Delårsrapport januari juni 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport januari juni 2014"

Transkript

1 Delårsrapport januari juni 2014 APOTEKSGRUPPENS POSITION Apoteksgruppen är med sina 165 anslutna apotek den fjärde största apoteksaktören i Sverige. Apoteken omsätter tillsammans 3,4 miljarder kronor på årsbasis och har en marknadsandel på cirka 10 %. PROFORMARESULTAT FÖR JANUARI-MARS 2015 För apotek anslutna till Apoteksgruppen uppgick omsättningen under första kvartalet till 878,4 (838,2) miljoner kronor, en ökning med 4,8 % som huvudsakligen förklaras av en ökad försäljning av dyra Hepatit-C läkemedel med mycket låg marginal. Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 8,5 % för samma period och uppgick till 21,6 (23,6) miljoner kronor. Proformaresultatet för de anslutna apoteken omfattas ej av denna rapport. LOKALA APOTEK I SAMVERKAN Inom Apoteksgruppen ägs varje enskilt apotek av egenföretagare. Vår gemensamma vision är: Apoteksgruppen din lokala hälsopartner. SERVICEORGANISATIONEN Apoteksägarna får genom sitt medlemskap tillgång till gemensamt sortiment inklusive egna varumärken och gemensamma inköp, ekonomi- och personalsystem, kundtjänst, kvalitetsfunktion, utbildningar, affärsutvecklings-, försäljnings- och etableringsstöd, gemensam marknadsföring samt IT-system. En ny digital plattform har utvecklas med en ny hemsida samt e-handel. AFFÄRSIDÉ Genom samverkan uppnås skalfördelar som i kombination med entreprenörens engagemang och kundfokus skapar bästa möjliga förutsättningar för att driva lönsamma apotek med nöjda kunder. PROFORMA RESULTAT FÖR ANSLUTNA APOTEK I APOTEKSGRUPPEN 1 ORGANISATION Mkr Jan mar 2015 Jan mar 2014 Omsättning 878,4 838,2 Bruttovinst 225,2 225,0 Personalkostnader -102,9-101,4 Övriga rörelsekostnader -81,8-81,5 Av -och nedskrivningar -18,9-18,5 Rörelseresultat 21,6 23,6 Rörelsemarginal (EBIT) 2,5 % 2,8 % 1

2 SAMMANFATTNING AV FÖRSTA KVARTALET JANUARI - MARS 2015 Nettoomsättningen minskade under perioden med 9 % och uppgick till 65,9 (72,4) miljoner kronor. Rörelseresultatet uppgick till -3,9 (3,0) miljoner kronor. Förändringen förklaras huvudsakligen av två poster av engångskaraktär. Ett extra marknadsbidrag har erhållits om 5,2 under föregående år samt att en avsättning om 1,8 miljoner kronor gjorts för en pågående hyresprocess. Investeringar för framtiden. Under första kvartalet 2015 har Apoteksgruppen investerat i en digital plattform innehållande e-handel med receptförskrivna varor. Lansering av Apoteksgruppen e-handel kommer att ske under andra kvartalet Periodens resultat efter skatt uppgick till -2,4 (2,9) miljoner kronor. Under året har en filial i Mönsterås lagts ned, Totalt är 165 apotek samt 2 filialer anslutna till Apoteksgruppen. Vid periodens utgång var fyra apotek kvar i egen regi. NYCKELTAL, JÄMFÖRELSE AV FÖRSTA KVARTALET Miljoner kronor 2015 jan-mar 2014 jan-mar 2014 Helår Nettoomsättning 65,9 72,4 253,7 Resultat före avskrivningar (EBITDA) -0,9 5,7 3,6 Rörelseresultat (EBIT) -3,9 3,0-7,5 Periodens totalresultat -2,4 2,9-3,5 Kassaflöde för perioden 4,0 24,8 73,1 Soliditet 86,0% 85,1% 83,6% Räntabilitet på eget kapital 1-2,2% 0,7% -0,9% Antal anslutna apotek

