periodens resultat 6,1-9,9-51,8 Soliditet % 79,5 n/a 72,6 Kassaflöde -18,4 78,2-95,0 Räntabilitet på eget kapital % 5,6 n/a 14,1 Moderbolaget Intäkter 0,5 0,9 2,8 Periodens resultat -0,5-0,1 127,3 Soliditet % 94,8 92,5 88,4 Kvartalsrapporten för perioden jan-mar 2011 rapporterades för dotterbolaget Apoteksgruppen i Sverige AB och ej för koncernen. VD kommentar Antalet apotek har sedan omregleringen ökat med drygt 30% vilket innebär att det i dag finns ca apotek att jämföra med 930 före. Sammantaget med att öppettiderna har ökat har det inneburit en markant ökad service för kunderna. Konkurrensen på marknaden är stark med många nya apotek och aktörer samt konkurrens från dagligvaruhandeln vad avser receptfria läkemedel. Ett antal av de nya aktörerna visar minskad omsättning och negativa lönsamhetstal, både på grund av den hårda konkurrensen men också på grund av stora investeringar i nya apotek och datasystem i apoteksdriften. Volymerna har minskat för Apoteksgruppen medan lönsamheten har kunnat bibehållas. Verksamheten har utvecklats med ett antal intressanta tjänster och produkter inte minst det egna varumärket ELW inom hudvård sol och hygien. Denna serie är Svanenmärkt och de oparfymerade produkterna är godkända av Astma- och Allergiförbundet. Ytterligare produkter inom varumärket bedöms lanseras under året. De enskilda apoteken har utvecklat lokala samarbeten och tjänster för att ge en förbättrad service inte minst på mindre orter. Under början av året har ett nytt apotek anslutits till Apoteksgruppen, vilket innebär att den nu omfattar 156 apotek. Detta har utgjort ett attraktivt komplement av nya apotek huvudsakligen på mindre eller mellanstora orter. Eva-Britt Gustafsson Verkställande direktör. 2 - Apoteksgruppen delårsrapport januari mars 2012

3 Koncernen VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN JANUARI MARS Ett nytt apotek har anslutits till Apoteksgruppen, apoteket Årsta i Uppsala. Det är det första nyetablerade apoteket som anslutits till kedjan där apoteksägaren ej är tidigare medlem i kedjan. Totalt ingår nu 156 apotek i kedjan. 29 apotek återstår nu att sälja. De 8 apoteksförsäljningar som genomförts under perioden har bidragit positivt i resultatet för den avvecklade verksamheten med 36,8 MSEK i form av reavinst. En reservering på 3,0 Mkr har gjorts i dotterbolaget Apoteksgruppen i Sverige Förvaltning AB. Detta avser fordran för förlagslån till enskilda apoteksbolag som ingår i kedjan. Ett apoteksbolag med två apotek i Uppsala-området har köps tillbaka av under perioden. Dessa apotek kommer inom kort att läggas ut till försäljning. Koncernen består idag av moderbolaget Apoteksgruppen i Sverige Holding AB, med dotterbolagen Apoteksgruppen i Sverige AB samt Apoteksgruppen i Sverige Förvaltning AB. Apoteksgruppen i Sverige Förvaltning AB delfinansierar köp av apotek till nya apoteksägare samt äger en procent i de enskilda apoteksbolagen. Apoteksgruppen i Sverige AB är den centrala serviceorganisationen som ger medlemmarna stöd med bl.a. inköp, sortiment, marknadsföring, IT-system, försäljning, kvalité samt ekonomi och personalfrågor. Under första kvartalet förvärvades ett apoteksbolag, Apoteksgruppen i Uppsala och Heby Nr 1 AB som numera är helägt av koncernen. INTÄKTER Perioden januari mars Intäkterna för kvarvarande verksamhet uppgick totalt till 43,0 (34,2) MSEK, varav intäkter från serviceavgift ingår med 38,6 (18,0) MSEK. Övriga rörelseintäkter på 4,4 (16,2) MSEK består i huvudsak av vidarefakturering av lokalhyror samt intäkter från marknadsbidrag. RESULTAT Perioden januari mars Rörelseresultatet för kvarvarande verksamhet var för första gången positivt och uppgick till 5,0 (-14,2) MSEK. Koncernens intäkter har ökat i takt med att fler apotek nu är sålda till apoteksägare. Samtidigt har den centrala serviceorganisationen blivit mer kostnadseffektiv, där framförallt externa kostnader 3 - Apoteksgruppen delårsrapport januari mars 2012

