Månadsrapport februari

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Månadsrapport februari"

Transkript

1 (7) Kommunstyrelsen Månadsrapport februari Beslutsunderlag Kommunkontorets skrivelse den 29 mars Sammanfattning Stadens resultat uppgick efter februari månad till 23,9 mnkr, vilket är 31,8 mnkr bättre än budget. Resultatet för nämnder och styrelse var för perioden 27,5 mnkr, vilket är 30,1 mnkr bättre än budget. Finansförvaltningen redovisar ett resultat för perioden på 3,6 mnkr, vilket är 1,7 mnkr bättre än budget. Resultatet för helåret prognostiseras till 64 mnkr vilket visar på ett utfall som är 21,8 mnkr bättre än budget. För det underliggande resultatet, justerat för exploateringsintäkter, realisationsvinster/förluster samt nedskrivning/återförd nedskrivning inom kapitalförvaltningen, prognostiseras ett resultat om 0 mnkr, vilket är -11,2 mnkr sämre än budget. Resultatandelen av skatter och utjämning exklusive markexploateringar och övriga jämförelsestörande poster prognostiseras till 0 procent. I stadens budget finns en volymreserv om 20 mnkr. Ekonomisk kompensation ges till nämnder som har högre kostnader för volymökningar, än vad som kompenserats i budget. En preliminär bedömning är att 16,7 mnkr behöver utnyttjas under år Två nämnder anmäler underskott jämfört med budget. Underskott prognostiseras inom grundskole- och gymnasienämnden (-10 mnkr) samt inom individ- och omsorgsnämnden (-8 mnkr). Förslag till beslut 1. Anmälan av månadsrapport för februari 2012 godkänns. Sundbybergs stad, Sundbyberg Besöksadress: Kavallerivägen 4, Rissne Telefon: Organisationsnummer:

2 (7) Månadsrapport februari 2012 Övergripande resultat och utveckling under perioden (mnkr) Utfall Budget Utfall Prognos* Budget februari -12 februari -12 februari -11 helår helår Verksamhetens intäkter 64,8 69,7 56,2 441,2 Verksamhetens kostnader -298,8-338,7-291, ,0 Avskrivningar -12,6-17,3-13,2-99,0 Verksamhetens nettokostnad -246,6-286,3-248,9-1545, ,8 Skatteintäkter 254,7 253,5 239, , ,0 Generella statsbidrag och utjämning 10,9 11,5 17,2 66,2 69,0 Finansiella intäkter 4,4 15,1 4,6 30,4 27,0 Finansiella kostnader 0,5-1,7-0,8-7,8-10,0 Resultat före extraordinära poster 23,9-7,9 11,2 64,0 42,2 Extraordinära intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Extraordinära kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat 23,9-7,9 11,2 64,0 42,2 * Prognos görs endast på nettokostnadsnivå Stadens resultat per februari uppgår till 23,9 mnkr, vilket är 31,8 mnkr bättre än budget. (mnkr) Utfall Budget Diff Utfall Prognos Budget Diff Utfall feb-12 feb-12 feb-12 feb-11 helår helår helår helår-11 Nämnder och styrelse 27,5-2,6 30,1 11,5-18,0 0,0-18,0-14,0 Finansförvaltning -3,6-5,3 1,7-0,3 82,0 42,2 39,8 181,4 Resultat 23,9-7,9 31,8 11,2 64,0 42,2 21,8 167,4 - Exploateringsverksamhet 0,0 0,0 0,0 2,0-64,0-31,0-33,0-130,9 - Realistationer, anläggningstillgång -0,2 0,0-0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 +/- Realisationer, kapitalförvaltning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + Nedskrivning / - återföring, kapitalförva -1,8 0,0-1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + Övr jämförelsestörande poster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat exkl jämförelsestörande 21,9-7,9 29,8 13,2 0,0 11,2-11,2 36,5 + Exploateringsverksamhet 0,0 0,0 0,0 0,0 64,0 31,0 33,0 130,9 + Övrigt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kommunens resultat (balanskrav) 21,9-7,9 29,8 13,2 64,0 42,2 21,8 167,4 Mål: resultat om minst två procent av skatter och utjämning inklusive jämförelsestörande poster 9,0% -3,0% 12,0% 4,4% 4,0% 12,0% -8,0% 10,9% exklusive jämförelsestörande poster 8,2% -3,0% 11,2% 5,2% 0,0% 0,7% -0,7% 2,4% Resultatet för helåret prognostiseras till 64 mnkr. Prognosen visar på ett utfall som är 21,8 mnkr bättre än budget. Nämnderna prognostiserar ett resultat som är 18 mnkr sämre än budget. För finansförvaltningen prognostiseras ett resultat om 39,8 mnkr bättre än budget. För det underliggande resultatet, justerat för exploateringsintäkter, realisationsvinster/förluster samt nedskrivning/återförd nedskrivning inom kapitalförvaltningen, prognostiseras ett resultat om 0 mnkr, vilket är -11,2 mnkr sämre än budget.

