Apoteksgruppen Delårsrapport januari september 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Apoteksgruppen Delårsrapport januari september 2011"

Transkript

1 Apoteksgruppen Delårsrapport januari september 2011

2 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: Apoteksgruppen har sedan omregleringen av apoteksmarknaden haft i uppdrag att sälja 150 apotek till småföretagare samt skapa en stödoch serviceorganisation för dessa. I delårsbokslutet för Apoteksgruppen har apotek som ej är sålda och apotek som har sålts under delårsperioden, samt försäljningsomkostnader för dessa definierats och särredovisats som avvecklad verksamhet. Vid periodens utgång var 35 apotek under egen drift och under försäljning. Kvarvarande verksamhet är den serviceorganisation som byggts upp som stöd för apoteksföretagare och som kommer att vara den långsiktiga organisationen. Delårsrapport januari september 2011 Tredje kvartalet juli - september 2011, kvarvarande verksamhet Totala intäkter uppgick till 42 miljoner kronor. Rörelseresultatet uppgick till -13 miljoner kronor Periodens resultat uppgick till -9 miljoner kronor Ett nytt apotek har anslutits till Apoteksgruppen, apotek Hälsobrunnen i Ulricehamn. Delårsperioden januari - september 2011, kvarvarande verksamhet Totala intäkter uppgick till 116 miljoner kronor. Rörelseresultatet uppgick till -46 miljoner kronor Periodens resultat uppgick till -32 miljoner kronor Totalt har tre nya apotek har anslutits till Apoteksgruppen, apoteket Skäret i Skärhamn, Järva apoteket i Sundbyberg samt apotek Hälsobrunnen i Ulricehamn. Delårsperioden januari - september 2011, avvecklad verksamhet Under perioden har ytterligare 27 apotek sålts. Totalt har därmed 116 av 151 apotek sålts och överlämnats till nya apoteksägare. 35 apotek är kvar att sälja varav budgivning pågår för cirka hälften dessa apotek. Rörelseresultat från apotek som innehas till försäljning uppgick till 58 miljoner kronor. Bruttovinsmarginalen från dessa apotek har utvecklats positivt, från 21,2% föregående år till 24,1% för perioden januari - september. Den 18 april nyetablerade Apoteksgruppen ett apotek i Grebbestad, apoteket ingår i de 35 apotek som är kvar att sälja. Reavinster för de 27 apotek som sålts under perioden uppgår till 137 miljoner kronor. Nyckeltal MSEK Jul-Sep 2011 Jan-Sep 2011 Jan-Dec 2010 Kvarvarande verksamhet Intäkter Rörelseresultat Periodens resultat Soliditet % 75,5 75,5 73,0 Kassaflöde 1, Avkastning på eget kapital % neg neg neg Moderbolaget Intäkter 0,5 2,3 66,0 Periodens resultat 0,4 0,1 122,0 Soliditet % 62,0 62,0 92,4 1/13

3 VD kommentar Antalet apotek har sedan omregleringen ökat med 30% vilket innebär att det i dag finns ca apotek att jämföra med 930 st. före. Tillsammans med att öppettiderna har ökat har det inneburit en markant ökad service för kunderna. Konkurrensen på marknaden är stark med många nya apotek och aktörer samt konkurrens från dagligvaruhandeln vad avser receptfria läkemedel. Ett antal av de nya aktörerna visar minskad omsättning och negativa lönsamhetstal för 2010, både på grund av den hårda konkurrensen men också på grund av stora investeringar i nya apotek och datasystem i apoteksdriften. Volymerna har också minskat för Apoteksgruppen medan lönsamheten har kunnat bibehållas. Verksamheten har utvecklats med ett antal intressanta produkter och tjänster. Apoteksgruppen har under året lanserat ett eget varumärke ELW inom hud- och hårvård samt sol. Denna serie är Svanenmärkt och dessutom är de oparfymerade produkterna godkända av Astma- och Allergiförbundet. Ytterligare produkter inom varumärket beräknas lanseras i början av nästa år. De enskilda apoteken har utvecklat lokala samarbeten och tjänster för att ge en förbättrad service inte minst på mindre orter. Under året har ett omfattande arbete lagts ned på det systembyte som samtliga nya apoteksaktörer måste genomföra med avslut senast den Apoteksgruppen har bytt system på 130 av de totalt 154 apotek som ingår i kedjan. Utbytet ligger därför i fas med den ursprungliga planen och bedöms vara klar i november i år. För att underlätta bytet har omfattande utbildningsinsatser genomförts lokalt och centralt. Kompetensutvecklingen för personal är en betydande framgångsfaktor för bolaget. Avtal har därför slutits med Läkemedelsakademin under året där ett antal medarbetare har beretts möjlighet att vidareutbilda sig. För att lösa ett antal kvarvarande frågor från apoteksomregleringen har regeringen tillsatt en utredning om vissa frågor som prissättning av originalläkemedel, tillgänglighet, dosdispensering samt djurläkemedel m.m. TLV(Tandvårds- och Läkemedelsförmånverket) arbetar också med förslag till ändringar av prissättning för utbytbara läkemedel (generiskt utbyte) samt en översyn av lönsamheten i apoteksbranschen. Eva-Britt Gustafsson Verkställande direktör. vår vision din lokala hälsopartner för ökat välbefinnande 2/13

