Förslag till Mål och Budget för budget år 2019 och plan år inklusive ersättning till utförare samt antagande av taxor och avgifter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förslag till Mål och Budget för budget år 2019 och plan år inklusive ersättning till utförare samt antagande av taxor och avgifter"

Transkript

1 TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum Diarienummer Handläggare: Madelene Fredriksson Till Titel: Planeringschef Kommunstyrelsen E-post: Förslag till Mål och Budget för budget år 2019 och plan år inklusive ersättning till utförare samt antagande av taxor och avgifter Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår: Kommunfullmäktige att besluta: 1. Antar kommunfullmäktiges övergripande mål för enligt förslag i Mål och Budget Antar verksamhetens mål och mått för god ekonomisk hushållning enligt 3. Antar finansiella mål för god ekonomisk hushållning enligt förslag i Mål och Budget Besluta att god ekonomisk hushållning bedöms utifrån en sammanvägd bedömning av särskilt mål och särskilda mått för verksamheten och finansiella mål för god ekonomisk hushållning. 5. Fastställa nämndgemensamma internkontrollområden för år 2019 enligt förslag i Mål och Budget gällande Kommunstyrelse 6. Fastställa plan- och bygglovstaxa, timdebitering, till kronor. 7. Fastställa taxor enligt lagen om skydd mot olyckor. 8. Fastställa taxor enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor. 9. Fastställa taxor enligt lagen om skydd mot olyckor och enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor vid samordnad tillsyn. 10. Bevilja kommunstyrelsen tkr i driftbudget för år Bevilja kommunstyrelsen 200 tkr i investeringsram, avseende inventarier, för år I övrigt uppdra till kommunstyrelsen att genomföra verksamhetsplanering för nämndens verksamheter enligt gällande överförmyndaren

2 13. Bevilja överförmyndaren tkr i driftbudget för år gällande Val- och demokratinämnd 14. Bevilja val- och demokratinämndnämnden tkr i driftbudget för år Fastställa ersättning till valförrättare. gällande Kommunal Revision 16. Bevilja revisionen tkr i driftbudget för år gällande Barn- och skolnämnd 17. Fastställa avgift för förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och musikskola enligt 18. Fastställa bidragsnivåer (peng) 2019 för förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och familjefritidshem enligt 19. Fastställa bidragsnivåer (peng) 2019 för förskoleklass, grundskola, grundsärskola, tilläggsbelopp för grundsärskola och tilläggsbelopp för skolbarnsomsorg enligt 20. Fastställa ersättningsnivå för musikskola 2019 enligt förslag i Mål och Budget Fastställa ersättningsnivå för självskjuts med båt 2019 enligt förslag i Mål och Budget Bevilja barn- och skolnämnden tkr i driftbudget för år Bevilja barn- och skolnämnden tkr i investeringsram för år I övrigt uppdra till barn- och skolnämnden att genomföra verksamhetsplanering för nämndens verksamheter enligt gällande Utbildningsnämnd 25. Fastställa bidragsnivåer (programpeng) för introduktionsprogram och tilläggsbelopp för gymnasiesärskola enligt 26. Fastställa bidragsnivåer (programpeng) enligt KSL:s rekommendationer och enligt 27. Bevilja utbildningsnämnden tkr i driftbudget år Bevilja utbildningsnämnden tkr i investeringsram för år I övrigt uppdra till utbildningsnämnden att genomföra verksamhetsplanering för nämndens verksamheter enligt gällande Bygg- och miljönämnd 30. Fastställa taxor enligt miljöbalken, lagen om offentlig kontroll av livsmedel, strålskyddsförordningen och lag om skydd mot internationella hot mot människors hälsa samt plan- och bygglovstaxa.

3 Nuvarande taxor ska upphöra att gälla Bevilja bygg- och miljönämnden tkr i driftbudget för år Bevilja bygg- och miljönämnden 400 tkr i investeringsram för år I övrigt uppdra till bygg- och miljönämnden att genomföra verksamhetsplanering för nämndens verksamheter enligt gällande Kultur- och fritidsnämnd 34. Fastställa avgifter år 2019 för bad, simundervisning, lokalhyra, biblioteksverksamhet, lotteritillstånd, museum och konsthall samt för Ung fritid. 35. Bevilja kultur- och fritidsnämnden tkr i driftbudget år Bevilja kultur- och fritidsnämnden 400 tkr i investeringsram för år I övrigt uppdra till kultur- och fritidsnämnden att genomföra verksamhetsplanering för nämndens verksamheter enligt gällande Socialnämnd 38. Fastställa avgifter år 2019 för serveringstillstånd, tillsynsavgifter, påminnelseavgifter och kunskapsprov enligt 39. Fastställa egenavgift för besök hos familjerådgivning år Bevilja socialnämnden tkr i driftbudget år Bevilja socialnämnden 200 tkr i investeringsram år I övrigt uppdra till Socialnämnden att genomföra verksamhetsplanering för nämndens verksamheter enligt gällande Teknik- och klimatnämnden 43. Fastställa avfalls- och VA-taxa år Bevilja teknik- och klimat tkr i driftbudget för år Bevilja teknik- och klimatnämnden 200 tkr i investeringsram år I övrigt uppdra till teknik- och klimatnämnden att genomföra verksamhetsplanering för nämndens verksamheter enligt 47. Av kommunfullmäktige antagna taxor för hamn, upplåtelse av offentlig plats, parkeringsgarage, felparkeringsavgift ska gälla. gällande Kommunalförbundet Sjukvård- och omsorg i Norrtälje 48. Fastställa avgifter för omvårdnad och övriga avgifter enligt förslag i Mål och Budget Bevilja Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje tkr i medlemsavgift år 2019.

