Granskning av socialnämndens verksamhet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskning av socialnämndens verksamhet"

Transkript

1 Revisionsrapport* Granskning av socialnämndens verksamhet Vaggeryds kommun Oktober 2008 Torbjörn Bengtsson *connectedthinking

2 Innehållsförteckning 1 Inledning Bakgrund och revisionsfrågor Revisionsmetod Resultat av granskningen Hur ser nyckeltalen ut för de olika delverksamheterna i jämförelse med andra kommuner? Har nämndens en tillfredsställande ekonomi och verksamhetsuppföljning? Statistik Vad orsakar de ekonomiska underskotten? Vad kan göras för att reducera underskotten? Finns det en tydlig ansvarsfördelning i organisationen? Intervjuer med personal Sammanfattande synpunkter...12

3 1 Inledning Revisorerna i Vaggeryds kommun har gett Komrev inom Öhrlings Pricewaterhouse- Coopers i uppdrag att göra en granskning av socialnämndens verksamhet. 1.1 Bakgrund och revisionsfrågor Socialnämnden har under en följd av år visat ekonomiska underskott. Nämndens styrning och ledning har blivit ifrågasatt av kommunstyrelsen. Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: Hur ser nyckeltalen ut för de olika delverksamheterna i jämförelse med andra kommuner? Har nämndens en tillfredsställande ekonomi och verksamhetsuppföljning? Vad orsakar de ekonomiska underskotten? Finns det en tydlig ansvarsfördelning i organisationen? 1.2 Revisionsmetod Granskningen har genomförts genom: Intervjuer med ansvariga tjänstemän Intervju med nämndens presidium Granskning av budget och ekonomisk uppföljning Framtagande av nyckeltal för de olika delverksamheterna äldre- handikapp- och individ och familjeomsorg Kontroll av schemaläggningen Bild av vikariehanteringen 1

4 2 Resultat av granskningen 2.1 Hur ser nyckeltalen ut för de olika delverksamheterna i jämförelse med andra kommuner? I publikationen Vad kostar verksamheten i din kommun som publiceras av Kommunoch landstingsförbundet samt SCB varje år finns ett antal nyckeltal som kan beskriva verksamheten. Kostnadsutvecklingen inom äldreomsorgen för perioden framgår nedan: Kostnad äldreomsorg totalt, 65-w år (kronor per invånare 65 år och äldre) förändr Vaggeryd % Hela riket % Jönköpings län % Gnosjö % Nässjö % Vetlanda % Värnamo % Jönköping % Gislaved % Vaggeryd ser ut att ha en kostnadsutveckling som överstiger både riket och länet för perioden Av de kommuner som jämförs ovan är det bara Gislaved som har haft en snabbare kostnadsutveckling. Detta måste också jämföras med utvecklingen av antalet insatser (se nedan sid 9). Kostnad funktionshindrade kr/inv(0-64 år) förändr Vaggeryd % Hela riket % Jönköpings län % Gnosjö % Nässjö % Vetlanda % Värnamo % Jönköping % Gislaved % 2

5 Även för gruppen funktionshindrade (handikappomsorg) har kostnaden ökat i nivå med riket och länet för den jämförda perioden. Samtidigt så har insatserna inte ökat på samma sätt (se nedan). I tabellen nedan framgår nyckeltalen för äldreomsorgen Nyckeltal för Äldreomsorg 2007 Andel in- Äldreomsorgens olika delar Avgifter, Län nettokostnad vånare Ordinärt boende Därav Särskilt boende Öppen Lokalkostnader äldreomkr per inv kr per inv. 65-w år 65-w år, Summa Andel av Summa Hemtjänst Korttidsvård Övrigt Kostnad Andel av Kostnad verksam- Brutto Nettto sorg totalt Kommun 65-w år* redovisad indextal % Kostnad 65-w år Kostnad Kostnad Kostnad Kostnad Kostnad Kostnad kr per inv 65-w år kr per het kr per kr per inv kr per inv kr per standardk. kr per inv med om- kr per kr per inv kr per kr per inv kr per kr per inv 65-w år* med om- vård- inv. 65-w år 65-w år 65-w år 65-w år* sorg, % vård- 65-w år* vård- 65-w år* vård- 65-w år* sorg, % tagare* 65-w år* tagare tagare* dygn Jönköpings län Aneby , , , Eksjö , , , Gislaved , , , Gnosjö , , , Habo , , , Jönköping , , , Mullsjö , , , Nässjö , , , Sävsjö , , , Tranås , , , Vaggeryd , , , Vetlanda , , , Värnamo , , , Länet , , , Bruttokostnaden för äldreomsorg är i Vaggeryds kommun ca tkr högre per 65 åring och äldre jämfört med länssnittet. Om man tittar på nettokostnaden är den ca kr högre. Orsaken till den stora skillnaden mellan brutto och netto är att Vaggeryd ser ut att ta in mer avgifter än andra kommuner. Om man sedan bryter ned kostnaderna i äldreomsorgens olika delar kan man se att kostnaden i ordinärt boende är klart lägre per 65-åring och äldre i Vaggeryd. Orsaken till detta är att det är förhållandevis få i Vaggeryds som har hemtjänst och att kostnaden för korttidsvård är låg. Däremot är kostnaden per vårdtagare i hemtjänst betydligt högre än i jämförbara kommuner. Kostnaden för särskilt boende är betydligt högre i Vaggeryds än i länets genomsnitt. Orsaken till högre kostnad är dels att det är fler som har särskilt boende och dels att kostnaden per plats är högre. 3

6 Nyckeltal för handikappomsorg 2007 Kostnad handikapp- därav Omsorg enl SoL och HSL exkl. lokalkostnader Insatser enl. LSS och LASS exkl. lokalkostnader Län omsorg totalt LSS och Ordinärt boende Särskilt Kostnad exkl. ers. från försäkringskassan Andel med Kronor per Kronor per LASS, %*Kostnad Därav hemtjänst boende Andel Kostnad Totalt Därav en eller Kommun inv 0-64 år* inv 0-64 år kr per Kostnad Andel Kostnad Kostnad med om- kr per kr per inv. Boende Personlig Daglig Övriga flera inexkl. ers. inv 0-64 år* kr per med om- kr per kr per sorg, % brukare* 0-64 år kr per inv. kr per assistens verksamh kostnader satser, % från för- inv 0-64 år*sorg, % brukare inv 0-64 år* 0-64 år* brukare* LSS/LASSkr per inv.kr per inv. säkringsk. kr/inv år* 0-64 år* Jönköpings län Aneby , , , ,78 Eksjö , , ,84 Gislaved , , , ,65 Gnosjö , , ,55 Habo , , ,40 Jönköping , , , ,66 Mullsjö , , ,65 Nässjö , , , ,72 Sävsjö , , ,91 Tranås , , , ,79 Vaggeryd , , ,92 Vetlanda , , , ,73 Värnamo , , , ,82 Länet , , , ,73 Nyckeltalen för handikappomsorgen visar att Vaggeryds kommun har en mycket hög kostnad per inv 0-64 år. Den absoluta merparten av kostnaden för handikappomsorgen är insatser enligt LSS (Lagen om särskilt stöd och service) och LASS (Lagen om assistansersättning). Att döma av nyckeltalen är kostnaden per brukare i boendet mycket hög i Vaggeryds kommun. Kostnaden är 127 tkr högre per plats. Detta indikerar höga personalkostnader och därmed en hög personaltäthet då lokalkostnaderna är borträknade. Nyckeltal för Individ- och familjeomsorg 2007, kronor per invånare Län Barn- Missbrukar- Övrig Familje- Ekonomiskt Summa Andel % Arbetsmarknadsoch vård för vuxen- rätt bistånd Individ- av befolkn. åtgärder kr/inv Kommun ungdoms- vuxna vård och år Kostnad- Nettovård familje- som varit er kostnad omsorg arbetslösa, Jönköpings län Aneby , Eksjö , Gislaved , Gnosjö , Habo , Jönköping , Mullsjö , Nässjö , Sävsjö , Tranås , Vaggeryd , Vetlanda , Värnamo , Länet , Tabellen visar att Vaggeryd har mycket låga kostnader för barn- och ungdomsvård och för missbruksvård. Kostnaderna för ekonomiskt bistånd är lägre än länssnittet. Detta innebär sammantaget att kommunen kostnad för individ- och familjeomsorg år 2007 var lägst i länet. 4