3 VD-KOMMENTAR RESULTAT Rörelsemarginalen minskade från 5,0 till 4,2 % som en följd av dels av minskning av parallellimporten samt dels en stor ökning av expedieringen av dyra läkemedel. Expedieringen av dyra läkemedel bidrar till omsättningsökningen, vilken uppgår till 4,8 %, men medför samtidigt en sjunkande lönsamhet inte minst för små apotek. Hos flera apotek kan denna grupp av läkemedel uppgå till så mycket som 30 % av omsättningen vilket pressar resultatet på ett ohållbart sätt. Försäljningen av handelsvaror har ökat med 4,0 % där inte minst satsningen på egna märkesvaror och konceptet Hälsokällan bidragit positivt. Vid utgången av första kvartalet hade Apoteksgruppen 165 anslutna apotek och i slutet av april öppnades ett nytt apotek i Bua utanför Varberg. Vi ser ett fortsatt intresse från våra medlemmar att öppna nya apotek vilket medför att vi kommer att öka det centrala stödet för dessa aktiviteter. FORTSATT SATSNING PÅ TILLGÄNGLIGHET OCH KVALITET Det som apotekskunden i första hand efterfrågar är god rådgivning och kvalitet, närhet samt att läkemedel finns tillgängliga. Samtliga apotekskedjor har via Sveriges Apoteksförening under en vecka genomfört en omfattande undersökning av tillgängligheten avseende förskrivna läkemedel, den s.k. servicegraden, på 148 apotek. Undersökningen omfattar drygt unika receptkundbesök och drygt efterfrågade receptrader. Historiskt har servicegraden varit runt 95 % och vid mätningar som apotek kontinuerligt genomför ligger den kvar på denna nivå. Apoteken har dock kritiserats för att dessa a mätningar inte innehåller de kunder som vänder i dörren och som därmed inte fångas i mätningarna. Den nu genomförda undersökningen har syftat till att även mäta direktexpedieringen inkluderande även kunder som inte beställer läkemedel utan går därifrån med oförrättat ärende. Man har också försökt klarlägga orsaken till varför kunder i vissa fall inte fått det efterfrågade läkemedlet. Undersökningen visar att av alla läkemedel som sammantaget efterfrågades på apotek fanns 94,9 procent i lager när kunden besökte apoteket dvs. direktexpedieringsgraden ligger fortfarande på strax under 95 %. HÅLLBART FÖRETAGANDE Som ett led i att medverka till en förbättrad läkemedelsanvändning använder våra apotek EES elektroniskt expertstöd vid receptexpediering i allt större omfattning. Syftet är att upptäcka felaktig dosering och olämpliga kombinationer av läkemedel för enskilda kunder. Felaktig läkemedelsanvändning förorsakar årligen väsentligt lidande för individer samt stora kostnader för vården. Apoteksgruppen är den kedja som är den största användaren av denna tjänst trots att vi enbart har 10 % marknadsandel. Vårt mål är att samtliga apotek regelmässigt ska använda EES för att därmed främja god läkemedelsanvändning hos våra kunder. Vårt hållbarhetsarbete innebär också att vi fortsätter att utveckla vårt eget varumärke ELW med fler Svanenmärkta produkter, som hör till de minst miljöbelastande i sin kategori, samt fler produkter som är rekommenderade av Astma och Allergiförbundet. Under maj kommer fler ansikts- och barnprodukter att lanseras vilka huvudsakligen kommer att både vara Svalan- och Svanenmärkta. Vi har startat ett samarbete med arbetsförmedlingen genom att ett 20-tal av våra apotek erbjuder nyanlända apotekare som ännu inte fått sin svenska legitimation möjlighet till praktik. Detta ger dom bättre förutsättningar att få sin svenska legitimation och därmed möjlighet att komma ut på arbetsmarknaden snabbare. DIGITAL PLATTFORM E-HANDEL För att förstärka vår tillgänglighet fortsätter utvecklingen av den nya digitala plattformen. En ny responsiv hemsida lanserades i december 2014 vilken kompletteras med en e-handelsfunktion avseende receptförskrivna läkemedel under andra kvartalet Våra lokala apotek kommer att vara en viktig del i denna satsning för att därmed erbjuda bästa service till kunden. Eva-Britt Gustafsson Verkställande direktör 3

4 MÅL OCH MÅLUPPFYLLELSE Bolagsstämman har fastställt ekonomiska mål för bolaget där avkastning på eget kapital skall uppgå till minst 4 % och soliditeten skall uppgå till cirka 80 %. Målen mäts och utvärderas årsvis. KONCERNEN Koncernen består idag av moderbolaget Apoteksgruppen i Sverige Holding AB, med de helägda dotterbolagen, Apoteksgruppen i Sverige AB samt Apoteksgruppen i Sverige Förvaltning AB. Apoteksgruppen i Sverige AB förvärvade ett apoteksbolag den 30:e september 2014, Apoteksgruppen i Stockholm nr 4 AB. Bolaget bedriver apoteksverksamhet vid Arlanda och har konsoliderats i koncernen under första kvartalet i år. Apoteksgruppen i Stockholm nr 4 AB beräknas avyttras under senare delen av Apoteksgruppen i Sverige AB är den centrala serviceorganisationen som ger de anslutna apoteken stöd med bl.a. inköp, sortiment, marknadsföring, IT-system, försäljning, kvalitet samt ekonomi och personalfrågor. Apoteksgruppen i Sverige Förvaltning AB delfinansierar köp av apotek samt äger 1 % av aktierna i de anslutna apoteksbolagen. VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN JANUARI MARS Bolaget har gjort avsättningar med 1,8 miljoner kronor avseende en hyresprocess. En filial i Mönsterås har lagts ned. Beslut om nyanslutningar har skett för tre nya apotek, och dessa beräknas öppna under andra samt tredje kvartalet INTÄKTER Första kvartalet januari - mars 2015 Intäkterna uppgick totalt till 65,9 (72,4) miljoner kronor, varav intäkter från serviceavgift ingår med 28,1 (27,0) miljoner kronor. Övriga intäkter på 37,8 (45,4) miljoner kronor består i huvudsak av omsättning från apoteksverksamhet, vidarefakturering av lokalhyror och intäkter i form av marknadsbidrag. Under första kvartalet förra året erhölls ett utökat marknadsbidrag om 5,2 Mkr vilket utgör merparten av avvikelsen mot förra årets intäkter. RESULTAT Första kvartalet januari - mars 2015 Rörelseresultatet har försämrats med 6,9 miljoner kronor jämfört med motsvarande period 2014, från 3,0 till -3,9 miljoner kronor. Främsta orsaken till förändringen är de extra marknadsföringsbidrag om 5,2 miljoner kronor som erhölls förra året samt att vi i år gjort avsättningar för en hyresprocess med 1,8 miljoner kronor. Periodens resultat efter skatt uppgår till -2,4 (2,9) miljoner kronor. INVESTERINGAR Första kvartalet januari - mars 2015 Investeringar under första kvartalet bestod mestadels av utveckling av Apoteksgruppens e-handelslösning. Investeringarna uppgick till 2,3 Mkr (3,6) miljoner kronor. KASSAFLÖDE Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital uppgick till 3,8 (4,9) miljoner kronor.avvikelsen beror främst på att betald skatt för perioden var betydligt lägre än föregående år. Under 2014 gjordes skatteinbetalningar avseende 2013 års resultat från försäljningar av ett flertal apotek. Kassaflödet från investerings- och finansieringsverksamheten uppgick till 21,2 (24,4) miljoner kronor varav apoteksbolagens amorteringar av förlagslån utgör merparten. Periodens kassaflöde uppgick till 4,0 (24,8) miljoner kronor. FINANSIELL STÄLLNING PER 31 MARS 2015 Koncernens likvida medel uppgick per 31 mars 2015 till 301,2 miljoner kronor jämfört med 297,2 miljoner kronor per 31 december Koncernen hade inte några räntebärande skulder vid periodens slut. Soliditeten uppgick till 86,0 procent per 31 mars Apoteksgruppen Förvaltning AB startade utlåning till apoteksföretag i juni 2010 i samband med de första apoteksförsäljningarna Ränteintäkter från utlåning till apoteksföretag uppgick till 1,2 (2,4) miljoner kronor. Ett flertal apoteksföretag har amorterat ned sina lån väsentligt under föregående år vilket minskat bolaget ränteintäkter. Totalt uppgår utlåningen till 62,3 miljoner kronor per 31 mars Amorteringar och lösen av lån uppgick till 22,0 miljoner kronor under första kvartalet