4 för IT, marknadsföring och konsulttjänster minskat. Från årsskiftet har Apoteksgruppen byggt upp en egen IT-support till apoteken i kedjan, tidigare har denna tjänst avropats från en extern part. Förändringen av IT-support har lett till förbättrat stöd till apoteken och samtidigt minskat de centrala ITkostnaderna. Periodens totala resultat uppgick för perioden till 6,1 (-9,9) MSEK för kvarvarande verksamhet. Totalresultatet för perioden där även resultat från avvecklad verksamhet ingår uppgick till 30,0 (30,7) MSEK. I totalresultatet ingår även reavinster vid försäljning av apotek med 36,8 (41,8) MSEK. INVESTERINGAR Perioden januari mars Investeringar under första kvartalet uppgick till 1,5 MSEK, framförallt är det löpande investeringar i de apotek som är till försäljning. KASSAFLÖDE Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -37,7 (56,6) MSEK. Det negativa kassaflödet beror framförallt på att bolaget under perioden betalt slutlig skatt på 43,5 Mkr. Kassaflödet från investerings- och finansieringsverksamheten uppgick till 19,3 (21,6) MSEK och är till stora delar intäkter från apoteksförsäljningar minskat med förlagslån till apoteksbolag. Likvida medel uppgår till 201,6 MSEK per 31 mars 2012, jämfört med 220,0 MSEK per 31 december Periodens kassaflöde uppgår till -18,4 MSEK. FINANSIELL STÄLLNING PER DEN 31 MARS 2012 Koncernens likvida medel uppgick per 31 mars 2012 till 201,6 MSEK. Koncernens immateriella tillgångar uppgick till 26,6 MSEK. Koncernen har inga räntebärande skulder. Koncernens soliditet uppgår till 79,5 procent per den 31 mars 2012 jämfört med 74,6 procent per den 31 december Ränteintäkter från utlåning till apoteksföretagare från Apoteksgruppen i Sverige Förvaltning AB uppgår till 5,1 MSEK. Apoteksgruppen Förvaltning AB startade utlåning till apoteksägare i juni 2010 i samband med de första apoteksförsäljningarna. Totalt uppgår utlåningen vid periodens utgång till 245,1 Mkr. VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN En fortsatt försäljning av apotek pågår, efter balansdagen har ytterligare 2 apotek sålts i april. Budgivning pågår för cirka hälften av kvarvarande apotek och där tillträde för 7 av dessa förväntas ske under andra kvartalet RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER Apoteksgruppen arbetar med ett antal grundläggande principer för hantering av risker i olika delar av verksamheten. En Kredit-, Medlems- och Finanspolicyn har fastslagits av styrelsen och en beslutskommitté för medlems- och kreditärenden finns på plats. Instruktionen för denna kommitté är fastställd av styrelsen. Affärsmässiga risker Apoteksgruppens övergripande mål är att sälja samtliga 150 apotek till småföretagare, 29 apotek återstår att sälja. Framtida intäkter för Apoteksgruppen är beroende av försäljningsutvecklingen i dessa apoteksbolag. En ökad konkurrens i samband med omregleringen av apoteksmarknaden innebär därför en risk för minskad omsättning för koncernen. I dotterbolaget Apoteksgruppen i Sverige Förvaltning AB delfinansieras köp av apotek till nya apotekägare. Den totala utlåningen uppgår till 245,1 MSEK och där en framtida lönsamhet för apoteken är av betydande vikt för att undvika kreditförluster. 4 - Apoteksgruppen delårsrapport januari mars 2012

5 Operativa risker Apoteksgruppen tillhandahåller IT- relaterade systemlösningar och tjänster till medlemmarnas apotek Det är av stor vikt att dessa system och tjänster fungerar bra och utan risk för störningar i apoteksdriften. För ytterligare information om koncernens risker, riskexponering och riskhantering hänvisas till Apoteksgruppens årsredovisning för 2011 och Moderbolaget Nettoomsättningen för Apoteksgruppen i Sverige Holding AB uppgick under perioden till 0,5 (0,9) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till -1,4 (-1,1) MSEK och resultatet efter skatt uppgick till -0,5 (-0,1) MSEK. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som redovisas för koncernen är också relevanta för moderbolaget. Rapporten har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. Stockholm den 26 april 2012 Eva-Britt Gustafsson verkställande direktör Kalender Kvartalsrapport april-juni 15 augusti 2012 Kvartalsrapport juli-september 29 oktober 2012 För mer information Tommy Wahlberg, ekonomichef tel Eva-Britt Gustafsson, verkställande direktör tel Apoteksgruppen delårsrapport januari mars 2012