4 Koncernen VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN JANUARI SEPTEMBER Tre nya apotek har anslutits till Apoteksgruppen, apoteket Skäret i Skärhamn, Järva apoteket i Sundbyberg samt apotek hälsobrunnen i Ulricehamn. Apoteksgruppen har också i egen regi nyetablerat ett apotek i Grebbestad. Totalt ingår nu 154 apotek i kedjan och där 35 apotek nu återstår att sälja. 27 apoteksförsäljningar som genomförts under perioden har bidragit positivt i resultatet för den avvecklade verksamheten med 137 MSEK i form av reavinst. Apoteksförsäljningarna har också påverkat kassaflödet positivt med 175 MSEK. Under perioden har ett nytt butiksdatasystem implementerats där 85% av apoteken bytt system och i början av november beräknas alla apotek i Apoteksgruppen vara klara med bytet. Koncernen består idag av moderbolaget Apoteksgruppen i Sverige Holding AB, med dotterbolagen Apoteksgruppen i Sverige AB samt Apoteksgruppen i Sverige Förvaltning AB. Apoteksgruppen i Sverige Förvaltning AB INTÄKTER Tredje kvartalet Intäkterna för kvarvarande verksamheten uppgick totalt till 42 MSEK, varav intäkter från serviceavgift ingår med 22 MSEK. Övriga rörelseintäkter på 20 MSEK består i huvudsak av vidarefakturering av lokalhyror samt intäkter från marknadsbidrag. Perioden januari september Intäkterna för kvarvarande verksamheten uppgick totalt till 116 MSEK, varav intäkter från serviceavgift ingår med 59 MSEK. Övriga rörelseintäkter på 57 MSEK består i huvudsak av vidarefakturering av lokalhyror samt intäkter från marknadsbidrag. 3/13 Staten Apoteksgruppen i Sverige Holding AB Apoteksgruppen i Sverige AB RESULTAT Tredje kvartalet Rörelseresultatet för kvarvarande verksamheten uppgick under tredje kvartalet till -13 MSEK. Under perioden har bolaget haft engångskostnader i samband med försäljningsprocessen, dessa uppgår för perioden till 2 Mkr. Under tredje kvartalet har implementeringen av nya butiksdatasystemet intensifierats, vilket bl.a. inneburit att extra IT-stödpersonal för apoteken har fördubblats. Totalt har 6 MSEK kostnadsförts för tredje perioden avseende implementering av nytt butiksdatasystem. Perioden januari september Rörelseresultatet för kvarvarande verksamheten uppgick till -46 MSEK. Under perioden har bolaget haft engångskostnader i samband med försäljningsprocessen, dessa uppgår för perioden till 20 Mkr. I samband med implementering av nya butiksdatasystemet har totalt 11 MSEK kostnadsförts, främst avseende utbildningsinsatser samt extra stödpersonal. Vid perioden slut hade 85 % av apoteken bytt system. Periodens resultat uppgick totalt för perioden till -32 MSEK. INVESTERINGAR Tredje kvartalet Investeringar under tredje kvartalet uppgick till 6,2 MSEK. Perioden januari september Totala investeringar under perioden uppgick till 21 MSEK. Två apotek har flyttat till nya lokaler, två har byggts om och ett nytt apotek har öppnats den 18 april i Grebbestad, apotek Ostronet. Apoteket Ostronet drivs initialt i egen regi. Sammanlagt uppgår investeringar i ny apoteksinredning till 9 MSEK. Investeringar i nytt butiksdatasystem uppgår under perioden till 12 MSEK. KASSAFLÖDE Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 19 MSEK. Det utgörs i huvudsak av minskade fordringar i takt med försäljning av apotek. Kassaflödet från investerings- och finansieringsverksamheten uppgick till 84 MSEK och är till stora delar intäkter från apoteksförsäljningar minskat med förlagslån till apoteksbolag. Under perioden har också en utdelning om 203 MSEK gjorts samtidigt som koncernens omfattning blir allt mindre i takt med apoteksförsäljningar. Likvida medel minskade efter utdelningen till 215 MSEK per 30 september 2011, jämfört med 315 MSEK per 31 december FINANSIELL STÄLLNING PER DEN 30 SEPTEMBER 2011 Koncernens likvida medel uppgick per 30 september 2011 till 215 MSEK. Aktieutdelning på 203 MSEK gjordes i maj månad vilket minskat koncernens likvida medel. Koncernens immateriella tillgångar uppgick till 27 MSEK. Koncernens räntebärande skulder uppgick till 0 MSEK vid perioden slut. Koncernens soliditet efter utdelning är 75,5 procent per den 30 september 2011 jämfört med 73,0 procent per

5 den 31 december Ränteintäkter från likvida medel uppgår till 5 MSEK och ränteintäkter från utlåning till apoteksföretagare från Apoteksgruppen Förvaltning AB 14 MSEK. Apoteksgruppen Förvaltning AB startade utlåning till apoteksägare i juni 2010 i samband med de första apoteksförsäljningarna. Totalt uppgår utlåningen till 237 Mkr. VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN En fortsatt försäljning av apotek till småföretagare sker av de 35 kvarvarande, för närvarande pågår budgivning för apotek och där tillträde förväntas ske under första och andra kvartalet Under vintern beräknas flera nya apotek att öppnas och anslutas till Apoteksgruppen, ett apotek är planerat att öppna under fjärde kvartalet RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER Apoteksgruppen arbetar med ett antal grundläggande principer för hantering av risker i olika delar av verksamheten. En Kredit-, Medlems- och Finanspolicyn har fastslagits av styrelsen och beslutskommitté för medlems- och kreditärenden inrättades under Ansvaret för detta regleras och hanteras via en arbetsordning för vd och styrelse. Affärsmässiga risker Apoteksgruppens övergripande mål är att sälja samtliga 150 apotek till småföretagare, 116 apotek var per den 30 september 2011 sålda. Framtida intäkter för Apoteksgruppen är beroende av försäljningsutvecklingen i dessa apoteksbolag. En ökad konkurrens i samband med omregleringen av apoteksmarknaden innebär en osäkerhet avseende utvecklingen av framtida omsättning och resultat. Moderbolaget Nettoomsättningen för Apoteksgruppen i Sverige Holding AB uppgick under perioden till 2,3 MSEK. Rörelseresultatet uppgick till -4,7 MSEK. Resultatet efter skatt uppgick till 0,1 MSEK. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som redovisas för koncernen är också relevanta för moderbolaget. Stockholm den 26 oktober 2011 Eva-Britt Gustafsson verkställande direktör Övrig information kommande rapporter Bokslutskommuniké för januari december 2011 presenteras onsdagen den 15 februari För mer information Tommy Wahlberg, ekonomichef tel Eva-Britt Gustafsson, VD tel Operativa risker Cirka 300 nya apotek har öppnats under senaste två åren. Det har inneburit att antalet apotek ökat med över 30% sedan omregleringen. Konkurrensen om kvalificerad arbetskraft har ökat markant, vilket medfört en ökad risk att de befintliga apoteken förlorar medarbetare med hög kompetens till nya aktörer. En del IT- relaterade systemlösningar och tjänster köps idag från Apoteket AB i en så kallad övergångslösning. Det är av stor vikt att dessa system och tjänster fungerar bra, samt att övergången till egna butiksdatasystemet sker utan risk för störningar i apoteksdriften. 4/13

6 Granskningsrapport Inledning Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårsinformationen i sammandrag (delårsrapport) för Apoteksgruppen i Sverige Holding AB per 30 september 2011 och den niomånadersperiod som slutade per detta datum. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med IAS 34 och Bokföringsnämndens Allmänna Råd om frivillig delårsrapportering (BFNAR 2007:1). Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning. Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning (SÖG) 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing, ISA, och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har. Slutsats Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och BFNAR 2007:1 samt för moderbolagets del i enlighet med BFNAR 2007:1. Stockholm den 26 oktober 2011 Ernst & Young AB, Erik Åström, Auktoriserad revisor 5/13