7 Barnomsorg Grundskola Gymnasieskola Äldreomsorg Individ o familjeomsorg Totalt Län indextal steg indextal steg indextal steg indextal steg indextal steg indextal steg steg steg 3 steg steg 3 steg steg 3 steg steg 3 steg steg 3 steg steg 3 Kommun Kostnader jämfört med strukturkostnader 2007 Jönköpings län Aneby , , , , , ,1 Eksjö , , , , , ,7 Gislaved , , , , , ,6 Gnosjö , , , , , ,3 Habo , , , , , ,5 Jönköping , , , , , ,3 Mullsjö , , , , , ,7 Nässjö , , , , , ,3 Sävsjö , , , , , ,5 Tranås , , , , , ,7 Vaggeryd , , , , , ,2 Vetlanda , , , , , ,0 Värnamo , , , , , ,4 Länet , , , , , ,5 Tabellen ovan visar kommunens kostnader jämför med standardkostnaden. Kommunens nettokostnad jämförs med den kostnad kommunen borde ha med hänsyn till strukturella förutsättningar. Med detta sätt att räkna har Vaggeryds kommun en nettokostnad för äldreomsorgen som ligger mycket nära den nivå den borde ligga på enligt kostnadsutjämningssystemet. Om man då tar i beaktande att Vaggeryds nettokostnad är klart lägre än bruttokostnaden kan man säga att bruttokostnadsnivån ser ut att vara hög. Med utgångspunkt från bruttokostnadsnivån ser Vaggeryds kostnader för äldreomsorg ut att vara ca 2200 kr högre per 65 åring och äldre vilket innebär ca 5 mnkr i 2007 års kostnadsläge. Av sammanställningen ovan framgår också kostnadsläget för individ- och familjeomsorgen (Ifo). Av detta kan utläsas att Ifo:s kostnader väsentligt understiger standardkostnaden. Det innebär att trots ökade kostnader under 2008 är dessa fortfarande lägre än jämförbara kommuner och med standardkostnaden. 2.2 Har nämndens en tillfredsställande ekonomi och verksamhetsuppföljning? Socialnämnden följer upp ekonomin varje månad. Ekonomin redovisas av förvaltningschefen och förvaltningsekonomen vid socialnämndens sammanträde. Den ekonomiska sammanställning som socialnämnden varje månad får del av ser ut på följande sätt: 5

8 Budgetuppföljning Socialförvaltning 2008, per Augusti Program Beskrivning Nettokostnad tom aug Nettobudget tom aug Budgetavvikelse %/I år Årsbudget Nettokostn tom %/För år Prognos helår Tkr Tkr Tkr aug förra året Tkr Nettokostnader 700 Gemensam adm socialförvaltningen % % Individ och familjeomsorg administration % % Familjerådgivning % % Socialbidrag % % Insatser barn och ungdom ifo % % Insatser vuxna ifo % % Psykiatrireformen % % Administration äldre- och handikappomsor % % Servicehus/vårdbostäder % % Gruppboende % % Sjukvårdsinsatser % % Hemtjänst och övrig service % % Färdtjänst % % Riksfärdtjänst % % Administration LSS % % Personliga assistenter % % Övrigt personligt stöd i hemmet % % Bostad med särskild service % % 380 Totalt % % Min uppfattning är att socialnämnden har ett bra underlag för sin ekonomiska uppföljning. Nämnden har möjlighet att följa ekonomin både i detalj, fördelat på de olika delverksamheterna och för nämnden som helhet. Kopplat till den ekonomiska uppföljningen finns också verksamhetsstatistik och nyckeltal (se nedan) som kompletterar den ekonomiska informationen. Ett förslag avseende nyckeltalen är att nämnden varje månad även får information om antalet frånvarodagar, ersatta frånvarodagar samt vikariekostnad. Detta då vikariekostnaden är en kostnad som är möjlig att påverka genom schemaläggning, regelverk för vikariehantering och arbetstidsmodell. Genom en bra schemaläggning som anpassats till verksamhetens (brukarnas) behov genom ett tydligt regelverk för vikariehantering och genom flexibla arbetstidsmodeller kan kostnaderna påverkas. Nämnden får sägas ha ett tillräckligt underlag för sin ekonomiska styrning. Då är frågan om nämnden tar ansvaret och aktivt styr verksamheten? Socialnämnden beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att sänka personalkostnaderna inom vård och omsorg med tkr för att uppnå budgetbalans Förvaltningen fick också i uppdrag att till nästa sammanträde belysa konsekvenserna av nedläggning av Jupiter. Förvaltningen har arbetat fram förslag till besparingar som motsvarar kravet på 3,5 mnkr. Inom äldreomsorgen inriktas den ekonomiska anpassningen på att ta bort den del av rehabiliteringsverksamheten som utförs av rehabiliteringsassistenterna. Denna grupp arbetar med terapiverksamhet, aktivering och genomför träning på uppdrag av sjukgymnaster och arbetsterapeuter. Neddragning föreslås även inom sjuksköterskeverksamheten. Inom handikappomsorgen föreslås inom området personlig assistans minskad muntlig rapporteringstid, ändrade arbetstidsmått, pedagogiska måltider föreslås upphöra. Inom daglig verksamhet föreslås personalneddragning. Inom gruppbostäderna föreslås utredning om möjligheten att höja hyrorna. 6

9 Med nämndens beslut om att ge förvaltningen ett uppdrag att spara 3,5 mnkr kan sägas att ett visst grepp har tagits i syfte att minska kostnaderna. Det prognostiserade underskottet för äldre- och handikappomsorgen är 2,6 mnkr. Besparingen på 3,5 mnkr överstiger alltså underskottet för denna verksamhet. Det innebär att besparingarna täcker även en viss del av underskottet för Ifo. Besparingarna beräknas dock genomföras först under 2009 varför nämnden får med sig ett underskott på 2,6 mnkr från Resultatet i delårsbokslutet är mer negativt än vad prognosen för helåret säger. Detta talar för att en högre kostnadsreducering bör genomföras om nämnden skall nå en ekonomi i balans för Statistik Kan de kostnadsökningar som skett för 2008 motiveras av mer utförd verksamhet? Med hjälp av nedanstående statistik kan man se förändringar mellan 2007 och Statistik Förändr Enhet/Verksamhet Aktivitet Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Jan-aug Jan-aug 07-08% LSS-verksamhet, LSS Utförda antal timmar % Beviljade antal timmar FK % SOL-verksamhet, IFO 0 Socialbidrag Antal hushåll erhållit bistånd % Placerade barn Familjehem, antal barn % Institution % Vuxenplacering Institution, antal vuxna % Missbruksvård Antal vårdagar, SoL % Antal dagar betalningsansv % Antal vårddagar, LVM % Äldreomsorg Hemtjänst Antal timmar % Anhörigbidrag Antal ärenden % Anhörigvård Antal timmar % Korttidsplatser Eken, Granen Antal dygn % Boken Antal dygn % Jupiter Antal dygn % Särskilda boenden Sörgården/ 58 platser Antal platser/procent 56/95 57/96 57/96 55/95 56/96 54/93 56/95 57/98 57/98 58/100 Furugården/ 58 platser Antal platser/procent 55/95 55/95 54/93 55/95 53/91 55/95 57/98 55/95 55/95 56/97 Talludden/ 15 platser Antal platser/procent 12/75 13/87 13/87 14/93 14/93 15/100 15/100 15/100 15/100 15/100 Antalet utförda LASS-timmar har ökat med 3 % jämfört med Antalet hushåll med socialbidrag har ökat. Det som framförallt orsakar ökningen av kostnaderna inom Ifo är dock antalet placerade barn. Antalet placeringar har tredubblats. Inom äldreomsorgen ökar antalet timmar i hemtjänsten kraftigt. Även anhörigvård och korttidsvård ökar antalet dygn. En viss ökning av platsutnyttjandet kan noteras inom det särskilda boendet. Det skulle vara önskvärt med nyckeltal som beräknar kostnad per timme och plats etc. Sammanfattningsvis har fler tjänster utförts både inom äldre- handikapp och individ- och familjeomsorg 2008 jämfört med

