Periodrapport med prognos Uppföljningsrapport OKTOBER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Periodrapport med prognos Uppföljningsrapport OKTOBER"

Transkript

1 Periodrapport med prognos Uppföljningsrapport 2011 OKTOBER

2 l Resultat januari oktober 88 mnkr (266 mnkr) l Nettokostnadsökning 5,3 % (3,6 %) l Skatter och statsbidrag 2,1 % (5,5 %) l Helårsprognos 14 mnkr (142 mnkr) Sammanfattning Resultatet per oktober uppgår till 88 mnkr, vilket är 178 mnkr lägre än Det lägre resultatet per oktober jämfört med motsvarande period 2010 orsakas bland annat av att det tillfälliga kon-junkturstödet har minskat, lägre statsbidrag för läkemedel samt att verksamheterna redovisar en ökad kostnadsutveckling och ett försämrat resultat. Samtidigt redovisas ökade skatteintäkter och ökade bidrag i kostnadsutjämningen. Landstingets helårsresultat beräknas till 14 mnkr, vilket är lika som budgeterat resultat. I det beräknade resultatet, 14 mnkr, ingår inte kostnaden (220 mnkr) för den beräknade nuvärdeskalkylen av pensionsskulden. SKL har beslutat att diskonteringsräntan i de kapitalvärdesberäkningar som görs enligt RIPS (Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld) ska sänkas med 0,75 procentenheter, vilket innebär att pensionsskulden ökar. SJ kommer att utbetala ett skadestånd på 150 mnkr till Tåg i Bergslagen enligt skiljedom. Landstingets andel beräknas till mnkr, vilket kommer att förbättra resultatet för Dessa poster kommer att behandlas som jämförelsestörande i bokslutet Bedömningen är att skatteintäkterna kommer ha en svag utveckling kommande år samtidigt som det sista av konjunkturstödet avvecklas. Omvärldsanalys Den senaste tidens turbulens visar med all tydlighet att den europeiska skuldkrisen är långt ifrån löst. Det gör att osäkerheten om den internationella konjunkturen har ökat. Eftersom den svenska ekonomin är intimt sammanflätad med Europas får den effekter även på vår ekonomi. En svag konjunkturutveckling i Europa och Sverige får självklart även negativa konsekvenser för den svenska arbetsmarknaden, vilket riskerar att påverka skatteintäkterna för svenska kommuner och landsting. Alla landsting räknar med att det ekonomiska resultatet försämras 2011, jämfört med Flertalet av landstingen ser nu att kostnaderna växer snabbare i år än budgeterat vilket får konsekvenser för Utgångsläget inför 2012 skiljer sig åt mellan landstingen. Det finns ett antal landsting som redan i dag har ett besvärligt utgångsläge med underskott sedan flera år tillbaka. När skatteintäkterna växer långsammare och att det tillfälliga konjunkturstödet avvecklas kommer ett antal landsting få det ekonomiskt besvärligt. Det finns ett antal landsting som har ett bättre utgångsläge med överskott under flera år. År 2011 uppstår en engångskostnad på grund av sektorns nuvärdesberäknade pensionsskuld ökar med anledning av den historiskt låga svenska räntan. Diskonteringsräntan för pensionsskuldsberäkningen sänks med 0,75 procentenheter. Den sänkta diskonteringsräntan innebär att pensionsskulden sammantaget uppskattas öka med procent. Resultatanalys Periodens resultat Resultatet per oktober uppgår till 88 mnkr, vilket är 178 mnkr lägre än för motsvarande period föregående år. Hälso- och sjukvårdsverksamheterna inklusive tandvård redovisar ett underskott på 38 mnkr 1 och övriga verksamheter ett överskott på 22 mnkr. Landstingsgemensamt ger ett överskott på 104 mnkr (204 mnkr). Helårsprognos Helårsprognosen är oförändrad mot tidigare period och uppgår till 14 mnkr (142 mnkr), vilket motsvarar budget. Resultaträkning (mnkr) Redo- Redo- Prognos Budget Redovisning visning helår 2011 visning jan-okt jan-okt { { Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader ÅRETS RESULTAT Balansräkning (mnkr) TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital därav årets resultat AVSÄTTNINGAR Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser Övriga avsättningar Summa avsättningar SKULDER Långfristiga skulder 180 Kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Jämförbara siffror saknas då nuvarande ekonomiska styrmodell för Hälsovalsenheten infördes 1 juni 2010, samt en ny politisk organisation från 1 januari Verksamhetens kostnader minus verksamhetens intäkter

