Internbudget år Barn- och grundskolenämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Internbudget år 2014. Barn- och grundskolenämnden"

Transkript

1 Internbudget år 2014 Barn- och grundskolenämnden Dokumentnamn Internbudget år 2014 barn- och grundskolenämnden Dokumentansvarig Förvaltningsekonom Fastställd/Upprättad Nämndsbeslut , 181 Giltighetstid (17)

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 1. Inledning 3 2. Förutsättningar 3 3. Styrprinciper för barn- och grundskolenämnden Åtgärder för en god ekonomisk hushållning 6 5. Ramar som nämnden fastställer för år Insatser för måluppfyllelse/anpassning av ramar 7 7. Konsekvenser av förslaget till internbudget Fördelning investeringsbudget år Bilagor Bil. 1 Resursfördelning - anslagsnivåer och belopp 9-12 förskola och grundskola Bil. 2 Specialverksamheter för år Bil. 3 Utjämningsanslag år 2014 förskola, förskoleklass och grundskola 14 Bil. 4 Detaljerad redovisning av budgetram år Bil. 5 Jämförelse anslagsbelopp år 2013 och (17)

3 1. Inledning Barn- och grundskolenämndens internbudget för år 2014 omfattar verksamheterna förskola, grundskola, grundsärskola, fritidshem, kulturskola, LSS-verksamhet samt korttidsboende för barn. Internbudgeten utgår från de mål som barn- och grundskolenämnden och kommunfullmäktige fastställt. 2. Förutsättningar Barn- och grundskolenämndens budgetram för 2014 omfattar 1 191,1 mnkr. Ramen är utökad med 44 mnkr jämfört med år Det förväntade resultatet för år 2013 är -69 mnkr. Pris- och löneökningar för år 2014 beräknas till ca 30 mnkr. Det innebär att effektiviseringskravet på nämnden är ca 55 mnkr för år 2014 inkl. underskott år För att klara ett nollresultat år 2014 förutsätter det att samtliga budgetansvariga kan hålla sin angivna budget. Den internbudget som gäller för år 2014 är i obalans. Större strukturomvandlingar kommer att vidtas för att på längre sikt få ekonomin i balans. Utifrån den beslutade ramen har prioriteringar och fördelningar mellan verksamheterna gjorts. Det innebär ett mycket stort effektiviseringsbehov för samtliga verksamheter under år Så här fördelas anslagen under år Fördelning av budgetram år 2014 Justering Nya ramar Verksamhet, tkr År 2013 av ramar Kommentar År 2014 Nämnden Förvaltningsstaben Måltider Skolskjutsar Datakostnader Ökade volym, nya dator åk Hyror och städ Avveckling av enheter Reglering av budget 0 Underskott från Ta bort underskottet 0 Kundtjänst Omställningspott/avtalspension Övrigt, försäkring, av -media mm Ökade kostnader försäkring Matematik/språkutvecklare Upphör 1/7, matematik 500 It-pedagoger Avdelningar/verksamheter Resursavdelningen Minskad volym Förskola inkl familjedaghem Ökad volym Fritidshem Ökning av anslag Förskoleklass och grundskola Ökat anslag åk Särskola Ökat anslag åk Kulturskolan Områden inkl elevhälsa Särskilt stöd, omräkningspott Total ram att fördelad ram För mer detaljer se bilaga 4. 3 (17)

4 3. Styrprinciper för barn- och grundskolenämnden Nationella mål, kommunal finansiering Verksamheterna i förskola och skola regleras i grunden i skollag och förordningar för respektive verksamhet. Tillsammans med läroplan och kursplaner ställer skollagen nya och utökade krav på verksamheterna i förskolor och skolor. En grundförutsättning för de nationella målen är att varje barn och elev ska ha möjlighet att utvecklas maximalt utifrån sina förutsättningar och sin förmåga. Ansvaret för finansiering av verksamheterna ligger hos kommunen och följaktligen är fördelningen av anslag i internbudgeten av stor betydelse för möjligheterna att nå de nationella målen. De krav som ställs på verksamheterna i och med de ekonomiska ramarna innebär krav på omställningar och betydande effektiviseringar. För att nå verksamheternas mål krävs att resurser frigörs för att komma barn och elever till del. Fördelningsprinciper för år 2014 Barn- och grundskolenämnden fastställer fördelningsprinciper årligen för samtliga verksamheter. Fastställda riktlinjer för styrning i Skellefteå kommun: Styrprinciperna bygger på decentralisering av ekonomiskt ansvar. Mål- och resultatstyrning i flera perspektiv (medborgare/kund, utveckling/ tillväxt, ekonomi och medarbetare). Stor frihet i resursanvändningen inom budgetens ekonomiska restriktioner. Förvaltningsledningens resultatansvar betonas. Chefer på olika nivåer förutsätts ta ansvar för ekonomi, personal och verksamhet. Ansvar och mål tydliggörs i organisationen. Vid konflikt mellan anslag och verksamhetsvolym gäller anslag, d.v.s. ekonomin utgör gränsen för verksamhetens omfattning. Principen för fördelning inom barn- och grundskolenämndens verksamhetsområde innebär att varje område/verksamhet/avdelning tilldelas en nettoram. Ansvar och befogenheter inom dessa verksamhetsområden regleras med hjälp av delegationsförteckning och attestantförteckning som nämnden fastställer. Nämnden beslutar även om mål för respektive verksamhetsområde i samband med årsbudget. Barn- och grundskolenämnden tilldelas följande ramar av kommunfullmäktige, tkr: Nämnden Förskola och grundskola Totalt nämnden I internbudget 2014 fastställs ramar för varje verksamhet, se redovisning av ramar per verksamhet, sid 6. 4 (17)

5 Riktlinjer för resultatöverföring mellan budgetår Nämndens ekonomiska ansvar gäller över tiden. Därför ska nämnden ta med sig resultatet (avvikelse från årsbudget) i bokslut till nästkommande år. Syftet med resultatöverföring mellan olika verksamhetsår är att genom en större flexibilitet, stimulera till en effektiv resursanvändning. Belopp beslutas av kommunfullmäktige i samband med beslut om årsredovisning. Varje nämnd ska inarbeta ett överfört underskott inom tre verksamhetsår. - Beslutad inarbetning läggs in som en justering av årsbudget för de kommande åren. Nämnden ska i bokslut redovisa planerade åtgärder för inarbetning av eventuellt underskott. Resultatöverföring inom barn- och grundskolenämnden Innevarande års över- respektive underskott överförs till nästa budgetår. Slutligt ställningstagande angående resultatöverföring sker i samband med fastställande av resultatöverföring av kommunfullmäktige. Särskild prövning av resultat för barn- och grundskolenämndens verksamheter Innan över/underskott delas ut/dras av i nästa års anslagstilldelning kommer resultatet att analyseras. Före slutligt beslut kommer olika faktorer, vilka påverkat resultatet, att värderas. Exempel på sådana faktorer är: - Resultatförändringar p.g.a. att beslutad och planerad verksamhet inte genomförts under året. - Nya, väsentligt förändrade förutsättningar har tillkommit för verksamheten samt att dessa förutsättningar ej varit kända tidigare och ej möjliga att påverka under löpande verksamhetsår. - I bokslut ska varje verksamhetschef lämna in en skriftlig redovisning av sitt ekonomiska resultat samt en analys av utfallet. Redovisningen ska innehålla konkreta förslag till hur respektive över/underskott ska hanteras/användas. Vid underskott ska redovisningen innehålla en plan på max tre år för inarbetning av resultatet. 5 (17)

6 4. Åtgärder för en god ekonomisk hushållning Alla arbetsledare har i uppdrag att utifrån de ekonomiska förutsättningarna utarbeta en plan för en ekonomi i balans. Arbetsledares budget utgör ram för den verksamhet som ska bedrivas inkl. kostnadsökningar och effektiviseringskrav. I den långsiktiga strukturplanen/åtgärdsplanen anges åtgärder för att bibehålla kvalitet, utveckla verksamheter samt få en budget i balans. Dessa åtgärder sammanfattas i; Omorganisation för att öka måluppfyllelsen och ge bättre ekonomisk styrning med större resultatenheter Omflyttningar och samordning av verksamhet t.ex. flytta in förskolor i skollokaler, flytta åk 6-9 till andra skolor, flytta åk 4-5 till vissa skolor Nedläggning av skolenheter under perioden (6-10 stycken) Byggande av 18 förskolor 4-8 avdelningar under perioden Fortsatt strukturomvandling i de nya för- och grundskoleområdena Minska andelen provisorium, främst i förskolan Översyn av frivillig verksamhet Arbetet med att processa och genomföra åtgärder är en förutsättning för en effektivisering, en god ekonomisk hushållning och strategiska investeringar. 5. Ramar som nämnden fastställer för år 2014 Ramarna som redovisas nedan är de ramar som nämnden fastställer för varje verksamhet/avdelning eller specifikt anslag. Det krävs ett nämndsbeslut för att förändra ramarna. Hyror och städ beräknas utifrån antal årstimmar/barn/elever. Fördelning sker till respektive verksamhet inom förskola och skola. Omfördelning sker mellan ledare. För resursavdelning, kulturskola och förvaltningsstab ingår hyra i nettoramen. Verksamheter Ram i tkr Nämnden Förskola inkl dbv, intäkter, lokaler Förskoleklass och grundskola inkl lokaler Fritidshem inkl intäkter och lokaler Särskola inkl lokaler Måltidsavdelningen inkl förskola Resursavdelningen inkl lokaler Kulturskola inkl lokaler Förvaltningsstab Skolskjutsar Förvaltningsgemensamma Totalt Fördelning av för- och grundskoleområdenas ramar, se resursfördelning bilaga 1. 6 (17)

7 6. Insatser för måluppfyllelse/anpassning av ramar Den anslagna budgetramen för år 2014 får betydelse för möjligheterna att nå målen i styrkortet. Nämndens beslut om prioriteringar och mål utgör grunden för de omprioriteringar som föreslås i internbudget för Föreslagna insatser är förstärkningar för att bidra till ökad måluppfyllelse och utgör strategiska investeringar för framtiden. Nya beslut som ska finansieras år 2014 (priorteringar) - IT-satsning, ökad volym 3,4 mnkr Totalt 3,4 mnkr Anslag som regleras i internbudget år Reglering av budget avveckling enheter 6,0 mnkr - Avskrivning av underskott år 2011, i budget 3,8 mnkr - Resursavdelningen budget minskas p.g.a. av volym - 4,0 mnkr - Budget för förskola utökas, ökad volym 14,7 mnkr - Budget för fritidshem utökas, förändring av anslag 4,0 mnkr - Budget för förskoleklass och grundskola utökas 8,0 mnkr - Budget för särskolan utökas, förändring av anslag 1,0 mnkr - Förändring av anslag centrala anslag 0,5 mnkr - Budget för barn i behov särskilt stöd och omräkningspott utökas 6,6 mnkr Totalt 40,6 mnkr Ovanstående prioriteringar/åtgärder som är inlagda i budget finansieras av utökningen av ramen år 2014 med 44 mnkr. 7. Konsekvenser av förslaget till internbudget Verksamheterna påverkas även under 2014 av flera genomgripande utvecklingsprocesser som pågår. Läroplan, skollag, process för hantering av stöd till barn och elever, IT-stöd för dokumentation av lärande och utveckling som syftar till högre kvalitet och måluppfyllelse, utvecklingsprojekt för nyanlända barn och unga, digitala verktyg som elevdatorer och surfplattor, matematik/språkutveckling för förbättra resultaten i skolan m.m. Utvecklingsprocesser kräver tid och resurser. De nya verktyg och arbetssätt som syftar till effektiviseringar kan inte förväntas bidra till effektiviseringar omedelbart. Utvecklingsarbetena kräver resurser vid införande i verksamheterna. Med hårt ansträngda resurser är det rimligt att tiden för införande av vissa delar förlängs. Behovet av snabbare beslut och genomförande för omstrukturering är nyckeln till att barn- och grundskolenämndens verksamhet ska kunna bibehållas och utöka kvaliteten samt att få ekonomin i balans. 7 (17)

8 Effekterna av internbudgeten på resultat och hälsa för elever och medarbetare är svårbedömda. Liksom tidigare år medför internbudgeten krav på medvetna och genomtänkta prioriteringar. Effekter på utbildningsresultat är svårbedömda. Barn- och grundskolenämndens verksamheter och medarbetare kommer i och med de förutsättningar som ges i internbudgeten att uppleva ytterligare påfrestningar i en redan ansträngd organisation. Internbudgeten innebär att pris- och löneökningar måste hanteras genom effektiviseringar i verksamheterna. Arbetsmiljökonsekvenser och riskbedömning Med effektiviseringskrav följer ökad risk för ohälsa. Ökad arbetsbelastning, ojämn arbetsbelastning, oro för förändringar är några exempel på konsekvenser som uppkommer. Risker uppstår i alla yrkeskategorier, ingen grupp kan uteslutas. Även påverkan på elevernas situation måste övervägas. Effektiviseringskraven innebär att det ställs stora krav på det systematiska arbetsmiljöarbetet. De mest märkbara konsekvenserna uppkommer bland första linjens ledare och deras medarbetare. Riskerna för arbetsmiljöpåverkan kommer att följas upp av alla arbetsledare i linje med de krav som ställs på systematiskt arbetsmiljöarbete. Utvecklingen i och med ny skollag, ökat behov av förskoleplatser och effektiviseringskrav gör att medarbetare får kraftigt förändrade förutsättningar för sitt arbete vilket medför ett ökat fokus på de psykosociala aspekterna av arbetsmiljön. Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete med en bra kommunikation mellan berörda är viktiga förutsättningar för att arbetsmiljörisker ska kunna minimeras. 8. Fördelning av investeringsbudget år 2014 Investeringsbudget för år 2014 omfattar satsningar på inköp av inventarier till respektive verksamheter. För att en åtgärd eller ett inköp ska räknas som investering ska summan uppgå till kr för den enskilda varan/tjänsten och ha en livslängd på minst 3 år. För- och grundskoleområdenas anslag fördelas successivt under året, beroende på när inköp för t.ex. fleravdelningsförskolor som byggs påbörjas. År 2014, Verksamhet tkr Inventarier till nystart av fleravdelningsförskolor och ombyggnationer Resursavdelningen 80 Kulturskolan 20 Totalt fördelas (17)

9 Bilaga 1 Resursfördelning förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola och särskola För år 2014 gäller en resursfördelning där merparten av resurserna fördelas per barn/elev. Justering av anslag sker månadsvis. Anslag fördelas ut per verksamhet och till tre nivåer, förskolechef/rektorsnivå, områdeschefsnivå och för- och grundskolechefsnivå. Anslagsbelopp redovisas i sammanfattning i bilaga 5. Fördelning av den totala ramen, för- och grundskola I ramen som fördelas ligger vissa kostnader centralt eller på för- och grundskolechef. Dessa anslag fördelas inte ut per årstimme/barn/elev. Fördelningen i tabellen nedan utgör den tilldelning i kronor som nämnden beslutar om. Det krävs ett nämndsbeslut för att förändra nivåerna. I tabellen redovisas fördelningen av den totala fördelningen till för- och grundskola. Anslagsnivå Förskola Fritidshem Förskoleklass- Särskola Totalt resp. Belopp i kronor inkl dbv Grundskola resurs Basresurs *) Utjämningsanslag**) Elevhälsa***) SYV***) Barn i behov av särskilt stöd***) Extra anslag***) Administration och ledning**) Modersmål***) Omräkningspott*) Hyra och städ*) Inventarier****) Specialverksamheter*) Intäktskrav (förskoleavgifter)****) Statsbidrag förskola*) Pooladministration****) Interkommunala avgifter****) Kulturanslag****) Totalt * ) Går direkt ut till förskolechef/rektor **) Fördelas via områdeschef alt går ut till områdeschef via beräkning i resursfördelningsmodellen ***) Fördelas via för- och grundskolechef ****) Avser kostnader för barn/elever samt personal som tas på centrala konton för att det avser inget specifikt område 9 (17)