10 2.4 Vad orsakar de ekonomiska underskotten? Vad är det då som orsaker de ekonomiska underskotten i socialnämndens verksamhet? Om man tittar på den ekonomiska uppföljningen för 2008 (se ovan) kan man konstatera att underskottet finns i samtliga delverksamheter d v s både äldre- handikapp- och inom individ- och familjeomsorg. Det absolut största underskottet finns inom individ- och familjeomsorgen. Enligt resultatet som redovisas i delårsbokslutet 2008 uppgår underskottet för de olika delverksamheterna till (siffrorna inom parantes anger förra årets resultat): Administration tkr (+674 tkr) Individ och familjeomsorg tkr (-1111tkr) Äldreomsorg 688 tkr (-2595 tkr) Handikappomsorg tkr ( + 34 tkr) Totalt underskott 8850 tkr. Resultatet visar tydligt att underskottet i första hand förklaras av individ- och familjeomsorgen. Kostnadsökningen för Ifo är i storleksordningen 35 %. Med den kostnadsökningen närmar sig Vaggeryd sin standardkostnad Vad kan göras för att reducera underskotten? Som framgår ovan har Vaggeryd har bruttokostnader för äldreomsorg något över den nivå kommunen borde ha och t o m 2007 närmast låga kostnader för individ- och familjeomsorg. Fr o m 2008 har kommunen sannolikt närmat sig andra kommuner i kostnader när det gäller Ifo. Avseende handikappomsorg är det svårare att ha en bestämd uppfattning. Några nyckeltal (bla kostnader för gruppbostäder) tyder dock på att Vaggeryd har höga kostnader. Dessutom har det varit en kraftig kostnadsutveckling under 2000-talet som inte har följts av motsvarande verksamhetsökning. Nämndens beslut att spara 3,5 mnkr kan ses som en tydlig åtgärd från nämnden för att komma i ekonomisk balans. Om nämnden skall nå balans för 2009 krävs att kostnadsutvecklingen hejdas inom individ och familjeomsorgen samt reduceras inom äldre- och handkappomsorgen. Nämnden har under en följd av år redovisat ekonomiska underskott. Kostnadsutvecklingen som redovisas ovan visar att kostnaderna ökat med ca 5 % per år i genomsnitt inom äldreomsorgen och 8 % inom handikappomsorgen. Därmed har nämnden trots ökade budget- 8

11 ramar de senaste åren inte kommit i ekonomisk balans. I princip hade det räckt med att nämnden bromsat sin kostnadsutveckling för att nå ekonomi i balans. Med nuvarande kostnadsnivå för de tre delverksamheterna och inräknat kostnadsreduceringen på 3,5 mnkr krävs att nämnden får 5,5 mnkr i ramtillskott under 2009 alternativt att nämnden minskar sina kostnader med motsvarande. Till detta kommer kompensation för löneökningar Beloppet på 5,5 mnkr förutsätter också att förvaltningens prognos för 2008 stämmer. Om man skall ha den historiska utvecklingen som utgångspunkt kan man konstatera att kostnaderna har ökat med 18 % mer i äldreomsorgen jämfört med riket. En naturlig följdfråga blir då har äldreomsorgen blivit 18 % bättre år 2007 jämfört med år 2002 eller har verksamhetens utökats mer än vad som skett i andra kommuner? Även om Vaggeryd har lägre kostnader för Ifo än andra kommuner så är kostnadsutvecklingen oroande. Nämnden måste ge förvaltningen i uppdrag att vidta alla åtgärder i forma av förebyggande arbete, samarbete med skolan och öppen verksamhet på hemmaplan. Statistik äldreomsorg Riket Särskilt boende andel > 80 år 20,2 15,8 Hemtjänst > 80 år 18,1 21,5 Totalt Riket 38,3 37,3 Vaggeryd Särskilt boende andel > 80 år 19,2 17,8 Hemtjänst > 80 år 16,5 15,6 Totalt Vaggeryd 35,7 33,4 Om man följer utvecklingen under de senaste fem åren kan man konstatera att andelen 80- åringar i särskilt boende har minskat från 20,2 % till 15,8 % i riket. I Vaggeryd är motsvarande utveckling 19,2 % till 17,8 %. I hemtjänsten har rikets kommuner ökat andelen 80- åringen från 18,1 % till 21,5 %. Vaggeryd har istället minskat från 16,5 % till 15,6 %. Här kan noteras ett par mycket intressanta skillnader. Vaggeryd har sedan tidigare en lägre servicenivå än övriga kommuner, denna skillnad har förstärkts något. Vaggeryd har klart fler platser i särskilt boende och har till skillnad från rikets kommuner minskat hemtjänsten. Denna utveckling har skett samtidigt som Vaggeryds kostnader har ökat mer än omvärlden. Vaggeryds kostnadsökning för äldreomsorg ser inte ut att motiveras av mer verksamhet. 9

12 Statistik handikappomsorg Riket Andel med en eller flera insatser 0,7 0,7 Totalt Riket 0,7 0,7 Vaggeryd Andel med en eller flera insatser 1,1 0,9 Totalt Vaggeryd 1,1 0,9 För handikappomsorgens del har kostnaderna ökat i nivå med andra kommuner. Om man tittar på SCB:s statistik kan man se att i riket är det en oförändrad del som har en eller flera insatser i rikets kommuner. I Vaggeryd har andelen minskat betydligt. Samtidigt ser det ut som att personlig assistans har ökat mer i Vaggeryds kommun än i övriga kommuner. Slutsatsen av detta måste bli att för äldreomsorgen har det skett betydande kostnadsökningar i Vaggeryds kommun under 2000-talet som inte motiveras av utökad verksamhet. För handikappomsorgen är det en något mer splittrad bild. Antalet insatser har minskat undantaget personlig assistans enligt LASS. Sammantaget kan detta dock inte motivera den ökade kostnaden. Därmed kan sägas att förutsättningarna för god kvalité har ökat väsentligt. Om detta sedan också i praktiken inneburit en högre kvalité är inte möjligt att avgöra i denna granskning. Det är en politisk fråga att bedöma. 2.5 Finns det en tydlig ansvarsfördelning i organisationen? Hur ser ansvarsfördelningen ut i organisationen? Socialnämnden har det politiska ansvaret för äldre- handikapp och individ- och familjeomsorg. Revisorernas roll är att granska nämndernas ansvarsutövande. En avgörande fråga är om socialnämnden kan anses ha utövat en tillfredställande kontroll och styrning över sin verksamhet. Ytterst ansvarig för förvaltningsorganisationen är socialchefen. Socialchefen är också den som i första hand deltar vid nämndens sammanträden. Vid sammanträdena brukar också förvaltningsekonomen delta. I förvaltningen finns samman lagt 11 områdeschefer ansvariga för sin verksamhet direkt under socialchefen. Områdescheferna har ansvar för personal, ekonomi, kvalitet och arbetsmiljö inom sina respektive områden. Områdescheferna deltar sällan vid nämndens sammanträden. 10

