Månadsrapport februari

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Månadsrapport februari"

Transkript

1 (7) Kommunstyrelsen Månadsrapport februari Beslutsunderlag Kommunkontorets skrivelse den 29 mars Sammanfattning Stadens resultat uppgick efter februari månad till 23,9 mnkr, vilket är 31,8 mnkr bättre än budget. Resultatet för nämnder och styrelse var för perioden 27,5 mnkr, vilket är 30,1 mnkr bättre än budget. Finansförvaltningen redovisar ett resultat för perioden på 3,6 mnkr, vilket är 1,7 mnkr bättre än budget. Resultatet för helåret prognostiseras till 64 mnkr vilket visar på ett utfall som är 21,8 mnkr bättre än budget. För det underliggande resultatet, justerat för exploateringsintäkter, realisationsvinster/förluster samt nedskrivning/återförd nedskrivning inom kapitalförvaltningen, prognostiseras ett resultat om 0 mnkr, vilket är -11,2 mnkr sämre än budget. Resultatandelen av skatter och utjämning exklusive markexploateringar och övriga jämförelsestörande poster prognostiseras till 0 procent. I stadens budget finns en volymreserv om 20 mnkr. Ekonomisk kompensation ges till nämnder som har högre kostnader för volymökningar, än vad som kompenserats i budget. En preliminär bedömning är att 16,7 mnkr behöver utnyttjas under år Två nämnder anmäler underskott jämfört med budget. Underskott prognostiseras inom grundskole- och gymnasienämnden (-10 mnkr) samt inom individ- och omsorgsnämnden (-8 mnkr). Förslag till beslut 1. Anmälan av månadsrapport för februari 2012 godkänns. Sundbybergs stad, Sundbyberg Besöksadress: Kavallerivägen 4, Rissne Telefon: Organisationsnummer:

2 (7) Månadsrapport februari 2012 Övergripande resultat och utveckling under perioden (mnkr) Utfall Budget Utfall Prognos* Budget februari -12 februari -12 februari -11 helår helår Verksamhetens intäkter 64,8 69,7 56,2 441,2 Verksamhetens kostnader -298,8-338,7-291, ,0 Avskrivningar -12,6-17,3-13,2-99,0 Verksamhetens nettokostnad -246,6-286,3-248,9-1545, ,8 Skatteintäkter 254,7 253,5 239, , ,0 Generella statsbidrag och utjämning 10,9 11,5 17,2 66,2 69,0 Finansiella intäkter 4,4 15,1 4,6 30,4 27,0 Finansiella kostnader 0,5-1,7-0,8-7,8-10,0 Resultat före extraordinära poster 23,9-7,9 11,2 64,0 42,2 Extraordinära intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Extraordinära kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat 23,9-7,9 11,2 64,0 42,2 * Prognos görs endast på nettokostnadsnivå Stadens resultat per februari uppgår till 23,9 mnkr, vilket är 31,8 mnkr bättre än budget. (mnkr) Utfall Budget Diff Utfall Prognos Budget Diff Utfall feb-12 feb-12 feb-12 feb-11 helår helår helår helår-11 Nämnder och styrelse 27,5-2,6 30,1 11,5-18,0 0,0-18,0-14,0 Finansförvaltning -3,6-5,3 1,7-0,3 82,0 42,2 39,8 181,4 Resultat 23,9-7,9 31,8 11,2 64,0 42,2 21,8 167,4 - Exploateringsverksamhet 0,0 0,0 0,0 2,0-64,0-31,0-33,0-130,9 - Realistationer, anläggningstillgång -0,2 0,0-0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 +/- Realisationer, kapitalförvaltning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + Nedskrivning / - återföring, kapitalförva -1,8 0,0-1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + Övr jämförelsestörande poster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat exkl jämförelsestörande 21,9-7,9 29,8 13,2 0,0 11,2-11,2 36,5 + Exploateringsverksamhet 0,0 0,0 0,0 0,0 64,0 31,0 33,0 130,9 + Övrigt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kommunens resultat (balanskrav) 21,9-7,9 29,8 13,2 64,0 42,2 21,8 167,4 Mål: resultat om minst två procent av skatter och utjämning inklusive jämförelsestörande poster 9,0% -3,0% 12,0% 4,4% 4,0% 12,0% -8,0% 10,9% exklusive jämförelsestörande poster 8,2% -3,0% 11,2% 5,2% 0,0% 0,7% -0,7% 2,4% Resultatet för helåret prognostiseras till 64 mnkr. Prognosen visar på ett utfall som är 21,8 mnkr bättre än budget. Nämnderna prognostiserar ett resultat som är 18 mnkr sämre än budget. För finansförvaltningen prognostiseras ett resultat om 39,8 mnkr bättre än budget. För det underliggande resultatet, justerat för exploateringsintäkter, realisationsvinster/förluster samt nedskrivning/återförd nedskrivning inom kapitalförvaltningen, prognostiseras ett resultat om 0 mnkr, vilket är -11,2 mnkr sämre än budget.

3 (7) Resultatandelen av skatter och utjämning exklusive markexploateringar och övriga jämförelsestörande poster prognostiseras till 0 procent. Resultat nämnder och styrelse utfall (mnkr) Utfall Budget Differens Prognos Utfall Utfall februari -12 februari -12 februari -12 Helår februari -11 Helår 2011 Kommunstyrelsen 2,0 1,1 0,9 0,0 2,3 2,0 Grundskole- och gymnasienämnd -3,8 0,0-3,8-10,0-4,2-9,5 Förskolenämnd 3,8 0,0 3,8 0,0 4,0 4,4 Kultur- och fritidsnämnd 1,1 0,1 1,1 0,0 2,0 1,4 Äldrenämnd 3,6-0,2 3,8 0,0 0,6 0,8 Individ- och omsorgsnämnd -0,6 0,0-0,6-8,0 3,6 0,5 Kompetens- och arbetsmarknadsnämnd 1,2 1,4-0,2 0,0 0,6-21,4 Stadsbyggnads- och miljönämnd 18,1 0,2 17,9 0,0 6,2 2,1 Stadsbyggnads- och miljönämnd; VA/Avfall 1,7 0,0 1,7 0,0-3,8 5,8 Valnämnd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-0,1 Överförmyndare 0,3 0,0 0,3 0,0 0,2 0,2 Revision 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1-0,2 Resultat 27,5 2,6 24,9-18,0 11,5-14,0 * avser barn- och utbildningsnämnden Resultatet för nämnder och styrelse var för perioden 27,5 mnkr, vilket är 24,9 mnkr bättre än budget. Positiva avvikelser mot ackumulerad budget per februari, redovisas av samtliga nämnder förutom grundskole- och gymnasienämnden, individ- och omsorgsnämnden samt kompetens- och arbetsmarknadsnämnden. Förskolenämndens positiva resultat per februari beror huvudsakligen på lägre personalkostnader och lägre kostnader för köp av verksamhet. Äldrenämnden visar sammantaget ett positivt resultat per februari på 3,6 mnkr, vilket är 3,8 mnkr bättre jämfört med budget. Strukturen i redovisningen är förändrad inför år 2012, vilket har gjort att alla kostnader inte är rätt periodiserade i utfallet för februari. Kostnaden för entreprenaden i Ekbackens K-hus kommer dock att bli lägre än budgeterat eftersom de nya platserna efter ombyggnationen ännu inte har tagits i bruk. Kompetens- och arbetsmarknadsnämndens negativa budgetavvikelse på 0,2 mnkr hänför sig i huvudsak till kostnader för köp av verksamhet. Stadsbyggnads- och miljönämnden redovisar ett positivt resultat på 18,1 mnkr. Det stora överskottet för perioden beror till viss del på att det planerade underhållet av kommunens lokaler inte kommit igång i full skala, en relativt snöfattig inledning på året samt att arbetet med vägar och parker inte påbörjats. Överskott finns även inom kapitaltjänstkostnaderna, vilket beror på ännu inte aktiverade investeringar. Resultatet för VA- och avfallsverksamheten inom stadsbyggnads- och miljönämnden är per februari månad 1,7 mnkr. VA-verksamheten redovisar ett överskott på 0,5 mnkr och avfallsverksamheten ett överskott på 1,2 mnkr.