10 Resursfördelning förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola och särskola, belopp För år 2014 gäller en resursfördelning där merparten av resurserna fördelas per årstimme/barn/elev. Justering av anslag sker månadsvis. Anslag fördelas ut per verksamhet till förskolechef/rektorsnivå och områdeschefsnivå. Till för- och grundskolechef tilldelas nettoanslag. I tabellerna nedan redovisas vilka summor som gäller för respektive anslag samt på vilken anslagsnivå de delas ut. Till förskolechef fördelas följande anslag; För förskolan beräknas anslaget i kronor per årstimme. Anslag går direkt till förskolechef. Den fördelning som gäller är; Förskola Kr/årstimme Barn 1-3 år 67 Barn 4-5 år 53 Barn 1-3 år*) 59 Barn 4-5 år*) 45 *) Förskolor med 2-avdelningar och större För att garantera en viss servicenivå i samtliga kommundelar tilldelas ett strukturbidrag till mindre enheter ( kr/avdelning/år). För förskolor med fyra avdelningar eller fler görs ett så kallat strukturavdrag ( kr/år). För pedagogisk omsorg beräknas anslaget per årstimme. För år 2014 är anslaget 65 kr/årstimme. För lokalhyra i förskola beräknas en kostnad per årstimme med 6,06 kr/årstimme år 1-3 och 4,83 kr/årstimme barn år 4-5 exkl. administration. Detta läggs på vid omfördelning till förskolechef. Omfördelning sker mellan förskolechefer under året. 10 (17)

11 För fritidshem och skola beräknas anslaget i kronor per barn/elev på årsbasis enligt tabell nedan. Anslag går direkt ut till rektor. Verksamhet Kronor/år Fritidshem 6-8 år Fritidshem 9-12 år Fritidshem, särskola 7-9 år Fritidshem, särskola år Förskoleklass Grundskola år Grundskola år Grundskola år Grundsärskola år 1-2*) Grundsärskola år 3-5*) Grundsärskola år 6-9*) Träningsskola år 1-2*) Träningsskola år 3-5*) Träningsskola år 6-9*) Inkluderade särskoleelever *) Fördelning görs utifrån; Pedagogisk verksamhet (skoltid) = grundanslag Individuellt stöd (fysiskt och socialt) Fysiska och sociala behov bedöms utifrån 3-nivåer enligt vissa kriterier. Grundanslag är den pedagogiska delen som alla elever får. Det sociala och fysiska behovet vägs samman och blir ett individuellt stöd till eleven. Det är inskrivningsteamet som gör bedömning. För hyra och städ i förskoleklass, grundskola, grundsärskola samt fritidshem beräknas en kostnad per barn/elev; förskoleklass kr/elev, grundskola kr/elev, särskola kr/elev exkl. administration. Detta läggs på vid omfördelning till rektor. Omfördelning sker mellan rektorer under året. 11 (17)

12 Till områdeschef fördelas följande anslag; För förskolan beräknas anslaget i kronor per årstimme enligt tabell nedan. Förskola Anslag Administration Administration Förskoleche lön, kr material,kr *) Barn 1-3 år 1,40 0,7 0,05 Barn 4-5 år 1,40 0,7 0,05 *) fördelas till områdesexpedition Ett utjämningsanslag tilldelas förskolan på 5,0 mnkr. Beloppet varierar mellan områden, se bilaga 3. Områdeschef fördelar anslag mellan förskolecheferna. För administration av områdesexpeditionerna tilldelas ett anslag per timme samt ett anslag per timme för förskolechefer och administratörer till områdeschefer. Anslag för barn- och elevhälsa beräknas till 0,6 kr/årstimme. För fritidshem och skola beräknas anslaget i kronor per barn/elever på årsbasis. Verksamhet Anslag Administration Administration Rektorer, kr material,kr*) lön, kr Fritidshem 6-8 år Fritidshem 9-12 år Fritidshem, särskola 7-9 år Fritidshem, särskola år Förskoleklass Grundskola år Grundskola år Grundskola år Grundsärskola år Grundsärskola år Grundsärskola år Träningsskola år Träningsskola år Träningsskola år *) fördelas till områdesexpedition Ett utjämningsanslag tilldelas grundskolan på 20,0 mnkr. Detta varierar mellan områden, se bilaga 3. För administration av områdesexpeditionerna tilldelas ett anslag per elev/barn samt ett anslag per elev/barn för rektorer och administratörer till områdeschefer. Anslag för barn- och elevhälsa beräknas till kr/elev. Anslag till studie- och yrkesvägledare beräknas till 488 kr/elev. 12 (17)

13 Bilaga 2 Specialverksamheter för år 2014 anslag går direkt ut till förskolechef/rektor Specialverksamheter är verksamheter som har hela kommunen som upptagningsområde (t.ex. hörselklass, handikappavdelning). De får en grundtilldelning enligt principen som gäller basresurs. Omräkning sker varje månad. Därutöver tillkommer extra tilldelning utifrån verksamhetens speciella art, t.ex. ob-tid. För- och grundskolechef beslutar om placering av barn/elever i specialverksamhet enligt tabell nedan. Verksamhet Extra anslag, tkr Lyckogränd ob-förskola Nord 600 Tullaren ob-förskola, Öst 700 Södergård ob-förskola, Syd Totalt fördelas Verksamhet Extra anslag, tkr Snäckan förskola, hörsel, Väst Näktergalen, handikappavdelning, Väst Hörsel, Brännan/Sj. dalen; Väst Språkförskola, Syd 1000 Resursskola, Nord Ursvikenskolan, 6-9 D, Öst Ursvikenskolan, Polstjärnan, Öst 700 Totalt fördelas (17)

14 Bilaga 3 Utjämningsanslag år förskola anslag tilldelas områdechef Vid fördelning ut till områdeschef görs en detaljerad beräkning utifrån antal barn och förskolor som tillhör respektive skolområde i kronor. Underlaget baseras på barnantal Områdechef fördelar resursen till förskolechef. Område Totalt, tkr Nord Syd Öst 856 Väst 817 Enskilda 39 Totalt fördelas Utjämningsanslag år 2014 förskoleklass, fritidshem och grundskola i kronor anslag tilldelas områdechef Vid fördelning ut till områdeschef görs en detaljerad beräkning utifrån antal barn och förskolor som tillhör respektive skolområde i kronor. Underlaget baseras på läsår 13/14. Områdechef fördelar resursen till rektor. Område Totalt, tkr Nord Syd Öst Väst Enskilda 176 Totalt fördelas (17)