6 Koncernens rapport över totalresultat KONCERNENS RESULTATRÄKNING MSEK jan-mar jan-mar Helår Kvarvarande verksamhet Nettoomsättning 4,4 16,2 96,8 Övriga rörelseintäkter 38,6 18,0 66,4 Summa intäkter 43,0 34,2 163,2 Övriga externa kostnader -28,5-39,0-192,8 Personalkostnader -10,3-9,4-36,8 Avskrivningar och nedskrivningar 0,8 0,0-6,2 Summa rörelsekostnader -38,0-48,4-235,8 Rörelseresultat 5,0-14,2-72,6 Finansiella intäkter 6,9 5,2 25,9 Finansiella kostnader -3,6 0,0-1,3 Resultat före skatt 8,3-9,0-48,0 Inkomstskatt -2,2-0,9-3,8 Resultat från kvarvarande verksamhet 6,1-9,9-51,8 Resultat från avvecklad verksamhet 23,9 40,6 134,1 Periodens resultat 30,0 30,7 82,3 Periodens totalresultat 30,0 30,7 82,3 Specifikation resultat från avvecklade verksamheter Intäkter 178,7 360, ,5 Kostnader -182,4-350,8-996,1 Realisationsresultat 36,8 41,8 135,3 Finansnetto -0,6 0,0 0,0 Resultat före skatt 32,5 51,6 158,7 Inkomstskatt på rearesultat -8,6-11,0-24,6 Inkomstskatt 0,0 0,0 0,0 Resultat från avvecklad verksamhet 23,9 40,6 134,1 6 - Apoteksgruppen delårsrapport januari mars 2012

7 KONCERNENS BALANSRÄKNING MSEK TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella tillgångar 26,6 28,5 Materiella tillgångar Inventarier 2,0 2,0 Summa materiella anläggningstillgångar 28,6 30,5 Övriga anläggningstillgångar Uppskjuten skattefordran 7,1 7,1 Andra fordringar 233,5 231,0 Summa finansiella anläggningstillgångar 240,5 238,1 Summa anläggningstillgångar 269,2 268,6 Omsättningstillgångar Kundfordringar 12,0 11,7 Övriga fordringar 11,6 14,7 Skattefordran 3,4 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 16,5 8,3 Likvida medel 201,6 220,0 Summa omsättningstillgångar 245,1 254,7 Tillgångar som innehas för försäljning 184,3 179,1 SUMMA TILLGÅNGAR 698,6 702,4 EGET KAPITAL Aktiekapital 0,1 0,1 Övrigt tillskjutet kapital 174,9 174,9 Balanserad vinst 350,3 268,0 Årets totalresultat 30,0 82,3 Summa eget kapital 555,3 525,3 SKULDER Långfristiga skulder Uppskjuten skatteskuld 29,5 29,3 Summa långfristiga skulder 29,5 29,3 7 - Apoteksgruppen delårsrapport januari mars 2012

8 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 12,3 27,2 Skatteskulder 0,0 50,9 Övriga skulder 14,9 9,8 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 11,7 18,2 Summa kortfristiga skulder 38,9 106,1 Summa skulder 67,4 134,4 Skulder hänförliga till tillgångar som ska säljas 74,9 41,7 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 698,6 702,4 FÖRÄNDRING I KONCERNENS EGET KAPITAL MSEK Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Andra reserver Balanserad vinst Årets resultat Summa eget kapital Ingående balans 1 januari ,1 174,9 0,0 471,0 646,0 Periodens totalresultat 0,0 82,3 82,3 Utdelning -203,0-203,0 Utgående balans 31 december ,1 174,9 0,0 268,0 82,3 525,3 Ingående balans 1 januari ,1 174,9 0,0 268,0 82,3 525,3 Fg års totalresultat 82,3-82,3 0,0 Utdelning 0,0 Periodens totalresultat 30,0 30,0 Utgående balans 31 mars ,1 174,9 0,0 350,3 30,0 555,3 8 - Apoteksgruppen delårsrapport januari mars 2012