4 (7) Resultat nämnder och styrelse prognos För helåret prognostiseras ett negativt resultat på 18 mnkr. Underskott prognostiserar grundskole- och gymnasienämnden (-10 mnkr) och individ- och omsorgsnämnden (-8 mnkr). Prognosen för kommunstyrelsen år 2012 är en budget i balans Helårsprognosen för grundskole- och gymnasienämnden är -10 mnkr och beror på ökade kostnader för köp av verksamhet. En genomlysning av verksamhetens kostnader pågår och kommer att återrapporterats vid ett kommunstyrelsemöte. Förskolenämnden prognostiserar ett nollresultat. Kultur- och fritidsnämnden prognostiserar ett nollresultat. För att nå en budget i balans krävs att förvaltningens samtliga enheter fortsätter att tillämpa ett återhållet förhållningssätt. Äldrenämndens prognos för helåret är i nuläget ett nollresultat. Volymerna för hemtjänst, både i egen regi och privat, ligger på en nivå som är högre än budget och om denna nivå fortsätter så kommer äldrenämnden att begära volymkompensation enligt det system som finns i kommunen. Detta gäller även för externa köpta enstaka platser i äldreboende, som är fler än vad som har kompenserats i budgetramen för Individ- och omsorgsnämnden prognostiserar ett negativt resultat på 8 mnkr och det avser kostnader för ekonomiskt bistånd. En avstämning kommer att ske i samband med delårsbokslutet och då kommer även ställning tas till en eventuell justering av budgeten. För helåret 2012 prognostiserar kompetens- och arbetsmarknadsnämnden ett nollresultat. Stadsbyggnads- och miljönämnden prognostiserar ett nollresultat för alla verksamheter. VA- och avfallsverksamheten inom stadsbyggnads- och miljönämnden prognostiserar också ett nollresultat för år Resultat finansförvaltning utfall och prognos Resultatet för finansförvaltningen uppgår för perioden till -3,6 mnkr, vilket är 1,7 mnkr bättre än budget. Helårsprognosen uppgår till 82 mnkr, vilket är 39,8 mnkr bättre än budget.

5 (7) (mnkr) Utfall Budget Diff Utfall Prognos Budget Diff Utfall feb-12 feb-12 feb-12 feb-11 helår helår helår helår-11 Riktade statsbidrag; maxtaxa m m 3,0 3,0 0,0 3,0 18,0 18,0 0,0 18,0 Exploateringsverksamhet; netto 0,0 0,0 0,0 0,2 64,0 31,0 33,0 130,9 0,0 Pensionskostnader -12,3-11,6-0,7-11,6-69,6-69,6 0,0-76,4 Förvaltningarnas del av pensionskostn 8,7 8,0 0,7 8,5 47,7 47,7 0,0 52,0 Personalomkostnader -29,4-29,8 0,4-28,8-178,9-178,9 0,0-175,9 Förvaltningarnas del av personalomkostn 31,1 31,7-0,7 30,4 190,4 190,4 0,0 185,9 Förändring av semesterlöneskulden -10,0-10,5 0,5-10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Övrigt: försäkringar, fastighetsskatt mm -0,8-1,1 0,3-0,2-6,3-6,3 0,0-3,1 Skatteintäkter 254,7 253,5 1,2 236, , ,0 0, ,5 Statsbidrag och utjämning 2,9 3,3-0,4 9,2 17,2 19,7-2,5 55,6 Kommunal fastighetsavgift 8,0 8,2-0,1 8,0 49,0 49,0 0,0 48,2 Kommunbidrag (internt) -273,3-273,3 0,0-256, , ,0 0, ,7 Volym- och skattereserv 0,0 0,0 0,0 0,0-16,7-20,0 3,4-3,0 Finansiella intäkter 4,4 4,5-0,1 4,6 30,4 27,0 3,4 36,2 Finansiella kostnader 0,5-1,7 2,3-0,8-7,8-10,4 2,6-22,8 Internränta 8,9 10,6-1,7 8,0 63,6 63,6 0,0 55,0 Resultat Finansförvaltning -3,6-5,3 1,7-0,3 82,0 42,2 39,8 181,4 Exploateringsintäkterna prognostiseras till 64 mnkr, vilket är 33 mnkr högre än budget. Kostnaden för pensioner prognostiseras till 69,6 mnkr, vilket är enligt budget. Personalomkostnaderna (PO) förväntas bli enligt budget. Skatteintäkterna förväntas bli enligt budget och baseras på Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) prognos den 23 februari Inom posten statsbidrag och utjämning prognostiseras ett resultat som är 2,5 mnkr sämre än budget. Prognosen baseras på information i cirkulär 12:06 från SKL. Den kommunala fastighetsavgiften förväntas bli enligt budget. I stadens budget finns en volymreserv om 20 mnkr. Ekonomisk kompensation ges till nämnder som har högre kostnader för volymökningar, än vad som kompenserats i budget. En preliminär bedömning är att 16,7 mnkr behöver utnyttjas under år De finansiella kostnaderna prognostiseras bli något lägre än budgeterat. I resultatet ingår en återförd nedskrivning av placerade medel inom kapitalförvaltningen på 1,8 mnkr. Investeringar utfall och prognos Av budgeterade investeringsmedel har 11,4 mnkr (2,7 procent) utnyttjats under perioden.

6 (7) (mnkr) Utfall Prognos Budget varav Differens februari -12 Helår Helår ombudgeterat Helår Kommunstyrelsen -0,8-22,9-13,7 0,0-9,2 Finansförvaltningen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ursvik -0,2-31,8 0,0 0,0-31,8 Grundskole- och gymnasienämnd -0,5 0,0-1,0 0,0 1,0 Förskolenämnd 0,0 0,0-4,5 0,0 4,5 Kultur- och fritidsnämnd -0,3-12,4-2,2 0,0-10,2 Äldrenämnd -0,3-8,0-8,0 0,0 0,0 Individ- och omsorgsnämnd 0,0-5,2-5,2 0,0 0,0 Kompetens- och arbetsmarknadsnämnd 0,0-1,6-1,6 0,0 0,0 Stadsbyggnads- och miljönämnd -9,2-232,8-369,7 0,0 136,9 Stadsbyggnads- och miljönämnd; VA/Avfall 0,0-14,9-14,9 0,0 0,0 Totalt investeringar -11,4-329,6-420,8 0,0 91,1 Prognosen för helåret är att investeringsutgifterna understiger budget med 91,1 mnkr. Finansiering Likvida medel var per den 29 februari 87,3 mnkr. Därutöver har 241,8 mnkr placerats i kortfristiga räntefonder. Den upplåning som görs till utjämningsfonden för utbyggnaden av Ursvik uppgår till 28,2 mnkr och har en motsvarande fordran gentemot samtliga medverkande exploatörer. Sundbybergs andel är cirka 30 procent. Arbetslöshet Arbetslöshetens utveckling är ett riskområde då den påverkar kostnaderna för försörjningsstödet. Antal arbetslösa i Sundbyberg Senaste 12 mån Föreg. 12 mån mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb

7 (7) Grafen visar utvecklingen av antalet arbetslösa i Sundbyberg under de två senaste åren. Per den 29 februari fanns 1031 arbetslösa jämfört med 960 stycken vid motsvarande tidpunkt Källa: Arbetsförmedlingen Kristin Andersson Kommundirektör

Ekonomirapport 2015 efter oktober månad

Ekonomirapport 2015 efter oktober månad Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2015-11-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter oktober månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport februari 2012 och efterfrågan av förskoleplats

Ekonomisk månadsrapport februari 2012 och efterfrågan av förskoleplats -01-24 1 (5) Dnr FN-0043/ Förskolenämnden Ekonomisk månadsrapport februari och efterfrågan av förskoleplats Beslutsunderlag Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse den 9 mars. Sammanfattning Förskolenämndens

Läs mer

Månadsrapport mars 2013

Månadsrapport mars 2013 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 67,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 67,1 mkr. För motsvarande period 2012 var resultatet 3,4

Läs mer

Månadsrapport November 2010

Månadsrapport November 2010 Månadsrapport Månadsrapport januari-november Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet för perioden januari-november visar ett överskott på 174 mkr före finansiella poster, vilket är 93 mkr bättre

Läs mer

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (27) 2015-04-27 Ks 15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Ekonomirapport 2015 efter januari månad

Ekonomirapport 2015 efter januari månad Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2015-02-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet

Läs mer

Månadsrapport januari februari

Månadsrapport januari februari Månadsrapport januari februari Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-februari visar ett överskott på 21 mkr, vilket är 25 mkr bättre än budget. Grafen

Läs mer

Månadsrapport Januari-april 2013

Månadsrapport Januari-april 2013 Månadsrapport Januari-april 2013 Innehåll Månadsuppföljning... 1 Ekonomi... 2 Resultaträkning perioden januari - april 2013... 2 Kommunens resultatutveckling 2013, 2012 och 2011.... 2 Driftredovisning

Läs mer

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se Månadsrapport Beslutas i landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Styrning och ekonomi Koncernfinansiering MÅNADSRAPPORT per juli 2

Läs mer

Ekonomisk rapport februari 2012 med helårsprognos

Ekonomisk rapport februari 2012 med helårsprognos Andreas Augustsson 2012-03-09 1 (5) Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden Ekonomisk rapport februari 2012 med helårsprognos Beslutsunderlag Förvaltningens skrivelse den 9 mars 2012. Sammanfattning Utfallet

Läs mer

Ekonomirapport 2014 efter november månad

Ekonomirapport 2014 efter november månad Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2014-12-10 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2014 efter november månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

Befolkningen uppgick efter vecka 21 till vilket är 747 fler jämfört med vid årsskiftet.