3 (7) Resultatandelen av skatter och utjämning exklusive markexploateringar och övriga jämförelsestörande poster prognostiseras till 0 procent. Resultat nämnder och styrelse utfall (mnkr) Utfall Budget Differens Prognos Utfall Utfall februari -12 februari -12 februari -12 Helår februari -11 Helår 2011 Kommunstyrelsen 2,0 1,1 0,9 0,0 2,3 2,0 Grundskole- och gymnasienämnd -3,8 0,0-3,8-10,0-4,2-9,5 Förskolenämnd 3,8 0,0 3,8 0,0 4,0 4,4 Kultur- och fritidsnämnd 1,1 0,1 1,1 0,0 2,0 1,4 Äldrenämnd 3,6-0,2 3,8 0,0 0,6 0,8 Individ- och omsorgsnämnd -0,6 0,0-0,6-8,0 3,6 0,5 Kompetens- och arbetsmarknadsnämnd 1,2 1,4-0,2 0,0 0,6-21,4 Stadsbyggnads- och miljönämnd 18,1 0,2 17,9 0,0 6,2 2,1 Stadsbyggnads- och miljönämnd; VA/Avfall 1,7 0,0 1,7 0,0-3,8 5,8 Valnämnd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-0,1 Överförmyndare 0,3 0,0 0,3 0,0 0,2 0,2 Revision 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1-0,2 Resultat 27,5 2,6 24,9-18,0 11,5-14,0 * avser barn- och utbildningsnämnden Resultatet för nämnder och styrelse var för perioden 27,5 mnkr, vilket är 24,9 mnkr bättre än budget. Positiva avvikelser mot ackumulerad budget per februari, redovisas av samtliga nämnder förutom grundskole- och gymnasienämnden, individ- och omsorgsnämnden samt kompetens- och arbetsmarknadsnämnden. Förskolenämndens positiva resultat per februari beror huvudsakligen på lägre personalkostnader och lägre kostnader för köp av verksamhet. Äldrenämnden visar sammantaget ett positivt resultat per februari på 3,6 mnkr, vilket är 3,8 mnkr bättre jämfört med budget. Strukturen i redovisningen är förändrad inför år 2012, vilket har gjort att alla kostnader inte är rätt periodiserade i utfallet för februari. Kostnaden för entreprenaden i Ekbackens K-hus kommer dock att bli lägre än budgeterat eftersom de nya platserna efter ombyggnationen ännu inte har tagits i bruk. Kompetens- och arbetsmarknadsnämndens negativa budgetavvikelse på 0,2 mnkr hänför sig i huvudsak till kostnader för köp av verksamhet. Stadsbyggnads- och miljönämnden redovisar ett positivt resultat på 18,1 mnkr. Det stora överskottet för perioden beror till viss del på att det planerade underhållet av kommunens lokaler inte kommit igång i full skala, en relativt snöfattig inledning på året samt att arbetet med vägar och parker inte påbörjats. Överskott finns även inom kapitaltjänstkostnaderna, vilket beror på ännu inte aktiverade investeringar. Resultatet för VA- och avfallsverksamheten inom stadsbyggnads- och miljönämnden är per februari månad 1,7 mnkr. VA-verksamheten redovisar ett överskott på 0,5 mnkr och avfallsverksamheten ett överskott på 1,2 mnkr.

4 (7) Resultat nämnder och styrelse prognos För helåret prognostiseras ett negativt resultat på 18 mnkr. Underskott prognostiserar grundskole- och gymnasienämnden (-10 mnkr) och individ- och omsorgsnämnden (-8 mnkr). Prognosen för kommunstyrelsen år 2012 är en budget i balans Helårsprognosen för grundskole- och gymnasienämnden är -10 mnkr och beror på ökade kostnader för köp av verksamhet. En genomlysning av verksamhetens kostnader pågår och kommer att återrapporterats vid ett kommunstyrelsemöte. Förskolenämnden prognostiserar ett nollresultat. Kultur- och fritidsnämnden prognostiserar ett nollresultat. För att nå en budget i balans krävs att förvaltningens samtliga enheter fortsätter att tillämpa ett återhållet förhållningssätt. Äldrenämndens prognos för helåret är i nuläget ett nollresultat. Volymerna för hemtjänst, både i egen regi och privat, ligger på en nivå som är högre än budget och om denna nivå fortsätter så kommer äldrenämnden att begära volymkompensation enligt det system som finns i kommunen. Detta gäller även för externa köpta enstaka platser i äldreboende, som är fler än vad som har kompenserats i budgetramen för Individ- och omsorgsnämnden prognostiserar ett negativt resultat på 8 mnkr och det avser kostnader för ekonomiskt bistånd. En avstämning kommer att ske i samband med delårsbokslutet och då kommer även ställning tas till en eventuell justering av budgeten. För helåret 2012 prognostiserar kompetens- och arbetsmarknadsnämnden ett nollresultat. Stadsbyggnads- och miljönämnden prognostiserar ett nollresultat för alla verksamheter. VA- och avfallsverksamheten inom stadsbyggnads- och miljönämnden prognostiserar också ett nollresultat för år Resultat finansförvaltning utfall och prognos Resultatet för finansförvaltningen uppgår för perioden till -3,6 mnkr, vilket är 1,7 mnkr bättre än budget. Helårsprognosen uppgår till 82 mnkr, vilket är 39,8 mnkr bättre än budget.

