Månadsrapport juli 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Månadsrapport juli 2015"

Transkript

1 1 (11) HANDLÄGGARE TEL DIREKT DATUM DNR Sofia Bergbom KS/2015:197 Konsult- och servicekontoret Tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen Månadsrapport juli 2015 Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner månadsrapporten för juli 2015 enligt tjänsteskrivelse och lägger den till handlingarna. Sammanfattning av ärendet Kommunstyrelsen ställer krav på information om nämndernas/kontorens och stadens resultat för perioden samt prognos över förväntat resultat för helåret i februari, mars, april, juli, augusti och oktober. Stadens resultat för perioden januari till och med juli är 73,1 mnkr. Prognosen för helåret är 14,6 mnkr. Handlingar Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse, Stadsledningskontorets månadsrapport, Konsult- och servicekontorets månadsrapport, Miljö- och stadsbyggnadskontorets månadsrapport, Fastighetskontorets månadsrapport,

2 2 (11) Stadsledningskontorets kommentarer 1. Inledning Resultatet för 2015 är budgeterat till 26,9 mnkr, vilket motsvarar det finansiella målet på en procent av verksamhetens kostnader. Nämnderna tillfördes cirka 110 miljoner i 2015 års budget. Främst till utbildningsnämndens och omsorgs- och socialnämndens verksamheter för ökade volymer, uppräkning av pengbelopp och ökade anslag. 2. Periodens resultat Stadens resultat för perioden januari till och med juli är 73,1 mnkr. Det budgeterade resultatet för perioden är 14,4 mnkr. Årsbudgeten fördelar sig inte med samma belopp varje månad, utan är periodiserad utifrån viss säsongsvariation. För respektive nämnds resultat för perioden hänvisas till bilaga Resultatprognos för helåret 3.1 Årets resultat Prognosen för helåret tyder på ett resultat på 14,6 mnkr, vilket är 12,3 mnkr lägre än budgeterat. Då ingår 20,6 mnkr i jämförelsestörande intäkter, dels 14,1 mnkr i återbetalning från AFA Försäkring av tidigare inbetalda sjukförsäkringspremier, dels 6,5 mnkr i vinst från två fastighetsförsäljningar. Verksamheterna prognostiserar ett underskott på 35,4 mnkr. Skatteintäkterna efter avdrag för utjämningen kommer utifrån Sveriges Kommuner och Landstings senaste prognos att bli 16,5 mnkr lägre än budget. Finansnettot bedöms bli 19 mnkr bättre än budgeterat. Staden beräknas redovisa ett resultat på 8,1 mnkr efter balanskravsjusteringar. Då har vinsten från fastighetsförsäljningarna räknats bort. 3.2 Verksamhetens nettokostnader Verksamhetens nettokostnader exklusive jämförelsestörande poster beräknas uppgå till 2 436,1 mnkr, vilket är 35,4 mnkr högre än budgeterat. Det är en ökning av nettokostnaderna med 89,7 mnkr eller 3,8 procent jämfört med föregående år. De största avvikelserna mot budget redovisar utbildningsnämnden, som prognostiserar ett underskott på 13,2 mnkr för de kommunalt bedrivna verksamheterna och ett underskott på 19,0 mnkr för skolpengsramen som beror på att antalet barn/elever förväntas bli fler än budgeterat. Omsorgs- och socialnämnden beräknar redovisa ett överskott på 15,0 mnkr (justerat för ett volymöverskott, ett underskott på 10,5 mnkr inom egen regi). Fastighetskontoret prognostiserar ett underskott med 10,0 mnkr och Konsult- och servicekontoret prognostiserar ett underskott med 3,7 mnkr till följd av en rad aktiviteter som ska finansieras med medel ur resultatutjämningsfonden. Övriga