4 50. I övrigt uppdra till Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje att genomföra verksamhetsplanering för förbundets verksamheter enligt förslag i Mål och Budget Övrigt 51. Fastställa resultatbudget för år 2019 inklusive plan för år för Norrtälje kommun enligt 52. Fastställa balansbudget år 2019 inklusive plan för år för Norrtälje kommun enligt 53. Fastställa finansieringsbudget/kassaflödesanalys för 2019 inklusive plan för år enligt 54. Fastställa investeringsram för år enligt förslag i Mål och Budget Bevilja kommunstyrelsen att besluta om tkr investeringsram för år 2019, kommunstyrelsen anslag för investeringar. 56. Uppdra till kommunstyrelsen att genom dess kommunstyrelsekontor göra korrigeringar i budgetmaterialet av teknisk karaktär. 57. Anta förslag till Mål och Budget Norrtälje kommunhuskoncernen ska under perioden lämna utdelning till Norrtälje kommun på minst tkr årligen under förutsättning att det ryms inom reglerna i aktiebolagslagen. 59. Norrtälje Kommunhus AB:s borgensavgift till Norrtälje kommun är 1 %. 60. Internbanken ska generellt lägga 1,1 procentenheter till den genomsnittliga räntan vid utlåning till dotterbolagen. För Roslagsbostäder gäller 0,9 procentenheter för lån för befintliga fastigheter. För den nyproduktion som sker och har skett sedan 2014 gäller 0,7 procent för Roslagsbostäder och Campus. 61. Fastställa internräntan till 1,5 %. Kommunstyrelsen föreslås besluta: 1. Anta personalmål och mått för enligt 2. Anta mått avseende jämställdhet enligt förslag i Mål och Budget

5 Sammanfattning av tjänsteutlåtandet 10 Norrtälje kommun verkar för en god och hållbar ekonomisk, social, ekologisk och demokratisk utveckling som kommer hela kommunen och alla dess invånare till del. Detta skapar förutsättningar för en offentlig service som är tillgänglig, håller hög kvalitet och erbjuder invånarna valfrihet och goda påverkansmöjligheter. Alla invånare, oavsett bakgrund eller livssituation, ska ges förutsättningar att kunna leva ett gott liv. Prioriterade målområden är: Barn och ungas framtid En trygg kommun för alla Hållbar tillväxt och utveckling Kommunkoncernen: Norrtälje kommun, Roslagsbostäder, Norrtälje Energi och Campus Roslagen, samt koncernen Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje, arbetar i samverkan för ökad samhällsnytta. Norrtälje kommun ska vara en sammanhållen kommun. Det innebär att hela kommunen ska växa med vision och värdegrund som plattform. Resultatbudgeten för planeringsperioden görs inom en budget i balans, med oförändrad skattesats. Resultatnivån uppgår till cirka 70 mnkr respektive år. Verksamheterna tillförs i snitt 105 mnkr per år, 3,2 %. Avskrivningar och finansnetto ökar med 23 mnkr per år. Skatteintäkter och statsbidrag ökar med i snitt 133 mnkr per år. Förändringar per nämnd redovisas även i särskilda nämndavsnitt. Satsningar och prioriteringar inom budgeten är bland annat: Invånarna ska känna ökad trygghet Åtgärder för att stärka skolan Stadsarkitekt Lokal utvecklingspeng för att stärka det lokala utvecklingsarbetet Infrastruktur Satsning på museum Hoppgrop Rolagsskolan Cykelvägar för landsbygden Arbetsmarknadsinsatser från försörjningsstöd till jobb och utbildning Nya digitala lösningar Spontanidrottsplatser Byggnation av förskolor och skolor av privata entreprenörer Förstärkning av det fria skolvalet Framtagande av och markanvisningstävlingar för alternativa boendeformer (SÄBO, trygghetsbo- ende, mellanboende) för seniorer Förbättrat företagsklimat och regelförenklingsarbete Inrätta Färsna gård som naturreservat Införa kultur- och fritidscheck för ungdomar Erbjuda alternativ till enbart musikundervisning på Kulturskolan Utökad bredbandsutbyggnad, genom Norrtelje Energi och i samverkan med andra marknadsaktörer Framtagande av nya kommunala riktlinjer för byggrätter färre regleringar av byggnadstyp och procentandel av fastighet som får bebyggas ska anges som norm Miljöcertifiering av kommunen Inventering av försäljningsoch byggklar mark Industrimark Stimulera fler att montera solfångare eller solceller Anta en handlingsplan för integration.

6 Sid 7 av 6 Bakgrund Mål och budget är kommunfullmäktiges övergripande styrdokument för planering och styrning av kommunen och dess verksamheter. I Mål och Budget fastställs övergripande mål för kommunen samt hur kommunens samlade resurser ska prioriteras mellan olika nämnder och verksamheter. Samberedning Samtliga nämnder är involverade i arbetet med Mål och Budget enligt gällande styr- och ledningsprocess. Lagkrav Kommunallag Ekonomiska konsekvenser I Mål och Budget fastställs hur kommunens samlade resurser ska prioriteras mellan olika nämnder och verksamheter. Tidplaner Kommunens verksamhet följs upp kontinuerligt genom månads- och delårsrapportering samt årsredovisning. Uppföljning sker genom revisorernas granskning. Uppföljningen är viktig för att se att den förda politiken får genomslag och att kommunens resurser används effektivt. Ulla-Marie Hellenberg Kommundirektör Kommunstyrelsekontoret Madelene Fredriksson Planeringschef Kommunstyrelsekontoret Bilagor Mål och Budget för budget år 2019 och plan år inklusive ersättning till utförare samt antagande av taxor och avgifter. Bilaga 1, Taxa miljöbalken 2019 Bilaga 2, PBL-taxa 2019 Bilaga 3, Taxa livsmedel 2019 Bilaga 4, Taxa enligt skydd mot internationella hot mot människors hälsa Bilaga 5, Taxa inom strålskyddslagens område Bilaga 6, Avgifter inom kultur- och fritidsverksamhet Bilaga 7, Inledning till förändrad VA-taxa Bilaga 8, VA-taxa 2019 Bilaga 9, VA-taxa jämförelse strukturförändring Bilaga 10, Inledning till avfallstaxa Bilaga 11, Avfallstaxa 2019 POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX E - POST Box 802, Norrtälje Estunavägen norrtalje.se KONTAKTCENTER

Förslag till Mål och Budget för budget år 2018 och plan år inklusive ersättning till utförare samt antagande av taxor och avgifter