5 (7) (mnkr) Utfall Budget Diff Utfall Prognos Budget Diff Utfall feb-12 feb-12 feb-12 feb-11 helår helår helår helår-11 Riktade statsbidrag; maxtaxa m m 3,0 3,0 0,0 3,0 18,0 18,0 0,0 18,0 Exploateringsverksamhet; netto 0,0 0,0 0,0 0,2 64,0 31,0 33,0 130,9 0,0 Pensionskostnader -12,3-11,6-0,7-11,6-69,6-69,6 0,0-76,4 Förvaltningarnas del av pensionskostn 8,7 8,0 0,7 8,5 47,7 47,7 0,0 52,0 Personalomkostnader -29,4-29,8 0,4-28,8-178,9-178,9 0,0-175,9 Förvaltningarnas del av personalomkostn 31,1 31,7-0,7 30,4 190,4 190,4 0,0 185,9 Förändring av semesterlöneskulden -10,0-10,5 0,5-10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Övrigt: försäkringar, fastighetsskatt mm -0,8-1,1 0,3-0,2-6,3-6,3 0,0-3,1 Skatteintäkter 254,7 253,5 1,2 236, , ,0 0, ,5 Statsbidrag och utjämning 2,9 3,3-0,4 9,2 17,2 19,7-2,5 55,6 Kommunal fastighetsavgift 8,0 8,2-0,1 8,0 49,0 49,0 0,0 48,2 Kommunbidrag (internt) -273,3-273,3 0,0-256, , ,0 0, ,7 Volym- och skattereserv 0,0 0,0 0,0 0,0-16,7-20,0 3,4-3,0 Finansiella intäkter 4,4 4,5-0,1 4,6 30,4 27,0 3,4 36,2 Finansiella kostnader 0,5-1,7 2,3-0,8-7,8-10,4 2,6-22,8 Internränta 8,9 10,6-1,7 8,0 63,6 63,6 0,0 55,0 Resultat Finansförvaltning -3,6-5,3 1,7-0,3 82,0 42,2 39,8 181,4 Exploateringsintäkterna prognostiseras till 64 mnkr, vilket är 33 mnkr högre än budget. Kostnaden för pensioner prognostiseras till 69,6 mnkr, vilket är enligt budget. Personalomkostnaderna (PO) förväntas bli enligt budget. Skatteintäkterna förväntas bli enligt budget och baseras på Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) prognos den 23 februari Inom posten statsbidrag och utjämning prognostiseras ett resultat som är 2,5 mnkr sämre än budget. Prognosen baseras på information i cirkulär 12:06 från SKL. Den kommunala fastighetsavgiften förväntas bli enligt budget. I stadens budget finns en volymreserv om 20 mnkr. Ekonomisk kompensation ges till nämnder som har högre kostnader för volymökningar, än vad som kompenserats i budget. En preliminär bedömning är att 16,7 mnkr behöver utnyttjas under år De finansiella kostnaderna prognostiseras bli något lägre än budgeterat. I resultatet ingår en återförd nedskrivning av placerade medel inom kapitalförvaltningen på 1,8 mnkr. Investeringar utfall och prognos Av budgeterade investeringsmedel har 11,4 mnkr (2,7 procent) utnyttjats under perioden.

6 (7) (mnkr) Utfall Prognos Budget varav Differens februari -12 Helår Helår ombudgeterat Helår Kommunstyrelsen -0,8-22,9-13,7 0,0-9,2 Finansförvaltningen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ursvik -0,2-31,8 0,0 0,0-31,8 Grundskole- och gymnasienämnd -0,5 0,0-1,0 0,0 1,0 Förskolenämnd 0,0 0,0-4,5 0,0 4,5 Kultur- och fritidsnämnd -0,3-12,4-2,2 0,0-10,2 Äldrenämnd -0,3-8,0-8,0 0,0 0,0 Individ- och omsorgsnämnd 0,0-5,2-5,2 0,0 0,0 Kompetens- och arbetsmarknadsnämnd 0,0-1,6-1,6 0,0 0,0 Stadsbyggnads- och miljönämnd -9,2-232,8-369,7 0,0 136,9 Stadsbyggnads- och miljönämnd; VA/Avfall 0,0-14,9-14,9 0,0 0,0 Totalt investeringar -11,4-329,6-420,8 0,0 91,1 Prognosen för helåret är att investeringsutgifterna understiger budget med 91,1 mnkr. Finansiering Likvida medel var per den 29 februari 87,3 mnkr. Därutöver har 241,8 mnkr placerats i kortfristiga räntefonder. Den upplåning som görs till utjämningsfonden för utbyggnaden av Ursvik uppgår till 28,2 mnkr och har en motsvarande fordran gentemot samtliga medverkande exploatörer. Sundbybergs andel är cirka 30 procent. Arbetslöshet Arbetslöshetens utveckling är ett riskområde då den påverkar kostnaderna för försörjningsstödet. Antal arbetslösa i Sundbyberg Senaste 12 mån Föreg. 12 mån mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb

7 (7) Grafen visar utvecklingen av antalet arbetslösa i Sundbyberg under de två senaste åren. Per den 29 februari fanns 1031 arbetslösa jämfört med 960 stycken vid motsvarande tidpunkt Källa: Arbetsförmedlingen Kristin Andersson Kommundirektör

Ekonomirapport 2014 efter januari månad

Ekonomirapport 2014 efter januari månad Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2014-02-20 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2014 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet

Läs mer

1 September

1 September September 2019 2019 1 1 Sammanfattning Befolkningen uppgick efter vecka 39 till 162 728 vilket är 1 694 fler jämfört med årsskiftet. För september månad görs nu en helårsprognos och det är små förändringar

Läs mer

Ekonomisk rapport april 2019

Ekonomisk rapport april 2019 TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2019-04-24 Kommunstyrelseförvaltningen 1 (3) Torstein Tysklind Ekonomichef 08-578 29730 torstein.tysklind@tyreso.se Diarienummer 2019/KS 0022 001 Kommunledningsutskottet

Läs mer

Månadsrapport November 2010

Månadsrapport November 2010 Månadsrapport Månadsrapport januari-november Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet för perioden januari-november visar ett överskott på 174 mkr före finansiella poster, vilket är 93 mkr bättre

Läs mer

Månadsrapport per april 2016 med årsprognos för Täby kommun

Månadsrapport per april 2016 med årsprognos för Täby kommun KOMMUNLEDNINGSKONTORET Gunvor Lindberg Kommunstyrelsen 2016-06-07 Månadsrapport per april 2016 med årsprognos för Täby kommun Det prognostiserat resultat för år 2016 som baseras på utfallet per april uppgår

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport februari 2012 och efterfrågan av förskoleplats

Ekonomisk månadsrapport februari 2012 och efterfrågan av förskoleplats -01-24 1 (5) Dnr FN-0043/ Förskolenämnden Ekonomisk månadsrapport februari och efterfrågan av förskoleplats Beslutsunderlag Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse den 9 mars. Sammanfattning Förskolenämndens

Läs mer

Månadsuppföljning januari mars 2018

Månadsuppföljning januari mars 2018 Resultatet uppgår till 24 mkr för mars månad. Nettokostnaderna har t.o.m. mars tagit i anspråk 24 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 25 %. Hittills under året har kommunen investerat för 46 mkr. Samtliga

Läs mer

Månadsrapport mars 2013

Månadsrapport mars 2013 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 67,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 67,1 mkr. För motsvarande period 2012 var resultatet 3,4

Läs mer

Ekonomirapport 2015 efter oktober månad

Ekonomirapport 2015 efter oktober månad Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2015-11-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter oktober månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige

Läs mer

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (27) 2015-04-27 Ks 15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Ekonomirapport 2014 efter februari månad

Ekonomirapport 2014 efter februari månad Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2014-03-20 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2014 efter februari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda

Läs mer

Månadsrapport januari februari

Månadsrapport januari februari Månadsrapport januari februari Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-februari visar ett överskott på 21 mkr, vilket är 25 mkr bättre än budget. Grafen

Läs mer

Ekonomirapport 2015 efter januari månad

Ekonomirapport 2015 efter januari månad Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2015-02-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet

Läs mer

Månadsrapport Maj 2010

Månadsrapport Maj 2010 Månadsrapport Månadsrapport januari maj Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet för perioden januari-maj visar ett underskott på 2 mkr före finansiella poster, vilket är 89 mkr bättre än samma

Läs mer

Ekonomirapport 2014 efter mars månad

Ekonomirapport 2014 efter mars månad Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2014-04-17 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2014 efter mars månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet

Läs mer

KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Siv Jansson Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per september 2018

KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Siv Jansson Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per september 2018 Handläggare Siv Jansson Tel. 0152-294 21 Kommunstyrelsen Kommunens månadsrapport per september 2018 Driftredovisning Driftredovisningen omfattar ekonomiskt utfall för aktuell uppföljningsperiod samt helårsprognos.

Läs mer

Månadsrapport Januari-april 2013

Månadsrapport Januari-april 2013 Månadsrapport Januari-april 2013 Innehåll Månadsuppföljning... 1 Ekonomi... 2 Resultaträkning perioden januari - april 2013... 2 Kommunens resultatutveckling 2013, 2012 och 2011.... 2 Driftredovisning

Läs mer

KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Per Malmquist Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per oktober 2018

KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Per Malmquist Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per oktober 2018 Handläggare Per Malmquist Tel. 0152-293 48 Kommunstyrelsen Kommunens månadsrapport per oktober 2018 Driftredovisning Driftredovisningen omfattar ekonomiskt utfall för aktuell uppföljningsperiod samt helårsprognos.