9 KONCERNENS KASSAFLÖDE MSEK jan-mar jan-mar Helår Den löpande verksamheten Resultat före skatt från kvarvarande verksamhet 8,3-9,5-48,0 Resultat före skatt från avvecklad verksamhet 32,5 51,6 158,7 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar 2,2 2,4 6,2 Realisationsresultat -36,8-41,8-134,7 Övrigt -0,5-7,6 Betald skatt -43,5-6,3-19,5 Kassaflöde från den löpande verksamheten före -37,8-3,6-29,7 förändring av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Förändring av varulager 3,0 9,9-5,5 Förändring av övriga fordringar 4,7 58,0 130,3 Förändring av skulder -7,6-7,7-73,4 Kassaflöde från den löpande verksamheten -37,7 56,6 21,6 Investeringsverksamhet Investeringar i immateriella tillgångar 0,0-3,2-15,3 Investeringar i materiella anläggningstillgångar -3,4 3,0-9,1 Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar 0,0-0,0 Avyttring verksamhet 54,7 40,7 174,5 Förvärv av rörelse -4,4 - - Förändring långfristiga värdepapper -15,1-18,9-63,7 Kassaflöde från investeringsverksamhet 31,8 21,6 86,4 Finansieringsverksamhet Minskning av kortfristiga finansiella skulder -12,5 - - Utbetald utdelning ,0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -12,5 0,0-203,0 Periodens kassaflöde -18,4 78,2-95,0 Likvida medel vid periodens början 220,0 315,4 315,0 Likvida medel vid periodens slut 201,6 393,6 220,0 9 - Apoteksgruppen delårsrapport januari mars 2012

10 MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING jan-mar jan-mar Helår MSEK Intäkter 0,5 0,9 2,8 Summa intäkter 0,5 0,9 2,8 Övriga externa kostnader -0,3-0,4-3,6 Personalkostnader -1,1-1,6-4,5 Summa rörelsekostnader -1,4-2,0-8,1 Rörelseresultat -0,9-1,1-5,3 Finansiella intäkter 1,4 1,3 168,8 Finansiella kostnader -0,7 0,0 0,0 Resultat efter finansiella poster -0,2 0,2 163,5 Avsättning periodiseringsfond 0,0 0,0-20,2 Resultat före skatt -0,2 0,2 143,3 Inkomstskatt -0,3-0,3-16,0 Periodens resultat -0,5-0,1 127, Apoteksgruppen delårsrapport januari mars 2012

11 MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING MSEK TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag 408,3 408,3 Uppskjuten skattefordran 7,1 7,1 Summa finansiella anläggningstillgångar 415,4 415,4 Summa anläggningstillgångar 415,4 415,4 Omsättningstillgångar Fordran koncernbolag 0,2 0,0 Övriga fordringar 0,3 0,1 Skattefordran 0,0 0,0 Likvida medel 119,1 159,0 Summa omsättningstillgångar 119,6 159,1 SUMMA TILLGÅNGAR 535,0 574,5 EGET KAPITAL Aktiekapital 0,1 0,1 Balanserad vinst 462,0 334,6 Årets totalresultat -0,6 127,3 Summa eget kapital 461,5 462,0 Obeskattade reserver Periodiseringsfond 62,0 62,0 SKULDER Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 0,0 0,6 Skulder till koncernföretag 0,3 0,1 Skatteskulder 10,0 48,7 Övriga skulder 0,8 0,4 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 0,4 0,7 Summa kortfristiga skulder 11,5 50,5 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 535,0 574, Apoteksgruppen delårsrapport januari mars 2012

12 MODERBOLAGETS KASSAFLÖDE jan-mar Helår MSEK Den löpande verksamheten -0,2 143,2 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Övrigt 0,0-144,8 Betald skatt -39,2-0,6 Kassaflöde från den löpande verksamheten före -39,4-2,2 förändring av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Förändring av övriga fordringar -0,1 0,0 Förändring av skulder -0,3 2,0 Kassaflöde från den löpande verksamheten -39,8-0,2 Investeringsverksamhet 0,0 0,0 Kassaflöde från investeringsverksamhet 0,0 0,0 Finansieringsverksamhet Utbetald utdelning 0,0 0,0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0,0 0,0 Periodens kassaflöde -39,8-0,2 Likvida medel vid periodens början 158,9 159,2 Likvida medel vid periodens slut 119,1 159,0 Not 1 Redovisningsprinciper Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34 och Bokföringsnämndens Allmänna Råd om frivillig delårsrapportering (BFNAR 2007:1). Koncernen tillämpar samma redovisningsprinciper såsom de beskrivits i årsredovisningen för Definitioner Bruttovinstmarginal Skillnad mellan nettoomsättning och varukostnader i procent av nettoomsättningen. Räntabilitet på eget kapital Resultat efter skatt i procent av genomsnittsvärdet för eget kapital ((IB + UB)/2) för aktuell period. Soliditet Justerat eget kapital i procent av balansomslutningen Apoteksgruppen delårsrapport januari mars 2012