13 I förvaltningen kan därmed sägas att det finns två ansvarsnivåer förutom den direkta ansvarsnivån (de som arbetar direkt med brukarna). Av intervjuerna framgår att i princip samtliga områdeschefer anser att de har ett klart och tydligt ansvar för sin verksamhet. Av intervjuerna framgår att områdescheferna lojalt tar sitt ansvar och bidrar till förslag som kan minska kostnaden. Det uppdrag om besparing på 3,5 mnkr som nämnden fattat beslut om vid sitt sammanträde i augusti har tagits om hand av förvaltningsorganisationen. I en process mellan förvaltningschef och områdeschefer har förslag arbetats fram om hur detta skall genomföras. Samtidigt kan det av intervjuerna utläsas att det finns en tendens till att i områdeschefsgruppen gärna lägga ett förslag om besparing i någon annans verksamhet eller område. I intervjuerna med personalen framgår att ledarskapet tar sig olika uttryck i de olika områdena beroende på vilken person som är ledare. Skillnaden beror mer på person än typ av område eller verksamhet. Både socialchef och områdeschefer anser att områdena är för stora. Flera av områdescheferna har upp till 70 anställda de har ansvar för. Förvaltningen genom socialchef och områdeschefer har nämndens uppdrag att hålla de ekonomiska ramarna för äldre- och handikappomsorgen Ytterst är dock ansvaret hos nämnden inför kommunfullmäktige. Om de ekonomiska ramarna inte räcker måste nämnden ge förvaltningen i uppdrag att vidta åtgärder. En viktig fråga är vilket ansvar har en områdeschef när budgeten överskrids? Intervjuer med personal I samband med granskning har intervjuer genomförts med vårdpersonal från både äldreoch handikappomsorg samt från både södra och norra kommundelen. Även personal anser att de får bra ekonomisk information. Personalen menar att de både är beredda på och tar ansvar. Ett förslag som kommer från personal i gruppbostäder är att det skulle vara möjligt att koppla på fler boende till varje enhet. Med befintlig eller något utökad personalstyrka skulle det alltså vara möjligt att serva fler boende. Detta skulle också vara bra för flera av dem som bor själva idag. 11

14 Från personal inom äldreomsorgen framförs att inom korttidsvården går arbetsbelastningen mycket upp och ner. I boendet är det ojämn arbetsbelastning över dagen, tungt framförallt på förmiddagen. Det finns vissa olikheter mellan Furugården och Sörgården avseende rutiner vilket påverkar arbetsbelastningen. Både från några områdeschefer och entydigt från de personalgrupper som blivit intervjuade sägs att det finns utvecklingsmöjlighet avseende rehabiliteringen. Rehabiliteringen kan knytas närmare övrig verksamhet och läggas på tider som stämmer med behoven är synpunkter som framförs. Från personalen framförs också att det är rörigt med det yttre fastighetsunderhållet. 3 Sammanfattande synpunkter Min uppfattning är att socialnämnden har ett bra underlag för sin ekonomiska uppföljning. Kostnaderna för äldreomsorg har ökat mer än i riket och i länet. Vaggeryds kostnadsökning för äldreomsorg ser inte ut att motiveras av mer verksamhet Även handikappomsorgens ökade kostnader ser inte ut att motiveras av motsvarande ökad verksamhet Med de kostnadsökningar som skett inom Ifo närmar sig Vaggeryd standardkostnaden Även om Vaggeryd har lägre kostnader för Ifo än andra kommuner så är kostnadsutvecklingen oroande. Nämnden måste ge förvaltningen i uppdrag att vidta alla åtgärder i form av förebyggande arbete, samarbete med skolan och öppen verksamhet på hemmaplan. Därmed kan sägas att förutsättningarna för god kvalité har ökat väsentligt. Om detta sedan också i praktiken inneburit en högre kvalité är inte möjligt att avgöra i denna granskning Vaggeryds kostnader för äldreomsorg ser ut att vara ca 2200 kr högre per 65 åring och äldre vilket innebär ca 5 mnkr i 2007 års kostnadsläge 12

15 Nämnden har beslutat ge förvaltningen i uppdrag att spara 3,5 mnkr. Om nämnden med nuvarande ramar för äldre- och handikappomsorgen skall nå en ekonomi i balans för 2009 krävs sannolikt större kostnadsreduceringar Om förvaltningen inte håller de ekonomiska ramarna måste nämnden ge i uppdrag att rationalisera i verksamheten I förvaltningen kan sägas att det finns två ansvarsnivåer förutom de som arbetar direkt med brukarna. Av intervjuerna framgår att i princip samtliga områdeschefer anser att de har ett klart och tydligt ansvar för sin verksamhet En viktig fråga är vilket ansvar har en områdeschef när budgeten överskrids? Möjligheten att koppla på fler boende till varje gruppbostad bör prövas. Personal anser att arbetsbelastningen är ojämn se över schemaläggningen. Lägg scheman efter verksamhetens behov. 13

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Åsa Bejvall Cecilia Fehling Granskning av delårsrapport 2013 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Nyckeltalsanalys Vännäs kommun

Nyckeltalsanalys Vännäs kommun Nyckeltalsanalys Vännäs kommun November 2008 Johan Skeri Innehållsförteckning 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Syfte...2 1.3 Metod...3 1.4 Avgränsning...3 2 Allmän grundanalys...4 2.1 Grunddata...4

Läs mer

Vi har genomfört fördjupade granskningar inom ett antal områden.

Vi har genomfört fördjupade granskningar inom ett antal områden. Till kommunfullmäktige 2008 ÅRS REVISIONSBERÄTTELSE Vi har granskat kommunstyrelsens och övriga nämnders verksamhet samt årsredovisning, sammanställd redovisning och räkenskaper för år 2008 i Vaggeryds

Läs mer

Dnr: KS 2009/19. Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012

Dnr: KS 2009/19. Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012 Dnr: KS 2009/19 Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012 Förord Förutsättningarna för budget 2010 är svårare än någon gång tidigare. Finanskris och lågkonjunktur har medfört att prognoserna för kommunens

Läs mer

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 Tertialrapport 1/1 30/4 2015 Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 TERTIALRAPPORT Sida 3(15) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 Resultat och balans...

Läs mer

Budget 2015, ekonomisk uppföljning februari

Budget 2015, ekonomisk uppföljning februari sida 1 2015-03-09 Dnr: KS2013-000413 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Budget 2015, ekonomisk uppföljning februari Månadsavstämningen utformas som en årsprognos över det ekonomiska utfallet för räkenskapsåret.

Läs mer

Granskning av budgetuppföljning, prognos utfall

Granskning av budgetuppföljning, prognos utfall Revisionsrapport* Granskning av budgetuppföljning, prognos utfall Täby kommun September 2007 Peter Sundström *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...2 2 Inledning...4 3 Granskning av

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport augusti 2013

Ekonomisk månadsrapport augusti 2013 Kommunstyrelsens kontor 2013-09-17 Ekonomisk månadsrapport augusti 2013 Månadsrapportens syfte är att ge en snabb bild av det ekonomiska läget och hur viktiga poster i kommunens ekonomi utvecklas. Rapporten

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsplanering

Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsplanering Revisionsrapport Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsplanering Östersund kommun 2 oktober 29 Erik Palmgren Revisionskonsult Maj-Britt Åkerström Certifierad kommunal revisor Anneth Nyqvist Maj-Britt Åkerström

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015 Kävlinge kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Sammanfattning...2 1. Inledning...3 2. Resultatutfall 2014...3 2.1 Utfall

Läs mer

GOTLAND Analysgruppens presentation 22 februari 2016

GOTLAND Analysgruppens presentation 22 februari 2016 GOTLAND Analysgruppens presentation 22 februari 2016 Anders Nilsson Jonas Eriksson Mona Fridell 2016-01-22 Vilka av Sveriges 290 kommuner är mest lika GOTLAND Det beror på om man vill göra en övergripande

Läs mer

Några övergripande nyckeltal

Några övergripande nyckeltal www.pwc.com/se Några övergripande nyckeltal 2011-12-06 Agenda 1. Allmänt om nyckeltalsjämförelser 2. Befolkning 3. Finansiering 4. Resultaträkning 5. Balansräkning och andra finansiella åtaganden 6. Verksamhet

Läs mer

SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012

SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012 SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012 En sammanfattning av årsredovisningen DET EKONOMISKA RESULTATET För femtonde året i rad hade kommunen ett positivt resultat. Överskottet var 5,9 miljoner kronor och berodde

Läs mer

Vår grundanalys. Nulägesanalys av ekonomin - Kommunens läge idag? Framtidsanalys av ekonomin

Vår grundanalys. Nulägesanalys av ekonomin - Kommunens läge idag? Framtidsanalys av ekonomin Vår grundanalys Nulägesanalys av ekonomin - Kommunens läge idag? - Verksamheterna? Framtidsanalys av ekonomin - Hur ser det ut de närmaste åren? Analys av ekonomistyrningen - Vad krävs för att hantera

Läs mer

Socialnämnden. Granskning av verksamhetsberättelse Halmstads kommun. Revisionsrapport. www.pwc.se

Socialnämnden. Granskning av verksamhetsberättelse Halmstads kommun. Revisionsrapport. www.pwc.se www.pwc.se Revisionsrapport Rebecca Andersson Revisionskonsult Carl-Magnus Stenson Cert. kommunal revisor Socialnämnden Granskning av verksamhetsberättelse Halmstads kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 46-60 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 18.05 ande Närvarande, ej tjänstgörande Ersättare Övriga deltagare Protokolljusterare Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros

Läs mer

Årsredovisning och Verksamhetsberättelse 2010. Socialnämnden

Årsredovisning och Verksamhetsberättelse 2010. Socialnämnden Årsredovisning och Verksamhetsberättelse 2010 Socialnämnden VERSAMHETSUPPFÖLJNING FÖRVALTNINGSCHEFENS SAMMANFATTNING Socialnämnden redovisar ett överskott på 5 400 tkr gentemot budget. En del av förklaringen

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Björkarna

Stora sammanträdesrummet, Björkarna SOCIALNÄMNDEN Tid och plats Tisdag 23 september 2014 kl. 10:00 12:30 Stora sammanträdesrummet, Björkarna Beslutande Övriga deltagare Åke Gustavsson (S), Ordförande Ann Louise Brodén (S) Ann Mari Uppvall

Läs mer

KOMPLEMENT TILL BUDGET- FÖRSLAG ENLIGT REMISS 2012 2014

KOMPLEMENT TILL BUDGET- FÖRSLAG ENLIGT REMISS 2012 2014 KOMPLEMENT TILL BUDGET- FÖRSLAG ENLIGT REMISS 212 214 VILHELMINA KOMMUN Miljö och byggnadsnämnden, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 94-14 e-post: miljobyggnadsnamnd@vilhelmina.se

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Budget 2014, Plan 2015-16

Vård- och omsorgsnämnden Budget 2014, Plan 2015-16 Vård- och omsorgsnämnden, -16 Ordförande: Mikael Ottosson Förvaltningschef: Anne Simmasgård -03-04 Ekonomisk sammanställning Driftredovisning per slag tkr exkl prisutv. exkl prisutv. Verksamhetens intäkter

Läs mer

Bilaga 1:1. Nämndernas redovisning av prognos och stadsledningskontorets synpunkter

Bilaga 1:1. Nämndernas redovisning av prognos och stadsledningskontorets synpunkter Bilaga 1:1 Nämndernas redovisning av prognos och stadsledningskontorets synpunkter Kommunfullmäktige m.m... 2 Revisorskollegiet... 3 Valnämnden... 3 Stadsdelsnämnderna... 4 Övergripande... 4 Pedagogisk

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Pajala kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 17 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2

Läs mer

Månadsrapport. Socialförvaltningen Juli 2015

Månadsrapport. Socialförvaltningen Juli 2015 Månadsrapport Socialförvaltningen Juli 2015 Innehållsförteckning 1 Budgetuppföljning och prognos per nämnd... 3 1.1 Genomförda och planerade åtgärder som är inräknade i prognosen samt ekonomisk effekt...

Läs mer

Granskning av ekonomiskt bistånd

Granskning av ekonomiskt bistånd KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Egnell Eva Datum 2013-11-21 Rev 2013-12-03 Diarienummer UAN-2013-0522 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Granskning av ekonomiskt bistånd Förslag

Läs mer

Budget 2011 Prognos 2011 Avvikelse

Budget 2011 Prognos 2011 Avvikelse Kommunstyrelsen Ekonomisk rapport per -05-31 Driftredovisning Tkr Budget Prognos Avvikelse Kommunstyrelsen 81690 81690 - HUL - - - Barn- och utbildningsnämnden 188865 188865 - Socialnämnden 184123 183623

Läs mer

Gertrud Jernberg-Zernig

Gertrud Jernberg-Zernig Familje- och utbildningsnämnden 2012-03-27 Plats och tid Familje- och utbildningsförvaltningen, klockan 13:00-15:00 Beslutande Bengt Norrlén (S) ordförande Åsa Engberg (S) vice ordförande Lars-Ove Norling

Läs mer

Jönköpings kommun. Granskning av delårsbokslut 2009. Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009

Jönköpings kommun. Granskning av delårsbokslut 2009. Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009 Jönköpings kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009 Helena Patrikson Inger Andersson Susanne Karlsson Jonas Leander Marcus Wernborg Carin Jesenicnik Innehållsförteckning

Läs mer

Förstudie kring övertagandet av viss hälso- och sjukvård LSS

Förstudie kring övertagandet av viss hälso- och sjukvård LSS www.pwc.se PM Fredrik Markstedt Certifierad kommunal revisor och Charlotte Erdtman Förstudie kring övertagandet av viss hälso- och sjukvård LSS Nynäshamns kommun Förstudie kring övertagandet av viss hälso-

Läs mer

Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbete för en ekonomi i balans

Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbete för en ekonomi i balans s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbete för en Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område. Revisionen

Läs mer

Budgetdirektiv fo r 2014 a rs budget samt plan 2015 och 2016

Budgetdirektiv fo r 2014 a rs budget samt plan 2015 och 2016 Budgetdirektiv fo r 2014 a rs budget samt plan 2015 och 2016 Fastställd av kommunstyrelsen 2013-09-24 96 Inledning Idag har Lycksele kommun för stor kostym i förhållande till vårt ekonomiska utrymme. Nu

Läs mer

Elevers övergångar från grundskola till gymnasium

Elevers övergångar från grundskola till gymnasium Revisionsrapport Elevers övergångar från grundskola till gymnasium Katrineholms kommun April 2010 Marie Lindblad 2010-05-06 Marie Lindblad Kerstin Svensson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Bakgrund