7 Resultat i sammandrag för koncernen KONCERNENS RESULTATRÄKNING MSEK Helår 2010 Kvarvarande verksamhet Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa intäkter Handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar och nedskrivningar Summa rörelsekostnader Rörelseresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före skatt Inkomstskatt Resultat från kvarvarande verksamhet Resultat från avvecklad verksamhet Periodens resultat Periodens totalresultat Specifikation resultat från avvecklade verksamheter Intäkter Kostnader Realisationsresultat Finansnetto Resultat före skatt Inkomstskatt på rearesultat Inkomstskatt Resultat avvecklad verksamhet /13

8 KONCERNENS BALANSRÄKNING MSEK TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella tillgångar Materiella tillgångar Inventarier 2 1 Summa materiella anläggningstillgångar Övriga anläggningstillgångar Uppskjuten skattefordran 7 7 Andra fordringar Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kundfordringar Övriga fordringar 0 2 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 8 0 Likvida medel Summa omsättningstillgångar Tillgångar som innehas för försäljning SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL Aktiekapital 0,1 0,1 Övrigt tillskjutet kapital 174,9 174,9 Andra reserver 0 0 Balanserad vinst Periodens resultat 96 Summa eget kapital /13

9 SKULDER Långfristiga skulder Uppskjuten skatt Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga skulder 0 5 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 5 16 Summa kortfristiga skulder Summa skulder Skulder hänförliga till tillgångar som ska säljas SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER FÖRÄNDRING I KONCERNENS EGET KAPITAL MSEK Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Andra reserver Balanserad vinst Summa eget kapital Ingående balans 1 januari ,1 174, Årets totalresultat Utdelning Utgående balans 31 december ,1 174, Ingående balans 1 januari ,1 174, Periodens totalresultat Utdelning Utgående balans 30 september ,1 174, /13

10 KONCERNENS KASSAFLÖDE MSEK Helår Den löpande verksamheten Resultat före skatt från kvarvarande verksamhet Resultat före skatt från avvecklad verksamhet Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar Realisationsresultat Övrigt Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Förändring av varulager Förändring av övriga fordringar Förändring av skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamhet Investeringar i immateriella tillgångar Investeringar i materiella anläggningstillgångar Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar Avyttring verksamhet Förändring långfristiga värdepapper Kassaflöde från investeringsverksamhet Finansieringsverksamhet Minskning av kortfristiga finansiella skulder Utbetald utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut /13

11 Resultat i sammandrag för moderbolaget MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING MSEK Helår 2010 Intäkter 2,3 66,0 66,0 Summa intäkter 2,3 66,0 66,0 Övriga externa kostnader -2,6-49,1-51,7 Personalkostnader -4,4-7,8-8,4 Summa rörelsekostnader -7,0-56,9-60,1 Rörelseresultat -4,7 9,1 5,9 Finansiella intäkter 5, ,7 Finansiella kostnader 0-0,7-0,7 Resultat före skatt 0,4 8,4 197,9 Avsättning periodiseringsfond ,8 Inkomstskatt -0,3-2,2-34,0 Periodens resultat 0,1 6,2 122,0 10/13

12 MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING MSEK TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag 423,0 255,3 423,0 Uppskjuten skattefordran 7,0 0 7,0 Summa finansiella anläggningstillgångar 430,0 255,3 430,0 Summa anläggningstillgångar 430,0 255,3 430,0 Omsättningstillgångar Fordran koncernbolag 0,0 0,6 26,3 Övriga fordringar 0,0 0,3 0 Skattefordran 0,0 5,8 0 Likvida medel 158,7 162,5 159,2 Summa omsättningstillgångar 158,7 169,2 185,5 SUMMA TILLGÅNGAR 588,7 424,5 615,5 EGET KAPITAL Aktiekapital 0,1 0,1 0,1 Balanserad vinst 334,7 415,7 416,0 Periodens resultat 0,1 6,2 122,0 Summa eget kapital 334,9 422,0 538,0 Obeskattade reserver Periodiseringsfond 41,8 0,0 41,8 SKULDER Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 0,2 0,1 0,3 Skulder till koncernföretag 176,5 0,0 0,0 Skatteskulder 32,9 0,0 33,3 Övriga skulder 0,2 0,8 0,4 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2,2 1,7 1,7 Summa kortfristiga skulder 212,0 2,5 35,7 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 588,7 424,5 615,5 11/13

13 MODERBOLAGETS KASSAFLÖDE MSEK Helår 2010 Den löpande verksamheten -4,7 5,9 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Övrigt 5,1-260,4 Betald skatt -0,6-34,0 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital -0,2-288,5 Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Förändring av övriga fordringar 0,0 814,0 Förändring av skulder -0,3-189,0 Kassaflöde från den löpande verksamheten -0,5 336,0 Investeringsverksamhet 0 0,0 Kassaflöde från investeringsverksamhet 0 0,0 Finansieringsverksamhet 0 0 Utbetald utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0-177,0 Periodens kassaflöde -0,5 159,1 Likvida medel vid periodens början 159,2 0,1 Likvida medel vid periodens slut 158,7 159,2 12/13

14 Not 1 Redovisningsprinciper Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34 och Bokföringsnämndens Allmänna Råd om frivillig delårsrapportering (BFNAR 2007:1). Koncernen tillämpar samma redovisningsprinciper såsom de beskrivits i årsredovisningen för Jämförelseuppgifter avseende resultaträkningarna för koncernen har inte redovisats i denna delårsrapport. Anledningen är att bolaget föregående år inte upprättande någon delårsrapport för koncernen och att bedömningen är att informationsvärdet av jämförelseuppgifter inte står i rimligt förhållande till kostnaderna för att ta fram uppgifterna. För balansräkningen har uppgifter från senaste årsbokslutet använts som jämförelseuppgifter. Definitioner Bruttovinst Skillnad mellan nettoomsättning och varukostnader. Bruttovinstmarginal Skillnad mellan nettoomsättning och varukostnader i procent av nettoomsättningen. Avkastning på eget kapital Resultat efter skatt i procent av eget kapital. Soliditet Eget kapital i procent av balansomslutningen. 13/13

15 Mer om Apoteksgruppen finns alltid att läsa på

Delårsrapport januari-mars 2014 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966

Delårsrapport januari-mars 2014 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Delårsrapport januari-mars 2014 i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Sammanfattning av första kvartalet 2014 Nettoomsättningen ökade under perioden med 52 % och uppgick till 72,4 (47,6) miljoner kronor.

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2012

Delårsrapport januari mars 2012 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Apoteksgruppen har sedan omregleringen av apoteksmarknaden haft i uppdrag att sälja 150 apotek till småföretagare samt att skapa en stöd- och serviceorganisation

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966

Bokslutskommuniké 2013 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 är en apotekskedja med frivilligt anslutna apotek, där varje apotek ägs av en egenföretagare. Närheten till den lokala marknaden speglar vår affärsidé och vårt

Läs mer

Bokslutskommuniké 2011 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966

Bokslutskommuniké 2011 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Din lokala hälsopartner för ökat välbefinnande Bokslutskommuniké 2011 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Sammanfattning av verksamheten 2011 Fyra nya apotek har anslutits till Apoteksgruppen

Läs mer

KVARVARANDE VERKSAMHET AVVECKLAD VERKSAMHET* Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966

KVARVARANDE VERKSAMHET AVVECKLAD VERKSAMHET* Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 KVARVARANDE VERKSAMHET Första kvartalet januari - mars 2013 Nettointäkterna uppgick till 47,6 (43,0) miljoner kronor Rörelseresultatet uppgick till 3,1 (5,0) miljoner

Läs mer

Rapport avseende halvåret 1 januari 30 juni 2008 samt för perioden 1 april- 30 juni 2008

Rapport avseende halvåret 1 januari 30 juni 2008 samt för perioden 1 april- 30 juni 2008 Delårsrapport Rapport avseende halvåret 1 januari 30 juni samt för perioden 1 april- 30 juni SOS Alarm i sammandrag Alla belopp i KSEK om annat ej anges. Belopp inom parentes anger värdet för motsvarande

Läs mer

Delårsrapport januari september 2007

Delårsrapport januari september 2007 Delårsrapport januari september 2007 2007-11-13 Intäkterna för tredje kvartalet ökade med 3,0 procent jämfört med samma period förra året och uppgick till 625,8 (607,5) MSEK. Intäkterna för perioden ökade

Läs mer

Halvårsrapport Januari juni 2013

Halvårsrapport Januari juni 2013 Halvårsrapport Januari juni 2013 Period 1 april 30 juni 2013 Nettoomsättningen uppgår till 76 309 (44 394) kkr motsvarande en tillväxt om 72 %. Tillväxten exklusive förvärvade enheter uppgår till 14 %

Läs mer

Bokslutskommuniké. Januari december 2011 samt resultatutveckling för första kvartalet 2012

Bokslutskommuniké. Januari december 2011 samt resultatutveckling för första kvartalet 2012 Bokslutskommuniké Januari december 2011 samt resultatutveckling för första kvartalet 2012 ApoPharm Holding AB (Apotek Hjärtat) org nr 556789-2988 1 (9) ApoPharm Holding AB (moderbolag för apotekskedjan

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2014 Tredje kvartalet 2014 Omsättning för koncernen uppgick till 6.902 Tkr och resultatet till 5.765 Tkr. Av resultatet utgörs cirka 3.300

Läs mer

NGS Group AB (publ) Bokslutskommuniké 2012

NGS Group AB (publ) Bokslutskommuniké 2012 Q1-10 Q2-10 Q3-10 Q4-10 Q1-11 Q2-11 Q3-11 Q4-11 Q1-12 Q2-12 Q3-12 Q4-12 Q1-10 Q2-10 Q3-10 Q4-10 Q1-11 Q2-11 Q3-11 Q4-11 Q1-12 Q2-12 Q3-12 Q4-12 NGS Group AB (publ) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättningen

Läs mer

Stureguld offentliggör prospekt och uppgifter om eget kapital, skuldsättning, redogörelse för rörelsekapitalet samt reviderad delårsrapport

Stureguld offentliggör prospekt och uppgifter om eget kapital, skuldsättning, redogörelse för rörelsekapitalet samt reviderad delårsrapport Stockholm 2011-11-29 Stureguld offentliggör prospekt och uppgifter om eget kapital, skuldsättning, redogörelse för rörelsekapitalet samt reviderad delårsrapport Stureguld AB (publ) lämnade den 27 oktober

Läs mer

Delårsrapport januari september 2015

Delårsrapport januari september 2015 Delårsrapport januari september 215 Tydlig resultatförbättring Nettoomsättningen i tredje kvartalet 215 uppgick till 99 (12) och rörelseresultatet uppgick till 2 (2). Orderingången under tredje kvartalet

Läs mer

Ekonomisk utveckling under rapportperioden

Ekonomisk utveckling under rapportperioden HomeMaid AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2009 Nettoomsättningen för det första kvartalet uppgår till 20 643 (19 701) kkr motsvarande en tillväxt om 5% Tillväxten exklusive avyttrat

Läs mer

Apoteksgruppen - din lokala hälsopartner

Apoteksgruppen - din lokala hälsopartner Apoteksgruppen - din lokala hälsopartner Apoteksgruppen är en frivillig apotekskedja, som består av 164 apotek samt tre filialer vilka ägs och drivs av cirka 180 egenföretagare. Apoteksägarna får genom

Läs mer

MVV International Aktiebolag Org.nr 556395-5615

MVV International Aktiebolag Org.nr 556395-5615 MVV International Aktiebolag ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2009-01-01-2009-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för MVV International Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll

Läs mer

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ)

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2012 Period 1 januari - 31 mars 2012 Nettoomsättningen uppgår till 43 057 (33 079) kkr motsvarande en tillväxt om 30 %. Organisk tillväxt

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31 Styrelsen för Dataföreningen i Sverige avger härmed följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla

DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla Kundernas krav på helhetslösningar och en mer flexibel leverans blir allt mer tydlig. Kundens egen digitalisering och anpassning till sina nya marknadsförhållanden är

Läs mer

Altero AB (publ) Kvartalsrapport, första kvartalet 2011

Altero AB (publ) Kvartalsrapport, första kvartalet 2011 Altero AB (publ) Kvartalsrapport, första kvartalet 2011 Rörelsesegmentet Drift och Underhåll har avyttrats under kvartalet. Uppgifterna nedan avser den kvarvarande verksamheten Från och med 2011 delas

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Pressinformation den 16 augusti 2006 Pooliakoncernen visar även för årets andra kvartal ökad tillväxt och förbättrad lönsamhet jämfört med motsvarande period

Läs mer

Finansiell information

Finansiell information Göteborg 2015-04-30 Delårsrapport perioden januari-mars 2015 Kvartal 1 Omsättningen uppgick till 13,7 (14,2) Mkr en minskning med 0,5 Mkr eller 3 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 0,3 Mkr till

Läs mer

Delårsrapport. januari mars 2004

Delårsrapport. januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 för koncernen - Omsättningen ökade med 13% till 102,9 Mkr (91,2) - Resultatet efter finansiella poster ökade med 36% till 15,6 Mkr (11,5)

Läs mer

Årsredovisning 2013-09-01 2014-08-31

Årsredovisning 2013-09-01 2014-08-31 Årsredovisning 2013-09-01 2014-08-31 Innehåll Förvaltningsberättelse Sid 4 Flerårsöversikt Sid 5 Förslag till vinstdisposition Sid 5 Resultaträkning Sid 5 Balansräkning tillgångar Sid 6 Balansräkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 2 (16) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Ekeforshus AB har under 2014 namnändrat till. bedriver utveckling, tillverkning och försäljning av monteringsfärdiga trähus. Företagets huvudkontor

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB, Org nr 556008-2231, får härmed avge. Årsredovsning. och koncernredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB, Org nr 556008-2231, får härmed avge. Årsredovsning. och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB, Org nr 556008-2231, får härmed avge Årsredovsning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014 Innehåll:

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 2 (16) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget ingår i koncernen Active Invest Sweden AB, org nr: 556624-3886 med säte i Stockholm. Bolaget bedriver tillverkning av limfog, möbelkomponenter

Läs mer

! " # $ # %# $ & # $ & # " '(! ) # " #

!  # $ # %# $ & # $ & #  '(! ) #  # !"$! " $ % $ & $ & " (! ) "!"$ %%& " ( ( %%&( % %%&( ) ()! % %%& ()) () ) ) * % + %%& (,- *! "! " $% &! " "! "!!!! (! "!! "!" ) "! "! "!!!& " "!!""!. *! +%, -./01 2 3/45 $% "!!67 "+5%%/2 8 "!6" ", 9! "!

Läs mer

Roxi Stenhus Gruppen AB

Roxi Stenhus Gruppen AB Roxi Stenhus Gruppen AB Bokslutskommuniké 2007 Omsättningen ökade till 58 460 Tkr Resultat efter finansiella poster 662 Tkr Förvärv av Granngårdens bygghandel i Tygelsjö och Veberöd Förvärv av EMB Åkeri

Läs mer

Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari mars 2009

Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari mars 2009 Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari mars 2009 - Försäljningen under första kvartalet uppgick till 4,5 Mkr (11,2). Jämfört med fjärde kvartalet 2008 ökade försäljningen med 87 %. - Resultatet

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni 2014 APOTEKSGRUPPENS POSITION Apoteksgruppen är med sina 165 anslutna apotek den fjärde största apoteksaktören i Sverige. Apoteken omsätter tillsammans 3,4 miljarder kronor på

Läs mer

Stille AB (publ) Delårsrapport januari september 2006. Solna 24 oktober 2006

Stille AB (publ) Delårsrapport januari september 2006. Solna 24 oktober 2006 Solna 24 oktober 2006 Stille AB (publ) Delårsrapport januari september 2006 Nettoomsättningen ökade med 26 % till 28,2 (22,4) mkr under kvartalet och med 23 % till 87,9 (71,4) mkr under niomånadersperioden

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Storuman Energi AB Org.nr 556801-1729

ÅRSREDOVISNING. för. Storuman Energi AB Org.nr 556801-1729 ÅRSREDOVISNING för Storuman Energi AB Org.nr Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för Storuman Energi AB för perioden 1 januari 2015-31 december 2015. Styrelsen och

Läs mer

Kvartalsrapport Q3 2015

Kvartalsrapport Q3 2015 Kvartalsrapport Q3 2015 Juli september (mnkr) Nettoomsättning Periodens rörelseresultat (EBITDA) Periodens rörelseresultat (EBITA) Periodens rörelseresultat (EBIT) Periodens resultat efter skatt Kassaflöde

Läs mer

Allt som rör ekonomi. Och lite till. Rapport för tredje kvartalet 2013

Allt som rör ekonomi. Och lite till. Rapport för tredje kvartalet 2013 Allt som rör ekonomi. Och lite till. Rapport för tredje kvartalet 2013 Rapport för tredje kvartalet 2013 Nio månader Nettoomsättningen uppgick till 12 778 Mkr (13 128). Periodens resultat uppgick till

Läs mer

Årsredovisning. för N.P. NILSSONS TRÄVARU AB. Org.nr 556048-9154

Årsredovisning. för N.P. NILSSONS TRÄVARU AB. Org.nr 556048-9154 Årsredovisning för N.P. NILSSONS TRÄVARU AB Styrelsen och verkställande direktören för N.P. Nilssons Trävaru AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet

Läs mer

Ett positivt resultat för Q1 bekräftar att koncernen är på rätt väg. Delårsrapport januari-mars 2016 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ)

Ett positivt resultat för Q1 bekräftar att koncernen är på rätt väg. Delårsrapport januari-mars 2016 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2016 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ) (Org.Nr. 556767-9625) Ett positivt resultat för Q1 bekräftar att koncernen är på rätt väg www.va-automotive.com (ORGANISATIONSNUMMER

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Ett positivt första kvartal för Teracom-koncernen där moderbolaget initierar ett effektiviseringsprogram för att öka intäkterna och minska kostnaderna. Stabilt första

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari september 2015

DELÅRSRAPPORT januari september 2015 DELÅRSRAPPORT januari september 2015 Perioden juli september 2015 Koncernens nettoomsättning i perioden uppgick till 942 MSEK (1 002). Koncernens rörelseresultat uppgick till 25 MSEK (2). Koncernens resultat

Läs mer

H & M HENNES & MAURITZ AB NIOMÅNADERSRAPPORT

H & M HENNES & MAURITZ AB NIOMÅNADERSRAPPORT NIOMÅNADERSRAPPORT 2010 H & M HENNES & MAURITZ AB NIOMÅNADERSRAPPORT 2009-12-01 -- 2010-08-31 NIO MÅNADER H&M-koncernens omsättning exklusive moms uppgick under verksamhetsårets nio första månader till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2015 Januari - mars. Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2015.

DELÅRSRAPPORT 2015 Januari - mars. Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2015. STOCKHOLM 2015-04-15 DELÅRSRAPPORT 2015 Januari - mars Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2015. Händelser under första kvartalet Rörelseresultatet (EBITDA) under perioden

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2016

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2016 Delårsrapport 1 januari 31 mars HEBA redovisar ett förvaltningsresultat första kvartalet i nivå med samma period föregående år. Under resterande del av året färdigställer HEBA totalt 129 nyproducerade

Läs mer

Periodens resultat ökade med 44 % och uppgick till 134 MSEK (93)

Periodens resultat ökade med 44 % och uppgick till 134 MSEK (93) Pressmeddelande 20101022 Starkt resultat i hård konkurrens Svevia förbättrar sitt resultat, men 2009 års lågkonjunktur påverkar oss fortfarande och arbetet med att stärka vår konkurrenskraft fortsätter,

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ)

Elverket Vallentuna AB (publ) Elverket Vallentuna AB (publ) Sammanfattning av kommuniké januari - september 2013 Nettoomsättningen uppgick till 280 330 tkr (243 493 tkr) under perioden jan-sep EBITDA uppgick till 28 123 tkr (26 130

Läs mer

Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari september 2008

Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari september 2008 Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari september 2008 - Försäljningen under tredje kvartalet ökade med 175 % till 24,8 Mkr (9,0)*. - Resultatet efter finansnetto uppgick till -3,8 Mkr (3,3). - Resultatet

Läs mer

Delårsrapport jan-mar 2008

Delårsrapport jan-mar 2008 Delårsrapport jan-mar 2008 Resultat efter finansnetto 2,7 mkr (3,4 mkr) Nettoomsättning ökade med 53% till 32,3 mkr (21,2 mkr) Vinst per aktie 0,56 kr (0,69 kr) Repetitiva intäkter* fördubblade, utgjorde

Läs mer

Den 20 mars genomförde Diadrom Holding AB (publ) årsstämma. För mer information se kommuniké årsstämma (se pressrelease 2014-03-20).

Den 20 mars genomförde Diadrom Holding AB (publ) årsstämma. För mer information se kommuniké årsstämma (se pressrelease 2014-03-20). Göteborg 2014-04-17 Delårsrapport perioden januari-mars 2014 Kvartal 1 Omsättningen uppgick till 14,2 (15,8) Mkr en minskning med 1,6 Mkr eller 10,2 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 1,4 Mkr

Läs mer

Finansiell stabilitet trots stora oväntade kostnader under första halvåret

Finansiell stabilitet trots stora oväntade kostnader under första halvåret DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2008 Finansiell stabilitet trots stora oväntade kostnader under första halvåret Tillkommande kostnader för pågående projekt Eolshäll och personalavveckling, belastar första

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2008

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2008 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2008 Perioden januari december 2008 Nettoomsättningen kvarvarande verksamheter 925,7 (831,1) MSEK, +11 % Rörelseresultatet (EBIT) kvarvarande verksamheter 84,8 (81,3)

Läs mer

Delårsrapport. Bluestep Finans AB (556717-5129) 2009-01-01 2009-06-30

Delårsrapport. Bluestep Finans AB (556717-5129) 2009-01-01 2009-06-30 Delårsrapport Bluestep Finans AB () 2009-01-01 2009-06-30 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Kassaflödesanalys 6 Tilläggsupplysningar 7 Styrelsen och verkställande direktören får

Läs mer

Bokslutskommuniké januari-december 2006

Bokslutskommuniké januari-december 2006 Bokslutskommuniké januari-december 2006 Kraftigt ökad vinst och omsättning Fjärde kvartalet 2006 Omsättningen ökade med 83 procent till 123,8 MSEK (67,5) Resultat före avskrivningar (EBITDA) ökade till

Läs mer

Delårsrapport. Januari-september 2009. Resultatet efter skatt för januari-september 2009 uppgick till 781 (januari-september 2008: 371) Mkr.

Delårsrapport. Januari-september 2009. Resultatet efter skatt för januari-september 2009 uppgick till 781 (januari-september 2008: 371) Mkr. Delårsrapport 2009 Mkr Nettoomsättning 4 387 4 496 4 591 13 412 14 291 19 334 Rörelseresultat* 442 372 64 1 229 767 1 051 Resultat efter skatt 280 256-24 781 371 642 Resultat per aktie, kr 3,3 3,0-0,3

Läs mer

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015 Oboya Horticulture Industries AB DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015 Oboya Horticulture har som långsiktigt mål att vara ett världsledande tillverknings- och säljbolag av förbruknings och logistikprodukter till

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2011 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Årsredovisningen

Läs mer

QBank. Årsredovisning 2014. QBNK Holding AB (publ) 556958-2439. För räkenskapsåret 2014-01-13-2014-12-31

QBank. Årsredovisning 2014. QBNK Holding AB (publ) 556958-2439. För räkenskapsåret 2014-01-13-2014-12-31 QBank Årsredovisning 2014 QBNK Holding AB (publ) 556958-2439 För räkenskapsåret 2014-01-13 - QBNK Holding AB (publ) erbjuder företag och myndigheter molnbaserade produkter och tjänster inom Digital Asset

Läs mer

Altero AB (publ) Kvartalsrapport, första kvartalet 2009

Altero AB (publ) Kvartalsrapport, första kvartalet 2009 Altero AB (publ) Kvartalsrapport, första kvartalet 2009 Omsättningen första kvartalet uppgick till 14 278 Tkr (4 843) Rörelseresultatet första kvartalet uppgick till 2 383 Tkr (-2 976) Resultatet per aktie

Läs mer

Mkr 2015 2014 2015 2014

Mkr 2015 2014 2015 2014 Fjärde kvartalet Helår Mkr 20 20 20 20 Koncernen Nettoomsättning 26 489 23 180 101 221 87 174 Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 1 889 1 423 6 191 5 819 Rörelseresultat (EBIT) exklusive engångsposter

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2015

Delårsrapport januari - mars 2015 Första kvartalet - 2015 Delårsrapport januari - mars 2015 Orderingång 976,1 (983,3) Mkr, en minskning med 6 % justerat för valutaeffekter och förvärvade enheter Nettoomsättning 905,5 (885,5) Mkr, en minskning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI -- SEPTEMBER 2006 FÖR CURERA

DELÅRSRAPPORT JANUARI -- SEPTEMBER 2006 FÖR CURERA DELÅRSRAPPORT JANUARI -- SEPTEMBER 2006 FÖR CURERA Januari -- september 2006 Nettoomsättningen uppgick till ksek 103 977 (98 525) och proforma till ksek 123 360. Rörelseresultatet uppgick till k SEK -2

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011

New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011 New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011 Årets första kvartal New Nordic koncernens omsättning uppgick under årets första kvartal till 47,3 MSEK (46,1) en ökning med 2,7

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2015

Delårsrapport januari juni 2015 Delårsrapport januari juni 215 Positivt resultat på dämpad marknad Nettoomsättningen i andra kvartalet 215 uppgick till 112 (113) och rörelseresultatet uppgick till 3 (-6). Orderingången under andra kvartalet

Läs mer

Årsredovisning. Kopparhästen Fastigheter AB

Årsredovisning. Kopparhästen Fastigheter AB 02whoigy Årsredovisning för Kopparhästen Fastigheter AB 556762-2195 Räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 NSP: NSP visar kraftig ökning av omsättning och vinst under säsongsmässigt svagaste kvartalet Första kvartalet 2007 Omsättningen ökade med 83 procent till 117,6 MSEK

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009

Bokslutskommuniké 2009 Bokslutskommuniké 2009 1 Januari 31 December Omsättning 70 530 Tkr Resultat efter finansiella poster 6 649 Tkr Inneliggande ordervärde 25 Mkr Ny VD Lars Israelsson Trimera AB (publ) Org.nr: 556681-9149

Läs mer

IT-Total Sweden AB (Org.nr. 556840-2480)

IT-Total Sweden AB (Org.nr. 556840-2480) ÅRSREDOVISNING IT-Total Sweden AB (Org.nr. ) Räkenskapsåret 2011-02-02--2012-04-30 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören får härmed avge följande redovisning för räkenskapsåret 2011-02-02--2012-04-30.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2010. VD har ordet SEPTEMBER 2009. Genomförda strukturåtgärder börjar ge effekt. Perioden 1 januari 31 mars 2010

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2010. VD har ordet SEPTEMBER 2009. Genomförda strukturåtgärder börjar ge effekt. Perioden 1 januari 31 mars 2010 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS SEPTEMBER Genomförda strukturåtgärder börjar ge effekt Rörelseresultatet under årets första kvartal är negativt, men som en effekt av genomförda strukturåtgärder väsentligt

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008-09-01 2009-08-31 BYGG

ÅRSREDOVISNING 2008-09-01 2009-08-31 BYGG ÅRSREDOVISNING 2008-09-01 2009-08-31 BYGG BYGG INNEHÅLL Förvaltningsberättelse Sid 4 Flerårsöversikt Sid 5 Förslag till vinstdisposition Sid 5 Resultaträkning Sid 5 Balansräkning tillgångar Sid 6 Balansräkning

Läs mer

MSEK Jan-mar 2015 Jan-mar 2014 Jan-dec 2014 Apr 2014- mar 2015 Orderstock 7 792 7 460 6 852 7 792 Orderingång 2 315 1 363 6 403 7 355

MSEK Jan-mar 2015 Jan-mar 2014 Jan-dec 2014 Apr 2014- mar 2015 Orderstock 7 792 7 460 6 852 7 792 Orderingång 2 315 1 363 6 403 7 355 Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2015 1 januari - 31 mars Orderingång 2 315 MSEK (1 363) Orderstock 7 792 MSEK (7 460) Nettoomsättning 1 375 MSEK (1 286) Rörelseresultat -1 MSEK (-7) Resultat efter skatt

Läs mer

Delårsrapport första kvartalet 2012

Delårsrapport första kvartalet 2012 Delårsrapport första kvartalet 2012 Delårsrapporten omfattar perioden 2012-01-01 2012-03-31 Första kvartalet 2012 i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 38,6 mkr (37,1 mkr) Resultat före av- och nedskrivningar

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2005 Q3 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 329 794 (291 059) kkr Resultatet efter finansiella poster

Läs mer

EUROCON CONSULTING AB (PUBL)

EUROCON CONSULTING AB (PUBL) EUROCON CONSULTING AB (PUBL) Bokslutskommuniké januari december 2008 26 februari 2009 För mer information: VD Peter Johansson Mobilnr: 076-7675801 peter.johansson@eurocon.se Perioden 1 oktober 31 december

Läs mer

Årsredovisning. Kinnaborg Golf AB

Årsredovisning. Kinnaborg Golf AB Årsredovisning för Kinnaborg Golf AB 556569-0160 Räkenskapsåret 2015 Kinnaborg Golf AB 1 (7) Styrelsen för Kinnaborg Golf AB får härmed avge årsredovinsing för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2013/2014

Årsredovisning 2013/2014 Årsredovisning 2013/2014 Nätraälven högst i Sverige! (Sommarjobbaren Veronica Norberg på Kebnekaises topp sommaren 2014) Nätraälvens Virkesförsäljningsförening ÅRSREDOVISNING 2008/2009 1 (12) Styrelsen

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 SEX MÅNADER 2015 SEX MÅNADER 2014 Q2 2015 Q2 2014 Nettoomsättning, ksek 149 433 136 007 76 486 74 935 Bruttoresultat, ksek 99 545

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2009 från Aqua Terrena International AB (publ) (org nr 556502-6563)

Bokslutskommuniké för 2009 från Aqua Terrena International AB (publ) (org nr 556502-6563) Bokslutskommuniké för 2009 från Aqua Terrena International AB (publ) (org nr 556502-6563) Aqua Terrena-koncernen redovisar för 2009 en förlust efter finansiella poster på MSEK 11,1 att jämföra med en förlust

Läs mer

Vindico Group AB (publ)

Vindico Group AB (publ) Sida 1 av 11 Vindico Group AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2016-01-01 2016-03-31 Rapportperioden 2016-01-01 2016-03-31 Koncernens nettoomsättning minskade jämfört med Q1 2015 och uppgick till 1 640

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT

Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2005 Q1 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 8 procent till 110 176 (102 456) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (7) Styrelsen för Slite Utveckling AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Bolaget ska hyra eller förvärva fast egendom eller aktier

Läs mer

Halvårsrapport 1 september, 2002 28 februari, 2003 för AB CF BERG & CO (publ)

Halvårsrapport 1 september, 2002 28 februari, 2003 för AB CF BERG & CO (publ) Sida 1(4) Halvårsrapport 1 september, 2002 28 februari, 2003 för AB CF BERG & CO (publ) Sammanfattning Nettoomsättningen uppgick till 153,7 (129,4) mkr, rörelseresultatet blev 2,4 (0,2) mkr vilket gav

Läs mer

2009 2008 Förändr. % 2009 2008 Förändr. % Intäkter, MSEK 815 693 18 3 206 2 691 19

2009 2008 Förändr. % 2009 2008 Förändr. % Intäkter, MSEK 815 693 18 3 206 2 691 19 2009-02-18 Januari December 2009 1 januari 31 december Intäkterna ökade med 19 procent till 3 206 (2 691) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 30 procent till 325 (251) MSEK och rörelsemarginalen ökade till

Läs mer

Doros försäljning ökade med 25 procent och EBIT ökade till 4,7 Mkr (0,9 Mkr) under tredje kvartalet

Doros försäljning ökade med 25 procent och EBIT ökade till 4,7 Mkr (0,9 Mkr) under tredje kvartalet Omsättningsökningen på ca 25 procent under tredje kvartalet drevs framförallt på av den fortsatt starka tillväxten inom Care Electronics. Jérôme Arnaud, VD Doro Rapport för tredje kvartalet 2008 (1/1 30/9)

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER Samgående med StjärnaFyrkant och nedskrivning av goodwill SEPTEMBER Under årets fjärde kvartal förvärvades samtliga aktier i StjärnaFyrkant genom nytecknade aktier

Läs mer

Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari mars 2008

Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari mars 2008 Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari mars 2008 - Försäljningen ökade med 33,5% till 11,2 Mkr (8,4) - Resultatet efter finansnetto ökade med 26,4% till 2,4 Mkr (1,9) - Vinsten per aktie efter skatt

Läs mer

Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda

Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda Nobia har till och med den 31 december tillämpat den sk korridormetoden redovisning av koncernens pensionsskuld. Den uppdaterade standarden IAS

Läs mer

Wonderful Times Group AB (publ) 556684-2695. Delårsrapport. Januari - Juni 2013. Wonderful Times Group AB (publ)

Wonderful Times Group AB (publ) 556684-2695. Delårsrapport. Januari - Juni 2013. Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport Januari - Juni 213 Wonderful Times Group AB (publ) 1 April - juni 213 Omsättningen ökade med 2 % till 33,8 MSEK (28,1). EBITDA uppgick till -,9 MSEK (-1,4). Kassaflöde efter rörelsekapitalförändringar

Läs mer

Fortsatt hög försäljning för KFC men svagt kvartal för Burger King verksamheten

Fortsatt hög försäljning för KFC men svagt kvartal för Burger King verksamheten DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2016 Delårsrapport för perioden 1 januari till 31 mars 2016 Fortsatt hög försäljning för KFC men svagt kvartal för Burger King verksamheten 1 januari 31 mars 2016 Omsättningen

Läs mer

VD kommentar. Stockholm i mars 2009

VD kommentar. Stockholm i mars 2009 VD kommentar NGS Group har lagt grunden för framtiden genom de två förvärv som genomförts under 2008. Psykiatrika som förvärvades i april och First Medical som förvärvades i maj 2008. Nu har vi nått en

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. SingöAffären AB (publ.) Org.nr 556782-6747

ÅRSREDOVISNING. för. SingöAffären AB (publ.) Org.nr 556782-6747 ÅRSREDOVISNING för SingöAffären AB (publ.) Org.nr Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för SingöAffären AB för perioden 1 maj 2011-30 april 2012. 1 av 8 Styrelsen och

Läs mer

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pressinformation den 5 maj 2006 Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pooliakoncernens omsättning för första kvartalet uppgick till 295,2 Mkr, vilket innebär en tillväxt på 31%

Läs mer

Kassaflödet under andra kvartalet var positivt och uppgår till 0,5 MSEK.

Kassaflödet under andra kvartalet var positivt och uppgår till 0,5 MSEK. NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/6 2015 Resultatet efter skatt för perioden visar en förbättring med 2,2 MSEK och uppgår till -0,6 MSEK (-2,8 MSEK). Jämförelsesiffrorna för

Läs mer

Årsredovisning för. Spaljisten AB 556190-7709. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spaljisten AB 556190-7709. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spaljisten AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(11) Fastigheter i Nybro AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport 2015-04-01 2015-06-30

Delårsrapport 2015-04-01 2015-06-30 Delårsrapport 2015-04-01 2015-06-30 Online Brands Nordic AB (publ) Positivt kassaflöde och 80 % tillväxt i e-handeln Sammanfattning av andra kvartalet 2015 Rörelsens intäkter uppgick till 5 117 TSEK (3

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2008. Teracom-koncernen visar ett fortsatt stabilt resultat under andra kvartalet 2008.

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2008. Teracom-koncernen visar ett fortsatt stabilt resultat under andra kvartalet 2008. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2008 Teracom-koncernen visar ett fortsatt stabilt resultat under andra kvartalet 2008. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2008 APRIL JUNI 2008 I SAMMANDRAG Intäkter 801 (830)

Läs mer

2008-2. 2008 apriljuni

2008-2. 2008 apriljuni DELÅRSRAPPORT SIX AB (publ) -2 Delårsrapport för perioden januari-juni apriljuni apriljuni Ändring % Jan-juni Jan-juni Ändring % Omsättning, Mkr 68,5 60,9 137,4 122,0 +12,6 % Rörelseresultat, Mkr 2,5 6,1

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 september 2001. Avanza det nya namnet på det sammanslagna bolaget HQ.SE Aktiespar och Avanza

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 september 2001. Avanza det nya namnet på det sammanslagna bolaget HQ.SE Aktiespar och Avanza TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2001 Wihlborgs förvärvar Postfastigheter AB Avanza det nya namnet på det sammanslagna bolaget HQ.SE Aktiespar och Avanza Utvecklingen under tredje

Läs mer

Årsredovisning. Båstadtennis & Hotell AB

Årsredovisning. Båstadtennis & Hotell AB Årsredovisning för Båstadtennis & Hotell AB 556594-3288 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Kassaflödesanalys 7 Tilläggsupplysningar 8 Styrelsen

Läs mer

Väsentliga händelser under perioden. Delårsrapport 1 januari 30 september 2007. Koncernrapport Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Väsentliga händelser under perioden. Delårsrapport 1 januari 30 september 2007. Koncernrapport Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Koncernrapport Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Sept 2007 Koncernen jämfört med samma period 2006 Nettoomsättningen för perioden ökade med 52% till 69,6

Läs mer

Årsredovisning. Inspiration Gotland AB

Årsredovisning. Inspiration Gotland AB Årsredovisning för Inspiration Gotland AB 556306-3733 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Inspiration Gotland AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer