Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER"

Transkript

1 Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014

2 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178 mnkr) Omvärldsanalys Den för tillfälligt svaga utvecklingen i euroområdet sätter sina spår i svensk ekonomi. Exporten utvecklas svagt och investeringarna hämmas av den svaga exportutvecklingen. Det är först när konjunkturen i omvärlden blir starkare som exporten börjar ta fart igen, då kan även investeringarna ta fart genom att räntorna är låga. Däremot har de svenska hushållens konsumtion och bostadsinvesteringar utvecklats starkt. Inflationstakten var minus 0,2 procent i augusti, vilket är en nedgång sedan juli då den var 0,0 procent. Den svenska inflationstakten har varit låg under lång tid, det är ett svagt pristryck inom både varu- och tjänstesektorerna som bidrar till den låga inflationen. Utvecklingen på den svenska arbetsmarknaden har varit dämpad i början av året. Samtidigt utvecklades antalet arbetade timmar starkare än väntat och under de allra senaste månaderna har sysselsättningen ökat snabbare. Antalet arbetslösa för riket uppgick i augusti till , vilket motsvarar en arbetslöshet på 7,4 procent, vilket är 0,1 procentenheter lägre än i fjol. I Örebro län har antalet arbetslösa minskat med personer (10,5 procent) på ett år. Resultatanalys Periodens resultat Landstinget redovisar ett överskott på 281 mnkr per september. Föregående år hade effekten av ändrad diskonteringsränta för pensionsskulden bokförts (-314 mnkr) samt intäkter från AFA Försäkring (+104 mnkr). Justerat för dessa poster var resultatet ett överskott på 138 mnkr. Resultatförbättring jämfört med 2013 blir därmed 143 mnkr (förra månaden var förbättringen 123 mnkr). Hälso- och sjukvården sammantaget redovisar ett underskott på -70 mnkr, vilket är 26 mnkr sämre än föregående år. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen redovisar en resultatförsämring på 38 mnkr, vilken hänför sig till höga personalkostnader och minskade utomlänsintäkter. Hälsovalsenheten har fortsatt en resultatförbättring främst till följd av lägre läkemedelskostnader. Helårsprognos Helårsprognosen uppgår till 250 mnkr (-178 mnkr), vilket är 200 mnkr högre än budget. Prognosen är oförändrad mot delårsbokslutet per april. Verksamhetens nettokostnad Nettokostnaden uppgick för perioden till 5 665mnkr (5 332 mnkr). Nettokostnadsökningstakten är 3,9 procent (3,1 procent) per september justerat med jämförelsestörande poster, det vill säga en dämpning från i augusti. Förändringen är ett netto av en intäktsökning på 5,3 procent och en kostnadsökning på 4,1 procent. Prognosen innebär en nettokostnadsökning på 3,3 procent. Prognosen innebär att nettokostnadens andel av skatteintäkter och generella statsbidrag uppgår till 97 procent. Verksamhetens intäkter Verksamhetens intäkter uppgår för perioden till mnkr (1 196 mnkr), vilket innebär en ökning med 5,3 procent justerat för jämförelsestörande poster. Intäktsökningen hänför sig i stor utsträckning till de specialdestinerade statsbidragen, där bidrag erhållits i början av 2014, men avser föregående år, resultatpåverkan med 30 mnkr. Den sålda vården, inklusive Värmlandsavtalet, redovisar en minskning med 3 mnkr eller 0,9 procent till 315 mnkr. I huvudsak beror det på intäktsbortfall på USÖ, då andra landsting tagit hem vård som tidigare utförts här. Patientavgifter för sjukvård har ökat med 2 mnkr eller 2,4 procent, 81 mnkr. Avgifterna för tandvård ökar med 6 mnkr (5,9 procent). Verksamhetens kostnader Verksamhetens kostnader, inklusive avskrivningar, uppgår till mnkr (6 528 mnkr). Ökningen av verksamhetskostnaderna mellan åren uppgår till 4,1 procent. Per juli uppgår lönekostnaden till mnkr. Lönekostnadsökningen uppgår till 4,5 procent (4,7 procent). Stora lönekostnadsökningar inom hälso- och sjukvården förklaras i vissa delar av strategiska beslut och medvetna satsningar exempelvis vad gäller rekrytering av personal till primärvården och inrättande av barnakut på USÖ. Prognosen för lönekostnadsökningen ligger för närvarande på 3,5 procent. Pensionskostnaderna har ökat med 11,3 procent och uppgår totalt till 436 mnkr per september. Kostnaden för inhyrd personal uppgår till 64 mnkr och har ökat med 7 mnkr (12,3procent) mellan åren. Kostnaderna fortsätter att minska i psykiatrin men ökar i primärvården och på Lindesbergs lasarett. Kostnaderna för läkemedel har sammantaget ökat med 16 mnkr eller 2,6 procent. Liksom de senaste åren minskar kostnaderna för läkemedel inom förmånen medan kostnaderna för rekvisitionsläkemedel ökar. Totala läkemedelskostnaden uppgår till 622 mnkr per september. Köpt somatisk vård har preliminärt minskat med 14 mnkr eller 6,6 procent. Kostnaden för köpt psykiatrisk vård har minskat marginellt, 1 procent och uppgår till 22 mnkr. Avskrivningarna har ökat med 11 mnkr eller 5,8 procent i jämförelse med 2013 och uppgår till 199 mnkr. Skatteintäkter samt bidrag från utjämningen och generella statliga bidrag Förändringarna är så små i samhällsekonomin i september jämfört med augusti att det innebär att SKL:s prognos av skatteunderlaget är oförändrad jämfört med augusti. Till följd av oförändrad skat-

