Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2012-04-20. Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82"

Transkript

1 Kommunstyrelsen Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82 Ärendet Kommunstyrelsen ställer krav på information månatligen om nämndernas/kontorens och stadens resultat för perioden samt prognos över förväntat resultat för helåret. Månadsrapporter ska göras för februari, mars, april, juli, och oktober. Enligt lag ska minst en delårsrapport upprättas årligen. Den har staden valt att göra per den 31 augusti. Konsult- och servicekontoret har sammanställt förvaltningarnas redovisningar över resultatet för perioden januari till och med mars samt resultatprognoserna för helåret Förslag Kommunstyrelsen beslutar följande: Månadsrapport för mars 2012 enligt konsult- och servicekontorets skrivelse, , läggs till handlingarna. Handlingar Konsult- och servicekontorets tjänsteskrivelse, Stadsledningskontorets månadsrapport, Konsult- och servicekontorets månadsrapport, Miljö- och stadsbyggnadskontorets månadsrapport, Fastighetskontorets månadsrapport, Förvaltningarnas skrivelser i akten

2 1. Inledning I budgeten för 2012 tillfördes nämnderna ett utökat ekonomisk utrymme för att möta prisökningar med 2 procent, förutom för grundskolan där uppräkningen är 3 procent. Vidare tillfördes stadens kärnverksamheter ytterligare resurser motsvarande de kostnadsökningar som följer av förändringar av befolkningsstrukturen. För äldreoch handikappnämndens verksamhet tillfördes ytterligare 19,5 mkr för att möta ökat vård- och omsorgsbehov bland Lidingöborna För ökat antal barn och elever tillfördes utbildningsnämnden 10,3 mkr. Ytterligare resurser tillfördes även verksamheterna för bland annat upprätthållande av skötselstandarden av stadens grönytor. Totalt tillfördes verksamheterna närmare 45 mkr för utökad verksamhet. 2. Periodens resultat Stadens resultat för perioden januari till och med mars är 45,3 mkr. Det budgeterade resultatet för perioden är 13,5 mkr. Årsbudgeten fördelar sig inte med samma belopp varje månad, utan är periodiserad utifrån viss säsongsvariation. För respektive nämnds resultat för perioden hänvisas till bilaga Resultatprognos för helåret 3.1 Årets resultat Resultatet för 2012 är budgeterat till 24,5 mkr, vilket motsvarar det finansiella målet på en procent av verksamhetens kostnader. Prognosen för helåret tyder på ett resultat på 21,4 mkr. Verksamheterna prognostiserar ett underskott på 9,6 mkr. Skatteintäkterna efter avdrag för utjämningen kommer enligt Sveriges Kommuner och Landstings senaste prognos att hamna i nivå med budget. Finansnettot inklusive utdelning från stadens bolag bedöms bli 1,8 bättre än budgeterat. Dessutom ingår 4,8 mkr i jämförelsestörande intäkter, i form av vinst från försäljning av en tomträtt. Staden beräknas redovisa ett resultat på 16,6 mkr vid en avstämning mot balanskravet. Då har vinsten från tomträttsförsäljningen räknats bort. 3.2 Verksamhetens nettokostnader Verksamhetens nettokostnader exklusive jämförelsestörande poster beräknas uppgå till 2 160,3 mkr, vilket är 9,6 mkr högre än budgeterat. Det är en ökning av nettokostnaderna med 102,1 mkr eller 5,0 procent jämfört med föregående år. Internräntan för 2012 har sänkts från 4,0 procent, vid budgetens upprättande, till 2,9 procent. Vidare kommer kostnaderna för el att bli lägre till följd av ett nytt avtal. Fastighetskontoret har därför sänkt internhyrorna med cirka 15 mkr. 2

3 Även personalomkostnadspålägget för 2012 har sänkts med 0,62 procent jämfört med det som användes vid budgetens upprättande. Den största avvikelsen mot budget redovisar äldre- och handikappnämnden som prognostiserar ett överskott på 16 mkr. Utbildningsnämnden prognostiserar ett minus på 9,1 mkr. Övriga nämnder och kontor redovisar mindre avvikelser mot budget. 3.3 Jämförelsestörande intäkter Staden har hittills i år sålt en tomträtt, som givit en vinst på 4,8 mkr. 3.4 Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning Årets kommunalskatteintäkter beräknas uppgå till 2 348,4 mkr, vilket är 26,6 mkr högre än budgeterat. Enligt utjämningssystemet får alla kommuner behålla 115 procent av medelskattekraften i riket (garantinivå). De kommuner som har en skattekraft över 115 procent (däribland Lidingö med 154 procent) betalar en inkomstutjämningsavgift till systemet som används för att delfinansiera garantinivån för de kommuner som ligger under denna. Avgiften till inkomstutjämningen uppgår i år till 537,1 mkr, medan Lidingö får 264,4 mkr i kostnadsutjämning. Statsbidrags- och utjämningssystemet innebär sammantaget en nettobelastning med 181,7 mkr, vilket är 26,7 mkr högre än budgeterat. Det staden enligt prognosen får behålla av sina skatteintäkter efter avdrag för statsbidrag och utjämning ligger alltså i nivå med budgeterat. 3.5 Finansnetto Finansnettot består huvudsakligen av två poster; avkastning på stadens innehav av värdepapper och räntekostnader på lån. Avkastningen på innehavet av värdepappaer har i år budgeterats till 18,0 mkr. Utfallet beräknas ligga i nivå med budgeterat. Det bokförda värdet på innehavet var 735,3 mkr den 31 mars. Marknadsvärdet uppgick samtidigt till 798,2 mkr. Den sista mars var aktieandelen 18 procent medan 82 procent utgjordes av räntebärande placeringar. Räntekostnaderna på stadens externa lån beräknas uppgå till cirka 11 mkr, vilket är något lägre än budgeterat. Lånet löper med rörlig ränta. Prognosen baserar sig på nuvarande räntenivå, som ligger på 3,4 procent. Låneskulden uppgår för närvarande till 200 mkr. Finansnettot beräknas hamna på 6,0 mkr, vilket är 1,8 mkr bättre än budgeterat. 3

4 4. Förvaltningarnas och kontorens kommentarer Nedan redovisas kortfattat förvaltningarnas och kontorens kommentarer till avvikelser mot budget (inklusive avskrivningar och internränta). För utförligare information hänvisas till deras skrivelser. Stadsledningskontoret och den centrala politiska ledningen beräknas redovisa ett överskott på 1,2 mkr. Det beror främst på att kostnaderna för arbetskraft beräknas bli lägre än budgeterat till följd av vakanta tjänster, föräldraledigheter och utlåning av personal till andra förvaltningar samt den sänkta internräntan. Konsult- och servicekontoret prognostiserar ett överskott på 0,4 mkr, vilket huvudsakligen beror på lägre kostnader för arbetskraft än budgeterat. Miljö- och stadsbyggnadskontoret beräknar redovisa ett överskott på 0,3 mkr. Det beror på hyressänkningen samt lägre internränta och personalomkostnadspålägg. Fastighetskontoret prognostiserar ett nollresultat. Internräntan har sänkts från 4,0 procent till 2,9 procent. Dessutom beräknas kostnaderna för el att bli 3,8 mkr lägre till följd av ett nytt avtal. Internhyrorna har därför sänkts med cirka 15 mkr. Underhållsoch skadekostnaderna beräknas ligga i nivå med budgeterat. Utbildningsnämnden beräknar redovisa ett underskott på 9,1 mkr. Antalet barn/elever i samtliga pengbaserade verksamheter förväntas bli fler än budgeterat, motsvarande 2,5 mkr. Staten ersätter kommunerna motsvarande pengen för diplomatbarns skolgång, vilket förväntas ge ett överskott på 5,0 mkr. Ej förbrukat vårdnadsbidrag beräknas uppgå till 1,4 mkr. De kommunalt bedrivna verksamheterna, både peng- och anslagsfinansierade, beräknas redovisa ett underskott på 13,0 mkr. Det beror bland annat på att det finns ledig kapacitet i åk 6-9 i några skolor samt inom gymnasieskolan. Det råder en överetablering av gymnasieplatser inom länet. En utredning pågår som ska undersöka om den kommunala gymnasieskolan i Lidingö får plats i Hersby gymnasium. Underskottet beror också på svårigheter att anpassa verksamheten till givna resurser. Även de kommunala förskolorna visar på svårigheter att klara sig inom de ekonomiska ramarna. Sänkningen av internhyrorna innebär för utbildningsförvaltningen 7,0 mkr i lägre kostnader. Äldre- och handikappnämnden prognostiserar ett överskott på 16,0 mkr. För äldreomsorgen prognostiseras sammantaget ett överskott på 2,3 mkr. I detta tidiga läge på året beräknas ordinärt boende enligt budget. Timmarna i hemtjänsten är något under budgeterat, men det är osäkert hur utvecklingen kommer att bli framöver. Särskilt boende beräknas enligt budget. Den egna regins vård- och omsorgsboenden måste dock arbeta med sina underskott. Åtgärder är på gång såsom en översyn av nattbemanningen. Hyressänkningen innebär för helåret 2,1 mkr i lägre kostnader. De två nya privata boendena blir klara i september respektive december/januari. Avtalet för sjukhemmet löper som längst till den 31 januari Servicehusen beräknas redovisa ett resultat enligt budget. Servicehusen får samma pengersättning som hemtjänsten (med ett tillägg för HSL-ersättning och lokalbidrag). 4

5 HSL-ersättningen har höjts något för att täcka ökat behov av sjuksköterskor vid servicehusen. Inom verksamheterna för funktionsnedsatta prognostiseras sammantaget ett överskott på 12,1 mkr. Det beror på budgeterade medel för insatser som inte kommer att nyttjas under året. Socialpsykiatrin beräknas redovisa ett resultat enligt budget. Här är det osäkert hur boendestödstimmarna i ordinärt boende kommer att utvecklas. Ett gruppboende för tolv personer kommer också att startas under året, där de som tillfälligt evakuerats till Lidingö sjukhem kommer att få plats. En budgetram för verksamheten håller på att tas fram. Området stöd och hälsa samt övrig service beräknas lämna ett överskott om 0,4 mkr. Ärendemängden är fortarande hög inom bostadsanpassningen. Kostnaderna för nämnd, ledning och administration samt myndighetsutövning beräknas bli 1,3 mkr lägre än budgeterat, vilket främst förklaras av vakanta tjänster. Socialnämnden beräknar redovisa ett resultat i nivå med budget. Kostnaderna för ekonomiskt bistånd ökade kraftigt i slutet av 2011 och under första kvartalet Prognosen för helåret är ett kostnaderna kommer att bli 0,4 mkr högre än budgeterat. Kultur- och fritidsnämnden prognostiserar ett resultat i balans. Kostnaderna beräknas liksom tidigare år att överstiga budget, men täcks av intäkter från försäljning av tjänster utöver budget. Förvaltningen understryker att det finns osäkra faktorer som kan komma att påverka det prognostiserade resultatet. Som en följd av sänkta internhyror och elpriser minskar förvaltningens kostnader med cirka 1,5 mkr jämfört med budget. Tekniska nämnden, skattefinansierad verksamhet, prognostiserar ett överskott på 0,3 mkr. Kostnaderna för avskrivning och internränta beräknas bli 2,8 mkr lägre än budgeterat och asfalteringskostnaderna cirka 2,5 mkr högre, eftersom arbetena på Norra Kungsvägen inte kunde slutföras under Tekniska nämnden, avgiftsfinansierad verksamhet, beräknas sammantaget redovisa ett negativt resultat på 0,4 mkr (inklusive finansiella kostnader), vilket är 0,8 mkr sämre än budgeterat. Resultatet för vatten och avlopp samt avfall påverkar inte stadens resultat utan nollställs och minskar/ökar fordran på/skulden till abonnenterna. Pensions- och omställningskostnader Centralt belastas staden med kostnader för pensioner som inte täcks av personalomkostnadspålägget. Pensionskostnaderna bedöms bli cirka 3,0 mkr högre än budgeterat. Prognosen baserar sig på beräkningar utförda av Skandia. Det råder dock osäkerhet om pensionsförsäkringskostnadernas storlek då premiejusteringar för enskilda individer kan behöva göras löpande under året. Även slutpremier vid pensionsavgångar kan innebära höga kostnader. 5

6 5. Investeringar Grundbudgeten för 2012 är 406,9 mkr, varav 217,0 avser en investeringsreserv som står till kommunstyrelsens förfogande. Överföringsbudgeten från föregående år är 205,9 mkr. Hittills i år har investeringar för 34,2 mkr genomförts. För helåret bedömer förvaltningarna att investeringsutgifterna kommer att uppgå till 327 mkr. Bilaga 1 Resultaträkning Bilaga 2 Resultaträkning; prognos 2012 med avvikelse mot budget och jämförelse med 2011 Bilaga 3 Driftredovisning januari-mars 2012 Bilaga 4 Driftredovisning prognos 2012 Bilaga 5 Kapitalförvaltning per , rapport från Söderberg & Partner Kjell-Olof Karlsson Stadsdirektör Elisabeth Sjöberg Redovisningschef 6

7 Bilaga 1 Resultaträkning (mkr) Utfall Budget jan-mars jan-mars Prognos Budget Bokslut Verksamhetens intäkter 109,6 105,5 420,0 403,4 434,1 Jämförelsestörande intäkter 4,8-4,8-51,9 Verksamhetens kostnader -586,9-609, , , ,6 Avskrivningar -25,0-26,6-106,5-106,2-96,7 Verksamhetens nettokostnader -497,5-530, , , ,3 Skatteintäkter 587,1 580, , , ,8 Generella statsbidrag och utjämning 1) -45,4-38,7-181,7-155,0-134,8 Utdelning från av staden ägda bolag - 1,0 4,2 4,2 0,4 Finansnetto 1,1 1,1 6,0 4,2 17,6 Jämförelsestörande finansiell kostnad ,9 Periodens resultat 45,3 13,5 21,4 24,5 119,8 Justerat resultat vid avstämning mot balanskravet 2) 40,5 13,5 16,6 24,5 67,9 1) Specifikation generella statsbidrag och utjämning Inkomstutjämning -134,3-127,3-537,1-509,3-488,9 Kostnadsutjämning 66,1 66,7 264,4 266,7 245,8 Kommunal fastighetsavgift 16,4 15,5 65,5 62,0 61,4 Regleringsbidrag 5,4 5,6 21,7 22,3 45,0 LSS-utjämning 1,0 0,8 3,8 3,3 1,9 2) Avstämning mot balanskravet -45,4-38,7-181,7-155,0-134,8 Årets resultat enligt resultaträkningen 45,3 13,5 21,4 24,5 119,8 - vinst vid försäljning av fastigheter -4,8-4,8-25,5 - exploateringsintäkter -26,4 Justerat resultat enligt balanskravet 40,5 13,5 16,6 24,5 67,9

8 Resultaträkning; prognos 2012 med avvikelse mot budget och jämförelse med 2011 (mkr) Bilaga 2 Prognos Budget Avvikelse Bokslut Förändring Förändring prognos i % bokslut 2011 Verksamhetens intäkter 420,0 403,4 16,6 434,1-14,1-3,2% Verksamhetens kostnader , ,9-25, ,6 78,2 3,3% Avskrivningar -106,5-106,2-0,3-96,7 9,8 10,1% Verksamhetens nettokostnader (exklusive jämförelsestörande poster) , ,7-9, ,2 102,1 5,0% Jämförelsestörande intäkter 4,8-4,8 51,9-47,1 Verksamhetens nettokostnader , ,7-4, ,3 149,2 7,4% Skatteintäkter 2 348, ,8 26, ,8 101,6 4,5% Generella statsbidrag och utjämning -181,7-155,0-26,7-134,8 46,9 34,8% Utdelning från av staden ägda bolag 4,2 4,2 0,0 0,4 3,8 Finansnetto 6,0 4,2 1,8 17,6-11,6 Jämförelsestörande finansiell kostnad ,9 3,9 Årets resultat 21,4 24,5-3,1 119,8-98,4 Justerat resultat enligt balanskravet 16,6 24,5-7,9 67,9-51,3

9 Bilaga 3 Driftredovisning januari-mars 2012 (mkr) Netto- Intäkter Kostnader kostnader Budgetavvikelse Kommunstyrelsen * Central politisk org och stadsledningskontoret 2,5 20,6 18,1 0,4 * Konsult- och servicekontoret 27,5 24,5-3,0 3,0 * Miljö- och stadsbyggnadskontoret 2,4 8,8 6,4 0,7 * Fastighetsförvaltning 72,6 65,3-7,3 11,2 * Övrigt KS 2,4 2,4 0,5 Utbildningsnämnd 34,0 292,4 258,4-3,9 Äldre- och handikappnämnd 34,6 205,7 171,1 11,8 Socialnämnd 5,4 19,7 14,3 0,3 Kultur- och fritidsnämnd 10,1 27,8 17,7 1,4 Teknisk nämnd * Gator och natur 3,8 22,1 18,3 8,8 * Vatten och avlopp 11,5 11,1-0,4 0,0 * Avfall 8,0 8,5 0,5-0,6 Miljö- och stadsbyggnadsnämnd 0,1 0,1 0,0 Pensions- och omställningskostnader 1) 17,1 17,1-0,6 Vatten och avlopp samt avfall, justering av resultatet 2) -0,6 0,6 Summa 212,4 726,1 513,1 33,6 avgår internränta -11,6-4,9 differens 0,8-0,6 Verksamhetens nettokostnader (exklusive jämförelsestörande poster) 502,3 28,1 I redovisningen ingår externa och interna poster (ej intern interna) inklusive avskrivningar och internränta. 1) Avser semesterlöneskuldens förändring och de pensionskostnader som inte täcks av personalomkosnadspålägget. 2) Resultatet för vatten och avlopp samt avfall ökar/minskar fordran på/skulden till abonnenterna, varför nollresultat redovisas.

10 Bilaga 4 Driftredovisning prognos 2012 (mkr) Intäkter Kostnader Netto- Budgetkostnader avvikelse Kommunstyrelsen * Central politisk org och stadsledningskontoret 9,7 82,7 73,0 1,2 * Konsult- och servicekontoret 109,6 109,2-0,4 0,4 * Miljö- och stadsbyggnadskontoret 10,4 38,5 28,1 0,3 * Fastighetskontoret 286,3 300,8 14,5 0,0 * Övrigt KS 11,2 11,2 0,5 Utbildningsnämnd 133, , ,6-9,1 Äldre- och handikappnämnd 142,2 882,3 740,1 16,0 Socialnämnd 16,4 74,6 58,2 0,0 Kultur- och fritidsnämnd 38,7 115,2 76,5 0,0 Teknisk nämnd * Gator och natur 15,9 110,5 94,6 0,3 * Vatten och avlopp 47,4 45,7-1,7 0,3 * Avfall 35,2 35,0-0,2-0,2 Miljö- och stadsbyggnadsnämnd 0,7 0,7 0,0 Pensions- och omställningskostnader 1) 68,6 68,6-3,0 Vatten och avlopp samt avfall, justering av resultatet 2) -0,4 0,4 Summa 845, , ,4 7,1 avgår internränta -52,1-16,7 Verksamhetens nettokostnader (exklusive jämförelsestörande poster) 2 160,3-9,6 I redovisningen ingår externa och interna poster inklusive avskrivningar och internränta. 1) Avser semesterlöneskuldens förändring och de pensionskostnader som inte täcks av personalomkosnadspålägget. 2) Resultatet för vatten och avlopp samt avfall ökar/minskar fordran på/skulden till abonnenterna, varför nollresultat redovisas.

11

DELÅRSRAPPORT per 31 augusti 2011

DELÅRSRAPPORT per 31 augusti 2011 rapport per 31 augusti ÖSTERSUNDS KOMMUN Kommunledningsförvaltningen Dnr: 725- - 09-29 DELÅRSRAPPORT per 31 augusti 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING rapport per 31 augusti Förvaltningsberättelse... 3 Sammanfattning

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 200 Ramavtal och plankostnadsavtal Fittja centrum. 201 Redovisning av obesvarade medborgarförslag

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 200 Ramavtal och plankostnadsavtal Fittja centrum. 201 Redovisning av obesvarade medborgarförslag KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Kommunstyrelsen 2014-09-26 Tid 2014-10-06, Kl 16:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, 2:3 Ärenden Justering BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 198 Kommunens delårsrapport 2 199

Läs mer

Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 29 maj 2013

Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 29 maj 2013 Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 29 maj 2013 Sidan 3 av 270 Ärende 1 Sidan 4 av 270 Kommunledningskontoret Sidan 5 av 270 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Maria

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN 2012-03-06 Kommunledningskontoret

BURLÖVS KOMMUN 2012-03-06 Kommunledningskontoret BURLÖVS KOMMUN 2012-03-06 Kommunledningskontoret Preliminärt bokslut 2011 för Burlövs kommun (2010 års siffror inom parentes) Årets resultat uppgick till totalt + 12,4 mnkr (+38,8 mnkr). I resultatet ingår

Läs mer

Delårsrapport 2011-08-31

Delårsrapport 2011-08-31 Delårsrapport 2011-08-31 Innehållsförteckning OMVÄRLDSANALYS 3 EKONOMISK ANALYS 4 BALANSKRAVSAVSTÄMNING 4 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 4 FINANSIELLA MÅL 5 DELÅRSBOKSLUT JANUARI-AUGUSTI 5 VERKSAMHETSMÅL 7

Läs mer

Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 och plan 2016-2017

Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 och plan 2016-2017 Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 och plan 2016-2017 Ärendet I budget för 2014 och plan 2015-2016 är nämndernas kostnader uppräknade utifrån volymförändringar och justerade för löner

Läs mer

Delårsresultat. Prognos Utfall 2003 Utfall 2002 Totalt T3 T2 T1 Totalt T3 T2 T1

Delårsresultat. Prognos Utfall 2003 Utfall 2002 Totalt T3 T2 T1 Totalt T3 T2 T1 Delårsrapport per augusti Resultaträkning (mkr) Utfall Utfall Årsprognos Utfall 0308 0208 Verksamhetens intäkter 770 787 1 166 1 196 Verksamhetens kostnader -3 544-3 337-5 420-5 116 Avskrivningar -140-149

Läs mer

Månadsrapport mars 2015

Månadsrapport mars 2015 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 91,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 91,1 miljoner. I resultatet ingår realisationsvinster från

Läs mer

Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1

Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1 Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1 1 Innehåll Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse och kvalitet... 3 2 Sammanfattning 2011... 13 Framtidsbedömning... 14 Omvärldsanalys... 16 Finansiell

Läs mer

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport januari-april 2013 Innehåll 3 UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL

Läs mer

Delårsredovisning 2012-08-31

Delårsredovisning 2012-08-31 Delårsredovisning 2012-08-31 DELÅrsredovisning 2012 - Östra Göinge Kommun 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Inledning 3-4 Utveckling i sammandrag 3 Östra Göinge kommuns organisation 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport 2010:2. - perioden januari-augusti 2010 - prognos för helåret

Delårsrapport 2010:2. - perioden januari-augusti 2010 - prognos för helåret Delårsrapport 2010:2 - perioden januari-augusti 2010 - prognos för helåret 1 SAMMANFATTNING DELÅRSBOKSLUTET Utfallet för perioden januari-augusti innebär ett positivt resultat med 236 miljoner. Resultatet

Läs mer

Delårsrapport Januari-augusti 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag

Delårsrapport Januari-augusti 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport Januari-augusti 2013 för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport januari-augusti 2013 Innehåll 3 UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL 5

Läs mer

Innehållsförteckning. Båstad 2010... 4 Fem år i sammandrag... 5 Ekonomisk analys... 6 Personal... 11 Vision... 15 Omvärldsanalys...

Innehållsförteckning. Båstad 2010... 4 Fem år i sammandrag... 5 Ekonomisk analys... 6 Personal... 11 Vision... 15 Omvärldsanalys... Årsredovisning Innehållsförteckning Båstad... 4 Fem år i sammandrag... 5 Ekonomisk analys... 6 Personal... 11 Vision... 15 Omvärldsanalys... 16 Kommunens redovisning Resultaträkning... 18 Finansieringsanalys...

Läs mer

Årsbudget 2006. Verksamhetsplan 2007-2008. Fastställd av kommunfullmäktige 2005-11-28 ( 168)

Årsbudget 2006. Verksamhetsplan 2007-2008. Fastställd av kommunfullmäktige 2005-11-28 ( 168) Årsbudget 2006 Verksamhetsplan 2007-2008 Fastställd av kommunfullmäktige 2005-11-28 ( 168) Från stora varvskranen till norra vattentornet En siluett från hamnen med ett ståtligt fartyg intill stora varvskranen,

Läs mer

9. Risk- och väsentlighetsanalys för kommunstyrelsen 2014. 11. Uppföljningsansvar kring skolan i Håbo svar på frågor från Carina Lund (M)

9. Risk- och väsentlighetsanalys för kommunstyrelsen 2014. 11. Uppföljningsansvar kring skolan i Håbo svar på frågor från Carina Lund (M) KALLELSE Datum 2014-03-11 Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamöter Agneta Hägglund (S), ordförande Sjunne Green (Båp) Christian Nordberg (MP) Carina Lund (M) Fred Rydberg (KD) Ersättare Fredrik Anderstedt

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HAGFORS KOMMUN

ÅRSREDOVISNING 2014 HAGFORS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Nya sporthallen vid Älvstranden bildningscentrum Framtidsarvets galamiddag i Hagfors stadshus Hagfors nya busstation Kommunstyrelsens ordförande Åsa Johansson under

Läs mer

Mål och budget 2014-2016; ramärendet

Mål och budget 2014-2016; ramärendet 2013-06-12 1 (18) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/182-040 Kommunstyrelsen Mål och budget 2014-2016; ramärendet Förslag till beslut 1. De ekonomiska ramar som anges i bilaga 1 till stadsledningskontorets tjänsteskrivelse

Läs mer

Verksamhetsberättelser från styrelser/ nämnder. 01 Förvaltningsberättelse 02. Övriga delårsrapportuppgifter

Verksamhetsberättelser från styrelser/ nämnder. 01 Förvaltningsberättelse 02. Övriga delårsrapportuppgifter 2 01 Förvaltningsberättelse 02 2 2 4 5 13 15 15 17 17 18 19 20 21 21 22 23 27 28 Inledning Sammanfattning Omvärldsanalys Bedömning av uppfyllelse av mål Finansiell analys Finansiella rapporter kommunen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Värnamo kommun 2011

ÅRSREDOVISNING Värnamo kommun 2011 ÅRSREDOVISNING Värnamo kommun 2011 Sammanfattning Årets resultat Årets resultat uppgår till +60,4 Mkr (+66,7 Mkr 2010), vilket kan förklaras av att nämnderna redovisar ett överskott om 20,1 Mkr (17,1 Mkr)

Läs mer

Kommunplan 2015-2017. Nybro kommun. Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI

Kommunplan 2015-2017. Nybro kommun. Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI Kommunplan 2015-2017 Nybro kommun Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI 1 Vi vill att hela Nybro kommun ska leva och vara en bra plats att bo och verka i. Vi vill bidra till ett demokratiskt samhälle präglat

Läs mer

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 3

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 3 Delårsrapport 2013 INNEHÅLL INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSER AVSTÄMNING AV KOMMUNENS ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 FINANSIELL

Läs mer

- Kulturens övärld. Årsredovisning 2006

- Kulturens övärld. Årsredovisning 2006 - Kulturens övärld Årsredovisning 2006 0 Innehåll sida Ekerö kommun Kulturens övärld 2 Kommunstyrelsens ordförande kommenterar 3 Kommunchefens kommentar 4 Ekerö kommun 5 Kommunens intressenter och omvärlden

Läs mer

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I RAD... 3

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I RAD... 3 ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I RAD... 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AVSTÄMNING AV KOMMUNENS ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 FINANSIELL ANALYS...

Läs mer

Delårsbokslut Augusti 2007

Delårsbokslut Augusti 2007 Delårsbokslut Augusti 2007 Innehållsförteckning 1 Nämnds- och förvaltningsorganisation 1.1 Nämnds- och förvaltningsorganisation 2 2 Förvaltningsberättelse 2.1 Inledning 3 2.2 Finansiell analys 5 2.3 Driftredovisning

Läs mer

LUNDS KOMMUN ÅRSREDOVISNING

LUNDS KOMMUN ÅRSREDOVISNING LUNDS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2001 Sex år i sammandrag 2001 2000 1999 1998 1997 1996 Sammanställd redovisning - Koncernen Resultat före skatt 12 63 1 201 146 56 54 Soliditet, % (Exkl. pensionsskuld före

Läs mer

Tertialuppföljning, september 2010

Tertialuppföljning, september 2010 Tertialuppföljning, september 2010 Delårsrapport 1-8/2010 Prognos 2/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tertialuppföljning, september 2010 Sid Förvaltningsberättelse samt kommunledningskontorets kommentarer 1 Prognos

Läs mer

skatteintäkterna. Utvecklingen av dessa är helt avhängig den samhällsekonomiska utvecklingen.

skatteintäkterna. Utvecklingen av dessa är helt avhängig den samhällsekonomiska utvecklingen. Kungälvs kommun visar ett överskott för 2012 på 88,3 Mkr, mot budgeterade 17,0 Mkr. Bakom resultatet döljer sig god budgetföljsamhet, goda skatteintäkter och en större engångsintäkt. Årets resultat 2012

Läs mer

- KOMMUNFULLMÄKTIGE -

- KOMMUNFULLMÄKTIGE - KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA - KOMMUNFULLMÄKTIGE - Plats och tid för sammanträdet Heby Folkets Hus, Heby 17 juni 2015 kl 17:00 Gruppmöte Tillväxtalliansen + MP kl 16:00 S+V kl 15:00 SD kl 15:00, Kommunkontoret

Läs mer

Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs

Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs ESLÖVS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2009 2 Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs kommun 2010 Kommunstyrelsens

Läs mer