5 TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE Moderbolaget har under året inte köpt några tjänster från koncernföretag. Moderbolagets intäkter är i sin helhet hänförliga till koncernföretag. Vid inköp och försäljning mellan koncernföretag tillämpas samma principer för prissättning som vid transaktioner med extern part. RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER Koncernen arbetar med ett antal grundläggande principer för hantering av risker i olika delar av verksamheten. Fördelningen av ansvaret mellan styrelsen och vd regleras av styrelsens arbetsordning och vd-instruktion. Styrelsen har också tagit beslut om Attestordning samt en Kredit-, Medlems- och Finanspolicy. För medlems- och kreditärenden har en särskild beslutskommitté utsetts av styrelsen. För ytterligare information om koncernens risker, riskexponering och riskhantering hänvisas till Apoteksgruppens års- och hållbarhetsredovisning för 2014 och MODERBOLAGET Nettoomsättningen för Apoteksgruppen i Sverige Holding AB uppgick under perioden januari mars till 0,5 (0,5) miljoner kronor. Rörelseresultatet uppgick till -1,2 (-3,3) miljoner kronor. Resultatet efter skatt uppgick till -1,1 (-2,9) miljoner kronor. I moderbolaget är endast en person anställd. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som redovisas för koncernen är också relevanta för moderbolaget.. Rapporten har ej granskats av bolagets revisor. Övrig information kommande rapporter Årsstämma 29 april 2015 Delårsrapport april juni 14 augusti 2015 Delårsrapport juli september 30 oktober 2015 För mer information kontakta Tommy Wahlberg, ekonomichef tel Eva-Britt Gustafsson, verkställande direktör tel Stockholm den 29 april 2015 Eva-Britt Gustafsson verkställande direktör 5

6 Koncernens rapport över totalresultat KONCERNENS RESULTATRÄKNING 6

7 KONCERNENS BALANSRÄKNING 7

8 RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRING I KONCERNENS EGET KAPITAL 8

9 KONCERNENS KASSAFLÖDE 9

10 MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING 10

11 11

12 MODERBOLAGETS KASSAFLÖDE NOT 1 REDOVISNINGSPRINCIPER Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med de International Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av International Accounting Standards Board (IASB) samt tolkningsuttalanden från International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) som har godkänts av EGkommissionen för tillämpning inom EU. Denna delårsrapport är upprättad för koncernen i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering och Årsredovisningslagen och för moderbolaget i enlighet med Årsredovisningslagen. Redovisningsprinciperna som tillämpats för koncernen och moderbolaget överensstämmer, om ej annat anges nedan, med de redovisningsprinciper som användes vid upprättandet av den senaste årsredovisningen. Nya redovisningsprinciper Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med vad som framgår av årsredovisningen 2014, utom vad gäller för ett antal mindre ändringar av befintliga standarder samt nya tolkningar, vilka har trätt i kraft per 1 januari Dessa bedöms inte ha någon väsentlig effekt på koncernens eller moderbolagets resultat, finansiella ställning eller upplysningar. 12

13 Definitioner Avkastning på eget kapital Resultat efter skatt i procent av eget kapital. Soliditet Eget kapital i procent av balansomslutningen. 13

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni 2014 APOTEKSGRUPPENS POSITION Apoteksgruppen är med sina 166 anslutna apotek den fjärde största apoteksaktören i Sverige. Apoteken omsätter tillsammans 3,4 miljarder kronor på

Läs mer

Din lokala hälsopartner VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

Din lokala hälsopartner VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Din lokala hälsopartner VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 INNEHÅLL HÖJDPUNKTER UNDER 2014 1 APOTEKSGRUPPEN I KORTHET 2 VD-ORD 4 APOTEKSMARKNADEN I SVERIGE 6 STRATEGISK INRIKTNING 10 DIGITAL PLATTFORM 11 MILJÖ,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Omsättningstillväxt och stärkt varumärke Omsättningen uppgick till 341,2 MSEK (219,5), en ökning med 55%. Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (11,7), motsvarande

Läs mer

Oniva Online Group Europe AB (publ) Delårsrapport januari juni 2014

Oniva Online Group Europe AB (publ) Delårsrapport januari juni 2014 Oniva Online Group Europe AB (publ) Delårsrapport januari juni 2014 April-juni 2014 Nettoomsättningen uppgick till 66,3 MSEK (53,0), en tillväxtökning med 25 procent jämfört med samma period föregående

Läs mer

Delårsrapport januari september 2010

Delårsrapport januari september 2010 1 november 2010 Delårsrapport januari september 2010 1 juli 30 september Intäkterna ökade, justerat för valutaeffekter och räknat på jämförbart antal vardagar, med 8 procent. Innan justering ökade intäkterna

Läs mer

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 (Samtliga belopp i msek om ej annat anges) Tredje kvartalet: 1 juli 30 september

Läs mer

Bokslutskommuniké för perioden 1 januari 31 december 2013

Bokslutskommuniké för perioden 1 januari 31 december 2013 Bokslutskommuniké för perioden 1 januari 31 december 2013 Fjärde kvartalet (1 oktober 31 december 2013) Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 87 (63) mkr. Vindens energiinnehåll under kvartalet

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Avvaktande konjunktur. Börsnotering genomförd. HANZA inleder en ny fas ANDRA KVARTALET (1 april 30 juni 2014) Nettoomsättningen uppgick till 257,0 MSEK, en ökning mot

Läs mer

HomeMaid AB (publ) Bokslutskommuniké 2007-01-01-2007-12-31

HomeMaid AB (publ) Bokslutskommuniké 2007-01-01-2007-12-31 HomeMaid AB (publ) Bokslutskommuniké 2007-01-01-2007-12-31 Helåret 2007 Nettoomsättningen uppgick till 66 352 kkr (54 647 kkr), motsvarande en omsättningstillväxt om 21% Tillväxten inom affärsområdet hushållsnära

Läs mer

Dedicare växer snabbare än marknadstillväxten i Norge och vår bedömning är att vi växer i nivå med marknadstillväxten i Sverige.

Dedicare växer snabbare än marknadstillväxten i Norge och vår bedömning är att vi växer i nivå med marknadstillväxten i Sverige. Perioden juli-september Redovisade intäkter, resultat, kassaflöde och nyckeltal avser kvarvarande verksamheter exklusive Dedicare Assistans AB som avyttrades den 10 juli 2014. Intäkterna uppgick till 144,8

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013

DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013 DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013 Sammanfattning av det fjärde kvartalet 2013 samt helåret 2013-09-30-2013-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 40,9 MSEK (3 månader). Rörelseresultatet uppgick till 17,9

Läs mer

Rekordresultat och nya investeringar för framtiden

Rekordresultat och nya investeringar för framtiden BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR PERIODEN 1 JANUARI-31 DECEMBER 2007 X 2000 mellan Alingsås och Göteborg Rekordresultat och nya investeringar för framtiden Helåret januari-december 2007 Nettoomsättningen ökade till

Läs mer

Oniva Online Group Europe AB (publ.) Delårsrapport januari mars 2015

Oniva Online Group Europe AB (publ.) Delårsrapport januari mars 2015 Oniva Online Group Europe AB (publ.) Delårsrapport januari mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 55,9 MSEK (65,0), en minskning med 14 procent jämfört med samma period föregående år. Nedgången är i

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014 Kvartalsperioden juli-september, kvarvarande verksamhet Redovisade intäkter, resultat, kassaflöde och nyckeltal avser kvarvarande verksamhet, dvs. exklusive Utvecklingshuset

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2014

Delårsrapport januari mars 2014 Delårsrapport januari mars Bra start på året för ICA Gruppen I ICA Gruppens koncernredovisning ingår ICA AB som ett helägt dotterbolag från och med den 27 mars då förvärvet av Aholds aktier i ICA AB slutfördes.

Läs mer

Fortsatt stark tillväxt och stärkt position

Fortsatt stark tillväxt och stärkt position Q1 FÖRSTA KVARTALET 1 SEPTEMBER 2014 30 NOVEMBER 2014 Fortsatt stark tillväxt och stärkt position Första kvartalet 20 i sammandrag Första kvartalet Nettoomsättningen ökade med 13 procent under kvartalet

Läs mer

Fjärde kvartalet 2012

Fjärde kvartalet 2012 Fjärde kvartalet 2012 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 28 februari 2013 Kvartalsrapport fjärde kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Bokslutskommuniké 2005 Sammandrag för koncernen Elverkets nettoomsättning ökade under räkenskapsåret 2005 med 33 % till 270 320 tkr (203 218

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2012

Delårsrapport januari - september 2012 Delårsrapport januari - september Delårsrapport januari - september JULI - SEPTEMBER I SAMMANDRAG JANUARI - SEPTEMBER I SAMMANDRAG Intäkter 1 117 (1 25) Intäkter 3 353 (2 985) EBITDA 257 (251) EBITDA 61

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010 Nytecknad premievolym fortsätter att öka Andra kvartalet Intäkterna ökade med 14 procent till 21,8 (19,1) MSEK. Rörelseresultatet minskade med 17 procent

Läs mer

INNOVATIVA IDÉER UPPGIFT VARIT ATT MED HÖG TEKNISK KOMPETENS SOM UTVECKLAT VÄRLDEN. OCH INNOVATIVA LÖSNINGAR INNOVATIONSTAKT SNABBARE

INNOVATIVA IDÉER UPPGIFT VARIT ATT MED HÖG TEKNISK KOMPETENS SOM UTVECKLAT VÄRLDEN. OCH INNOVATIVA LÖSNINGAR INNOVATIONSTAKT SNABBARE Delårsrapport januari - juni Västerås, 16 juli SEDAN TIDERNAS BEGYNNELSE ÄR DET INNOVATIVA IDÉER SOM UTVECKLAT VÄRLDEN. I ETT GLOBALT SAMHÄLLE KRÄVS EN INNOVATIONSTAKT SNABBARE ÄN NÅGONSIN FÖR ATT SÄKRA

Läs mer

2E Group fortsätter den positiva trenden och gör ett starkt första kvartal

2E Group fortsätter den positiva trenden och gör ett starkt första kvartal 2E Group fortsätter den positiva trenden och gör ett starkt första kvartal Första kvartalet: 1 jan 31 mars 2015 Nettoomsättning: 271,0 msek (206,3 msek) Rörelseresultat (EBIT): 15,7 msek (2,7 msek) Rörelsemarginal:

Läs mer

2010 ett år i omställning för Apoteket

2010 ett år i omställning för Apoteket Årsredovisning 2010 2010 ett år i omställning för Apoteket Utmaning under året 35% 2010 var ett år i omställning för Apoteket med många stora utmaningar. Den stora omvandlingen av den svenska apoteksmarknaden

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Bilprovningen Organisationsnummer: 556089-5814 Bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommuniké 2012 Dotterbolaget Besiktningskluster 1 AB med 70 stationer avyttrades. Under året såldes även merparten av koncernens

Läs mer

MQ Holding AB Bokslutskommuniké

MQ Holding AB Bokslutskommuniké MQ Holding AB Bokslutskommuniké Stabil utveckling i svag marknad Fjärde kvartalet (juni 2011-augusti 2011) Nettoomsättningen uppgick till 358 MSEK (350), en ökning med 2,2 procent. Omsättningen i jämförbara

Läs mer

Pilum AB (Publ.) Delårsrapport Jan - Mars 2009

Pilum AB (Publ.) Delårsrapport Jan - Mars 2009 Delårsrapport första kvartalet 2009 Nettoomsättning Q1 uppgår till 23,8 (7,5) MSEK. Rörelseresultat Q1 uppgår till -1,8 (-2,9) MSEK. Resultat efter skatt Q1-1,9 (-3,0) MSEK. Resultat per aktie Q1-0,04

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 1 DELÅRSRAPPORT NEW WAVE GROUP AB PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2015 Omsättningen uppgick till 1 096 mkr, vilket var 21 % högre än föregående år (909 mkr). Rörelseresultat uppgick

Läs mer

UTVECKLINGEN ÄR POSITIV, MEN AMBITIONERNA ÄR HÖGRE

UTVECKLINGEN ÄR POSITIV, MEN AMBITIONERNA ÄR HÖGRE Delårsrapport januari mars 213 Phonera AB (publ.) Q1 UTVECKLINGEN ÄR POSITIV, MEN AMBITIONERNA ÄR HÖGRE Januari mars 213 Nettoomsättningen uppgår till 99,2 (99,5) mkr. Rörelseresultatet före avskrivningar,

Läs mer