31 Stockholms läns landsting i (i)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "31 Stockholms läns landsting i (i)"

Transkript

1 31 Stockholms läns landsting i (i) Landstingsstyrelsens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE SLL Ekonomi och Finans LS Ankom Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens arbetsutskott DnrL> ;.:,., Förenklad månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning per september 2014 Ärendebeskrivning Förenklad månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning per september Beslutsunderlag Biträdande förvaltningschefens tjänsteutlåtande den 4 november 2014 Förenklad månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning per september 2014 Förslag till beslut Landstingsstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att godkänna den förenklade månadsrapporten för landstingsstyrelsens förvaltning per september Ekonomiska konsekvenser av beslutet Inga ytterligare ekonomiska konsekvenser av beslutet. Miljökonsekvenser av beslutet I enlighet med landstinget^ miljöpolitiska program Miljöutmaning 2016 har hänsyn till miljön/beaktats och bedömningen är att det inte är relevant med en miljökonsek^nsb^sio^^^ Biträdande förvaltningschef Eva-Karin Sennette Biträdande ekonomidirektör

2 Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Ekonomi och finans LSF Ekonomi LS LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING

3 2 (9) LS Innehållsförteckning 1. Resultatuppföljning januari-september Sammanfattning Väsentlig avvikelse mot periodiserad budget Väsentlig avvikelse mot årsbudget Investeringar Ledningens åtgärder... 9

4 3 (9) 1. Resultatuppföljning januari-september 1.1 Sammanfattning jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Utfall 2013 Utfall 2014 Budget 2014 Nuvarande prognos Fg mån PR Förvaltningen redovisar till och med september månad ett positivt resultat på 20,2 miljoner kronor, att jämföra med budgeterat resultat för perioden på 1,2 miljoner kronor. För motsvarande period 2013 var resultatet ett överskott med 154,7 miljoner kronor. SLL Strategiska fastighetsfrågor och investeringar redovisar ett resultat på 4,2 miljoner kronor, vilket förklaras av att NKS Bygg redovisar ett negativt resultat på 0,3 miljoner kronor medan det övriga funktionsområdet redovisar ett positivt resultat på 4,5 miljoner kronor. Utrustningsprojekten för medicinsk teknik och informations- och kommunikationsteknologi inom NKS Bygg står för ett överskridande mot budget på 6,7 miljoner kronor, vilket i första hand avser konsultkostnader för förstudier som i huvudsak är slutförda sedan juni månad. Detta kompenseras av lägre kostnader inom övriga byggprojekt samt avdelningen Fastighetsfrågor och investeringar. Berga naturbruksgymnasium redovisar ett negativt resultat på 11,8 miljoner kronor, i jämförelse med det budgeterade nollresultatet. Det positiva resultatet återfinns framför allt inom förvaltningens övriga verksamhet, totalt 27,8 miljoner kronor. Det förklaras bland annat av lägre personalkostnader än budget, vilket är en effekt av en lägre grundbemanning än budget inom SLL IT samt vakanser i verksamheten. Även kostnaderna för IT-tjänster är lägre än planerat som en effekt av lägre IT- försäljning. Utbetalningarna av lämnade bidrag överstiger det

5 4 (9) budgeterade värdet efter september månad som ett resultat av att medel har omfördelats till sjukvården i enlighet med landstingsstyrelsens beslut i maj Överskott inom förvaltningens övriga verksamhet återfinns exempelvis inom verksamheten för strategiska IT-frågor inom hälso- och sjukvården, samt inom SLL Personal och utbildning på grund av lägre kostnader för ATläkare och uppdragsutbildningar för specialistsjuksköterskor. Även SLL Tillväxt, miljö och regionplanering visar ett överskott efter september månad som en effekt av bland annat lägre konsult- och personalkostnader. Av landstingsstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter på totalt 36,7 miljoner kronor har hittills inga medel tagits i anspråk då beslutet om en lönesatsning på specialistutbildade sjuksköterskor ännu inte har bokförts i förvaltningens resultat. Förvaltningen prognostiserar ett nollresultat för 2014 i linje med årets budget. Resultaträkning Mkr Ack utfall 1409 Ack utfall 1309 Förändr % Period Budget Utf-Perb Prognos 2014 Budget 2014 Pr-Bu Bokslut 2013 Landstingsbidrag 2 213, ,7 5,8% 2 214, , , ,9 Försäljning av ITintäkter 448,6 442,0 1,5% 503, ,0 671, ,9 Övriga intäkter 164,2 104,7 56,8% 108, ,9 151, ,8 Verksamhetens intäkter 2 826, ,4 7,1% 2 826, , , ,6 Personalkostnader -467,8-432,1 8,3% -500, ,9-670, ,2 Lämnade bidrag , ,4 9,0% , , , ,4 Hyreskostnader -108,2-101,2 6,9% -112, ,5-149, ,5 IT-tjänster -242,0-238,9 1,3% -273, ,5-364, ,6 Övriga kostnader -407,2-313,5 29,9% -354, ,4-470, ,7 Verksamhetens kostnader , ,1 10,8% , , , ,4 Avskrivningar -93,4-77,7 20,2% -104, ,2-144, ,6 Finansnetto -66,3-17,9 270,4% -68, ,2-103,9 1-23,6 Resultat 20,2 154,7 1,2 19 0,0 0, ,0

6 5 (9) 1.2 Väsentlig avvikelse mot periodiserad budget Den periodiserade budgeten uppgår till 1,2 miljoner kronor att jämföra med utfallet till och med september som uppgår till 20,2 miljoner kronor. elsen mellan periodiserad budget och utfallet på 19,0 miljoner kronor förklaras främst av följande: Orsak textkommentar Intäkt Ack utf-perb Kostnad Ack utf-perb Resultat Ack utf-perb Beslut av LF/LS/HSN (Belopp) Lägre IT-intäkter -55,0 0,0-55,0 0,0 Högre övriga intäkter än beräknat bl a för ALFuppräkning, statsbidrag 45,5 0,0 45,5 Lägre personalkostnader (övriga LSF) 33,7 33,7 Högre kostnader lämnade bidrag -8,5-8,5 Lägre lokal- och fastighetskostnader 6,1 6,1 Högre övriga kostnader -2,6-2,6 SFI, Lägre intäkter, bl a P-hus NKS -2,2-2,2 SFI, lägre kostnader än beräknat bl a underhållskostnader och konstnärlig utsmyckning 6,1 6,1 SFI, högre konsultkostnader MT och IKT-projekten -6,7-6,7 Life Science faktura från SHP samt vidarefakturering till Locum 5,7-5,7 0,0 SFI vidarefakturering av el, värme etc 23,2-24,2-1,0 Berga naturbruksgymnasium -4,3-7,5-11,8 Ej analyserad restpost 2,2 2,2 Summa avvikelse verksamhetens intäkter och kostnader 12,9-7,1 5,8 0,0 Avskrivningar och finansnetto -0,4 13,6 13,2 Total summa avvikelse 12,5 6,5 19,0 Lägre IT-intäkter än budgeterat är i första hand ett resultat av negativa avvikelser mot Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Södersjukhuset och externa vårdgivare med totalt cirka 38 miljoner kronor. Högre övriga intäkter består i huvudsak av vidaredebiterade kostnader för intern IT, Rakel samt konsultuppdrag. Den positiva avvikelsen för personalkostnader är ett resultat av framför allt en lägre grundbeläggning inom SLL IT samt vakanser inom förvaltningen. De högre kostnaderna för lämnade bidrag är en effekt av omfördelningen av medel till sjukvården under sommaren Landstingsstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter har hittills inte tagits i anspråk då beslutet om lönesatsning på specialistutbildade sjuksköterskor ännu inte bokförts i förvaltningens resultat. Inom SLL Strategiska fastighetsfrågor och investeringar, avdelning NKS Bygg, står utrustningsprojekten för medicinsk teknik och informations- och kommunikationsteknologi för ett överskridande mot budget avseende i första hand konsultkostnader. Det beror på att båda projekten har en

7 6 (9) framtung kostnad under året för förstudier. Detta kompenseras delvis av lägre underhållskostnader och lägre kostnader för konstnärlig utsmyckning. Berga naturbruksgymnasiums negativa resultat på 11,8 miljoner kronor förklaras av ett lägre antal elever än budgeterat samt högre personalkostnader och högre hyra. Avskrivningar och finansnetto är cirka 13,2 miljoner kronor lägre än periodiserad budget, varav 11,0 miljoner kronor är lägre avskrivningar, 2,6 miljoner är lägre räntekostnader och ränteintäkterna är cirka 0,4 miljoner kronor lägre än beräknat beroende på det låga ränteläget. 1.3 Väsentlig avvikelse mot årsbudget Orsak Mkr textkommentar Intäkt PR-BU Kostnad PR-BU Resultat PR-BU Beslut av LF/LS/HSN (Belopp) Lägre kostnader personal i omställning 2,5 2,5 Lägre kostnader AT-läkare och uppdragsutbildningar 15,0 15,0 Ny verksamhet, ökade personal- och konsultkostnader -7,3-7,3 SLL IT lägre intäkter, lägre personalkostnader samt lägre avskrivningar -23,0 30,0 7,0 Lägre kostnader strategisk IT 10,0 10,0 Omfördelning av medel till sjukvården -60,0-60,0 Ökade intäkter samt lägre övriga kostnader 30,4 13,5 43,9 SFI,Life Science faktura från SHP samt vidarefakturering till Locum 5,7-5,7 0,0 SFI, vidarefakturering av el, värme etc 16,0-16,0 0,0 SFI, lägre konsultkostnader för bl a konstnärlig utsmyckning 2,6 2,6 SFI, Obudgeterade konsultkostnader IKT -3,1-3,1 SFI, lägre intäkter P-hus, färre rep- o underhållsarbeten samt övriga lägre kostnader -2,7 5,5 2,8 Berga naturbruksgymnasium -3,4-10,0-13,4 Summa avvikelse 23,0-23,0 0,0 0,0 Förvaltningen prognostiserar ett nollresultat för 2014 i linje med budgeterat resultat. Med referens till landstingsstyrelsens beslut den 20 maj att satsa 60 miljoner kronor extra för ökad kapacitet inom hälso- och

8 7 (9) sjukvården under sommaren 2014 har landstingsstyrelsens förvaltning inarbetat nya resultatmål för respektive funktionsområde i sin prognos för året. Syftet är att omfördela finansiering från de olika verksamheterna inom förvaltningen till den beslutade satsningen inom sjukvården, för att klara en ekonomi i balans. Prognostiserat lägre IT-intäkter än beräknat kompenseras framför allt av lägre personalkostnader, lägre kostnader för AT-läkare och uppdragsutbildningar för specialistsjuksköterskor, samt lägre kostnader för personal i omställning och verksamheten för strategiska IT-frågor inom hälso- och sjukvården. SLL Strategiska fastighetsfrågor och investeringar prognosticerar ett resultat på 9,3 miljoner kronor för helåret. Avdelning Fastighetsfrågor och investeringar lämnar en positiv prognos på 7,0 miljoner kronor som ett resultat av högre vidarefakturering av konsultkostnader till Landstingsfastigheter. NKS Bygg prognostiserar ett resultat på 2,3 miljoner kronor för Det beror i första hand på färre reparations- och underhållsarbeten än planerat, samt på något lägre konsultkostnader inom framför allt projektet för konstnärlig utsmyckning. Intäkterna från det nya parkeringshuset beräknas bli lägre än budgeterat på grund av relativt låg beläggning. Avskrivningskostnaderna blir högre än budget för Teknikhuset som överlämnades till landstinget i maj Berga naturbruksgymnasium prognostiserar ett årsresultat på -13,4 miljoner kronor. Den negativa prognosen skapas av få elever i förhållande till skolans storlek, högre personalkostnader som ett resultat av fler elever med särskilda behov, samt en kraftigt höjd hyra enligt det nytecknade avtalet med Locum.

9 8 (9) 1.4 Investeringar Investeringar Mkr Ack utfall 1409 Nuvarande status Prognos 2014 Budget LF 2014 Pr-Bu NKS relaterade byggutgifter 93,6 Pågår 99,4 72,0 27 NKS, Thorax, lab samt att behålla ALB 3,9 Pågår 20,0 49,0-29 NKS, tilläggsavtal mot projektbolaget inkl Behandl hus 121,6 Pågår 265,0 265,0 0 NKS, pågående nybyggnation - OPS 2330,6 Pågår 3 062, ,7 0 NKS, Information Kommunikation Teknik - IKT 32,4 Pågår 73,8 210,8-137 NKS, MT utrustning 108,0 Pågår 158,2 451,1-293 NKS, inredning 3,4 Pågår 3,8 3,1 1 NKS, ospecificerade objekt<100 mkr 0,0 10,0 79,8-70 LSF, IT-investeringar 104,8 118,4 118,4 0 LSF, Inventarier, möbler bilar etc 3,5 8,5 8,5 0 LSF, Oförutsett 0,0 3,9 3,9 0 Berga naturbruksgymnasium 0,1 0,5 0,5 0 Övriga ospecificerade ojbekt 0,0 0,0 0,0 0 Totalt investeringar 2801, , ,8-501 Under rubriken NKS relaterade byggutgifter ligger de investeringsutgifter som landstinget kommer att ha fram till dess att det nya sjukhuset är färdigställt. Detta innefattar i huvudsak utgifter för förbindelser över och under Solnavägen, exploateringsbidrag för Solnavägen, utgifter för oberoende besiktningsman, kontrollorganisation mot projektbolaget, konstnärlig utsmyckning och räntor för egna bygginvesteringar. Expropriationen av bostadshuset på Olof af Acrels väg 8 avslutades under våren. Budget för detta saknas för 2014 men fanns med i 2013 års budget. Den 20 maj överlämnades Teknikhuset till Stockholms läns landsting enligt tidplan. Teknikhuset ska försörja den framtida verksamheten vid Nya Karolinska Solna med bland annat el, vatten och värme. Investeringarna för denna fas är därmed avslutade. Beslut har fattats om ett flertal tilläggsavtal som en konsekvens av att bland annat tillkommande behov har identifierats i verksamheten. De tilläggsavtal som hittills har tecknats är bland annat ändring från mottagningskök till tillagningskök, strålskydd, inredning av huset för forskning, utveckling och utbildning avseende plan 5-9 som initialt var en råyta, sjukhusapotek och provtagningscentral. Dessutom ingår en påbyggnad av behandlingshuset för att möjliggöra fler vårdplatser i anläggningen och samtidigt togs beslut om att inte uppföra patienthotellet. I samband med att ett beslut fattades om tilläggsavtal för laboratoriet för

10 Stockholms läns landsting 9(9) forskning, utveckling och utbildning samt sjukhusapoteket, fattade fullmäktige beslut om att utöka NKS Byggs investeringsbudget med 74 miljoner kronor för De prognosticerade investeringarna för NKS Bygg beräknas understiga budget med cirka 501 miljoner kronor. Utrustningsprojekten för medicinsk teknik och informations- och kommunikationsteknik beräknas ha ett lägre investeringsutfall än budget för 2014 i och med att tecknade avtal inte kommer att generera så mycket utgifter som planerat. Investeringsutgiften förskjuts framåt i tiden men totalramen för projekten beräknas hålla. Tilldelningsbeslut har fattats för ett antal utrustningsområden, såsom exempelvis bild och funktion, taldiängd utrustning, integrationslösning för operation, tryckkammare, patientkallelsesystem och audiovisuell kommunikationsutrustning. Landstingsstyrelsens förvaltnings övriga anskaffningar under perioden avser i huvudsak IT-utrustningar. Prognosen ligger i linje med budget för året. 2. Ledningens åtgärder Ledningen planerar inga särskilda åtgärder mot bakgrund av den prognos som lämnas för förvaltningen. Eva-Karin Sennette Biträdande ekonomidirektör

Månadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering

Månadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering Stockholms läns landsti ang Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-05-20 LS 2015-0569 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

Läs mer

- KOMMUNFULLMÄKTIGE -

- KOMMUNFULLMÄKTIGE - KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA - KOMMUNFULLMÄKTIGE - Plats och tid för sammanträdet Heby Folkets Hus, Heby 17 juni 2015 kl 17:00 Gruppmöte Tillväxtalliansen + MP kl 16:00 S+V kl 15:00 SD kl 15:00, Kommunkontoret

Läs mer

Månadsrapport mars 2015

Månadsrapport mars 2015 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 91,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 91,1 miljoner. I resultatet ingår realisationsvinster från

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Produktionsstyrelsens sammanträde tisdagen den 26 mars 2013 kl. 13.00 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala

FÖREDRAGNINGSLISTA. Produktionsstyrelsens sammanträde tisdagen den 26 mars 2013 kl. 13.00 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala FÖREDRAGNINGSLISTA Produktionsstyrelsens sammanträde tisdagen den 26 mars 2013 kl. 13.00 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala Nr Ärende Val av justerare. I tur: Johnny Svahn (S) Föredragande Dnr Tid

Läs mer

Ekonomisk förstärkning till Skärgårdsstiftelsen 2014

Ekonomisk förstärkning till Skärgårdsstiftelsen 2014 Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-11-12 LS 1408-0921 Landstingsstyrelsen Ekonomisk förstärkning till Skärgårdsstiftelsen 2014 Föredragande landstingsråd: Torbjörn

Läs mer

Stockholms läns landsting 1 (3)

Stockholms läns landsting 1 (3) Stockholms läns landsting 1 (3) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-02-18 LS 1411-1369 LS 1411-1409 LS1411-1410 Landstingsstyrelsen Genomförandebeslut för investeringsobjektet Ombyggnad till vårdavdelningar,

Läs mer

Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård - arbetet i projektet

Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård - arbetet i projektet Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-04-22 LS 2015-0345 Landstingsstyrelsen Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård

Läs mer

4 Uppföljningsrapport 1 för Region Halland RS150113

4 Uppföljningsrapport 1 för Region Halland RS150113 Ärende 4 RS 2015-05-27 4 Uppföljningsrapport 1 för Region Halland RS150113 Ärendet Den ekonomiska obalansen för Hallands sjukhus kvarstår med en prognos på helåret på minus182 miljoner kronor. Kostnaderna

Läs mer

Delårsrapport Januari - augusti 2014

Delårsrapport Januari - augusti 2014 Delårsrapport Januari - augusti 2014 Innehållsförteckning Övergripande kommentar Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Förvaltningsberättelse God ekonomisk hushållning 7 Balanserad

Läs mer

Kommunstyrelsens delårsbokslut

Kommunstyrelsens delårsbokslut Kommunstyrelsens delårsbokslut Augusti 2012 KS 2012-77 1 Innehållsförteckning 1. UPPFÖLJNING EKONOMI KOMMUNSTYRELSEN TOTALT... 3 1.1 RESULTAT OCH PROGNOS, KOMMUNSTYRELSENS VERKSAMHETER... 4 2. RESULTAT

Läs mer

Tertialuppföljning, september 2010

Tertialuppföljning, september 2010 Tertialuppföljning, september 2010 Delårsrapport 1-8/2010 Prognos 2/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tertialuppföljning, september 2010 Sid Förvaltningsberättelse samt kommunledningskontorets kommentarer 1 Prognos

Läs mer

Årsbudget 2006. Verksamhetsplan 2007-2008. Fastställd av kommunfullmäktige 2005-11-28 ( 168)

Årsbudget 2006. Verksamhetsplan 2007-2008. Fastställd av kommunfullmäktige 2005-11-28 ( 168) Årsbudget 2006 Verksamhetsplan 2007-2008 Fastställd av kommunfullmäktige 2005-11-28 ( 168) Från stora varvskranen till norra vattentornet En siluett från hamnen med ett ståtligt fartyg intill stora varvskranen,

Läs mer

Årsredovisning 2014. Till innehållsförteckningen. Kapitelnamn Årsredovisning 2014 1

Årsredovisning 2014. Till innehållsförteckningen. Kapitelnamn Årsredovisning 2014 1 Årsredovisning Kapitelnamn Årsredovisning 1 Innehåll Viktiga händelser under...4 Sammanfattning...6 Förvaltningsberättelse...9 Inledning...9 Den ekonomiska utvecklingen i världen... 10 Den ekonomiska utvecklingen

Läs mer

Delårsbokslut/årsprognos 2013

Delårsbokslut/årsprognos 2013 Tjänsteskrivelse Sida 1(1) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-09-04 Ks/2013:78 042 Bokslut/ekonomiuppföljning Delårsbokslut/årsprognos 2013

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Budgetuppföljning. Mars 2014. SÄTERS KOMMUN Ekonomienheten

Budgetuppföljning. Mars 2014. SÄTERS KOMMUN Ekonomienheten Budgetuppföljning Mars 2014 SÄTERS KOMMUN Ekonomienheten 1 Innehållsförteckning Sid nr 1 - Allmän kommentar 3 - Resultaträkning 4 - Balansräkning 5 - Likviditetsutveckling För kommunen totalt 6 - Diagram

Läs mer

Revisionsberättelse för budgetåret 2014 - prövning av ansvarsfrihet enligt 5 kap. 25 a kommunallagen

Revisionsberättelse för budgetåret 2014 - prövning av ansvarsfrihet enligt 5 kap. 25 a kommunallagen KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-04-01 KS-2015/620.912 1 (4) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Kommunfullmäktige Revisionsberättelse

Läs mer

Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 och plan 2016-2017

Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 och plan 2016-2017 Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 och plan 2016-2017 Ärendet I budget för 2014 och plan 2015-2016 är nämndernas kostnader uppräknade utifrån volymförändringar och justerade för löner

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Vetlanda kommun Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Jonas Leander Helena Patrikson Ulrika Strånge Johanna Thalén Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Delårsrapport 2 år 2014

Delårsrapport 2 år 2014 Delårsrapport 2 år 2014 Delårsbokslut 2014-08-31 218 mkr Resultaten från Liv och Hälsa Ung 2014 visar att de flesta skolungdomar i Västmanland mår bra och är nöjda med sin livssituation. En försämring

Läs mer

DELÅRSBOKSLUT 31 AUGUSTI 2012 BOKSLUTSPROGNOS 2012

DELÅRSBOKSLUT 31 AUGUSTI 2012 BOKSLUTSPROGNOS 2012 DELÅRSBOKSLUT 31 AUGUSTI 2012 BOKSLUTSPROGNOS 2012 BRÄCKE KOMMUNS ORGANISATION Politisk organisation BTAB Kommunfullmäktige Revision Bygg och miljönämnd Kommunstyrelse Överförmyndarnämnd Valnämnd Näringslivsutskottt

Läs mer

78 Tertialrapport I januari april 2008. Landstingsstyrelsens beslut

78 Tertialrapport I januari april 2008. Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2008-06-16 LS-LED08-325 78 Tertialrapport I januari april 2008 Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen godkänner tertialrapport I januari april 2008.

Läs mer

Datum 2014-09-08 1 (2) Ayse Mertoglu Sekreterare

Datum 2014-09-08 1 (2) Ayse Mertoglu Sekreterare Datum 2014-09-08 1 (2) KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSEN Plats: Kommunhuset, Vingåker, Tid: Måndag den 15 september 2014, kl. 14.00 Ledamot som är förhindrad att delta ska anmäla detta till ansvarig sekreterare

Läs mer

Delårsrapport 2011-08-31

Delårsrapport 2011-08-31 Delårsrapport 2011-08-31 Innehållsförteckning OMVÄRLDSANALYS 3 EKONOMISK ANALYS 4 BALANSKRAVSAVSTÄMNING 4 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 4 FINANSIELLA MÅL 5 DELÅRSBOKSLUT JANUARI-AUGUSTI 5 VERKSAMHETSMÅL 7

Läs mer

KS 2014-250. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg

KS 2014-250. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-12-16 388 Kommunstyrelsens månadsrapport för november 2014. KS 2014-250 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan

verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan  verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan Verksamhetsplan 2015 2017 verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan

Läs mer

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2015-04-29

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2015-04-29 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2015-04-29 Gymnasieprogram och inriktningar inom Halmstad kommun, läsåret 2014/15 Program Inriktningar som erbjuds Gymnasieskola Per skola Totalt Barn-

Läs mer

Delårsbokslut Augusti 2007

Delårsbokslut Augusti 2007 Delårsbokslut Augusti 2007 Innehållsförteckning 1 Nämnds- och förvaltningsorganisation 1.1 Nämnds- och förvaltningsorganisation 2 2 Förvaltningsberättelse 2.1 Inledning 3 2.2 Finansiell analys 5 2.3 Driftredovisning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT per 31 augusti 2011

DELÅRSRAPPORT per 31 augusti 2011 rapport per 31 augusti ÖSTERSUNDS KOMMUN Kommunledningsförvaltningen Dnr: 725- - 09-29 DELÅRSRAPPORT per 31 augusti 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING rapport per 31 augusti Förvaltningsberättelse... 3 Sammanfattning

Läs mer

Bilaga 39b Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 40c Bilaga 40c

Läs mer