Läs mer

Månadsrapport. Socialnämnden 2013-12-11

Månadsrapport. Socialnämnden 2013-12-11 Månadsrapport Socialnämnden 2013-12-11 Innehållsförteckning 1 Budgetuppföljning och prognos per nämnd... 3 1.1 Genomförda och planerade åtgärder som är inräknade i prognosen samt ekonomisk effekt... 5

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2012-11-21 1(13)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2012-11-21 1(13) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2012-11-21 1(13) Plats och tid Kommunhuset, kl 16.00-19.10 ande Övriga deltagande Kent Lagrell (M), ordförande Jim Adolfsson (M) Stig Ottosson (M) Anders Kjellgren (M) Claes

Läs mer

Individ- och myndighetsnämnden

Individ- och myndighetsnämnden Individ- och myndighetsnämnden kallas till sammanträde torsdagen den 21 augusti 2014, kl. 9.15 i sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil, för behandling av följande ärenden: ÄRENDE BILAGA Förslag,

Läs mer

Åtgärder för en ekonomi i balans

Åtgärder för en ekonomi i balans Revisionsrapport Åtgärder för en ekonomi i balans Landstinget Gävleborg Bengt Andersson Hanna Franck Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Revisionsfråga och

Läs mer

Granskning av styrning och uppföljning av nämndernas verksamhetsmål Årsredovisning 2007

Granskning av styrning och uppföljning av nämndernas verksamhetsmål Årsredovisning 2007 Revisionsrapport* Granskning av styrning och uppföljning av nämndernas verksamhetsmål Årsredovisning 2007 Täby kommun Mars 2008 Johan Karlander *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte...2

Läs mer

Löpande granskning av intern kontroll Omställningsarbetet inom Division Primärvård (PM2)

Löpande granskning av intern kontroll Omställningsarbetet inom Division Primärvård (PM2) Revisionsrapport Löpande granskning av intern kontroll Omställningsarbetet inom Division Primärvård (PM2) Landstinget Gävleborg Lars-Åke Ullström Hanna Franck Larsson Emil Ring Oktober 2012 Innehållsförteckning

Läs mer

Sundbybergs stad. Granskning av delårsbokslutet 2015

Sundbybergs stad. Granskning av delårsbokslutet 2015 Sundbybergs stad Granskning av delårsbokslutet 2015 Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna augusti/september 2015 Innehåll Inledning...2 Stadens resultat och balansräkning... Resultaträkning

Läs mer

Västernorrlands läns landsting. Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB. Antal sidor: 13

Västernorrlands läns landsting. Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB. Antal sidor: 13 Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 13 142168-15 Rapport beträffande delårsgranskning.docx Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Bedömning av mål med betydelse för

Läs mer

Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala servicenämnden (BAS)

Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala servicenämnden (BAS) STYRDOKUMENT 1(9) Beteckning Dnr Bas 2013/129 Godkänd/ansvarig Budgetförslag 1, 2014 Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala servicenämnden (BAS) Uppdraget Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala servicenämnden

Läs mer

Socialnämnden 2013-10-29 1(15) Tisdagen den 29 oktober 2013, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet. Christine Andersson (S) Ingela Lind

Socialnämnden 2013-10-29 1(15) Tisdagen den 29 oktober 2013, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet. Christine Andersson (S) Ingela Lind Socialnämnden 2013-10-29 1(15) Tid och plats Tisdagen den 29 oktober 2013, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet Beslutande Ledamöter Daniel Jensen, ordf. (KD) Kerstin Nordström, v. ordf. (S) Christina

Läs mer

Kommunstyrelsens budgetberedning

Kommunstyrelsens budgetberedning 1 (13) Datum och tid 2013-10-03 kl. 09.00-16.15 2013-10-04 kl.09.00-14.45 Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Johnny Högberg, kommunchef Agneta Sundqvist

Läs mer

DNR 2010/BUN 0219-10. Barn- och utbildningsnämndens verksamhets- och budgetplan 2011

DNR 2010/BUN 0219-10. Barn- och utbildningsnämndens verksamhets- och budgetplan 2011 DNR 2010/BUN 0219-10 Barn- och utbildningsnämndens verksamhets- och budgetplan 2011 2 (11) Budgetramar 2011 Kommunfullmäktige fastställer genom politiska prioriteringar de ekonomiska ramarna för kommunens

Läs mer

Västra Kommundelarna - Handlingsplan

Västra Kommundelarna - Handlingsplan BILAGA Västra Kommundelarna - Handlingsplan KOMMUNALEKONOMISK BEDÖMNING 2008-02-22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 0 SAMMANFATTNING 1 INLEDNING 2 ANALYSMETODIK 3 FÖRUTSÄTTNINGAR BEFOLKNINGSUTVECKLING INVESTERINGAR

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-12-11 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-12-11 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 08:30-11:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Rodret Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Inger Johnsson (C) Jan Rohlén (S) Christian

Läs mer

Pernilla Boström (S) Anna-Greta Johansson (S) Dennis Byberg (M) Karl Persson (SD) Ulla Lundh (S)

Pernilla Boström (S) Anna-Greta Johansson (S) Dennis Byberg (M) Karl Persson (SD) Ulla Lundh (S) Sammanträdesdatum Sida 1/14 Plats och tid Sammanträdesrummet, Dalavägen 12 (gamla apotekshuset) kl 13:00 14:20 Beslutande Övriga Pernilla Boström (S) Anna-Greta Johansson (S) Dennis Byberg (M) Karl Persson

Läs mer

Nämndens viktigaste mål för 2016 2017. Medborgare i Linköpings kommun ska känna sig trygga med att stöd och hjälp finns att få när behov uppstår.

Nämndens viktigaste mål för 2016 2017. Medborgare i Linköpings kommun ska känna sig trygga med att stöd och hjälp finns att få när behov uppstår. 1 Budget 2016 2017 med plan för 2018 2019 Nämndens prioriterade frågor och utmaningar 2016 2017 Ökade behov Inom flera verksamhetsområden ser omsorgsnämnden ökade behov under planperioden. Förebyggande

Läs mer

Tertialrapport nämnd april 2015. Utbildningsnämnd

Tertialrapport nämnd april 2015. Utbildningsnämnd Tertialrapport nämnd april 2015 Utbildningsnämnd 1 Sammanfattning 1.1 Verksamhet Utbildningsnämndens ansvarsområden är pedagogisk omsorg, förskola, grundskola, grundsärskola, fritidshem, Gymnasieskola,

Läs mer

Granskning av årsredovisning Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Halmstads kommun

Granskning av årsredovisning Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Halmstads kommun Granskning av årsredovisning Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Halmstads kommun Revisionsrapport Mars 2012 Inger Andersson Kerstin Sikander Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Metod...