3 Nettokostnader 2 Nettokostnaderna uppgick för perioden till mnkr (5 311 mnkr) och ökningen för året uppgår till 5,3 procent (3,6 procent) justerat för jämförelsestörande poster. Nettokostnadsprognosen uppgår till mnkr (6 532 mnkr) vilket innebär en nettokostnadsökning på 4,5 procent. Prognosen innebär att nettokostnaden uppgår till 99 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Verksamhetens intäkter Verksamhetens intäkter har ökat med 2,1 procent jämfört med föregående år, justerat för jämförelsestörande poster och uppgår till mnkr för perioden. Den sålda vården, exklusive Karlskoga lasaretts avtal med landstinget i Värmland, har preliminärt minskat med 11 mnkr eller 3,8 procent och uppgår till 270 mnkr. Värmlandsavtalet uppgår till 65 mnkr och har ökat med 1 mnkr eller 2,2 procent. Patientavgifter för tandvård, inklusive frisktandvård, har ökat med 12 mnkr eller 12,4 procent till 106 mnkr. Övriga patientavgifter har ökat med 4 mnkr eller 5,7 procent till 72 mnkr. Den 1 mars 2011 infördes avgiftsfrihet i sjukvården för ungdomar mellan 20 och 25 år. Reformen har bedömts minska verksamhetens intäkter med 9 mnkr, vilket har kompenserats genom landstingsbidrag. Verksamhetens kostnader Verksamhetens kostnader, inklusive avskrivningar, uppgår till mnkr (6 330 mnkr), vilket motsvarar en ökning med 4,7 procent. Lönekostnaden är mnkr per oktober och har ökat med 3,8 procent (2,7 procent). Lönerörelsen mellan 2010 och 2011 är beräknad till 2,3 procent. Förvaltningarnas prognos för löneökningen 2011 är 4,1 procent, vilket är en ökning mot tidigare prognoser. Kostnaden för inhyrd personal ökar med 10 mnkr Forts. nästa sida Utveckling av nettokostnader resp skatteintäkter och generella bidrag jämfört med föregående år justerat för jämförelsestörande poster 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 6% 5% 4% Skatteintäkter och generella bidrag Verksamhetens nettokostnad 5,5% 5,3% 1,7% 2,0% Utfall 2009 Utfall 2010 Utfall 2011 Utfall 2010 Prognos 2011 Jan-Okt Helår 4,6% 3,6% 2,1% Lönekostnadsutveckling (justerat för jämförelsestörande poster) 3,8% 5,0% 4,9% 2,3% 4,1% 4,5% Driftredovisning (mnkr) Resultat Resultat Prognos Resultat helår 2010 HÄLSO- OCH SJUKVÅRD INKL TANDVÅRD Universitetssjukhuset Örebro -78,8-30,3-105,0-54,2 Karlskoga lasarett -9,0-12,2-13,5-17,3 Lindebergs lasarett 11,3 0,1 2,7-0,4 Psykiatri, habilitering och hjälpmedel 5,0 22,8-10,0 11,9 Primärvård 17,5 5,7 1,0 9,5 Folktandvård 10,2 8,9 5,9 4,3 Hälsovalsenheten 1,6 10,6 0,0 6,3 Tandvårdsenheten 4,2 5,0 Summa -38,0 5,6-113,9-39,9 NÄMNDEN FÖR FORSKNING 1,8 1,5 1,2 2,0 NÄMNDEN FÖR TRAFIK, MILJÖ OCH SERVICE Trafik 0,0 0,0 Miljö 1,1 0,0 Lednings- och verksamhetsstöd (Service) 21,7 22,1 7,0 4,9 Summa 22,8 22,1 7,0 4,9 NÄMNDEN FÖR TILLVÄXT, KULTUR OCH BILDNING Tillväxt 2,8 Kultur 0,2 Folkhögskolor 1,2 Summa 4,2 2,0 NÄMNDEN FÖR FOLKHÄLSA 0,6 0,0 GEMENSAMMA NÄMNDEN FÖR FÖRETAGSHÄLSOVÅRD OCH TOLKFÖRMEDLING 4,1 4,3 3,1 2,6 LANDSTINGSFULLMÄKTIGE Landstingsfullmäktige 0,0 Revisionsnämnden 0,1 Patientnämnden 0,6 Summa 0,7 0,5 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsens nämnder 0,4 Ledningskansliet och projekt -12,4 Summa -12,0 29,0 0,0 11,3 SUMMA VERKSAMHETER -15,8 62,5-100,1-19,1 Landstingsgemensamt 103,9 203,7 114,1 161,2 TOTALT 88,1 266,2 14,0 142,1 Samtliga nämnder, förvaltningar och enheter är nollbudgeterade år 2011, Landstingsgemensamt är budgeterat till 13,9 mkr. Utfall föregående år redovisas i raden Landstingsstyrelsen. Investeringar (mnkr) Redo- Redo- Prognos Budget Redovisning visning helår 2011 visning jan-okt jan-okt Byggnader Inventarier Finansiella SUMMA % 2% 1% 2,7% 2,8% 0% Utfall 2009 Utfall 2010 Utfall 2011 Utfall 2010 Prognos 2011 Jan-Okt Helår

4 eller 26,4 procent och uppgår till 47 mnkr för hela landstinget. Störst ökning redovisas inom primärvården. Redovisad kostnad för läkemedel har ökat med 5,1 procent (justerat för 2010 års kostnad för influensavaccin) och uppgår till 682 mnkr per oktober. Kostnadsökningen är högst inom läkemedel i specialistvården. Köpt somatisk vård har preliminärt ökat något, 3 mnkr eller 1,2 procent, till 212 mnkr. Kostnaden för köpt psykiatrisk vård har minskat med 1 mnkr eller 2,0 procent till 34 mnkr. Skatteintäkter samt bidrag från utjämningen och generella statliga bidrag SKL har till följd av den svaga internationella utvecklingen och den finansiella oron presenterat en nedreviderad skatteunderlagsprognos för 2011 som innebär att landstingets skatteintäkter beräknas bli lägre mot tidigare kalkyler. Skatteintäkterna har för perioden ökat med 111 mnkr eller 2,6 procent. Generella statsbidrag och utjämning har ökat med 7 mnkr eller 0,5 procent. I detta ligger en ökning av regleringsbidrag med 87 mnkr och kostnadsutjämningsbidrag 14 mnkr. Det avvecklade konjunkturstödet innebär -97 mnkr. Sammantaget är ökningen för skatte- och statsbidrag 2,1 procent (5,5 procent). Helårsprognosen för skatteintäkter och generella statsbidrag uppgår till mnkr, med hänsyn taget till SKL:s skatteunderlagsprognos från oktober, vilket ger en prognostiserad ökning på 2,3 procent. Finansnetto Finansnetto är i september -28 mnkr, vilket är 10 mnkr sämre än vid motsvarande period föregående år. Förändringen är ett netto av ökade ränteintäkter på olika placeringar och ökade kostnader för räntedelen i årets pensionskostnad. Helårsprognosen för finansnettot uppgår till -32 mnkr att jämföra med budgeterade -45 mnkr. Finansiell ställning Investeringar Materiella investeringar har under perioden gjorts för 197 mnkr (175 mnkr), varav 111 mnkr avser byggnader och 86 mnkr utrustningsinvesteringar. Helårsprognosen för 2011 är 319 mnkr med fördelningen 157 mnkr på byggnader och 162 mnkr för utrustningsinvesteringar. Budget för 2011 är 661 mnkr varav 191 mnkr är överfört från 2010 till 2011 års budget. Likvida medel Sista augusti uppgick landstingets likvida medel till 569 mnkr, varav 249 mnkr avsåg kortfristiga placeringar. Om hänsyn tas till den nettoutlåning som görs till landstingets närstående bolag uppgick likviditeten till 708 mnkr, vilket innebär en minskning med 125 mnkr sedan årsskiftet. Utlåningen till Länsgården Fastigheter AB, vilken uppgick till 155 mnkr sista oktober, avslutas under november. Pensionsförvaltningen Årets budgeterade investering, 200 mnkr, i pensionsmedelsförvaltningen har per oktober inte verkställts. Hittills har 600 mnkr investerats och marknadsvärdet uppgår per sista oktober till 636 mnkr. Av tillgångarna är 367 mnkr (58 procent) placerade i ränteprodukter. Av återstående medel är 165 mnkr placerade i aktieprodukter och 104 mnkr i likvida medel. Fördelningen av nuvarande portfölj avviker mot den nya finanspolicyn. För att anpassa till nuvarande policy behöver andelen realräntor ökas En omplacering bedöms i nuläget vara ogynnsam. Framtidsutblick Bedömningen är att den internationella skuldkrisen kommer att påtagligt hämma den ekonomiska aktiviteten under nästa år. Trots att tillväxtutsikterna i övrigt är gynnsamma begränsas ökningen av svensk BNP till 1,8 procent. Det innebär en halvering av tillväxten jämfört med i år. Uppbromsningen är särskilt påtaglig för export och investeringar. Skuldkrisen i omvärlden påverkar aktiviteten i den svenska ekonomin på flera sätt. Det sker dels direkt genom att en försvagad tillväxt i omvärlden begränsar efterfrågan på svensk export. Kombinationen av svag internationell efterfrågan och stärkt kronkurs gör att den svenska exporten enbart beräknas växa med 4,3 procent Det är nästan en halvering jämfört med årets tillväxttal. SKL har till följd av den svaga internationella utvecklingen och den finansiella oron presenterat en nedreviderad skatteunderlagsprognos för 2011 och 2012 som innebär att landstingets skatteintäkter beräknas bli lägre mot tidigare kalkyler.

5 Uppföljningsrapport med analyser per 31 okt 2011 Denna rapport innehåller mätetal som regelbundet följs upp och analyseras av landstingsledningen. Rapporten innehåller uppföljning per den 31 oktober 2011 om inget annat anges. Tillgänglighet specialiserad vård Vårdgarantins 90-90: Når högt ställda mål för unga med psykisk ohälsa Mått: Tillgänglighet specialiserad vård. Vårdgarantins Mål: 100 procent av vårdsökande ska få vård inom vårdgarantins dagar för mottagningsbesök och operation/ behandling. Mål i Örebro läns landsting: dagar. Mål för kömiljarden: 70 procent ska ha väntat kortare än 60 dagar på besök eller operation/behandling. Klaras 80 procent så ökar bidraget. Beräkningen sker varje månadsskifte och en 1/12 av kömiljarden fördelas per månad. Mål för tillgänglighetssatsningen för barn och unga med psykisk ohälsa: 90 procent ska ha fått besök inom 30 dagar, och 80 procent ska ha påbörjat fördjupad utredning/behandling inom 30 dagar. Utfall vårdgarantin: länsbor har väntat mer än 90 dagar på besök och länsbor har väntat mer än 90 dagar på operation/behandling. Utfall för Kömiljarden: Landstinget uppnår inte kömiljardens mål varken för besök eller operation. Besök: 68 procent har väntat < 60 dagar. Operation/behandling: 66 procent har väntat < 60 dagar Utfall för tillgänglighetssatsningen för barn och unga med psykisk ohälsa: Mätning har skett under september-oktober 95 procent har fått sitt besök inom 30 dagar och 96 procent har fått sin fördjupade utredning/ behandling påbörjad inom 30 dagar ÖLL. Väntande >90 dgr som+psyk aug-09 sep-09 okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec Antal länsbor som väntat mer än 90 dagar på mottagningsbesök, som linjediagram, och operation/behandling i staplar. Sedan april 2010 är också frivilligt väntande inräknade. Analys: Resultat visar att landstinget har fler väntande, mer än 90 dagar, än vid motsvarande tid föregående år. I den särskilda mätningen av väntetider för barn och unga med psykisk ohälsa som pågått under september-oktober nådde landstinget de högt ställda tillgänglighetsmålen och får därmed del av stimulansmedlen TOTALT på ÖLLOpVL TOTALT på ÖLLmottVL Tillgänglighet primärvård Vårdgarantins 0 dagar: Tolv vårdcentraler klarar målet Mått: Tillgänglighet primärvård. Vårdgarantins 0 dagar. Mäter: Andelen patienter som fått en uppringningstid till vårdcentralen samma dag, per vårdcentral. Samtliga länets vårdcentraler. Mål: Mer än 90 procent. Utfall: Medeltal 83 procent. Analys: Medel för månaden var 83 procent, vilket är en förbättring jämfört med motsvarande period 2010 då det var 77 procent. Resultatet är lägre än förgående månad då det var 87 procent. Tolv vårdcentraler klarar målet 90 procent och alla utom tre (Lindesberg, Skebäck och Pålsboda) nådde över 75 procent. Variationen var procent. Vakanta sjukskötersketjänster är den huvudsakliga orsaken till lågt resultat. % Lindesberg 43 Skebäck Andel besvarade samtal samma dag, Oktober 2011, vårdcentraler i Örebro läns landsting Kontakt Eva Frantz, Telefon , Örebro läns landsting Målvärde: 90% Pålsboda Olaus Petri Adolfsberg Karla Varberga Hällefors Mikaeli Tybble Kumla Hallsberg Fellingsbro Medelvärde Karolina Andelen patienter, per vårdcentral med flexitid, som fått en uppringningstid till vårdcentralen samma dag. Målvärde är 90 procent. Pilgården Haga Brickebacken Nora Odensbacken Storå Askersund Kopparberg Laxå Lekeberg Baggängen Vivalla Ängen Brickegården Lillån Frövi Uppföljningssrapport med analyser Örebro läns landsting 31 oktober 2011