3 3 (11) nämnder och kontor prognostiserar mindre avvikelser eller ett resultat i nivå med budget. 3.3 Jämförelsestörande intäkter AFA Försäkring har fattat beslut om att återbetala inbetalda premier för AGS-KL och avgiftsbefrielseförsäkringen avseende år 2004 till kommunsektorn. För Lidingö stads del innebär det 14,1 mnkr. Återbetalningen kommer att ske i slutet av året. Försäljning av fastigheterna Lidingö 6:118 och Lidingö 4:353 som båda har varit upplåtna med tomträtt ger en vinst på 2,1 mnkr respektive 4,4 mnkr. 3.4 Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning Årets kommunalskatteintäkter beräknas uppgå till 2 592,7 mnkr, vilket är 28,6 mnkr högre än budgeterat. Det är en ökning med 123,4 mnkr eller 5,0 procent jämfört med Beräkningen baserar sig på Sveriges Kommuner och Landstings senaste skatteunderlagsprognos. Lidingös avgift till inkomstutjämningen 1 uppgår i år till 507,0 mnkr, vilket är 37,7 mnkr högre än budget. Det är en ökning med 29,5 mnkr jämfört med Lidingö får ett bidrag på 219,1 mnkr i kostnadsutjämning 2. Till följd av att nedsättningen av arbetsgivaravgifterna för unga slopas får kommunsektorn en kompensation under 2015 som för Lidingös del innebär 3,4 mnkr. Statsbidrags- och utjämningssystemet innebär sammantaget en nettobelastning med 188,8 mnkr (se not 1, bilaga 1), vilket är 45,1 mnkr högre än budgeterat. Det staden enligt prognosen får behålla av sina skatteintäkter efter avdrag för statsbidrag och utjämning är 16,5 mnkr lägre än budgeterat. Det är en ökning med 85,5 mnkr eller 3,7 procent jämfört med föregående år. 3.4 Utdelning från stadens bolag Staden har i år enlighet med budgeten tagit ut 0,2 mnkr i utdelning från Lidingöhem. 3.5 Finansnetto Finansnettot består huvudsakligen av två poster; avkastning på stadens innehav av värdepapper och räntekostnader på lån. 1 Enligt utjämningssystemet får alla kommuner behålla 115 procent av medelskattekraften i riket (garantinivå). De kommuner som har en skattekraft över 115 procent (däribland Lidingö med 151 procent) betalar en inkomstutjämningsavgift till systemet som används för att delfinansiera garantinivån för de kommuner som ligger under denna. 2 Syftet med kostnadsutjämningen, en annan del av utjämningssystemet, är att utjämna för strukturella behovs- och kostnadsskillnader för olika verksamheter, till exempel inom barnomsorg och äldreomsorg.

4 4 (11) Avkastningen på innehavet av värdepapper är budgeterat till 18 mnkr. Prognosen för helåret uppgår till 28 mnkr. Överskottet beror främst på en försäljning av obligationen Svenska staten 3104 vilket gav en vinst på 8,6 mnkr. I samband med försäljningen anskaffades en ny obligation från Specialfastigheter Sverige. Det bokförda värdet på innehavet var 738,9 mnkr den 31 juli. Marknadsvärdet uppgick samtidigt till 890,7 mnkr. Den sista juli var aktieandelen 37 procent medan 62 procent utgjordes av räntebärande placeringar och 1 procent likvida medel. I början av november förra året löste staden sitt banklån för att i stället låna 325 mnkr av Lidingöhem AB där räntan i dagsläget ligger på 0 procent. Under juni månad har staden utökat den totala låneskulden till 525 mnkr genom utgivande av en kommunobligation på 200 mnkr där räntan för närvarande ligger på 0,2 procent. Räntekostnaderna beräknas uppgå till 1,0 mnkr, vilket är 8,5 mnkr lägre än budgeterat. Den stora avvikelsen beror främst på att räntan på stadens dåvarande banklån låg på en högre nivå vid budgetens upprättande. 4. Förvaltningarnas och kontorens kommentarer Nedan redovisas kortfattat förvaltningarnas och kontorens kommentarer till prognostiserade nettokostnaders avvikelser mot budgeten för helåret. För utförligare information hänvisas till deras skrivelser. Stadsledningskontoret och den centrala politiska ledningen beräknar redovisa ett underskott på 0,6 mnkr. Det beror på kostnader för utredning kring användningen av fastigheten Kantarellen och högre kostnader för de förtroendevalda, bland annat till följd av fler partier i fullmäktige och inköp av surfplattor. Däremot kommer personalkostnaderna bli lägre än budget till följd av föräldraledighet och vakanser. Konsult- och servicekontoret prognostiserar ett underskott på 3,7 mnkr. Underskottet beror på att kontoret kommer att genomföra ett antal aktiviteter som finansieras med medel i resultatutjämningsfonden, exempel på dessa är utveckling av ö-nätet, e-arkiv och it-utveckling. Det kommer även att ske en återbetalning till fordonsorganisationens kunder för att kostnaderna varit lägre än budgeterat vilket också kommer att finansieras med medel ur resultatutjämningsfonden. Miljö- och stadsbyggnadskontoret beräknar redovisa ett resultat i nivå med budget. Kostnaderna överstiger budget för att en rad planerade aktiviteter har medel i resultatutjämningsfonden och inte i årets budget. Exempel på dessa är digitalisering av arkiven, arbete med kulturmiljöprogrammet och utredningar i samband med framtagande av en grönplan/blåplan. Samtidigt förväntas personalkostnaderna bli lägre än budget till följd av vakanser och föräldraledighet. Intäkterna beräknas bli högre än budget, främst gäller det planintäkterna, även om dessa är svåra att prognostisera. Fastighetskontoret prognostiserar ett underskott på 10,0 mnkr. Detta på grund av att kostnaderna för underhållsåtgärder i Högsätra beräknas bli högre än budget. Osäkerhet i prognosen råder kring hur stora kapitalkostnaderna kan komma att bli vilket styrs av färdigställandetiderna för investeringsprojekten.

5 5 (11) Utbildningsnämnden beräknar redovisa ett underskott på 13,2 mnkr. Pengfinansierad verksamhet i egen regi prognostiserar en negativ budgetavvikelse med 10,2 mnkr. Förskoleverksamheten beräknar ett underskott på 1,5 mnkr. Prognosen har försämrats på grund av att flertalet föräldrar tackat nej till sina platser i väntan på öppnandet av nya Sticklinge förskola. Grundskolan förväntas avvika negativt mot budget med 8,2 mnkr. Hersby gymnasium prognostiserar ett resultat i nivå med budget och särskolan prognostiserar ett underskott med 0,5 mnkr. Anslagsfinansierad verksamhet beräknar redovisa ett underskott med 3,0 mnkr. Det beror främst på högre kostnader för bland annat rörligt stöd/tilläggsbelopp och komvux. Skolpengsramen prognostiseras till 1 090,4 mnkr vilket är 19,0 mnkr högre än budget. Avvikelsen beror på att antalet barn/elever i verksamheten förväntas bli fler än budgeterat. Omsorgs- och socialnämnden prognostiserar ett överskott på 15,0 mnkr. Det beror främst på att avsatta medel i budget inte har behövt användas till köp av platser eller timmar, vilket resulterar i ett så kallat volymöverskott. Volymöverskotten återfinns inom äldreomsorgen med 23,2 mnkr och i verksamheten för funktionsnedsatta med 6,5 mnkr medan socialpsykiatrin redovisar ett volymunderskott med 4,0 mnkr och socialverksamheten ett volymunderskott med 1,7 mnkr. Justerat för det totala volymöverskottet på 24,0 mnkr förväntas nämnden redovisa ett underskott inom egen regi på 10,5 mnkr. Verksamhet som utförs i egen regi prognostiserar ett underskott på 10,5 mnkr. Äldreomsorgen förväntas redovisa en negativ avvikelse med 11,7 mnkr, där servicehusen till följd av ombyggnationen av Högsätra visar -9,0 mnkr och särskilt boende -1,6 mnkr på grund av omställningskostnader. Verksamheten för funktionsnedsatta prognostiserar en negativ avvikelse på 4,5 mnkr. Det beror främst på ökade kostnader inom bostad med särskild service i samband med att kommunen kommer ta över sjukvårdsansvar upp till sjuksköterskenivå från landstinget. Daglig verksamhet avviker negativt mot budget med 1,5 mnkr, vilket dels beror på ökade kostnader i samband med det utökade sjukvårdsansvaret, dels på för höga personalkostnader. Socialpsykatrin beräknar en positiv avvikelse på 4,0 mnkr till följd av att budgeterade köp av boendestödtimmar inte kommer att behöva nyttjas. Nämnd, ledning och myndighet prognostiserar ett överskott på 1,0 mnkr vilket främst förklaras av sammanslagning av två nämnder, men också tjänstledigheter och vakanser inom myndighet och central förvaltning. Förebyggande verksamhet och övrig service beräknas visa ett överskott på 0,5 mnkr. Kultur- och fritidsnämnden prognostiserar ett underskott på 1,2 mnkr. Underskottet beror på ökade hyreskostnader som uppkommer till följd av förändrad hyresfördelning mellan kultur- och fritidsförvaltningen och utbildningsförvaltningen för fyra objekt. I övrigt beräknas kostnaderna att överstiga budget, men täcks till största delen av intäkter från försäljning av tjänster utöver budget.

6 Tekniska nämnden, skattefinansierad verksamhet, prognostiserar ett överskott på 1,4 mnkr vilket främst beror på lägre kostnader för avskrivningar och internränta till följd av lägre investeringstakt. 6 (11) Tekniska nämnden, avgiftsfinansierad verksamhet, beräknas sammantaget redovisa ett positivt resultat på 2,6 mnkr (inklusive finansiella kostnader), vilket är i nivå med budget. Underskottet på 0,3 mnkr inom vatten och avlopp beror på högre konsultkostnader som vägs upp något av lägre personalkostnader. Överskottet på 0,2 mnkr inom avfall är till följd av lägre entreprenadskostnader då Sörab tagit över driften av omlastningsstationen under våren. Resultatet för vatten och avlopp samt avfall påverkar inte stadens resultat utan nollställs och minskar skulden till abonnenterna. Pensions- och omställningskostnader Centralt belastas staden med kostnader för pensioner som inte täcks av personalomkostnadspålägget. Till följd av dagens låga ränteläge har det skett en höjning av stadens pensionsförsäkringspremier vilket resulterar i en negativ budgetavvikelse med 3,0 mnkr. Prognosen baserar sig på beräkningar utförda av stadens externa pensionsförsäkringsbolag. Det råder dock osäkerhet om pensionsförsäkringskostnadernas storlek då premiejusteringar för enskilda individer kan behöva göras löpande under året. Även slutpremier vid pensionsavgångar kan innebära höga kostnader. 5. Investeringar Grundbudgeten för 2015 är 377,2 mnkr, varav 172,0 mnkr avser en investeringsreserv som står till kommunstyrelsens förfogande. Överföringsbudgeten från föregående år är 348,6 mnkr. Hittills i år har investeringar för 133,2 mnkr genomförts. För helåret bedömer förvaltningarna att investeringsutgifterna kommer att uppgå till cirka 364,7 mnkr. Exempel på investeringsprojekt under året är ombyggnation av Högsätra skola, förskola och äldreboende samt ombyggnation av förskola i Sticklinge. Bilaga 1 Resultaträkning Bilaga 2 Resultaträkning; prognos 2015 med avvikelse mot budget och jämförelse med 2014 Bilaga 3 Driftredovisning januari-juli 2015 Bilaga 4 Driftredovisning prognos 2015 Bilaga 5 Kapitalförvaltning per , rapport från Söderberg & Partner Patric Andersson Ekonomichef Elisabeth Sjöberg Redovisningschef

7 7 (11) Resultaträkning (mnkr) Bilaga 1 Utfall Budget jan-juli jan-juli Prognos Budget Bokslut Verksamhetens intäkter 247,2 247,1 420,0 423,4 456,6 Jämförelsestörande intäkter 20,6-20,6-34,6 Verksamhetens kostnader , , , , ,4 Jämförelsestörande kostnader ,9 Avskrivningar -68,1-78,4-132,2-134,3-114,6 Verksamhetens nettokostnader , , , , ,7 Skatteintäkter 1 512, , , , ,3 Generella statsbidrag och utjämning 1) -111,9-83,8-188,8-143,7-150,9 Utdelning från av staden ägda bolag 0,2 0,2 0,2 0,2 6,3 Finansnetto 24,7 4,1 26,0 7,0 24,4 Periodens resultat 73,1 14,4 14,6 26,9 5,4 Resultat efter balanskravsjusteringar 66,6 14,4 8,1 26,9 2,7 1) Specifikation generella statsbidrag och utjämning Inkomstutjämning -295,7-273,7-507,0-469,3-477,5 Kostnadsutjämning 127,8 129,9 219,1 222,7 206,2 Införandebidrag 15,2 15,3 26,1 26,2 44,9 Regleringsbidrag/avgift -1,0 2,4-1,8 4,1 10,5 Avgift till LSS-utjämning 2,0 2,2 3,4 3,8-1,0 Kommunal fastighetsavgift 39,8 40,1 68,0 68,8 66,0 Generella bidrag från staten - - 3,4 - - Summa -111,9-83,8-188,8-143,7-150,9 2) Balanskravsutredning Resultat enligt resultaträkningen 73,1 14,4 14,6 26,9 5,4 - vinst vid försäljning av fastigheter -6,5-6,5-34,6 - kostnad för överlåtelse av Lidingöbron 31,9 Resultat efter balanskravsjusteringar 66,6 14,4 8,1 26,9 2,7

8 8 (11) Resultaträkning; prognos 2015 med avvikelse mot budget och jämförelse med 2014 (mnkr) Bilaga 2 Prognos Budget Avvikelse Bokslut Förändring Förändring prognos i % bokslut 2014 Verksamhetens intäkter 420,0 423,4-3,4 456,6-36,6-8,0% Verksamhetens kostnader , ,8-34, ,4 35,5 1,3% Avskrivningar -132,2-134,3 2,1-114,6 17,6 15,4% Verksamhetens nettokostnader (exklusive jämförelsestörande poster) , ,7-35, ,4 89,7 3,8% Jämförelsestörande intäkter 20,6-20,6 34,6-14,0 Jämförelsestörande kostnader ,9-31,9 Verksamhetens nettokostnader , ,7-14, ,7 71,8 3,1% Skatteintäkter 2 592, ,1 28, ,3 123,4 5,0% Generella statsbidrag och utjämning -188,8-143,7-45,1-150,9 37,9 25,1% Utdelning från av staden ägda bolag 0,2 0,2 0,0 6,3-6,1 Finansnetto 26,0 7,0 19,0 24,4 1,6 Årets resultat 14,6 26,9-12,3 5,4 9,2 Årets resultat efter balanskravsjusteringar 8,1 26,9-18,8 2,7 5,4