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6

Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2015-02-16 SN-2015/6 Socialnämnden Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. 2013-01-23 1 (16) Socialnämnden. Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdag den 23 januari, kl. 9.00-12.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. 2013-01-23 1 (16) Socialnämnden. Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdag den 23 januari, kl. 9.00-12. 2013-01-23 1 (16) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdag den 23 januari, kl. 9.00-12.15 Beslutande Ledamöter Jan-Åke Lindgren (S), ordförande Anna-Greta Söderlund (S) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 - kortversion. Produktionen

Verksamhetsberättelse 2012 - kortversion. Produktionen Verksamhetsberättelse 2012 - kortversion Produktionen Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Viktiga händelser i verksamheten... 3 3 Måluppfyllelse verksamhet... 3 4 Ekonomi... 4 5 Uppdrag lämnade av

Läs mer

Gunilla Östlund (V) Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Dennis Byberg (M) Maj Stenson (FP) tj ers

Gunilla Östlund (V) Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Dennis Byberg (M) Maj Stenson (FP) tj ers 1( 12) Plats och tid, Socialkontoret, Hagfors, kl 09:00-10.15 ande Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Dennis Byberg (M) Maj Stenson (FP) tj ers

Läs mer

Socialnämnden 2007-06-12 1 (14)

Socialnämnden 2007-06-12 1 (14) Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2007-06-12 1 (14) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2007-06-12, kl. 13.00-15.00 Beslutande Sune Frisk, ordförande Marina Isaksson Britt-Marie Wall Rolf

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN. Budgetavvikelse enligt prognoser 2005 Prognos 3-1 314. Ordförande: Kenneth Gustavsson. Förvaltningschef: Gunilla Bengtsdotter

SOCIALNÄMNDEN. Budgetavvikelse enligt prognoser 2005 Prognos 3-1 314. Ordförande: Kenneth Gustavsson. Förvaltningschef: Gunilla Bengtsdotter SOCIALNÄMNDEN Verksamhet Bok Bud Prg 3 Bok Diff mot Belopp i 1.000-tal kr 2 004 2 005 2 005 2 005 Bud 0 Intern verksamhet 4 931 0 0 4-4 1 Politisk verksamhet 427 519 471 340 179 2 Infrastruktur och skydd

Läs mer

Verksamhetsplan 2016-2018. Socialnämnden

Verksamhetsplan 2016-2018. Socialnämnden Verksamhetsplan 2016-2018 Socialnämnden Socialnämnden, december 2015 Verksamhetsplan 2016 2018 Nämndens ordförande Förvaltningschef Susanne Larsson 0515 88 53 33 susanne.larsson@falkoping.se Magnus Schedin

Läs mer

Socialnämnden. Socialnämnden BUDGET 2011

Socialnämnden. Socialnämnden BUDGET 2011 Socialnämnden BUDGET 2011 Uppdrag Utifrån gällande lagstiftning och kommunala mål och riktlinjer ge vård, stöd och service till kommunens invånare inom områdena individ- och familjeomsorg, integration

Läs mer

Elisabeth Björnsdotter Rahm. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 109-125 Annette Bergman

Elisabeth Björnsdotter Rahm. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 109-125 Annette Bergman 1(24) Plats och tid Politikern, stadshuset kl 08.00-15.00 Beslutande Ledamöter Gunilla Johansson (S), ordförande Vivan Åkerlund (S) Mikael Ölmebäck (S) Håkan Eleblad (S) tjg ersättare för Anne-Lie Bygdén

Läs mer

Socialnämnden 2006-02-14 1 (19) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2005-12-13, kl. 13.00-16.50.

Socialnämnden 2006-02-14 1 (19) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2005-12-13, kl. 13.00-16.50. Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2006-02-14 1 (19) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2005-12-13, kl. 13.00-16.50. Beslutande Sune Frisk, ordförande Anita Johansson Kerstin Hugosson Urban

Läs mer

Värmdö kommun. Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning Revisionsrapport. Audit KPMG AB 13 december 2011 Antal sidor: 10

Värmdö kommun. Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning Revisionsrapport. Audit KPMG AB 13 december 2011 Antal sidor: 10 ABCD Värmdö kommun Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning Revisionsrapport Audit KPMG AB 13 december 2011 Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 2 2. Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Syfte

Läs mer

PROTOKOLL 2014-03-03

PROTOKOLL 2014-03-03 Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Måndag 3 mars 2014 kl. 17.00-20.05 i konferensrum Yngern Nykvarns kommunhus. Björn Håkansson (m), ordförande Jan Linderhielm (np)

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2009 Eva Lagbo Bergqvist Ing-Marie Englund Erika Svensson Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4

Läs mer

Internbudget år 2014. Barn- och grundskolenämnden

Internbudget år 2014. Barn- och grundskolenämnden Internbudget år 2014 Barn- och grundskolenämnden Dokumentnamn Internbudget år 2014 barn- och grundskolenämnden Dokumentansvarig Förvaltningsekonom Fastställd/Upprättad Nämndsbeslut 2013-10-23, 181 Giltighetstid

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Revisionsrapport Stina Björnram, Bert Hedberg Cert. kommunal revisor Granskning av årsredovisning 2012 Surahammars kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2

Läs mer

Granskning av ersättning från högskolorna

Granskning av ersättning från högskolorna 2006-12-13 För kännedom: Utbildningsnämnden BSN-Norr BSN- Söder BSN- Öster Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Granskning av ersättning från högskolorna På uppdrag av Lunds kommuns revisorer har Komrev inom

Läs mer

Sammanställning av Benchmarking Social omsorg Norra Bohuslän 2005

Sammanställning av Benchmarking Social omsorg Norra Bohuslän 2005 Sammanställning av Benchmarking Social omsorg Norra Bohuslän 1 2 Innehållsförteckning Inledning/bakgrund 4 Invånarjämförelse 5 Övergripande nyckeltal 5 Nyckeltal inom äldreomsorgen 7 Personalnyckeltal

Läs mer

REVISORERNA. Bilaga till revisionsberättelse

REVISORERNA. Bilaga till revisionsberättelse REVISORERNA Redogörelse för revisionen år 2004 Innehåll Sid. 1. Redogörelse för revisionen år 2004 1 1.1 Inledning 1 1.2 Granskningsinriktning 1 2. Årlig verksamhetsgranskning 1 2.1 Ekonomistyrning och

Läs mer

Årsredovisning 2009. Förskola Förskoleområdet

Årsredovisning 2009. Förskola Förskoleområdet Förskola Förskoleområdet Innehållsförteckning RESULTATRÄKNING... 3 UPPDRAG... 4 ANALYS AV ÅRETS VERKSAMHET... 5 Måluppfyllelse - god ekonomisk hushållning... 5 Måluppfyllelse - andra övergripande verksamhetsmål...

Läs mer

Revisionsrapport av vård- och omsorgsnämnden

Revisionsrapport av vård- och omsorgsnämnden REVISIONSRAPPORT 2014-11-18 KR 2014/ 0010-7 Handläggare, titel, telefon Christer Lordh, 1:e revisor 011-15 17 15 Revisionsrapport av vård- och omsorgsnämnden Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 2 Nämndens

Läs mer

Extern analys Hallsbergs kommun. 2013-08-28 Johan Skeri 2013-10-17. Agenda

Extern analys Hallsbergs kommun. 2013-08-28 Johan Skeri 2013-10-17. Agenda www.pwc.com/se Extern analys Hallsbergs kommun 213-8-28 Johan Skeri Agenda 1. Allmänt om nyckeltalsjämförelser 2. Befolkning 3. Finansiering 4. Resultaträkning 5. Balansräkning och andra finansiella åtaganden

Läs mer

Utfallsprognos per 31 mars 2015

Utfallsprognos per 31 mars 2015 Kommunkontoret Ekonomiavdelningen Tjänsteskrivelse -04-23 1(6) Henrik Nilsson 046 35 55 21 henrik.nilsson3@lund.se Kommunstyrelsen Utfallsprognos per 31 mars 1 Sammanfattning Årets första utfallsprognos

Läs mer

Datum 2011-01-19. Barbro Stein, gruppledare (GL) Tf förvaltningschef Britt-Marie Strandahl Enhetschef Kenth Adamsson 2 Gudrun Carver, enhetschef 3

Datum 2011-01-19. Barbro Stein, gruppledare (GL) Tf förvaltningschef Britt-Marie Strandahl Enhetschef Kenth Adamsson 2 Gudrun Carver, enhetschef 3 1(19) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 14.00 16.15 Beslutande Ledamöter Ulrika Mellkvist (C) ordförande Annalena Järnberg (S) Kerstin Skogdalen (S) Riitta Löfström (HOB) Lars Hedkvist (V) Tomas

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnd 2014.12.17 1 Plats och tid Sammanträdesrum Huangshan, kommunhuset kl 13.30-16.05 Beslutande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Anders Palm-Lundin (S) Mikael Hernborg (S)