15 Bilaga 4 Fördelning av budgetram år 2014, tkr Avgår från ramen; Utfördelning Utfördelning Skillnad År 2013 År 2014 Hyror och städ fördelas Måltider, grundskola Måltider, förskola Kulturskola Resursavdelning Förvaltningsstab Försäkringar+skolkopiering+ läromediaavtal mm Skolskjutsar Skolbibliotek, intern ersättning till KN Datakostnader inkl skola Matematik/ språkutvecklare + It-pedagoger Teknobalder (150), RUC (110) Bibliotek, samordning Nämndens tillförfogande Forskarsatsning Nämnden Kundtjänst bidra till förvaltningens administrativa stöd Omställning/avtalspension Underskott år Totalt, övriga verksamheter Fördelas till områden År 2013 År 2014 Skillnad Barn och elevanslag inkl elevhälsa Avveckling av enheter Modersmål och svenska som andra språk Specialverksamheter, se bilaga Statsbidrag, förskola, fördelas Barnomsorgsintäkter Ramfördelning till områden Totalt ramfördelning (17)

16 Bilaga 5 År 2013 År 2014 Skillnad Förskolechef/Rektor Förskola År 1-3, årstimme*) År 4-5, årstimme*) År 1-3, årstimme, förskolor med fler avd än två*) År 4-5, årstimme, förskolor med fler avd än två*) Strukturbidrag Strukturavdrag fr o m 4-avdelningsförskolor Pedagogisk omsorg kr/årstimme *) 1 kr/timme läggs till barn i behov av särskilt stöd, avdrag för måltider 8 kr/timme Förskoleklass och grundskola, kr/elev Förskoleklass Åk Åk Åk Grundanslag särskola, kr /elev (till delas alla) Grundsärskola Åk Åk Åk Träningsskola Åk Åk Åk Tilläggsbelopp inkluderade Ind.stöd kronor/ elev/år (tilldelas endast efter individuell bedömning) A = Grundanslag B = Behöver stöd och påminnelse C = Fullständigt stöd Fritidshem kr/barn År 6-8**) År 9-12**) Särskolan År 7-9**) År 10-12**) **) Avdrag 1000 Kr/barn, måltider, grundanslag utökas med 1000 kr (år 6-8) **) Avdrag 1000 Kr/barn, måltider, grundanslag utökas med 1000 kr (år 9-12) **) Avdrag 1000 Kr/barn, måltider, grundanslag utökas med 1000 kr (år 7-9) **) Avdrag 1000 Kr/barn, måltider, grundanslag utökas med 1000 kr (år10-12) 16 (17)

17 Jämförelse mellan 2013 och 2014 Belopp i kronor År 2013 År 2014 Skillnad Områdeschef Administration Förskola, kr/ årstimme Förskolechef*) 1,7 1,4-0,3 Områdesadministratörer 0,7 0,7 0,0 Adm.anslag 0,05 0,05 0,0 Skola och särskola, fritidhem kr/barn och elev Rektorer*) ,0 Områdesadministratörer ,0 Adm.anslag ,0 *) Avdrag för anslag till för- och grundskolechef för områdeschefer 17 (17)

Resursfördelning förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola och grundsärskola

Resursfördelning förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola och grundsärskola Resursfördelning förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola och grundsärskola Dokumentnamn Resursfördelningsprinciper förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola och grundsärskola Dokumentansvarig

Läs mer

Resursfördelningsmodell grundskola F-9

Resursfördelningsmodell grundskola F-9 Resursfördelningsmodell grundskola F-9 Sektor utbildning Mariestads kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15 Reviderad 2015-xx-xx 1 Innehållsförteckning 1 Principer för resursfördelningsmodell...

Läs mer

Resursfördelning förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola och grundsärskola

Resursfördelning förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola och grundsärskola Resursfördelning förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola och grundsärskola Dokumentnamn Resursfördelningsprinciper förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola och grundsärskola Dokumentansvarig

Läs mer

DNR 2010/BUN 0219-10. Barn- och utbildningsnämndens verksamhets- och budgetplan 2011

DNR 2010/BUN 0219-10. Barn- och utbildningsnämndens verksamhets- och budgetplan 2011 DNR 2010/BUN 0219-10 Barn- och utbildningsnämndens verksamhets- och budgetplan 2011 2 (11) Budgetramar 2011 Kommunfullmäktige fastställer genom politiska prioriteringar de ekonomiska ramarna för kommunens

Läs mer

Ersättningsbelopp 2016 för fristående verksamhet inom stadsdelssektorns utbildningsområde

Ersättningsbelopp 2016 för fristående verksamhet inom stadsdelssektorns utbildningsområde Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2015-12-01 Diarienummer: 0070/15 Repronummer: 364/15 Välfärd och Utbildning Avdelningen för Utbildning, Barn och Unga, Folkhälsa Hanna Wik Telefon: 031 368 0212 E-post: hanna.wik@stadshuset.goteborg.se

Läs mer

Förslag till mer flexibla budgetperioder

Förslag till mer flexibla budgetperioder Kommunledningskontoret 2014-12-03 Dnr Ks 2014-1069 Stig Metodiusson Kommunstyrelsen Förslag till mer flexibla budgetperioder FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSENS BESLUT 1. Kommunfullmäktige förelås besluta ändra

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2006. Ekonomivdelningen

ÅRSREDOVISNING 2006. Ekonomivdelningen ÅRSREDOVISNING 2006 Ekonomivdelningen Barn- och utbildningsförvaltningen Årsredovisning 2006 Ekonomiavdelningen Ekonomichef Elisabeth Österdahl Här lämnas en kortfattad redogörelse över viktigare händelser

Läs mer

Resursfördelning förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola och grundsärskola år 2017

Resursfördelning förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola och grundsärskola år 2017 Resursfördelning förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola och grundsärskola år 2017 För- och grundskolenämnden Dokumentnamn Resursfördelningsprinciper förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola

Läs mer

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 Sammanfattning För perioden januari till och med augusti visar för- och grundskola sammantaget en positiv budgetavvikelse om 2,0 mnkr

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015 - kortversion. Barn- och utbildningsnämnd

Verksamhetsberättelse 2015 - kortversion. Barn- och utbildningsnämnd Verksamhetsberättelse 2015 - kortversion Barn- och utbildningsnämnd Innehållsförteckning 1 Inledning... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 Viktiga händelser i verksamheten... Fel! Bokmärket är inte definierat.

Läs mer

Utredning för antal högstadier i Alingsås centralort.

Utredning för antal högstadier i Alingsås centralort. Barn- och ungdomsförvaltningen Datum: 2015-10-12 Barn- och ungdomsnämnden Handläggare: Margareta Arvidsson Direktnr: Beteckning: Dnr 2012.335 BUN Utredning för antal högstadier i Alingsås centralort. Bakgrund

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017. Utbildningsnämnd

Verksamhetsplan 2014-2017. Utbildningsnämnd Verksamhetsplan - Utbildningsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Medborgare och kunder har förtroende för verksamheten och våra kunder är delaktiga och har inflytande i verksamheten

Läs mer

HÖGSKOLAN I GÄVLE Bilaga 71:1 Högskolestyrelsen 2015-12-10 Avdelningen för personal, ekonomi och planering HIG-STYR 2015/31 Leif Sjöberg

HÖGSKOLAN I GÄVLE Bilaga 71:1 Högskolestyrelsen 2015-12-10 Avdelningen för personal, ekonomi och planering HIG-STYR 2015/31 Leif Sjöberg Fastställt av Budget för 2016 Sammanfattning Det här dokumentet redovisar Högskolan i Gävles budget för år 2016. Det finns också tabeller som visar anslagstilldelningen för de kommande tre åren. De tabellerna

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden. Datum Dnr 2014-04-28 BUN14/92

Barn- och ungdomsnämnden. Datum Dnr 2014-04-28 BUN14/92 Barn- och ungdomsnämnden Datum Dnr BUN14/92 Internöverenskommelse, Barn- och ungdomsnämnden/ division Barn, utbildning och kultur 2015 Internöverenskommelse Dnr BUN14/92 2/24 1. Formalia 1.1. Parter/kontaktpersoner

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum 2015-10-12 1 (13) Sida Plats och tid Kommunkontoret, kl 08:55 11:35 Ledamöter Margareta Johansson (C) ordförande Jerry Sellin (Op) vice ordförande Gunnel Jonsson (S) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Styrprinciper. Mariestads kommun. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-10-29

Styrprinciper. Mariestads kommun. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-10-29 Styrprinciper Mariestads kommun Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-10-29 Datum: 2012-02-09 Dnr: Sida: 2 (10) Styrprinciper för verksamheten inom Mariestads kommun Kommunfullmäktiges beslut 118/07

Läs mer

Månadsrapport. Bildningsförvaltningen. Mars 2015

Månadsrapport. Bildningsförvaltningen. Mars 2015 Månadsrapport Bildningsförvaltningen Mars 2015 1. Budgetuppföljning och prognos per nämnd Bildningsförvaltningen Sammantagen prognos bildningsförvaltningen Bildningsförvaltningens prognos vid årets slut

Läs mer

Ulriksdalsskolans. Verksamhetsplan 2014-2015

Ulriksdalsskolans. Verksamhetsplan 2014-2015 Ulriksdalsskolans Verksamhetsplan 2014-2015 SOLNA STAD kontakt@solna.se Organisationssnummer Förvaltning Tel. 08-734 20 00 212000-0183 171 86 Solna Fax. 08-734 20 59 www.solna.se Besök. Stadshusgången

Läs mer

Ordförande: Mats Wallin Förvaltningschef: Ann-Christin Isaksson. fk6 \J~ 'M{k]~lufu !~~ gy11ma~iesk()la11 (ex;~ IJ\1-pr()gralD)

Ordförande: Mats Wallin Förvaltningschef: Ann-Christin Isaksson. fk6 \J~ 'M{k]~lufu !~~ gy11ma~iesk()la11 (ex;~ IJ\1-pr()gralD) Verksamhetsplan 2015-2017 Barn- och utbildningsnämnden Ordförande: Mats Wallin Förvaltningschef: Ann-Christin Isaksson fk6 \J~ 'M{k]~lufu - Verksamhet Genomsnittligt meritvärde för elever i år 9 r- -~-----

Läs mer

DELEGERINGSORDNING Barn- och ungdomsnämnden

DELEGERINGSORDNING Barn- och ungdomsnämnden DELEGERINGSORDNING Barn- och ungdomsnämnden Beslutad av Barn- och ungdomsnämnden den 14 april 2016. Ersätter Barn- och ungdomsnämndens tidigare delegeringsordningar Delegeringsordning 2016-03-31 Sida 2

Läs mer

Bidrag till fristående verksamhet 2015 - Engelska skolan i Stockholm

Bidrag till fristående verksamhet 2015 - Engelska skolan i Stockholm TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Olson 2014-10-02 BUN 2014/0804 0480-45 30 08 Barn- och ungdomsnämnden Bidrag till fristående verksamhet 2015 - Engelska skolan i Stockholm Förslag

Läs mer

Borgerliggrupp träffas kl 18:00

Borgerliggrupp träffas kl 18:00 Barn- och ungdomsnämnden Datum 2003-05-27 Plats och tid för sammanträdet Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen den 27 maj 2003 kl 19:00 Borgerliggrupp träffas kl 18:00

Läs mer

Plan för systematiskt kvalitetsarbete

Plan för systematiskt kvalitetsarbete STORUMANS KOMMUNS SKOLOR OCH FÖRSKOLOR Plan för systematiskt kvalitetsarbete Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden Läsåret 2013/14 Enligt 4 kap. 3-8 skollagen ska varje huvudman och varje förskole-

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS UPPDRAG FÖR ÅR 2013 TILL KULTURSKOLAN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS UPPDRAG FÖR ÅR 2013 TILL KULTURSKOLAN BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS UPPDRAG FÖR ÅR 2013 TILL KULTURSKOLAN INNEHÅLL I UPPDRAGSHANDLING 1. UPPGIFT 2. PROFIL 3. MÅL OCH SATSNINGAR 4. RAPPORTERING 5. BUDGET 6. UPPGIFTSMÅTT BILAGOR FÖR UPPFÖLJNING

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 för Norra Ängby skola

Verksamhetsplan 2015 för Norra Ängby skola Norra Ängby skola Tjänsteutlåtande Dnr: Sid 1 (12) 2015-02-04 Handläggare Kerstin Jansson Telefon: Till Norra Ängby skola Verksamhetsplan 2015 för Norra Ängby skola Förslag till beslut Norra Ängby skola

Läs mer

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 Tertialrapport 1/1 30/4 2015 Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 TERTIALRAPPORT Sida 3(15) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 Resultat och balans...

Läs mer

Riktlinjer för beräkning av interkommunala avgifter för barn och unga upp till 16 år i Västerbottens län

Riktlinjer för beräkning av interkommunala avgifter för barn och unga upp till 16 år i Västerbottens län Dnr: 12RV425-1 Överenskommelse på skolchefskonferensen den 22 november 2012 om reviderade riktlinjer att gälla fr.o.m 2013-01-01 Riktlinjer för beräkning av interkommunala avgifter för barn och unga upp

Läs mer

Jönköpings kommun. Granskning av delårsbokslut 2009. Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009

Jönköpings kommun. Granskning av delårsbokslut 2009. Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009 Jönköpings kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009 Helena Patrikson Inger Andersson Susanne Karlsson Jonas Leander Marcus Wernborg Carin Jesenicnik Innehållsförteckning

Läs mer

god ekonomisk hushållning - tillgängliga ekonomiska resurser är en ram för möjlig verksamhet och tilldelad ram ska hållas.

god ekonomisk hushållning - tillgängliga ekonomiska resurser är en ram för möjlig verksamhet och tilldelad ram ska hållas. 2015-11-05 1 Vision 2030 ska utgöra en övergripande och gemensam framtidsbild för Nybro kommun och de kommunala bolagen. Utifrån Nybros vision ska respektive verksamhet organisera sig och verka för att

Läs mer

Diarienr. 1. Val av justerare Helen Billström (M)

Diarienr. 1. Val av justerare Helen Billström (M) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2016-04-19 Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning Sammanträde 2016-04-26 klockan 17:00 /Yrkeshögskolan/ Ärende Tid Diarienr Förslag 1. Val av justerare Helen Billström

Läs mer

Tertialrapport nämnd april 2015. Utbildningsnämnd

Tertialrapport nämnd april 2015. Utbildningsnämnd Tertialrapport nämnd april 2015 Utbildningsnämnd 1 Sammanfattning 1.1 Verksamhet Utbildningsnämndens ansvarsområden är pedagogisk omsorg, förskola, grundskola, grundsärskola, fritidshem, Gymnasieskola,

Läs mer

Länsträff 2012 Skolform SMoK

Länsträff 2012 Skolform SMoK Länsträff 2012 Skolform SMoK SMoK ska i mars 2013 besluta om skolformsfrågan. Tills dess ska vi inom Musik- och Kulturskolorna bestämma oss vilken väg vi ska ta. Organisation - Verksamhet Det finns ingen

Läs mer

Månadsrapport. Socialnämnden 2013-12-11

Månadsrapport. Socialnämnden 2013-12-11 Månadsrapport Socialnämnden 2013-12-11 Innehållsförteckning 1 Budgetuppföljning och prognos per nämnd... 3 1.1 Genomförda och planerade åtgärder som är inräknade i prognosen samt ekonomisk effekt... 5

Läs mer

Hällefors kommun. Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport

Hällefors kommun. Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 15 Antal bilagor: X Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier

Läs mer

Plan för att öka verksamheternas attraktionskraft

Plan för att öka verksamheternas attraktionskraft Plan för att öka verksamheternas attraktionskraft 1 Inledning Värmdös befolkning har nära till förskola, skola och jobb. Butiker, bibliotek och närservice finns i välmående lokalsamhällen som spirar i

Läs mer

Uppföljning av tillsyn i den fristående grundskolan Engelska skolan Kungsholmen (f.d Stockholms Engelska skola) i Stockholms kommun

Uppföljning av tillsyn i den fristående grundskolan Engelska skolan Kungsholmen (f.d Stockholms Engelska skola) i Stockholms kommun Global Bridge i Sverige AB Rålambsvägen 22 112 59 Stockholm 1 (9) Uppföljning av tillsyn i den fristående grundskolan Engelska skolan Kungsholmen (f.d Stockholms Engelska skola) i Stockholms kommun Beslut

Läs mer

1(8) Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven. Styrdokument

1(8) Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven. Styrdokument 1(8) Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinjer Beslutad av Kommunfullmäktige 2013-12-18 195 Dokumentansvarig

Läs mer

Granskning av socialnämndens verksamhet

Granskning av socialnämndens verksamhet Revisionsrapport* Granskning av socialnämndens verksamhet Vaggeryds kommun Oktober 2008 Torbjörn Bengtsson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund och revisionsfrågor...1 1.2

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämnden 2004 12 15 1(20) Plats och tid Sjöängsskolan Askersund onsdagen den 15 december 2004, kl. 15.00-17.40 Beslutande Solveig Samuelsson (s) ordf Rune Karlsson (v) Elise-Marie Löfkvist

Läs mer

Ekonomisk rapport och besök av rektorsområde 3

Ekonomisk rapport och besök av rektorsområde 3 !" Sammanträdesdatum #$%! Sida Ekonomisk rapport och besök av rektorsområde 3 Barn- och utbildningsutskottets beslut /: 9, & Beskrivning av ärendet /:7,,,, = & @,?%,:,: =,:,:& Beslutsunderlag $AB,, = CCCCC!

Läs mer

Tjänsteskrivelse Gymnasieskolpeng för språkintroduktion 2015

Tjänsteskrivelse Gymnasieskolpeng för språkintroduktion 2015 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-03-05 DNR KS 2015.133 ANDREAS FORSLUND SID 1/2 KOMMUNCONTROLLER ANDREAS.FORSLUND@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Gymnasieskolpeng

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Beslut Gävle kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Gävle kommun Beslut 2 (8) Tillsyn i Gävle kommun har genomfört tillsyn av Gävle kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det samlade

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:5438 Göteborgs kommun Karin.mickelbo@vastra.goteborg.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Kannebäcksskolans grundsärskola belägen i Göteborgs kommun 2 (8) Dnr 43-2015:5438 Tillsyn i

Läs mer

Budgetdirektiv fo r 2014 a rs budget samt plan 2015 och 2016

Budgetdirektiv fo r 2014 a rs budget samt plan 2015 och 2016 Budgetdirektiv fo r 2014 a rs budget samt plan 2015 och 2016 Fastställd av kommunstyrelsen 2013-09-24 96 Inledning Idag har Lycksele kommun för stor kostym i förhållande till vårt ekonomiska utrymme. Nu

Läs mer

Ramförslag 2011 för den fortsatta budgetdialogen. KS-2010/13. att anta föreslagna budgetramar för 2011 att gälla i det fortsatta budgetarbetet

Ramförslag 2011 för den fortsatta budgetdialogen. KS-2010/13. att anta föreslagna budgetramar för 2011 att gälla i det fortsatta budgetarbetet Göran Nilsson FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens ordförande 2010-03-08 Kommunstyrelsen Ramförslag 2011 för den fortsatta budgetdialogen. KS-2010/13 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att anta

Läs mer

Resultatbeskrivning Barn/elev- och föräldraenkät i förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem - hösten 2014

Resultatbeskrivning Barn/elev- och föräldraenkät i förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem - hösten 2014 Barn och skola 2014-12-02 1 (5) Lars Andreasson Utvecklingsstrateg Resultatbeskrivning Barn/elev- och föräldraenkät i förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem - hösten 2014 Sammanfattning av

Läs mer

Revisionsrapport Budgetprocessen. Ragunda kommun

Revisionsrapport Budgetprocessen. Ragunda kommun Revisionsrapport Budgetprocessen. Ragunda kommun 14 februari 2013 Innehåll Sammanfattning...1 1. Inledning...2 2. Budgetprocessen...3 3. Revisionell bedömning...7 Sammanfattning På uppdrag av kommunens

Läs mer

Resursfördelning 2016

Resursfördelning 2016 1 (7) ÄRENDE 6 BILAGA 2 DNR 2015/918 BARN OCH UTBILDNING JuneAnn Wincent Förvaltningschef SKRIVELSE Resursfördelning 2016 Medel till förskolan Sala kommun har ambitionen att på sikt sänka antalet inskrivna

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Årjängs gymnasieskola, kl 15.30-19.55 Beslutande Annika Holmstrand (c) ordförande Annika Sahlin (fp) Therese Gustafsson (fp) Ulla-Britt Svensson

Läs mer

Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen

Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum Ann-Christin Östbergh, Hans Juhlin 0455-303611, 303267 DIA 2012.3907 2012-11-19 Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Skola för 2010-talet fokus på utveckling av kvalitet och måluppfyllelse.

Skola för 2010-talet fokus på utveckling av kvalitet och måluppfyllelse. Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen Gunilla Nilsson Suikki Förvaltningschef Skola för 2010-talet fokus på utveckling av kvalitet och måluppfyllelse. I Kramfors satsar vi på barnen/eleverna. Vi

Läs mer

Plats och tid Fm: Verksamhetsbesök vid Gymnasiet/Vux 2013-12-16 08:15-12:00 Em: Kommunhuset, s-rum 1, 2013-12-16, klockan 13:00-

Plats och tid Fm: Verksamhetsbesök vid Gymnasiet/Vux 2013-12-16 08:15-12:00 Em: Kommunhuset, s-rum 1, 2013-12-16, klockan 13:00- 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Plats och tid Fm: Verksamhetsbesök vid Gymnasiet/Vux 2013-12-16

Läs mer

Utbildningsnämndens budget och nämndplan 2013

Utbildningsnämndens budget och nämndplan 2013 Utbildningsnämndens budget och nämndplan 2013 Styrdokument Dokumenttyp Plan Beslutad av Utbildningsnämnden Beslutsdatum 2012-11-21 Ansvarig sektor kultur och fritid Sektor utbildning, Gäller för Förskola,

Läs mer

Dnr: KS 2009/19. Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012

Dnr: KS 2009/19. Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012 Dnr: KS 2009/19 Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012 Förord Förutsättningarna för budget 2010 är svårare än någon gång tidigare. Finanskris och lågkonjunktur har medfört att prognoserna för kommunens

Läs mer

Pressmeddelande inför barn- och ungdomsnämndens sammanträde

Pressmeddelande inför barn- och ungdomsnämndens sammanträde 2014-09-18 Barn- och ungdomsnämnden Pressmeddelande inför barn- och ungdomsnämndens sammanträde För ytterligare information kontakta Catharina Rosencrantz (M), ordförande i barn- och ungdomsnämnden, telefon

Läs mer

Presskonferens inför barn- och ungdomsnämndens sammanträde

Presskonferens inför barn- och ungdomsnämndens sammanträde 2012-02-23 Barn- och ungdomsnämnden Presskonferens inför barn- och ungdomsnämndens sammanträde För ytterligare information kontakta Catharina Rosencrantz (M), ordförande i barn- och ungdomsnämnden, telefon

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsprogram för barn- och ungdomsnämnden

Jämställdhets- och mångfaldsprogram för barn- och ungdomsnämnden BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Barn- och ungdomsnämnden Personalutvecklare Carina Petersson 2016-02-24 1 (2) Planeringssekreterare Lillian Alverö

Läs mer

5. Stimulanspaket för elever och pedagoger i grundskolan

5. Stimulanspaket för elever och pedagoger i grundskolan Förslag till beslut Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 21-5-2 Ärende Beteckning 1. Informations- och frågestund BUN/21:4 Eftersom det saknades sidor i revisionsrapporten Skydd mot mutor och

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Banerportsskolan AB Org.nr. 556606-4001 Beslut för grundskola efter tillsyn i Ban&portsskolan belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i BarArportsskolan har genomfört tillsyn av Banerportsskolan AB (org.

Läs mer

Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 12 Grundläggande värden... 2 Kund/Brukarorientering... 2 Engagerat ledarskap...

Läs mer

Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbete för en ekonomi i balans

Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbete för en ekonomi i balans s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbete för en Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område. Revisionen

Läs mer

Barn-, Utbildning och Kulturnämndens verksamhetsplan 2014-2016

Barn-, Utbildning och Kulturnämndens verksamhetsplan 2014-2016 Dokumentnamn Verksamhetsplan 2014-2016 Dokumenttyp Plan för Barn-, utbildning- och kulturnämnden Beslutad av Barn-, utbildning- och kulturnämnden Beslutad Diarienummer BUOK2013:178 126 Kontrollstation

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Styrelsen för Väsby välfärd 2014-10-15 1

Sammanträdesprotokoll. Styrelsen för Väsby välfärd 2014-10-15 1 Styrelsen för Väsby välfärd 2014-10-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Onsdagen den 15 oktober 2014, klockan 19:00-21:15 Ledamöter: Erik Palmstierna (M), ordförande

Läs mer

Dnr BUN15/82. Riktlinje för resursfördelning för Barn- och ungdomsnämndens verksamheter. Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2015-12-15

Dnr BUN15/82. Riktlinje för resursfördelning för Barn- och ungdomsnämndens verksamheter. Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2015-12-15 Dnr BUN15/82 Riktlinje för resursfördelning för Barn- och ungdomsnämndens verksamheter Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2015-12-15 Dnr BUN15/82 2/7 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Omfattning...

Läs mer

Beslut och verksamhetsrapport

Beslut och verksamhetsrapport e'n Skolinspektionen efter kvalitetsgranskning av förskolechefens ledning av förskolans pedagogiska verksamhet vid Kungsbyns förskola belägen i Västerås kommun 1(14) Beslut I detta beslut med tillhörande

Läs mer

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola Skolinspektionen 2014-02-28 Ikasus AB susarme.siden@frosunda.se Rektorn vid Ikasus friskola birgitta.krantz@frosunda.se Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola efter tillsyn i Ikasus friskola i Vallentuna

Läs mer

Anslås under tiden 2010-04-06 2010-05-01

Anslås under tiden 2010-04-06 2010-05-01 Barn- och utbildningsnämnden 2010-03-25 Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, klockan 08.00 11.00 Beslutande Monica Forsgren (S) v ordförande Thomas Björnhager (S) Andreas Boström (S) Jenny

Läs mer

Svar på vanliga frågor om bidragsreglerna för fristående skolor, förskolor m.m.

Svar på vanliga frågor om bidragsreglerna för fristående skolor, förskolor m.m. 1 (7) Svar på vanliga frågor om bidragsreglerna för fristående skolor, förskolor m.m. Riksdagen beslutade i juni 2009 om förtydliganden av skollagens bestämmelser om kommunernas bidrag till fristående

Läs mer

Internbudget för utbildningsnämnden år 2014

Internbudget för utbildningsnämnden år 2014 2013-11-15 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr UBN 2013/226/041 Utbildningsnämnden Internbudget för utbildningsnämnden år 2014 Förslag till beslut 1. Utbildningsnämnden beslutar fastställa nyckeltal enligt bilaga

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-01-07. Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-01-19 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2015-01-07. Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-01-19 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2015-01-07 Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-01-19 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

Utfallsprognos per 31 mars 2015

Utfallsprognos per 31 mars 2015 Kommunkontoret Ekonomiavdelningen Tjänsteskrivelse -04-23 1(6) Henrik Nilsson 046 35 55 21 henrik.nilsson3@lund.se Kommunstyrelsen Utfallsprognos per 31 mars 1 Sammanfattning Årets första utfallsprognos

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete. Barn- och ungdomsnämnden, Laholms kommun

Systematiskt kvalitetsarbete. Barn- och ungdomsnämnden, Laholms kommun Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och ungdomsnämnden, Laholms kommun Juni 2014 www.laholm.se Systematiskt kvalitetsarbete För huvudman, förskolor, skolor och fritidshem i Laholms kommun I detta dokument

Läs mer

Förslag till årsredovisning 2010

Förslag till årsredovisning 2010 2011-02-17 1 (1) Kompetens- och arbetslivsnämnden Förslag till årsredovisning 2010 Dokumentet tas upp i KAN AU 110224 och i KAN 110311. Kompetens- och arbetslivsförvaltningen Anna Carlsson Nämndsekreterare

Läs mer

STRENGTHS WEAKNESSES SWOT- ANALYS OPPORTUNITIES THREATS

STRENGTHS WEAKNESSES SWOT- ANALYS OPPORTUNITIES THREATS STRENGTHS WEAKNESSES SWOT- ANALYS OPPORTUNITIES THREATS STYRKOR Engagerade chefer Satsning på kompetensutveckling och ökad behörighet i grundskolan Hög andel legitimerade förskollärare En omvärldsorienterad

Läs mer

1. Kommunens ekonomi... 4

1. Kommunens ekonomi... 4 Rev 18 1 2 3 4 5 1. Kommunens ekonomi... 4 Lerums kommun har under flera år haft en ansträngd ekonomi med stora underskott inom verksamheterna. Så här kan det självklart inte fortsätta men vad som heller

Läs mer

Information om statsbidraget för Lärarlönelyftet

Information om statsbidraget för Lärarlönelyftet 1 (5) Den här informationen vänder sig till huvudmän för kommunal eller fristående skola. Den handlar om de tekniska aspekter som rör utbetalning av statsbidrag för Lärarlönelyftet. Vad är Lärarlönelyftet?

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Öckerö 2012-10-18 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Barn- och utbildningsnämnden Onsdag 24 oktober 2012 kl 16.00 i Öckerösalen - gemensamt möte med socialnämnden

Läs mer

6 Ekonomisk styrning av statlig verksamhet

6 Ekonomisk styrning av statlig verksamhet 6 Ekonomisk styrning av statlig verksamhet 125 . 126 6 Ekonomisk styrning av statlig verksamhet 6.1 Utveckling av den ekonomiska styrningen I finansutskottets betänkande 1996/97:FiU20 (Del 1, sid 143 ff)

Läs mer

Betänkande SOU 2015:22 Betänkande- Rektorn och styrkedjan

Betänkande SOU 2015:22 Betänkande- Rektorn och styrkedjan 1 Föräldraorganisationen BARNverkets yttrande över Betänkande SOU 2015:22 Betänkande- Rektorn och styrkedjan Dnr U2015 1888 S A. Sammanfattning av BARNverkets synpunkter Varför rektorernas arbetssituation

Läs mer

Öronmärkning av invandrarelevers pengar Motion av Fahri Ölcer (fp) (2003:31)

Öronmärkning av invandrarelevers pengar Motion av Fahri Ölcer (fp) (2003:31) Utlåtande 2005: RIV (Dnr 322-3820/2003) Öronmärkning av invandrarelevers pengar Motion av Fahri Ölcer (fp) (2003:31) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande Motion (2003:31) av Fahri

Läs mer

Avdelningens verksamhetsplan 2016. Avd. förskoleklass fritidshem - grundskola - grundsärskola

Avdelningens verksamhetsplan 2016. Avd. förskoleklass fritidshem - grundskola - grundsärskola Avdelnings verkssplan 2016 Avd. förskoleklass fritidshem - grundskola - grundsärskola www.skovde.se Skövde kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Ansvarsområde och organisation... 4 3 Styrkort...

Läs mer

att med anledning av 2015 års lönesatsning fastställa justerade bidrag för budgetår 2015 för förskoleklass och grundskola enligt Styrkort 2, samt

att med anledning av 2015 års lönesatsning fastställa justerade bidrag för budgetår 2015 för förskoleklass och grundskola enligt Styrkort 2, samt Utbildningsnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2015-08-25 52 Fördelning av lönesatsning 2015 UN-2014/8 Beslut Arbetsutskottet föreslår utbildningsnämnden besluta att med anledning av 2015 års lönesatsning

Läs mer

Kompetensförsörjningsplan

Kompetensförsörjningsplan Kompetensförsörjningsplan Barn och grundskolenämnden 2015 2020 Skellefteå kommun Dokumentnamn Kompetensförsörjningsplan 2015 2020, barn och grundskolenämnden Dokumentansvarig Stabschef Reviderad 2015 06

Läs mer

Granskning av bokslut och årsredovisning

Granskning av bokslut och årsredovisning Revisionsrapport* Granskning av bokslut och årsredovisning 2007 Motala kommun April 2008 Karin Jäderbrink Stefan Knutsson Matti Leskelä *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Bakgrund...3

Läs mer

BUDGET OCH PLAN 2016 2018 SANS OCH BALANS

BUDGET OCH PLAN 2016 2018 SANS OCH BALANS BUDGET OCH PLAN 2016 2018 med SANS OCH BALANS DAGS FÖR VERKSTAD! Vadstena kommun är på väg åt fel håll. Vadstena behöver konkret handling, inte prat om unik plan och prat om bygga, bygga, bygga. Medan

Läs mer

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att

Läs mer

Mål- och resultatstyrning i Kungsörs kommun

Mål- och resultatstyrning i Kungsörs kommun Livskraftiga L kompetenta och unika Kungsör lockar företag, boende och besökare med hjälp av attraktiva boendeformer, ett företagsamt förhållningssätt samt en kunglig miljö och historia. Mål- och resultatstyrning

Läs mer

Utökad kunskap om arbetslivet inom kommun och näringsliv samt att konkret arbeta med att stärka sin självkänsla.

Utökad kunskap om arbetslivet inom kommun och näringsliv samt att konkret arbeta med att stärka sin självkänsla. Barn- och utbildningsnämnden Uppdrag Vi ansvarar för att verkställa kommunfullmäktiges mål och statens krav på styrning av verksamheten utifrån skollagen, läroplan för förskola och läroplan och kursplaner

Läs mer

Verksamhetsplan för utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Verksamhetsplan för utbildnings- och arbetslivsförvaltningen Barn- och utbildningsförvaltningen Elisabeth Jonsson Höök Ärendenr BUN 2016/63 GVN 2016/38 Handlingstyp Tjänsteskrivelse 1 (1) Datum 15 mars 2016 Barn- och utbildningsnämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Läs mer

Riktlinjer för kvalitetsarbete i Barn- och utbildningsnämnden

Riktlinjer för kvalitetsarbete i Barn- och utbildningsnämnden Riktlinjer för kvalitetsarbete i Barn- och utbildningsnämnden - styrning av mål, resultat och kvalitet enligt framtagen målstyrningsprocess 2013/2014 Beslutad i BU-nämnd 2011-09-06 Delegationsordning 1.3

Läs mer

Årsredovisning 2009. Förskola Förskoleområdet

Årsredovisning 2009. Förskola Förskoleområdet Förskola Förskoleområdet Innehållsförteckning RESULTATRÄKNING... 3 UPPDRAG... 4 ANALYS AV ÅRETS VERKSAMHET... 5 Måluppfyllelse - god ekonomisk hushållning... 5 Måluppfyllelse - andra övergripande verksamhetsmål...

Läs mer

SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012

SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012 SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012 En sammanfattning av årsredovisningen DET EKONOMISKA RESULTATET För femtonde året i rad hade kommunen ett positivt resultat. Överskottet var 5,9 miljoner kronor och berodde

Läs mer

Höjning av schabloner/peng 2014

Höjning av schabloner/peng 2014 Utbildningsförvaltningen Avdelningen ekonomi och styrning Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2014-12-03 Handläggare Anne Hind Telefon: 08 50833676 Till Utbildningsnämnden 2014-12-18 Höjning av schabloner/peng

Läs mer

Gertrud Jernberg-Zernig

Gertrud Jernberg-Zernig Familje- och utbildningsnämnden 2012-03-27 Plats och tid Familje- och utbildningsförvaltningen, klockan 13:00-15:00 Beslutande Bengt Norrlén (S) ordförande Åsa Engberg (S) vice ordförande Lars-Ove Norling

Läs mer

Förvaltningsberättelse 2015

Förvaltningsberättelse 2015 Barn- och utbildningsnämnden 1 (9) Förvaltningsberättelse 2015 Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress SE-621 81 Visby Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl E-post registrator_buf@gotland.se Bankgiro 339-8328

Läs mer

BARN OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS UPPDRAG FÖR ÅR 2013 TILL HÖGÅSEN, BRATTELYCKAN OCH ÖCKERÖ FÖRSKOLA

BARN OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS UPPDRAG FÖR ÅR 2013 TILL HÖGÅSEN, BRATTELYCKAN OCH ÖCKERÖ FÖRSKOLA BARN OCH UTBILDNINGSENS UPPDRAG FÖR ÅR 2013 TILL HÖGÅSEN, BRATTELYCKAN OCH ÖCKERÖ FÖRSKOLA INNEHÅLL I UPPDRAGSHANDLING 1. UPPGIFT 2. PROFIL 3. VERKSAMHETSMÄSSIGA MÅL ENLIGT KF-BESLUT 4. MÅL OCH SATSNINGAR

Läs mer

Protokoll. Förbundsdirektionen 2010-10-29 36-47

Protokoll. Förbundsdirektionen 2010-10-29 36-47 Förbundsdirektionen 36-47 Förbundsdirektionen sammanträde 36. Godkännande av dagordning 37. Utseende av justeringsperson 38. Budget och verksamhetsuppföljning 2010, kvartal 3 39. Hantering av ackumulerat

Läs mer

Budgetförslag 2014. Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg. Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen

Budgetförslag 2014. Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg. Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen Budgetförslag 2014 Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen Budget 2014 För fler jobb och högre kvalitét i skola och omsorg! Det

Läs mer

Munkfors kommun Skolplan 2005 2007

Munkfors kommun Skolplan 2005 2007 Munkfors kommun Skolplan 2005 2007 Varför ska vi ha en skolplan? Riksdag och regering har fastställt nationella mål och riktlinjer för verksamheten i förskola och skola, samt har gett i uppdrag åt kommunerna

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2012-04-24 HABO KOMMUN. Barn- och utbildningsnämnden

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2012-04-24 HABO KOMMUN. Barn- och utbildningsnämnden INNEHÅLLSFÖRTECKNING 29 Besök från Slättens rektorsområde 35 30 Ekonomisk månadsrapport 36 31 Budget: Ramförslag 2013-2015......37 32 Barn- och elevprognos per den 15 mars 2012...40 33 Ansökan om bidrag

Läs mer