6 Tillgänglighet primärvård Vårdgarantins 7 dagar: Jämn nivå över tid Mått: Tillgänglighet primärvård: Vårdgarantins 7 dagar. Mäter: Andelen patienter som fick komma på läkarbesök inom 7 dagar. Mål: 90 procent ska få en tid inom 7 dagar. Utfall: 88 procent. Analys: Medel för oktober var 88 procent, vilket är samma som oktober 2010 och ungefär samma som föregående månad då det var 87 procent. Variation är procent. Antal inom 7 dagar % ,2 91,7 MÅL =90 80,1 80,9 Andel patienter som fick komma på läkarbesök inom 7 dagar exkl. patientvald väntan 91,2 87,7 91,9 75, Adolfsbergs vårdcentral Askersunds vårdcentral Baggängens vårdcentral Brickebackens vårdcentral Brickegårdens vårdcentral Fellingsbro vårdcentral Frövi vårdcentral Haga vårdcentral Hallsbergs vårdcentral Hällefors vårdcentral Karla vårdcentral Karolina vårdcentral Kopparbergs vårdcentral Kumla vårdcentral Laxå vårdcentral Lekebergs vårdcentral Lillåns vårdcentral Lindesbergs vårdcentral Mikaeli vårdcentral Nora vårdcentral Odensbackens vårdcentral Olaus Petri vårdcentral Pilgårdens vårdcentral Skebäcks vårdcentral Storå vårdcentral Tybble vårdcentral Varberga vårdcentral Vivalla vårdcentral Ängens vårdcentral 92,4 90,2 90,3 82,4 90,4 95,5 88,3 92,8 89,7 75,6 87,2 93,6 87,0 93,1 92,6 79,4 86,7 95,4 88,5 88,9 76,4 Andelen patienter, i procent, som fick komma på läkarbesök inom 7 dagar, per vårdcentral. Målvärde: 90 procent. ACE-hämmare och ARB: Stabil och hög nivå Mått: ACE-hämmare och ARB. Mäter: För behandling av högt blodtryck och hjärtsvikt förskrivs normalt antingen ACE-hämmare eller ARB. Mätetalet visar hur stor andel av förskrivningen av dessa läkemedel (i antal dygnsdoser) som kommer från de rekommenderade alternativen ACE-hämmare och Losartan. Läkemedelkommitténs mål: 86 procent för Utfall: 83 procent ackumulerat under Analys: Hittills i år överstiger landstingets samtliga förvaltningar utom en målvärdet för 2011, vilket är positivt. Det totala utfallet dras ner av förskrivning utanför landstingets organisation. Landstinget har landets tredje bästa utfall, vilket tyder på en god följsamhet hos våra förskrivare. Visar hur stor andel, i procent, av förbrukningen i antal dygnsdoser som kommer från de rekommenderade alternativen ACE-hämmare och losartan. Uppföljningssrapport med analyser Örebro läns landsting 31 oktober 2011

7

8 Postadress: Örebro läns landsting, Ledningskansliet, Box 1613, Örebro. Besöksadress: Eklundavägen 2, Örebro. E-post: Telefon: Telefax:

Delårsrapport Ekonomisk sammanfattning Uppföljningsrapport APRIL

Delårsrapport Ekonomisk sammanfattning Uppföljningsrapport APRIL Delårsrapport Ekonomisk sammanfattning Uppföljningsrapport 2011 APRIL Delårsrapport april l Resultat januari april 6 mnkr (12 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,3 % (4,7 %) l Skatter och statsbidrag 3,3 % (6,7

Läs mer

Periodrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Periodrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Periodrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2013 l Resultat januari september -72 mnkr (258 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,9 %) l Skatter och statsbidrag 2,2 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Periodrapport Uppföljningsrapport MAJ

Periodrapport Uppföljningsrapport MAJ Periodrapport Uppföljningsrapport MAJ 2013 l januari maj -380 mnkr (12 mnkr) l Nettokostnadsökning 4,9 % (1,5 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (2,8 %) l Helårsprognos -394 mnkr (133 mnkr) Sammanfattning

Läs mer

Periodrapport OKTOBER

Periodrapport OKTOBER Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Periodrapport Juli 2015

Periodrapport Juli 2015 Periodrapport Juli 2015 Ekonomi l Resultat januari juli 194 mnkr (213 mnkr) l Nettokostnadsökning 6,9 % (3,3 %) l Skatter och statsbidrag 4,3 % (5,8 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Preliminärt bokslut Region Örebro län December 2017

Preliminärt bokslut Region Örebro län December 2017 Preliminärt bokslut Region Örebro län December 2017 Sammanfattning Årets resultat 150 mnkr (budget 20 mnkr) Nettokostnadsökning 5,7 % (3,9 %) Verksamhetsresultat -139 mnkr (31 mnkr) Lönekostnadsökning

Läs mer

Periodrapport. Februari

Periodrapport. Februari Periodrapport Februari 2015 Ekonomi l Resultat januari februari -11 mnkr (21mnkr) l Nettokostnadsökning 6,2 % (4,1 %) l Skatter och statsbidrag 3,7 % (4,8 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Preliminärt bokslut Region Örebro län December 2016

Preliminärt bokslut Region Örebro län December 2016 Preliminärt bokslut Region Örebro län December 2016 Sammanfattning Årets resultat 261 mnkr (budget 20 mnkr) Nettokostnadsökning 3,9 % (7,3 %) Verksamhetsresultat -92 mnkr (-208 mnkr) Lönekostnadsökning

Läs mer

Månadsrapport mars 2013

Månadsrapport mars 2013 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 67,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 67,1 mkr. För motsvarande period 2012 var resultatet 3,4

Läs mer

Rapport från Hälso- och sjukvården. per september 2015

Rapport från Hälso- och sjukvården. per september 2015 Sv Rapport från Hälso- och sjukvården per september 2015 Tillgänglighet och produktion per september 2015 Sett över året så behöver tillgängligheten i Hälso- och sjukvårdsförvaltningen förbättras och verksamheterna

Läs mer

Periodrapport Region Örebro län Februari 2016

Periodrapport Region Örebro län Februari 2016 Periodrapport Region Örebro län Februari 2016 Ekonomi Resultat januari februari 13 mnkr (-11 mnkr) Nettokostnadsökning 4,1 % (5,9 %) Skatter och statsbidrag 5,9 % (3,7 %) Helårsprognos 170 mnkr (153 mnkr)

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

Månadsrapport januari februari

Månadsrapport januari februari Månadsrapport januari februari Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-februari visar ett överskott på 21 mkr, vilket är 25 mkr bättre än budget. Grafen

Läs mer

Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2012

Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2012 1 (6) e Ekonomiavdelningen, LLK -08-22 Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2 (6) Ekonomi Trots förvärrad skuldkris i Sydeuropa och tecken på en försvagad konjunktur på flera andra håll i världen

Läs mer

Månadsrapport september 2016

Månadsrapport september 2016 Månadsrapport september 2016 Ekonomiskt resultat 2016-09-30 196 miljoner kronor Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i bokslutet för januari september uppgår till 196 miljoner kronor. Resultatet motsvarande

Läs mer

Periodrapport Region Örebro län Februari 2018

Periodrapport Region Örebro län Februari 2018 Periodrapport Region Örebro län Februari 2018 Ekonomi Resultat januari februari -28 mnkr (-2 mnkr) Nettokostnadsökning 4,1 % (5,1 %) Skatter och statsbidrag 2,4 % (5,2 %) Omvärldsanalys Svensk ekonomi

Läs mer

Delårsrapport. Januari-augusti /Regionstab Ekonomi 1

Delårsrapport. Januari-augusti /Regionstab Ekonomi 1 Delårsrapport Januari-augusti 2016 2016-09-27/Regionstab Ekonomi 1 Resultatrapport Region Gävleborg Januari-augusti 2016, mnkr Utfall Budget Avvikelse Föregående år Förändring % Verksamhetens intäkter

Läs mer

Månadsrapport november 2016

Månadsrapport november 2016 Månadsrapport november 2016 Ekonomiskt resultat 2016-11-30 192 miljoner kronor Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i bokslutet för januari november uppgår till 192 miljoner kronor. Resultatet för

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

Månadsrapport juli 2014

Månadsrapport juli 2014 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 184,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 184,5 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

Månadsrapport maj 2016

Månadsrapport maj 2016 Månadsrapport maj Ekonomiskt resultat -05-31 58 miljoner kronor Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i bokslutet för januari maj uppgår till 58 miljoner kronor. Resultatet motsvarande period föregående

Läs mer

Månadsrapport Maj 2010

Månadsrapport Maj 2010 Månadsrapport Månadsrapport januari maj Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet för perioden januari-maj visar ett underskott på 2 mkr före finansiella poster, vilket är 89 mkr bättre än samma

Läs mer

Månadsrapport juli 2015

Månadsrapport juli 2015 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 265,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 265,5 miljoner. Resultatet för motsvarande period 2014 var

Läs mer

Månadsrapport mars 2014

Månadsrapport mars 2014 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 38,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 38,1 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet 67,1

Läs mer

Månadsrapport mars 2015

Månadsrapport mars 2015 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 91,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 91,1 miljoner. I resultatet ingår realisationsvinster från

Läs mer

Månadsrapport maj 2015

Månadsrapport maj 2015 Månadsrapport maj Ekonomiskt resultat -05-31 136,2 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med maj uppgår till 136,2 miljoner. Resultatet för motsvarande period 2014 var

Läs mer

Månadsrapport juli 2016

Månadsrapport juli 2016 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 182 miljoner kronor Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i bokslutet för januari juli uppgår till 182 miljoner kronor. Resultatet motsvarande period föregående

Läs mer

Månadsrapport November 2010

Månadsrapport November 2010 Månadsrapport Månadsrapport januari-november Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet för perioden januari-november visar ett överskott på 174 mkr före finansiella poster, vilket är 93 mkr bättre

Läs mer

MÅNADSRAPPORT JULI 2013

MÅNADSRAPPORT JULI 2013 MÅNADSRAPPORT JULI 2013 Månadsrapport januari juli Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-juli visar ett överskott på 118 mkr, vilket är 33 mkr bättre

Läs mer

MÅNADSRAPPORT 2013 MAJ

MÅNADSRAPPORT 2013 MAJ MÅNADSRAPPORT Månadsrapport januari maj Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-maj visar ett överskott på 6 mkr, vilket är 49 mkr bättre än budget.

Läs mer

Ledningsrapport december 2018

Ledningsrapport december 2018 Resultat före finansnetto är +220 mnkr vilket är 94 mnkr bättre än budget och 59 mnkr sämre än föregående år. Finansnettot är negativt med 70 mnkr vilket helt beror på orealiserad värdereglering av pensionsportföljen

Läs mer

Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012

Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 1 (6) Ekonomiavdelningen, LLK 2012-11-15 Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 Ekonomi Tack vare en engångsåterbetalning för AFA-försäkringar för åren 2007-2008 prognostiseras ett utfall för

Läs mer

Månadsrapport mars 2016

Månadsrapport mars 2016 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 48,3 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 48,3 miljoner. Resultatet för motsvarande period 2015 var

Läs mer

Månadsrapport per oktober 2011 för Stockholms läns landsting och bolag

Månadsrapport per oktober 2011 för Stockholms läns landsting och bolag Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE LS 1111-1512 2011-12-07 9 Landstingsstyrelsen [ LANDSTINGSSTYRELSEN i! 1 H2-2Q * 007 U, _ Månadsrapport per oktober 2011 för Stockholms läns

Läs mer

bokslutskommuniké 2013

bokslutskommuniké 2013 Ärende 29 bokslutskommuniké 2013 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2013 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Landstingets finanser

Landstingets finanser 5 Landstingets finanser Landstingets finanser Avsnittet behandlar lanstingets ekonomi. I tabellerna har i vissa fall en uppdelning skett mellan landstinget och hela landstingskoncernen där samtliga landstingsägda

Läs mer

bokslutskommuniké 2011

bokslutskommuniké 2011 bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2011 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Bokslutskommuniké 2016

Bokslutskommuniké 2016 Bokslutskommuniké 2016 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen i april 2017.

Läs mer

Ledningsrapport januari 2019

Ledningsrapport januari 2019 Verksamhetens resultat är +5 mnkr vilket är i nivå med budget och 31mnkr sämre än föregående år. Nettokostnaderna har ökat med 6,8 procent jämfört med samma period föregående år medan skatter och statsbidrag

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Månadsrapport juli 2012

Månadsrapport juli 2012 Månadsrapport juli 2012 Tillgänglighet till specialiserad vård Vårdgaranti och kömiljard Under semestermånaderna har färre verksamheter nått målen för vårdgaranti och kömiljard. Flera förbättringsarbeten

Läs mer

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen 2016 Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se Månadsrapport 2016 Beslutas i landstingsstyrelsen 2016 Stockholms läns landsting Månadsrapport per juli 2016 2 (10) Perioden januari juli i korthet

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen

Läs mer

Månadsrapport SEPTEMBER

Månadsrapport SEPTEMBER Månadsrapport SEPTEMBER Inledning I Stockholmsregionen bor en femtedel av Sveriges befolkning och antalet invånare i länet beräknas fortsätta att öka med 35 000-40 000 personer årligen. Det är landstingets

Läs mer

KONCERNFINANSIERING MÅNADSBOKSLUT

KONCERNFINANSIERING MÅNADSBOKSLUT april KONCERNFINANSIERING MÅNADSBOKSLUT INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT... 3 2. OMSTÄLLNINGSÅTGÄRDER MED ANLEDNING AV STRUKTURFÖRÄNDRINGAR... 3 3. EKONOMISKT RESULTAT... 3 3.1.

Läs mer

Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen

Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen 2015 Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell Månadsrapport Mars 2015 För beslut i landstingsstyrelsen 2015-06-02 2 (8) Perioden januari mars i korthet Resultatet för perioden uppgår till

Läs mer

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen 24 maj 2016

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen 24 maj 2016 2016 Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se Månadsrapport Februari 2016 Beslutas i landstingsstyrelsen 24 maj 2016 Stockholms läns landsting Månadsrapport per februari 2016 2 (9) Perioden

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Bokslutskommuniké 2017

Bokslutskommuniké 2017 Bokslutskommuniké 2017 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen i april 2018.

Läs mer

Periodrapport. Oktober

Periodrapport. Oktober Periodrapport Oktober 2015 Ekonomi l Resultat januari oktober 99 mnkr (266 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (3,9 %) l Skatter och statsbidrag 4,1 % (5,9 %) l Helårsprognos 150 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Månadsbokslut Landstinget Blekinge September

Månadsbokslut Landstinget Blekinge September Månadsbokslut Landstinget Blekinge September 1 Landstinget Blekinge David Larsson -10-24 Dnr 2013/0100 Till landstingsstyrelsen Månadsbokslut september Sammanfattning Ackumulerat resultat per september

Läs mer

Månadsrapport maj 2014

Månadsrapport maj 2014 Månadsrapport maj Ekonomiskt resultat -05-31 51,3 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med maj uppgår till 51,3 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

Månadsrapport februari

Månadsrapport februari 2012-03-29 1 (7) Kommunstyrelsen Månadsrapport februari Beslutsunderlag Kommunkontorets skrivelse den 29 mars 2012. Sammanfattning Stadens resultat uppgick efter februari månad till 23,9 mnkr, vilket är

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

Månadsrapport OKTOBER

Månadsrapport OKTOBER Månadsrapport OKTOBER Inledning I Stockholmsregionen bor en femtedel av Sveriges befolkning och antalet invånare i länet beräknas fortsätta att öka med 35 000-40 000 personer årligen. Det är landstingets

Läs mer

Övergripande prognos. Verksamhet. Omvärldsanalys. 2013-06-20 LD13/00585 Periodrapport maj 2013

Övergripande prognos. Verksamhet. Omvärldsanalys. 2013-06-20 LD13/00585 Periodrapport maj 2013 2013-06-20 LD13/00585 Landstingets samlade prognos per maj pekar mot ett resultat på plus 50 mkr (+/- 20 mkr). Det är 89 mkr sämre än budgeterat. RIPS-ränta försämrar resultatet med ytterligare 230 mkr.

Läs mer

Månadsrapport per november 2011, Stockholms läns landsting

Månadsrapport per november 2011, Stockholms läns landsting 1 (6) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Ekonomi och finans Månadsrapport per november 2011, Stockholms läns landsting Resultat Resultatet per november uppgår till 1 005 mkr vilket är 1 539 mkr lägre

Läs mer

Periodrapport. September

Periodrapport. September Periodrapport September 2015 Ekonomi l Resultat januari september 161 mnkr (281 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,5 % (3,9 %) l Skatter och statsbidrag 4,0 % (6,0 %) l Helårsprognos 150 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Månadsrapport februari 2018

Månadsrapport februari 2018 Månadsrapport februari Ekonomiskt utfall t o m februari 85,6 mkr Helårsprognos Budgeterat resultat 166 mkr 166 mkr Periodens resultat Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med februari uppgår

Läs mer

Bokslutskommuniké 2015

Bokslutskommuniké 2015 Bokslutskommuniké 2015 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen

Läs mer

Månadsrapport mars 2016 Region Jämtland Härjedalen

Månadsrapport mars 2016 Region Jämtland Härjedalen 1(8) Månadsrapport mars 2016 Region Jämtland Härjedalen Sammanfattning Region Jämtland Härjedalens verksamhet per mars 2016 Månadsrapport mars är den första av de förenklade månadsrapporter som enligt

Läs mer

Stockholms läns landsting 1(2)

Stockholms läns landsting 1(2) Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2016-01-13 LS 2015-0782 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per november 2015 Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

Läs mer

Månadsbokslut Landstinget Blekinge Juli

Månadsbokslut Landstinget Blekinge Juli Månadsbokslut Landstinget Blekinge Juli 2014 1 Landstinget Blekinge Maria Gotthardsson 2014-08-14 Dnr 2013/0100 Till landstingsstyrelsens arbetsutskott Månadsbokslut juli 2014 Sammanfattning Ackumulerat

Läs mer

Bokslutskommuniké 2015

Bokslutskommuniké 2015 Bokslutskommuniké 2015 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2015 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013

Bokslutskommuniké 2013 Bokslutskommuniké 2013 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Månadsrapport Januari 2015 Månadsrapport Juli 2015 Månadsrapport Februari 2015 Månadsrapport Augusti 2015 Månadsrapport Mars 2015 Månadsrapport September 2015 Månadsrapport April 2015 Månadsrapport Oktober

Läs mer

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se Månadsrapport Beslutas i landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Styrning och ekonomi Koncernfinansiering MÅNADSRAPPORT per juli 2

Läs mer

Foto: Anna Molander, Tymon H. Pigon/whiteboxstudios.se, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen

Foto: Anna Molander, Tymon H. Pigon/whiteboxstudios.se, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen 2015 Foto: Anna Molander, Tymon H. Pigon/whiteboxstudios.se, Sune Fridell Månadsrapport Maj 2015 För beslut i landstingsstyrelsen 2015-09-01 Stockholms läns landsting Månadsrapport per maj 2015 Dokumenttyp

Läs mer

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING Landstingsstyrelsens förvaltning Textkommentar Mars månad LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING (EXKL VÅRDKÖP) MÅNADSBOKSLUT 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT...3 2. UTFALL FÖR PERIODEN

Läs mer

Månadsrapport september 2015

Månadsrapport september 2015 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 230,7 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 230,7 miljoner. Resultatet för motsvarande period

Läs mer

Regionkommuner i norra Sverige. Rapportbilaga till utredning av ansökningar från landstingen i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland

Regionkommuner i norra Sverige. Rapportbilaga till utredning av ansökningar från landstingen i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland Regionkommuner i norra Sverige Rapportbilaga till utredning av ansökningar från landstingen i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland Regionkommuner i norra Sverige Rapportbilaga till utredning

Läs mer

Ledningskansliet 2012-11-15 Förstudie om för utveckling av styrsystem inom delar specialistsjukvården Bakgrund I november 2009 kom slutbetänkandet i utredningen om regler för etablering av vårdgivare förslag

Läs mer

Perioden januari november i korthet

Perioden januari november i korthet Inledning I Stockholmsregionen bor en femtedel av Sveriges befolkning och antalet invånare i länet beräknas fortsätta att öka med 35 000-40 000 personer årligen. Det är landstingets uppgift att se till

Läs mer

Ekonomisk rapport januari-juli 2013

Ekonomisk rapport januari-juli 2013 Ekonomisk rapport januari-juli 2013 Landstingsstyrelsen 2013-08-22 2013-08-22/Koncernstab Ekonomi 1 Resultatrapport januari-juli Mnkr 2013 2013 Budget- 2012 Förändring utfall budget Avvikelse utfall %

Läs mer

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING Textkommentar Landstingsstyrelsens förvaltning Juli 2006 LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING (EXKL VÅRDKÖP) MÅNADSBOKSLUT 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT...3 2. UTFALL FÖR PERIODEN

Läs mer

Information om preliminär bokslutrapport 2017

Information om preliminär bokslutrapport 2017 Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-01-29 16 Information om preliminär bokslutrapport 2017 KS 2018/3 Beslut Kommunstyrelsen noterar informationen. Sammanfattning av ärendet Ekonomikontoret

Läs mer

Bokslutskommuniké 2011

Bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommuniké 2011 Bokslut 2011, preliminärt (Landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige behandlar det slutgiltiga bokslutet i mars/april) Ekonomi Större budgetavvikelser Landstinget Sörmland redovisar

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Månadsrapport Januari 2014 Månadsrapport Juli 2014 Månadsrapport Februari 2014 Månadsrapport Augusti 2014 Månadsrapport Mars 2014 Månadsrapport September 2014 Månadsrapport April 2014 Månadsrapport Oktober

Läs mer

*

* Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen i (i) SKRIVELSE 2014-06-04 LS 1404-0520 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 4-06- 1 7 00 0 0 7 * Tertialrapport per april 2014, Koncernfinansiering

Läs mer

Månadsrapport mars Region Västerbotten

Månadsrapport mars Region Västerbotten Månadsrapport mars 2019 Ekonomi Ekonomiskt resultat och budgetavvikelse mars 2019 Verksamhetens nettokostnader visar för perioden en negativ avvikelse mot budget på 191 miljoner kronor och en nettokostnadsutveckling

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Månadsrapport november 2014

Månadsrapport november 2014 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 161,3 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med november uppgår till 161,3 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

Periodrapport Region Örebro län Maj 2018

Periodrapport Region Örebro län Maj 2018 Periodrapport Region Örebro län Maj 2018 Ekonomi Resultat januari maj -17 mnkr (3 mnkr) Nettokostnadsökning 3,7 % (4,9 %) Skatter och statsbidrag 2,8 % (5,5 %) Helårsprognos 150 mnkr (150 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Ekonomirapport 2014 efter januari månad

Ekonomirapport 2014 efter januari månad Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2014-02-20 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2014 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet

Läs mer

Planeringsunderlag Vårdbegäran samt patientinformation

Planeringsunderlag Vårdbegäran samt patientinformation Planeringsunderlag Vårdbegäran samt patientinformation Granskning avser patienter utskrivna under augusti 218 n=58 st Slumpmässigt utvalda patienter under augusti 218 där samtliga patienter föll ut med

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Månadsuppföljning januari mars 2018

Månadsuppföljning januari mars 2018 Resultatet uppgår till 24 mkr för mars månad. Nettokostnaderna har t.o.m. mars tagit i anspråk 24 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 25 %. Hittills under året har kommunen investerat för 46 mkr. Samtliga

Läs mer

Tertialrapport per april 2016 för Koncernfinansiering

Tertialrapport per april 2016 för Koncernfinansiering Stockholms läns landsting i (i) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2016-08-10 LS 2016-0302 Landstingsstyrelsen Tertialrapport per april 2016 för Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn

Läs mer

Stockholms läns landsting. Tertialrapport april 2017, Styrelsen. Ärendebeskrivning. Tertialrapport april 2017, Landstingshuset i Stocldiolm AB

Stockholms läns landsting. Tertialrapport april 2017, Styrelsen. Ärendebeskrivning. Tertialrapport april 2017, Landstingshuset i Stocldiolm AB Landstingshuset i Stockholm AB Org.nr 556477-9378 SKRIVELSE i(d 2017-06-19 LISAB 2017-0006 Styrelsen Tertialrapport april 2017, Landstingshuset i Stockholm AB Ärendebeskrivning Tertialrapport april 2017,

Läs mer

Anmälan av budget år 2005

Anmälan av budget år 2005 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(7) Landstingsstyrelsens förvaltning Ekonomi- och Verksamhetsstyrning Landstingsstyrelsen Anmälan av budget år Ärendet Anmälan av nämnders och styrelsers lokala budgetar för år. Förslag

Läs mer

Landstingsdirektörens ekonomirapport augusti 2012

Landstingsdirektörens ekonomirapport augusti 2012 1 (7) Ekonomiavdelningen, LLK 2012-09-21 Landstingsdirektörens ekonomirapport augusti 2012 2 (7) Ekonomi Tack vare en engångsåterbetalning för AFA-försäkringar för åren 2007-2008 prognostiseras ett utfall

Läs mer

Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2015.

Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2015. LSF 16/14 Intäkter 3 230 3 519 3 847 3 836 5 135 33,9 % 33,5 % 6 337 7 154 7 253 varav landstings-bidrag 2 499,3 2 739,9 2 910,8 2 928,6 4 135,0 41,2 % 42,1 % 5 250,6 6 166,8 6 389,9 Kostnader -3 207-3

Läs mer

att godkänna månadsrapport per september 2016 för Koncernfinansiering.

att godkänna månadsrapport per september 2016 för Koncernfinansiering. Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2016-11-09 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per september 2016, Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning

Läs mer