Befolkningen uppgick efter vecka 21 till vilket är 747 fler jämfört med vid årsskiftet. 1 (9) 2 Sammanfattning Befolkningen uppgick efter vecka 21 till 156 564 vilket är 747 fler jämfört med vid årsskiftet. Resultatet per maj uppgick till minus 155 mnkr vilket innebär en minskning jämfört

Läs mer

Ekonomirapport 2015 efter november månad

Ekonomirapport 2015 efter november månad Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2015-12-11 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter november månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige

Läs mer

Månadsrapport juli 2012

Månadsrapport juli 2012 Månadsrapport juli 2012 Tillgänglighet till specialiserad vård Vårdgaranti och kömiljard Under semestermånaderna har färre verksamheter nått målen för vårdgaranti och kömiljard. Flera förbättringsarbeten

Läs mer

Periodrapport OKTOBER

Periodrapport OKTOBER Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Delårsrapport. Januari-augusti /Regionstab Ekonomi 1

Delårsrapport. Januari-augusti /Regionstab Ekonomi 1 Delårsrapport Januari-augusti 2016 2016-09-27/Regionstab Ekonomi 1 Resultatrapport Region Gävleborg Januari-augusti 2016, mnkr Utfall Budget Avvikelse Föregående år Förändring % Verksamhetens intäkter

Läs mer

Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun

Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun RAPPORT 1(7) 2010-05-04 KS-118/2010 Handläggare, titel, telefon Claes-Göran Magnell, ekonomidirektör 011-15 34 41 Kommunfullmäktige Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun Förslag till beslut

Läs mer

Ekonomisk rapport mars 2012 med helårsprognos

Ekonomisk rapport mars 2012 med helårsprognos 2012-04-12 1 (6) Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden Ekonomisk rapport mars 2012 med helårsprognos Beslutsunderlag Kompetens- och s skrivelse den 12 april 2012. Sammanfattning Utfallet till och med mars

Läs mer

Ekonomirapport 2016 efter januari månad

Ekonomirapport 2016 efter januari månad Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2016-02-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2016 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige

Läs mer

JJll I. locum. ~~~~~~-~ Månadsrapport för januari-mars 2015 för Locum AB. Ärendet ANMÄLAN 1 (1) Styrelsen for Locum AB

JJll I. locum. ~~~~~~-~ Månadsrapport för januari-mars 2015 för Locum AB. Ärendet ANMÄLAN 1 (1) Styrelsen for Locum AB locum. 2015-05-28 - ÄRENDE 13 ANMÄLAN 1 (1) VÄRDEN FÖR VARDEN 2015-05-07 LOC 1501-0234 Styrelsen for Locum AB Månadsrapport för januari-mars 2015 för Locum AB Ärendet Anmälan av månadsrapport for Locum

Läs mer

Invånarantal veckovis jämfört med årsskiftet respektive år

Invånarantal veckovis jämfört med årsskiftet respektive år november 1 (8) 1 (8) Sammanfattning Befolkningen efter vecka 47 uppgick till 151 82 vilket är 1 6 fler jämfört med vid årsskiftet. Prognosen för helår är en ökning med 1 65. Resultatet per nov uppgick

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012

Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 1 (6) Ekonomiavdelningen, LLK 2012-11-15 Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 Ekonomi Tack vare en engångsåterbetalning för AFA-försäkringar för åren 2007-2008 prognostiseras ett utfall för

Läs mer

2012-04-20. Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82

2012-04-20. Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82 2012-04-20 Kommunstyrelsen Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82 Ärendet Kommunstyrelsen ställer krav på information månatligen om nämndernas/kontorens och stadens resultat för perioden samt prognos över

Läs mer

Stockholms läns landsting 1(2)

Stockholms läns landsting 1(2) Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-11-18 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per september 2015 för Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebesjkrivning

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

16. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - maj 2015 Dnr 2015/94-042

16. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - maj 2015 Dnr 2015/94-042 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 19 (27) 2015-06-29 Ks 16. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - maj 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer

Läs mer

Månadsrapport juli 2015

Månadsrapport juli 2015 1 (11) HANDLÄGGARE TEL DIREKT DATUM DNR Sofia Bergbom 08-731 31 93 2015-08-27 KS/2015:197 Konsult- och servicekontoret Tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen Månadsrapport juli 2015 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Ekonomisk rapport per

Ekonomisk rapport per Ekonomisk rapport per -03-31 Övergripande ekonomiska händelser Det budgeterade resultatet för år uppgår till +40 034 tkr. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +19 429 tkr.

Läs mer

2013-03-22. Kommunstyrelsen. Månadsrapport februari 2013 Dnr KS/2013:54

2013-03-22. Kommunstyrelsen. Månadsrapport februari 2013 Dnr KS/2013:54 2013-03-22 Kommunstyrelsen Månadsrapport februari 2013 Dnr KS/2013:54 Ärendet Kommunstyrelsen ställer krav på information månatligen om nämndernas/kontorens och stadens resultat för perioden samt prognos

Läs mer

Månadsrapport per juli 2015, Koncernfinansiering

Månadsrapport per juli 2015, Koncernfinansiering Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-09-16 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per juli 2015, Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

=y Vt Stockholms läns landsting i (2) Landstingsrådsberedningen LS

=y Vt Stockholms läns landsting i (2) Landstingsrådsberedningen LS 1 =y Vt Stockholms läns landsting i (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2015-08-19 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per maj 2015 Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeslaiviiiiig

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

Månadsrapport per februari 2016 för kommun och bolag

Månadsrapport per februari 2016 för kommun och bolag TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-04-04 Handläggare: Håkan Wahlgren Tel: 0176-712 60 E-post: hakan.wahlgren@norrtalje.se Till Kommunstyrelsens arbetsutskott Månadsrapport per februari 2016 för kommun och bolag Förslag

Läs mer

Ekonomirapport 2016 efter maj månad

Ekonomirapport 2016 efter maj månad Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2016-06-17 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2016 efter maj månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda

Läs mer

Månadsrapport juli 2014

Månadsrapport juli 2014 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 184,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 184,5 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014 Månadsrapport Ekonomi och Personal Nybro kommun Okt 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...

Läs mer

Månadsrapport september 2015

Månadsrapport september 2015 Månadsrapport september 215 Befolkning Staden växer kraftigt. Redan per sista augusti är ökningen över 1 2 personer. Arbetsmarknad Arbetslösheten har ökat något de senaste veckorna. Positivt är dock att

Läs mer

Uppföljning per 2006-03-31

Uppföljning per 2006-03-31 Uppföljning per -03-31 Ekonomisk rapport Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 849. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +32 677. Nämnderna rapporterar totalt

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2012

Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2012 1 (6) e Ekonomiavdelningen, LLK -08-22 Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2 (6) Ekonomi Trots förvärrad skuldkris i Sydeuropa och tecken på en försvagad konjunktur på flera andra håll i världen

Läs mer

Simrishamns kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31. 16 oktober 2014. Certifierad kommunal yrkesrevisor

Simrishamns kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31. 16 oktober 2014. Certifierad kommunal yrkesrevisor Simrishamns kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31 16 oktober 2014 Lennart Öhrström Auktoriserad revisor / Certifierad kommunal yrkesrevisor Malin Holm Paulcén Auktoriserad revisor

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Invånarantal veckovis jämfört med årsskiftet respektive år

Invånarantal veckovis jämfört med årsskiftet respektive år september 1 (9) 1 (9) Sammanfattning Befolkningen efter vecka 39 uppgick till 155 139 vilket är 2 173 fler jämfört med vid årsskiftet. Resultatet per september uppgick till 193 mnkr. Nettoinvesteringarna

Läs mer

Månadsrapport. Landstinget Blekinge oktober 2016 Ärendenr 2016/01466

Månadsrapport. Landstinget Blekinge oktober 2016 Ärendenr 2016/01466 Månadsrapport Landstinget Blekinge oktober 2016 Ärendenr 2016/01466 1 Landstinget Blekinge Christer Rosenquist 2016-11-14 Ärendenr 2016/01466 Dokumentnr 2016/01466-1 Landstingsstyrelsen Månadsrapport oktober

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Månadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering

Månadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering Stockholms läns landsti ang Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-05-20 LS 2015-0569 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

Läs mer

Resultat september 2017

Resultat september 2017 SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Bergmark, Magnus Datum -10-18 Diarienummer SCN--0157 Socialnämnden Resultat september Förslag till beslut Socialnämnden föreslås besluta att lägga informationen till handlingarna

Läs mer

MÅNADSRAPPORT 2013 MAJ

MÅNADSRAPPORT 2013 MAJ MÅNADSRAPPORT Månadsrapport januari maj Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-maj visar ett överskott på 6 mkr, vilket är 49 mkr bättre än budget.

Läs mer

MÅNADSRAPPORT. Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa Hälsa och funktionsstöd Februari 2015 2015-03-24 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSUPPDRAG

MÅNADSRAPPORT. Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa Hälsa och funktionsstöd Februari 2015 2015-03-24 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSUPPDRAG MÅNADSRAPPORT Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa Hälsa och funktionsstöd Februari 2015 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSUPPDRAG Sammanfattning och analys Efter februari redovisar förvaltningen ett plus på 1,7

Läs mer

PRELIMINÄR BOKSLUTSRAPPORT. December 2011

PRELIMINÄR BOKSLUTSRAPPORT. December 2011 PRELIMINÄR BOKSLUTSRAPPORT December 2011 Resultatet Årets resultat är 35 Mkr, vilket är 32 Mkr bättre än budget men 14 Mkr sämre än föregående år. Budgetavvikelser för 2011: Nämnderna 2 Mkr bättre än budget.

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2012-03-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt verksamhetsplan för år 2012 är 10,5 mkr.

Läs mer

Ändring av Kommunplan 2016-2018

Ändring av Kommunplan 2016-2018 Ändring av Kommunplan 2016-2018 Nybro kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-21 Enligt kommunfullmäktiges beslut ska kommunstyrelseförvaltningen senast under december lämna en ekonomisk avstämning.

Läs mer

Månadsbokslut mars 2013

Månadsbokslut mars 2013 2013-04-15 1 (9) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2012/156-040 Kommunstyrelsen Månadsbokslut mars 2013 Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar månadsbokslut för mars 2013. Sammanfattning Årsprognosen för årets

Läs mer

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING Landstingsstyrelsens förvaltning Textkommentar Mars månad LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING (EXKL VÅRDKÖP) MÅNADSBOKSLUT 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT...3 2. UTFALL FÖR PERIODEN

Läs mer

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014 jan feb mar apr maj jun GWh GWh GWh GWh GWh GWh 6 859,6 6 342,1 6 814,5 5 965,4 5 706,5 5 382,4 1 213,7 872,3 1 200,3 902,0 681,7 611,8 6 374,9 5 876,2 6 247,9 4 875,8 3 487,7 3 395,2 529,2 496,2 557,8

Läs mer

Delårsrapport per den 31 oktober med prognos för helår 2014

Delårsrapport per den 31 oktober med prognos för helår 2014 1 (6) Omsorgskontoret 2014-11-20 Dnr Än 2014-4 Äldrenämnden Delårsrapport per den 31 oktober med prognos för helår 2014 FÖRSLAG TILL BESLUT 1. Delårsrapporten per den 31 oktober med prognos för helår 2014

Läs mer

Tertialrapport per april 2016 för Koncernfinansiering

Tertialrapport per april 2016 för Koncernfinansiering Stockholms läns landsting i (i) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2016-08-10 LS 2016-0302 Landstingsstyrelsen Tertialrapport per april 2016 för Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn

Läs mer

Månadsrapport september 2016

Månadsrapport september 2016 Månadsrapport september 216 Dnr 216/354-Ks Flyktingverksamhet Hemtjänst Ekonomi Antal mottagna flyktingar ligger på en klart högre nivå i juli och augusti jämfört med första halvåret. Detta påverkar också

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Vellinge kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per September Auktoriserad revisor

Vellinge kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per September Auktoriserad revisor Vellinge kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per 2015-06-30 September 2015 Lars Starck Auktoriserad revisor Tobias Lundell Revisor Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen

Läs mer

Månadsrapport mars 2015

Månadsrapport mars 2015 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 91,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 91,1 miljoner. I resultatet ingår realisationsvinster från

Läs mer

Månadsrapport mars 2016 Lidingö stad

Månadsrapport mars 2016 Lidingö stad HANDLÄGGARE TEL DIREKT DATUM DNR Sofia Bergbom 08-731 30 93 2016-04-20 KS/2016:113 Månadsrapport mars 2016 Lidingö stad 1. Inledning Resultatet för 2016 är budgeterat till 30,5 mnkr, vilket motsvarar det

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Syfte med granskningen

Syfte med granskningen Vellinge kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31, utkast Oktober 2014 Alexander Carlsson Auktoriserad revisor / Certifierad kommunal yrkesrevisor Tobias Lundell Syfte med granskningen

Läs mer

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING Textkommentar Landstingsstyrelsens förvaltning Juli 2006 LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING (EXKL VÅRDKÖP) MÅNADSBOKSLUT 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT...3 2. UTFALL FÖR PERIODEN

Läs mer

Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015

Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015 2015-04-20 KS-2015/306.182 1 (4) HANDLÄGGARE Askerud, Carina 08-535 302 83 Carina.Askerud@huddinge.se Kommunstyrelsen Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015 Förslag till beslut Budgetuppföljningen

Läs mer

Månadsrapport per oktober 2016 för kommun och bolag

Månadsrapport per oktober 2016 för kommun och bolag TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-12-14 Handläggare: Håkan Wahlgren Tel: 0176-712 60 E-post: hakan.wahlgren@norrtalje.se Till Kommunstyrelsens arbetsutskott Månadsrapport per oktober 2016 för kommun och bolag Förslag

Läs mer

Kallelse och handlingar för

Kallelse och handlingar för Kallelse och handlingar för Kommunfullmäktiges sammanträde den 17 december 2014 STADSHUSET SUNDBYBERG PLAN 2 Här är Du RITAD AV: Copyright Larm & Tele Partner Åtgärder Teckenförklaring: Utrymningsväg Gångväg

Läs mer

2014-02-05 Ks 140/2015. Bokslutskommuniké. Preliminärt bokslut 2014. Örebro kommun

2014-02-05 Ks 140/2015. Bokslutskommuniké. Preliminärt bokslut 2014. Örebro kommun 2014-02-05 Ks 140/2015 Bokslutskommuniké Preliminärt bokslut 2014 Örebro kommun Bokslutskommuniké Bokslutskommunikén är en preliminär rapport av årets ekonomiska utfall. Årsredovisningen som är en uppföljning

Läs mer

Landstingsdirektörens ekonomirapport augusti 2012

Landstingsdirektörens ekonomirapport augusti 2012 1 (7) Ekonomiavdelningen, LLK 2012-09-21 Landstingsdirektörens ekonomirapport augusti 2012 2 (7) Ekonomi Tack vare en engångsåterbetalning för AFA-försäkringar för åren 2007-2008 prognostiseras ett utfall

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Datum 2014-05-26 Datu 1400315 EKONOMIRAPPORT EFTER FÖRSTA TERTIALET 2014

Datum 2014-05-26 Datu 1400315 EKONOMIRAPPORT EFTER FÖRSTA TERTIALET 2014 Koncernkontoret Åke Andersson Chefcontroller 040-6753637 ake.andersson@skane.se Datum 2014-05-26 Datu 1400315 1 (13) EKONOMIRAPPORT EFTER FÖRSTA TERTIALET 2014 Sammanfattning Periodresultatet för första

Läs mer

*

* Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen i (i) SKRIVELSE 2014-06-04 LS 1404-0520 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 4-06- 1 7 00 0 0 7 * Tertialrapport per april 2014, Koncernfinansiering

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31 Delårsrapport För perioden 2012-01-01 2012-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2012-01-01-2012-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31 Delårsrapport För perioden 2008-01-01 2008-08-31 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2008-01-01 2008-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte prognos för helåret.

Läs mer

Periodrapport Juli 2015

Periodrapport Juli 2015 Periodrapport Juli 2015 Ekonomi l Resultat januari juli 194 mnkr (213 mnkr) l Nettokostnadsökning 6,9 % (3,3 %) l Skatter och statsbidrag 4,3 % (5,8 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Månadsrapport per maj 2016 för kommun och bolag

Månadsrapport per maj 2016 för kommun och bolag TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-08-12 Handläggare: Håkan Wahlgren Tel: 0176-712 60 E-post: hakan.wahlgren@norrtalje.se Till Kommunstyrelsens arbetsutskott Månadsrapport per maj 2016 för kommun och bolag Förslag

Läs mer

Osby kommun Granskning av delårsrapport per

Osby kommun Granskning av delårsrapport per Osby kommun Granskning av delårsrapport per 2014-08-31 2014-10-01 Thomas Hallberg Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen i Osby kommun gjort en översiktlig granskning av

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS Datum 2009-10-19 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS SAMMANFATTNING Prognosen för helåret visar på ett överskott med 59,4 mnkr gentemot balanskravet. Det är en förbättring

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per Laholms kommun 2015-10-14 Magnus Helmfrid Syfte med granskningen EY har på uppdrag av kommunrevisionen i Laholms kommun gjort en översiktlig granskning av delårsrapporten per 2015-08-31. Enligt kommunallagen

Läs mer

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 24.04.17 Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande

Läs mer

Månadsrapport juli 2016 Lidingö stad

Månadsrapport juli 2016 Lidingö stad HANDLÄGGARE TEL DIREKT DATUM DNR Sofia Bergbom 08-731 30 93 2016-08-25 KS/2016:149 Månadsrapport juli 2016 Lidingö stad 1. Inledning Resultatet för 2016 är budgeterat till 30,5 mnkr, vilket motsvarar det

Läs mer

53e VALLENTUNA KOMMUN. iirendet i korthet. Månadsuppföljning februari 2013, samtl ga nämnder (KS ) Propositionsordning. Handlingar.

53e VALLENTUNA KOMMUN. iirendet i korthet. Månadsuppföljning februari 2013, samtl ga nämnder (KS ) Propositionsordning. Handlingar. VALLENTUNA KOMMUN Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 20L3-03-2L 12 (16) 53e Månadsuppföljning februari, samtl ga nämnder (KS.093) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Kommunstyrelsen

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Budget 2011 Prognos 2011 Avvikelse

Budget 2011 Prognos 2011 Avvikelse Kommunstyrelsen Ekonomisk rapport per -05-31 Driftredovisning Tkr Budget Prognos Avvikelse Kommunstyrelsen 81690 81690 - HUL - - - Barn- och utbildningsnämnden 188865 188865 - Socialnämnden 184123 183623

Läs mer