Månadsrapport per maj 2018 för kommun och bolag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Månadsrapport per maj 2018 för kommun och bolag"

Transkript

1 KS Sid 1 av 6 Handläggare: Håkan Wahlgren Till Titel: Koncerncontroller Kommunstyrelsens arbetsutskott E-post: Månadsrapport per maj 2018 för kommun och bolag Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta: 1. Godkänna månadsrapport för maj Överlämna rapporten till kommunfullmäktige för kännedom. Sammanfattning av tjänsteutlåtandet Kommunens resultat per maj 2018 före balanskravsjusteringar uppgår till -1,6 mnkr vilket är en negativ avvikelse mot budget med 6,6 mnkr. Resultat efter balanskravsjusteringar uppgår till -39,6 mnkr vilket är en negativ avvikelse med 44,6 mnkr. Det prognostiserade resultatet för 2018 uppgår till 42,9 mnkr eller 1,3 % av verksamhetens nettokostnader. Det är en positiv avvikelse mot budget med 9,7 mnkr före balanskravsjusteringar. Efter balanskravsjusteringar av reavinster är resultatet 12,9 mnkr eller 0,4 % av nettokostnaderna. Prognosavvikelser 2018 per maj: Nämnder - 10,8 mnkr. Lokalbank 6,5 mnkr. (Ros, grind, skolfastigheter) Avskrivningar + 5,1 mnkr erad återföring av pensionsavsättning genomförs ej 30 mnkr. Central volymreserv + 11,5 mnkr. Skatter och bidrag +17,0 mnkr varav byggbonus 7,0 mnkr. Finansnetto +4,0 mnkr. Centrala interna intäkter kapitalkostnader (ränta, avskrivningar,) 10,6 mnkr Reavinst försäljning Grind servicehus + 30 mnkr. Investeringsutgifter under perioden januari till maj uppgår till 212,2 mnkr vilket är en ökning med 62 % jämfört med samma period föregående år. Prognosen för helåret är investeringsutgifter om cirka 690 mnkr. POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX E - POST Box 802, Norrtälje Estunavägen norrtalje.se KONTAKTCENTER

2 2 (6) Verksamheternas mått för god ekonomisk hushållning redovisas nedan. Utfall har rapporterats per maj för 14 av 17 mått varav 7 stycken mått är uppnådda. För helåret prognostiseras 9 stycken mått uppnås vilket motsvarar 53 %, det innebär att målet En hållbar utveckling inte beräknas uppnås för Bakgrund Norrtälje kommun upprättar månads-, delårs- eller årsbokslut enligt fastlagd tidplan. Koncernredovisning/sammanställd redovisning lämnas två gånger per år i samband med delårsbokslut 2 per augusti och årsbokslut. Samberedning Månadsrapporten baseras på månadsrapporter från nämnder och kommunala bolag. Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsekontoret har sammanställt månadsrapport per maj Till grund för rapporten ligger nämndernas och bolagens månadsrapporter. Kommunstyrelsen har informerats muntligen om ärendet den 18 juni Kommunen Resultaträkning totalt för kommunen, mnkr jan-maj Utfall jan-maj Avv. helår Prognos helår Avv. Summa nämnder , ,2 5, , ,8-10,8 Summa KS centrala anslag -22,9-9,0 13,9-51,0-46,0 5,0 Summa nämnder inkl KS centrala anslag , ,2 19, , ,8-5,8 Centrala verksamhetskostnader och intäkter 86,0 48,8-37,2 206,4 195,8-10,6 Verksamhetens nettokostnad före avskr , ,4-17, , ,0-16,4 Avskrivningar -68,0-65,7 2,3-167,3-162,2 5,1 Verksamhetens nettokostnad , ,1-15, , ,1-11,3 Skatteintäkter, statsbidrag mm 1 341, ,9 5, , ,0 17,0 Finansnetto -1,7 1,6 3,2-4,0 0,0 4,0 Årets resultat 4,9-1,6-6,6 33,2 42,9 9,7 Balanskravsjusteringar 0,0-38,0-38,0 0,0-30,0-30,0 Årets resultat enligt balanskrav 4,9-39,6-44,6 33,2 12,9-20,3 Årets resultat enligt balanskrav, % 0,4% -2,9% 1,0% 0,4% Större avvikelser i prognos för 2018: Nämnder avviker negativt mot budget med 10,8 mnkr, kommenteras nedan.

3 3 (6) Skatteintäkter/statsbidrag överstiger budget med 17,0 mnkr för Här ingår byggbonus med 7 mnkr. Avskrivningar prognostiseras bli 5,1 mnkr lägre än budget. Finansnetto avviker positivt mot budget med 4,0 mnkr. Lokalbanken avviker negativt mot budget med 6,5 mnkr och avser bland annat Grind servicehus, Ros och skolfastigheter. erad återföring av pensionsavsättning genomförs ej vilket ger en negativ avvikelse om 30,0 mnkr. Avsättningen är återförd till eget kapital. Av kommunstyrelsens centrala anslag för volymer kan 23,5 mnkr av totalt 35 mnkr användas vilket ger en positiv resultateffekt om 11,5 mnkr. Centrala bokningar av avskrivningar och internränta avviker negativt med 10,6 mnkr. Reavinst vid försäljning av Grind servicehus genererar netto +30,0 mnkr. Försäljningen stärker kommunens resultat men kan inte räknas in i balankravsresultatet. Balanskravsresultatet är 12,9 mnkr vilket är 20,3 mnkr lägre än budget och motsvarar 0,4 % av verksamhetens nettokostnader. Resultaträkning per nämnd netto, mnkr jan-maj Utfall jan-maj Avv. helår Prognos helår Kommunstyrelse -80,8-80,7 0,1-197,7-197,7 0,0 Överförmyndare -3,3-2,0 1,3-7,9-6,3 1,6 Val- och förtroendemannanämnd -1,1 0,6 1,7-2,7-2,7 0,0 Kommunal revision -0,7-0,4 0,3-1,7-1,7 0,0 Teknik- och klimatnämnd -58,4-45,6 12,8-124,7-127,9-3,2 Bygg- och miljönämnd -5,1-6,0-0,9-17,7-17,3 0,4 Kultur- och fritidsnämnd -63,1-61,5 1,6-133,3-133,7-0,4 Socialnämnd -94,0-96,9-2,9-228,0-228,0 0,0 Barn- och skolnämnd -443,4-446,8-3, , ,1-13,3 Utbildningsnämnd -116,5-121,5-5,1-279,3-275,3 4,0 Kommunalförbundet sjukvård och omsorg -463,4-463,4 0, , ,2 0,0 Summa nämnder , ,2 5, , ,8-10,8 Avv. Kommentarer till prognosavvikelser för helår 2018: Kommunstyrelse +-0 mnkr: Avvikelse per maj +0,1 mnkr. Prognos för helår 2018 förväntas bli i linje med budget. Överförmyndaren +1,6 mnkr: Avvikelse per maj +1,3 mnkr. Kostnader i samband med ensamkommande barn beräknas minska under Även arvodeskostnaderna beräknas bli lägre än budgeterat

4 4 (6) Teknik- och klimatnämnden -3,2 mnkr: Avvikelse per maj +12,8 mnkr. Taxefinansierad verksamhet VA och Renhållning prognostiserar ett överskott på 0,4 mnkr för Överskottet balanseras mot tidigare över/underskott och påverkar inte resultatet Fastighetsavdelningen avviker negativt mot budget med -4,2 mnkr där lokalvårdverksamheten avviker med 5,7 mnkr. Gata/park verksamheten prognostiserar en positiv avvikelse med totalt 1,1 mnkr där framför allt kapitalkostnader och entreprenadkostnader står för den positiva avvikelsen samtidigt som kostnader för vinterväghållning överstiger budget. Bygg- och Miljönämnd +0,4 mnkr: Avvikelse per maj -0,9 mnkr. Prognos för 2018 förväntas bli i linje med budget med en mindre positiv avvikelse. Kultur- och fritidsnämnd -0,4 mnkr: Avvikelse per maj +1,6 mnkr. Prognos för 2018 förväntas bli ett mindre underskott mot budget med en negativ avvikelse inom biblioteksverksamheten. Socialnämnd +/-0 mnkr: Avvikelse per maj -2,9 mnkr. Socialnämndens prognos för helår är i linje med budget. Bedömda risker finns framför allt inom försörjningsstöd och institutionsvård barn samt boendekostnader. Barn- och skolnämnd -13,3 mnkr: Avvikelse per maj -3,5 mnkr. Prognos för 2018 visar att förskolan avviker negativt med -16,2 mnkr, grundskolan avviker negativt mot budget med -8,5 mnkr och fritidsverksamheten positivt med 8,8 mnkr. Av det totala underskottet kan 3,0 mnkr hänföras till ökade volymer. Resterande underskott kan hänföras till underskott i egenregi verksamhet där grundskola avviker med ca 6,5 mnkr och förskola med ca 5 mnkr. Utbildningsnämnden +4,0 mnkr: Avvikelse per maj -5,1 mnkr. Underskott per maj beror i stor utsträckning på periodiseringsavvikelser. Prognosen för 2018 innehåller en volymreserv motsvarande 15,6 mnkr vilket gör att särskola och egenregi verksamhet avviker negativt med cirka - 11 mnkr. Medlemsavgift till Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje+/- 0 mnkr: Här redovisas utbetalade driftbidrag till kommunalförbundet, eventuella avvikelser hanteras genom beslut om att tillföra ytterligare medel alternativt att återställa resultatet inom 3 år. Kommunalförbundet prognostiserar ett positivt resultat på 8,1 mnkr för 2018, syftet är att täcka delar av det ackumulerade underskottet från Efter delårsrapport där kommunalförbundet prognostiserade ett underskott på 10,9 mnkr har en åtgärdsplan för ekonomi i balans tagits fram där besparingar motsvarande 19,5 mnkr identifierats och implementerats. Villkorat ägartillskott om 9,9 mnkr till TioHundra AB kommer att tillföras för att kompensera för ökade pensionskostnader på grund av höjd RIPS ränta. För kommunens del motsvarar detta ett tillskott om cirka 1,3 mnkr. Risk för ökade kostnader inom hemtjänst finns då ersättningsnivåer räknats upp. Prognosen förutsätter att antalet utförda timmar inte överstiger budget.

5 5 (6) God ekonomisk hushållning Här redovisas mått för god ekonomisk hushållning enligt Mål & Verksamheternas mått för god ekonomisk hushållning. Mål: EN HÅLLBAR UTVECKLING Mål Värde Prognos Värde Mått 2018 maj Återkopplingstid till innevånaren inom 2 arbetsdagar 2,00 1,19 1,50 2,24 Befolkningsökning Norrtälje kommun Kostnad per mottagen röst Minska kommunens energiförbrukning kwh/kvm Lokaleffektivitet - kvm outhyrd yta/total yta 4,5% 5,0% 4,5% 5,0% Handläggningstid median arbetsdagar - PBL (Plan- och Bygglagen) Handläggningstid median arbetsdagar - MB (Miljölagen) Andel rätt vid överprövning, exkl. strandskydd (%) 70% 59% 59% 64% Kostnad Kulturverksamhet kr/inv Kostnad Fritidsverksamhet kr/inv Antalet tillfälliga boenden i egen regi för vuxna inom missbruksvården Ökningstakten för kostnaderna avseende tillfälliga boenden inom verksamheten försörjningsstöd (%). 12,0% 12,0% 20,0% -28,0% Skolans effektivitetstal i SKL's öppna jämförelser ska förbättras Andel inköp av ekologiska livsmedel 25,0% 26,2% 25,0% 24,5% Andel elever som gått ut med gymnasieexamen inom 3 år (%) 65,0% 65,1% 65,0% 65,1% Kostnad i förhållande till andel som ej fullföljer ett gymnasieprogram Lönegap mellan kvinnor och män (Kommunen tillsv./månadslön) Utfall har rapporterats per maj för 14 av 17 mått varav 7 stycken mått är uppnådda. För helåret prognostiseras 9 stycken mått uppnås vilket motsvarar 53 %, det innebär att målet En hållbar utveckling inte beräknas uppnås för Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje. Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje prognostiserar ett positivt resultat på 8,1 mnkr för 2018, syftet är att täcka delar av det ackumulerade underskottet från Efter delårsrapport där kommunalförbundet prognostiserade ett underskott på 10,9 mnkr har en åtgärdsplan för ekonomi i balans tagits fram där besparingar motsvarande 19,5 mnkr identifierats och implementerats. Villkorat ägartillskott om 9,9 mnkr till TioHundra AB kommer att tillföras för att kompensera för ökade pensionskostnader på grund av höjd RIPS ränta. För kommunens del motsvarar detta ett tillskott om cirka 1,3 mnkr. Risk för ökade kostnader inom hemtjänst finns då ersättningsnivåer räknats upp. Prognosen förutsätter att antalet utförda timmar inte överstiger budget.

6 6 (6) Tiohundra AB TioHundra AB prognostiserar en ekonomi i balans för Under förutsättning att huvudmännen beslutar att tillföra 9,9 mnkr för att kompensera för ökade kostnader för pensioner på grund av sänkt diskonteringsränta. Norrtälje kommunhuskoncern Norrtälje Kommunhuskoncernens utfall per april uppgick till 43,1 mnkr exklusive avskrivningar på övervärden och skatt. Prognosen för helåret beräknas bli 46,0 mnkr, vilket är 22,4 mnkr bättre än budget. Samtliga dotterbolag inom koncernen prognostiserar ett resultat som överstiger budget. Prognosen för moderbolaget i NKAB är densamma som budget. NKAB-koncernen (mnkr) Utfall april 2018 helår 2018 Prognos helår 2018 Avvikelse budget - prognos Norrtälje kommunhus AB -5,5-14,2-14,2 0 Norrtälje Energi AB 28, Campus Roslagen AB 3,6 2,9 2 0,9 Roslagsbostäder AB 16,8 3,7 18,2 14,5 Summa 43,1 25, ,4 Koppling till gällande styrdokument Reglemente för planering, styrning och uppföljning av verksamhet och ekonomi i Norrtälje kommun. Lagkrav Är inte tillämpligt. Ekonomiska konsekvenser Är inte tillämpligt. Konsekvensanalys/riskanalys Är inte tillämpligt. Tidplaner Information kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Ulla-Marie Hellenberg Kommundirektör Kommunstyrelsekontoret Magnus Åberg Ekonomidirektör Kommunstyrelsekontoret

Månadsrapport per februari 2017 för kommun och bolag

Månadsrapport per februari 2017 för kommun och bolag 2017-03-31 Sid 1 av 6 Handläggare: Håkan Wahlgren Till Titel: Controller Kommunstyrelsens arbetsutskott E-post: Hakan.wahlgren@norrtalje.se Månadsrapport per februari 2017 för kommun och bolag Förslag

Läs mer

Delårsrapport 1 per mars 2018 för kommun och bolag

Delårsrapport 1 per mars 2018 för kommun och bolag Sid 1 av 7 Handläggare: Håkan Wahlgren Till Titel: Koncerncontroller Kommunstyrelsens arbetsutskott E-post: Hakan.wahlgren@norrtalje.se Delårsrapport 1 per mars 2018 för kommun och bolag Förslag till beslut

Läs mer

Delårsrapport 2 per augusti år 2017 för Norrtälje kommun, Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, Tiohundra AB samt Norrtälje kommunhus AB

Delårsrapport 2 per augusti år 2017 för Norrtälje kommun, Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, Tiohundra AB samt Norrtälje kommunhus AB 2017-10-16 KS 17-1456 Sid 1 av 5 Handläggare: Håkan Wahlgren Till Titel: Controller Kommunstyrelsens arbetsutskott E-post: hakan.wahlgren@norrtalje.se Delårsrapport 2 per augusti år 2017 för Norrtälje

Läs mer

Månadsrapport per oktober 2016 för kommun och bolag

Månadsrapport per oktober 2016 för kommun och bolag TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-12-14 Handläggare: Håkan Wahlgren Tel: 0176-712 60 E-post: hakan.wahlgren@norrtalje.se Till Kommunstyrelsens arbetsutskott Månadsrapport per oktober 2016 för kommun och bolag Förslag

Läs mer

Månadsrapport per februari 2016 för kommun och bolag

Månadsrapport per februari 2016 för kommun och bolag TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-04-04 Handläggare: Håkan Wahlgren Tel: 0176-712 60 E-post: hakan.wahlgren@norrtalje.se Till Kommunstyrelsens arbetsutskott Månadsrapport per februari 2016 för kommun och bolag Förslag

Läs mer

Delårsrapport 1 per mars 2017 för kommun och bolag

Delårsrapport 1 per mars 2017 för kommun och bolag TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-05-15 Handläggare: Håkan Wahlgren Telefon: 0176-712 60 E-post: hakan.wahlgren@norrtalje.se Till Kommunstyrelsens arbetsutskott Delårsrapport 1 per mars 2017 för kommun och bolag Förslag

Läs mer

Årsredovisning 2017 för Norrtälje kommun och Norrtälje kommunkoncern samt utdelning från de kommunala bolagen

Årsredovisning 2017 för Norrtälje kommun och Norrtälje kommunkoncern samt utdelning från de kommunala bolagen Sid 1 av 6 Handläggare: Håkan Wahlgren Till Titel: Koncerncontroller Kommunstyrelsens arbetsutskott E-post: Hakan.wahlgren@norrtalje.se Årsredovisning 2017 för Norrtälje kommun och Norrtälje kommunkoncern

Läs mer

Årsredovisning 2016 för Norrtälje kommun och Norrtälje kommunkoncern samt utdelning från de kommunala bolagen

Årsredovisning 2016 för Norrtälje kommun och Norrtälje kommunkoncern samt utdelning från de kommunala bolagen 2017-03-26 Sid 1 av 6 Handläggare: Håkan Wahlgren Till Titel: Controller Kommunstyrelsens arbetsutskott E-post: Hakan.wahlgren@norrtalje.se Årsredovisning 2016 för Norrtälje kommun och Norrtälje kommunkoncern

Läs mer

Månadsrapport per maj 2016 för kommun och bolag

Månadsrapport per maj 2016 för kommun och bolag TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-08-12 Handläggare: Håkan Wahlgren Tel: 0176-712 60 E-post: hakan.wahlgren@norrtalje.se Till Kommunstyrelsens arbetsutskott Månadsrapport per maj 2016 för kommun och bolag Förslag

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2018

Granskning av delårsrapport 2018 www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2018 Richard Vahul Auktoriserad revisor Certifierad kommunal revisor Morteza Ashouri Oktober 2018 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 2 2.

Läs mer

Förslag till Mål och Budget för budget år 2018 och plan år inklusive ersättning till utförare samt antagande av taxor och avgifter

Förslag till Mål och Budget för budget år 2018 och plan år inklusive ersättning till utförare samt antagande av taxor och avgifter 2017-10-23 Sid 1 av 8 Handläggare: Madelene Fredriksson Till Titel: Planeringschef Kommunstyrelsens arbetsutskott E-post: Madelene.fredriksson@norrtalje.se Förslag till Mål och Budget 2018-2020 för budget

Läs mer

Förslag till Mål och Budget för budget år 2019 och plan år inklusive ersättning till utförare samt antagande av taxor och avgifter

Förslag till Mål och Budget för budget år 2019 och plan år inklusive ersättning till utförare samt antagande av taxor och avgifter TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2019-11-19 Diarienummer 2018-2046 6 Handläggare: Madelene Fredriksson Till Titel: Planeringschef Kommunstyrelsen E-post: Madelene.fredriksson@norrtalje.se Förslag till Mål och Budget

Läs mer

Förslag till Mål och Budget för budget år 2017 och plan år inklusive ersättning till utförare samt antagande av taxor och avgifter

Förslag till Mål och Budget för budget år 2017 och plan år inklusive ersättning till utförare samt antagande av taxor och avgifter Handläggare: Madelene Fredriksson Telefon: 0176-711 51 E-post: madelene.fredriksson@norrtalje.se Dnr: Till Kommunstyrelsens arbetsutskott Förslag till Mål och Budget för budget år 2017 och plan år 2018-2019

Läs mer

Månadsrapport februari

Månadsrapport februari 2012-03-29 1 (7) Kommunstyrelsen Månadsrapport februari Beslutsunderlag Kommunkontorets skrivelse den 29 mars 2012. Sammanfattning Stadens resultat uppgick efter februari månad till 23,9 mnkr, vilket är

Läs mer

Ekonomirapport 2016 efter mars månad

Ekonomirapport 2016 efter mars månad Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2016-04-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2016 efter mars månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda

Läs mer

Ekonomirapport 2014 efter januari månad

Ekonomirapport 2014 efter januari månad Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2014-02-20 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2014 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Verksamhetsplan & budget med taxor för 2019

Verksamhetsplan & budget med taxor för 2019 12(44) 172 Dnr 2018-002046 041 Verksamhetsplan & budget 2019-2021 med taxor för 2019 Beslut föreslår: Kommunfullmäktige beslutar: 1. Antar kommunfullmäktiges övergripande mål för 2019-2021 enligt förslag

Läs mer

KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Per Malmquist Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per oktober 2018

KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Per Malmquist Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per oktober 2018 Handläggare Per Malmquist Tel. 0152-293 48 Kommunstyrelsen Kommunens månadsrapport per oktober 2018 Driftredovisning Driftredovisningen omfattar ekonomiskt utfall för aktuell uppföljningsperiod samt helårsprognos.

Läs mer

Ekonomirapport 2015 efter januari månad

Ekonomirapport 2015 efter januari månad Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2015-02-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet

Läs mer

Ekonomisk rapport april 2019

Ekonomisk rapport april 2019 TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2019-04-24 Kommunstyrelseförvaltningen 1 (3) Torstein Tysklind Ekonomichef 08-578 29730 torstein.tysklind@tyreso.se Diarienummer 2019/KS 0022 001 Kommunledningsutskottet

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos Missiv 1(3) Datum Diarienummer 2018-11-12 KS/2018:5 Handläggare Stefan Knutsson Tfn 0142-858 83 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2018-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt Mål och budget för år

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos Missiv 1(3) Datum Diarienummer 2018-09-18 KS/2018:5 Handläggare Stefan Knutsson Tfn 0142-858 83 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2018-08-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt Mål och budget för år

Läs mer

Ekonomirapport 2014 efter mars månad

Ekonomirapport 2014 efter mars månad Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2014-04-17 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2014 efter mars månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet

Läs mer

KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Siv Jansson Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per september 2018

KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Siv Jansson Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per september 2018 Handläggare Siv Jansson Tel. 0152-294 21 Kommunstyrelsen Kommunens månadsrapport per september 2018 Driftredovisning Driftredovisningen omfattar ekonomiskt utfall för aktuell uppföljningsperiod samt helårsprognos.

Läs mer

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (27) 2015-04-27 Ks 15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer

Läs mer

Ekonomirapport 2014 efter februari månad

Ekonomirapport 2014 efter februari månad Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2014-03-20 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2014 efter februari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktiges sammanträde den 7 november 2016, kl

Arbetsordning för kommunfullmäktiges sammanträde den 7 november 2016, kl Arbetsordning för kommunfullmäktiges sammanträde den 7 november 2016, kl. 09.00 Allmänpolitisk budgetdebatt Gruppledarna kommenterar förslaget 5 minuter var Ulrika Falk (S) Berit Jansson (C) Ingrid Landin

Läs mer

Lunds kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per Oktober 2014

Lunds kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per Oktober 2014 Lunds kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31 Oktober 2014 Magnus Helmfrid Auktoriserad revisor / Certifierad kommunal yrkesrevisor Alexander Carlsson Auktoriserad revisor / Certifierad

Läs mer

Ekonomirapport 2015 efter oktober månad

Ekonomirapport 2015 efter oktober månad Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2015-11-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter oktober månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige

Läs mer

Ekonomirapport 2017 efter januari månad

Ekonomirapport 2017 efter januari månad Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2017-02-16 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2017 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport juni 2019

Ekonomisk månadsrapport juni 2019 DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 1 (8) Ekonomisk månadsrapport juni 2019 Kommunledningskontoret har upprättat en månadsrapport med en helårsprognos för 2019. Prognosen för kommunens resultat helåret 2019

Läs mer

Ekonomirapport 2016 efter januari månad

Ekonomirapport 2016 efter januari månad Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2016-02-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2016 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige

Läs mer

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per Laholms kommun 2015-10-14 Magnus Helmfrid Syfte med granskningen EY har på uppdrag av kommunrevisionen i Laholms kommun gjort en översiktlig granskning av delårsrapporten per 2015-08-31. Enligt kommunallagen

Läs mer

Revisionsrapport 2018 På uppdrag av revisorerna. November Upplands-Bro kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport 2018

Revisionsrapport 2018 På uppdrag av revisorerna. November Upplands-Bro kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport 2018 Revisionsrapport 2018 På uppdrag av revisorerna November 2018 Upplands-Bro kommun Översiktlig granskning av delårsrapport 2018 Innehåll 1 SAMMANFATTNING... 2 2 INLEDNING... 3 2.1 Bakgrund... 3 2.2 Uppdrag

Läs mer

Ekonomirapport 2016 efter maj månad

Ekonomirapport 2016 efter maj månad Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2016-06-17 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2016 efter maj månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda

Läs mer

Månadsrapport per april 2016 med årsprognos för Täby kommun

Månadsrapport per april 2016 med årsprognos för Täby kommun KOMMUNLEDNINGSKONTORET Gunvor Lindberg Kommunstyrelsen 2016-06-07 Månadsrapport per april 2016 med årsprognos för Täby kommun Det prognostiserat resultat för år 2016 som baseras på utfallet per april uppgår

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Delårsrapport för Linköpings kommun per den 31 augusti med prognos för helår 2017

Delårsrapport för Linköpings kommun per den 31 augusti med prognos för helår 2017 Tjänsteskrivelse 1 (7) Kommunledningsförvaltningen Birgitta Hammar 2017-10-04 Dnr KS 2017-821 Kommunstyrelsen Delårsrapport för Linköpings kommun per den 31 augusti med prognos för helår 2017 Förslag till

Läs mer

DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Datum Diarienummer KS 2018/0015 Joakim Nygren

DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Datum Diarienummer KS 2018/0015 Joakim Nygren Tjänsteutlåtande 1 (5) Delårsbokslut och prognos 2-2018 Ärende Kommunledningskontoret har upprättat förslag till delårsbokslut för första halvåret samt helårsprognos för 2018. Resultatet efter första halvåret

Läs mer

Ekonomirapport 2015 efter november månad

Ekonomirapport 2015 efter november månad Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2015-12-11 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter november månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige

Läs mer

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktiges sammanträde den 6 november 2017, kl

Arbetsordning för kommunfullmäktiges sammanträde den 6 november 2017, kl Arbetsordning för kommunfullmäktiges sammanträde den 6 november 2017, kl. 09.00 Allmänpolitisk budgetdebatt Gruppledarna kommenterar förslaget 5 minuter var Ulrika Falk (S) Anders Olander (C) Ingrid Landin

Läs mer

Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun

Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun RAPPORT 1(7) 2010-05-04 KS-118/2010 Handläggare, titel, telefon Claes-Göran Magnell, ekonomidirektör 011-15 34 41 Kommunfullmäktige Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun Förslag till beslut

Läs mer

REVISIONSRAPPORT Granskning av delårsrapport per 31 augusti Eskilstuna Kommun. Utförd av Katarina Nygren Maria Junkrans Andreas Pettersson

REVISIONSRAPPORT Granskning av delårsrapport per 31 augusti Eskilstuna Kommun. Utförd av Katarina Nygren Maria Junkrans Andreas Pettersson REVISIONSRAPPORT Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2010 Eskilstuna Kommun Utförd av Katarina Nygren Maria Junkrans Andreas Pettersson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING...

Läs mer

Ekonomirapport 2018 efter maj månad

Ekonomirapport 2018 efter maj månad Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se -06-15 Kommunstyrelsen Ekonomirapport efter maj månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet

Läs mer

Sundbybergs stad. Granskning av delårsrapport per

Sundbybergs stad. Granskning av delårsrapport per Sundbybergs stad Granskning av delårsrapport per 2017-08-31 1 Innehåll Inledning... 3 Resultaträkning och prognos... 3 Balansräkningen... 3 Sammanfattande slutsats rörande resultat och ställning i staden...

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2016 Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Osby kommun Granskning av delårsrapport per

Osby kommun Granskning av delårsrapport per Osby kommun Granskning av delårsrapport per 2014-08-31 2014-10-01 Thomas Hallberg Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen i Osby kommun gjort en översiktlig granskning av

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning efter oktober 2011

Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning efter oktober 2011 KRISTINA DAHL SID 1/8 CONTROLLER KRISTINA.DAHL@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning efter oktober 2011 Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar informationen och godkänner

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Smedjebackens kommun. Oktober Robert Heed

Revisionsrapport. Delårsrapport Smedjebackens kommun. Oktober Robert Heed Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Smedjebackens kommun Oktober 2009 Robert Heed Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...2 2 Inledning...3 2.1 Bakgrund...3 2.2 Syfte, revisionsfråga och avgränsning...3

Läs mer

241 Svar på revisionsrapport - Granskning av delårsrapport 2018 Eskilstuna kommun (KSKF/2018:390)

241 Svar på revisionsrapport - Granskning av delårsrapport 2018 Eskilstuna kommun (KSKF/2018:390) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2018-11-06 Sida 1(1) 241 Svar på revisionsrapport - Granskning av delårsrapport 2018 (KSKF/2018:390) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Revisionsrapporten

Läs mer

Delårsrapport : Trelleborgs kommun

Delårsrapport : Trelleborgs kommun Delårsrapport 1 - : Trelleborgs kommun 1 (6) Kommunfullmäktige Datum -04-30 Delårsrapport 1 - : Trelleborgs kommun Kommunfullmäktige 31 mars 1 Inledning I enlighet med kommunfullmäktigens beslut från november

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 20,6 mnkr vilket är 15,6 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 21 oktober 2013 Granskning av delårsrapport 2013 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos Missiv 1(3) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2019-05-16 KS/2019:5 Handläggare Stefan Knutsson Tfn 0142-858 83 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2019-04-30 Sammanfattning Budgeterat resultat

Läs mer

Laholms kommun. Rapport från granskning av årsbokslut Magnus Helmfrid Lina Josefsson Sofie Gydell

Laholms kommun. Rapport från granskning av årsbokslut Magnus Helmfrid Lina Josefsson Sofie Gydell Laholms kommun Rapport från granskning av årsbokslut 2016 Magnus Helmfrid Lina Josefsson Sofie Gydell Resultatanalys 30,6 Kommunens totala utfall i jämförelse med budget och föregående år (mnkr) 19,5 13,1

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2018

Granskning av delårsrapport 2018 www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2018 Carl-Magnus Stenehav Certifierad kommunal revisor Marcus Madar Oktober 2018 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Ekonomirapport 2014 efter september månad

Ekonomirapport 2014 efter september månad Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2014-10-20 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2014 efter september månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Granskning av delårsrapport 2014 Höörs kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning 2 2.3 Revisionskriterier

Läs mer

Vellinge kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per September Auktoriserad revisor

Vellinge kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per September Auktoriserad revisor Vellinge kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per 2015-06-30 September 2015 Lars Starck Auktoriserad revisor Tobias Lundell Revisor Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen

Läs mer

Uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021

Uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021 DANDERYDS KOMMUN Majoritetsförslag 1 (7) Kommunstyrelsen Uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021 Majoriteten har tagit fram ett inriktningsförslag

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per Laholms kommun 2016-10-12 Magnus Helmfrid, Anneli Carlsson och Sofie Gydell Syfte med granskningen EY har på uppdrag av kommunrevisionen i Laholms kommun gjort en översiktlig granskning av delårsrapporten

Läs mer

Ekonomirapport 2016 efter juli månad

Ekonomirapport 2016 efter juli månad Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2016-08-25 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2016 efter juli månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Fredrik Ottosson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2015 Höörs kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck Revisionsrapport Oktober 2010 Robert Heed Hanna Franck Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Inledning...1 2.1 Bakgrund...1 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning...2 2.3 Revisionskriterier...2

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2012-03-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt verksamhetsplan för år 2012 är 10,5 mkr.

Läs mer

Reglemente för planering, styrning och uppföljning av verksamhet och ekonomi i Norrtälje kommun

Reglemente för planering, styrning och uppföljning av verksamhet och ekonomi i Norrtälje kommun 2015-11-02 Reglemente för planering, styrning och uppföljning av verksamhet och ekonomi i Norrtälje kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015-xx-xx. Ersätter reglemente för planering, styrning och uppföljning

Läs mer

Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2014 och prognos helår Samhällsuppdraget

Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2014 och prognos helår Samhällsuppdraget TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2014-05-20 Utbildningsnämnden Dnr Ubn 2014/83 Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2014 och prognos helår Samhällsuppdraget Förslag till beslut Utbildningsförvaltningens

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Försäljning av f.d. Grinds servicehus

Försäljning av f.d. Grinds servicehus 2017-08-09 KS16-1920 Sid 1 av 6 Handläggare: Erik Klockare Till Titel: Exploateringsingenjör Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott E-post: Erik.klockare@norrtalje.se Försäljning av f.d. Grinds servicehus

Läs mer

Uppföljning per 2006-03-31

Uppföljning per 2006-03-31 Uppföljning per -03-31 Ekonomisk rapport Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 849. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +32 677. Nämnderna rapporterar totalt

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014 SIGNERAD 2014-03-27 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-03-27 Handläggare Mats Hansson Budgetchef mats.r.hansson@malmo.se Tjänsteskrivelse Utfallsprognos mars 2014 STK-2014-409 Sammanfattning Årets

Läs mer

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd Kvartalsrapport september med prognos 4 Barn- och utbildningsnämnd 1 Inledning Nämnderna ska enligt kommunstyrelsens anvisningar redovisa fyra budgetuppföljningar och prognoser under året. Uppföljningen

Läs mer

MÅNADSRAPPORT JULI 2013

MÅNADSRAPPORT JULI 2013 MÅNADSRAPPORT JULI 2013 Månadsrapport januari juli Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-juli visar ett överskott på 118 mkr, vilket är 33 mkr bättre

Läs mer

2013-03-22. Kommunstyrelsen. Månadsrapport februari 2013 Dnr KS/2013:54

2013-03-22. Kommunstyrelsen. Månadsrapport februari 2013 Dnr KS/2013:54 2013-03-22 Kommunstyrelsen Månadsrapport februari 2013 Dnr KS/2013:54 Ärendet Kommunstyrelsen ställer krav på information månatligen om nämndernas/kontorens och stadens resultat för perioden samt prognos

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2017

Granskning av delårsrapport 2017 www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2017 Anna Carlénius Revisionskonsult September 2017 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte och revisionsfrågor...

Läs mer

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Datum Vår beteckning REVISORERNA 2009-10-13 Rev/09066 Handläggare Direkttelefon Ert datum Er beteckning Bo H Eriksson 054-61 41 38 Landstingsfullmäktige Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Bakgrund

Läs mer

Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015

Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015 2015-04-20 KS-2015/306.182 1 (4) HANDLÄGGARE Askerud, Carina 08-535 302 83 Carina.Askerud@huddinge.se Kommunstyrelsen Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015 Förslag till beslut Budgetuppföljningen

Läs mer

Ekonomirapport 2017 efter maj månad

Ekonomirapport 2017 efter maj månad Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2017-06-15 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2017 efter maj månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda

Läs mer

1 September

1 September September 2019 2019 1 1 Sammanfattning Befolkningen uppgick efter vecka 39 till 162 728 vilket är 1 694 fler jämfört med årsskiftet. För september månad görs nu en helårsprognos och det är små förändringar

Läs mer

Dnr: Revisorerna 20/2016. Sundbybergs stad. Granskning av delårsrapport per

Dnr: Revisorerna 20/2016. Sundbybergs stad. Granskning av delårsrapport per Dnr: Revisorerna 20/2016 Sundbybergs stad Granskning av delårsrapport per 2016-08-31 Revisionsrapport 2016 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2016 Innehåll Inledning...2 Resultaträkning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Ekerö kommun Anders Hägg Marlene Bernfalk Samir Sandberg Oktober 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 3 2 Inledning 4 2.1 Bakgrund 4 2.2

Läs mer

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Dennis Hedberg Hanna Franck-Larsson Micaela Hedin Granskning av delårsrapport 2014 Bollnäs kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Syfte,

Läs mer

Ekonomirapport 2014 efter november månad

Ekonomirapport 2014 efter november månad Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2014-12-10 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2014 efter november månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda

Läs mer

Månadsrapport per oktober 2011 för Stockholms läns landsting och bolag

Månadsrapport per oktober 2011 för Stockholms läns landsting och bolag Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE LS 1111-1512 2011-12-07 9 Landstingsstyrelsen [ LANDSTINGSSTYRELSEN i! 1 H2-2Q * 007 U, _ Månadsrapport per oktober 2011 för Stockholms läns

Läs mer