Förslag till Mål och Budget för budget år 2018 och plan år inklusive ersättning till utförare samt antagande av taxor och avgifter 2017-10-23 Sid 1 av 8 Handläggare: Madelene Fredriksson Till Titel: Planeringschef Kommunstyrelsens arbetsutskott E-post: Madelene.fredriksson@norrtalje.se Förslag till Mål och Budget 2018-2020 för budget

Läs mer

Verksamhetsplan & budget med taxor för 2019

Verksamhetsplan & budget med taxor för 2019 12(44) 172 Dnr 2018-002046 041 Verksamhetsplan & budget 2019-2021 med taxor för 2019 Beslut föreslår: Kommunfullmäktige beslutar: 1. Antar kommunfullmäktiges övergripande mål för 2019-2021 enligt förslag

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktiges sammanträde den 6 november 2017, kl

Arbetsordning för kommunfullmäktiges sammanträde den 6 november 2017, kl Arbetsordning för kommunfullmäktiges sammanträde den 6 november 2017, kl. 09.00 Allmänpolitisk budgetdebatt Gruppledarna kommenterar förslaget 5 minuter var Ulrika Falk (S) Anders Olander (C) Ingrid Landin

Läs mer

Förslag till Mål och Budget för budget år 2017 och plan år inklusive ersättning till utförare samt antagande av taxor och avgifter

Förslag till Mål och Budget för budget år 2017 och plan år inklusive ersättning till utförare samt antagande av taxor och avgifter Handläggare: Madelene Fredriksson Telefon: 0176-711 51 E-post: madelene.fredriksson@norrtalje.se Dnr: Till Kommunstyrelsens arbetsutskott Förslag till Mål och Budget för budget år 2017 och plan år 2018-2019

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktiges sammanträde den 7 november 2016, kl

Arbetsordning för kommunfullmäktiges sammanträde den 7 november 2016, kl Arbetsordning för kommunfullmäktiges sammanträde den 7 november 2016, kl. 09.00 Allmänpolitisk budgetdebatt Gruppledarna kommenterar förslaget 5 minuter var Ulrika Falk (S) Berit Jansson (C) Ingrid Landin

Läs mer

Delårsrapport 2 per augusti år 2017 för Norrtälje kommun, Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, Tiohundra AB samt Norrtälje kommunhus AB

Delårsrapport 2 per augusti år 2017 för Norrtälje kommun, Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, Tiohundra AB samt Norrtälje kommunhus AB 2017-10-16 KS 17-1456 Sid 1 av 5 Handläggare: Håkan Wahlgren Till Titel: Controller Kommunstyrelsens arbetsutskott E-post: hakan.wahlgren@norrtalje.se Delårsrapport 2 per augusti år 2017 för Norrtälje

Läs mer

Årsredovisning 2016 för Norrtälje kommun och Norrtälje kommunkoncern samt utdelning från de kommunala bolagen

Årsredovisning 2016 för Norrtälje kommun och Norrtälje kommunkoncern samt utdelning från de kommunala bolagen 2017-03-26 Sid 1 av 6 Handläggare: Håkan Wahlgren Till Titel: Controller Kommunstyrelsens arbetsutskott E-post: Hakan.wahlgren@norrtalje.se Årsredovisning 2016 för Norrtälje kommun och Norrtälje kommunkoncern

Läs mer

Månadsrapport per maj 2018 för kommun och bolag

Månadsrapport per maj 2018 för kommun och bolag 2018-06-18 KS 18-1241 Sid 1 av 6 Handläggare: Håkan Wahlgren Till Titel: Koncerncontroller Kommunstyrelsens arbetsutskott E-post: Hakan.wahlgren@norrtalje.se Månadsrapport per maj 2018 för kommun och bolag

Läs mer

Årsredovisning 2017 för Norrtälje kommun och Norrtälje kommunkoncern samt utdelning från de kommunala bolagen

Årsredovisning 2017 för Norrtälje kommun och Norrtälje kommunkoncern samt utdelning från de kommunala bolagen Sid 1 av 6 Handläggare: Håkan Wahlgren Till Titel: Koncerncontroller Kommunstyrelsens arbetsutskott E-post: Hakan.wahlgren@norrtalje.se Årsredovisning 2017 för Norrtälje kommun och Norrtälje kommunkoncern

Läs mer

Delårsrapport 1 per mars 2017 för kommun och bolag

Delårsrapport 1 per mars 2017 för kommun och bolag TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-05-15 Handläggare: Håkan Wahlgren Telefon: 0176-712 60 E-post: hakan.wahlgren@norrtalje.se Till Kommunstyrelsens arbetsutskott Delårsrapport 1 per mars 2017 för kommun och bolag Förslag

Läs mer

Delårsrapport 1 per mars 2018 för kommun och bolag

Delårsrapport 1 per mars 2018 för kommun och bolag Sid 1 av 7 Handläggare: Håkan Wahlgren Till Titel: Koncerncontroller Kommunstyrelsens arbetsutskott E-post: Hakan.wahlgren@norrtalje.se Delårsrapport 1 per mars 2018 för kommun och bolag Förslag till beslut

Läs mer

Månadsrapport per februari 2017 för kommun och bolag

Månadsrapport per februari 2017 för kommun och bolag 2017-03-31 Sid 1 av 6 Handläggare: Håkan Wahlgren Till Titel: Controller Kommunstyrelsens arbetsutskott E-post: Hakan.wahlgren@norrtalje.se Månadsrapport per februari 2017 för kommun och bolag Förslag

Läs mer

Månadsrapport per oktober 2016 för kommun och bolag

Månadsrapport per oktober 2016 för kommun och bolag TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-12-14 Handläggare: Håkan Wahlgren Tel: 0176-712 60 E-post: hakan.wahlgren@norrtalje.se Till Kommunstyrelsens arbetsutskott Månadsrapport per oktober 2016 för kommun och bolag Förslag

Läs mer

Månadsrapport per februari 2016 för kommun och bolag

Månadsrapport per februari 2016 för kommun och bolag TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-04-04 Handläggare: Håkan Wahlgren Tel: 0176-712 60 E-post: hakan.wahlgren@norrtalje.se Till Kommunstyrelsens arbetsutskott Månadsrapport per februari 2016 för kommun och bolag Förslag

Läs mer

Månadsrapport per maj 2016 för kommun och bolag

Månadsrapport per maj 2016 för kommun och bolag TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-08-12 Handläggare: Håkan Wahlgren Tel: 0176-712 60 E-post: hakan.wahlgren@norrtalje.se Till Kommunstyrelsens arbetsutskott Månadsrapport per maj 2016 för kommun och bolag Förslag

Läs mer

Mål och budget samt fastställande av skattesats för 2018

Mål och budget samt fastställande av skattesats för 2018 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Ahrgren Maria Hägglund Ola Opard Ylva Datum 2017-10-17 Diarienummer KSN-2016-2268 Kommunstyrelsen Mål och budget 2018-2020 samt fastställande av skattesats för 2018 Förslag

Läs mer

Norrtälje kommuns politiska organisation

Norrtälje kommuns politiska organisation Norrtälje kommuns politiska organisation 2015-2018 Kommunrevision (5) Valberedning (9) Överförmyndare Kommunfullmäktige (61+34) Norrtälje kommunhus AB Campus Roslagen AB (7) Norrtälje Sportcentrum AB (7)

Läs mer

Per Nordenstam, kommundirektör Tommie Eriksson, vice kommundirektör Eva Kutscher, nämndsekreterare Mikael Forssander, sekreterare

Per Nordenstam, kommundirektör Tommie Eriksson, vice kommundirektör Eva Kutscher, nämndsekreterare Mikael Forssander, sekreterare 1(26) Plats och tid Kommunhuset Ankaret, klockan 17.00-17.48 ande Ledamöter Ulrika Falk (S), ordförande Olle Jansson (S) Berit Jansson (C) Ingrid Landin (MP) Kjell Jansson (M) Bino Drummond (M) Karin Karlsbro

Läs mer

Reglemente för planering, styrning och uppföljning av verksamhet och ekonomi i Norrtälje kommun

Reglemente för planering, styrning och uppföljning av verksamhet och ekonomi i Norrtälje kommun 2015-11-02 Reglemente för planering, styrning och uppföljning av verksamhet och ekonomi i Norrtälje kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015-xx-xx. Ersätter reglemente för planering, styrning och uppföljning

Läs mer

Norrtälje kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 10 december 2018 kl i Sportcentrum, Gustaf Adolfs väg 53, Norrtälje

Norrtälje kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 10 december 2018 kl i Sportcentrum, Gustaf Adolfs väg 53, Norrtälje 1 Norrtälje kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 10 december 2018 kl 09.00 i Sportcentrum, Gustaf Adolfs väg 53, Norrtälje Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Allmänheten är därför välkomna

Läs mer

Förslag till Ekerö kommuns driftbudget 2019 med inriktning för och investeringsbudget 2019 med inriktning Dnr KS18/12

Förslag till Ekerö kommuns driftbudget 2019 med inriktning för och investeringsbudget 2019 med inriktning Dnr KS18/12 Katinka Madsen 08-124 57 181 katinka.madsen@ekero.se Kommunstyrelsen Förslag till Ekerö kommuns driftbudget 2019 med inriktning för 2020 2021 och investeringsbudget 2019 med inriktning 2020 2023 Dnr KS18/12

Läs mer

Kommunkansliet, kommunstyrelsekontoret

Kommunkansliet, kommunstyrelsekontoret 1(79) Plats och tid Norrtäljesalen, måndagen den 23 oktober 2017 kl 18:00-19:35 ande Ledamöter Ulrika Falk (S), ordförande Olle Jansson (S) Hanna Stymne Bratt (S) Alexander Srndovic (S) Margareta Lundgren

Läs mer

Antagande av avfallsplan

Antagande av avfallsplan 2018-08-24 KS 18-1171 Sid 1 av 5 Handläggare: Mattias Andersson Till Titel: Projektledare Kommunstyrelsen E-post: Mattias.andersson@norrtalje.se Antagande av avfallsplan 2018-2021 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Riktlinjer för huvudmannaskap för allmän plats

Riktlinjer för huvudmannaskap för allmän plats 2017-08-24 KS 17-896.259 Sid 1 av 5 Handläggare: Olof Johansson och Anton Tornkvist Till Titel: Översiktsplanerare Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott E-post: olof.johansson@norrtalje.se, anton.tornkvist@norrtalje.se

Läs mer

Antagande av Aktualitetsprövning av Översiktsplan 2040 och uppdrag att ta fram Översiktsplan 2050 för Norrtälje kommun

Antagande av Aktualitetsprövning av Översiktsplan 2040 och uppdrag att ta fram Översiktsplan 2050 för Norrtälje kommun 2018-02-16 KS 17-641 Sid 1 av 6 Handläggare: Olof Johansson Till Titel: Översiktsplanerare Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott E-post: olof.johansson@norrtalje.se Antagande av Aktualitetsprövning

Läs mer

Kommunen följer väl finanspolicyn och nedan presenteras de riktlinjer som kommunen har att rätta sig efter enligt beslutad finanspolicy.

Kommunen följer väl finanspolicyn och nedan presenteras de riktlinjer som kommunen har att rätta sig efter enligt beslutad finanspolicy. Finansrapport 2018-03-31 Finansrapport per 2018-03-31 Finansrapporten redovisar bland annat kommunens likvida ställning och interbankens lån med kapital- och bindningstid samt genomsnittlig ränta. Eftersom

Läs mer

ÅRSREDOVISNING i korthet VAD ÄR GISLAVEDS KOMMUN? SUCCÉ FÖR KVÄLLSÖPPET BIBLIOTEK I SMÅLANDSSTENAR UPPRUSTAT HÖRSJÖBAD

ÅRSREDOVISNING i korthet VAD ÄR GISLAVEDS KOMMUN? SUCCÉ FÖR KVÄLLSÖPPET BIBLIOTEK I SMÅLANDSSTENAR UPPRUSTAT HÖRSJÖBAD ÅRSREDOVISNING 2018 i korthet VAD ÄR GISLAVEDS KOMMUN? SUCCÉ FÖR KVÄLLSÖPPET BIBLIOTEK I SMÅLANDSSTENAR Vi är snart 30 000 invånare. Vi har ett aktivt kultur- och föreningsliv. I kommunen finns mer än

Läs mer

Kommunen följer väl finanspolicyn och nedan presenteras de riktlinjer som kommunen har att rätta sig efter enligt beslutad finanspolicy.

Kommunen följer väl finanspolicyn och nedan presenteras de riktlinjer som kommunen har att rätta sig efter enligt beslutad finanspolicy. Finansrapport 2018-08-31 Finansrapport per 2018-08-31 Finansrapporten redovisar bland annat kommunens likvida ställning och interbankens lån med kapital- och bindningstid samt genomsnittlig ränta. Eftersom

Läs mer

Författningssamlingen. Innehållsförteckning. Del 1 Föreskrifter tillgängliggjorda i enlighet med 3 kap 30 kommunallagen

Författningssamlingen. Innehållsförteckning. Del 1 Föreskrifter tillgängliggjorda i enlighet med 3 kap 30 kommunallagen Författningssamlingen Innehållsförteckning Del 1 Föreskrifter tillgängliggjorda i enlighet med 3 kap 30 kommunallagen A Arbetsordning för kommunfullmäktige i Lomma Kommun A Arbetsordning för kommunfullmäktige

Läs mer

Taxa för Bygg- och miljönämndens ärenden enligt planoch bygglagen och mät- och karttaxa - revidering

Taxa för Bygg- och miljönämndens ärenden enligt planoch bygglagen och mät- och karttaxa - revidering TJÄNSTEUTLÅTANDE Handläggare: Fredrik Cederblom, Chefsjurist Telefon: 0176-716 61 E-post: fredrik.cederblom@norrtalje.se Dnr: KS 2016-345 Till Kommunstyrelsens arbetsutskott Taxa för Bygg- och miljönämndens

Läs mer

Försäljning av f.d. Grinds servicehus

Försäljning av f.d. Grinds servicehus 2017-08-09 KS16-1920 Sid 1 av 6 Handläggare: Erik Klockare Till Titel: Exploateringsingenjör Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott E-post: Erik.klockare@norrtalje.se Försäljning av f.d. Grinds servicehus

Läs mer

Investering 2017 Infrastrukturutbyggnad gällande gator och VA för Görla 8:1, Nya Brandstationen m.fl.

Investering 2017 Infrastrukturutbyggnad gällande gator och VA för Görla 8:1, Nya Brandstationen m.fl. 2017-02-23 2017-340 Sid 1 av 6 Handläggare: Ulrika Österberg Till Titel: Projektledare, VA Kommunstyrelsens arbetsutskott E-post: ulrika.osterberg@norrtalje.se Investering 2017 Infrastrukturutbyggnad gällande

Läs mer

Vad har dina skattepengar använts till?

Vad har dina skattepengar använts till? Vad har dina skattepengar använts till? Jan Bohman (s) kommunstyrelsens ordförande Åsa Granat kommundirektör Kommunens organisation Kommunfullmäktige Värdegrundsberedning Barn och bildningsnämnd Fritidsnämnd

Läs mer

Förslag till antagande av ny avfallsplan för Norrtälje kommun

Förslag till antagande av ny avfallsplan för Norrtälje kommun TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-12-07 Handläggare: Jan Paymer, tf. renhållningschef Telefon: 0176-716 97 E-post: jan.paymer@norrtalje.se Dnr: Till kommunstyrelsens arbetsutskott Förslag till antagande av ny avfallsplan

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Mikael Forssander. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Mikael Forssander. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(66) Plats och tid Norrtäljesalen, måndagen den 24 oktober 2016 kl 18:00-20:15 ande Ledamöter Ulrika Falk (S) Olle Jansson (S) Hanna Stymne Bratt (S) Lenneke Sundblom (S), tjg. ersättare Margareta Lundgren

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Älvdalens kommun. Årsredovisning Populärutgåva

Älvdalens kommun. Årsredovisning Populärutgåva Älvdalens kommun Årsredovisning 2017 Populärutgåva Utmaningar för kommunen men fortsatt stark framtidstro 2017 blev för Älvdalens kommun ett relativt lugnt år med både roliga och mindre roliga händelser.

Läs mer

Riktlinjer för God ekonomisk hushållning

Riktlinjer för God ekonomisk hushållning Riktlinjer för God ekonomisk hushållning Antagna av KF 2013-11-19 107 2016-11-15 xx Maria Åhström 2016-10-20 Kommunstyrelsens förvaltning Bakgrund Enligt kommunallagen 8 kap 1 ska kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Sammanträdet öppnas: Ärenden: Kungörelse/underrättelse. Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18.

Sammanträdet öppnas: Ärenden: Kungörelse/underrättelse. Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18. Kungörelse/underrättelse Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18.30, i Lindberghallen, Djurås. Sammanträdet öppnas: Upprop Val av justerare, plats och tid

Läs mer

Kommunen följer väl finanspolicyn och nedan presenteras de riktlinjer som kommunen har att rätta sig efter enligt beslutad finanspolicy.

Kommunen följer väl finanspolicyn och nedan presenteras de riktlinjer som kommunen har att rätta sig efter enligt beslutad finanspolicy. Finansrapport Bilaga 3 2017-08-31 Finansrapport delår 2 2017 Finansrapporten redovisar bland annat kommunens likvida ställning och interbankens lån med kapital- och bindningstid samt genomsnittlig ränta.

Läs mer

Jan Runesten (M) Sivert Åkerljung (KD) Gunilla Lindberg (L) Hanna Svensson (S) (2:e vice ordförande) Ulrika Sandin (MP) Solveig Brunstedt (C)

Jan Runesten (M) Sivert Åkerljung (KD) Gunilla Lindberg (L) Hanna Svensson (S) (2:e vice ordförande) Ulrika Sandin (MP) Solveig Brunstedt (C) Sammansträdesprotokoll Plats och tid Prologen kl. 13:00-14:15 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Adam Reuterskiöld (M) (ordförande) Jan Runesten (M) Sivert Åkerljung (KD) Gunilla Lindberg (L) Hanna

Läs mer

Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat

Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat Datum 2015-09-29 Handläggare Jan Öhlin Direkttelefon 0380-51 88 61 E-postadress jan.ohlin@nassjo.se Kommunstyrelsen Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat Sammanfattning

Läs mer

Plan- och bygglovstaxa samt mät- och karttaxa för Norrtälje kommun

Plan- och bygglovstaxa samt mät- och karttaxa för Norrtälje kommun TJÄNSTEUTLÅTANDE Olivera Boljanovic 1:e planarkitekt Telefon: 0176-712 09 E-post: olivera.boljanovic@norrtalje.se Dnr 2016-345.206 Till Kommunstyrelsens arbetsutskott Plan- och bygglovstaxa samt mät- och

Läs mer

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag 2015-2018 Uppsala är en bra stad att bo och leva i, men: Stora grupper i förskola och skola Segregation Bostadsbrist Arbetslöshet hög konkurrens om

Läs mer

Godkännande av markanvisningsavtal avseende del av Tälje 2:103 i Norrtälje stad

Godkännande av markanvisningsavtal avseende del av Tälje 2:103 i Norrtälje stad 2017-02-13 2017-342 Sid 1 av 6 Handläggare: Matilda Johansson Till Titel: Exploateringsingenjör Kommunstyrelsens arbetsutskott E-post: Matilda.johansson2@norrtalje.se Godkännande av markanvisningsavtal

Läs mer

Uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021

Uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021 DANDERYDS KOMMUN Majoritetsförslag 1 (7) Kommunstyrelsen Uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021 Majoriteten har tagit fram ett inriktningsförslag

Läs mer

Planeringsförutsättningar Vår värld

Planeringsförutsättningar Vår värld Planeringsförutsättningar Vår värld Folkmängd 31 december 2016 Riket Män Ålder 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 Kvinnor 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 % % 2018-04-23 2 Befolkningsförändring

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Ägardirektiv för Sundbybergs stadshus AB och dess dotterbolag 1

Ägardirektiv för Sundbybergs stadshus AB och dess dotterbolag 1 Ägardirektiv för Sundbybergs stadshus AB och dess dotterbolag 1 1 Antagen på kommunfullmäktiges sammanträde den 26 september 2011, 270 och fastställt på bolagsstämman den 25 november 2011. 1 Ägardirektiv

Läs mer

Älvdalens kommun. Årsredovisning Populärutgåva

Älvdalens kommun. Årsredovisning Populärutgåva Älvdalens kommun Årsredovisning 2018 Populärutgåva Kommunen har stor utvecklingspotential och fortsätter blicka framåt Vi lägger nu verksamhetsåret 2018 till handlingarna och konstaterar att det varit

Läs mer

Sundbybergs stads budget 2016 med plan för

Sundbybergs stads budget 2016 med plan för 2015-10-16 1 (5) Kommunstyrelsen Sundbybergs stads budget 2016 med plan för 2017-2018 Beslutsunderlag Grundskole- och gymnasienämndens protokoll den 6 oktober 2015 74 samt förvaltningens skrivelse den

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2017-2019 Budget 2017 Överförmyndarnämnden Budgetberedningens förslag till Kommunstyrelsen Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen -----------------------------------------------------------------

Läs mer

Investering Ombyggnation av Räfsnäs hamn

Investering Ombyggnation av Räfsnäs hamn TJÄNSTEUTLÅTANDE Handläggare: Erik Klockare, exploateringsingenjör Telefon: 0176-715 80 E-post: erik.klockare@norrtalje.se Dnr: KS 16-1483 Till Kommunstyrelsens arbetsutskott Investering 2017 - Ombyggnation

Läs mer

Nämndernas verksamhetsberättelser 2017

Nämndernas verksamhetsberättelser 2017 Tjänsteskrivelse 1 (5) Kommunledningsförvaltningen Linda Svensson 2018-03-19 Dnr KS 2018-170 Kommunstyrelsen Nämndernas verksamhetsberättelser 2017 Förslag till kommunstyrelsens beslut 1. Nämndernas förslag

Läs mer

Sören Fredriksson, t.f. kommundirektör Fredrik Cederblom, t.f. kanslichef Mikael Forssander, sekreterare Madelene Fredriksson, koncerncontroller 178

Sören Fredriksson, t.f. kommundirektör Fredrik Cederblom, t.f. kanslichef Mikael Forssander, sekreterare Madelene Fredriksson, koncerncontroller 178 1(37) Plats och tid Kommunhuset Ankaret i Norrtälje, kl. 09.40-11.44 ande Ledamöter Ulrika Falk (S), ordförande, 178-198 Olle Jansson (M) Berit Jansson (C), ordförande 199 Ingrid Landin (MP) Kjell Jansson

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Tilläggsbudget för år 2015

Tilläggsbudget för år 2015 2014-11-21 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2014/240-241 Kommunstyrelsen för år 2015 Förslag till beslut Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att Nacka kommun ska ingå avtal om överlåtelse av

Läs mer

Ark1. Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75%

Ark1. Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75% EVP 2017-2019 MED BUDGET 2017 Kommunfullmäktiges beslut 2015-11-26 nettokostnadsram för respektive nämnd/verksamhet -=ökad nettokostnad, +=minskad nettokostnad i förhållande till senast beslutade ram,

Läs mer

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Inger Lundh Jansson (MP), ersättare Bino Drummond (M) Inger Nordqvist (M), ersättare

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Inger Lundh Jansson (MP), ersättare Bino Drummond (M) Inger Nordqvist (M), ersättare 1(13) Plats och tid Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 13.00-14.10 ande Ledamöter Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Inger Lundh Jansson (MP), ersättare

Läs mer

Ekonomirapport 2016 efter mars månad

Ekonomirapport 2016 efter mars månad Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2016-04-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2016 efter mars månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2019-2021 2019 ARVIKA STADSHUS AB /Moderbolaget/ ARVIKA LOKAL OCH MARK AB FASTIGHETS AB NYA ARVIKA GJUTERI Innehåll Kommunövergripande styrning erings- och uppföljningsprocessen -------------------------------------------------------------------

Läs mer

Finansieringsrisk Max 40 % låneförfall inom 12 månader (kapitalbindning) 39,5 % Motpartsrisk Godkända upplåningsformer Godkända motparter

Finansieringsrisk Max 40 % låneförfall inom 12 månader (kapitalbindning) 39,5 % Motpartsrisk Godkända upplåningsformer Godkända motparter Bilaga 2 Finansrapport för helåret 2016 Finansrapporten redovisar bland annat kommunens likvida ställning och interbankens lån med kapital- och bindningstid samt genomsnittliga ränta. Eftersom kommunen

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

Riktlinjer och mål (ägardirektiv) för Alvesta Energi AB

Riktlinjer och mål (ägardirektiv) för Alvesta Energi AB Riktlinjer och mål (ägardirektiv) för Alvesta Energi AB För Alvesta Energi AB inklusive dotterbolaget Alvesta Elnät AB, nedan kallat bolaget, gäller följande direktiv antagna den 24 november 2015 av styrelsen

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling.

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle, där medborgaren

Läs mer

Investering 2018 införande av parkeringsavgift, zonindelning och tidsreglering

Investering 2018 införande av parkeringsavgift, zonindelning och tidsreglering 2018-02-20 KS 2018-297 Sid 1 av 5 Handläggare: Markus Walestrand Till Titel: Trafikingenjör Kommunstyrelsens arbetsutskott E-post: markus.walestrand@norrtalje.se Investering 2018 införande av parkeringsavgift,

Läs mer

Ändring i handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde

Ändring i handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde o Österåker Österåkers kommun Kommunkansliet Datum: -10-20 Ärende/nr: Till ledamöter och ersättare i Kommunstyrelsen Ändring i handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde -10-21 Bifogar ändringar i handlingar

Läs mer

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017 Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Utmaningar som bakgrund till prioriteringarna Arbetslösheten ligger fast på

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos Missiv 1(3) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2019-05-16 KS/2019:5 Handläggare Stefan Knutsson Tfn 0142-858 83 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2019-04-30 Sammanfattning Budgeterat resultat

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och skolnämndens arbetsutskott 2011-08-29 Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Fregatten, Norrtälje kommunala vuxenutbildning (NKV) Astrid Lindgrens gata 2, Nordrona, Norrtälje kl 13:00-13:30

Läs mer

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar

Läs mer

Vision Kristinehamn 2030 den vänliga och nyskapande skärgårdskommunen. Näringsliv. Infrastruktur. Välfärd. Vardagsliv. 15 år

Vision Kristinehamn 2030 den vänliga och nyskapande skärgårdskommunen. Näringsliv. Infrastruktur. Välfärd. Vardagsliv. 15 år 15 år Vision 2030 Kristinehamn 2030 den vänliga och nyskapande skärgårdskommunen Prioriterade områden 5 års period Vardagsliv Boende, fritid, kultur, miljö Välfärd Vård, utbildning, omsorg Näringsliv Företagande,

Läs mer

Information inför mål och budget om nämndernas och Nacka vatten och avfall ABs förslag till taxor

Information inför mål och budget om nämndernas och Nacka vatten och avfall ABs förslag till taxor 2017-09-27 1 (5) Bilaga 1 KFKS 2017/19 Kommunstyrelsens arbetsutskott Information inför mål och budget 2018-2020 om nämndernas och Nacka vatten och avfall ABs förslag till taxor Ärendet Nämndernas förslag

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

Särskild medlemsinsats för år 2016 till Kommuninvest. Kommunstyrelsen beslutar föreslå att kommunfullmäktige beslutar:

Särskild medlemsinsats för år 2016 till Kommuninvest. Kommunstyrelsen beslutar föreslå att kommunfullmäktige beslutar: TJÄNSTEUTLÅTANDE Handläggare: Björn Wallgren, Finanscontroller Telefon: 0176-28 42 16 E-post: bjorn.wallgren@norrtalje.se Dnr: Till Kommunstyrelsens arbetsutskott Särskild medlemsinsats för år 2016 till

Läs mer

Delårsrapport för Linköpings kommun per den 31 augusti med prognos för helår 2017

Delårsrapport för Linköpings kommun per den 31 augusti med prognos för helår 2017 Tjänsteskrivelse 1 (7) Kommunledningsförvaltningen Birgitta Hammar 2017-10-04 Dnr KS 2017-821 Kommunstyrelsen Delårsrapport för Linköpings kommun per den 31 augusti med prognos för helår 2017 Förslag till

Läs mer

Förvaltningen presenterar ett budgetförslaget för år 2017 som för 2017 uppgår till 852,3 miljoner kronor.

Förvaltningen presenterar ett budgetförslaget för år 2017 som för 2017 uppgår till 852,3 miljoner kronor. 1(5) Utbildningsnämnden Budget 2017 Ärendet Förvaltningen presenterar ett budgetförslaget för år 2017 som för 2017 uppgår till 852,3 miljoner kronor. Förslaget utgår från kommunstyrelsens direktiv och

Läs mer

Finansieringsrisk Max 40 % låneförfall inom 12 månader (kapitalbindning) 36 % Motpartsrisk Godkända upplåningsformer Godkända motparter

Finansieringsrisk Max 40 % låneförfall inom 12 månader (kapitalbindning) 36 % Motpartsrisk Godkända upplåningsformer Godkända motparter Finansrapport Bilaga 2 2016-05-0226 Finansrapport delår 2 2016 Finansrapporten redovisar bland annat kommunens likvida ställning och interbankens lån med kapital- och bindningstid samt genomsnittliga ränta.

Läs mer

Trollhättan så användes dina pengar

Trollhättan så användes dina pengar Trollhättan 2016 så användes dina pengar Trollhättan fortsätter att växa Under 2016 ökade invånarantalet i Trollhättan för trettonde året i rad med 661 personer till 57 753 invånare. Det är positivt att

Läs mer

Investering 2019 Tilläggsinvestering fördjupad studie för Lindholmen pe Fördjupad studie avseende om- och tillbyggnad av avloppsreningsverket

Investering 2019 Tilläggsinvestering fördjupad studie för Lindholmen pe Fördjupad studie avseende om- och tillbyggnad av avloppsreningsverket TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum: Diarienummer: KS 2015-344 Handläggare Peter Leonardsson Till kommunstyrelsens arbetsutskott Titel: Projektledare VA E-post: peter.leonardsson2@norrtalje.se Investering 2019 Tilläggsinvestering

Läs mer

Budget för 2020 med plan för samt skattesats för 2020

Budget för 2020 med plan för samt skattesats för 2020 Tjänsteskrivelse 1 (9) Kommunledningsförvaltningen Birgitta Hammar, Jenny Bolander 2019-05-08 Dnr KS 2019-388 Kommunstyrelsen Budget för 2020 med plan för 2021-2023 samt skattesats för 2020 Förslag till

Läs mer

Se närvarolista/omröstningsprotokoll. Mikael Forssander, kommunsekreterare Sara Wiik, nämndsekreterare. Olle Jansson (S) och Svante Norström (M)

Se närvarolista/omröstningsprotokoll. Mikael Forssander, kommunsekreterare Sara Wiik, nämndsekreterare. Olle Jansson (S) och Svante Norström (M) 1(79) Plats och tid Norrtälje Sportcentrum, måndagen den 6 november 2017 kl 09:00-12.05, 13.30 17.35 Beslutande Ledamöter Se närvarolista/omröstningsprotokoll Övriga närvarande Mikael Forssander, kommunsekreterare

Läs mer

Taxor och avgifter. Borås Stad

Taxor och avgifter. Borås Stad Taxor och avgifter Borås Stad Budget 2015 1 (2) 2014-11-24 Taxor och avgifter Regler Med avgift menas i detta sammanhang priset på en tjänst eller vara. Taxa är ett vidare begrepp och omfattar även regler

Läs mer

Granskning av delårsrapport januari augusti 2017

Granskning av delårsrapport januari augusti 2017 Granskning av delårsrapport januari augusti 2017 20 17 Stadsrevisionen Borås Rapport Ola Sabel Anna Sandström Borås Stad Stadsrevisionen Syfte och revisionskriterier Kommunallagen ställer krav på att budgeten

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Året som gått. Katrineholms kommuns årsredovisning 2016

Året som gått. Katrineholms kommuns årsredovisning 2016 Året som gått Katrineholms kommuns årsredovisning 2016 DE STORA BESLUTENS ÅR Tolvslaget den 31 december 2016 markerade startskottet för Katrineholms nästa århundrade och vilken nyårsafton det blev! Uppslutningen

Läs mer

Ekonomirapport 2015 efter januari månad

Ekonomirapport 2015 efter januari månad Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2015-02-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet

Läs mer

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (27) 2015-04-27 Ks 15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer

Läs mer

Kommunfullmäktige m.m. Budget 2019 verksamhetsplan

Kommunfullmäktige m.m. Budget 2019 verksamhetsplan Tjänsteutiåtande Ekonomienheten Datum 2019-01 -23 Dnr KS 2018/0292 Till Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige m.m. Budget 2019 verksamhetsplan 2020-2021 Sammanfattning Kommunfullmäktige ska ta fram och besluta

Läs mer

Foto: Lasse Edwartz Bohusläningen. Kortversion. Årsredovisning

Foto: Lasse Edwartz Bohusläningen. Kortversion. Årsredovisning Foto: Lasse Edwartz Bohusläningen Kortversion Årsredovisning 2016 Vad hände under 2016? En tillbakablick visar att vi haft mycket stora utmaningar under året. Men när året avslutas har också mycket positivt

Läs mer

Finansieringsrisk Max 40 % låneförfall inom 12 månader 45 % Motpartsrisk Godkända upplåningsformer Godkända motparter

Finansieringsrisk Max 40 % låneförfall inom 12 månader 45 % Motpartsrisk Godkända upplåningsformer Godkända motparter Finansrapport 2017-03-28 Finansrapport delår 1 2017 Finansrapporten redovisar bland annat kommunens likvida ställning och interbankens lån med kapital- och bindningstid samt genomsnittliga ränta. Eftersom

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 20,6 mnkr vilket är 15,6 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos Missiv 1(3) Datum Diarienummer 2018-11-12 KS/2018:5 Handläggare Stefan Knutsson Tfn 0142-858 83 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2018-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt Mål och budget för år

Läs mer

Laholms kommun. Rapport från granskning av årsbokslut Magnus Helmfrid Lina Josefsson Sofie Gydell

Laholms kommun. Rapport från granskning av årsbokslut Magnus Helmfrid Lina Josefsson Sofie Gydell Laholms kommun Rapport från granskning av årsbokslut 2016 Magnus Helmfrid Lina Josefsson Sofie Gydell Resultatanalys 30,6 Kommunens totala utfall i jämförelse med budget och föregående år (mnkr) 19,5 13,1

Läs mer

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 27 maj 2015 Bussrundtur från busstation, Kungsängen kl. 8.30-12.00 Dävensö, Kulturhuset, kl. 14.

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 27 maj 2015 Bussrundtur från busstation, Kungsängen kl. 8.30-12.00 Dävensö, Kulturhuset, kl. 14. Kommunstyrelsen KALLELSE 2015-05-13 Rev. 2015-05-25 1(6) Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige för kännedom Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 27 maj 2015 Bussrundtur från busstation, Kungsängen kl.

Läs mer

Budget 2019, plan KF

Budget 2019, plan KF 2019, plan 2020-2022 KF 2018-11-26 Innehållsförteckning Inledning... 3 Finansiella nyckeltal... 6 Drift- och investeringsramar... 7 Resultat- och balansbudget... 10 2 Inledning Kommunfullmäktige beslutade

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Förslag till slutlig ekonomi- och verksamhetsplan, EVP 2015-2017. Kommunfullmäktigegruppen 4 november 2014

Förslag till slutlig ekonomi- och verksamhetsplan, EVP 2015-2017. Kommunfullmäktigegruppen 4 november 2014 Förslag till slutlig ekonomi- och verksamhetsplan, EVP 2015-2017 Kommunfullmäktigegruppen 4 november 2014 En budget för ett bättre, mer hållbart och jämlikt Lund Finansieringsprinciper för en stärkt budget

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer