MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011"

Transkript

1 1 (5) EKONOMIKONTORET MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 Dokumentnamn April

2 2 (5) SAMMANFATTNING AV PROGNOS APRIL 2011 Övergripande April månads uppföljning pekar på en negativ avvikelse mot budget om 4,4 mnkr. Den negativa avvikelsen är hänförlig till Socialnämndens bedömda underskott. Prognosen för skatteintäkter och generella statsbidrag visar på ett utfall som sammanfaller med budget, dock bedöms skatteintäkterna bli något lägre och generella statsbidrag något högre än budget. Orsaken är regeringens beslut om höjning av grundavdrag för personer över 65 år som kompenseras via ökade statsbidrag. Denna justering skedde efter att budgeten antogs av kommunfullmäktige. Nämnder/Styrelse Kommunstyrelsen prognostiserar ingen avvikelse mot tilldelad driftsbudget. En risk om ett överskridande föreligger om 0,3 mnkr vilket åtgärdas genom en allmän återhållsamhet. Revisionen prognostiserar ingen avvikelse mot tilldelad driftsbudget. Socialnämnden prognostiserar en negativ avvikelse om 7,5 mnkr mot tilldelad driftsbudgetram. Köpta platser SoL Psykiatri, prejudicerande kammarrättsdom innebär att Höörs kommun tar över betalningsansvar från andra kommuner för personer boende på privata vårdhem i Höörs kommun, -0,9 mnkr. Försäkringskassan ersätter inte alla utförda beviljade timmar inom personlig assistans samt att nya medborgare tillkommit med LASS-insatser motsvarande -3,3 mnkr. En utökning om fyra lägenheter på Björklövet för personer med demens -0,9 mnkr. Lokalkostnadsökningar motsvarande -0,9 mnkr. Extra korttidsplatser -0,5 mnkr äldreomsorgen. Ekonomsikt bistånd prognostiserar en negativ avvikelse mot tilldelad driftsbudget om -0,7 mnkr. Dokumentnamn April Externa platser slutenvård/jourhemsplaceringar inom Individ- och familjeomsorg om -0,6 mnkr.

3 3 (5) Förutom ovan nämnda väsentliga poster finns det ett antal plus och minus inom socialnämndens verksamhetsområde som netto genererar ett överskott motsvarande 0,3 mnkr. Social sektor inleder under 2011 ett stort treårigt utvecklingsarbete som kommer att påverka prognosarbetet eftersom de under hela perioden kommer att ha olika omställningskostnader. Barn- och utbildningsnämnden prognostiserar en negativ avvikelse om 0,1 mnkr mot tilldelad driftsbudget. BUN har fått godkänt att lämna ett underskott om 0,8 mnkr på rektorsområde 6 Tjörnarp/Norra. I denna prognos beräknas underskottet bli 0,8 mnkr till följd av ett lågt barn-/elevunderlag. Underskottet täcks av motsvarande överskott i kommunstyrelsens anslag för avsett ändamål. Rektorsområde 1, underskottet, 0,3 mnkr, beror på att lärarorganisationen inte är anpassad till prognostiserat elevantal för året. Till våren går två paralleller ur skolår 6 medan skolår 1 endast blir enparallellig till hösten. Barnomsorgen totalt prognostiserar ett överskott om 0,5 mnkr hänförlig till personalkostnader. Netto av planerad skolpengsneddragning och tilläggsbidrag avviker negativt med 0,4 mnkr mot anslagna medel. Till följd av beslut att stänga Norra Rörums skola sparas lokalkostnader om 0,2 mnkr Gymnasieskolan prognostiserar en positiv avvikelse mot tilldelad drifsbudgetram om 0,7 mnkr. Priserna i riksprislistan sänktes till höstterminen 2010 vilket gör att prisbilden till de fristående gymnasieskolorna fortfarande är låg trots kostnadsuppräkningar. Kultur- och fritidsnämnden prognostiserar ingen avvikelse mot tilldelad driftsbudget. En risk om ett överskridande föreligger om 0,2 mnkr vilket åtgärdas genom en allmän återhållsamhet. Tekniska nämnden, avgiftsfinansierat, prognostiserar en positiv avvikelse mot tilldelad driftsbudget om 0,1 mnkr. Detta beror på att kapitalkostnaderna blir lägre då planerade investeringar inte blir färdigställda under året, plus 1,0 mnkr. Intäkterna blir lägre än budgeterat, -0,9 mnkr. Dokumentnamn April Tekniska nämnden, skattefinansierat, prognostiserar en positiv avvikelse mot tilldelad driftsbudget om 0,4 mnkr.

4 4 (5) Nettoöverskottet beror i huvudsak på lägre personalkostnader med anledning av vakanta tjänster. Miljö- och byggnadsnämnden prognostiserar en positiv avvikelse mot tilldelad driftsbudget om 0,2 mnkr. Detta beror i huvudsak på ändrade tjänstgöringsgrader. Inlämnade förslag till besparingsåtgärder: Socialnämnden Social Sektor har under 2011 inlett ett stort 3-årigt utvecklingsarbete. Under våren kommer resursfördelningssystem utarbetas samt testas på pilotgrupper. För att komma i ram se åtgärdsplan lämnad till KS den 14/ Ramen för ekonomiskt bistånd ligger utanför Socialnämndens huvudram enligt beslut KF, dock ingår den i ovan prognos om -721 tkr. Barn- och utbildningsnämnden Sammanfattningsvis prognostiseras ett överskott inom gymnasieramen om 658 tkr. För övriga verksamheter är underskottet 800 tkr vilket är motsvarar det underskott som BUN tilläts lämna för Norra Rörums skola. Uppföljning investeringsredovisning med årsprognos Investeringsuppföljningens årsprognos påvisar att investeringsvolymen för 2011 uppgår till 73,0 mnkr. Om denna prognos infaller så kan det bli aktuellt med nyupplåning under senare delen av år 2011 för att finansiera investeringsvolymen. De kostnader som blir en konsekvens av en eventuell upplåning kommer delvis att täckas av ökade taxeintäkter från och med Under förutsättning att kommunfullmäktige antar kompletteringsbudgeten för investeringar vid sitt maj sammanträde så uppgår investeringsbudgeten till netto 126,3 mnkr. Detta ger en positiv budgetavvikelse om 53,3 mnkr. Investeringsvolymen till och med den 30:e april uppgår till 20,7 mnkr. De större investeringarna återfinns inom kommunstyrelsens och tekniska nämndens ansvarsområden. Dokumentnamn April

5 5 (5) Sammanfattning Ekonomikontoret konstaterar att socialnämnden bedömer att budgetöverskridandet blir ytterligare sämre för april månad. I samband med fastställandet av budget 2011 beslöt kommunfullmäktige att skattenivån ska sänkas senast 2013 och att möjligheter till kostnadseffektiviseringar ska redovisas under innevarande år. Detta innebär att det ställs ännu högre krav på att nämndernas nettokostnader inte överstiger tilldelade resursramar. Det aktuella prognosläget föranleder ekonomikontoret att föreslå att kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov används ytterst återhållsamt. Ekonomikontoret förutsätter i denna prognos att endast 2,0 mnkr av 4,5 mnkr disponeras för sådana ändamål. Michael Andersson Ekonomichef Lars-Johan Rosvall Redovisningschef Dokumentnamn April

6 DRIFTSREDOVISNING 2011 (mnkr) Nämnd/Förvaltning Budget Prognos april Avvikelse 2011 helår 2011 helårsprognos Kommunstyrelse och räddningstjänsten 64,4 64,4 0,0 Revision 0,7 0,7 0,0 Socialnämnd 202,1 208,9-6,8 Ekonomiskt bistånd 11,4 12,1-0,7 Barn- och Utbildningsnämnd 247,5 248,3-0,8 Gymnasieskolan 70,9 70,2 0,7 Kultur- och fritidsnämnd 32,0 32,0 0,0 Teknisk nämnd, skattefinansierad 22,4 22,0 0,4 Teknisk nämnd, avgiftsfinansierad 0,0-0,1 0,1 Miljö- och byggnadsnämnd 3,1 2,9 0,2 Totalt för nämnder och förvaltningar 654,5 661,4-6,9 Centrala poster Pensionskostnader 5,9 5,9 0,0 Förändring semesterskuld 1,1 1,1 0,0 Avkastning bolag -3,0-3,0 0,0 Kalkylerade kapitalkostnader -28,0-28,0 0,0 Utvecklingsprojekt 2,4 2,4 0,0 Nya projekt 1,2 1,2 0,0 Oförutsedda behov KF 0,7 0,7 0,0 Oförutsedda behov KS 4,5 2,0 2,5 Reserverade medel exploatering 1,0 1,0 0,0 Avskrivningar 15,8 15,8 0,0 Totalt centrala poster 1,6-0,9 2,5 Verksamhetens nettokostnader 656,1 660,5-4,4

7 RESULTATRÄKNING (mnkr) Budget Prognos april Avvikelse helårsprognos Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Verksamhetens nettokostnad -656,1-660,5-4,4 Skatteintäkter 528,5 518,7-9,8 Generella statsbidrag 131,7 141,5 9,8 Finansiella intäkter 2,2 2,2 0,0 Finansiella kostnader 0,0 0,0 0,0 Resultat efter skatteintäkter och finansnetto 6,3 1,9-4,4 Extraordinära intäkter 0,0 0,0 0,0 Extraordinära kostnader 0,0 0,0 0,0 Årets resultat 6,3 1,9-4,4 Nyckeltal: Verksam nettokostnad + finansnetto 96,7% 97,3% /skatteintäkter + gen statsbidrag Not: Verksamhetens nettokostnad är exklusive avskrivningar

8 Höörs Fastighets AB Ekonomisk uppföljning april 2011 Resultatbudget Utfall Budget Prognos Intäkter Tertial Helår 2011 Helår 2011 Hyror Drift Administration mm Övrigt Summa Kostnader Administration Löpande Periodiskt Driftkostnad Försäkring marknadsföring Summa Resultat före avskrivningar Avskrivningar Summa Finansiella poster Fin intäkter Fin kostnader Summa Resultat efter finansnetto Årets resultat Noter Intäkter Hyror Drift Administration mm Övrigt Kostnader Administration Löpande Periodiskt Driftkostnad Försäkring marknadsföring Avskrivningar Finansiella poster Fin intäkter Fin kostnader Kommentar: De hyresintäkter koncernen får från sina lokaler och bostäder Kommunens kostnader för driftkostnaderna i deras verksamhetslokaler Koncerninterna poster mm Övriga intäkter diverse slag Har finns personal, lokal, material, hyror mm Kostnader för att sköta det löpande underhållet i fastigheterna och bostäder färg, tapeter mm Kostnader för att utföra planerade åtgärder i fastigheterna enligt fast lagd plan. Värme, vatten, olja, el pellets Försäkrings- och marknadsföringskostnader Värdeminskningen av koncernens fastigheter, inventarier och markanläggningar Ränteintäkter Räntekostnader och borgensavgift till kommunen. Utfallet för Tertial 1 är svagt positivt i relation till utfallet per Q1 (-705 Ksek). Intäkterna ökar något i april till följd av hyreshöjning i HBAB och likaså räknar vi med en intäktsökning under fortsättningen av året till följd av ökad uthyrning i Brinken1. Detta i kombination med minskade driftskostnader under sommarmånaderna och förbättrad uppföljning avseende våra kostnader gör att vi ser fram med tillförsikt på året. Prognosen för helåret kvarstår från föregående månad, men en ny prognos kommer att levereras tillsammans med bokslutsanalysen i samband med nästa styrelsemöte. Kristina Forslund VD

9 INVESTERINGSUPPFÖLJNING PER APRIL 2011 Tkr Tkr Nämnd Redovisat per Budget 2011 Helårsprognos Nettoavvikelse Aktiverat Aktiveras Utgifter Inkomster Netto Utgifter Inkomster Netto Utgifter Inkomster Netto Helår Prognos Kommunstyrelsen Socialnämnden Barn- och utbildningsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Tekniska nämnden - avgift Tekniska nämnden - skatt Totalt Tkr Tkr Bolag Redovisat per Budget 2011 Helårsprognos Nettoavvikelse Aktiverat Aktiveras Utgifter Inkomster Netto Utgifter Inkomster Netto Utgifter Inkomster Netto Helår Prognos HFAB-koncernen Totalt

10 UPPFÖLJNING KAPITALFÖRVALTNING 2011 april Nominellt Marknads värde värde Förändring tkr tkr tkr Danske invest Agenta Hedge Carlson Investment Robur Stella Sverige Robur Ethica Sverige Totalt

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

2012-04-20. Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82

2012-04-20. Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82 2012-04-20 Kommunstyrelsen Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82 Ärendet Kommunstyrelsen ställer krav på information månatligen om nämndernas/kontorens och stadens resultat för perioden samt prognos över

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Månadsuppföljning Juni/juli 2015

Månadsuppföljning Juni/juli 2015 Månadsuppföljning Juni/juli 2015 Månadsuppföljning juli 2015 Utskriftsdatum: 2015-08-19 Enhet, Mkr driftbudgetavvikelse Nämnd Budget Mar Apr Maj Jun/Jul Aug Sep Okt Nov resultat KF -8,2 0,0 0,0 0,0 0,0-8,2

Läs mer

Delårsrapport per 31 augusti

Delårsrapport per 31 augusti Delårsrapport per 31 augusti Södertälje kommun 2011 1 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 3 2. Ekonomin 4 2.1 Budgeterad resultatnivå 2011 4 2.2 Balanskravsbedömning 4 2.3 Delårsbokslut per augusti

Läs mer

Tertialrapport 1 per 30 april 2015

Tertialrapport 1 per 30 april 2015 Tertialrapport 1 per 30 april 2015 Innehållsförteckning 1 Lysekils kommun... 3 1.1 Förvaltningsberättelse... 3 1.1.1 Resultat perioden... 3 1.1.2 Balansräkning... 4 1.2 Verksamhetsuppföljning... 5 1.2.1

Läs mer

Månadsuppföljning Maj 2015

Månadsuppföljning Maj 2015 Månadsuppföljning Maj 2015 Månadsuppföljning maj 2015 Utskriftsdatum: 2015-06-11 Enhet, Mkr driftbudgetavvikelse Nämnd Budget Mar Apr Maj Jun/Jul Aug Sep Okt Nov resultat KF -8,2 0,0 0,0 0,0-8,2 KS -244,6

Läs mer

Linköpings kommun Delårsrapport april 2015. Bilaga 1

Linköpings kommun Delårsrapport april 2015. Bilaga 1 Linköpings kommun Delårsrapport april 2015 Bilaga 1 2 Innehållsförteckning Delårsrapport för kommunen per den 30 april med prognos för helår 2015 Information om kommunens finansiella uppföljning redovisas

Läs mer

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport januari-april 2013 Innehåll 3 UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL

Läs mer

Delårsrapport 2015:1 - perioden januari-april - prognos för helåret

Delårsrapport 2015:1 - perioden januari-april - prognos för helåret Delårsrapport 2015:1 - perioden januari-april - prognos för helåret 1 SAMMANFATTNING DELÅRSBOKSLUTET Nettokostnaderna för kommunens verksamheter uppgick till 1 570 miljoner under årets första fyra månader.

Läs mer

Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2013 och plan 2014-2015

Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2013 och plan 2014-2015 1 Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2013 och plan 2014-2015 Ärendet I budget för 2012 och plan 2013-2014 är nämndernas kostnader uppräknade utifrån volymförändringar och justerade för löner

Läs mer

Tertialuppföljning, maj 2015

Tertialuppföljning, maj 2015 Tertialuppföljning, maj 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tertialuppföljning, maj 2015 Sid Kommunledningsförvaltningens kommentarer 1 Prognos 2015 Resultatjämförelse 2015 15 Noter till resultatjämförelse 2015

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2010-01-01 2010-08-31

Delårsrapport. För perioden 2010-01-01 2010-08-31 Delårsrapport För perioden 2010-01-01 2010-08-31 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2010-01-01 2010-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte prognos för helåret.

Läs mer

Månadsuppföljning. Mars 2010

Månadsuppföljning. Mars 2010 A Månadsuppföljning Mars 21 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 mars 29 Jämfört med budget visar skatteprognosen per 21-2-15 att skatteintäkterna beräknas bli 4,2 mkr högre än när kommunfullmäktige fastställde

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

Höörs kommun delårsrapport 2012

Höörs kommun delårsrapport 2012 Delårsra port 2012 2012-01-01 2012-08-31 Höörs kommun delårsrapport 2012 Höör med mycket vacker natur 2 Innehållsförteckning Inledning Sidan: Innehållsförteckning 3 Ordföranden har ordet 4 Organisationsöversikt,

Läs mer

delårsrapport januari - augusti 2012

delårsrapport januari - augusti 2012 delårsrapport januari - augusti 2012 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida SAMMANFATTNING 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Ekonomi God ekonomisk hushållning Mål i budget 2012 Finansiell analys Kommunkoncernen Delårsbokslut

Läs mer

Höörs Kommun årsredovisning 2012 ÅRSREDOVISNING 2012 HÖÖRS KOMMUN 1

Höörs Kommun årsredovisning 2012 ÅRSREDOVISNING 2012 HÖÖRS KOMMUN 1 Höörs Kommun årsredovisning 2012 ÅRSREDOVISNING 2012 HÖÖRS KOMMUN 1 Inledning Höörs Kommun årsredovisning 2012 Omslagsfoto: Staffan Olofsson. Övriga fotografer: Anna-Karin Olsson samt Jan Gayen. 2 Höörs

Läs mer

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se VILHELMINA KOMMUN

Läs mer

Kvartalsrapport Januari - Mars 2015

Kvartalsrapport Januari - Mars 2015 STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 12 (40) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-09 Kf 60 Ks 90 Au 99 KS/2015 0218 Kvartalsrapport Januari - Mars 2015 s förslag till kommunfullmäktiges beslut

Läs mer

Tertialuppföljning, september 2010

Tertialuppföljning, september 2010 Tertialuppföljning, september 2010 Delårsrapport 1-8/2010 Prognos 2/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tertialuppföljning, september 2010 Sid Förvaltningsberättelse samt kommunledningskontorets kommentarer 1 Prognos

Läs mer

Delårsrapport Januari-augusti 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag

Delårsrapport Januari-augusti 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport Januari-augusti 2013 för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport januari-augusti 2013 Innehåll 3 UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL 5

Läs mer

Delårsrapport 2011:2 - perioden januari-augusti 2011 - prognos för hela året

Delårsrapport 2011:2 - perioden januari-augusti 2011 - prognos för hela året Delårsrapport 2011:2 - perioden januari-augusti 2011 - prognos för hela året SAMMANFATTNING DELÅRSBOKSLUTET JANUARI-AUGUSTI Utfallet för perioden januari-augusti innebär ett positivt resultat med 278 miljoner.

Läs mer

Budget- och verksamhetsuppföljning 2/2007 2007-08-31

Budget- och verksamhetsuppföljning 2/2007 2007-08-31 Budget- och verksamhetsuppföljning 2/2007 2007-08-31 PROGNOS RESULTAT 2007 tkr 20 000 15 000 10 000 5 000 0-5 000-10 000-15 000-20 000-25 000-30 000-35 000-765 -53 255-11 1 927 200-30 337-685 KS BN ON

Läs mer

Sunne kommun. Kvartalsrapport 2011-03-31

Sunne kommun. Kvartalsrapport 2011-03-31 Sunne kommun Kvartalsrapport 2011-03-31 Innehållsförteckning Sida Översiktlig beskrivning 1 Resultatbudget/prognos 6 Kassaflödesanalys 7 Investeringsredovisning 8 Finansiell rapport 9 Kommunstyrelsens

Läs mer

Trä 2013 på Virserums Konsthall lockade nära 25 000 besökare.

Trä 2013 på Virserums Konsthall lockade nära 25 000 besökare. Trä 2013 på Virserums Konsthall lockade nära 25 000 besökare. Årsredovisning 2013 Innehåll Sida Kommunstyrelsens ordförande har ordet 1 Fakta om Hultsfred, kommunens organisation 2 2013 i sammandrag 3

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Kommunstyrelsen Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: Måndagen den 17 november 214 kl. 14. Plats: Äppelkriget i kommunhuset, Tomelilla Kallelse med föredragningslista Ärenden 1 Ändringar

Läs mer

Aprilrapport 2015. Delårsbokslut per april

Aprilrapport 2015. Delårsbokslut per april Aprilrapport Delårsbokslut per april Årsprognos för Innehåll Innehåll... 2 Del 1. Inledning och sammanfattning... 3 Rapportens struktur... 4 Del 2. Förvaltningsberättelse... 5 Ekonomiska trender... 5 Driftredovisning...

Läs mer

Delårsredovisning 2012-08-31

Delårsredovisning 2012-08-31 Delårsredovisning 2012-08-31 DELÅrsredovisning 2012 - Östra Göinge Kommun 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Inledning 3-4 Utveckling i sammandrag 3 Östra Göinge kommuns organisation 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011 Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Uppdrag

Läs mer