Läs mer

Ekonomirapport 2016 efter mars månad

Ekonomirapport 2016 efter mars månad Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2016-04-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2016 efter mars månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda

Läs mer

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se Månadsrapport Beslutas i landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Styrning och ekonomi Koncernfinansiering MÅNADSRAPPORT per juli 2

Läs mer

Sundbybergs stads budget 2016 med plan för

Sundbybergs stads budget 2016 med plan för 2015-10-16 1 (5) Kommunstyrelsen Sundbybergs stads budget 2016 med plan för 2017-2018 Beslutsunderlag Grundskole- och gymnasienämndens protokoll den 6 oktober 2015 74 samt förvaltningens skrivelse den

Läs mer

Ekonomisk rapport februari 2012 med helårsprognos

Ekonomisk rapport februari 2012 med helårsprognos Andreas Augustsson 2012-03-09 1 (5) Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden Ekonomisk rapport februari 2012 med helårsprognos Beslutsunderlag Förvaltningens skrivelse den 9 mars 2012. Sammanfattning Utfallet

Läs mer

Sundbybergs stad. Granskning av delårsrapport per

Sundbybergs stad. Granskning av delårsrapport per Sundbybergs stad Granskning av delårsrapport per 2017-08-31 1 Innehåll Inledning... 3 Resultaträkning och prognos... 3 Balansräkningen... 3 Sammanfattande slutsats rörande resultat och ställning i staden...

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

Befolkningen uppgick efter vecka 21 till vilket är 747 fler jämfört med vid årsskiftet.

Befolkningen uppgick efter vecka 21 till vilket är 747 fler jämfört med vid årsskiftet. 1 (9) 2 Sammanfattning Befolkningen uppgick efter vecka 21 till 156 564 vilket är 747 fler jämfört med vid årsskiftet. Resultatet per maj uppgick till minus 155 mnkr vilket innebär en minskning jämfört

Läs mer

Information om preliminär bokslutrapport 2017

Information om preliminär bokslutrapport 2017 Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-01-29 16 Information om preliminär bokslutrapport 2017 KS 2018/3 Beslut Kommunstyrelsen noterar informationen. Sammanfattning av ärendet Ekonomikontoret

Läs mer

Månadsrapport per maj 2018 för kommun och bolag

Månadsrapport per maj 2018 för kommun och bolag 2018-06-18 KS 18-1241 Sid 1 av 6 Handläggare: Håkan Wahlgren Till Titel: Koncerncontroller Kommunstyrelsens arbetsutskott E-post: Hakan.wahlgren@norrtalje.se Månadsrapport per maj 2018 för kommun och bolag

Läs mer

Ekonomirapport 2014 efter november månad

Ekonomirapport 2014 efter november månad Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2014-12-10 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2014 efter november månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda

Läs mer

Delårsrapport. Januari-augusti /Regionstab Ekonomi 1

Delårsrapport. Januari-augusti /Regionstab Ekonomi 1 Delårsrapport Januari-augusti 2016 2016-09-27/Regionstab Ekonomi 1 Resultatrapport Region Gävleborg Januari-augusti 2016, mnkr Utfall Budget Avvikelse Föregående år Förändring % Verksamhetens intäkter

Läs mer

Ekonomirapport 2015 efter november månad

Ekonomirapport 2015 efter november månad Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2015-12-11 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter november månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport juni 2019

Ekonomisk månadsrapport juni 2019 DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 1 (8) Ekonomisk månadsrapport juni 2019 Kommunledningskontoret har upprättat en månadsrapport med en helårsprognos för 2019. Prognosen för kommunens resultat helåret 2019

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos Missiv 1(3) Datum Diarienummer 2018-09-18 KS/2018:5 Handläggare Stefan Knutsson Tfn 0142-858 83 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2018-08-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt Mål och budget för år

Läs mer

Ekonomirapport 2014 efter september månad

Ekonomirapport 2014 efter september månad Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2014-10-20 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2014 efter september månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda

Läs mer

JJll I. locum. ~~~~~~-~ Månadsrapport för januari-mars 2015 för Locum AB. Ärendet ANMÄLAN 1 (1) Styrelsen for Locum AB

JJll I. locum. ~~~~~~-~ Månadsrapport för januari-mars 2015 för Locum AB. Ärendet ANMÄLAN 1 (1) Styrelsen for Locum AB locum. 2015-05-28 - ÄRENDE 13 ANMÄLAN 1 (1) VÄRDEN FÖR VARDEN 2015-05-07 LOC 1501-0234 Styrelsen for Locum AB Månadsrapport för januari-mars 2015 för Locum AB Ärendet Anmälan av månadsrapport for Locum

Läs mer

Månadsrapport juli 2012

Månadsrapport juli 2012 Månadsrapport juli 2012 Tillgänglighet till specialiserad vård Vårdgaranti och kömiljard Under semestermånaderna har färre verksamheter nått målen för vårdgaranti och kömiljard. Flera förbättringsarbeten

Läs mer

Delårsrapport 2 per augusti år 2017 för Norrtälje kommun, Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, Tiohundra AB samt Norrtälje kommunhus AB

Delårsrapport 2 per augusti år 2017 för Norrtälje kommun, Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, Tiohundra AB samt Norrtälje kommunhus AB 2017-10-16 KS 17-1456 Sid 1 av 5 Handläggare: Håkan Wahlgren Till Titel: Controller Kommunstyrelsens arbetsutskott E-post: hakan.wahlgren@norrtalje.se Delårsrapport 2 per augusti år 2017 för Norrtälje

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Invånarantal veckovis jämfört med årsskiftet respektive år

Invånarantal veckovis jämfört med årsskiftet respektive år november 1 (8) 1 (8) Sammanfattning Befolkningen efter vecka 47 uppgick till 151 82 vilket är 1 6 fler jämfört med vid årsskiftet. Prognosen för helår är en ökning med 1 65. Resultatet per nov uppgick

Läs mer

Stockholms läns landsting

Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen Ki) SKRIVELSE 2016-08-17 LS 2016-0301 Landstingsstyrelsen Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning Förslag till beslut Landstingsrådsberedningen

Läs mer

Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun

Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun RAPPORT 1(7) 2010-05-04 KS-118/2010 Handläggare, titel, telefon Claes-Göran Magnell, ekonomidirektör 011-15 34 41 Kommunfullmäktige Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun Förslag till beslut

Läs mer

Ekonomirapport 2016 efter januari månad

Ekonomirapport 2016 efter januari månad Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2016-02-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2016 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige

Läs mer

Ekonomisk rapport mars 2012 med helårsprognos

Ekonomisk rapport mars 2012 med helårsprognos 2012-04-12 1 (6) Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden Ekonomisk rapport mars 2012 med helårsprognos Beslutsunderlag Kompetens- och s skrivelse den 12 april 2012. Sammanfattning Utfallet till och med mars

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

Kvartalsrapport mars med prognos

Kvartalsrapport mars med prognos DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 1 (5) Kvartalsrapport mars med prognos 1-2018 Ärende Kommunledningskontoret har upprättat förslag till kvartalsrapport per mars samt helårsprognos för 2018. Resultatet

Läs mer

Ekonomisk rapport per

Ekonomisk rapport per Ekonomisk rapport per -03-31 Övergripande ekonomiska händelser Det budgeterade resultatet för år uppgår till +40 034 tkr. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +19 429 tkr.

Läs mer

Dnr: Revisorerna 20/2016. Sundbybergs stad. Granskning av delårsrapport per

Dnr: Revisorerna 20/2016. Sundbybergs stad. Granskning av delårsrapport per Dnr: Revisorerna 20/2016 Sundbybergs stad Granskning av delårsrapport per 2016-08-31 Revisionsrapport 2016 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2016 Innehåll Inledning...2 Resultaträkning

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012

Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 1 (6) Ekonomiavdelningen, LLK 2012-11-15 Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 Ekonomi Tack vare en engångsåterbetalning för AFA-försäkringar för åren 2007-2008 prognostiseras ett utfall för

Läs mer

Stockholms läns landsting 1(2)

Stockholms läns landsting 1(2) Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-11-18 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per september 2015 för Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebesjkrivning

Läs mer

Periodrapport OKTOBER

Periodrapport OKTOBER Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Månadsrapport per februari 2017 för kommun och bolag

Månadsrapport per februari 2017 för kommun och bolag 2017-03-31 Sid 1 av 6 Handläggare: Håkan Wahlgren Till Titel: Controller Kommunstyrelsens arbetsutskott E-post: Hakan.wahlgren@norrtalje.se Månadsrapport per februari 2017 för kommun och bolag Förslag

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos Missiv 1(3) Datum Diarienummer 2018-11-12 KS/2018:5 Handläggare Stefan Knutsson Tfn 0142-858 83 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2018-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt Mål och budget för år

Läs mer

16. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - maj 2015 Dnr 2015/94-042

16. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - maj 2015 Dnr 2015/94-042 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 19 (27) 2015-06-29 Ks 16. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - maj 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari september 2009

Månadsrapport Piteå kommun januari september 2009 Datum -1-12 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1. Månadsrapport Piteå kommun januari september 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-sep jan-aug Prognos jan-dec Budget jan-dec 28 Intäkter 273

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Resultat per april 2017

Resultat per april 2017 SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Bergmark, Magnus Datum -05-19 Diarienummer Socialnämnden Resultat per april Förslag till beslut Socialnämnden föreslås besluta att lägga informationen till handlingarna

Läs mer

Månadsrapport juli 2015

Månadsrapport juli 2015 1 (11) HANDLÄGGARE TEL DIREKT DATUM DNR Sofia Bergbom 08-731 31 93 2015-08-27 KS/2015:197 Konsult- och servicekontoret Tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen Månadsrapport juli 2015 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

MÅNADSRAPPORT JULI 2013

MÅNADSRAPPORT JULI 2013 MÅNADSRAPPORT JULI 2013 Månadsrapport januari juli Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-juli visar ett överskott på 118 mkr, vilket är 33 mkr bättre

Läs mer

Ekonomirapport 2014 efter maj månad

Ekonomirapport 2014 efter maj månad Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2014-06-23 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2014 efter maj månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet

Läs mer

Månadsrapport per juli 2015, Koncernfinansiering

Månadsrapport per juli 2015, Koncernfinansiering Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-09-16 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per juli 2015, Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning

Läs mer

Ekonomirapport 2016 efter maj månad

Ekonomirapport 2016 efter maj månad Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2016-06-17 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2016 efter maj månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

2012-04-20. Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82

2012-04-20. Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82 2012-04-20 Kommunstyrelsen Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82 Ärendet Kommunstyrelsen ställer krav på information månatligen om nämndernas/kontorens och stadens resultat för perioden samt prognos över

Läs mer

att godkänna månadsrapport per september 2016 för Koncernfinansiering.

att godkänna månadsrapport per september 2016 för Koncernfinansiering. Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2016-11-09 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per september 2016, Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning

Läs mer

2013-03-22. Kommunstyrelsen. Månadsrapport februari 2013 Dnr KS/2013:54

2013-03-22. Kommunstyrelsen. Månadsrapport februari 2013 Dnr KS/2013:54 2013-03-22 Kommunstyrelsen Månadsrapport februari 2013 Dnr KS/2013:54 Ärendet Kommunstyrelsen ställer krav på information månatligen om nämndernas/kontorens och stadens resultat för perioden samt prognos

Läs mer

Ekonomisk rapport per

Ekonomisk rapport per Ekonomisk rapport per -10-31 Övergripande ekonomiska händelser Driftbudgetavräkning Det budgeterade resultatet för år uppgår till 27 134. Uppföljningen per den 31 oktober prognostiserar ett helårsresultat

Läs mer

Månadsrapport per februari 2016 för kommun och bolag

Månadsrapport per februari 2016 för kommun och bolag TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-04-04 Handläggare: Håkan Wahlgren Tel: 0176-712 60 E-post: hakan.wahlgren@norrtalje.se Till Kommunstyrelsens arbetsutskott Månadsrapport per februari 2016 för kommun och bolag Förslag

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

Ekonomirapport 2017 efter januari månad

Ekonomirapport 2017 efter januari månad Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2017-02-16 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2017 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda

Läs mer

Ekonomirapport 2016 efter juli månad

Ekonomirapport 2016 efter juli månad Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2016-08-25 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2016 efter juli månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda

Läs mer

=y Vt Stockholms läns landsting i (2) Landstingsrådsberedningen LS

=y Vt Stockholms läns landsting i (2) Landstingsrådsberedningen LS 1 =y Vt Stockholms läns landsting i (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2015-08-19 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per maj 2015 Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeslaiviiiiig

Läs mer

Delårsbokslut för Sundbybergs stad 2015

Delårsbokslut för Sundbybergs stad 2015 1 (95) Delårsbokslut för Sundbybergs stad 2015 Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg BESÖKSADRESS Östra Madenvägen 4, Hallonbergen TELEFON 08-706 80 00 TELEFAX 08-733 38 36 kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Läs mer

Månadsrapport september 2015

Månadsrapport september 2015 Månadsrapport september 215 Befolkning Staden växer kraftigt. Redan per sista augusti är ökningen över 1 2 personer. Arbetsmarknad Arbetslösheten har ökat något de senaste veckorna. Positivt är dock att

Läs mer

Uppföljning per 2006-03-31

Uppföljning per 2006-03-31 Uppföljning per -03-31 Ekonomisk rapport Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 849. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +32 677. Nämnderna rapporterar totalt

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Revisionsrapport 2018 På uppdrag av revisorerna. November Upplands-Bro kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport 2018

Revisionsrapport 2018 På uppdrag av revisorerna. November Upplands-Bro kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport 2018 Revisionsrapport 2018 På uppdrag av revisorerna November 2018 Upplands-Bro kommun Översiktlig granskning av delårsrapport 2018 Innehåll 1 SAMMANFATTNING... 2 2 INLEDNING... 3 2.1 Bakgrund... 3 2.2 Uppdrag

Läs mer

Månadsrapport juli 2014

Månadsrapport juli 2014 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 184,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 184,5 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014 Månadsrapport Ekonomi och Personal Nybro kommun Okt 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...

Läs mer

Ekonomisk rapport UN juli Barn och Utbildningsförvaltningen

Ekonomisk rapport UN juli Barn och Utbildningsförvaltningen Ekonomisk rapport UN juli 2019 Barn och Utbildningsförvaltningen Ek rapport juli Det överskott vi såg i maj har förstärkts till 2 mkr, trots ett stort oväntat semesterlönetillägg i juni. De förändringar

Läs mer

Simrishamns kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31. 16 oktober 2014. Certifierad kommunal yrkesrevisor

Simrishamns kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31. 16 oktober 2014. Certifierad kommunal yrkesrevisor Simrishamns kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31 16 oktober 2014 Lennart Öhrström Auktoriserad revisor / Certifierad kommunal yrkesrevisor Malin Holm Paulcén Auktoriserad revisor

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Sofia Nylund Ebba Lind Charlotta Franklin Simon Löwenthal Granskning av delårsrapport Håbo kommun Granskning av delårsrapport Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Kulturnämndens månadsrapport februari 2015

Kulturnämndens månadsrapport februari 2015 Enheten för kultur- och föreningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2015-03-17 KUN 2015/216 Handläggare: Monica Lagergren Kulturnämndens månadsrapport februari 2015 1 Förslag till beslut att fastställa

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Månadsrapport mars 2019

Månadsrapport mars 2019 Månadsrapport mars 2019 Stadsledningskontoret 721 87 Västerås 021-39 00 00 www.vasteras.se Lindblom Lundh, Maria 021-391193 maria.lindblom.lundh@vasteras.se Innehållsförteckning Månadsrapport mars 2019...

Läs mer

Ekonomisk prognos Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden

Ekonomisk prognos Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden Ekonomisk prognos 2019 Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Ekonomisk utveckling under året...4 Budgetavvikelse...4 Verksamhetsmått...4 Analys av avvikelse i förhållande

Läs mer

Stockholms läns landsting 1(2)

Stockholms läns landsting 1(2) Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2016-01-13 LS 2015-0782 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per november 2015 Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

Läs mer

Oktoberrapport Årsprognos för Fastställd av kommunstyrelsen

Oktoberrapport Årsprognos för Fastställd av kommunstyrelsen Oktoberrapport 2017 Årsprognos för 2017 Fastställd av kommunstyrelsen 2017-11-29 Innehållsförteckning Inledning och sammanfattning...3 Verksamhetsuppföljning...4 Ekonomisk redovisning...5 Driftprognos...

Läs mer

Invånarantal veckovis jämfört med årsskiftet respektive år

Invånarantal veckovis jämfört med årsskiftet respektive år september 1 (9) 1 (9) Sammanfattning Befolkningen efter vecka 39 uppgick till 155 139 vilket är 2 173 fler jämfört med vid årsskiftet. Resultatet per september uppgick till 193 mnkr. Nettoinvesteringarna

Läs mer

JUL Stockholms läns landsting i (D

JUL Stockholms läns landsting i (D JUL Stockholms läns landsting i (D Tillväxt och regionplaneförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-09-07 Handläggare: Ann Lundell Tillväxt- och regionplanenämnden MÄnadsrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen

Läs mer

PRELIMINÄR BOKSLUTSRAPPORT. December 2011

PRELIMINÄR BOKSLUTSRAPPORT. December 2011 PRELIMINÄR BOKSLUTSRAPPORT December 2011 Resultatet Årets resultat är 35 Mkr, vilket är 32 Mkr bättre än budget men 14 Mkr sämre än föregående år. Budgetavvikelser för 2011: Nämnderna 2 Mkr bättre än budget.

Läs mer

MÅNADSRAPPORT 2013 MAJ

MÅNADSRAPPORT 2013 MAJ MÅNADSRAPPORT Månadsrapport januari maj Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-maj visar ett överskott på 6 mkr, vilket är 49 mkr bättre än budget.

Läs mer

Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2012

Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2012 1 (6) e Ekonomiavdelningen, LLK -08-22 Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2 (6) Ekonomi Trots förvärrad skuldkris i Sydeuropa och tecken på en försvagad konjunktur på flera andra håll i världen

Läs mer

Kalmar kommuns månadsrapport - efter februari 2019

Kalmar kommuns månadsrapport - efter februari 2019 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Agerhed 2019-03-19 KS 2019/0026 50102 Kommunstyrelsen Kalmar kommuns månadsrapport - efter februari 2019 Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Ekonomi per oktober 2017

Ekonomi per oktober 2017 ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare S:t Cyr Peter Jacobsson Peder Datum 2017-11-21 Diarienummer AMN-2017-0007 Ekonomi per oktober 2017 Förslag till beslut föreslås besluta att lägga informationen till

Läs mer

Delårsrapport 1 per mars 2018 för kommun och bolag

Delårsrapport 1 per mars 2018 för kommun och bolag Sid 1 av 7 Handläggare: Håkan Wahlgren Till Titel: Koncerncontroller Kommunstyrelsens arbetsutskott E-post: Hakan.wahlgren@norrtalje.se Delårsrapport 1 per mars 2018 för kommun och bolag Förslag till beslut

Läs mer