Ann-Christine Mohlin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se"

Transkript

1 1 (4) Tjänsteskrivelse Dnr ÄON 11/23 Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Ann-Christine Mohlin Äldreomsorgsnämnden Äldreomsorgsnämndens delårsbokslut april 2011 Dnr 11/23 Sammanfattning av ärendet Äldreomsorgsnämnden har ett underskott på 602 tkr per den 30 april. För helåret prognostiseras ett underskott på tkr i förhållande till budget, vilket motsvarar 1,5 procent av tilldelat kommunbidrag. Vid 2010 års bokslut uppvisades ett överskott på tkr, vilket motsvarade 3 procent av budgeterat kommunbidrag som år 2010 var tkr. Beställaren prognostiserar ett underskott på tkr i förhållande till budget. Underskottet beror framför allt på betydligt högre kostnader än budgeterat för köp av hemtjänst men även på ökade kostnader i förhållande till budget för köp av korttidsvistelse, köp av turbundna resor och kostnader för utskrivningsklara. Däremot prognostiseras kostnaderna för köp av hemtjänst på servicehus och köp av platser på vård- och omsorgsboenden inklusive äldrepsykiatri att bli lägre än budgeterat. Resultatenheterna exklusive enheter i kommundelarna prognostiserar ett underskott på tkr i förhållande till budget. För stab, hyror och konsumtionsavgifter prognostiseras ett nollresultat i förhållande till budget. Taxor och avgifter prognostiseras på helår ge ett överskott i förhållande till budget på tkr. XXXX (skriv besöksadress här) Tfn Bankgiro Södertälje Org-nr Postgiro

2 2 (4) Äldreomsorgskontoret föreslår att äldreomsorgsnämnden i ärendet om delårsbokslutet för april framställer till kommunstyrelsen om ökat kommunbidrag för ökade personalkostnader på boenden för ökad nattbemanning tkr för 2011 och tkr för helår. I helårsprognosen har hänsyn inte tagits till de tillkommande medlen enligt ovan utan är beräknad utifrån de kostnader som verksamheterna har i förhållande till budget per den 30 april. Beslutsunderlag Äldreomsorgskontorets tjänsteskrivelse daterad med bilagor. Ärendet Äldreomsorgsnämnden har ett underskott på 602 tkr per den 30 april. För helåret prognostiseras ett underskott på tkr i förhållande till budget, vilket motsvarar 1,5 procent av tilldelat kommunbidrag. Vid 2010 års bokslut uppvisades ett överskott på tkr, vilket motsvarade 3 procent av budgeterat kommunbidrag som år 2010 var tkr. Beställaren prognostiserar ett underskott på tkr i förhållande till budget. Underskottet beror framför allt på betydligt högre kostnader än budgeterat för köp av hemtjänst men även på ökade kostnader i förhållande till budget för köp av korttidsvistelse, köp av turbundna resor och kostnader för utskrivningsklara. Däremot prognostiseras kostnaderna för köp av hemtjänst på servicehus och köp av platser på vård- och omsorgsboenden inklusive äldrepsykiatri att bli lägre än budgeterat. Det är framför allt hemtjänsttimmarna i centrala Södertälje som ökat vilket beror både på att antalet äldre i området har ökat och fler ärenden där brukaren haft behov av mer omfattande insatser. Antalet dygn korttidsvistelse har under perioden konstant legat över budgeterat antal. Det är en effekt dels av arbetet med att minska kostnader på sjukhuset för utskrivningsklara och dels en följd av att det i början på året rådde brist på platser på vård- och omsorgsboenden. I april öppnade ytterligare sex platser på Solgläntan men kostnaden för platserna är budgeterad för hela året, därför beräknas kostnaderna för köp av platser på vård- och omsorgsboenden bli något lägre än budgeterat. Eftersom det inte fattas nya beslut om boende på servicehus kommer antalet utförda hemtjänsttimmar på dessa boenden, och därmed också kostnaderna, konstant att minska. I ärende den 22 februari beslutade äldreomsorgsnämnden om ökad nattbemanning på vissa boenden med anledning av att Socialstyrelsen vid inspektioner på två boenden funnit brister i nattbemanningen. Det medför att beställaren fr o m januari 2011 ersätter Ansvar&Omsorg AB med tkr för ökad nattbemanning på Cederströmska gården.

3 3 (4) Resultatenheterna exklusive enheter i kommundelarna prognostiserar ett underskott på tkr i förhållande till budget. De boenden där nattbemanningen har/ska öka prognostiserar ett underskott på tkr. Även Hälso- och sjukvårdsenheten prognostiserar ett underskott på 600 tkr på grund av brist på sökande till vakanta sjukskötersketjänster och sommarvikariat vilket innebär att enheten får ta in sjuksköterskor från bemanningsföretag till högre kostnad. För Bergviks produktionskök totalt prognostiseras ett underskott på 300 tkr varav värdshusets underskott beräknas uppgå till tkr. Det innebär att själva köket beräknas gå med överskott trots ökade kostnader för drift och reparation av maskinpark. Prognoserna för dagverksamheten och Heijkensköldska gårdens vård- och omsorgsboende visar ett överskott på 500 tkr vardera medan övriga resultatenheter prognostiserar mindre över- respektive underskott. För stab, hyror och konsumtionsavgifter prognostiseras ett nollresultat i förhållande till budget. Taxor och avgifter prognostiseras på helår ge ett överskott i förhållande till budget på tkr. Antalet personer i vård- och omsorgsboende inklusive inom äldrepsykiatrin är i genomsnitt under perioden 416 personer per månad vilket är lägre än budgeterat genomsnitt per månad som är 422 personer. Antalet hemtjänsttimmar för perioden har ökat med 11,3 procent jämfört med första tertialen 2010, från till timmar och ligger betydligt över vad som budgeterats för perioden. Antalet utförda hemtjänsttimmar på servicehus under perioden är vilket är lägre än budgeterade timmar. Antalet dygn korttidsvistelse är i genomsnitt per månad vilket är betydligt lägre än budgeterade 973 dygn per månad. Äldreomsorgskontoret föreslår att äldreomsorgsnämnden i ärendet om delårsbokslutet för april framställer till kommunstyrelsen om ökat kommunbidrag för ökade personalkostnader på boenden för ökad nattbemanning tkr för 2011 och tkr för helår. Under perioden 1 maj april 2011 var sjukfrånvaron inom äldreomsorgsnämnden 8,09 procent varav 46,15 procent var långtidssjukfrånvaro, d v s mer än 60 dagar sammanhängande frånvaro. Motsvarande siffror vid årsbokslutet 2010 var 8,09 procent varav långtidsjukfrånvaron var 45,58 procent. Man kan konstatera att den totala sjukfrånvaron ligger kvar på samma nivå men att långtidssjukfrånvaron har ökat marginellt. Ekonomiska konsekvenser och finansiering I delårsbokslutet prognostiseras ett underskott på tkr för helåret. Kontoret ser inga möjligheter att inom ramen för nuvarande verksamhet åtgärda underskottet.

4 4 (4) Myndighetens verksamhet är reglerad i lag och utgår från den enskildes behov. Det prognostiserade underskottet är därför inte möjligt att påverka utan att riktlinjer för biståndsbedömning ändras. Det prognostiserade underskottet på resultatenheterna beror framför allt på extraordinära personalkostnader som inte kan rymmas inom verksamhetens ordinarie budget utan behöver täckas med tilläggsanslag. Kontorets förslag till nämnden: 1. Äldreomsorgsnämnden godkänner delårsbokslutet per april 2011 och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen. 2. Äldreomsorgsnämnden framställer till kommunstyrelsen om ökat kommunbidrag för ökade personalkostnader på boenden för ökad nattbemanning tkr för 2011 och tkr för helår. Magnus Johansson Äldreomsorgschef Ann-Christine Mohlin Verksamhetscontroller Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens kontor Akten Bilagor Bilaga 1, Rapport delårsbokslut april 2010 Bilaga 2, Resultat- och balansräkning

5 Äldreomsorgskontoret Bilaga 1 Delårsbokslut April 2011

6 (7) 2 Nämndens sammanfattning Äldreomsorgsnämnden har ett underskott på 602 tkr per den 30 april. För helåret prognostiseras ett underskott på tkr i förhållande till budget, vilket motsvarar 1,5 procent av tilldelat kommunbidrag. Vid 2010 års bokslut uppvisades ett överskott på tkr, vilket motsvarade 3 procent av budgeterat kommunbidrag som år 2010 var tkr. Beställaren prognostiserar ett underskott på tkr i förhållande till budget. Underskottet beror framför allt på betydligt högre kostnader än budgeterat för köp av hemtjänst men även på ökade kostnader i förhållande till budget för köp av korttidsvistelse, köp av turbundna resor och kostnader för utskrivningsklara. Däremot prognostiseras kostnaderna för köp av hemtjänst på servicehus och köp av platser på vård- och omsorgsboenden inklusive äldrepsykiatri att bli lägre än budgeterat. Det är framför allt hemtjänsttimmarna i centrala Södertälje som ökat vilket beror både på att antalet äldre i området har ökat och fler ärenden där brukaren haft behov av mer omfattande insatser. Antalet dygn korttidsvistelse har under perioden konstant legat över budgeterat antal. Det är en effekt dels av arbetet med att minska kostnader på sjukhuset för utskrivningsklara och dels en följd av att det i början på året rådde brist på platser på vård- och omsorgsboenden. I april öppnade ytterligare sex platser på Solgläntan men kostnaden för platserna är budgeterad för hela året, därför beräknas kostnaderna för köp av platser på vård- och omsorgsboenden bli något lägre än budgeterat. Eftersom det inte fattas nya beslut om boende på servicehus kommer antalet utförda hemtjänsttimmar på dessa boenden, och därmed också kostnaderna, konstant att minska. I ärende den 22 februari beslutade äldreomsorgsnämnden om ökad nattbemanning på vissa boenden med anledning av att Socialstyrelsen vid inspektioner på två boenden funnit brister i nattbemanningen. Det medför att beställaren fr o m januari 2011 ersätter Ansvar&Omsorg AB med tkr för ökad nattbemanning på Cederströmska gården. Resultatenheterna exklusive enheter i kommundelarna prognostiserar ett underskott på tkr i förhållande till budget. De boenden där nattbemanningen har/ska öka prognostiserar ett underskott på tkr. Även Hälso- och sjukvårdsenheten prognostiserar ett underskott på 600 tkr på grund av brist på sökande till vakanta sjukskötersketjänster och sommarvikariat vilket innebär att enheten får ta in sjuksköterskor från bemanningsföretag till högre kostnad. För Bergviks produktionskök totalt prognostiseras ett underskott på 300 tkr varav värdshusets underskott beräknas uppgå till tkr. Det innebär att själva köket beräknas gå med överskott trots ökade kostnader för drift och reparation av maskinpark. Prognoserna för dagverksamheten och Heijkensköldska gårdens vård- och omsorgsboende visar ett överskott på 500 tkr vardera medan övriga resultatenheter prognostiserar mindre över- respektive underskott. För stab, hyror och konsumtionsavgifter prognostiseras ett nollresultat i förhållande till budget. Taxor och avgifter prognostiseras på helår ge ett överskott i förhållande till budget på tkr. Antalet personer i vård- och omsorgsboende inklusive inom äldrepsykiatrin är i genomsnitt under perioden 416 personer per månad vilket är lägre än budgeterat genomsnitt per månad som är 422 personer. Antalet hemtjänsttimmar för perioden har ökat med 11,3 procent jämfört med första tertialen 2010, från till timmar och ligger betydligt över vad som budgeterats för perioden. Antalet utförda hemtjänsttimmar på servicehus under perioden är vilket är lägre

7 (7) 3 än budgeterade timmar. Antalet dygn korttidsvistelse är i genomsnitt per månad vilket är betydligt lägre än budgeterade 973 dygn per månad. Äldreomsorgskontoret föreslår att äldreomsorgsnämnden i ärendet om delårsbokslutet för april framställer till kommunstyrelsen om ökat kommunbidrag för ökade personalkostnader på boenden för ökad nattbemanning tkr för 2011 och tkr för helår. Under perioden 1 maj april 2011 var sjukfrånvaron inom äldreomsorgsnämnden 8,09 procent varav 46,15 procent var långtidssjukfrånvaro, d v s mer än 60 dagar sammanhängande frånvaro. Motsvarande siffror vid årsbokslutet 2010 var 8,09 procent varav långtidssjukfrånvaron var 45,58 procent. Man kan konstatera att den totala sjukfrånvaron ligger kvar på samma nivå men att långtidssjukfrånvaron har ökat marginellt.

8 (7) 4 1. Ekonomi Delårsresultat och helårsprognos för nämnden Äldreomsorgsnämnden har ett underskott på 602 tkr per den 30 april. För helåret prognostiseras ett underskott på tkr i förhållande till budget, vilket motsvarar 1,5 procent av tilldelat kommunbidrag. Vid 2010 års bokslut uppvisades ett överskott på tkr, vilket motsvarade 3 procent av budgeterat kommunbidrag som år 2010 var tkr. Beställaren prognostiserar ett underskott på tkr i förhållande till budget. Underskottet beror framför allt på betydligt högre kostnader än budgeterat för köp av hemtjänst men även på ökade kostnader i förhållande till budget för köp av korttidsvistelse, köp av turbundna resor och kostnader för utskrivningsklara. Däremot prognostiseras kostnaderna för köp av hemtjänst på servicehus och köp av platser på vård- och omsorgsboenden inklusive äldrepsykiatri att bli lägre än budgeterat. Det är framför allt hemtjänsttimmarna i centrala Södertälje som ökat vilket beror både på att antalet äldre i området har ökat och fler ärenden där brukaren haft behov av mer omfattande insatser. Antalet dygn korttidsvistelse har under perioden konstant legat över budgeterat antal. Det är en effekt dels av arbetet med att minska kostnader på sjukhuset för utskrivningsklara och dels en följd av att det i början på året rådde brist på platser på vård- och omsorgsboenden. I april öppnade ytterligare sex platser på Solgläntan men kostnaden för platserna är budgeterad för hela året, därför beräknas kostnaderna för köp av platser på vård- och omsorgsboenden bli något lägre än budgeterat. Eftersom det inte fattas nya beslut om boende på servicehus kommer antalet utförda hemtjänsttimmar på dessa boenden, och därmed också kostnaderna, konstant att minska. I ärende den 22 februari beslutade äldreomsorgsnämnden om ökad nattbemanning på vissa boenden med anledning av att Socialstyrelsen vid inspektioner på två boenden funnit brister i nattbemanningen. Det medför att beställaren fr o m januari 2011 ersätter Ansvar&Omsorg AB med tkr för ökad nattbemanning på Cederströmska gården. För bostadsanpassning prognostiseras ett nollresultat i förhållande till budget. Resultatenheterna exklusive enheter i kommundelarna prognostiserar ett underskott på tkr i förhållande till budget. De boenden där nattbemanningen har/ska öka prognostiserar ett underskott på tkr. Även Hälso- och sjukvårdsenheten prognostiserar ett underskott på 600 tkr på grund av brist på sökande till vakanta sjukskötersketjänster och sommarvikariat vilket innebär att enheten får ta in sjuksköterskor från bemanningsföretag till högre kostnad. För Bergviks produktionskök totalt prognostiseras ett underskott på 300 tkr varav värdshusets underskott beräknas uppgå till tkr. Det innebär att själva köket beräknas gå med överskott trots ökade kostnader för drift och reparation av maskinpark. Prognoserna för dagverksamheten och Heijkensköldska gårdens vård- och omsorgsboende visar ett överskott på 500 tkr vardera medan övriga resultatenheter prognostiserar mindre över- respektive underskott. För stab, hyror och konsumtionsavgifter prognostiseras ett nollresultat i förhållande till budget.

9 (7) 5 Taxor och avgifter prognostiseras på helår ge ett överskott i förhållande till budget på tkr. Äldreomsorgskontoret föreslår att äldreomsorgsnämnden i ärendet om delårsbokslutet för april framställer till kommunstyrelsen om ökat kommunbidrag för ökade personalkostnader på boenden för ökad nattbemanning tkr för 2011 och tkr för helår. I helårsprognosen har hänsyn inte tagits till de tillkommande medlen enligt ovan utan är beräknad utifrån de kostnader som verksamheterna har i förhållande till budget per den 30 april. Verksamhetsområde (tkr) Kommunbidrag 2011 Prognos avvikelse före åtgärd Prognos avvikelse efter åtgärd +/- över- resp. underskott +/- över- resp. underskott Äldreomsorg Administration S:a verksamhetsområden Övrig verksamhet S:a nämndens resultat Prognos för budgetavvikelser 2011 Enhet Prognos helår, tkr Beställaren Bostadsanpassning 0 Övergripande Resultatenheter inkl Bergviks kök Stab och ledning 0 Summa

10 (7) 6 Antalet personer i vård- och omsorgsboende inklusive inom äldrepsykiatrin är i genomsnitt under perioden 416 personer per månad vilket är lägre än budgeterat genomsnitt per månad som är 422 personer. Det var i genomsnitt 417 personer på särskilt boende under samma period förra året. Antalet hemtjänsttimmar för perioden har ökat med 11,3 procent jämfört med första tertialen 2010, från till timmar och ligger betydligt över vad som budgeterats för perioden som är timmar. Antalet utförda hemtjänsttimmar på servicehus under perioden är vilket är lägre än budgeterade timmar. Under motsvarande period utfördes timmar. Antalet dygn korttidsvistelse är i genomsnitt per månad vilket är betydligt lägre än budgeterade 973 dygn per månad. Kostnaden för utskrivningsklara beräknas på helår bli 800 tkr högre än budgeterat. Helårsprognosen för verksamhetsområdet äldreomsorg inklusive kommundelarna visar ett underskott på tkr enligt fördelning nedan: Äk Enhörna kd Hölö/Mörkö kd Järna kd Vårdinge/Mölnbo kd Åtgärdsplan för att förhindra underskott Myndighetens verksamhet är reglerad i lag och utgår från den enskildes behov. Det prognostiserade underskottet är därför inte möjligt att påverka utan att riktlinjer för biståndsbedömning ändras. Det prognostiserade underskottet på resultatenheterna beror framför allt på extraordinära personalkostnader som inte kan rymmas inom verksamhetens ordinarie budget utan behöver täckas med tilläggsanslag.

11 (7) 7 2. Personal kommunen som arbetsgivare Enligt Mål&Budget ska sjukfrånvaron minska till 5 procent. Något mått på sjukfrånvaro för årets första fyra månader har inte tagits fram eftersom mätperioden går rullande tolv månader tillbaka i tiden. Under perioden 1 maj april 2011 var sjukfrånvaron inom äldreomsorgsnämnden 8,09 procent varav 46,15 procent var långtidssjukfrånvaro, d v s mer än 60 dagar sammanhängande frånvaro. Motsvarande siffror vid årsbokslutet 2010 var 8,09 procent varav långtidssjukfrånvaron var 45,58 procent. Man kan konstatera att den totala sjukfrånvaron ligger kvar på samma nivå men att långtidssjukfrånvaron har ökat marginellt. För att ytterligare sänka sjukfrånvaron fortsätter arbetet med tidig och aktiv rehabilitering.

12 Bilaga 2 1(2) RESULTATRÄKNING (tkr) Redovisning Årsbokslut Budget Redovisning tertial 1 helår tertial 1 Jan 10 - April 10 Jan 10 - Mån Jan 11 - Mån Jan 11 - April 11 INTÄKTER Avgifter och taxor , , , ,4 Hyror och arrenden 8 743, , , ,9 Driftbidrag 4 573, , , ,0 Övriga intäkter , , , ,5 SUMMA INTÄKTER , , , ,8 KOSTNADER Personal , , , ,4 Lokaler och anläggningar , , , ,4 Material och tjänster , , , ,3 Köp av prim verksamhet , , , ,5 Bidrag och transfereringar , , , ,0 Övriga kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 SUMMA KOSTNADER , , , ,6 Avskrivningar , , ,6-983,5 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD , , , ,3 Kommunbidrag , , , ,3 Räntenetto -201,0-609,4-411,5-192,7 RESULTAT 6 869, ,9 4,0-602,7 Resultat (kontrollsumma) 6 869, ,8 4,0-602,9 Differens 0,0 0,1 0,0 0,2

13 2 (2) BALANSRÄKNING (tkr) Årsbokslut Bokslut tertial 1 Jan 10 - Mån 13 10Jan 11 - April 11 TILLGÅNGAR Anläggningstillg , ,6 Omsättningstillg , ,3 Fordran internbank S:A TILLGÅNGAR , ,9 EGET KAPITAL Ingående balans , ,9 Årets resultat ,8 602,9 SKULDER Kortfristiga skulder , ,1 Skuld till internbank , ,1 Långfristiga lån/skulder S:A SKULD O EGET KAP , ,0 Diff. tillg / skulder 0,1-0,1 (Kontrollsumma kkl 1-8) 0,0 0,0

Uppdrag att utreda möjliga förändringar i verksamheten vid Bergviks värdshus

Uppdrag att utreda möjliga förändringar i verksamheten vid Bergviks värdshus 1 (5) 2011-03-08 Tjänsteskrivelse Dnr 10/114 Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Uppdrag att utreda möjliga

Läs mer

Yttrande på rekommendation att anta avtalsmall avseende läkarinsatser i särskilda boenden och daglig verksamhet enligt hälso- och sjukvårdslagen 26 d

Yttrande på rekommendation att anta avtalsmall avseende läkarinsatser i särskilda boenden och daglig verksamhet enligt hälso- och sjukvårdslagen 26 d 1 (3) 2009-09-07 Tjänsteskrivelse Dnr 09/89 Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Eva Wahtramäe Medicinskt ansvarig sjuksköterska 08-550 223 73 eva.wahtramae@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Yttrande

Läs mer

Mål&Budget delårsrapport per den 30 april 2011

Mål&Budget delårsrapport per den 30 april 2011 1 (1) 2011-05-23 Tjänsteskrivelse Dnr KFN 11/51 Kontor Kultur- och fritidskontoret Handläggare Olle Lindström 08-523 031 10 olle.lindstrom@sodertalje.se Kultur- och fritidsnämnden Mål&Budget 2011 - delårsrapport

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2014 och prognos helår Samhällsuppdraget

Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2014 och prognos helår Samhällsuppdraget TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2014-05-20 Utbildningsnämnden Dnr Ubn 2014/83 Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2014 och prognos helår Samhällsuppdraget Förslag till beslut Utbildningsförvaltningens

Läs mer

Tillsyn enligt lagen om Bostadsanpassning - svar på beslut från Boverket

Tillsyn enligt lagen om Bostadsanpassning - svar på beslut från Boverket 1 (2) 2009-10-19 Tjänsteskrivelse Dnr 09/124 Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Ann-Christine Falck Brännström 08-5230 6038 ann-christine.falckbrannstrom@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Tillsyn

Läs mer

Resultat av utförd internkontroll 2012

Resultat av utförd internkontroll 2012 2012-09-18 Tjänsteskrivelse Dnr ÄON 12/17, la 12/07, HM 12/08, VS 12/07, En 12/08 Kontor Social- och omsorgskontoret Handlaggare Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport oktober 2013

Ekonomisk månadsrapport oktober 2013 Avdelningen för ekonomi, stadsmiljö och strategi Sida 1 (7) 2013-11-12 Handläggare: Pär Dahlqvist Telefon: 08 508 18 118 Till Farsta stadsdelsnämnd 2013-11-19 Ekonomisk månadsrapport oktober 2013 Förslag

Läs mer

5 b) Budgetuppföljning t.o.m. augusti 2015 BESLUTSFÖRSLAG. Budgetuppföljning t.o.m. augusti 2015 har upprättats och skickats till Kommunstyrelsen.

5 b) Budgetuppföljning t.o.m. augusti 2015 BESLUTSFÖRSLAG. Budgetuppföljning t.o.m. augusti 2015 har upprättats och skickats till Kommunstyrelsen. 5 b) BESLUTSFÖRSLAG Budgetuppföljning t.o.m. augusti 2015 Budgetuppföljning t.o.m. augusti 2015 har upprättats och skickats till Kommunstyrelsen. Styrelsen föreslås besluta: Ärendet läggs till handlingarna.

Läs mer

Socialnämnden i Järfälla

Socialnämnden i Järfälla 2014 Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2014 Socialnämnden i Järfälla (samhällsuppdraget) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHET - SAMHÄLLSUPPDRAGET... 2 2. DRIFTBUDGETEN...

Läs mer

Managementrapport 2014

Managementrapport 2014 Social- och omsorgskontoret Managementrapport 2014 Nämnd: Äldreomsorgsnämnden Månad: oktober Ekonomi tkr Resultat perioden Rättvisande resultat efter korrigeringar helårsresultat efter beslutade åtgärder

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Månadsrapport per februari 2017

Månadsrapport per februari 2017 Södermalms stadsdelsförvaltning Administrativa avdelningen Tjänsteutlåtande Dnr 143-2017-1.2.1. Sida 1 (5) 2017-02-23 Handläggare Annegret Wallin Telefon: 08-508 12 023 Till Södermalms stadsdelsnämnd 2017-03-09

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 24.04.17 Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande

Läs mer

Handläggare Vivian Ichu 08-523 020 95. Vivian.ichu@sodertalje.se. Ansökan om reinvesteringsmedel Ljungbackens vård- och omsorgsboende

Handläggare Vivian Ichu 08-523 020 95. Vivian.ichu@sodertalje.se. Ansökan om reinvesteringsmedel Ljungbackens vård- och omsorgsboende Södertä1je U kommun 1 (2) 2014-03-26 Tjänsteskrivelse ANKOM södertälje KOMMUN 2014-03- z 8 \ p l' lvk D nr.... ::-:.:..'")......... D nr Jä 13/06 Kontor Kommunstyrelsens kontor Handläggare Vivian Ichu

Läs mer

Yttrande över motion Hur gör vi för att skydda de allra sköraste och mest förvirrade i äldreomsorgen med hjälp av teknik

Yttrande över motion Hur gör vi för att skydda de allra sköraste och mest förvirrade i äldreomsorgen med hjälp av teknik 1 (2) 2011-08-08 Tjänsteskrivelse Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Sofie Somers 08-523 063 78 sofie.somers@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Enhörna kommundelsnämnd Hölö-Mörkö kommundelsnämnd Järna

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Nattbemanning på kommunens Vård- och omsorgsboende samt på entreprenad upphandlad verksamhet.

Nattbemanning på kommunens Vård- och omsorgsboende samt på entreprenad upphandlad verksamhet. 1 (3) 2011-02-14 Tjänsteskrivelse Dnr ÄON 10/123 Kontor Kommunstyrelsens kontor, Utredarenheten Handläggare -Lena Palmgren, utredare 08-52303860 -lena.palmgren@sodertalje.se Paula Weinehammar Paula.weinehammar@sodertalje.se

Läs mer

Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2013 och prognos helår 2013 Samhällsuppdraget

Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2013 och prognos helår 2013 Samhällsuppdraget TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2013-05-30 rev Utbildningsnämnden Dnr Ubn 2013/39 Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2013 och prognos helår 2013 Samhällsuppdraget Förslag till beslut Utbildningsförvaltningens

Läs mer

Ekonomisk rapport mars 2012 med helårsprognos

Ekonomisk rapport mars 2012 med helårsprognos 2012-04-12 1 (6) Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden Ekonomisk rapport mars 2012 med helårsprognos Beslutsunderlag Kompetens- och s skrivelse den 12 april 2012. Sammanfattning Utfallet till och med mars

Läs mer

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016 Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Nybro kommun Okt 2016 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet... 7 Hälsotal - total

Läs mer

Ekonomisk rapport februari 2012 med helårsprognos

Ekonomisk rapport februari 2012 med helårsprognos Andreas Augustsson 2012-03-09 1 (5) Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden Ekonomisk rapport februari 2012 med helårsprognos Beslutsunderlag Förvaltningens skrivelse den 9 mars 2012. Sammanfattning Utfallet

Läs mer

Åsa Borén 08-550 222 03 asa.boren@sodertalje.se Christina Hallström 08-550 263 79 christina.hallstrom@sodertalje.se

Åsa Borén 08-550 222 03 asa.boren@sodertalje.se Christina Hallström 08-550 263 79 christina.hallstrom@sodertalje.se 1 (3) 2009-07-13 Tjänsteskrivelse Dnr 09/93 Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Åsa Borén 08-550 222 03 asa.boren@sodertalje.se Christina Hallström 08-550 263 79 christina.hallstrom@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden

Läs mer

Månadsrapport februari

Månadsrapport februari 2012-03-29 1 (7) Kommunstyrelsen Månadsrapport februari Beslutsunderlag Kommunkontorets skrivelse den 29 mars 2012. Sammanfattning Stadens resultat uppgick efter februari månad till 23,9 mnkr, vilket är

Läs mer

Produktionsstart av tillbyggnad av Wijbackens vård- och omsorgsboende

Produktionsstart av tillbyggnad av Wijbackens vård- och omsorgsboende 1 (4) TJÄNSTESKRIVELSE 2015-05-18 Social- och omsorgskontoret Kommunstyrelsen Äldreomsorgsnämnden Hölö-Mörkö kommundelsnämnd Produktionsstart av tillbyggnad av Wijbackens vård- och omsorgsboende Dnr: ÄON

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret Månadsrapport september 2013 Kundvalskontoret Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksamhet... 3 1.1 Resultat per verksamhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 7 1.3 Volymer, statistik och kostnadsnyckeltal...

Läs mer

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd Kvartalsrapport september med prognos 4 Barn- och utbildningsnämnd 1 Inledning Nämnderna ska enligt kommunstyrelsens anvisningar redovisa fyra budgetuppföljningar och prognoser under året. Uppföljningen

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

vo d. k l m.ru::~ ANKOM Taxor och avgifter inom äldreomsorgen 2016

vo d. k l m.ru::~ ANKOM Taxor och avgifter inom äldreomsorgen 2016 södertälje kommun l (2) TJÄNSTESKRIVELSE 2015-07-21 Social- och omsorgskontoret Äldreomsorgsnämnden Järna kommundelsnämnd Hölö/Mörkö kom mljl1r,ftet*sf:'~3- g..,...,~ n.:r:-;-;,rl-;=~--- vo d. k l m.ru::~

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017

Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 2017-03-24 Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling

Läs mer

Handläggare Inga-Lena Palmgren

Handläggare Inga-Lena Palmgren 1 (2) Tjänsteskrivelse Utredarenheten, Kommunstyrelsens kontor Handläggare Inga-Lena Palmgren 08-523 038 60 inga-lena.palmgren@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Kommundelsnämnderna Boendeplan inom äldreomsorgen

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport för november 2010

Ekonomisk månadsrapport för november 2010 FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR PLAN ERING, STRATEGI OCH SERVICE TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2010-12-14 Handläggare: Pär Dahlqvist Telefon: 08-508 181 18 Till Farsta stadsdelsnämnd 2010-12-16

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport februari 2012 och efterfrågan av förskoleplats

Ekonomisk månadsrapport februari 2012 och efterfrågan av förskoleplats -01-24 1 (5) Dnr FN-0043/ Förskolenämnden Ekonomisk månadsrapport februari och efterfrågan av förskoleplats Beslutsunderlag Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse den 9 mars. Sammanfattning Förskolenämndens

Läs mer

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 Tertialrapport 1/1 30/4 2015 Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 TERTIALRAPPORT Sida 3(15) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 Resultat och balans...

Läs mer

Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans SN-2017/104

Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans SN-2017/104 Sida 1 av 3 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Mats Ståhl Elgström Datum SN-2017/104 Socialchef 2017-04-26 Socialnämnden Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans 2017-2018 SN-2017/104 Förslag

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31 Delårsrapport För perioden 2012-01-01 2012-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2012-01-01-2012-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

2012-04-20. Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82

2012-04-20. Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82 2012-04-20 Kommunstyrelsen Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82 Ärendet Kommunstyrelsen ställer krav på information månatligen om nämndernas/kontorens och stadens resultat för perioden samt prognos över

Läs mer

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING -03-10 DNR SN.065 AGNETA SANDSTRÖM SID 1/1 CONTROLLER AGNETA.SANDSTROM@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per

Läs mer

Periodrapport OKTOBER

Periodrapport OKTOBER Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Miljökontoret Miljönämnden

Miljökontoret Miljönämnden Miljökontoret Miljönämnden Delårsbokslut per 3 april 21 Södertälje kommun, delårsbokslut april 21 för miljönämnden Sammanfattning Ekonomi Miljönämnden har per den 3 april tilldelats en budgetram om 991

Läs mer

Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS

Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS 2016.142 3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2016-05-30 101 Resultatöverföring från 2015 års bokslut (KS 2016.142) Beslut Kommunstyrelsen föreslår att

Läs mer

Månadsrapport februari 2015 för socialnämnden

Månadsrapport februari 2015 för socialnämnden RAPPORT/REDOVISNING Socialkontoret Handläggare Karolina Blomqvist Tel. 0152-29331 Socialnämnden Dnr SN/2015:110-042 2015-03-11 1/7 Månadsrapport februari 2015 för socialnämnden Ekonomi och verksamhet Drift

Läs mer

Månadsrapport november 2015

Månadsrapport november 2015 Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning Ekonomiavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2015-12-08 Handläggare Linda Yacoub 08-50820032 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd Månadsrapport november

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Månadsuppföljning för novembermånad 2016

Månadsuppföljning för novembermånad 2016 9 december 2016 NBN 2016/207 1 (4) HANDLÄGGARE Asif Chowdhury 08-535 365 41 asif.chowdhury@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden Månadsuppföljning för novembermånad 2016 Förslag till beslut Natur- och

Läs mer

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Vision och inriktningsmål Budgetprocess Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 140. Inledning... 3 Begreppsförklaring... 3 Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och

Läs mer

Månadsrapport mars 2013

Månadsrapport mars 2013 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 67,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 67,1 mkr. För motsvarande period 2012 var resultatet 3,4

Läs mer

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Maj 2016

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Maj 2016 Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Individ- och familjenämnd Maj 2016 Driftsredovisning... 4 Driftsredovisning per område/förvaltning... 5 Investeringsredovisning... 7 Avtalstrohet... 7 Hälsotal

Läs mer

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010 Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851

Läs mer

Invånarantal veckovis jämfört med årsskiftet respektive år

Invånarantal veckovis jämfört med årsskiftet respektive år november 1 (8) 1 (8) Sammanfattning Befolkningen efter vecka 47 uppgick till 151 82 vilket är 1 6 fler jämfört med vid årsskiftet. Prognosen för helår är en ökning med 1 65. Resultatet per nov uppgick

Läs mer

Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun

Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun RAPPORT 1(7) 2010-05-04 KS-118/2010 Handläggare, titel, telefon Claes-Göran Magnell, ekonomidirektör 011-15 34 41 Kommunfullmäktige Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun Förslag till beslut

Läs mer

Handläggare. Inga-Lena Palmgren 08-523 038 60. inga-lena.palmgren@sodertalje.se

Handläggare. Inga-Lena Palmgren 08-523 038 60. inga-lena.palmgren@sodertalje.se södertälje U kommun l (2) 2014-06-26 Tjänsteskrivelse Kontor Social-och omsorgskontoret Handläggare Inga-Lena Palmgren 08-523 038 60 inga-lena.palmgren@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Kommundelsnämnderna

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Individ- och familjenämnd Mar 2016

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Individ- och familjenämnd Mar 2016 Månadsrapport Ekonomi och Personal Individ- och familjenämnd Mar 2016 Driftsredovisning Beloppen anges i tkr. Driftsredovisning Intäkter 84 826 21 017 97 436-17 676 Personalkostnader -189 033-48 535-196

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport för oktober 2010

Ekonomisk månadsrapport för oktober 2010 FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR PLAN ERING, STRATEGI OCH SERVICE TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2010-10-15 Handläggare: Pär Dahlqvist Telefon: 08-508 181 18 Till Farsta stadsdelsnämnd 2010-11-23

Läs mer

Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans SN 2015/106

Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans SN 2015/106 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande Datum SN-2015/106 2015-04-13 Socialnämnden Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans 2015-2016 SN 2015/106 Förslag till

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31 Delårsrapport För perioden 2015-01-01 2015-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01-2015-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden, Vårprognos 2014

Vård- och omsorgsnämnden, Vårprognos 2014 Vård- och omsorgsnämnden, Vårprognos 2014 Ordförande: Tony Hansson Förvaltningschef: Ann Letorp Ekonomi och verksamhet Omflyttning av medel rapport till kommunstyrelsen I nuläget inget att rapportera.

Läs mer

Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Ulla Lundh (S) Dennis Byberg (M) Ann-Christine Janhagen Olsén (S)

Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Ulla Lundh (S) Dennis Byberg (M) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Sammanträdesdatum Sida 1/9 Plats och tid Sammanträdesrummet, socialkontoret kl 13:00 14:30 Beslutande Övriga Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Ulla Lundh (S) Dennis Byberg (M) Ann-Christine Janhagen

Läs mer

Handlaggare ~nga- ena Palmgren 08-523 038 60 inaa-lena.~almarenqsodertalie.se

Handlaggare ~nga- ena Palmgren 08-523 038 60 inaa-lena.~almarenqsodertalie.se Tjänsteskrivelse Social- och omsorgskontoret Handlaggare ~nga- ena Palmgren 08-523 038 60 inaa-lena.~almarenqsodertalie.se Äldreomsorgsnämnden Kommundelsnämnderna Lokaiif5rsörjningspIm - Boendeplan inom

Läs mer

52% 64% 76% 86% 84% 87% 82% 90% 90% 85% 120% 100% 80% 60% 40% 20% Åk09 Åk10 Åk11 0% NA NI SA EK ES TE HU FT VF BF EE HA BA VO HV NB RL HT IN JGY Årskull 11 100% 80% 60% 40% 20% 0% 160 140 135 138 120

Läs mer

Dnr Ubn 2010/56 Budget och verksamhetsuppföljning per april 2010 och prognos för helår samhällsuppdraget

Dnr Ubn 2010/56 Budget och verksamhetsuppföljning per april 2010 och prognos för helår samhällsuppdraget TJÄNSTESKRIVELSE 1 (9) 2010-05-11 Utbildningsnämnden Dnr Ubn 2010/56 Budget och verksamhetsuppföljning per april 2010 och prognos för helår 2010 - samhällsuppdraget Förslag till beslut Utbildningsnämndens

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C Socialnämnden 2014-10-14 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30 Beslutande Ledamöter Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C Tjänstgörande ersättare Birgitta

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-12-15

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-12-15 Södertälje kommun Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-12-15 254 Aktieägartillskott till Söderenergi AB Dm KS08/425 Sammanfattning av ärendet Styrelsen i Telge AB kommer att behandla frågan om att

Läs mer

Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015

Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015 2015-04-20 KS-2015/306.182 1 (4) HANDLÄGGARE Askerud, Carina 08-535 302 83 Carina.Askerud@huddinge.se Kommunstyrelsen Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015 Förslag till beslut Budgetuppföljningen

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 09.00 09.40 Beslutande: Sebastian Clausson (S), ordförande Malin Larsson (MP) ersättare för Gunnar Sporrong (MP)

Läs mer

Månadsrapport februari Förvaltningens förslag till beslut

Månadsrapport februari Förvaltningens förslag till beslut Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2015-03-10 Handläggare Jan Francke Telefon: 08-508 08 000 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd Månadsrapport februari 2015 Förvaltningens förslag till beslut Stadsdelsnämnden godkänner

Läs mer

Budget och verksamhetsuppföljning per augusti och prognos för helår 2014 KPR

Budget och verksamhetsuppföljning per augusti och prognos för helår 2014 KPR KPR 2014 10 22 Inledning Måluppföljning Kvalitetsredovisning Väsentliga personalförhållanden Miljöredovisning et redovisar ett överskott på 14 326 tkr. På helår prognostiseras ett överskott på 5 474 tkr.

Läs mer

Ekonomisk rapport per

Ekonomisk rapport per Ekonomisk rapport per -03-31 Övergripande ekonomiska händelser Det budgeterade resultatet för år uppgår till +40 034 tkr. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +19 429 tkr.

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 www.pwc.com/se Yvonne Lundin Augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Miljöförbundet Blekinge Väst Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning Delårsrapportens innehåll och

Läs mer

5. Stimulanspaket för elever och pedagoger i grundskolan

5. Stimulanspaket för elever och pedagoger i grundskolan Förslag till beslut Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 21-5-2 Ärende Beteckning 1. Informations- och frågestund BUN/21:4 Eftersom det saknades sidor i revisionsrapporten Skydd mot mutor och

Läs mer

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking Revisionsrapport* Granskning av Delårsrapport 2007 Vännäs kommun September 2007 Allan Andersson Therese Runarsdotter *connectedthinking Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förslag till åtgärder...2

Läs mer

Gymnasieantagna i Jämtland (exkl Strömsund) per den 30 juni

Gymnasieantagna i Jämtland (exkl Strömsund) per den 30 juni Gymnasieantagna i Jämtland (exkl Strömsund) per den 30 juni 1200 1062 1000 933 929 1018 Jämtlands Gymnasium 800 Friskolor 600 400 253 267 198 177 200 215 196 176 191 0 2012 2013 2014 2015 Övriga kommunala

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN. 1 januari - 30 juni Periodens resultat - 14 Mkr. Prognostiserat helårsresultat 24 Mkr

VALLENTUNA KOMMUN. 1 januari - 30 juni Periodens resultat - 14 Mkr. Prognostiserat helårsresultat 24 Mkr VALLENTUNA KOMMUN 1 januari - 30 juni 2002 Periodens resultat - 14 Mkr Prognostiserat helårsresultat 24 Mkr Nämndernas driftsresultat under perioden 8 Mkr Nämndernas helårsprognos 22 Mkr Negativt delårsresultat

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Yttrande över Motion Trygghets- och kvalitetsinspektion av äldreomsorg KS dnr 12/512

Yttrande över Motion Trygghets- och kvalitetsinspektion av äldreomsorg KS dnr 12/512 1 (2) 2013-03-27 Tjänsteskrivelse Kontor Social- och omsorgskontoret Handläggare Lisa Mattsson 08-5230 34 22 Hölö-Mörkö kommundelsnämnd Yttrande över Motion Trygghets- och kvalitetsinspektion av äldreomsorg

Läs mer

53e VALLENTUNA KOMMUN. iirendet i korthet. Månadsuppföljning februari 2013, samtl ga nämnder (KS ) Propositionsordning. Handlingar.

53e VALLENTUNA KOMMUN. iirendet i korthet. Månadsuppföljning februari 2013, samtl ga nämnder (KS ) Propositionsordning. Handlingar. VALLENTUNA KOMMUN Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 20L3-03-2L 12 (16) 53e Månadsuppföljning februari, samtl ga nämnder (KS.093) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Kommunstyrelsen

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget 2015-2017

Vård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget 2015-2017 Vård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget 2015-2017 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL...

Läs mer

Ekonomisk rapport efter februari månad

Ekonomisk rapport efter februari månad TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2015-03-16 ON 2015/0023 0480-453510 Omsorgsnämnden Ekonomisk rapport efter februari månad Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner budgetrapporten

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Kenneth Tinglöf (KD)

Kenneth Tinglöf (KD) Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-09-30 Plats och tid: Folkets hus i Trosa, 12.30 16.00 ande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare: Martina Johansson (C), ordf. Ricken

Läs mer

Resultat september 2017

Resultat september 2017 SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Bergmark, Magnus Datum -10-18 Diarienummer SCN--0157 Socialnämnden Resultat september Förslag till beslut Socialnämnden föreslås besluta att lägga informationen till handlingarna

Läs mer

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Omsorgsnämnd Jul 2016

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Omsorgsnämnd Jul 2016 Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Omsorgsnämnd Jul 2016 Avvikelser enligt Socialtjänstlagen... 3 Avvikelser HSL... 3 Extraturer och fattasturer... 4 Budget i balans - Personalkostnader (ackumulerat)...

Läs mer

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 1 (5) EKONOMIKONTORET MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 Dokumentnamn April 2 (5) SAMMANFATTNING AV PROGNOS APRIL 2011 Övergripande April månads uppföljning pekar på en negativ avvikelse mot budget om 4,4 mnkr.

Läs mer

Revisionsrapport 1/ 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober/november Nykvarns kommun

Revisionsrapport 1/ 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober/november Nykvarns kommun Revisionsrapport 1/ Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober/november Nykvarns kommun Granskning av delårsrapport Innehåll 1. Sammanfattning...3 2. Granskning av delårsrapport och bokslut...4 2.1. Bakgrund...4

Läs mer

Månadsrapport. Socialförvaltningen Juli 2015

Månadsrapport. Socialförvaltningen Juli 2015 Månadsrapport Socialförvaltningen Juli 2015 Innehållsförteckning 1 Budgetuppföljning och prognos per nämnd... 3 1.1 Genomförda och planerade åtgärder som är inräknade i prognosen samt ekonomisk effekt...

Läs mer

Kultur- och fritidskontorets, utbildningskontorets och kommundelarnas kontors gemensamma tjänsteskrivelse daterad 2009-05-12, med Bilaga.

Kultur- och fritidskontorets, utbildningskontorets och kommundelarnas kontors gemensamma tjänsteskrivelse daterad 2009-05-12, med Bilaga. 1 (6) 2009-05-12 Tjänsteskrivelse Dnr KFN Dnr 09/38 UN Dnr 09/48 Jä Dnr 09/55 Kontor Kultur- och fritidskontoret Handläggare Heinz Stucki Gabriel Bozyel Björn Ohlsson Utbildningskontoret 08-550 222 41

Läs mer

Osby kommun Granskning av delårsrapport per

Osby kommun Granskning av delårsrapport per Osby kommun Granskning av delårsrapport per 2014-08-31 2014-10-01 Thomas Hallberg Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen i Osby kommun gjort en översiktlig granskning av

Läs mer

Ärende 17. Svar till Barn- och utbildningsnämnden avseende ansökan om tilläggsanslag ur KS oförutsett

Ärende 17. Svar till Barn- och utbildningsnämnden avseende ansökan om tilläggsanslag ur KS oförutsett Ärende 17 Svar till Barn- och utbildningsnämnden avseende ansökan om tilläggsanslag ur KS oförutsett Tjänsteskrivelse 1 (2) -09-02 KS.0016 Handläggare Christian Westas Kommunstyrelsen Svar till barn- och

Läs mer

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret Kommunledningskontoret Ordförande: Cecilia Lind Förvaltningschef: Eva Hallberg Ekonomi och verksamhet Prognos och analys av driftutfall Kommunledningskontoret prognostiserar ett underskott på 0,4 miljoner.

Läs mer

Ekonomisk uppföljning per den 31 mars, Vård- och omsorgsnämnden

Ekonomisk uppföljning per den 31 mars, Vård- och omsorgsnämnden -04-14 Frida Wennermark Controller Ekonomisk uppföljning per den 31 mars, Vård- och omsorgsnämnden Ekonomisk sammanställning HELÅR Driftsredovisning per slag (belopp i tkr) % Verksamhetens intäkter Avgifter

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos Kommunledningsförvaltningen Bo Lindström Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos Kommunstyrelsen ska vid två tillfällen per år (april och augusti) avge en prognos till kommunfullmäktige

Läs mer

29/16 Uppföljning av ekonomi per april, Kultur & Utbildning

29/16 Uppföljning av ekonomi per april, Kultur & Utbildning Nämnden för kultur, utbildning och PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A T U M D I A R I E N R 2016-06-02 KN-KUS16-0003-4 29/16 Uppföljning av ekonomi per april, Kultur & Utbildning Diarienummer: KN-KUS16-0003

Läs mer

Månadsrapport Augusti månad KULTURNÄMNDENS MÅNADSRAPPORT

Månadsrapport Augusti månad KULTURNÄMNDENS MÅNADSRAPPORT Augusti månad KULTURNÄMNDENS MÅNADSRAPPORT 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT... 3 2. UTFALL FÖR PERIODEN JANUARI - AUGUSTI 2007... 4 2.1. INTÄKTER PERIODENS UTFALL... 4 2.2.

Läs mer

Ekonomisk uppföljning per den 28 februari, Vård- och omsorgsnämnden

Ekonomisk uppföljning per den 28 februari, Vård- och omsorgsnämnden -03-23 Frida Wennermark Controller Ekonomisk uppföljning per den 28 februari, Vård- och omsorgsnämnden Ekonomisk sammanställning HELÅR Driftsredovisning per slag (belopp i tkr) perioden % Verksamhetens

Läs mer