9 9 (11) Driftredovisning januari-juli 2015 (mnkr) Bilaga 3 Netto- Budget- Intäkter Kostnader kostnader avvikelse Kommunstyrelsen * Central politisk org och stadsledningskontoret 5,7 48,3 42,6 1,2 * Konsult- och servicekontoret 64,7 64,2-0,5 0,5 * Miljö- och stadsbyggnadskontoret 5,6 22,1 16,5 0,9 * Fastighetsförvaltning 183,7 170,7-13,0 27,4 * Övrigt KS 5,8 5,8 1,1 Utbildningsnämnd * Skolpengsram 44,2 637,5 593,3-10,2 * Pengfinansierad verksamhet i egen regi 103,6 185,4 81,8-1,7 * Anslagsfinansierad verksamhet 451,7 456,7 5,0-5,2 Omsorgs- och socialnämnden 72,4 593,2 520,8 12,4 - varav volym 21,2 Kultur- och fritidsnämnd 24,2 70,8 46,6 2,0 Teknisk nämnd * Gator och natur 15,3 67,9 52,6 7,0 * Vatten och avlopp 28,5 27,0-1,5-0,3 * Avfall 21,9 19,4-2,5 1,4 Miljö- och stadsbyggnadsnämnd 0,3 0,3 0,1 Pensions- och omställningskostnader 1) 47,0 47,0-2,7 Vatten och avlopp samt avfall, justering av resultatet 2) 2,7 2,7-1,1 Summa 1 021, , ,5 32,8 avgår internränta -25,9-25,9-3,2 differens 1,3-0,7 Verksamhetens nettokostnader (exklusive jämförelsestörande poster) 1 372,9 28,9 I redovisningen ingår externa och interna poster (ej intern interna) inklusive avskrivningar och internränta. 1) Avser semesterlöneskuldens förändring och de pensionskostnader som inte täcks av personalomkosnadspålägget. 2) Resultatet för vatten och avlopp samt avfall ökar/minskar fordran på/skulden till abonnenterna, varför nollresultat redovisas.

10 10 (11) Driftredovisning prognos 2015 (mnkr) Bilaga 4 Netto- Budget- Intäkter Kostnader kostnader avvikelse Kommunstyrelsen * Central politisk org och stadsledningskontoret 9,3 85,0 75,7-0,6 * Konsult- och servicekontoret 115,3 119,0 3,7-3,7 * Miljö- och stadsbyggnadskontoret 10,5 40,3 29,8 0,0 * Fastighetskontoret 311,6 349,2 37,6-10,0 * Övrigt KS 11,9 11,9 0,0 Utbildningsnämnd * Skolpengsram 75, , ,1-19,0 * Pengfinansierad verksamhet i egen regi 776,8 787,0 10,2-10,2 * Anslagsfinansierad verksamhet 176,8 315,5 138,7-3,0 Omsorgs- och socialnämnden 122, ,9 899,8 15,0 - varav volym 24,0 Kultur- och fritidsnämnd 42,1 126,6 84,5-1,2 Teknisk nämnd * Gator och natur 13,2 113,9 100,7 1,4 * Vatten och avlopp 51,3 48,4-2,9-0,3 * Avfall 37,9 35,8-2,1 0,2 Miljö- och stadsbyggnadsnämnd 0,7 0,7 0,0 Pensions- och omställningskostnader 1) 79,0 79,0-3,0 Vatten och avlopp samt avfall, justering av resultatet 2) 2,6 2,6 0,1 Summa 1 742, , ,0-34,3 avgår internränta -48,9-1,1 Verksamhetens nettokostnader (exklusive jämförelsestörande poster) 2 436,1-35,4 I redovisningen ingår externa och interna poster inklusive avskrivningar och internränta. 1) Avser semesterlöneskuldens förändring och de pensionskostnader som inte täcks av personalomkosnadspålägget. 2) Resultatet för vatten och avlopp samt avfall ökar/minskar fordran på/skulden till abonnenterna, varför nollresultat redovisas.

11 11 (11) Bilaga 5

Månadsrapport april 2015

Månadsrapport april 2015 1 (11) HANDLÄGGARE TEL DIREKT DATUM DNR Sofia Bergbom 08-731 31 93 2015-05-21 KS/2015:125 Konsult- och servicekontoret Tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen Månadsrapport april 2015 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Månadsrapport mars 2015

Månadsrapport mars 2015 1 (11) HANDLÄGGARE TEL DIREKT DATUM DNR Sofia Bergbom 08-731 31 93 2015-04-23 KS/2015:105 Konsult- och servicekontoret Tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen Månadsrapport mars 2015 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

2013-03-22. Kommunstyrelsen. Månadsrapport februari 2013 Dnr KS/2013:54

2013-03-22. Kommunstyrelsen. Månadsrapport februari 2013 Dnr KS/2013:54 2013-03-22 Kommunstyrelsen Månadsrapport februari 2013 Dnr KS/2013:54 Ärendet Kommunstyrelsen ställer krav på information månatligen om nämndernas/kontorens och stadens resultat för perioden samt prognos

Läs mer

Månadsrapport mars 2016 Lidingö stad

Månadsrapport mars 2016 Lidingö stad HANDLÄGGARE TEL DIREKT DATUM DNR Sofia Bergbom 08-731 30 93 2016-04-20 KS/2016:113 Månadsrapport mars 2016 Lidingö stad 1. Inledning Resultatet för 2016 är budgeterat till 30,5 mnkr, vilket motsvarar det

Läs mer

Månadsrapport juli 2016 Lidingö stad

Månadsrapport juli 2016 Lidingö stad HANDLÄGGARE TEL DIREKT DATUM DNR Sofia Bergbom 08-731 30 93 2016-08-25 KS/2016:149 Månadsrapport juli 2016 Lidingö stad 1. Inledning Resultatet för 2016 är budgeterat till 30,5 mnkr, vilket motsvarar det

Läs mer

2012-04-20. Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82

2012-04-20. Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82 2012-04-20 Kommunstyrelsen Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82 Ärendet Kommunstyrelsen ställer krav på information månatligen om nämndernas/kontorens och stadens resultat för perioden samt prognos över

Läs mer

Månadsrapport oktober 2016 Lidingö stad

Månadsrapport oktober 2016 Lidingö stad HANDLÄGGARE TEL DIREKT DATUM DNR Sofia Bergbom 08-731 30 93 2016-11-24 KS/2016:271 Månadsrapport oktober 2016 Lidingö stad 1. Inledning Resultatet för 2016 är budgeterat till 30,5 mnkr, vilket motsvarar

Läs mer

2011-08-19. Kommunstyrelsen. Månadsrapport juli 2011 Dnr KS/2011:158

2011-08-19. Kommunstyrelsen. Månadsrapport juli 2011 Dnr KS/2011:158 2011-08-19 Kommunstyrelsen Månadsrapport juli 2011 Dnr KS/2011:158 Ärendet Kommunstyrelsen ställer krav på information månatligen om nämndernas/kontorens och stadens resultat för perioden samt prognos

Läs mer

2011-05-23. Kommunstyrelsen. Månadsrapport april 2011 Dnr KS/2011:117

2011-05-23. Kommunstyrelsen. Månadsrapport april 2011 Dnr KS/2011:117 2011-05-23 Kommunstyrelsen Månadsrapport april 2011 Dnr KS/2011:117 Ärendet Kommunstyrelsen ställer krav på information månatligen om nämndernas/kontorens och stadens resultat för perioden samt prognos

Läs mer

Månadsrapport februari

Månadsrapport februari 2012-03-29 1 (7) Kommunstyrelsen Månadsrapport februari Beslutsunderlag Kommunkontorets skrivelse den 29 mars 2012. Sammanfattning Stadens resultat uppgick efter februari månad till 23,9 mnkr, vilket är

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (27) 2015-04-27 Ks 15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 20,6 mnkr vilket är 15,6 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Månadsrapport November 2010

Månadsrapport November 2010 Månadsrapport Månadsrapport januari-november Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet för perioden januari-november visar ett överskott på 174 mkr före finansiella poster, vilket är 93 mkr bättre

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2012-03-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt verksamhetsplan för år 2012 är 10,5 mkr.

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Ekonomirapport 2015 efter oktober månad

Ekonomirapport 2015 efter oktober månad Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2015-11-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter oktober månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige

Läs mer

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 EKONOMISK SAMMANFATTNING 2009-2012 Sammandrag driftbudget 2009-2012 Belopp netto tkr Bokslut Budget Budget Budget Plan Plan 2007 2008 2009 2010

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Lidingö Stad Granskning av delårsrapport 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 3 Granskning av delårsrapport...

Läs mer

MÅNADSRAPPORT 2013 MAJ

MÅNADSRAPPORT 2013 MAJ MÅNADSRAPPORT Månadsrapport januari maj Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-maj visar ett överskott på 6 mkr, vilket är 49 mkr bättre än budget.

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Vimmerby kommun Caroline Liljebjörn 11 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se Månadsrapport Beslutas i landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Styrning och ekonomi Koncernfinansiering MÅNADSRAPPORT per juli 2

Läs mer

Uppföljning per 2006-03-31

Uppföljning per 2006-03-31 Uppföljning per -03-31 Ekonomisk rapport Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 849. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +32 677. Nämnderna rapporterar totalt

Läs mer

Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun

Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun RAPPORT 1(7) 2010-05-04 KS-118/2010 Handläggare, titel, telefon Claes-Göran Magnell, ekonomidirektör 011-15 34 41 Kommunfullmäktige Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun Förslag till beslut

Läs mer

Månadsbokslut mars 2016 för Nacka kommun

Månadsbokslut mars 2016 för Nacka kommun RAPPORT Månadsbokslut mars 2016 för Nacka kommun Bilaga, KFKS 2016/300 INNEHÅLL Läget i korthet s. 2-3 Fördjupning s. 4-7 Läget i korthet fortsatt balans i ekonomin Lägesbedömningen i denna rapport görs

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014 Månadsrapport Ekonomi och Personal Nybro kommun Okt 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 24.04.17 Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande

Läs mer

Tilläggsbudget för år 2015

Tilläggsbudget för år 2015 2014-11-21 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2014/240-241 Kommunstyrelsen för år 2015 Förslag till beslut Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att Nacka kommun ska ingå avtal om överlåtelse av

Läs mer

Månadsrapport mars 2013

Månadsrapport mars 2013 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 67,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 67,1 mkr. För motsvarande period 2012 var resultatet 3,4

Läs mer

Ekonomirapport 2015 efter januari månad

Ekonomirapport 2015 efter januari månad Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2015-02-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet

Läs mer

Periodrapport OKTOBER

Periodrapport OKTOBER Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017

Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 2017-03-24 Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling

Läs mer

53e VALLENTUNA KOMMUN. iirendet i korthet. Månadsuppföljning februari 2013, samtl ga nämnder (KS ) Propositionsordning. Handlingar.

53e VALLENTUNA KOMMUN. iirendet i korthet. Månadsuppföljning februari 2013, samtl ga nämnder (KS ) Propositionsordning. Handlingar. VALLENTUNA KOMMUN Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 20L3-03-2L 12 (16) 53e Månadsuppföljning februari, samtl ga nämnder (KS.093) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Kommunstyrelsen

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos Missiv 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2015-11-12 KS/2015:140 Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2015-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Månadsrapport. Landstinget Blekinge oktober 2016 Ärendenr 2016/01466

Månadsrapport. Landstinget Blekinge oktober 2016 Ärendenr 2016/01466 Månadsrapport Landstinget Blekinge oktober 2016 Ärendenr 2016/01466 1 Landstinget Blekinge Christer Rosenquist 2016-11-14 Ärendenr 2016/01466 Dokumentnr 2016/01466-1 Landstingsstyrelsen Månadsrapport oktober

Läs mer

Årsredovisning 2016 för Norrtälje kommun och Norrtälje kommunkoncern samt utdelning från de kommunala bolagen

Årsredovisning 2016 för Norrtälje kommun och Norrtälje kommunkoncern samt utdelning från de kommunala bolagen 2017-03-26 Sid 1 av 6 Handläggare: Håkan Wahlgren Till Titel: Controller Kommunstyrelsens arbetsutskott E-post: Hakan.wahlgren@norrtalje.se Årsredovisning 2016 för Norrtälje kommun och Norrtälje kommunkoncern

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Carl-Gustaf Folkeson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2014 Staffanstorps kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Stockholms läns landsting i (i)

Stockholms läns landsting i (i) Stockholms läns landsting i (i) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2016-05-04 LS 2016-0299 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per februari 2016 för Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari april med årsprognos visar på ett resultat på 25,2 mnkr vilket är 20,2 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 Tertialrapport 1/1 30/4 2015 Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 TERTIALRAPPORT Sida 3(15) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 Resultat och balans...

Läs mer

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd Kvartalsrapport september med prognos 4 Barn- och utbildningsnämnd 1 Inledning Nämnderna ska enligt kommunstyrelsens anvisningar redovisa fyra budgetuppföljningar och prognoser under året. Uppföljningen

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 6,5 mnkr vilket är 2,9 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos och budget

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31 Delårsrapport För perioden 2015-01-01 2015-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01-2015-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Budget 2011 Prognos 2011 Avvikelse

Budget 2011 Prognos 2011 Avvikelse Kommunstyrelsen Ekonomisk rapport per -05-31 Driftredovisning Tkr Budget Prognos Avvikelse Kommunstyrelsen 81690 81690 - HUL - - - Barn- och utbildningsnämnden 188865 188865 - Socialnämnden 184123 183623

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31 Delårsrapport För perioden 2008-01-01 2008-08-31 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2008-01-01 2008-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte prognos för helåret.

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport

Ekonomisk månadsrapport LANDSTINGET I VÄRMLAND PM 1(9) Ekonomisk månadsrapport Utfall per: 30 september 2012 1. Resultaträkning Intäkter och kostnader (mnkr) Utfall Utfall Föränd- Budget Utfall perioden perioden ring perioden

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 KOMMUNSTYRELSE Intäkter -1 898-2 419-2 026 Kostnader 36 984 37 273 35 497 Nettokostnader 35 086 34 854 33 471 SERVICEAVDELNING Intäkter -7 945-8

Läs mer

Budgetuppföljning med helårsprognos efter 4 månader 2015

Budgetuppföljning med helårsprognos efter 4 månader 2015 Dnr KS-2015-281 Dpl 10 sid 1 (6) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- och verksamhetsstyrning Tjänsteyttrande 2015-05-28 Ingemar Granath, 054-5401047 ingemar.granath@karlstad.se Budgetuppföljning med helårsprognos

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Månadsrapport juli 2014

Månadsrapport juli 2014 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 184,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 184,5 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

att godkänna månadsrapport-per februari samt prognos för helåret 2014.

att godkänna månadsrapport-per februari samt prognos för helåret 2014. Stockholms läns landsting i (i) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-03-27 Landstirigsstyrelsem LANDSTINGSSTYRELSEN 1 4 : 04-0 8 0 0 0 1 2 * Månadsrapport per februari 2014, Koncernfinansiering Föredragande

Läs mer

Månadsrapport per oktober 2016 för kommun och bolag

Månadsrapport per oktober 2016 för kommun och bolag TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-12-14 Handläggare: Håkan Wahlgren Tel: 0176-712 60 E-post: hakan.wahlgren@norrtalje.se Till Kommunstyrelsens arbetsutskott Månadsrapport per oktober 2016 för kommun och bolag Förslag

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

12:2 Kommunens verksamhetsredovisning 2003, mnkr

12:2 Kommunens verksamhetsredovisning 2003, mnkr Kommunens finanser 96 12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2001-2003 2001 2002 2003 Antal invånare, 31/12 117 896 118 581 119 340 Antal årsarbetare i kommunen enligt budget 8 625 9 111 9 100 Verksamhetens

Läs mer

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 1 (5) EKONOMIKONTORET MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 Dokumentnamn April 2 (5) SAMMANFATTNING AV PROGNOS APRIL 2011 Övergripande April månads uppföljning pekar på en negativ avvikelse mot budget om 4,4 mnkr.

Läs mer

16. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - maj 2015 Dnr 2015/94-042

16. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - maj 2015 Dnr 2015/94-042 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 19 (27) 2015-06-29 Ks 16. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - maj 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer

Läs mer

Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4

Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4 1 Sammandrag beräknad avvikelse Driftbudget Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4 Prognosutveckling per månad, Beräknad Årsbudgetavvikelse Nämnd Jan Feb Mars April Maj Aug Sept Okt Nov Årsbudget 2014

Läs mer

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Torsås kommun Åsa Bejvall augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Ekonomirapport 2015 efter november månad

Ekonomirapport 2015 efter november månad Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2015-12-11 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter november månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige

Läs mer

Månadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering

Månadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering Stockholms läns landsti ang Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-05-20 LS 2015-0569 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

Läs mer

Tertialrapport per april 2016 för Koncernfinansiering

Tertialrapport per april 2016 för Koncernfinansiering Stockholms läns landsting i (i) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2016-08-10 LS 2016-0302 Landstingsstyrelsen Tertialrapport per april 2016 för Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn

Läs mer

Månadsuppföljning. Oktober 2012

Månadsuppföljning. Oktober 2012 A Månadsuppföljning Oktober 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31oktober 2012 Skatteunderlagsprognosen per oktober pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både

Läs mer

Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012

Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 1 (6) Ekonomiavdelningen, LLK 2012-11-15 Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 Ekonomi Tack vare en engångsåterbetalning för AFA-försäkringar för åren 2007-2008 prognostiseras ett utfall för

Läs mer

Månadsrapport mars 2015

Månadsrapport mars 2015 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 91,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 91,1 miljoner. I resultatet ingår realisationsvinster från

Läs mer

Månadsrapport Januari-april 2013

Månadsrapport Januari-april 2013 Månadsrapport Januari-april 2013 Innehåll Månadsuppföljning... 1 Ekonomi... 2 Resultaträkning perioden januari - april 2013... 2 Kommunens resultatutveckling 2013, 2012 och 2011.... 2 Driftredovisning

Läs mer

Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport. Landstinget i Värmland

Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport. Landstinget i Värmland Granskningsrapport Carin Hultgren Lars Dahlin Anette Fagerholm Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport 2015 Landstinget i Värmland Granskning av delårsrapport 2015 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande

Läs mer

Månadsuppföljning per den 30 september 2013

Månadsuppföljning per den 30 september 2013 16 oktober 2013 KS-2013/254.182 1 (11) HANDLÄGGARE Strandqvist Ralph 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Månadsuppföljning per den 30 september 2013 Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2015

Granskning av årsredovisning 2015 www.pwc.se Revisionsrapport 6/2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari-april 2016 Peter Alm Richard Vahul Ebba Lind Jenny Nyholm April 2016 Granskning av årsredovisning 2015 Lidingö stad Innehållsförteckning

Läs mer

Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv (RUR)

Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv (RUR) VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2013-10-04 DNR KS 2013.392 MARIE WALLIN SID 1/2 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032 MARIE.WALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv

Läs mer

Preliminärt bokslut 2015

Preliminärt bokslut 2015 Preliminärt bokslut 2015 Årets resultat +10,5 mkr Det preliminära resultatet för Kristianstads kommun 2015 uppgår till +10,5 mkr vilket är i god överensstämmelse med budgeten. Budgeterat resultat var +8,7

Läs mer

Månadsuppföljning. November 2012

Månadsuppföljning. November 2012 A Månadsuppföljning November 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 november 2012 Skatteunderlagsprognosen per oktober pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna

Läs mer

Månadsrapport Augusti månad KULTURNÄMNDENS MÅNADSRAPPORT

Månadsrapport Augusti månad KULTURNÄMNDENS MÅNADSRAPPORT Augusti månad KULTURNÄMNDENS MÅNADSRAPPORT 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT... 3 2. UTFALL FÖR PERIODEN JANUARI - AUGUSTI 2007... 4 2.1. INTÄKTER PERIODENS UTFALL... 4 2.2.

Läs mer

*

* Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen i (i) SKRIVELSE 2014-06-04 LS 1404-0520 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 4-06- 1 7 00 0 0 7 * Tertialrapport per april 2014, Koncernfinansiering

Läs mer

Preliminärt bokslut 2013

Preliminärt bokslut 2013 Preliminärt bokslut 2013 Kommunstyrelsen 2014-02-04 Innehållsförteckning En tillbakablick på 2013... 3 Preliminärt bokslut 2013... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer