Bokslutskommuniké 2013 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bokslutskommuniké 2013 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966"

Transkript

1 i Sverige Holding AB org nr: är en apotekskedja med frivilligt anslutna apotek, där varje apotek ägs av en egenföretagare. Närheten till den lokala marknaden speglar vår affärsidé och vårt erbjudande till kunden. Det innebär att vi är mer flexibla än en integrerad kedja. är den fjärde största apoteksaktören i Sverige. Per den sista december 2013 var 163 apotek samt 3 filialer anslutna till. ska vara det klart bästa alternativet för företagare. har en central serviceorganisation som ger de anslutna apoteken stöd med bl.a. inköp, sortiment, marknadsföring, IT-system, försäljning, kvalité samt ekonomi och personalfrågor. För apotek anslutna till uppgår proformaresultatet (EBITDA) till 202,5 (169,5) miljoner kronor vilket är en ökning med nästan 20 % mot föregående år. Proformaresultat för anslutna apotek omfattas ej av denna delårsrapport. Kvarvarande verksamhet definieras som den serviceorganisation som byggts upp som stöd för apoteksföretagare och i avvecklad verksamhet ingår de apotek som ej är sålda, apotek som sålts under perioden och försäljningsomkostnaden för dessa. 1 - bokslutskommuniké 2013

2 Sammanfattning av kvarvarande verksamhet Fjärde kvartalet oktober december 2013 Nettointäkterna uppgick till 41,8 (36,4) miljoner kronor. Rörelseresultatet uppgick till -8,3 (-20,5) miljoner kronor. Periodens resultat uppgick till -2,5 (-5,3) miljoner kronor. För perioden januari december 2013 Nettointäkterna uppgick till 181,4 (173,7) miljoner kronor. Rörelseresultatet uppgick till -7,1 (-11,5) miljoner kronor. Periodens resultat uppgick till 5,3 (6,8) miljoner kronor. Sammanfattning av avvecklad verksamhet Fjärde kvartalet oktober december 2013 En apoteksförsäljning har genomförts i september avseende apoteket Uplands Vapen i Uppsala. Resultatet för den avvecklade verksamheten uppgick till -6,0 (5,2) miljoner kronor. För perioden januari december 2013 Under perioden har totalt 14 apoteksförsäljningar genomförts. Realisationsvinsten för dessa försäljningar uppgick till 9,6 (65,0) miljoner kronor. Endast ett apotek fanns ute till försäljning vid periodens slut. Resultatet för den avvecklade verksamheten uppgick till 1,9 (29,6) miljoner kronor. Nyckeltal Miljoner kronor Okt-Dec Okt Dec Helår Helår Kvarvarande verksamhet Nettointäkter 41,8 36,4 181,4 173,7 Rörelseresultat -8,3-20,5-7,1-11,5 Koncern Periodens resultat -2,5-5,3 5,3 6,8 Soliditet % 83,2 77,5 83,2 77,5 Kassaflöde för perioden 59,0 42,6 79,5-75,4 Räntabilitet på eget kapital %* - - 1,8 7,9 Moderbolaget Nettointäkter 0,5 0,5 2,0 2,0 Periodens resultat 2,2 14,8-0,6 13,6 Soliditet % 55,1 62,1 55,1 62,1 * Räntabiliteten är beräknad på koncernens resultat de senaste 12- månaderna för respektive period. I delårsbokslutet för har apotek som ej är sålda och apotek som har sålts under delårsperioden, samt försäljningsomkostnader för dessa definierats och särredovisats som avvecklad verksamhet 2 - bokslutskommuniké 2013

3 VD-kommentar ökar resultatet och utökar kundservicen Servicen till våra kunder är den viktigaste frågan för oss. För att underlätta tillgängligheten till läkemedel har vi utvecklat vår websida apoteksgruppen.se med en funktion som gör det lätt att se om en viss medicin finns på lager. För kunden innebär det att hela vårt sortiment, priser och lagersaldo för samtliga apotek inom går att se i realtid. Att ha rätt vara på lager vid rätt tidpunkt är ett prioriterat område för oss. Därför vidareutvecklar vi under året vårt lagerhanteringssystem samt tjänsterna abonnemang, hemkörning och förbeställning av läkemedel för att höja servicegraden. Under 2014 planerar vi att introducera e-handel för att ytterligare öka vår service till privatkunder. Lönsamheten för kedjan har förbättrats under 2013 vilket dels är en effekt av en bibehållen volym och dels av en god kostnadskontroll. Rörelsemarginalen har ökat till 6,0 % jämfört med 5,0 % förra året. Denna förstärkning av lönsamheten kommer dock att avta under 2014 samt början av 2015 på grund av den överenskommelse om prissänkningar på vissa receptbelagda originalpreparat som regeringen gjort med Lif (Läkemedels- och industriföreningen). Den innebär för apotekens del att handelsmarginalen sänks men också att volymen parallellimporterade varor kommer att minska med åtföljande lägre marginaler för apoteken. Många kunder har i dag ett intresse av att förbättra sin hälsa, förebygga sjukdom och öka välbefinnandet. Vi har därför samlat särskilt utvalda produkter som främjar hälsan i det vi kallar Hälsokällan. Där kan våra kunder lätt hitta och få information om vitaminer, mineraler, kosttillskott och läkemedel av naturligt ursprung. Lanseringen av Hälsokällan kommer successivt att ske under våren och sortimentet inom kategorin/varugruppen kommer att breddas. Efterfrågan på mer miljövänliga och milda hud- och hårvårdsprodukter ökar alltmer och i takt med det utökar vi våra egna märkesvaror, där det parfymfria sortimentet är Svanenmärkt och godkänt av Astma- och Allergiförbundet. För att visuellt tydliggöra vilka s apotek är, har en ny grafisk profil implementerats under senare delen av 2013 på våra apotek i form av nya fasadskyltar och ny butiksinredning. Eva-Britt Gustafsson Verkställande direktör 3 - bokslutskommuniké 2013