3 teunderlagsprognos har landstingets skatteintäkter inte justerats mot tidigare prognos. Helårsprognosen för skatteintäkter och generella statsbidrag uppgår till miljoner kronor, vilket innebär en ökning mot föregående år med 5,9 procent. Exklusive höjningen av skattesatsen är ökningen 2,5 procent. Finansnetto Finansnetto uppgår per september till 27 mnkr (-318 mnkr) och innehöll föregående år en engångskostnad på 314 mnkr för omräkning av pensionsskulden till följd av sänkt diskonteringsränta. Justerat för detta är finansnettot 31 mnkr bättre än föregående period föregående år. Orsaken är bland annat högre avkastning på aktier och andelar. Helårsprognosen för finansnettot uppgår till 22 mnkr att jämföra med budgeterade -11 mnkr. Finansiell ställning Investeringar Per september har materiella investeringar gjorts för 211 mnkr (306 mnkr), varav 120 mnkr avser byggnader och 91 mnkr utrustningsinvesteringar. Helårsprognosen uppgår till 407 mnkr med fördelningen 220 mnkr på byggnader och 187 mnkr för utrustningsinvesteringar. Årets totala investeringsbudget uppgår till 980 mnkr varav 562 mnkr är överfört från 2013 års budget. Utveckling av nettokostnader resp skatteintäkter och generella bidrag jämfört med föregående år justerat för jämförelsestörande poster 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 3,3% 2,9% 3,5% Skatteintäkter 2,2% 3,0% Verksamhetens nettokostnader Lönekostnadsutveckling (justerat för jämförelsestörande poster) 4,7% 6,0% 3,9% Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 2013 Prognos 2014 Jan Sep Helår 4,5% 2,9% 3,5% 4,2% 5,9% 3,5% 3,3% Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 2013 Prognos 2014 Jan Sep Helår Likvida medel och övriga finansiella tillgångar Likviditeten (definierad som likvida medel och kortfristiga placeringar utanför pensionsmedelsförvaltningen) uppgår till 909 mnkr, varav 778 mnkr avsåg kortfristiga placeringar. Om hänsyn tas till nettoinlåningen från landstingets närstående bolag uppgick likviditeten till 789 mnkr, vilket innebär en ökning med 103 mnkr sedan årsskiftet. Hela årets budgeterade investering i pensionsmedelsförvaltningen, 230 mnkr, har verkställts per september. Totalt uppgår bokfört värde till mnkr inklusive återinvesterade avkastningar och marknadsvärdet uppgår per sista september till mnkr. Pensionsportföljen mnkr Placerat t.o.m (bokf) 1 460,9 Placerat 2014 (bokf) 257,2 Totalt placerat (bokf) 1 718,1 Marknadsvärde 1 894,5 Övervärde 176,4 % avkastning ,2 % Kvar att placera ,0 Likviditet mnkr Kassa 11,2 Fonder 778,1 Total likviditet 789,3 Ökning under året 102,8

4 Resultaträkning (mnkr) Redovisning Redovisning Prognos Budget Redovisning jan sep jan sep helår Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader PERIODENS/ÅRETS RESULTAT Jämförelsestörande poster Verksamhetens intäkter Återbetalning av premier AFA Försäkring Återföring skuld Telge Kraft -12 Finansiella kostnader Sänkning av diskonteringsräntan samt löneskatt PERIODENS/ÅRETS RESULTAT JUSTERAT FÖR JÄMFÖRELSE- STÖRANDE POSTER { Balansräkning (mnkr) TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital därav årets resultat AVSÄTTNINGAR Avsättning för pensioner Övriga avsättningar Summa avsättningar SKULDER Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

5 Driftredovisning (mnkr) Resultat Resultat Prognos Resultat helår 2013 HÄLSO- OCH SJUKVÅRD INKL TANDVÅRD Hälso- och sjukvårdsförvaltningen -118,2-80,5-150,0-144,1 Folktandvården 9,0 7,5 2,0 4,3 Hälsovalsenheten 35,5 24,3 30,0 25,3 Tandvårdsenheten 3,3 4,1 0,0 2,8 Summa -70,4-44,6-118,0-111,7 NÄMNDEN FÖR FORSKNING 0,5 0,8 0,2 0,6 NÄMNDEN FÖR TRAFIK, MILJÖ OCH SERVICE 46,9 44,8 16,0 16,8 NÄMNDEN FÖR TILLVÄXT, KULTUR OCH BILDNING 4,0 3,8 0,0 1,6 NÄMNDEN FÖR FOLKHÄLSA 4,6 0,9 0,0 0,2 GEMENSAMMA NÄMNDEN FÖR FÖRETAGSHÄLSOVÅRD OCH TOLKFÖRMEDLING 1,1 3,7 0,0 2,7 LANDSTINGSFULLMÄKTIGE Landstingsfullmäktige 1,4 0,2 0,5-0,8 Revisionsnämnden 0,8 0,4 0,0 0,1 Patientnämnden 0,7 0,1 0,0 0,0 Summa 2,9 0,7 0,5-0,7 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsens nämnder 0,8 0,7 0,0 0,8 Ledningskansliet och projekt 21,5 17,8 12,0 16,9 Summa 22,3 18,5 12,0 17,7 SUMMA VERKSAMHETER 11,9 28,6-89,3-72,8 LANDSTINGSGEMENSAMT 269,6-100,2 339,3-105,2 TOTALT 281,5-71,6 250,0-178,0 Samtliga nämnder, förvaltningar och enheter är nollbudgeterade år Landstingsgemensamt är budgeterat till 50,4 mnkr. Investeringar (mnkr) Redovisning Redovisning Prognos Budget Redovisning jan sep jan sep helår Byggnader Inventarier Finansiella 0 1 TOTALT

6 Uppföljningsrapport med analyser Mål 12 Tillgänglighet ÖREBRO LÄNS LANDSTING ÖREBRO LÄNS LANDSTING Primärvården: Under september har primärvården delvis uppnått målen för tillgängligheten. 92 % har kommit fram på telefon samma dag och 87 % av dem som bedömts ha behov har fått tid till läkare inom 7 dagar. Motsvarande siffror för september 2013, telefontillgänglighet 93 % och läkarbesök 87 %. Föregående månad, juni var telefontillgängligheten 93 % och 90 % för läkarbesöken. Under september klarade 17 vårdcentraler målet 90% för telefontillgänglighet och10 vårdcentraler hade tillgänglighet till läkarbesök över 90 %.

7 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Specialistvården: Tillgänglighet läkarbesök specialistvården: Per sista september 2014 väntade 8437 patienter på ett första besök. Jämfört med motsvarande period 2013 (7996 väntande) är det en ökning med 5,5 %. Jämfört med föregående månad, augusti, då 8590 patienter väntade på ett första besök är det en minskning med 153 patienter. Måluppfyllelse till vårdgarantin för besök var i september 2014, 79 % och motsvarande siffra september 2013 var 81 %. Tillgänglighet operation/behandling: Per sista september 2014 väntade 4954 patienter på en operation/behandling. Jämfört mot september 2013 (4424 väntande) är det en ökning med 12 %. Jämfört med föregående månad, september, då 4926 patienter väntade på operation/åtgärd är det en minskning med 502 patienter. Måluppfyllelsen till vårdgarantin för operation/behandling var i september 2014, 62 % och i september 2013 var måluppfyllelsen 69 %.

8 Postadress: Örebro läns landsting, Ledningskansliet, Box 1613, Örebro. Besöksadress: Eklundavägen 2, Örebro. E-post: Telefon: Telefax:

Periodrapport OKTOBER

Periodrapport OKTOBER Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Periodrapport Juli 2015

Periodrapport Juli 2015 Periodrapport Juli 2015 Ekonomi l Resultat januari juli 194 mnkr (213 mnkr) l Nettokostnadsökning 6,9 % (3,3 %) l Skatter och statsbidrag 4,3 % (5,8 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Preliminärt bokslut Region Örebro län December 2017

Preliminärt bokslut Region Örebro län December 2017 Preliminärt bokslut Region Örebro län December 2017 Sammanfattning Årets resultat 150 mnkr (budget 20 mnkr) Nettokostnadsökning 5,7 % (3,9 %) Verksamhetsresultat -139 mnkr (31 mnkr) Lönekostnadsökning

Läs mer

Periodrapport. Februari

Periodrapport. Februari Periodrapport Februari 2015 Ekonomi l Resultat januari februari -11 mnkr (21mnkr) l Nettokostnadsökning 6,2 % (4,1 %) l Skatter och statsbidrag 3,7 % (4,8 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Periodrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Periodrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Periodrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2013 l Resultat januari september -72 mnkr (258 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,9 %) l Skatter och statsbidrag 2,2 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136

Läs mer

Preliminärt bokslut Region Örebro län December 2016

Preliminärt bokslut Region Örebro län December 2016 Preliminärt bokslut Region Örebro län December 2016 Sammanfattning Årets resultat 261 mnkr (budget 20 mnkr) Nettokostnadsökning 3,9 % (7,3 %) Verksamhetsresultat -92 mnkr (-208 mnkr) Lönekostnadsökning

Läs mer

Periodrapport Uppföljningsrapport MAJ

Periodrapport Uppföljningsrapport MAJ Periodrapport Uppföljningsrapport MAJ 2013 l januari maj -380 mnkr (12 mnkr) l Nettokostnadsökning 4,9 % (1,5 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (2,8 %) l Helårsprognos -394 mnkr (133 mnkr) Sammanfattning

Läs mer

Periodrapport Region Örebro län Februari 2016

Periodrapport Region Örebro län Februari 2016 Periodrapport Region Örebro län Februari 2016 Ekonomi Resultat januari februari 13 mnkr (-11 mnkr) Nettokostnadsökning 4,1 % (5,9 %) Skatter och statsbidrag 5,9 % (3,7 %) Helårsprognos 170 mnkr (153 mnkr)

Läs mer

Periodrapport. September

Periodrapport. September Periodrapport September 2015 Ekonomi l Resultat januari september 161 mnkr (281 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,5 % (3,9 %) l Skatter och statsbidrag 4,0 % (6,0 %) l Helårsprognos 150 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Periodrapport Region Örebro län Februari 2018

Periodrapport Region Örebro län Februari 2018 Periodrapport Region Örebro län Februari 2018 Ekonomi Resultat januari februari -28 mnkr (-2 mnkr) Nettokostnadsökning 4,1 % (5,1 %) Skatter och statsbidrag 2,4 % (5,2 %) Omvärldsanalys Svensk ekonomi

Läs mer

Delårsrapport Ekonomisk sammanfattning Uppföljningsrapport APRIL

Delårsrapport Ekonomisk sammanfattning Uppföljningsrapport APRIL Delårsrapport Ekonomisk sammanfattning Uppföljningsrapport 2011 APRIL Delårsrapport april l Resultat januari april 6 mnkr (12 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,3 % (4,7 %) l Skatter och statsbidrag 3,3 % (6,7

Läs mer

Bokslutskommuniké 2016

Bokslutskommuniké 2016 Bokslutskommuniké 2016 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen i april 2017.

Läs mer

MÅNADSRAPPORT JULI 2013

MÅNADSRAPPORT JULI 2013 MÅNADSRAPPORT JULI 2013 Månadsrapport januari juli Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-juli visar ett överskott på 118 mkr, vilket är 33 mkr bättre

Läs mer

bokslutskommuniké 2013

bokslutskommuniké 2013 Ärende 29 bokslutskommuniké 2013 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2013 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Periodrapport med prognos Uppföljningsrapport OKTOBER

Periodrapport med prognos Uppföljningsrapport OKTOBER Periodrapport med prognos Uppföljningsrapport 2011 OKTOBER l Resultat januari oktober 88 mnkr (266 mnkr) l Nettokostnadsökning 5,3 % (3,6 %) l Skatter och statsbidrag 2,1 % (5,5 %) l Helårsprognos 14 mnkr

Läs mer

Periodrapport. Oktober

Periodrapport. Oktober Periodrapport Oktober 2015 Ekonomi l Resultat januari oktober 99 mnkr (266 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (3,9 %) l Skatter och statsbidrag 4,1 % (5,9 %) l Helårsprognos 150 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Månadsrapport mars 2013

Månadsrapport mars 2013 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 67,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 67,1 mkr. För motsvarande period 2012 var resultatet 3,4

Läs mer

MÅNADSRAPPORT 2013 MAJ

MÅNADSRAPPORT 2013 MAJ MÅNADSRAPPORT Månadsrapport januari maj Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-maj visar ett överskott på 6 mkr, vilket är 49 mkr bättre än budget.

Läs mer

Månadsrapport Maj 2010

Månadsrapport Maj 2010 Månadsrapport Månadsrapport januari maj Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet för perioden januari-maj visar ett underskott på 2 mkr före finansiella poster, vilket är 89 mkr bättre än samma

Läs mer

Delårsrapport. Januari-augusti /Regionstab Ekonomi 1

Delårsrapport. Januari-augusti /Regionstab Ekonomi 1 Delårsrapport Januari-augusti 2016 2016-09-27/Regionstab Ekonomi 1 Resultatrapport Region Gävleborg Januari-augusti 2016, mnkr Utfall Budget Avvikelse Föregående år Förändring % Verksamhetens intäkter

Läs mer

Bokslutskommuniké 2017

Bokslutskommuniké 2017 Bokslutskommuniké 2017 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen i april 2018.

Läs mer

Månadsrapport November 2010

Månadsrapport November 2010 Månadsrapport Månadsrapport januari-november Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet för perioden januari-november visar ett överskott på 174 mkr före finansiella poster, vilket är 93 mkr bättre

Läs mer

Landstingets finanser

Landstingets finanser 5 Landstingets finanser Landstingets finanser Avsnittet behandlar lanstingets ekonomi. I tabellerna har i vissa fall en uppdelning skett mellan landstinget och hela landstingskoncernen där samtliga landstingsägda

Läs mer

Ledningsrapport december 2018

Ledningsrapport december 2018 Resultat före finansnetto är +220 mnkr vilket är 94 mnkr bättre än budget och 59 mnkr sämre än föregående år. Finansnettot är negativt med 70 mnkr vilket helt beror på orealiserad värdereglering av pensionsportföljen

Läs mer

Ledningsrapport januari 2019

Ledningsrapport januari 2019 Verksamhetens resultat är +5 mnkr vilket är i nivå med budget och 31mnkr sämre än föregående år. Nettokostnaderna har ökat med 6,8 procent jämfört med samma period föregående år medan skatter och statsbidrag

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

Månadsrapport per oktober 2011 för Stockholms läns landsting och bolag

Månadsrapport per oktober 2011 för Stockholms läns landsting och bolag Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE LS 1111-1512 2011-12-07 9 Landstingsstyrelsen [ LANDSTINGSSTYRELSEN i! 1 H2-2Q * 007 U, _ Månadsrapport per oktober 2011 för Stockholms läns

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Månadsrapport juli 2014

Månadsrapport juli 2014 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 184,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 184,5 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2012

Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2012 1 (6) e Ekonomiavdelningen, LLK -08-22 Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2 (6) Ekonomi Trots förvärrad skuldkris i Sydeuropa och tecken på en försvagad konjunktur på flera andra håll i världen

Läs mer

bokslutskommuniké 2011

bokslutskommuniké 2011 bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2011 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012

Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 1 (6) Ekonomiavdelningen, LLK 2012-11-15 Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 Ekonomi Tack vare en engångsåterbetalning för AFA-försäkringar för åren 2007-2008 prognostiseras ett utfall för

Läs mer

Bokslutskommuniké 2015

Bokslutskommuniké 2015 Bokslutskommuniké 2015 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2015 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Månadsrapport januari februari

Månadsrapport januari februari Månadsrapport januari februari Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-februari visar ett överskott på 21 mkr, vilket är 25 mkr bättre än budget. Grafen

Läs mer

Periodrapport Region Örebro län Mars 2016

Periodrapport Region Örebro län Mars 2016 Periodrapport Region Örebro län Mars 2016 Ekonomi Resultat januari mars 30 mnkr (31 mnkr) Nettokostnadsökning 2,5 % (6,9 %) Skatter och statsbidrag 4,6 % (5,2 %) Helårsprognos 200 mnkr (153 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen

Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen 2015 Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell Månadsrapport Mars 2015 För beslut i landstingsstyrelsen 2015-06-02 2 (8) Perioden januari mars i korthet Resultatet för perioden uppgår till

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Månadsbokslut Landstinget Blekinge September

Månadsbokslut Landstinget Blekinge September Månadsbokslut Landstinget Blekinge September 1 Landstinget Blekinge David Larsson -10-24 Dnr 2013/0100 Till landstingsstyrelsen Månadsbokslut september Sammanfattning Ackumulerat resultat per september

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen 2016 Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se Månadsrapport 2016 Beslutas i landstingsstyrelsen 2016 Stockholms läns landsting Månadsrapport per juli 2016 2 (10) Perioden januari juli i korthet

Läs mer

Periodrapport Region Örebro län Juli 2016

Periodrapport Region Örebro län Juli 2016 Periodrapport Region Örebro län Juli 2016 Ekonomi Resultat januari juli 208 mnkr (181 mnkr) Nettokostnadsökning 3,6 % (6,9 %) Skatter och statsbidrag 5,3 % (4,3 %) Helårsprognos 200 mnkr (153 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen 22 november 2016

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen 22 november 2016 Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se Månadsrapport September Beslutas i landstingsstyrelsen 22 november LS -0313 Stockholms läns landsting Månadsrapport per september 2 (10) LS -0313 Perioden

Läs mer

Foto: Anna Molander, Tymon H. Pigon/whiteboxstudios.se, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen

Foto: Anna Molander, Tymon H. Pigon/whiteboxstudios.se, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen 2015 Foto: Anna Molander, Tymon H. Pigon/whiteboxstudios.se, Sune Fridell Månadsrapport Oktober 2015 För beslut i landstingsstyrelsen 2016-01-26 Stockholms läns landsting Månadsrapport per oktober 2015

Läs mer

Foto: Anna Molander, Tymon H. Pigon/whiteboxstudios.se, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen

Foto: Anna Molander, Tymon H. Pigon/whiteboxstudios.se, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen 2015 Foto: Anna Molander, Tymon H. Pigon/whiteboxstudios.se, Sune Fridell Månadsrapport November 2015 För beslut i landstingsstyrelsen 2016-01-12 Stockholms läns landsting Månadsrapport per november 2015

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Månadsrapport Januari 2015 Månadsrapport Juli 2015 Månadsrapport Februari 2015 Månadsrapport Augusti 2015 Månadsrapport Mars 2015 Månadsrapport September 2015 Månadsrapport April 2015 Månadsrapport Oktober

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen

Läs mer

Månadsrapport per november 2011, Stockholms läns landsting

Månadsrapport per november 2011, Stockholms läns landsting 1 (6) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Ekonomi och finans Månadsrapport per november 2011, Stockholms läns landsting Resultat Resultatet per november uppgår till 1 005 mkr vilket är 1 539 mkr lägre

Läs mer

Anmälan av budget år 2005

Anmälan av budget år 2005 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(7) Landstingsstyrelsens förvaltning Ekonomi- och Verksamhetsstyrning Landstingsstyrelsen Anmälan av budget år Ärendet Anmälan av nämnders och styrelsers lokala budgetar för år. Förslag

Läs mer

Bilaga 2 Bokslutsdokument och noter

Bilaga 2 Bokslutsdokument och noter Sida 23(28) Bilaga 2 Bokslutsdokument och noter Bokslutsdokument RR KF BR Not Utfall Utfall Resultaträkning 1712 1612 Verksamhetens intäkter 1 119 194 89 192 Verksamhetens kostnader 2-5 213 230-5 026 834

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Månadsrapport Januari 2014 Månadsrapport Juli 2014 Månadsrapport Februari 2014 Månadsrapport Augusti 2014 Månadsrapport Mars 2014 Månadsrapport September 2014 Månadsrapport April 2014 Månadsrapport Oktober

Läs mer

Ekonomiska rapporter

Ekonomiska rapporter Ekonomiska rapporter 1. Resultaträkning (utfall januari-april) 2. Resultaträkning (helårsprognos) 3. Kassaflödesanalys 4. Balansräkning 5. Resultat och prognos per nämnd, förvaltning och bolag 6. Investeringsuppföljning

Läs mer

Delårsrapport. Vilhelmina. Tertial Kommunstyrelsen, VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel:

Delårsrapport. Vilhelmina. Tertial Kommunstyrelsen, VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: Tertial 2 2018 Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 Innehållsförteckning 1 Kommuninformation... 3 2 Ekonomi... 3 2.1 Redovisningsprinciper...

Läs mer

Månadsrapport november 2016

Månadsrapport november 2016 Månadsrapport november 2016 Ekonomiskt resultat 2016-11-30 192 miljoner kronor Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i bokslutet för januari november uppgår till 192 miljoner kronor. Resultatet för

Läs mer

Månadsrapport mars 2017 Region Norrbotten

Månadsrapport mars 2017 Region Norrbotten Redovisande dokument Rapport Sida 1 (10 Månadsrapport mars 2017 Region Norrbotten Sida 2 (10) Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Verksamhetens intäkter... 3 Verksamhetens kostnader... 4 Personalkostnader...

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013

Bokslutskommuniké 2013 Bokslutskommuniké 2013 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2015.

Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2015. LSF 16/14 Intäkter 3 230 3 519 3 847 3 836 5 135 33,9 % 33,5 % 6 337 7 154 7 253 varav landstings-bidrag 2 499,3 2 739,9 2 910,8 2 928,6 4 135,0 41,2 % 42,1 % 5 250,6 6 166,8 6 389,9 Kostnader -3 207-3

Läs mer

Finansiell analys - kommunen

Finansiell analys - kommunen Finansiell analys - kommunen Vara kommuns årsresultat budgeteras till 6,2 mkr år, 11,1 mkr år, 11,6 mkr år och 11,8 mkr år. Nettoinvesteringarna år uppgår till 80,5 mkr inklusive beräknad ombudgetering

Läs mer

Foto: Anna Molander, Tymon H. Pigon/whiteboxstudios.se, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen

Foto: Anna Molander, Tymon H. Pigon/whiteboxstudios.se, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen 2015 Foto: Anna Molander, Tymon H. Pigon/whiteboxstudios.se, Sune Fridell Månadsrapport Maj 2015 För beslut i landstingsstyrelsen 2015-09-01 Stockholms läns landsting Månadsrapport per maj 2015 Dokumenttyp

Läs mer

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen 24 maj 2016

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen 24 maj 2016 2016 Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se Månadsrapport Februari 2016 Beslutas i landstingsstyrelsen 24 maj 2016 Stockholms läns landsting Månadsrapport per februari 2016 2 (9) Perioden

Läs mer

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Månadsrapport februari 2018

Månadsrapport februari 2018 Månadsrapport februari Ekonomiskt utfall t o m februari 85,6 mkr Helårsprognos Budgeterat resultat 166 mkr 166 mkr Periodens resultat Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med februari uppgår

Läs mer

Periodrapport Region Örebro län Maj 2018

Periodrapport Region Örebro län Maj 2018 Periodrapport Region Örebro län Maj 2018 Ekonomi Resultat januari maj -17 mnkr (3 mnkr) Nettokostnadsökning 3,7 % (4,9 %) Skatter och statsbidrag 2,8 % (5,5 %) Helårsprognos 150 mnkr (150 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Månadsbokslut Landstinget Blekinge Juli

Månadsbokslut Landstinget Blekinge Juli Månadsbokslut Landstinget Blekinge Juli 2014 1 Landstinget Blekinge Maria Gotthardsson 2014-08-14 Dnr 2013/0100 Till landstingsstyrelsens arbetsutskott Månadsbokslut juli 2014 Sammanfattning Ackumulerat

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport

Ekonomisk månadsrapport LANDSTINGET I VÄRMLAND PM 1(9) Ekonomisk månadsrapport Utfall per: 30 september 2012 1. Resultaträkning Intäkter och kostnader (mnkr) Utfall Utfall Föränd- Budget Utfall perioden perioden ring perioden

Läs mer

Resultat 4,6 0,0-0,1 4,6

Resultat 4,6 0,0-0,1 4,6 1 (1) ASSR Årsredovisning sammanställning RR 728 Resultaträkning (mnkr) Årsvärden Avvikelse Förändring Utfall Budget Utfall budget/ utfall/utfall 1512 1512 1412 utfall % Regioninternt såld vård, avtal

Läs mer

Bokslutskommuniké 2011

Bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommuniké 2011 Bokslut 2011, preliminärt (Landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige behandlar det slutgiltiga bokslutet i mars/april) Ekonomi Större budgetavvikelser Landstinget Sörmland redovisar

Läs mer

Periodrapport Region Örebro län November 2017

Periodrapport Region Örebro län November 2017 Periodrapport Region Örebro län November 2017 Ekonomi Resultat januari november 144 mnkr (280 mnkr) Nettokostnadsökning 6,4 % (2,7 %) Skatter och statsbidrag 5,0 % (5,7 %) Helårsprognos 125 mnkr (261 mnkr)

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer

:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning

:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning Bokslutsdokument RR KF BR Miljönämnden 2019-09-13 11:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1908 1808 Verksamhetens intäkter 1 2 488 1 505 Verksamhetens kostnader 2,3-56 384-60 393 Avskrivningar och nedskrivningar

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:16 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 1 784 2 441 Verksamhetens kostnader 2-27 220-22 569 Avskrivningar och nedskrivningar 0 0

Läs mer

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Till Landstingsstyrelsen ENHETSCHEFENS KOMMENTAR Måste tyvärr justera helårsbedömningen från minus 5 mkr till minus 10 mkr. Orsakerna är

Läs mer

5. Bokslutsdokument och noter

5. Bokslutsdokument och noter 5. Bokslutsdokument och noter Bokslutsdokument RR KF BR Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd Resultaträkning 1708 1608 Verksamhetens intäkter 1 187 055 108 619 Verksamhetens kostnader 2-6 473 945-5 934

Läs mer

Månadsrapport SEPTEMBER

Månadsrapport SEPTEMBER Månadsrapport SEPTEMBER Inledning I Stockholmsregionen bor en femtedel av Sveriges befolkning och antalet invånare i länet beräknas fortsätta att öka med 35 000-40 000 personer årligen. Det är landstingets

Läs mer

Månadsrapport. Landstinget Blekinge oktober 2016 Ärendenr 2016/01466

Månadsrapport. Landstinget Blekinge oktober 2016 Ärendenr 2016/01466 Månadsrapport Landstinget Blekinge oktober 2016 Ärendenr 2016/01466 1 Landstinget Blekinge Christer Rosenquist 2016-11-14 Ärendenr 2016/01466 Dokumentnr 2016/01466-1 Landstingsstyrelsen Månadsrapport oktober

Läs mer

Landstinget styrs av kommunallagen. Uppgifterna inom hälso- och sjukvården regleras av hälso- och sjukvårdslagen och

Landstinget styrs av kommunallagen. Uppgifterna inom hälso- och sjukvården regleras av hälso- och sjukvårdslagen och Månadsrapport Januari 2014 Månadsrapport Juli 2014 Månadsrapport Februari 2014 Månadsrapport Augusti 2014 Månadsrapport Mars 2014 Månadsrapport September 2014 Månadsrapport April 2014 Månadsrapport Oktober

Läs mer

Ekonomisk rapport januari-juli 2013

Ekonomisk rapport januari-juli 2013 Ekonomisk rapport januari-juli 2013 Landstingsstyrelsen 2013-08-22 2013-08-22/Koncernstab Ekonomi 1 Resultatrapport januari-juli Mnkr 2013 2013 Budget- 2012 Förändring utfall budget Avvikelse utfall %

Läs mer

Månadsrapport september 2016

Månadsrapport september 2016 Månadsrapport september 2016 Ekonomiskt resultat 2016-09-30 196 miljoner kronor Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i bokslutet för januari september uppgår till 196 miljoner kronor. Resultatet motsvarande

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning

Not Utfall Utfall Resultaträkning Bokslutsdokument RR KF BR Not Utfall Utfall Resultaträkning 1708 1608 Verksamhetens intäkter 1 412 018 398 661 Verksamhetens kostnader 2-419 307-400 438 Avskrivningar och nedskrivningar 4-5 856-5 129 Verksamhetens

Läs mer

:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning

:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning Bokslutsdokument RR KF BR Naturbruksstyrelsen 2018-04-19 07:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1803 1703 Verksamhetens intäkter 69 173 71 871 Verksamhetens kostnader -71 142-84 165 Avskrivningar och

Läs mer

Månadsrapport maj 2016

Månadsrapport maj 2016 Månadsrapport maj Ekonomiskt resultat -05-31 58 miljoner kronor Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i bokslutet för januari maj uppgår till 58 miljoner kronor. Resultatet motsvarande period föregående

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen

Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell Månadsrapport Februari För beslut i landstingsstyrelsen -05-05 2 (8) Perioden januari februari i korthet Resultatet för perioden uppgår till 407 miljoner

Läs mer

Landstinget Dalarna. Översiktlig granskning av delårsrapport per KPMG AB 30 maj 2011 Antal sidor: 6

Landstinget Dalarna. Översiktlig granskning av delårsrapport per KPMG AB 30 maj 2011 Antal sidor: 6 Översiktlig granskning av delårsrapport per 2011-04-30 KPMG AB 30 maj 2011 Antal sidor: 6 1. Inledning och sammanfattning Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten per 2011-04-30 för.

Läs mer

:05 Not Utfall Utfall Resultaträkning

:05 Not Utfall Utfall Resultaträkning Bokslutsdokument RR KF BR 2018-04-16 17:05 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1803 1703 Verksamhetens intäkter 222 723 216 418 Verksamhetens kostnader -226 723-217 797 Avskrivningar och nedskrivningar -1

Läs mer

:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning

:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning Bokslutsdokument RR KF BR 2017-09-19 07:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1708 1608 Verksamhetens intäkter 580 198 566 129 Verksamhetens kostnader -559 281-532 977 Avskrivningar och nedskrivningar -3

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning

Not Utfall Utfall Resultaträkning Bokslutsdokument RR KF BR Not Utfall Utfall Resultaträkning 1803 1703 Verksamhetens intäkter 1 169 071 157 996 Verksamhetens kostnader 2-176 078-163 092 Avskrivningar och nedskrivningar 4-2 399-2 153 Verksamhetens

Läs mer

Månadsrapport per maj 2016 för Stockholms läns landsting

Månadsrapport per maj 2016 för Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2016-08-17 LS 2016-0309 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per maj 2016 för Stockholms läns landsting Föredragande landstingsråd: Torbjörn

Läs mer

Månadsrapport juli 2015

Månadsrapport juli 2015 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 265,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 265,5 miljoner. Resultatet för motsvarande period 2014 var

Läs mer

Periodrapport Region Örebro län Februari 2019

Periodrapport Region Örebro län Februari 2019 Periodrapport Region Örebro län Februari 2019 Ekonomi Resultat januari februari -3 mnkr (-28 mnkr) Nettokostnadsökning 2,9 % (4,1 %) Skatter och statsbidrag 4,9 % (2,4 %) Helårsprognos 120 mnkr (150 mnkr)

Läs mer

:09 Not Utfall Utfall Resultaträkning

:09 Not Utfall Utfall Resultaträkning Bokslutsdokument RR KF BR Habilitering & Hälsa 2017-04-20 16:09 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1703 1603 Verksamhetens intäkter 216 418 208 792 Verksamhetens kostnader -217 797-207 086 Avskrivningar

Läs mer

Månadsrapport mars 2014

Månadsrapport mars 2014 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 38,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 38,1 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet 67,1

Läs mer

Landstinget Dalarna. Översiktlig granskning av delårsrapport per KPMG AB 1 juni 2010 Antal sidor: 5

Landstinget Dalarna. Översiktlig granskning av delårsrapport per KPMG AB 1 juni 2010 Antal sidor: 5 Översiktlig granskning av delårsrapport per -04-30 KPMG AB 1 juni Antal sidor: 5 2009 KPMG AB, the Swedish member firm of KPMG International, a 1. Inledning och sammanfattning Vi har utfört en översiktlig

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Elin Petersson Revisionskonsult Caroline Liljebjörn Cert. Kommunal revisor Kerstin Sikander Cert. Kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2016 Landstinget i Kalmar län Innehållsförteckning

Läs mer