LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING"

Transkript

1 Landstingsstyrelsens förvaltning Textkommentar Mars månad LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING (EXKL VÅRDKÖP) MÅNADSBOKSLUT 2006

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT UTFALL FÖR PERIODEN JANUARI - X INTÄKTER PERIODENS UTFALL Landstingsbidrag Övriga erhållna bidrag Övriga intäkter KOSTNADER PERIODENS UTFALL Personal Lämnade bidrag Hyreskostnader Inhyrd personal Övriga kostnader RESULTAT PER AVDELNING/ FUNKTION/ VERKSAMHETSOMRÅDE INVESTERINGAR PERIODENS UTFALL HELÅRSPROGNOS INTÄKTER PROGNOS ÅR Landstingsbidrag Övriga erhållna bidrag Övriga intäkter KOSTNADER PROGNOS ÅR Personal Lämnade bidrag Hyreskostnader Inhyrd personal Övriga kostnader PROGNOS PER AVDELNING/ FUNKTION/ VERKSAMHETSOMRÅDE INVESTERINGAR PROGNOS ÅR RISKFAKTORER VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR LEDNINGENS ÅTGÄRDER LANDSTINGETS FINANSPOLICY av 11

3 Textkommentarer för månadsbokslut mars-månad år 2006 Landstingsstyrelsens förvaltning exkl vårdköp. Från och med årsskiftet har Onkologiskt Centrum överförts till Karolinska Universitetssjukhuset. 1. Sammanfattning av månadsbokslut Resultat Lsf (Mkr) Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Utfall 2006 Utfall 2005 Periodiserad budget Prognos Resultatet för perioden uppgår till 30,8 mkr. För året beräknas ett nollresultat. 3 av 11

4 2. Utfall för perioden januari - mars 2006 RESULTATRÄKNING (Mkr) Utfall 0603 Utfall 0503 Förändring procent Periodens budget Avvikelse procent VERKSAMHETENS INTÄKTER Landstingsbidrag % 791 0% Övriga erhållna bidrag % 1 175% Övriga intäkter % 65-4% S:A VERKSAMHETENS INTÄKTER % 857 0% Varav internt SLL % 844 0% VERKSAMHETENS KOSTNADER Personalkostnader % % Lämnade bidrag % % Hyreskostnader % -29-6% Inhyrd Personal % 0 0% Övriga kostnader % % S:A VERKSAMHETENS KOSTNADER % % Varav internt SLL % % Avskrivningar % -1 29% Finansnetto % 1 25% ÅRETS RESULTAT Resultatutfallet för perioden januari-mars för Landstingsstyrelsens förvaltning är 30,8 mkr, vilket är 68 mkr sämre än motsvarande period föregående år. Avvikelsen förklaras av lägre landstingsbidrag främst beroende på ändrad periodisering av LÖF (Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag), 62 mkr. På kostnadssidan har personalkostnaderna samt övriga kostnader ökat jämfört med föregående år. Vid en jämförelse mellan utfallet t o m mars och periodiserad budget kan konstateras att utfallet understiger den periodiserade budgeten på 0 mkr med 30,8 mkr. Den positiva avvikelsen mot periodiserad budget kan främst hänföras till: Förklaringspost Textkommentar +/- mkr Övriga intäkter Lägre intäkter än beräknat bl a för GVD -16,1 Arbetsmarknadspol åtgärd Senarelagda kostnader 1,3 Sommararbetare Senarelagda kostnader 1,2 Arbetsmiljöprojekt Senarelagda kostnader 3,0 Plusjobb Senarelagda kostnader 1,2 Övriga driftkostnader Lägre kostnader för bl a konsulter och adm tjänster 30,8 FoUU Lägre kostnader än planerat 9,4 S:a resultatavvikelse 30,8 4 av 11

5 2.1. Intäkter periodens utfall Periodens intäktsutfall är 856,5 mkr att jämföra mot den periodiserade budgeten på 857,4 mkr. Utfallet för mars överensstämmer i stort sett med den periodiserade budgeten. Verksamhetens intäkter har minskat med 2 % jämfört med motsvarande period år Den budgeterade intäktsökningen i jämförelse med helårsbokslut 2005 är 1 % Landstingsbidrag För 2006 erhöll Landstingsstyrelsens förvaltning ett utökat landstingsbidrag med totalt 91 mkr. Ökningen avser Nattarbetstid inom vården (51 mkr), projektmedel för personalprojekt och miljöprojekt (24 mkr), Webbplatser (6 mkr) samt ökade bidrag (10 mkr) Vidare har medel om totalt 17,4 mkr överförts till HSU (14,6 mkr) samt till koncernfinansiering (2,8 mkr). Periodens landstingsbidrag överensstämmer med periodiserad budget Övriga erhållna bidrag Övriga erhållna bidrag är något högre än periodiserad budget, vilket främst beror på att motivationshöjande medel har erhållits Övriga intäkter Övriga intäkter överensstämmer i stort sett med periodens budget Kostnader periodens utfall Periodens kostnadsutfall är 824,9 mkr att jämföra mot den periodiserade budgeten på 856,8 mkr. Avvikelsen förklaras främst av lägre konsultkostnader inom Forum samt ej upparbetade kostnader inom projekt, främst inom BV. Verksamhetens kostnader ökar med 7 % jämfört med samma period år Den budgeterade kostnadsökningen om man jämför helårsbudgeten med helårsbokslut 2005 är 3 %. 5 av 11

6 Personal Ack utfall Ack utfall Periodens Budget Prognos Avvik Bokslut Budget Utfall Personal (Mkr) budget % 2005 förändr. förändr. Summa personalkostnader % % 7% varav förändr. semesterskuld % 9% varav lönekostnad % % -2% varav pensionskostnad % 100% Inhyrd personal % -2-50% Summa bemanningskostnad % % 7% Antal årsarbetare DiDiver ,0696 Antal sjukdagar/anställd Periodens personalkostnadsutfall är 179,4 mkr att jämföra med motsvarande period föregående år, 167,5 mkr. Personalkostnadsökningen uppgår till 6 % jämfört med samma period Avvikelsen förklaras av löneökningar, färre vakanser samt nya tjänster. Den budgeterade personalkostnadsökningen i jämförelse med bokslut 2005 är 8 %. Avvikelsen från den budgeterade personalkostnadsutvecklingen förklaras av en lägre personalkostnad än budgeterat 2005 på grund av vakanser samt lägre kostnader för politiska arvoden. Lönekostnaderna, vilka utgör den största komponenten av personalkostnaderna, minskar med 2 %, dvs. 3 mkr jämfört med samma period år Den budgeterade lönekostnadsökningen i jämförelse med bokslut 2005 är 11 %. Eventuell avvikelse från den budgeterade lönekostnadsutvecklingen förklaras av vakanser samt lägre kostnader för politiska arvoden. Antalet sjukdagar/anställd är oförändrad jämfört med motsvarande period föregående år. Bemanningskostnaderna (personalkostnader plus kostnader för inhyrd personal) har ökat 7 %, 12 mkr jämfört med utfallet samma period år av 11

7 1 240 Antal årsarbetare per månad Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Pr Bu Antalet årsarbetare 1, enligt DI-Diver, ökar med 43, från 1187 per mars månad 2005 till 1230 per mars månad Förändringen beror på att sysselsättningsgraden har ökat med anledning av att vakanser har tillsatts samt nya tjänster. Det redovisade utfallet denna månad är högre jämfört med föregående månad, då vi numera hämtar sysselsättningsgraden ur DI-Diver Lämnade bidrag De lämnade bidragen är ca 10 mkr högre än beräknat, vilket förklaras av en periodisering som kommer att justeras till nästkommande månadsbokslut Hyreskostnader Hyreskostnaderna är något lägre än periodiserad budget Inhyrd personal Kostnaderna för inhyrd personal är högre än beräknat. 1 Årsarbetare (åa) = summerad sysselsättningsgrad i enlighet med koncerngemensamma systemet DI-Diver 7 av 11

8 Övriga kostnader De övriga driftkostnaderna är lägre än periodiserad budget beroende på senarelagda kostnader för GVD, projekt samt konsulter Resultat per funktionsområde Resultat (Mkr) Utfall 0603 Budgeterat helårs resultat Prognos helår per 0603 Funktionsområde Beställare Vård 13,8 0 0 Forum 6,0 0 0 FoUU 0,5 0 0 Administration -2,3 0 0 Ekonomi/Finans 2,8 0 0 IT 2,6 0 0 Kommunikation -3,3 0 0 Miljö 3,2 0 0 Personal 7,7 0 0 Stabsfunktioner exkl FoUU 0,4 0 0 Ägarstyrning -1,7 0 0 Koncernledning 0,0 0 0 Politiska kostnader 1,1 0 0 S:A RESULTAT 30,8 0 0 De största avvikelserna från budget per funktionsområde förklaras av följande: Beställare Vårds positiva resultat förklaras främst av lägre kostnader för projektmedel. Forums lägre kostnader beror huvudsakligen på lägre konsultkostnader. Personals överskott beror på att kostnader för arbetsmarknadspolitiska åtgärder, arbetsmiljöprojekt m m har senarelagts. 8 av 11

9 2.4. Investeringar periodens utfall Hittills under året har investeringar som avser receptionsdisk och säkerhetsanläggning i Fatburen 2 gjorts. Under mars månad har inga investeringar bokförts. 3. Helårsprognos RESULTATRÄKNING (Mkr) Prognos 0603 Budget 0612 Avvikelse procent Bokslut 0512 Budget förändr VERKSAMHETENS INTÄKTER Landstingsbidrag % % Övriga erhållna bidrag % 64-45% Övriga intäkter % 255-9% S:A VERKSAMHETENS INTÄKTER % % Varav internt SLL % % VERKSAMHETENS KOSTNADER Personalkostnader % % Lämnade bidrag % % Hyreskostnader % % Inhyrd Personal % -2-50% Övriga kostnader % % S:A VERKSAMHETENS KOSTNADER % % Varav internt SLL % % Avskrivningar % -6 0% Finansnetto 4 4 0% 5-20% ÅRETS RESULTAT Periodens resultatprognos är 0 mkr. Vid en jämförelse mellan prognos och budget år 2006 kan konstateras att prognosen överensstämmer med Lf budgeten Intäkter prognos år 2006 Verksamhetens intäkter förväntas överensstämma med budget. Den budgeterade intäktsökningen i jämförelse med helårsbokslut 2005 är 1 % Landstingsbidrag Landstingsbidraget beräknas överensstämma med budget. 9 av 11

10 Övriga erhållna bidrag Övriga erhållna bidrag beräknas överensstämma med budget Övriga intäkter För övriga intäkter beräknas ingen avvikelse från budget Kostnader prognos år 2006 Verksamhetens kostnader förväntas överensstämma med budget. Den budgeterade kostnadsökningen i jämförelse med helårsbokslut 2005 är 3 % Personal Personalkostnaderna för 2006 beräknas överensstämma med budget. Personalkostnadsökningen förväntas uppgå till 8 % jämfört med helårsbokslut Den budgeterade personalkostnadsökningen i jämförelse med bokslut 2005 är 8 %. Lönekostnaderna, vilka utgör den största komponenten av personalkostnaderna, förväntas öka med 2 %, dvs. 2 mkr jämfört med samma period år De prognostiserade kostnaderna för inhyrd personal uppgår till 1 mkr, vilket överensstämmer med budget De prognostiserade bemanningskostnaderna (personalkostnader plus kostnader för inhyrd personal) beräknas överensstämma med budget Antalet årsarbetare beräknas överensstämma med budgeterat antal Lämnade bidrag Lämnade bidrag förväntas överensstämma med budget Hyreskostnader Hyreskostnaderna beräknas ej avvika från budget Inhyrd personal De förväntade kostnaderna för inhyrd personal beräknas följa budgeten. 10 av 11

11 Övriga kostnader De övriga kostnaderna förväntas överensstämma med budget Prognos per funktionsområde Resultatet per funktionsområde för hela året förväntas att följa budget trots vissa avvikelser i periodens utfall Investeringar prognos år 2006 Investeringar (mkr) Årsprognos 2006 Årsbudget 2006 månad 0603 enligt LF-beslut dec 2005 Årets investeringar M / I 30,0 30,0 Årets investeringar förväntas följa budgeterade kostnader. 4. Riskfaktorer Vi kan inte efter två månader identifiera några extraordinära kostnader. 5. Verksamhetsförändringar Inga större verksamhetsförändringar är ännu kända. 6. Ledningens åtgärder För närvarande finns inget behov av särskilda åtgärder, då förvaltningen beräknar bedriva verksamheten inom givna budgetramar. 7. Landstingets finanspolicy Förvaltningen följer landstingets fastställda finanspolicy. Sören Olofsson 11 av 11

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING Textkommentar Landstingsstyrelsens förvaltning Juli 2006 LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING (EXKL VÅRDKÖP) MÅNADSBOKSLUT 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT...3 2. UTFALL FÖR PERIODEN

Läs mer

Textkommentarer för månadsbokslut april månad år 2005

Textkommentarer för månadsbokslut april månad år 2005 Textkommentarer för månadsbokslut april månad år 2005 (exkl vård) Verksamhet Konsolideringen av den nya organisation av (LSF) pågår. Utbildningsverksamheten inkl SLIF har från och med 2005 överförts till

Läs mer

Textkommentarer för månadsbokslut september månad år 2005

Textkommentarer för månadsbokslut september månad år 2005 Textkommentarer för månadsbokslut september månad år 2005 (exkl vård) Verksamhet Verksamheten under de gångna månaderna har präglats av genomförandet av den nya organisationen som bildades den 1 januari

Läs mer

Månadsrapport. Landstingsstyrelsens förvaltning LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING MÅNADSBOKSLUT

Månadsrapport. Landstingsstyrelsens förvaltning LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING MÅNADSBOKSLUT Landstingsstyrelsens förvaltning Månadsrapport Augusti månad LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING MÅNADSBOKSLUT AUGUSTI 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT... 3 2. UTFALL FÖR PERIODEN

Läs mer

Månadsrapport rörande ekonomisk ställning mm för kulturnämnden april 2010

Månadsrapport rörande ekonomisk ställning mm för kulturnämnden april 2010 KUN -05-27, p. 4 Enheten för administration och kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: -05-17 KUN /144 Handläggare: Monica Lagergren Månadsrapport rörande ekonomisk ställning mm för kulturnämnden

Läs mer

Månadsrapport Augusti månad KULTURNÄMNDENS MÅNADSRAPPORT

Månadsrapport Augusti månad KULTURNÄMNDENS MÅNADSRAPPORT Augusti månad KULTURNÄMNDENS MÅNADSRAPPORT 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT... 3 2. UTFALL FÖR PERIODEN JANUARI - AUGUSTI 2007... 4 2.1. INTÄKTER PERIODENS UTFALL... 4 2.2.

Läs mer

LANDSTINGSTYRELSENS FÖRVALTNING MÅNADSBOKSLUT FEBRUARI

LANDSTINGSTYRELSENS FÖRVALTNING MÅNADSBOKSLUT FEBRUARI Månadsbokslut LANDSTINGSTYRELSENS FÖRVALTNING MÅNADSBOKSLUT FEBRUARI Månadsbokslut INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT... 2 2 UPPFÖLJNING AV HUVUDMÅL... 3 3 VERKSAMHETENS OMFATTNING

Läs mer

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se Månadsrapport Beslutas i landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Styrning och ekonomi Koncernfinansiering MÅNADSRAPPORT per juli 2

Läs mer

JUL Stockholms läns landsting i (D

JUL Stockholms läns landsting i (D JUL Stockholms läns landsting i (D Tillväxt och regionplaneförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-09-07 Handläggare: Ann Lundell Tillväxt- och regionplanenämnden MÄnadsrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen

Läs mer

att godkänna månadsrapport per september 2016 för Koncernfinansiering.

att godkänna månadsrapport per september 2016 för Koncernfinansiering. Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2016-11-09 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per september 2016, Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning

Läs mer

Kulturnämndens månadsrapport februari 2015

Kulturnämndens månadsrapport februari 2015 Enheten för kultur- och föreningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2015-03-17 KUN 2015/216 Handläggare: Monica Lagergren Kulturnämndens månadsrapport februari 2015 1 Förslag till beslut att fastställa

Läs mer

Tertialrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen per mars 2017

Tertialrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen per mars 2017 1 (1) TJÄNSTEUTLÅTANDE -05-17 TRN -0026 Handläggare: Ann Lundell Tillväxt- och regionplanenämnden Tertialrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen per mars Ärendebeskrivning Ekonomisk tertialrapport

Läs mer

JJll I. locum. ~~~~~~-~ Månadsrapport för januari-mars 2015 för Locum AB. Ärendet ANMÄLAN 1 (1) Styrelsen for Locum AB

JJll I. locum. ~~~~~~-~ Månadsrapport för januari-mars 2015 för Locum AB. Ärendet ANMÄLAN 1 (1) Styrelsen for Locum AB locum. 2015-05-28 - ÄRENDE 13 ANMÄLAN 1 (1) VÄRDEN FÖR VARDEN 2015-05-07 LOC 1501-0234 Styrelsen for Locum AB Månadsrapport för januari-mars 2015 för Locum AB Ärendet Anmälan av månadsrapport for Locum

Läs mer

Månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning juli 2013

Månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning juli 2013 Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Ekonomi och Finans TJÄNSTEUTLÅTANDE Ankom Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2013-09- 1 6 Månadsrapport för

Läs mer

KUN p 5 Enheten för administration och kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: KUN 2014/311

KUN p 5 Enheten för administration och kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: KUN 2014/311 KUN -04-24 p 5 Enheten för administration och kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: -04-15 KUN /311 Handläggare: Monica Lagergren Jenny Vanhainen Kulturnämndens månadsrapport mars 1 Förslag till

Läs mer

Stockholms läns landsting

Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen Ki) SKRIVELSE 2016-08-17 LS 2016-0301 Landstingsstyrelsen Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning Förslag till beslut Landstingsrådsberedningen

Läs mer

MÅNADSRAPPORT 2009. STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Månadsrapport 2009 Nya Karolinska Solna INNEHÅLLSFÖRTECKNING

MÅNADSRAPPORT 2009. STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Månadsrapport 2009 Nya Karolinska Solna INNEHÅLLSFÖRTECKNING STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Månadsrapport MÅNADSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT... 1 2 UPPFÖLJNING AV HUVUDMÅL... 1 3 VERKSAMHETENS OMFATTNING OCH INNEHÅLL... 2 4 VERKSAMHETENS

Läs mer

Stockholms läns landsting 1(2)

Stockholms läns landsting 1(2) Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-11-18 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per september 2015 för Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebesjkrivning

Läs mer

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen JJIL STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 1(1)

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen JJIL STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 1(1) Tillväxt- och regionplaneförvaltningen JJIL STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 1(1) TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-11-14 TRN Handläggare: Ann Lundell Tillväxt- och regionplanenämnden MAnadsrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen

Läs mer

Månadsrapport per juli 2015, Koncernfinansiering

Månadsrapport per juli 2015, Koncernfinansiering Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-09-16 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per juli 2015, Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning

Läs mer

LANDSTINGSTYRELSENS FÖRVALTNING MÅNADSBOKSLUT MARS

LANDSTINGSTYRELSENS FÖRVALTNING MÅNADSBOKSLUT MARS LANDSTINGSTYRELSENS FÖRVALTNING MÅNADSBOKSLUT MARS INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT... 2 2 UPPFÖLJNING AV HUVUDMÅL... 3 3 VERKSAMHETENS OMFATTNING OCH INNEHÅLL... 3 3.1 MÅNGFALD OCH

Läs mer

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen JIL STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 1(1) IVIånadsrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen per juli 2016

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen JIL STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 1(1) IVIånadsrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen per juli 2016 Tillväxt- och regionplaneförvaltningen JIL STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 1(1) TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-08-24 Handläggare: Ann Lundell Tillväxt- och regionplanenämnden IVIånadsrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen

Läs mer

Tertialrapport per april 2016 för Koncernfinansiering

Tertialrapport per april 2016 för Koncernfinansiering Stockholms läns landsting i (i) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2016-08-10 LS 2016-0302 Landstingsstyrelsen Tertialrapport per april 2016 för Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn

Läs mer

Landstingsstyrelsens förvaltning

Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Ekonomi och finans LSF Ekonomi FORENKLAD MÅNADSRAPPORT FEBRUARI 2013 Landstingsstyrelsens förvaltning 2013 2 (7) Innehållsförteckning 1. Resultatuppföljning januari-februari

Läs mer

=y Vt Stockholms läns landsting i (2) Landstingsrådsberedningen LS

=y Vt Stockholms läns landsting i (2) Landstingsrådsberedningen LS 1 =y Vt Stockholms läns landsting i (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2015-08-19 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per maj 2015 Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeslaiviiiiig

Läs mer

MÅNADSRAPPORT Juli 2017

MÅNADSRAPPORT Juli 2017 Tillväxt- och regionplaneförvaltningen Tillväxt- och regionplaneförvaltningen MÅNADSRAPPORT Juli 2017 2 (8) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...3 2. Verksamhet... 5 2.1 Verksamhetsförändringar...

Läs mer

Månadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering

Månadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering Stockholms läns landsti ang Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-05-20 LS 2015-0569 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

Läs mer

KONCERNFINANSIERING MÅNADSBOKSLUT

KONCERNFINANSIERING MÅNADSBOKSLUT april KONCERNFINANSIERING MÅNADSBOKSLUT INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT... 3 2. OMSTÄLLNINGSÅTGÄRDER MED ANLEDNING AV STRUKTURFÖRÄNDRINGAR... 3 3. EKONOMISKT RESULTAT... 3 3.1.

Läs mer

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING Textkommentar Landstingsstyrelsens förvaltning November 2006 LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING (EXKL VÅRDKÖP) MÅNADSBOKSLUT 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT...4 2. UTFALL FÖR

Läs mer

*

* Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen i (i) SKRIVELSE 2014-06-04 LS 1404-0520 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 4-06- 1 7 00 0 0 7 * Tertialrapport per april 2014, Koncernfinansiering

Läs mer

Ärendebeskrivning Ekonomisk månadsrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen per februari 2016.

Ärendebeskrivning Ekonomisk månadsrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen per februari 2016. Tillväxt- och regionplaneförvaltningen STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 1(1) TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-03-21 Handläggare: Ann Lundell Tillväxt- och regionplanenämnden Månadsrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen

Läs mer

JIL Stockholms läns landsting i (D

JIL Stockholms läns landsting i (D JIL Stockholms läns landsting i (D Tillväxt och regionplaneförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-12-29 Handläggare: Ann Lundell Tillväxt- och regionplanenämnden Månadsrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen

Läs mer

Tertialrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen per april 2018

Tertialrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen per april 2018 1 (1) TJÄNSTEUTLÅTANDE -05-25 TRN -0042 Handläggare: Asif Chowdhury Tillväxt- och regionplanenämnden Tertialrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen per april Ärendebeskrivning Ekonomisk tertialrapport

Läs mer

KONCERNFINANSIERING DELÅRSBOKSLUT

KONCERNFINANSIERING DELÅRSBOKSLUT Delårsrapport KONCERNFINANSIERING DELÅRSBOKSLUT 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT...3 2. UTFALL FÖR PERIODEN JANUARI - AUGUSTI 2006...4 2.1. PERIODENS UTFALL... 5 2.1.1. Statsbidrag...5

Läs mer

Stockholms läns landsting 1(2)

Stockholms läns landsting 1(2) Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2016-01-13 LS 2015-0782 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per november 2015 Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

Läs mer

Förenklad månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning maj 2014

Förenklad månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning maj 2014 Stockholms läns landsting i (i) Landstingsstyrelsens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE SLL Ekonomi och Finans 2014-06-24 LS 1406-0745 Ankom Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2014-08-15

Läs mer

Kulturnämndens månadsrapport oktober 2014

Kulturnämndens månadsrapport oktober 2014 KUN -11-20 p 7 Enheten för administration och kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: -11-11 KUN /311 Handläggare: Monica Lagergren Jenny Vanhainen Kulturnämndens månadsrapport oktober 1 Förslag till

Läs mer

Stockholms läns landsting

Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-08-19 Landstingsstyrelsen Skadekontots tertialrapport 2015 Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning Skadekonto överlämnar

Läs mer

</J/_. locum. Månadsrapport för januari-september 2015 för LocumAB. Ärendet 1 (1) ÄRENDE 10 ANMÄLAN LOC

</J/_. locum. Månadsrapport för januari-september 2015 för LocumAB. Ärendet 1 (1) ÄRENDE 10 ANMÄLAN LOC locum. VÄRDEN FÖR VÅRDE" 2015-10-29 2015-11-26 - ÄRENDE 10 ANMÄLAN 1 (1) Styrelsen för Locum AB Månadsrapport för januari-september 2015 för LocumAB Ärendet Anmälan av månadsrapport för Locum AB för januari-september

Läs mer

Enheten för administration och kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: KN 2018/380

Enheten för administration och kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: KN 2018/380 Enheten för administration och kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2018-03-22 KN 2018/380 Handläggare: Jenny Vanhainen Tjänsteutlåtande Ärendebeskrivning I föreliggande ärende tar kulturnämnden

Läs mer

2011-08-17 LS 1106-0985. Tf landstingsdirektören har överlämnat delårsrapport för Skadekontot för perioden 1 januari - 30 juni 2011.

2011-08-17 LS 1106-0985. Tf landstingsdirektören har överlämnat delårsrapport för Skadekontot för perioden 1 januari - 30 juni 2011. Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 2011-08-17 LS 1106-0985 Ankom Dnr: 2011-08- 1 7 i, Landstingsstyrelsen i ANDSTtNGSST YRE t SEN 1 1-08-17* 010 för Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl ÄRENDET

Läs mer

xtillväxt- och regionplaneförvaltningen

xtillväxt- och regionplaneförvaltningen xtillväxt- och regionplaneförvaltningen STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 1(1) TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-10-17 Handläggare: Ann Lundell Tillväxt- och regionplanenämnden MÄnadsrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen

Läs mer

~?- locum. Jlt: I. Månadsrapport för januari-oktober samt januarinovember. Ärendet ÄRENDE 15 ] ANMÄLAN 1 (1) LOC

~?- locum. Jlt: I. Månadsrapport för januari-oktober samt januarinovember. Ärendet ÄRENDE 15 ] ANMÄLAN 1 (1) LOC locum. VÄRDEN FOR VÄRDEN 2016-02-25 - ÄRENDE 15 ] ANMÄLAN 1 (1) 2016-01-22 LOC 1501-0234 Styrelsen för Locum AB Månadsrapport för januari-oktober samt januarinovember 2015 för Locum AB Ärendet Anmälan

Läs mer

Månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning oktober 2013

Månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning oktober 2013 Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Ekonomi och Finans TJÄNSTE UTLÅTANDE LS 1311-1414 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning

Läs mer

Månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning per juli 2015

Månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning per juli 2015 Stockholms läns landsting i (i) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Ekonomi och Finans TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-08-20 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning

Läs mer

Månadsrapport per juli 2018 för landstingsstyrelsens förvaltning

Månadsrapport per juli 2018 för landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2018-08-29 SLL Ekonomi Jonas Parkeman 1 (3) Landstingsstyrelsens arbetsutskott per juli 2018 för landstingsstyrelsens förvaltning Ärendebeskrivning Godkännande av månadsrapport

Läs mer

Månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning per maj 2015

Månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning per maj 2015 Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Ekonomi och Finans i (i) TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-06-23 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Ankom Stockholms läns landsting 2015-06- 3 0 LS2Ö

Läs mer

KONCERNFINANSIERING MÅNADSBOKSLUT

KONCERNFINANSIERING MÅNADSBOKSLUT KONCERNFINANSIERING MÅNADSBOKSLUT INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT... 3 2. OMSTÄLLNINGSÅTGÄRDER MED ANLEDNING AV STRUKTURFÖRÄNDRINGAR... 3 3. EKONOMISKT RESULTAT... 4 3.1. MÅNADENS

Läs mer

Stockholms lans landsting i (i)

Stockholms lans landsting i (i) Stockholms lans landsting i (i) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2017-01-18 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per november 2016, Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Irene Svenonius Ärendebeskrivning

Läs mer

Kulturnämndens månadsrapport för oktober 2017

Kulturnämndens månadsrapport för oktober 2017 Enheten för administration och kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: -11-21 KN /354 Handläggare: Monica Lagergren Bodil Lundqvist Kulturnämndens månadsrapport för oktober Ärendebeskrivning I föreliggande

Läs mer

KONCERNFINANSIERING MÅNADSBOKSLUT

KONCERNFINANSIERING MÅNADSBOKSLUT september KONCERNFINANSIERING MÅNADSBOKSLUT INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT... 3 2. OMSTÄLLNINGSÅTGÄRDER MED ANLEDNING AV STRUKTURFÖRÄNDRINGAR... 3 3. EKONOMISKT RESULTAT... 4 3.1.

Läs mer

31 Stockholms läns landsting i (i)

31 Stockholms läns landsting i (i) 31 Stockholms läns landsting i (i) Landstingsstyrelsens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE SLL Ekonomi och Finans 2014-11-04 LS 1410-1089 Ankom Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2014-11-

Läs mer

Månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning per februari 2015

Månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning per februari 2015 Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Ekonomi och Finans i (i) TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-03-19 Ankom Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2015-03- 3 0, ItÉ..fbh^.i.hL.y.ti

Läs mer

Månadsrapport rörande ekonomisk ställning mm för kulturnämnden februari, mars och april 2011

Månadsrapport rörande ekonomisk ställning mm för kulturnämnden februari, mars och april 2011 KUN -05-24 p 4 Enheten för administration och kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: -05-16 KUN /391 Handläggare: Monica Lagergren Anders Lundmark Månadsrapport rörande ekonomisk ställning mm för

Läs mer

A Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen

A Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen A Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen i (i) SKRIVELSE 2017-01-18 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per oktober 2016, Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Irene Svenonius Ärendebeskrivning

Läs mer

Månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning oktober 2012

Månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning oktober 2012 Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsstyrelsens förvaltning LSF Administration TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-11-21 Ankom Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2012-11- 2 6 Månadsrapport

Läs mer

Stockholms läns landsting i (i)

Stockholms läns landsting i (i) Stockholms läns landsting i (i) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2016-05-04 LS 2016-0299 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per februari 2016 för Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn

Läs mer

Anmälan av budget år 2005

Anmälan av budget år 2005 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(7) Landstingsstyrelsens förvaltning Ekonomi- och Verksamhetsstyrning Landstingsstyrelsen Anmälan av budget år Ärendet Anmälan av nämnders och styrelsers lokala budgetar för år. Förslag

Läs mer

Kulturnämndens månadsrapport september 2016

Kulturnämndens månadsrapport september 2016 Enheten för Administration och kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: -10-11 KN /255 Handläggare: Jenny Vanhainen Monica Lagergren Kulturnämndens månadsrapport september Ärendebeskrivning I detta

Läs mer

Stockholms läns landsting. Tertialrapport april 2017, Styrelsen. Ärendebeskrivning. Tertialrapport april 2017, Landstingshuset i Stocldiolm AB

Stockholms läns landsting. Tertialrapport april 2017, Styrelsen. Ärendebeskrivning. Tertialrapport april 2017, Landstingshuset i Stocldiolm AB Landstingshuset i Stockholm AB Org.nr 556477-9378 SKRIVELSE i(d 2017-06-19 LISAB 2017-0006 Styrelsen Tertialrapport april 2017, Landstingshuset i Stockholm AB Ärendebeskrivning Tertialrapport april 2017,

Läs mer

Månadsrapport januari februari

Månadsrapport januari februari Månadsrapport januari februari Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-februari visar ett överskott på 21 mkr, vilket är 25 mkr bättre än budget. Grafen

Läs mer

att godkänna månadsrapport-per februari samt prognos för helåret 2014.

att godkänna månadsrapport-per februari samt prognos för helåret 2014. Stockholms läns landsting i (i) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-03-27 Landstirigsstyrelsem LANDSTINGSSTYRELSEN 1 4 : 04-0 8 0 0 0 1 2 * Månadsrapport per februari 2014, Koncernfinansiering Föredragande

Läs mer

locum. JJlL I Månadsrapport för januari-maj och juli 2015 för LocumAB Ärendet 2015-09-24 - ÄRENDE 13 ANMÄLAN 1 (1) Styrelsen för Locum AB

locum. JJlL I Månadsrapport för januari-maj och juli 2015 för LocumAB Ärendet 2015-09-24 - ÄRENDE 13 ANMÄLAN 1 (1) Styrelsen för Locum AB locum. 2015-09-24 - ÄRENDE 13 ANMÄLAN 1 (1) VÄRDEN FÖR VARDEN 2015-09-14 Styrelsen för Locum AB Månadsrapport för januari-maj och juli 2015 för LocumAB Ärendet Anmälan av månadsrapport för Locum AB för

Läs mer

Månadsrapport Maj 2010

Månadsrapport Maj 2010 Månadsrapport Månadsrapport januari maj Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet för perioden januari-maj visar ett underskott på 2 mkr före finansiella poster, vilket är 89 mkr bättre än samma

Läs mer

Månadsrapport November 2010

Månadsrapport November 2010 Månadsrapport Månadsrapport januari-november Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet för perioden januari-november visar ett överskott på 174 mkr före finansiella poster, vilket är 93 mkr bättre

Läs mer

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING MÅNADSRAPPORT

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING MÅNADSRAPPORT LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING MÅNADSRAPPORT FEBRUARI INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT... 2 2. MÅLUPPFÖLJNING... 2 3. VERKSAMHETENS OMFATTNING OCH INNEHÅLL... 2 3.1 VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR...

Läs mer

Delårsrapport per augusti 2013 för Koncernfinansiering

Delårsrapport per augusti 2013 för Koncernfinansiering Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen SKRIVELSE -11-06 i (i) LS 1309-1095 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelser) 1 3-11- 1 9 0001 3 * Delårsrapport per augusti för Koncernfinansiering Föredragande

Läs mer

Stockholms läns landsting

Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting Förvaltning för utbyggd tunnelbana TJÄNSTEUTLÅTANDE LS -0518-03-16 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Månadsrapport per februari för förvaltning för utbyggd tunnelbana Ärendebeskriviiing

Läs mer

JL Stockholms läns landsting

JL Stockholms läns landsting JL Stockholms läns landsting Ki) Landstingsstyrelsens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE SLL Ekonomi och Finans 2015-01-23 LS 1412-1432 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Ankom Stockholms läns landsting 2015-01-

Läs mer

LANDSTINGSTYRELSENS FÖRVALTNING MÅNADSBOKSLUT. Mars

LANDSTINGSTYRELSENS FÖRVALTNING MÅNADSBOKSLUT. Mars LANDSTINGSTYRELSENS FÖRVALTNING MÅNADSBOKSLUT INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT... 2 2 UPPFÖLJNING AV HUVUDMÅL... 3 3 VERKSAMHETENS OMFATTNING OCH INNEHÅLL... 3 3.1 MÅNGFALD OCH ÖVRIGA

Läs mer

LS Tf landstingsdirektören har inkommit med kvartalsrapport per mars 2011 för koncernfinansiering.

LS Tf landstingsdirektören har inkommit med kvartalsrapport per mars 2011 för koncernfinansiering. Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1(2) -5-18 LS 114-567 Ankom Stockholms läns landsting Dnr: -5-1 8 Landstingsstyrelsen i i ^OSTfNGSSTVRELSFM 1*5-2 4 * 1 7 Kvartalsrapport per

Läs mer

Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen

Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen 2015 Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell Månadsrapport Mars 2015 För beslut i landstingsstyrelsen 2015-06-02 2 (8) Perioden januari mars i korthet Resultatet för perioden uppgår till

Läs mer

Månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning per februari 2016

Månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning per februari 2016 Stockholms läns landsting i (i) Landstingsstyrelsens förvaltning TJÄNSTE UTLÅTANDE -03-23 Ankom Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens arbetsutskott Månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning

Läs mer

Kulturnämndens månadsrapport oktober 2011

Kulturnämndens månadsrapport oktober 2011 1 (3) KUN 2011-12-12 p 4 Enheten för administration och kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2011-11-28 KUN 2011/391 Handläggare: Monica Lagergren Anders Lundmark Kulturnämndens månadsrapport oktober

Läs mer

Delårsrapport för Skadekonto för perioden 1 januari - 31 augusti 2013.

Delårsrapport för Skadekonto för perioden 1 januari - 31 augusti 2013. Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2013-11-06 LS 1310-1270 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 13-1M9 OGGU Delårsrapport per augusti 2013 för Skadekonto Föredragande

Läs mer

Stockholms läns landsting

Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen SKRIVELSE -10-24 LS 1209-1226 r UNDSTWGSSTYR&SIN LandstingsstyrelseiL 1 2*11" 1 3 0001 0" Delårsrapport augusti för Koncernfinansiering Föredragande

Läs mer

Månadsrapport för januari-oktober samt januarinovember 2015 för Landstingsfastigheter Stockholm

Månadsrapport för januari-oktober samt januarinovember 2015 för Landstingsfastigheter Stockholm locum. 2016-02-25 - ÄRENDE 14 I ANMÄLAN 1 (1) VÄRDEN FÖR VÄRDEN 2016-01-22 LOC 1501-0234 Styrelsen för Locum AB Månadsrapport för januari-oktober samt januarinovember 2015 för Landstingsfastigheter Stockholm

Läs mer

Diarienummer LS MARS Landstingsstyrelsens förvaltning MÅNADSRAPPORT

Diarienummer LS MARS Landstingsstyrelsens förvaltning MÅNADSRAPPORT Landstingsstyrelsens förvaltning -04-15 Landstingsstyrelsens förvaltning Mars 2 (16) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2. Verksamhet... 5 2.1 Verksamhetsförändringar... 5 2.2 Utveckling helårsarbete

Läs mer

Månadsrapport per november 2011, Stockholms läns landsting

Månadsrapport per november 2011, Stockholms läns landsting 1 (6) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Ekonomi och finans Månadsrapport per november 2011, Stockholms läns landsting Resultat Resultatet per november uppgår till 1 005 mkr vilket är 1 539 mkr lägre

Läs mer

locum. VÄRDEN FÖR VÄRDEN

locum. VÄRDEN FÖR VÄRDEN locum. VÄRDEN FÖR VÄRDEN 2016-08-29 '2016-09-29 - ÄRENDE 12 ANMÄLAN 1(1) Diarienummer LOC 1601-0317 Ekonomidirektör Dan Eriksson Informationssäkerhetsklass Öppen Styrelsen för Locum AB Månadsrapport för

Läs mer

Ekonomisk rapport UN juli Barn och Utbildningsförvaltningen

Ekonomisk rapport UN juli Barn och Utbildningsförvaltningen Ekonomisk rapport UN juli 2019 Barn och Utbildningsförvaltningen Ek rapport juli Det överskott vi såg i maj har förstärkts till 2 mkr, trots ett stort oväntat semesterlönetillägg i juni. De förändringar

Läs mer

Foto: Anna Molander, Tymon H. Pigon/whiteboxstudios.se, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen

Foto: Anna Molander, Tymon H. Pigon/whiteboxstudios.se, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen 2015 Foto: Anna Molander, Tymon H. Pigon/whiteboxstudios.se, Sune Fridell Månadsrapport Maj 2015 För beslut i landstingsstyrelsen 2015-09-01 Stockholms läns landsting Månadsrapport per maj 2015 Dokumenttyp

Läs mer

Skadekontot Budget 2007 samt planering för åren

Skadekontot Budget 2007 samt planering för åren t Budget 2007 samt planering för åren 2008-2009. Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING...2 2. VERKSAMHETSIDÉ OCH VISION...2 3. MÅL OCH UPPDRAG...2 4. VERKSAMHETENS OMFATTNING OCH INNEHÅLL...2 4.1. NÄRMARE

Läs mer

MÅNADSRAPPORT. Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa Hälsa och funktionsstöd Februari 2015 2015-03-24 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSUPPDRAG

MÅNADSRAPPORT. Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa Hälsa och funktionsstöd Februari 2015 2015-03-24 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSUPPDRAG MÅNADSRAPPORT Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa Hälsa och funktionsstöd Februari 2015 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSUPPDRAG Sammanfattning och analys Efter februari redovisar förvaltningen ett plus på 1,7

Läs mer

Månadsrapport per mars 2016, Koncernfinansiering

Månadsrapport per mars 2016, Koncernfinansiering Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2016-05-11 LS 2016-0300 Landstingsstyrelsen Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning Förslag till beslut Landstingsrådsberedningen

Läs mer

Stockholms läns landsting

Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE -08-17 LS -0654 Landstingsstyrelsen Tertialrapport per april för Skadekonto Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning

Läs mer

Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1

Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 211-11-9 LS 111-1345 rtawostmgsstyrf t $F* Landstingsstyrelsen MM1-2 2 * 6 Kvartalsrapport per 211 för koncernfinansiering Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen 24 maj 2016

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen 24 maj 2016 2016 Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se Månadsrapport Februari 2016 Beslutas i landstingsstyrelsen 24 maj 2016 Stockholms läns landsting Månadsrapport per februari 2016 2 (9) Perioden

Läs mer

JILstoc kholms läns landsting i (2)

JILstoc kholms läns landsting i (2) JILstoc kholms läns landsting i (2) TJÄNSTEUTLÅTANDE -08-31 LS -0168 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Månadsrapport per juli för landstingsstyrelsens förvaltning Ärendebeskrivning Godkännande av månadsrapport

Läs mer

Skadekontot. Budgetdokument Skadekonto. Innehållsförteckning

Skadekontot. Budgetdokument Skadekonto. Innehållsförteckning t Budgetdokument 2006 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING...2 2. VERKSAMHETSIDÉ OCH VISION...2 3. MÅL OCH UPPDRAG...2 4. VERKSAMHETENS OMFATTNING OCH INNEHÅLL...2 4.1. NÄRMARE OM VERKSAMHET SFÖRÄNDRINGAR...2

Läs mer

Stockholms läns landsting. Månadsrapport juli 2017, Landstingshusct i Stockholm AB. Styrelsen. Ärendebesla*iviiiiig

Stockholms läns landsting. Månadsrapport juli 2017, Landstingshusct i Stockholm AB. Styrelsen. Ärendebesla*iviiiiig Stockholms läns landsting Landstingshusct i Stocldiolm AB Org.nr 556477-9378 SKRIVELSE 2017-08-24 LISAB 2017-0006 Styrelsen Månadsrapport juli 2017, Landstingshusct i Stockholm AB Ärendebesla*iviiiiig

Läs mer

SKRIVELSE 2011-08-17 LS 1107-1035. Landstingsdirektören har inkommit med delårsrapport för koncernfinansiering.

SKRIVELSE 2011-08-17 LS 1107-1035. Landstingsdirektören har inkommit med delårsrapport för koncernfinansiering. Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 211-8-17 LS 117-135 Ankom Stockholms läns landsting Dnr: 211 -OB-17 Landstingsstyrelsen LAtoDSTWGSSTYRElSFN 1 1-8-17 * G9 Delårsrapport 211

Läs mer

Månadsrapport mars 2013

Månadsrapport mars 2013 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 67,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 67,1 mkr. För motsvarande period 2012 var resultatet 3,4

Läs mer

Månadsrapport maj 2014

Månadsrapport maj 2014 Månadsrapport maj Ekonomiskt resultat -05-31 51,3 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med maj uppgår till 51,3 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012

Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 1 (6) Ekonomiavdelningen, LLK 2012-11-15 Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 Ekonomi Tack vare en engångsåterbetalning för AFA-försäkringar för åren 2007-2008 prognostiseras ett utfall för

Läs mer

Befolkningen uppgick efter vecka 21 till vilket är 747 fler jämfört med vid årsskiftet.

Befolkningen uppgick efter vecka 21 till vilket är 747 fler jämfört med vid årsskiftet. 1 (9) 2 Sammanfattning Befolkningen uppgick efter vecka 21 till 156 564 vilket är 747 fler jämfört med vid årsskiftet. Resultatet per maj uppgick till minus 155 mnkr vilket innebär en minskning jämfört

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

42291-09 Bilaga 1 Uppföljning till departementet 0904.xls Inledning

42291-09 Bilaga 1 Uppföljning till departementet 0904.xls Inledning Tabellerna är i tusental kronor 42291-09 Bilaga 1 Uppföljning till departementet 0904.xls Inledning Innehåll på de olika flikarna: - Uppföljning antal årsarbetare: Innehåller budget för personalkostnader,

Läs mer

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen 2016 Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se Månadsrapport 2016 Beslutas i landstingsstyrelsen 2016 Stockholms läns landsting Månadsrapport per juli 2016 2 (10) Perioden januari juli i korthet

Läs mer

LANDSTINGSTYRELSENS FÖRVALTNING MÅNADSBOKSLUT. April

LANDSTINGSTYRELSENS FÖRVALTNING MÅNADSBOKSLUT. April Månadsbokslut LANDSTINGSTYRELSENS FÖRVALTNING MÅNADSBOKSLUT Månadsbokslut INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT... 2 2 UPPFÖLJNING AV HUVUDMÅL... 3 3 VERKSAMHETENS OMFATTNING OCH INNEHÅLL...

Läs mer