4 MÅL OCH MÅLUPPFYLLELSE Bolagsstämman har fastställt ekonomiska mål som innebär att avkastning på eget kapital ska uppgå till minst 4 % (1,8%). Soliditeten för koncernen ska enligt mål uppgå till ca 80 %. Per den sista december uppgick soliditeten till 83,2 %. KONCERNEN Koncernen består idag av moderbolaget i Sverige Holding AB, med de helägda dotterbolagen i Sverige AB samt Apoteks-gruppen i Sverige Förvaltning AB. i Sverige AB har även 4 helägda dotterbolag, som bedriver apoteksverksamhet i Kalmar, Rotebro, Spånga samt Bromma. i Sverige Förvaltning AB delfinansierar försäljning av apotek till nya apoteksköpare samt äger 1 % av aktierna i de enskilda apoteksbolagen. i Sverige AB är den centrala serviceorganisationen som ger de anslutna apoteken stöd med bl.a. inköp, sortiment, marknadsföring, IT-system, försäljning, kvalité samt ekonomi och personalfrågor. VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN OKTOBER DECEMBER Under perioden har ett apotek i Spånga förvärvats. Apoteket kommer att läggas ut till försäljning inom en snar framtid. Tre apotek har även sålts under perioden vilket medfört en realisationsförlust uppgående till 0,1 miljoner kronor, vilket redovisas under den avvecklade verksamheten. VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN JANUARI DECEMBER s andel av totala antalet apotek har under året ökat och totalt fanns per sista december 163 apotek samt 3 filialer anslutna till Fyra apotek och en filial har anslutits till under året, samtidigt som 14 apoteksförsäljningar har genomförts. Dessa har bidragit positivt till resultatet för avvecklade verksamheten med 9,6 miljoner kronor i form av realisationsvinster. Per den sista december fanns endast ett apotek till försäljning. Mer information finns att följa på hemsidan under rubriken eget apotek. En nedskrivning på 2,4 miljoner kronor har belastat resultatet i dotterbolaget i Sverige Förvaltning AB under första kvartalet i år. Detta avser befarade kundförluster avseende förlagslån till enskilda apoteksbolag som ingår i kedjan. I samband med återköp av tre apotek har nedskrivning av goodwill gjorts med 6,3 miljoner kronor, vilket endast påverkar avvecklad verksamhet. INTÄKTER Fjärde kvartalet oktober - december 2013 Intäkterna för kvarvarande verksamheten uppgick totalt till 41,8 (36,4) miljoner kronor, varav intäkter från serviceavgift ingår med 24,6 (17,7) miljoner kronor, föregående års serviceavgift reducerades med 8,1 miljoner kronor som en konsekvens av Panaxia AB:s konkurs. Övriga intäkter på 17,2 (18,8) miljoner kronor består i huvudsak av vidarefakturering av lokalhyror samt intäkter från marknadsbidrag. För perioden januari december 2013 Intäkterna för kvarvarande verksamheten ökade under året med 4,4 % och uppgick totalt till 181,4 (173,7) miljoner kronor. Nettointäkterna för perioden uppgår till 112,0 (99,9) miljoner kronor. Merparten av intäkterna är serviceavgift från anslutna apotek som för perioden uppgår till 102,9 (99,9) miljoner kronor. Övriga intäkter på 69,4 (73,8) miljoner kronor består i huvudsak av vidarefakturering av lokalhyror samt marknadsbidrag. 4 - bokslutskommuniké 2013

5 RESULTAT Fjärde kvartalet oktober - december 2013 Rörelseresultatet för kvarvarande verksamheten -8,3 (-20,5) miljoner kronor har förbättrats väsentligt jämfört med motsvarande period Detta beror framförallt på att intäkterna har ökat. De finansiella intäkterna är lägre i år, dels på grund av att räntesatsen på bolagets utlåning till apoteksbolag är rörlig och knutet till Stibor och dels för att flera apoteksbolag amorterat sina lån under 2012 och Totalt har 116,8 miljoner kronor amorterats under dessa två år. Resultatet före skatt uppgår till -4,3 (-15,7) miljoner kronor. Föregående års resultat belastas med engångskostnader om totalt 8,6 miljoner kronor i samband med Panaxias konkurs. För perioden januari december 2013 Rörelseresultatet för kvarvarande verksamhet uppgick under perioden till -7,1 (-11,5) miljoner kronor. Resultat före skatt uppgick till 7,6 (3,2) miljoner kronor. INVESTERINGAR Fjärde kvartalet oktober - december 2013 Totala investeringar för perioden uppgår till 5,8 (1,6) miljoner kronor. I samband med att uppdaterat sin grafiska profil har exteriöra skyltar för samtliga apotek i kedjan bytts ut under fjärde kvartalet. Totala investeringen för exteriöra skyltar uppgick till 4,6 Mkr. Resterande 1,2 miljoner kronor var löpande investeringar. För perioden januari december 2013 Investeringarna uppgick totalt till 9,1 (7,2) miljoner kronor och bestod framförallt av nya exteriöra skyltar för motsvarande 4,6 miljoner kronor. Nästan 500 skyltar har bytts under året. Vidare så har återköpt apoteksbolag för 1,4 (4,6) miljoner kronor. En del mindre investeringar har även gjorts i de nya kontorslokalerna samt ombyggnationen av apoteket Orfeus. KASSAFLÖDE Totala kassaflödet har utvecklats positivt under 2013, från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital uppgick kassaflödet till 16,2 (-15,3) miljoner kronor. Den stora förbättringen mot föregående år beror främst på lägre betald skatt. Kassaflödet från investeringsoch finansieringsverksamheten uppgick till 63,6 (-60,1) miljoner kronor och består till stora delar av likvid från apoteksförsäljningar i samband med överlåtelser av apoteksbolag. Avvikelsen mot föregående år beror huvudsakligen på att en utdelning om 160 miljoner kronor utbetalats under 2012, men ingen utdelning utbetalades under Periodens kassaflöde uppgår till 79,5 (-75,4) miljoner kronor. FINANSIELL STÄLLNING PER DEN 31 DECEMBER 2013 Koncernens likvida medel uppgick per den 31 december 2013 till 224,2 (144,6) miljoner kronor. Koncernen hade inga räntebärande skulder vid periodens slut. Koncernens soliditet har förbättrats under perioden och uppgick till 83,2 procent per den 31 december Ränteintäkter från utlåning till apoteksföretag från i Sverige Förvaltning AB uppgick till 13,2 (20,1) miljoner kronor. Totalt uppgår utlåningen till 151,2 (187,8) miljoner kronor varav 16,9 miljoner kronor är nya förlagslån avseende finansiering av apoteksförsäljningar under Amorteringar och lösen av lån uppgår till 51,1 (55,8) miljoner kronor under samma period. VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN Ett nytt apotek i Örebro har anslutits och öppnats i januari månad. Ett apotek har också sålts under januari månad. 5 - bokslutskommuniké 2013

6 TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE Moderbolaget har under året inte köpt några tjänster från koncernföretag. Moderbolagets intäkter är i sin helhet hänförliga till koncernföretag. Vid inköp och försäljning mellan koncernföretag tillämpas samma principer för prissättning som vid transaktioner med extern part. MEDARBETARE Medelantalet anställda i koncernen uppgick vid årsskiftet till 99 (203) personer vilket är en minskning med 104 personer jämfört med föregående år. Minskningen förklaras av att vi sålt 14 apotek under året. Av de 99 anställda i koncernen arbetar 51 i den centrala serviceorganisationen. RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER Koncernen arbetar med ett antal grundläggande principer för hantering av risker i olika delar av verksamheten. En Kredit-, Medlems- och Finanspolicy har fastslagits av styrelsen och en beslutskommitté för medlems- och kreditärenden har inrättats. Ansvaret för detta regleras och hanteras via en arbetsordning för styrelse och en instruktion för vd. För ytterligare information om koncernens risker, riskexponering och riskhantering hänvisas till s årsredovisning för 2012 och MODERBOLAGET Nettoomsättningen för i Sverige Holding AB uppgick under perioden januari - december till 2,0 (2,0) miljoner kronor. Rörelseresultatet uppgick till -6,0 (-6,1) miljoner kronor. Resultatet efter skatt uppgick till -0,6 (13,6) miljoner kronor. I moderbolaget är endast en person anställd. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som redovisas för koncernen är också relevanta för moderbolaget. FÖRSLAG TILL UTDELNING Styrelsen föreslår att bolaget vid årsstämman den 25 april 2014 lämnar en utdelning på 3,5 miljoner kronor, vilket motsvarar 50 procent av 2013 års resultat efter skatt. Koncernens soliditet uppgår därefter till ca 83%, vilket är i nivå med det av ägaren fastställda målet. ÅRSSTÄMMA Årsstämman i i Sverige Holding AB kommer att äga rum den 25 april 2014 i Stockholm. Rapporten har ej granskats av bolagets revisor. Stockholm den 14 februari 2014 Eva-Britt Gustafsson Verkställande direktör 6 - bokslutskommuniké 2013

7 Koncernens rapport över totalresultat KONCERNENS RESULTATRÄKNING MSEK okt-dec okt-dec Helår Helår Kvarvarande verksamhet Nettoomsättning 24,6 17,7 112,0 99,9 Övriga rörelseintäkter 17,2 18,8 69,4 73,8 Summa intäkter 41,8 36,4 181,4 173,7 Övriga externa kostnader -35,4-43,4-136,0-134,7 Personalkostnader -12,7-11,7-44,6-42,7 Avskrivningar och nedskrivningar -2,0-1,8-7,9-7,8 Summa rörelsekostnader -50,1-56,9-188,5-185,2 Rörelseresultat -8,3-20,5-7,1-11,5 Finansiella intäkter 4,0 4,8 15,2 22,3 Finansiella kostnader 0,0-0,1-0,5-7,6 Resultat före skatt -4,3-15,7 7,6 3,2 Inkomstskatt 1,8 10,5-2,3 3,6 Resultat från kvarvarande verksamhet -2,5-5,3 5,3 6,8 Resultat från avvecklad verksamhet -6,0 5,2 1,9 29,6 Periodens resultat -8,5-0,2 7,2 36,4 Övrigt totalresultat Periodens totalresultat -8,5-0,2 7,2 36,4 Specifikation av resultat från avvecklade verksamheter Intäkter 28,6 85,4 176,9 492,3 Kostnader -35,0-84,4-182,3-513,8 Realisationsresultat -0,1 5,1 9,6 65,0 Finansnetto 0,0 0,0-0,1-0,4 Resultat före skatt -6,5 6,1 4,1 43,1 Inkomstskatt på rearesultat 0,4-3,0-1,7-15,6 Inkomstskatt 0,1 2,1-0,5 2,1 Resultat från avvecklad verksamhet -6,0 5,2 1,9 29,6 7 - bokslutskommuniké 2013

8 KONCERNENS BALANSRÄKNING MSEK TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella tillgångar 14,0 21,1 Materiella tillgångar Inventarier 6,7 1,2 Summa materiella anläggningstillgångar 20,7 22,3 Övriga anläggningstillgångar Uppskjuten skattefordran 6,0 6,0 Andra fordringar 152,5 189,0 Summa finansiella anläggningstillgångar 158,4 195,0 Summa anläggningstillgångar 179,2 217,3 Omsättningstillgångar Kundfordringar 21,5 26,6 Övriga fordringar 4,6 10,4 Skattefordran 21,9 27,4 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 3,1 5,6 Likvida medel 224,2 144,6 Summa omsättningstillgångar 275,4 214,6 Tillgångar som innehas för försäljning 40,5 86,7 SUMMA TILLGÅNGAR 495,0 518,6 EGET KAPITAL Aktiekapital 0,1 0,1 Övrigt tillskjutet kapital 174,9 174,9 Balanserad vinst 229,7 190,3 Årets totalresultat 7,2 36,4 Summa eget kapital 411,9 401,7 SKULDER Långfristiga skulder Övriga avsättningar 0,0 8,1 Uppskjuten skatteskuld 27,4 27,3 Summa långfristiga skulder 27,4 35,4 8 - bokslutskommuniké 2013

9 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 5,3 14,9 Skatteskulder - 0,0 Övriga skulder 22,2 16,2 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 12,7 16,3 Summa kortfristiga skulder 40,2 47,4 Summa skulder 67,6 82,8 Skulder hänförliga till tillgångar som ska säljas 15,5 34,1 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 495,0 518,6 RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRING I KONCERNENS EGET KAPITAL MSEK Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Balanserad vinst Årets resultat Summa eget kapital Ingående eget kapital 1 januari ,1 174,9 268,0 82,3 525,3 Föregående års resultat 82,3-82,3 0,0 Utdelning avseende ,0-160,0 Årets totalresultat 36,4 36,4 Utgående eget kapital 31 december ,1 174,9 190,3 36,4 401,7 Ingående eget kapital 1 januari ,1 174,9 190,3 36,4 401,7 Föregående års resultat 36,4-36,4 0 Justering pga ändrat koncernförhållande 3,0 3,0 Årets totalresultat 7,2 7,2 Utgående eget kapital 31 december ,1 174,9 229,7 7,2 411,9 9 - bokslutskommuniké 2013

10 KONCERNENS KASSAFLÖDE MSEK okt-dec okt-dec Helår Helår Den löpande verksamheten Resultat före skatt från kvarvarande verksamhet -4,3-15,8 7,6 3,2 Resultat före skatt från avvecklad verksamhet -6,5 6,1 4,1 43,1 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar och nedskrivningar 3,6-10,5 14,2 8,7 Realisationsresultat 0,1 8,3-9,6-53,4 Övrigt 0,1 0,0-0,2 6,9 Betald skatt 45,4 7,2 0,1-67,5 Kassaflöde från den löpande verksamheten före 38,4-4,7 16,2-59,0 förändring av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Förändring av varulager -0,9 2,7-5,4 9,0 Förändring av övriga fordringar 0,8 6,3 42,3 66,2 Förändring av skulder 2,6 10,3-36,9-31,5 Kassaflöde från den löpande verksamheten 40,9 14,6 16,2-15,3 Investeringsverksamhet Investeringar i immateriella tillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0 Investeringar i materiella anläggningstillgångar -5,1-1,2-7,7-2,6 Avyttring verksamhet 2,9 7,3 44,5 100,3 Förvärv av dotterbolag -0,7-0,4-1,4-4,6 Förändring långfristiga värdepapper 21,8 23,2 34,2 20,9 Kassaflöde från investeringsverksamhet 18,9 28,9 69,6 114,0 Finansieringsverksamhet Minskning av kortfristiga finansiella skulder -0,8-0,9-6,3-14,1 Utbetald utdelning 0,0 0,0 0,0-160,0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -0,8-0,9-6,3-174,1 Periodens kassaflöde 59,0 42,6 79,5-75,4 Likvida medel vid periodens början 165,1 102,0 144,6 220,0 Likvida medel vid periodens slut 224,1 144,6 224,1 144, bokslutskommuniké 2013

11 MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING okt-dec okt-dec Helår Helår MSEK Intäkter 0,5 0,5 2,0 2,0 Summa intäkter 0,5 0,5 2,0 2,0 Övriga externa kostnader -1,4-1,9-3,2-3,4 Personalkostnader -1,3-1,5-4,8-4,7 Summa rörelsekostnader -2,7-3,4-8,0-8,1 Rörelseresultat -2,2-2,9-6,0-6,1 Finansiella intäkter 4,4 31,9 5,6 34,6 Finansiella kostnader 0,0 0,0-0,2-0,7 Resultat efter finansiella poster 2,2 29,0-0,6 27,8 Avsättning periodiseringsfond 0,0-7,3 0,0-7,3 Resultat före skatt 2,2 21,7-0,6 20,5 Inkomstskatt 0,0-6,9 0,0-6,9 Periodens resultat 2,2 14,8-0,6 13,6 Övrigt totalresultat Periodens totalresultat 2,2 14,8-0,6 13, bokslutskommuniké 2013

12 MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING MSEK TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag 439,5 439,5 Uppskjuten skattefordran 6,0 6,0 Summa finansiella anläggningstillgångar 445,5 445,5 Summa anläggningstillgångar 445,5 445,5 Omsättningstillgångar Fordran koncernbolag 3,9 0,2 Övriga fordringar 0,1 0,2 Skattefordran 2,5 11,8 Likvida medel 217,7 137,3 Summa omsättningstillgångar 224,2 149,5 SUMMA TILLGÅNGAR 669,7 595,0 EGET KAPITAL Aktiekapital 0,1 0,1 Balanserad vinst 315,5 301,9 Årets totalresultat -0,6 13,6 Summa eget kapital 315,0 315,6 Obeskattade reserver Periodiseringsfond 69,3 69,3 SKULDER Kortfristiga skulder Checkräkningskredit 0,0 0,0 Leverantörsskulder 0,9 0,9 Skulder till koncernföretag 283,6 207,8 Skatteskulder 0,0 0,0 Övriga skulder 0,2 0,2 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 0,7 1,2 Summa kortfristiga skulder 285,4 210,1 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 669,7 595, bokslutskommuniké 2013

13 MODERBOLAGETS KASSAFLÖDE okt-dec okt-dec Helår Helår MSEK Den löpande verksamheten Resultat före skatt 2,2 21,8-0,6 20,6 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Övrigt -3,7-25,2-3,7-25,2 Betald skatt 31,2-10,1 9,3-67,4 Kassaflöde från den löpande verksamheten före 29,7-13,5 5,0-72,0 förändring av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Förändring av övriga fordringar 0,2-0,1 0,3-0,3 Förändring av skulder 25,9 48,9 75,2 210,6 Kassaflöde från den löpande verksamheten 55,7 35,3 80,4 138,3 Investeringsverksamhet 0,0 0,0 0,0 0,0 Kassaflöde från investeringsverksamhet 0,0 0,0 0,0 0,0 Finansieringsverksamhet Ökning av kortfristiga finansiella skulder 0,0 0,0 0,0 0,0 Utbetald utdelning 0,0 0,0 0,0-160,0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0,0 0,0 0,0-160,0 Periodens kassaflöde 55,7 35,3 80,4-21,7 Likvida medel vid periodens början 162,0 102,0 137,3 159,0 Likvida medel vid periodens slut 217,7 137,3 217,7 137,3 Övrig information kommande rapporter Delårsrapport januari-mars april 2014 Årsstämma 25 april 2014 Delårsrapport april-juni augusti 2014 Delårsrapport juli-september oktober 2014 För mer information kontakta; Tommy Wahlberg, ekonomichef tel Eva-Britt Gustafsson, verkställande direktör tel bokslutskommuniké 2013

14 Not 1 Redovisningsprinciper Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av International Accounting Standards Board (IASB) samt tolkningsuttalanden från International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) som har godkänts av EGkommissionen för tillämpning inom EU. Denna delårsrapport är upprättad för koncernen i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering och Årsredovisningslagen och för moderbolaget i enlighet med Årsredovisningslagen. Redovisningsprinciperna som tillämpats för koncernen och moderbolaget överensstämmer, om ej annat anges nedan, med de redovisningsprinciper som användes vid upprättandet av den senaste årsredovisningen. Nya redovisningsprinciper Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med vad som framgår av årsredovisningen 2012, utom vad gäller för ett antal mindre ändringar av befintliga standarder samt nya tolkningar, vilka har trätt i kraft per 1 januari Dessa bedöms inte ha någon väsentlig effekt på koncernens eller moderbolagets resultat, finansiella ställning eller upplysningar. Företagsledningen bedömer att nya och ändrade standarder och tolkningar, med tillämpning från och med 2014, inte kommer att få någon väsentlig påverkan på koncernens finansiella rapporter den period de tillämpas för första gången. Däremot kan de ge upphov till ändringar i utformningen av de finansiella rapporterna samt ytterligare notupplysningar, inklusive, i vissa fall, uppdateringar av redovisningsprinciper. Definitioner Bruttovinst Skillnad mellan nettoomsättning och varukostnader. Bruttovinstmarginal Skillnad mellan nettoomsättning och varukostnader i procent av nettoomsättningen. Avkastning på eget kapital Resultat efter skatt i procent av eget kapital. Soliditet Eget kapital i procent av balansomslutningen bokslutskommuniké 2013

Delårsrapport januari-mars 2014 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966

Delårsrapport januari-mars 2014 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Delårsrapport januari-mars 2014 i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Sammanfattning av första kvartalet 2014 Nettoomsättningen ökade under perioden med 52 % och uppgick till 72,4 (47,6) miljoner kronor.

Läs mer

Apoteksgruppen Delårsrapport januari september 2011

Apoteksgruppen Delårsrapport januari september 2011 Apoteksgruppen Delårsrapport januari september 2011 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Apoteksgruppen har sedan omregleringen av apoteksmarknaden haft i uppdrag att sälja 150 apotek

Läs mer

KVARVARANDE VERKSAMHET AVVECKLAD VERKSAMHET* Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966

KVARVARANDE VERKSAMHET AVVECKLAD VERKSAMHET* Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 KVARVARANDE VERKSAMHET Första kvartalet januari - mars 2013 Nettointäkterna uppgick till 47,6 (43,0) miljoner kronor Rörelseresultatet uppgick till 3,1 (5,0) miljoner

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2012

Delårsrapport januari mars 2012 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Apoteksgruppen har sedan omregleringen av apoteksmarknaden haft i uppdrag att sälja 150 apotek till småföretagare samt att skapa en stöd- och serviceorganisation

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2013 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr:

Delårsrapport januari-september 2013 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: Delårsrapport januari-september 2013 i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 alternativet för egenföretagare är en frivillig apotekskedja, där varje apotek ägs av egenföretagare. Närheten till den lokala

Läs mer

Bokslutskommuniké 2011 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966

Bokslutskommuniké 2011 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Din lokala hälsopartner för ökat välbefinnande Bokslutskommuniké 2011 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Sammanfattning av verksamheten 2011 Fyra nya apotek har anslutits till Apoteksgruppen

Läs mer

KVARVARANDE VERKSAMHET

KVARVARANDE VERKSAMHET *Apoteksgruppen i Sverige Holding AB har sedan omregleringen av apoteksmarknaden haft i uppdrag att sälja 150 apotek till småföretagare samt skapa en stöd- och serviceorganisation för dessa. Apotek som

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012

Delårsrapport januari juni 2012 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB har sedan omregleringen av apoteksmarknaden haft i uppdrag att sälja 150 apotek till småföretagare samt att skapa

Läs mer

Apoteksgruppen - din lokala hälsopartner

Apoteksgruppen - din lokala hälsopartner Apoteksgruppen - din lokala hälsopartner Apoteksgruppen är en frivillig apotekskedja, som består av 164 apotek samt tre filialer vilka ägs och drivs av cirka 180 egenföretagare. Apoteksägarna får genom

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011

Delårsrapport januari juni 2011 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Delårsrapport januari juni 2011 Totala nettoomsättningen för koncernen uppgick till 700 miljoner kronor. Nettoomsättningen i jämförbara apotek minskade

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni 2014 APOTEKSGRUPPENS POSITION Apoteksgruppen är med sina 165 anslutna apotek den fjärde största apoteksaktören i Sverige. Apoteken omsätter tillsammans 3,4 miljarder kronor på

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni 2014 APOTEKSGRUPPENS POSITION Apoteksgruppen är med sina 165 anslutna apotek den fjärde största apoteksaktören i Sverige. Apoteken omsätter tillsammans 3,4 miljarder kronor på

Läs mer

Halvårsrapport Januari juni 2013

Halvårsrapport Januari juni 2013 Halvårsrapport Januari juni 2013 Period 1 april 30 juni 2013 Nettoomsättningen uppgår till 76 309 (44 394) kkr motsvarande en tillväxt om 72 %. Tillväxten exklusive förvärvade enheter uppgår till 14 %

Läs mer

Apoteksgruppen din lokala hälsopartner

Apoteksgruppen din lokala hälsopartner Delårsrapport januari juni 2014 Apoteksgruppen din lokala hälsopartner Apoteksgruppen är en frivillig apotekskedja, som består av 175 apotek samt tre filialer vilka ägs och drivs av cirka 180 egenföretagare.

Läs mer

Roxi Stenhus Gruppen AB

Roxi Stenhus Gruppen AB Roxi Stenhus Gruppen AB Bokslutskommuniké 2007 Omsättningen ökade till 58 460 Tkr Resultat efter finansiella poster 662 Tkr Förvärv av Granngårdens bygghandel i Tygelsjö och Veberöd Förvärv av EMB Åkeri

Läs mer

Apoteksgruppen din lokala hälsopartner

Apoteksgruppen din lokala hälsopartner Delårsrapport januari juni 2014 Apoteksgruppen din lokala hälsopartner Apoteksgruppen är en frivillig apotekskedja, som består av 177 apotek samt tre filialer vilka ägs och drivs av cirka 180 egenföretagare.

Läs mer

Golden Heights. 29 maj 2015. Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland.

Golden Heights. 29 maj 2015. Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland. 29 maj BOKSLUTSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland. Förändring Omsättning, TSEK 305 477 285 539 19 938 Bruttomarginal

Läs mer

Ekonomisk utveckling under rapportperioden

Ekonomisk utveckling under rapportperioden HomeMaid AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2009 Nettoomsättningen för det första kvartalet uppgår till 20 643 (19 701) kkr motsvarande en tillväxt om 5% Tillväxten exklusive avyttrat

Läs mer

DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla

DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla Kundernas krav på helhetslösningar och en mer flexibel leverans blir allt mer tydlig. Kundens egen digitalisering och anpassning till sina nya marknadsförhållanden är

Läs mer

Bokslutskommuniké. Januari december 2011 samt resultatutveckling för första kvartalet 2012

Bokslutskommuniké. Januari december 2011 samt resultatutveckling för första kvartalet 2012 Bokslutskommuniké Januari december 2011 samt resultatutveckling för första kvartalet 2012 ApoPharm Holding AB (Apotek Hjärtat) org nr 556789-2988 1 (9) ApoPharm Holding AB (moderbolag för apotekskedjan

Läs mer

Delårsrapport januari september 2007

Delårsrapport januari september 2007 Delårsrapport januari september 2007 2007-11-13 Intäkterna för tredje kvartalet ökade med 3,0 procent jämfört med samma period förra året och uppgick till 625,8 (607,5) MSEK. Intäkterna för perioden ökade

Läs mer

Golden Heights. 26 februari 2016

Golden Heights. 26 februari 2016 26 februari 2016 BOKSLUTSRAPPORT FÖR KALENDERÅRET Golden Heights AB ( Bolaget ) bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige under firmorna Guldfynd, Hallbergs Guld, Albrekts

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2013

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2013 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2013 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 1 124 (859) tkr Rörelseresultatet uppgick till - 2 844 (- 4 418) tkr Kassaflödet

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2015

Bokslutskommuniké januari december 2015 Bokslutskommuniké januari december 215 Förändringsresan fortsätter Nettoomsättningen i fjärde kvartalet 215 uppgick till 128 (154) och rörelseresultatet uppgick till -2 (-4). Orderingången under fjärde

Läs mer

Delårsrapport januari september 2012

Delårsrapport januari september 2012 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB har sedan omregleringen av apoteksmarknaden haft i uppdrag att sälja 150 apotek till småföretagare samt att skapa

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 26 585 (21 406) TSEK, en ökning med 24%. EBITDA uppgick till 5 492 (4 496) TSEK en ökning med 996 TSEK motsvarande 22%. EBITDA-marginalen uppgick till 20,7 (21,0)%,. Årets

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009

Bokslutskommuniké 2009 Bokslutskommuniké 2009 1 Januari 31 December Omsättning 70 530 Tkr Resultat efter finansiella poster 6 649 Tkr Inneliggande ordervärde 25 Mkr Ny VD Lars Israelsson Trimera AB (publ) Org.nr: 556681-9149

Läs mer

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ)

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2012 Period 1 januari - 31 mars 2012 Nettoomsättningen uppgår till 43 057 (33 079) kkr motsvarande en tillväxt om 30 %. Organisk tillväxt

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 SEX MÅNADER 2015 SEX MÅNADER 2014 Q2 2015 Q2 2014 Nettoomsättning, ksek 149 433 136 007 76 486 74 935 Bruttoresultat, ksek 99 545

Läs mer

Delårsrapport jan-mar 2008

Delårsrapport jan-mar 2008 Delårsrapport jan-mar 2008 Resultat efter finansnetto 2,7 mkr (3,4 mkr) Nettoomsättning ökade med 53% till 32,3 mkr (21,2 mkr) Vinst per aktie 0,56 kr (0,69 kr) Repetitiva intäkter* fördubblade, utgjorde

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni 2014 APOTEKSGRUPPENS POSITION Apoteksgruppen är med sina 165 anslutna apotek den fjärde största apoteksaktören i Sverige. Apoteken omsätter tillsammans 3,4 miljarder kronor på

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141. Delårsrapport för perioden januari juni 2007. Sammandrag för koncernen

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141. Delårsrapport för perioden januari juni 2007. Sammandrag för koncernen Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport för perioden januari juni 2007 Sammandrag för koncernen Elverkets nettoomsättning under tiden januari juni 2007 uppgår till 145

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2007 Panaxia Security AB (publ)

Delårsrapport januari-mars 2007 Panaxia Security AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2007 Panaxia Security AB (publ) Perioden i korthet Intäkterna uppgick till 75,5 msek (38,0). Resultatet efter skatt uppgick till 2,5 msek (0,9). Resultat per aktie uppgick till

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2014

Delårsrapport Januari mars 2014 Delårsrapport Januari mars 2014 Apotekets försäljning på konsument- och vårdmarknaden fortsatte att minska under första kvartalet. Som en följd effektiviserar och anpassar Apoteket verksamheten. Samtidigt

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011

New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011 New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011 Årets första kvartal New Nordic koncernens omsättning uppgick under årets första kvartal till 47,3 MSEK (46,1) en ökning med 2,7

Läs mer

Delårsrapport första kvartalet 2012

Delårsrapport första kvartalet 2012 Delårsrapport första kvartalet 2012 Delårsrapporten omfattar perioden 2012-01-01 2012-03-31 Första kvartalet 2012 i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 38,6 mkr (37,1 mkr) Resultat före av- och nedskrivningar

Läs mer

Fortsatt hög försäljning för KFC men svagt kvartal för Burger King verksamheten

Fortsatt hög försäljning för KFC men svagt kvartal för Burger King verksamheten DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2016 Delårsrapport för perioden 1 januari till 31 mars 2016 Fortsatt hög försäljning för KFC men svagt kvartal för Burger King verksamheten 1 januari 31 mars 2016 Omsättningen

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 NSP: NSP visar kraftig ökning av omsättning och vinst under säsongsmässigt svagaste kvartalet Första kvartalet 2007 Omsättningen ökade med 83 procent till 117,6 MSEK

Läs mer

Kvartalsrapport Q2-2014 QBNK Holding AB (publ)

Kvartalsrapport Q2-2014 QBNK Holding AB (publ) Kvartalsrapport Q2-2014 Holding AB (publ) (556958-2439) Holding AB (publ) erbjuder företag och myndigheter molnbaserade produkter och tjänster inom Digital Asset Management. Bolaget är specialiserat på

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2017

Delårsrapport januari juni 2017 Delårsrapport januari juni Apoteksgruppen i Sverige Holding AB Org. nr: 556481-5966 Starkt kvartal trots hård konkurrens Apoteksgruppen befäste sin marknadsposition under det andra kvartalet, tack vare

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 2 (16) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget ingår i koncernen Active Invest Sweden AB, org nr: 556624-3886 med säte i Stockholm. Bolaget bedriver tillverkning av limfog, möbelkomponenter

Läs mer

NGS Group AB (publ) Bokslutskommuniké 2012

NGS Group AB (publ) Bokslutskommuniké 2012 Q1-10 Q2-10 Q3-10 Q4-10 Q1-11 Q2-11 Q3-11 Q4-11 Q1-12 Q2-12 Q3-12 Q4-12 Q1-10 Q2-10 Q3-10 Q4-10 Q1-11 Q2-11 Q3-11 Q4-11 Q1-12 Q2-12 Q3-12 Q4-12 NGS Group AB (publ) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättningen

Läs mer

876 kkr) 2 231 kkr) 0,06. kr) % (68,4 %) och skuldsättningsgraden. 657 kkr) 1 604 kkr)

876 kkr) 2 231 kkr) 0,06. kr) % (68,4 %) och skuldsättningsgraden. 657 kkr) 1 604 kkr) Januari Juni 2013 Faktureringen uppgick till 10 409 kkr (8( 876 kkr) Nettoresultatet uppgick till 1 563 kkr (-( 2 231 kkr) Resultat per aktie, -0, 0,06 06 kr (-( 0,12 kr) Soliditeten är 38,4 % (68,4 %)

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2008

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2008 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2008 Perioden januari december 2008 Nettoomsättningen kvarvarande verksamheter 925,7 (831,1) MSEK, +11 % Rörelseresultatet (EBIT) kvarvarande verksamheter 84,8 (81,3)

Läs mer

Moderbolagets årsresultat blev -18.2 MSEK före och -15.5 MSEK efter skatt.

Moderbolagets årsresultat blev -18.2 MSEK före och -15.5 MSEK efter skatt. Untitled Document THE EMPIRE (PUBL) Bokslutskommuniké 13 februari 2003 Omvälvande år för The Empire Under året genomfördes nödvändiga och kostsamma rationaliseringar av Empire-koncernens organisation,

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31 Styrelsen för Dataföreningen i Sverige avger härmed följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Finansiell information

Finansiell information Göteborg 2015-04-30 Delårsrapport perioden januari-mars 2015 Kvartal 1 Omsättningen uppgick till 13,7 (14,2) Mkr en minskning med 0,5 Mkr eller 3 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 0,3 Mkr till

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2005 Q3 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 329 794 (291 059) kkr Resultatet efter finansiella poster

Läs mer

Verksamhetsområden Forshem är indelat i tre verksamhetsområden Projekt, Styckehus och Övrigt, vilka redovisas enligt IFRS 8, Rörelsesegment.

Verksamhetsområden Forshem är indelat i tre verksamhetsområden Projekt, Styckehus och Övrigt, vilka redovisas enligt IFRS 8, Rörelsesegment. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Styrelsen har beslutat att avyttra den verksamhet som koncernen bedriver i Tyskland. Den tyska verksamheten redovisas därför som verksamhet under avyttring. Nettoomsättningen

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2015

Delårsrapport januari - mars 2015 Första kvartalet - 2015 Delårsrapport januari - mars 2015 Orderingång 976,1 (983,3) Mkr, en minskning med 6 % justerat för valutaeffekter och förvärvade enheter Nettoomsättning 905,5 (885,5) Mkr, en minskning

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT

Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2005 Q1 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 8 procent till 110 176 (102 456) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

Årsredovisning. för N.P. NILSSONS TRÄVARU AB. Org.nr 556048-9154

Årsredovisning. för N.P. NILSSONS TRÄVARU AB. Org.nr 556048-9154 Årsredovisning för N.P. NILSSONS TRÄVARU AB Styrelsen och verkställande direktören för N.P. Nilssons Trävaru AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2010. VD har ordet SEPTEMBER 2009. Genomförda strukturåtgärder börjar ge effekt. Perioden 1 januari 31 mars 2010

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2010. VD har ordet SEPTEMBER 2009. Genomförda strukturåtgärder börjar ge effekt. Perioden 1 januari 31 mars 2010 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS SEPTEMBER Genomförda strukturåtgärder börjar ge effekt Rörelseresultatet under årets första kvartal är negativt, men som en effekt av genomförda strukturåtgärder väsentligt

Läs mer

Stureguld offentliggör prospekt och uppgifter om eget kapital, skuldsättning, redogörelse för rörelsekapitalet samt reviderad delårsrapport

Stureguld offentliggör prospekt och uppgifter om eget kapital, skuldsättning, redogörelse för rörelsekapitalet samt reviderad delårsrapport Stockholm 2011-11-29 Stureguld offentliggör prospekt och uppgifter om eget kapital, skuldsättning, redogörelse för rörelsekapitalet samt reviderad delårsrapport Stureguld AB (publ) lämnade den 27 oktober

Läs mer

2008-2. 2008 apriljuni

2008-2. 2008 apriljuni DELÅRSRAPPORT SIX AB (publ) -2 Delårsrapport för perioden januari-juni apriljuni apriljuni Ändring % Jan-juni Jan-juni Ändring % Omsättning, Mkr 68,5 60,9 137,4 122,0 +12,6 % Rörelseresultat, Mkr 2,5 6,1

Läs mer

Tillägg 2015:1 (Fi Dnr 15-3547) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014

Tillägg 2015:1 (Fi Dnr 15-3547) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Tillägg 2015:1 (Fi Dnr 15-3547) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Detta dokument utgör ett tillägg till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ( Bolaget ) grundprospekt

Läs mer

VD-ord. Fortsatt förbättrad lönsamhet

VD-ord. Fortsatt förbättrad lönsamhet Sida 1 av 9 VD-ord Fortsatt förbättrad lönsamhet Omsättningen under det fjärde kvartalet 2015 ökade med 6 procent jämfört med föregående år och uppgick till 319 miljoner kronor. Rörelsemarginalen i det

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. SingöAffären AB (publ.) Org.nr 556782-6747

ÅRSREDOVISNING. för. SingöAffären AB (publ.) Org.nr 556782-6747 ÅRSREDOVISNING för SingöAffären AB (publ.) Org.nr Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för SingöAffären AB för perioden 1 maj 2011-30 april 2012. 1 av 8 Styrelsen och

Läs mer

Wonderful Times Group AB (publ) 556684-2695. Delårsrapport. Januari - Juni 2013. Wonderful Times Group AB (publ)

Wonderful Times Group AB (publ) 556684-2695. Delårsrapport. Januari - Juni 2013. Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport Januari - Juni 213 Wonderful Times Group AB (publ) 1 April - juni 213 Omsättningen ökade med 2 % till 33,8 MSEK (28,1). EBITDA uppgick till -,9 MSEK (-1,4). Kassaflöde efter rörelsekapitalförändringar

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2011. PolyPlank AB (publ) Ett Cleantech företag

Delårsrapport januari-september 2011. PolyPlank AB (publ) Ett Cleantech företag Delårsrapport januari-september PolyPlank AB (publ) Ett Cleantech företag Tredje kvartalet, koncernen Omsättningen för perioden uppgick till 6,6 MSEK (6,0). Resultatet efter avskrivningar uppgick till

Läs mer

VD kommentar. Stockholm i mars 2009

VD kommentar. Stockholm i mars 2009 VD kommentar NGS Group har lagt grunden för framtiden genom de två förvärv som genomförts under 2008. Psykiatrika som förvärvades i april och First Medical som förvärvades i maj 2008. Nu har vi nått en

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Ett positivt första kvartal för Teracom-koncernen där moderbolaget initierar ett effektiviseringsprogram för att öka intäkterna och minska kostnaderna. Stabilt första

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 2 (16) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Ekeforshus AB har under 2014 namnändrat till. bedriver utveckling, tillverkning och försäljning av monteringsfärdiga trähus. Företagets huvudkontor

Läs mer

MVV International Aktiebolag Org.nr 556395-5615

MVV International Aktiebolag Org.nr 556395-5615 MVV International Aktiebolag ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2009-01-01-2009-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för MVV International Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll

Läs mer

EUROCON CONSULTING AB (PUBL)

EUROCON CONSULTING AB (PUBL) EUROCON CONSULTING AB (PUBL) Bokslutskommuniké januari december 2008 26 februari 2009 För mer information: VD Peter Johansson Mobilnr: 076-7675801 peter.johansson@eurocon.se Perioden 1 oktober 31 december

Läs mer

2009 2008 Förändr. % 2009 2008 Förändr. % Intäkter, MSEK 815 693 18 3 206 2 691 19

2009 2008 Förändr. % 2009 2008 Förändr. % Intäkter, MSEK 815 693 18 3 206 2 691 19 2009-02-18 Januari December 2009 1 januari 31 december Intäkterna ökade med 19 procent till 3 206 (2 691) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 30 procent till 325 (251) MSEK och rörelsemarginalen ökade till

Läs mer

TKR 2012 2011 2012 2011 2010 3 mån 3 mån 12 mån 12 mån 12 mån OKT-DEC OKT-DEC JAN-DEC JAN-DEC JAN-DEC

TKR 2012 2011 2012 2011 2010 3 mån 3 mån 12 mån 12 mån 12 mån OKT-DEC OKT-DEC JAN-DEC JAN-DEC JAN-DEC 1 JANUARI 31 DECEMBER Nettoomsättningen ökade med 39 procent till 983,3 mkr (707,0) EBITDA uppgick till 29,2 mkr (29,3) Periodens resultat uppgick till 10,4 mkr (12,3) Resultat per aktie före utspädning

Läs mer

Delårsrapport januari september 2017

Delårsrapport januari september 2017 Delårsrapport januari september Apoteksgruppen i Sverige Holding AB Org. nr: 556481-5966 Tydligt värdeskapande i ökande konkurrens Apoteksgruppen fortsatte att utvecklas enligt förväntningarna under tredje

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB, Org nr 556008-2231, får härmed avge. Årsredovsning. och koncernredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB, Org nr 556008-2231, får härmed avge. Årsredovsning. och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB, Org nr 556008-2231, får härmed avge Årsredovsning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014 Innehåll:

Läs mer

Opus Prodox AB (publ)

Opus Prodox AB (publ) Opus Prodox AB (publ) Delårsrapport (jan juni 2011) Väsentliga händelser > > > > > Organisk tillväxt om cirka 5 procent för koncernen* EBITDA om 17,5 MSEK, 15 procent marginal, motsvarande en ökning om

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2009 från Aqua Terrena International AB (publ) (org nr 556502-6563)

Bokslutskommuniké för 2009 från Aqua Terrena International AB (publ) (org nr 556502-6563) Bokslutskommuniké för 2009 från Aqua Terrena International AB (publ) (org nr 556502-6563) Aqua Terrena-koncernen redovisar för 2009 en förlust efter finansiella poster på MSEK 11,1 att jämföra med en förlust

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2015

Delårsrapport januari juni 2015 Delårsrapport januari juni 215 Positivt resultat på dämpad marknad Nettoomsättningen i andra kvartalet 215 uppgick till 112 (113) och rörelseresultatet uppgick till 3 (-6). Orderingången under andra kvartalet

Läs mer

Bokslutskommuniké 2015

Bokslutskommuniké 2015 Bokslutskommuniké 2015 Delårsrapporten för fjärde kvartalet och bokslutskommuniké för 2015 Fjärde kvartalet 2015 i sammandrag Kvartalet inkluderar intäkter och kostnader för det förvärvade bolaget ScandBook

Läs mer

QBank. Årsredovisning 2014. QBNK Holding AB (publ) 556958-2439. För räkenskapsåret 2014-01-13-2014-12-31

QBank. Årsredovisning 2014. QBNK Holding AB (publ) 556958-2439. För räkenskapsåret 2014-01-13-2014-12-31 QBank Årsredovisning 2014 QBNK Holding AB (publ) 556958-2439 För räkenskapsåret 2014-01-13 - QBNK Holding AB (publ) erbjuder företag och myndigheter molnbaserade produkter och tjänster inom Digital Asset

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2015

Delårsrapport januari juni 2015 Q2 Delårsrapport januari juni 2015 Amnode AB Januari - juni 2015 Nettoomsättningen uppgick till 42,0 MSEK (18,6) Rörelseresultat före avskrivningar EBITDA uppgick till 1,3 MSEK (0,7) Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2015 Januari - mars. Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2015.

DELÅRSRAPPORT 2015 Januari - mars. Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2015. STOCKHOLM 2015-04-15 DELÅRSRAPPORT 2015 Januari - mars Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2015. Händelser under första kvartalet Rörelseresultatet (EBITDA) under perioden

Läs mer

Årsredovisning 2013-09-01 2014-08-31

Årsredovisning 2013-09-01 2014-08-31 Årsredovisning 2013-09-01 2014-08-31 Innehåll Förvaltningsberättelse Sid 4 Flerårsöversikt Sid 5 Förslag till vinstdisposition Sid 5 Resultaträkning Sid 5 Balansräkning tillgångar Sid 6 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Södermanlands Nyheter AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2011 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Årsredovisningen

Läs mer

Delårsrapport. januari mars 2004

Delårsrapport. januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 för koncernen - Omsättningen ökade med 13% till 102,9 Mkr (91,2) - Resultatet efter finansiella poster ökade med 36% till 15,6 Mkr (11,5)

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2011

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2011 Fjärde kvartalet - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Orderingång 3 064 (2 507) Mkr, justerat för förvärvade verksamheter samt valutaeffekter har orderingången ökat med 8,7 % Nettoomsättning 3 023 (2 506) Mkr, justerat

Läs mer

Delårsrapport för kvartal 1 2015

Delårsrapport för kvartal 1 2015 Delårsrapport för kvartal 1 2015 conpharm ab (publ) Conpharm är ett investmentbolag med fokus på fastigheter, och förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget

Läs mer

HÄNDELSER INTRÄFFADE EFTER PERIODENS SLUT

HÄNDELSER INTRÄFFADE EFTER PERIODENS SLUT Delårsrapport januari - september 2003 Optoventkoncernen Optovent AB (publ) är ett medicintekniskt företag, vars affärsidé är att utveckla och marknadsföra innovativa system och teknikplattformar för säker

Läs mer

Delårsrapport andra kvartalet 1 april 30 juni 2014

Delårsrapport andra kvartalet 1 april 30 juni 2014 Delårsrapport andra kvartalet 1 april 30 juni 2014 FINANSIELL UTVECKLING I SAMMANDRAG ANDRA KVARTALET APRIL JUNI 2014 Finansiell information i delårsrapporten avser, om inte annat anges, koncernen och

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER Samgående med StjärnaFyrkant och nedskrivning av goodwill SEPTEMBER Under årets fjärde kvartal förvärvades samtliga aktier i StjärnaFyrkant genom nytecknade aktier

Läs mer

Drillcon AB (publ) Delårsrapport januari-september 2006

Drillcon AB (publ) Delårsrapport januari-september 2006 Drillcon AB (publ) Delårsrapport januari-september 2006 Starkt resultat för tredje kvartalet Nya internationella kontrakt erhållna under perioden Fortsatt mycket bra orderläge inför fjärde kvartalet Nettoomsättning

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010 Fjärde kvartalet - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Nettoomsättning 2 506 (2 436) Mkr, justerat för förvärvad verksamhet samt valutaeffekter har omsättningen ökat med 3 % Rörelseresultat 152,9 (104,2) Mkr Rörelseresultat

Läs mer

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 FORTSATT TILLVÄXT

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 FORTSATT TILLVÄXT Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 FORTSATT TILLVÄXT Wise Group AB (publ) är moderbolag i en koncern som äger, startar och utvecklar specialistbolag inom rekrytering, konsultuthyrning

Läs mer

Omsättningen under det fjärde kvartalet 2013 minskade med 10 procent till 337 miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till 0,6 procent.

Omsättningen under det fjärde kvartalet 2013 minskade med 10 procent till 337 miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till 0,6 procent. Sida 1 av 10 Bra start på kvartalet, men trög avslutning Omsättningen under det fjärde kvartalet 2013 minskade med 10 procent till 337 miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till 0,6 procent. "I

Läs mer

Delårsrapport ONE Media Holding AB (publ) juli-sept 2006

Delårsrapport ONE Media Holding AB (publ) juli-sept 2006 Delårsrapport ONE Media Holding AB (publ) juli-sept 2006 Noterade på AktieTorget ONE Media Holding AB (publ) Delårsrapport juli-sept 2006 Företagsgruppen ONE har under första kvartalet 2006 (juli-september)

Läs mer

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång CasinoLoco har lanserat Live Casino som ny produkt från spelleverantörerna Ezugi samt Netent.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång CasinoLoco har lanserat Live Casino som ny produkt från spelleverantörerna Ezugi samt Netent. Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2015 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Fortsatt

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 2 4 6 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 8 TSEK 2016 jul-sep jul-sep 2016 jan-sep jan-sep jan-dec Nettoomsättning 20 529 9 976 67 094 36 079 53 696 Aktiverat arbete 0 0 0 0 850 Handelsvaror

Läs mer

Den 20 mars genomförde Diadrom Holding AB (publ) årsstämma. För mer information se kommuniké årsstämma (se pressrelease 2014-03-20).

Den 20 mars genomförde Diadrom Holding AB (publ) årsstämma. För mer information se kommuniké årsstämma (se pressrelease 2014-03-20). Göteborg 2014-04-17 Delårsrapport perioden januari-mars 2014 Kvartal 1 Omsättningen uppgick till 14,2 (15,8) Mkr en minskning med 1,6 Mkr eller 10,2 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 1,4 Mkr

Läs mer

Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari september 2008

Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari september 2008 Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari september 2008 - Försäljningen under tredje kvartalet ökade med 175 % till 24,8 Mkr (9,0)*. - Resultatet efter finansnetto uppgick till -3,8 Mkr (3,3). - Resultatet

Läs mer

Rapport avseende halvåret 1 januari 30 juni 2008 samt för perioden 1 april- 30 juni 2008

Rapport avseende halvåret 1 januari 30 juni 2008 samt för perioden 1 april- 30 juni 2008 Delårsrapport Rapport avseende halvåret 1 januari 30 juni samt för perioden 1 april- 30 juni SOS Alarm i sammandrag Alla belopp i KSEK om annat ej anges. Belopp inom parentes anger värdet för motsvarande

Läs mer

Mkr 2015 2014 2015 2014

Mkr 2015 2014 2015 2014 Fjärde kvartalet Helår Mkr 20 20 20 20 Koncernen Nettoomsättning 26 489 23 180 101 221 87 174 Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 1 889 1 423 6 191 5 819 Rörelseresultat (EBIT) exklusive engångsposter

Läs mer

3L System AB (publ.)

3L System AB (publ.) 3L System AB (publ.) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ RÄKENSKAPSÅRET 2011 Fjärde kvartalet 2011: Minskad nettoomsättning, förstärkt kassaflöde. Helårsresultat 2011: Minskad nettoomsättning, ökad vinst och positiva kassaflöden.

Läs mer

Altero AB (publ) Kvartalsrapport, första kvartalet 2011

Altero AB (publ) Kvartalsrapport, första kvartalet 2011 Altero AB (publ) Kvartalsrapport, första kvartalet 2011 Rörelsesegmentet Drift och Underhåll har avyttrats under kvartalet. Uppgifterna nedan avser den kvarvarande verksamheten Från och med 2011 delas

Läs mer

Ett positivt resultat för Q1 bekräftar att koncernen är på rätt väg. Delårsrapport januari-mars 2016 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ)

Ett positivt resultat för Q1 bekräftar att koncernen är på rätt väg. Delårsrapport januari-mars 2016 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2016 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ) (Org.Nr. 556767-9625) Ett positivt resultat för Q1 bekräftar att koncernen är på rätt väg www.va-automotive.com (ORGANISATIONSNUMMER

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 28 000 21 000 14 000 7 000 0 Q3-14 Q4-14 Q1-15 Q2-15 Q3-15 Q4-15 Q1-16 Q2-16 Oms EBITDA 5000 3750 2500 1250 0-1250 2 4 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 6 8 TSEK 2016 apr-jun 2015

Läs mer