Delårsrapport 1 januari - 31 mars Teracom-koncernen levererar ett positivt första kvartal 2009.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2009. Teracom-koncernen levererar ett positivt första kvartal 2009."

Transkript

1 Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2009 Teracom-koncernen levererar ett positivt första kvartal 2009.

2 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2009 JANUARI - MARS 2009 I SAMMANDRAG Intäkter 780 (788) MSEK Rörelseresultat 127 (117) MSEK Resultat efter skatt 57 (81) MSEK Resultat per aktie, före och efter utspädning 228 (244) SEK KONCERNCHEFENS KOMMENTARER Första kvartalet 2009 visade Teracom-koncernen ett bättre rörelseresultat i jämförelse med motsvarande period föregående år. Resultatet ligger väl i linje med förväntan, säger Crister Fritzson, vd och koncernchef Teracom. Boxer stod för huvuddelen av koncernens intäkter under kvartalet, trots en ökande konkurrens på den mogna svenska betal-tv-marknaden. Under perioden inledde Boxer sin verksamhet på Jylland i Danmark. Det innebär nya kunder, men det totala antalet abonnemang fortsatte emellertid att minska och uppgår vid utgången av kvartalet till Samtidigt lägger varje kund mer pengar på sin betaltv-tjänst. Det visar på att satsningen på de befintliga kunderna ger utdelning. Under kvartalet har arbetet med att forma Comet Networks varit intensivt. Syftet är att skapa ett nytt, mindre bolag som kan röra sig snabbt och effektivt på den extremt konkurrensutsatta bredbandsmarknaden. Teracoms inplacerings- och servicetjänster visade ett starkt kvartal med förlängda och utvecklade avtal med Nokia Siemens och Access Industries. Genom Access Industries förvärv av ice.net kommer ice.net även framöver kunna erbjuda mobila tjänster till sina kunder. Teracom har fått förtroende för fältservice och övervakning av näten. Kärnverksamhet inom radio och tv har gått något svagare än förväntat. Under perioden har PTS lämnat ett nytt förslag till prisreglering av det digitala marknätet. Teracom anser att förslaget öppnar upp för nyinvesteringar, vilket kan innebära att vi har möjlighet att genomföra en utbyggnad av det sjätte sändarnätet, avslutar Crister Fritzson. 2 (18) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2009

3 VÄSENTLIGA HÄNDELSER JANUARI - MARS 2009 Den 1 januari 2009 bildades det helägda dotterbolaget Teracom Bredband AB. Verksamheten bedrivs under varumärket Comet Networks och vd för bolaget är Robert Nilsson. Den bredbandsverksamhet som tidigare bedrevs inom Teracom har under första kvartalet överförts till det nya bolaget. Danska Boxer TV A/S inledde sin försäljning av betal-tv-abonnemang på Jylland under perioden och lanseringen har tagits emot väl. Länsrätten i Stockholm har med anledning av Teracoms överklagan av PTS beslut om reglering av priser för radio och tv i marknätet gett sin dom. Länsrätten dömde till fördel för PTS, vilket innebär att den prismodell som tillämpas vid regleringen fortsatt kommer att användas. Teracom kommer inte att överklaga domen. UTSIKTER Teracom och SVT har under en längre tid förhandlat om digitala utsändningstjänster i marknätet. Förhandlingarna fortgår och tills vidare gäller nuvarande avtal. SR och UR har inlett en offentlig upphandling om utsändning av FM-radio i marknätet. Teracom har kvalificerat sig som anbudsgivare. PTS har presenterat ett utkast till ny reglering som fortsätter att reglera delar av marknätet fri-tv samtidigt som betal-tv föreslås avregleras. En remissrunda har inletts och beslut väntas i höst. Teracom står fast vid att det råder hård konkurrens på tv-marknaden och att den därför inte ska regleras. VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG I juli 2008 valdes Boxer, tillsammans med irländska mediekoncernen Communicorp, att bli betal-tv operatör i det kommande irländska digitala marknätet. Svårigheter med att få till ett acceptabelt distributionsavtal med nätoperatören RTENL, tillsammans med den kraftigt försämrade ekonomiska situationen i Irland, har tvingat Communicorp och Boxer att i mitten av april meddela den irländska tillståndsmyndigheten BCI (Broadcast Commission of Ireland) att konsortiet drar tillbaka sin ansökan. 3 (18) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2009

4 FINANSIELL ÖVERSIKT Koncernen Nyckeltal Q Q Q Q Q Intäkter (M SEK) Rörelseresultat (M SEK) Rörelsemarginal (%) Resultat efter finansiella poster (M SEK) Soliditet (%) Kassaflöde (M SEK) Antal nya digital-tv-abonnemang, tusental Intäkter och resultat Sammanfattande tabell inklusive nyckeltal Nyckeltal Q Q Förändring Q1-Q Intäkter (MSEK) % Rörelseresultat (MSEK) % 581 Rörelsemarginal* Resultat efter finansiella poster (MSEK) % 568 Soliditet* Kassaflöde (MSEK) % -841 Antal digital-tv-abonnemang, tusental** *) Förändringen avser procentenheter. **) Siffrorna för det enskilda kvartalet avser förändring under kvartalet, medan siffrorna för den ackumulerade perioden avser totalt antal vid periodens utgång. Koncernens intäkter under första kvartalet år 2009 uppgick till 780 (788) MSEK. Koncernens rörelseresultat uppgick till 127 (117) MSEK, en förbättring med 9 procent. Rörelsemarginalen uppgick till 16 (15) procent. Koncernen redovisade ett resultat efter finansiella poster om 108 (115) MSEK. Ingen uppskjuten skattefordran avseende uppkomna skattemässiga underskott i Danmark har bokförts. 4 (18) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2009

5 Resultat per segment Segment * Q Q Förändring Q1-Q Betal-tv Intäkter (MSEK) % 1981 Rörelseresultat (MSEK) % 395 Rörelsemarginal (%) ** 14% 19% -5 20% Tv och Radio Intäkter (MSEK) % 978 Rörelseresultat (MSEK) % 126 Rörelsemarginal (%) ** 21% 5% 16 13% Kapacitet, Inplaceringar och Service Intäkter (MSEK) % 325 Rörelseresultat (MSEK) % 114 Rörelsemarginal (%) ** 39% 41% -2 35% Bredband Intäkter (MSEK) % 212 Rörelseresultat (MSEK) % -60 Rörelsemarginal (%) ** -35% -43% -8-28% Koncernelimineringar Intäkter (MSEK) Rörelseresultat (MSEK) Koncernens intäkter % 3188 Koncernens rörelseresultat % 581 Koncernens rörelsemarginal (%) * 16% 15% 1 18% *) Segmentsinformation i enlighet med IFRS 8 redovisas i not 2. **) Avser förändring i procentenheter. Segment Betal-tv utgjorde 63 (61) procent av koncernens totala externa intäkter under första kvartalet. Intäkterna i segmentet ökade med 3 procent jämfört med första kvartalet 2008 och uppgick till 494 (479) MSEK. Rörelsemarginalen minskade med 5 procentenheter och uppgick till 14 (19) procent, en nedgång främst till följd av etableringskostnader i Danmark. Vid utgången av första kvartalet redovisade segmentet ( ) betal-tv-abonnemang, en nedgång med abonnemang jämfört med motsvarande kvartal Segment Tv och Radio stod för 21 (23) procent av koncernens totala externa intäkter under första kvartalet. Segmentets intäkter minskade med 8 procent jämfört med motsvarande kvartal 2008 och uppgick till 238 (259) MSEK. Nedgången i intäkterna kan hänföras till PTS prisregleringsbeslut i maj 2008 avseende FM-radio och digital-tv, som påverkade kvartalets intäkter och resultat negativt med 28 MSEK. Rörelsemarginalen ökade med 16 procentenheter till 21 (5) procent. Den låga rörelsemarginalen under första kvartalet 2008 följde av ett beslut om personalminskning i moderbolaget. Personalkostnader om 35 MSEK påverkade därmed rörelseresultatet negativt (18) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2009

6 Segment Kapacitet, Inplaceringar och Service svarade för 8 (10) procent av koncernens totala externa intäkter under första kvartalet Intäkterna uppgick till 90 (78) MSEK, en ökning med 15 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Intäktsökningen uppstod huvudsakligen inom produkten Service. Rörelsemarginalen minskade med 2 procentenheter till 39 (41) procent. Under kvartalet återfördes föregående års nedskrivning med 12 MSEK för kundspecifika anläggningstillgångar. Detta till följd av att kundens verksamhet förvärvades av en ny ägare under kvartalet. Verksamheten kommer därmed att bedrivas vidare i motsvarande omfattning som före kundens rekonstruktion. Segment Bredband utgjorde 8 (6) procent av koncernens totala externa intäkter under första kvartalet. Intäkterna uppgick till 60 (51) MSEK, en ökning med 18 procent jämfört med motsvarande kvartal Rörelsemarginalen var negativ men förbättrades med 8 procentenheter till -35 (-43) procent. Finansiell ställning Koncernen redovisade en fortsatt stabil finansiell ställning med en soliditet om 44 (49) procent vid utgången av första kvartalet. Räntebärande skulder uppgick till 326 (7) MSEK. Balansomslutningen ökade med 66 MSEK, jämfört med motsvarande tidpunkt föregående år, och uppgick till (3 840) MSEK. Under årets första kvartal investerade koncernen 41 (31) MSEK i materiella och immateriella anläggningstillgångar. Kassaflöde Kassaflödet från den löpande verksamheten försämrades med -13 procent på grund av högre kapitalbindning i bland annat varulager samt lägre förutbetalda intäkter jämfört med motsvarande kvartal 2008 och uppgick till 199 (229) MSEK. Periodens kassaflöde uppgick till 177 (198) MSEK, en minskning som främst orsakades av etableringskostnader i Danmark. Under första kvartalet utökades koncernens kreditfacilitet i bank med 600 MSEK. Vid utgången av kvartalet uppgick likvida medel och kortfristiga placeringar, inklusive outnyttjade externa krediter i bank, till (2 211) MSEK. MODERBOLAGET Moderbolagets intäkter under första kvartalet uppgick till 371 (388) MSEK, en nedgång med 4 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Rörelseresultatet förbättrades med 195 procent och uppgick till 65 (22) MSEK. Rörelsemarginalen uppgick till 18 (6) procent. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 293 (27) MSEK, en ökning främst hänförlig till utdelning från dotterbolag med 233 MSEK under första kvartalet Föregående år mottog moderbolaget utdelning först under andra kvartalet med 188 MSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 19 (87) MSEK. Under första kvartalet erhölls utdelning med 233 MSEK från dotterbolag. Moderbolaget investerade 27 (26) MSEK i materiella och immateriella anläggningstillgångar, främst avseende digital-tv-nätet. Under kvartalet minskade upptagna lån med 210 MSEK. Periodens kassaflöde uppgick till 5 (61) MSEK. 6 (18) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2009

7 Långfristiga skulder uppgick vid utgången av första kvartalet till 344 (516) MSEK. Moderbolaget redovisade en fortsatt stark soliditet om 56 (57) procent. Den 1 mars 2009 genomfördes en inkråmsöverlåtelse av bredbandsverksamheten från moderbolaget till det helägda dotterbolaget Teracom Bredband AB. Överlåtelsen skedde till bokförda värden. MEDARBETARE Vid utgången av första kvartalet uppgick antalet tillsvidareanställda i koncernen till 633 (653). Av dessa var 517 (594) anställda inom moderbolaget Teracom AB. RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER Den senaste tidens turbulens på finansmarknaderna har inte påverkat Teracoms risksituation väsentligt annat än i en ökad kreditrisk, vilken reserverats för. Koncernens skuldsättningsgrad är låg och likviditeten är placerad på räntebärande konton i svenska banker. För ytterligare beskrivning av risker och riskhantering hänvisas till Teracoms årsredovisning för år 2008, sidorna respektive not (18) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2009

8 RESULTATRÄKNING OCH RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT RESULTATRÄKNING, MSEK Koncernen Not Rörelsens intäkter Nettoomsättning Övriga intäkter Aktiverat arbete för egen räkning Rörelsens kostnader Materialkostnader Kostnader för ersättning till anställda Avskrivningar Återföring nedskrivningar/nedskrivningar Övriga kostnader Rörelseresultat Finansnetto Resultat efter finansiella poster Skatt på periodens resultat PERIODENS RESULTAT Hänförs till: Moderbolagets aktieägare Minoritetsintresse Periodens resultat DATA PER AKTIE Antal aktier vid periodens utgång Genomsnittligt antal aktier före och efter utspädning Resultat per aktie, före och efter utspädning, SEK RAPPORT ÖVER TOTALRESULTATET, MSEK Koncernen Periodens resultat "Övrig totalresultat": Omräkningsdifferenser Inkomstskatt relaterad till "Övrigt totalresultat" poster Summa "Övrigt totalresultat" Årets "Övrigt totalresultat" netto efter skatt Totalresultat för perioden Periodens totalresultat hänförligt till: Moderbolagets aktieägare Minoritetsintresse (18) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2009

9 RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING (MSEK) Koncernen Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Immateriella tillgångar Uppskjutna skattefordringar Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Kortfristiga fordringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Koncernen EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Skulder till kreditinstitut Långfristiga skulder och avsättningar Kortfristiga skulder och avsättningar SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Poster inom linjen Ställda säkerheter Eventualförpliktelser (18) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2009

10 RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL Koncernen Totalt eget kapital Övrigt hänförligt till Minoritetens Totalt Aktie- tillskjutet Intjänade moderbolagets andel av eget MSEK kapital kapital vinstmedel aktieägare eget kapital kapital Ingående balans Förvärv av minoritetsandelar Utdelning Årets totalresultat Utgående balans Periodens totalresultat Utgående balans Koncernen Totalt eget kapital Övrigt hänförligt till Minoritetens Totalt Aktie- tillskjutet Intjänade moderbolagets andel av eget MSEK kapital kapital vinstmedel aktieägare eget kapital kapital Ingående balans Utdelning Återbetalning aktieägartillskott Årets totalresultat Utgående balans Periodens totalresultat Utgående balans (18) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2009

11 RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN (MSEK) Koncernen Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet Betald inkomstskatt Kassaflöde före förändring av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Förvärv av materiella och immateriella anläggningstillgångar Förvärv av minoritet i Boxer TV-Access AB Kassaflöde från övrig investeringsverksamhet Kassaflöde från investeringsverksamheten Utdelning Upptagna lån Utdelning till minoritet Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid perioden/årets början Likvida medel vid periodens slut (18) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2009

12 RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG (MSEK) Moderbolaget Not Rörelsens intäkter Nettoomsättning Övriga intäkter Aktiverat arbete för egen räkning Rörelsens kostnader Materialkostnader Kostnader för ersättning till anställda Avskrivningar Återföring nedskrivningar/nedskrivningar Övriga kostnader Rörelseresultat Finansnetto Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Skatt på periodens resultat PERIODENS RESULTAT (18) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2009

13 BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG (MSEK) Moderbolaget TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella tillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristig fordran hos koncernbolag Kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Moderbolaget EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Obeskattade reserver Avsättningar Långfristiga skulder till koncernbolag Långfristiga skulder Kortfristiga skulder till koncernbolag Kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Poster inom linjen Ställda säkerheter Eventualförpliktelser FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL I SAMMANDRAG (MSEK) Moderbolaget Eget kapital vid periodens början Periodens resultat Utdelning Eget kapital vid periode ns slut (18) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2009

14 KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG, (MSEK) Moderbolaget Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet Betald inkomstskatt Kassaflöde före förändring av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Utdelning från dotterbolag Förvärv av materiella och immateriella anläggningstillgångar Förvärv av minoritet i Boxer TV-Access AB Kassaflöde från övrig investeringsverksamhet Kassaflöde från investeringsverksamheten Utdelning Amortering/Upptagna lån Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid perioden/årets början Likvida medel vid periodens slut (18) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2009

15 NOTER Not 1 Redovisningsprinciper Koncernens rapportering följer statens ägarpolitik. Denna delårsrapport är därmed upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering och Årsredovisningslagen för koncernen samt för moderbolagets del i enlighet med Årsredovisningslagen. Koncernen använder sig av samma redovisningsprinciper såsom de har beskrivits i årsredovisningen för 2008 med följande undantag på grund av nya eller omarbetade standarder, tolkningar och förbättringar som har antagits av EU och som ska tillämpas från och med 1 januari Endast de förändringar som har haft en effekt på koncernen omfattas av redogörelsen. Nya eller omarbetade standarder som påverkat Teracoms delårsrapport: IFRS 8 Rörelsesegment Denna standard kräver upplysningar om koncernens rörelsesegment och ersätter kravet på att bestämma primära och sekundära segment i koncernen. Implementeringen av denna standard har inte haft någon effekt på koncernens finansiella ställning. Information om segment visas i Not 2, inklusive omarbetade jämförelsetal. Omarbetad IAS 1 Utformning av finansiella rapporter Standarden delar upp förändringar i eget kapital till följd av transaktioner med ägare och andra förändringar. Uppställningen över förändringar i eget kapital kommer endast att innehålla detaljer avseende ägartransaktioner. Därutöver introducerar standarden begreppet Rapport över totalresultat (statement of comprehensive income) som visar alla poster avseende intäkter och kostnader som tidigare redovisades i eget kapitalräkningen, antingen i en enskild uppställning, eller i två sammanhängande uppställningar. Koncernen har valt att presentera rapport över totalresultat i en enskild uppställning. 15 (18) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2009

16 Not 2 Segmentinformation IFRS 8 Rörelsesegment, som ersätter IAS 14, har tillämpats från och med 1 januari 2009 i koncernen. Till skillnad från IAS 14 kräver denna standard att upplysningar lämnas utifrån ledningens perspektiv. Med ledningens perspektiv avses rapporteringen till högsta verkställande beslutsfattaren (HVB), vilket innebär att rapporteringen stämmer överens med hur den presenteras internt. För Teracom har koncernledningen identifierats som HVB. Koncernen är organiserad i och styrs i första hand utifrån affärsområden. Koncernen har, jämfört med tidigare primära segment, identifierat två nya rapporterbara rörelsesegment som tidigare utgjorde ett primärt segment (Telekom). Följande segment har identifierats utifrån IFRS 8; Betal-tv Tv och Radio Kapacitet, Inplaceringar och Service Bredband Segmenten redovisas enligt samma redovisningsprinciper som koncernen. Försäljning mellan segment sker till priser som är goda uppskattningar av gällande marknadspriser. Koncernledningen använder rörelseresultaten för dessa segment för att fatta beslut om fördelning av resurser och för resultatanalys. Segmentens prestationer bedöms utifrån rörelseresultaten. Finansiella kostnader, finansiella intäkter och inkomstskatt hanteras på koncernnivå. 16 (18) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2009

17 Q Kapacitet, Konce rnen, rörelsesegment Beta l-tv TV och Radio Inplacering och Service Bredband Eliminering Summa Intäkter Försäljning till externa kunder Försäljning mellan segment Summa intäkter Resultat Rörelseresultat Finansiella intäkter och kostnader Resultat före skatt 108 Tillgångar Segmentens tillgångar Ofördelade tillgångar Summa tillgångar Q Kapacitet, Konce rnen, rörelsesegment Beta l-tv TV och Radio Inplacering och Service Bredband Eliminering Summa Intäkter Försäljning till externa kunder Försäljning mellan segment Summa intäkter Resultat Rörelseresultat Finansiella intäkter och kostnader Resultat före skatt 115 Tillgångar Segmentens tillgångar Ofördelade tillgångar Summa tillgångar Q1-Q Kapacitet, Konce rnen, rörelsesegment Beta l-tv TV och Radio Inplacering och Service Bredband Eliminering Summa Intäkter Försäljning till externa kunder Försäljning mellan segment Summa intäkter Resultat Rörelseresultat Finansiella intäkter och kostnader Resultat före skatt 568 Tillgångar Segmentens tillgångar Ofördelade tillgångar Summa tillgångar (18) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2009

18 Not 3 Nedskrivningar Koncernen Moderbolaget Tillgångar Nedskrivningar/återföring av nedskrivningar Summa Återföring av nedskrivningar av maskiner och andra tekniska anläggningar, 12 MSEK, avsåg kundspecifik utrustning inom segmentet Kapacitet, Inplaceringar och Service. Kundens verksamhet har förvärvats av ny ägare och kommer att bedrivas vidare i motsvarande omfattning. KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN Delårsrapport 1 januari 30 juni augusti 2009 Delårsrapport 1 januari 31 september oktober 2009 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december februari 2010 Delårsrapport 1 januari 31 mars april 2010 På uppdrag av styrelsen Sundbyberg 28 april 2009 Crister Fritzson Vd och koncernchef Teracom GRANSKNINGSRAPPORT Rapporten har ej varit föremål för revisorernas granskning. För ytterligare information, kontakta: Crister Fritzson, vd och koncernchef, Lennart Ivarsson, informationsdirektör, Inge Lindberg, ekonomidirektör, Teracom AB Box Sundbyberg Tel: Fax: Organisationsnummer: (18) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2009

Bokslutskommuniké 2009. Teracom-koncernen har etablerat sig på två nya betal-tv-marknader, vilket krävt stora investeringar under 2009.

Bokslutskommuniké 2009. Teracom-koncernen har etablerat sig på två nya betal-tv-marknader, vilket krävt stora investeringar under 2009. Bokslutskommuniké 2009 Teracom-koncernen har etablerat sig på två nya betal-tv-marknader, vilket krävt stora investeringar under 2009. Bokslutskommuniké 2009 JANUARI - DECEMBER 2009 I SAMMANDRAG Intäkter

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2012

Delårsrapport januari - september 2012 Delårsrapport januari - september Delårsrapport januari - september JULI - SEPTEMBER I SAMMANDRAG JANUARI - SEPTEMBER I SAMMANDRAG Intäkter 1 117 (1 25) Intäkter 3 353 (2 985) EBITDA 257 (251) EBITDA 61

Läs mer

Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning

Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning 1 av 7 Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning Omsättningen för det andra kvartalet uppgick till 163 miljoner kronor, en minskning med 35 procent jämfört med samma period föregående

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 3 JUNI 21 Kvartalsperioden april-juni na uppgick till 334,6 (324,2) Rörelseresultatet uppgick till,7 (4,9) et före skatt uppgick till,6 (5,6) et efter skatt uppgick till,2 (3,9),

Läs mer

Vasallen delårsrapport Januari mars 2009

Vasallen delårsrapport Januari mars 2009 Vasallen delårsrapport Januari mars 2009 Nettoomsättningen uppgick till 54 (53) Mkr, varav hyresintäkter 50 (43) Mkr Driftöverskottet ökade till 4 (0) Mkr De orealiserade värdeförändringar i fastighetsbeståndet

Läs mer

Fin tillväxt och god vinst

Fin tillväxt och god vinst Sida 1 av 10 Fin tillväxt och god vinst Omsättningen under 2011 uppgick till 1 614 miljoner kronor och rörelsemarginalen till 4,3 procent. Omsättningen har aldrig varit högre i Uniflex historia. "Det är

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014 Kvartalsperioden juli-september, kvarvarande verksamhet Redovisade intäkter, resultat, kassaflöde och nyckeltal avser kvarvarande verksamhet, dvs. exklusive Utvecklingshuset

Läs mer

Första kvartalet i korthet

Första kvartalet i korthet Bilprovningen Delårsrapport januari-mars 2013 Organisationsnummer: 556089-5814 Första kvartalet i korthet Efter mer än ett års intensivt arbete avslutades delförsäljningen av Bilprovningens stationsnätverk

Läs mer

Delårsrapport januari september 2010

Delårsrapport januari september 2010 1 november 2010 Delårsrapport januari september 2010 1 juli 30 september Intäkterna ökade, justerat för valutaeffekter och räknat på jämförbart antal vardagar, med 8 procent. Innan justering ökade intäkterna

Läs mer

KVARVARANDE VERKSAMHET AVVECKLAD VERKSAMHET* Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966

KVARVARANDE VERKSAMHET AVVECKLAD VERKSAMHET* Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 KVARVARANDE VERKSAMHET Första kvartalet januari - mars 2013 Nettointäkterna uppgick till 47,6 (43,0) miljoner kronor Rörelseresultatet uppgick till 3,1 (5,0) miljoner

Läs mer

delårsrapport jan-mars 2009

delårsrapport jan-mars 2009 lindab delårsrapport jan-mars 29 Första kvartalet 29 O Nettoomsättningen minskade med 17 % till 1 771 MSEK (2 129), justerat för valuta och struktur uppgick minskningen till 25 % O Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Omsättningen under det fjärde kvartalet 2012 minskade med 10 procent till 375 miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till minus 0,4 procent.

Omsättningen under det fjärde kvartalet 2012 minskade med 10 procent till 375 miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till minus 0,4 procent. Sida 1 av 10 Vikande efterfrågan i Sverige och satsningar i Norge Omsättningen under det fjärde kvartalet 2012 minskade med 10 procent till 375 miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till minus

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr. 556065-4054

ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr. 556065-4054 ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr. 556065-4054 DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2015 Omsättningen fortsätter öka Omsättningen ökade med 5,5 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år Stark försäljningstillväxt

Läs mer

Dedicare växer snabbare än marknadstillväxten i Norge och vår bedömning är att vi växer i nivå med marknadstillväxten i Sverige.

Dedicare växer snabbare än marknadstillväxten i Norge och vår bedömning är att vi växer i nivå med marknadstillväxten i Sverige. Perioden juli-september Redovisade intäkter, resultat, kassaflöde och nyckeltal avser kvarvarande verksamheter exklusive Dedicare Assistans AB som avyttrades den 10 juli 2014. Intäkterna uppgick till 144,8

Läs mer

Ferronordic Machines AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2013

Ferronordic Machines AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2013 (publ) Bokslutskommuniké januari 2013 REKORDHÖG OMSÄTTNING OCH FÖRBÄTTRADE MARGINALER FJÄRDE KVARTALET 2013* Nettoomsättningen uppgick till 79,0 MEUR (67,9 MEUR) Nettoomsättningen ökade med 16,3% jämfört

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2012

Delårsrapport januari-september 2012 AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ) Delårsrapport januari-september Händelser under delårsperioden januari-september Omsättningen ökade med 45% för perioden januari till september jämfört

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2007

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2007 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2007 Perioden januari december 2007 Nettoomsättningen 863,5 (542,9) MSEK, +59 % Rörelseresultatet (EBIT) 84,8 (63,9) MSEK, +33 % Resultatet efter skatt 149,5 (42,8)

Läs mer

Avensia innovation AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2009

Avensia innovation AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2009 Avensia innovation AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2009 Bolagen går enligt plan Omsättningen för koncernen uppgick för kvartal 2 till 10,4 MKR (11,5) och för första halvåret till 21,1 MKR (23,9)

Läs mer

INTELLECTA DELÅRSRAPPORT Q3

INTELLECTA DELÅRSRAPPORT Q3 INTELLECTA DELÅRSRAPPORT Q3 1 januari 30 september INTELLECTA DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Q3 Effekterna av Intellectas strategi syns allt tydligare Nettoomsättning och byråintäkter ökade mer än

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2012

Delårsrapport januari mars 2012 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Apoteksgruppen har sedan omregleringen av apoteksmarknaden haft i uppdrag att sälja 150 apotek till småföretagare samt att skapa en stöd- och serviceorganisation

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2011

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2011 Kurspåverkande information som rapporteras till Finansinspektionen DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2011 Nettoomsättning 398 MSEK (360) Rörelseresultat 34 MSEK (19) Rörelsemarginal 8,4 % (5,4 %) Resultat

Läs mer

Jeeves ökar försäljningen trots tuffa tider

Jeeves ökar försäljningen trots tuffa tider Jeeves ökar försäljningen trots tuffa tider Januari december 008 Intäkterna från den löpande verksamheten uppgick till 58,3 Mkr (30,) och ökade med % (9) Programintäkterna uppgick till 5, Mkr (,4) och

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Q2 Delårsrapport 1 januari 3 juni DELÅRSRAPPORT 1 januari 3 juni ANDRA KVARTALET Nettoomsättningen uppgick till 155, (194,3) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 8,6 (1,) MSEK. Rörelseresultatet exklusive

Läs mer

Stronghold Invest AB (publ)

Stronghold Invest AB (publ) Stronghold Invest AB (publ) Org.nr 556713-9067 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernens nettoomsättning ökade med 19 % till 256 (216) MSEK Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) 18 (-3) MSEK,

Läs mer

Uniflex fortsätter att öka marknadsandelen och redovisar rekordresultat för första halvåret 2008

Uniflex fortsätter att öka marknadsandelen och redovisar rekordresultat för första halvåret 2008 1 av 7 VD Jan Bengtsson kommenterar Uniflex delårsrapport 1 januari 30 juni 2008: Uniflex fortsätter att öka marknadsandelen och redovisar rekordresultat för första halvåret 2008 Uniflex redovisar ett

Läs mer

pressinformation Rapport för första kvartalet 2012 Första kvartalet

pressinformation Rapport för första kvartalet 2012 Första kvartalet pressinformation 4 maj 2012 Rapport för första kvartalet 2012 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 4 562 Mkr (4 344). Rörelseresultatet uppgick till 74 Mkr (98). Periodens resultat uppgick till

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Avvaktande konjunktur. Börsnotering genomförd. HANZA inleder en ny fas ANDRA KVARTALET (1 april 30 juni 2014) Nettoomsättningen uppgick till 257,0 MSEK, en ökning mot

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2009

Delårsrapport januari - juni 2009 Delårsrapport januari - juni 2009 Med stort ansvar och egna resurser erbjuder ICM Kungsholms ett heltäckande sortiment av högkvalitativa flyttjänster till kunder som värderar trygghet och bekvämlighet.

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 1 januari 30 juni 2008. Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 28 augusti 2008

Delårsrapport kvartal 2 1 januari 30 juni 2008. Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 28 augusti 2008 Delårsrapport kvartal 2 1 januari 30 juni 2008 Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 28 augusti 2008 Cherry s affärsidé är att via dotterbolag och samarbetspartners skapa spelglädje genom fysiskt spel,

Läs mer