Bokslutskommuniké 2011 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966

Bokslutskommuniké 2011 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Din lokala hälsopartner för ökat välbefinnande Bokslutskommuniké 2011 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Sammanfattning av verksamheten 2011 Fyra nya apotek har anslutits till Apoteksgruppen

Läs mer

KVARVARANDE VERKSAMHET AVVECKLAD VERKSAMHET* Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966

KVARVARANDE VERKSAMHET AVVECKLAD VERKSAMHET* Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 KVARVARANDE VERKSAMHET Första kvartalet januari - mars 2013 Nettointäkterna uppgick till 47,6 (43,0) miljoner kronor Rörelseresultatet uppgick till 3,1 (5,0) miljoner

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni 2014 APOTEKSGRUPPENS POSITION Apoteksgruppen är med sina 165 anslutna apotek den fjärde största apoteksaktören i Sverige. Apoteken omsätter tillsammans 3,4 miljarder kronor på

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni 2014 APOTEKSGRUPPENS POSITION Apoteksgruppen är med sina 165 anslutna apotek den fjärde största apoteksaktören i Sverige. Apoteken omsätter tillsammans 3,4 miljarder kronor på

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

FÖRSÄLJNING PER MARKNAD MSEK

FÖRSÄLJNING PER MARKNAD MSEK DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20130101 20130331 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 439,3 (402,9) MSEK, en ökning med 9%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 64,1 (52,9) MSEK, en ökning

Läs mer

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Med rätt värderingar sedan 1906 Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund.

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Roxi Stenhus Gruppen AB

Roxi Stenhus Gruppen AB Roxi Stenhus Gruppen AB Kvartalsrapport 1 jan - 31 mars 2008 Omsättningen 13 804 Tkr Resultat efter finansiella poster -157 Tkr Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnummer 556681-9149 Godsvägen

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Nettoomsättning 40,7 (32,0) MSEK Rörelseresultat 3,6 (2,1) MSEK Resultat efter skatt 2,8 (1,6) MSEK Resultat per aktie 0,47 (0,27) SEK

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2012 Andra kvartalet 2012 Omsättning för koncernen uppgick till 13.023 Tkr. Resultatet för de operativa enheterna (före avskrivningar och finansiella

Läs mer

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 DELÅRSRAPPORT AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 Perioden 1 september 2014 28 februari 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till - 0,4 (-

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

Resultatet per aktie för perioden uppgår till 0,00 SEK (-0,01 SEK) / 196 milj aktier (196 milj aktier).

Resultatet per aktie för perioden uppgår till 0,00 SEK (-0,01 SEK) / 196 milj aktier (196 milj aktier). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 31/3 2015 Resultatet efter skatt för perioden uppgår till 0,0 MSEK (-2,0 MSEK) en ökning med 2,0 MSEK. Jämförelsesiffrorna för föregående år har

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2014 Första kvartalet 2014 Omsättning för koncernen uppgick till 7.927 Tkr och resultatet till 3.798 Tkr. Dotterbolaget Sala Bly har under kvartalet

Läs mer

Delårsrapport 1/2015

Delårsrapport 1/2015 Delårsrapport 1/2015 Januari-mars 2015, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 990 (790)TSEK. Resultatet för perioden -418 (-304) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Untitled Document Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Den positiva utvecklingen för den svenska delen av The Empire fortsätter. Kraftfulla åtgärder har satts in för att få det finska

Läs mer

För moderbolaget redovisas ett resultat efter finansiella poster på MSEK 0,5 (första kvartalet 2003 MSEK 0,8).

För moderbolaget redovisas ett resultat efter finansiella poster på MSEK 0,5 (första kvartalet 2003 MSEK 0,8). Mörarp 2004-04-20 Aqua Terrena International AB (publ) (org nummer 556502-6563) Delårsrapport januari-mars 2004 Marknad Omsättningen i koncernen under årets första kvartal uppgick till MSEK 2,2 att jämföra

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars Perioden januari - mars i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - mars blev 41,1 (34,4) Rörelseresultatet för årets första kvartal uppgick till +1,8 (-2,1) Resultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 126 mkr (153). Rörelseresultatet ökade till 4,7 mkr (1,3). Rörelsemarginalen ökade till 3,7 procent (0,9). Resultatet efter finansiella

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt Hexatronic Scandinavia AB (publ) Bokslutskommunike 1 september 2009 till 31 augusti 2010 Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt På grund av flera förseningar i projekt har försäljningen minskat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 Insplanet skördar fortsatta framgångar > Nettoomsättningen ökade med 153 procent till 36 832 (14 540) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602 resultaträkning Januari december, MSEK Not 2006 2005 2004 Fakturering m2 562 1 096 2 598 Kostnader för fakturerade varor och tjänster 285 621 2 238 Bruttomarginal 277 475 360 Försäljningskostnader 1) 206

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 28 % till 42,9 mkr (33,5 mkr) Orderstocken ökade med 11 % till 45,7 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni 2014 APOTEKSGRUPPENS POSITION Apoteksgruppen är med sina 166 anslutna apotek den fjärde största apoteksaktören i Sverige. Apoteken omsätter tillsammans 3,4 miljarder kronor på

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2007

Delårsrapport januari juni 2007 Delårsrapport januari juni 2007 Ändrad detaljplan i Söderhamn möjliggör avstyckning av 20 fritidstomter från Stenö Camping. Möruddens Camping på Hammarö, utanför Karlstad förvärvades. Östermalms IP har

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ)

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Sida 1 av 11 Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Helåret 2009 Koncernens nettoomsättning ökade med ca 6% och uppgick till 4454 (4196) tkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till -926

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 46 procent till 20,8 (14,2) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 59 procent till 6,8

Läs mer

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ)

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2010 Nettoomsättningen uppgår till 30 269 (20 487) kkr motsvarande en tillväxt om 48% Tillväxten exklusive avyttrade och förvärvade enheter

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS Kvartalet oktober -- december 2014/2015 -Nettoomsättningen uppgick till ksek 12 826 (11 958) -Rörelseresultatet uppgick till ksek 1 355 (1 566) -Rörelseresultat efter

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2014 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Spelintäkterna

Läs mer

Resultatet per aktie för perioden uppgår till - 0,01 SEK (-0,02 SEK) /138 milj aktier (69 milj aktier).

Resultatet per aktie för perioden uppgår till - 0,01 SEK (-0,02 SEK) /138 milj aktier (69 milj aktier). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 31/3 2011 Faktureringen under perioden uppgick till 2,0 MSEK (1,7 MSEK), vilket är en förbättring med 0,3 MSEK (17,6 %) jämfört med motsvarande

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814 Innehållsförteckning Sida RESULTATRÄKNING 2 BALANSRÄKNING 3 BALANSRÄKNING 4 KASSAFLÖDESANALYS 5 NYCKELTAL OCH EGET KAPITAL 6 BYTE

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015 Nordkom AB (publ)

Delårsrapport Januari mars 2015 Nordkom AB (publ) 1 Delårsrapport Januari mars 2015 Nordkom AB (publ) Perioden i sammanfattning 2 Q1 Perioden januari-mars 2015 Omsättning 14.3 MSEK EBITA 2.7 MSEK > Omsättningen för perioden uppgick till 14,3 (18,4) MSEK

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 117 % tillväxt i e-handel Sammanfattning första kvartalet 2012 Tillväxt på 117 % i e-handeln i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. Total tillväxt i Hedbergs

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Andra kvartalet 2011 Nettoomsättningen uppgick till 672 tkr Rörelseresultatet uppgick till -1 111 tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Delårsrapport januari juni 2008 Om Nordax Finans AB (publ) Nordax Finans AB (publ), nedan kallat Nordax Finans, är ett helägt dotterbolag till Nordax

Läs mer

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan Mar 2008 jämfört med Jan Mar 2007 Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 15,6 MSEK (27,0) Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011 Stockholm den 16 november Delårsrapport för perioden 1 juli - 30 september Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i svenska kronor, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Online Brands Nordic AB (publ) 73 % ökning i e-handeln driver försäljningstillväxt Sammanfattning första kvartalet 2015 Omsättningstillväxten är 14 %, försäljningen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Redovisningsprinciper 2 Aktien 2 Granskning

Läs mer