Läs mer

MÅNADSRAPPORT. Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa Hälsa och funktionsstöd Februari 2015 2015-03-24 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSUPPDRAG

MÅNADSRAPPORT. Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa Hälsa och funktionsstöd Februari 2015 2015-03-24 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSUPPDRAG MÅNADSRAPPORT Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa Hälsa och funktionsstöd Februari 2015 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSUPPDRAG Sammanfattning och analys Efter februari redovisar förvaltningen ett plus på 1,7

Läs mer

Socialnämnden 2007-09-18 1 (15)

Socialnämnden 2007-09-18 1 (15) Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2007-09-18 1 (15) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2007-09-18, kl. 13.00-15.30 Beslutande Sune Frisk, ordförande Britt-Marie Wall Rolf Wennerlöf Benny

Läs mer

Rapport från Analysgruppen. Budgetberedningen 130423

Rapport från Analysgruppen. Budgetberedningen 130423 Rapport från Analysgruppen Budgetberedningen 130423 Alla kompletta filer per förvaltning finns på budgethemsidan www.varnamo.se/budget2014. I alla filer finns en sammanfattning per förvaltning som visar

Läs mer

Kommunrevisorerna granskar

Kommunrevisorerna granskar Kommunrevisorerna granskar UMEÅ KOMMUN Granskning av bostadsanpassningsbidrag 2013-03-07 1. Sammanfattning... 2 2 Inledning... 3 2.1 Bakgrund... 3 2.2 Syfte och avgränsning... 3 2.3 Revisionsfrågor...

Läs mer

Pressinformation inför äldrenämndens sammanträde

Pressinformation inför äldrenämndens sammanträde 1 2010-05-20 Äldrenämnden Pressinformation inför äldrenämndens sammanträde För ytterligare information kontakta äldrenämndens ordförande Jan-Willy Andersson (kd), telefon 013-20 71 84 eller 070-590 71

Läs mer

Bilagor Boendeplan NF 2016-2020

Bilagor Boendeplan NF 2016-2020 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-07-03 Dnr: 2015/135-NF-003 Helene Karlsson - aw791 E-post: helene.karlsson@vasteras.se Kopia till Nämnden för personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Omsorgsnämnden 2009-05-28 1 (18)

Omsorgsnämnden 2009-05-28 1 (18) Omsorgsnämnden 2009-05-28 1 (18) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 28 maj 2009, kl. 16.00-18.20 Ajournering kl.17.10-17.30 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande

Läs mer

1 FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 11 Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2006-12-06. Sammanträdestid 08.30-11.00

1 FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 11 Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2006-12-06. Sammanträdestid 08.30-11.00 1 FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 11 Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sammanträdestid 08.30-11.00 NÄRVARANDE Ledamöter Tjg ersättare Övr ersättare Jan Berge, ordf. (mp) Monica Hansson (c)

Läs mer

Delårsrapport per den 30 april 2015 och helårsprognos för kommunen

Delårsrapport per den 30 april 2015 och helårsprognos för kommunen 1 (5) 2015-06-04 Tjänsteskrivelse Dnr KS 15/187 Kontor Kommunstyrelsens kontor Handläggare Camilla Broo 08-523 069 63 Camilla.broo@sodertalje.se Kommunstyrelsen Delårsrapport per den 30 april 2015 och

Läs mer

Årsrapport 2014. Samrehabnämnden 2014

Årsrapport 2014. Samrehabnämnden 2014 Årsrapport Samrehabnämnden Innehållsförteckning 1 Verksamhet... 3 1.1 Uppföljning av uppdrag... 3 1.2 Könsuppdelad statistik... 3 1.3 Internationellt arbete... 3 2 Måluppföljning... 4 2.1 Trygghet vid

Läs mer

Lars Jonehög, Fp Britta Nilsson, M Torbjörn Lewin, S, (ej tjänstgörande ersättare)

Lars Jonehög, Fp Britta Nilsson, M Torbjörn Lewin, S, (ej tjänstgörande ersättare) 1(16) Plats och tid Nordiska Travmuseet, Biblioteket, kl 14.15-17.30 Beslutande Ledamöter Marita Arvidsson, C, vice ordf Lotta Wignell, C Margareta Bryntesson, M Agneta Nilsson, Kd Maurice Leroy, S Anne

Läs mer

Årsredovisning Västra Mälardalens Kommunalförbund år 2013. Från Västra Mälardalens Kommunalförbund har inkommit årsredovisning för år 2013.

Årsredovisning Västra Mälardalens Kommunalförbund år 2013. Från Västra Mälardalens Kommunalförbund har inkommit årsredovisning för år 2013. ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-04-08 Blad 11 4.W- j.. 3!..... renr VA S. $p Ks 65 Dnr 93/2014-042 Årsredovisning Västra Mälardalens Kommunalförbund år 2013 Från

Läs mer

Förstudie kring övertagandet av viss hälso- och sjukvård LSS

Förstudie kring övertagandet av viss hälso- och sjukvård LSS www.pwc.se PM Fredrik Markstedt Certifierad kommunal revisor och Charlotte Erdtman Förstudie kring övertagandet av viss hälso- och sjukvård LSS Sollentuna kommun Förstudie kring övertagandet av viss hälso-

Läs mer

Utredning för antal högstadier i Alingsås centralort.

Utredning för antal högstadier i Alingsås centralort. Barn- och ungdomsförvaltningen Datum: 2015-10-12 Barn- och ungdomsnämnden Handläggare: Margareta Arvidsson Direktnr: Beteckning: Dnr 2012.335 BUN Utredning för antal högstadier i Alingsås centralort. Bakgrund

Läs mer

Genomgång av handlingar kl 17.30. Bo Weiåker, socialchef Dick Andersson, enhetschef Agneta Sandström, administrativ chef

Genomgång av handlingar kl 17.30. Bo Weiåker, socialchef Dick Andersson, enhetschef Agneta Sandström, administrativ chef Socialnämnden 4 mars 2003 Plats och tid för sammanträdet Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdag 4 mars 2003 kl 18 30. Genomgång av handlingar kl 17.30. Kallade tjänstemän

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017

Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 2017-03-24 Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling

Läs mer

Ekonomi. Verksamhetsberättelse 2013. Omsorgsnämnden

Ekonomi. Verksamhetsberättelse 2013. Omsorgsnämnden Verksamhetsberättelse 2013 Omsorgsnämnden Det ekonomiska resultatet för 2013 visar ett underskott mot budget med 10 Mkr. Personalkostnaderna inom Vård och omsorg står för den största delen av budgetunderskottet.

Läs mer

Laxå 2020. Ett projekt för hållbar ekonomi och verksamhet. Nulägesbeskrivning och prognos för år 2020

Laxå 2020. Ett projekt för hållbar ekonomi och verksamhet. Nulägesbeskrivning och prognos för år 2020 2020 Ett projekt för hållbar ekonomi och verksamhet Nulägesbeskrivning och prognos för år 2020 1 1950 1953 1956 1959 1962 1965 1968 1971 1974 1977 1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998 2001 2004 2007 2010

Läs mer

Några övergripande nyckeltal socialtjänst Nacka

Några övergripande nyckeltal socialtjänst Nacka www.pwc.com/se Några övergripande nyckeltal socialtjänst Nacka 2014-12-08 Uppdraget har fått uppdraget av Stadsdirektören i Nacka kommun att analysera socialtjänstens verksamhetskostnader med anledning

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Björkarna

Stora sammanträdesrummet, Björkarna SOCIALNÄMNDEN Tid och plats Måndag 25 maj 2015 kl. 09:30 15:30 Stora sammanträdesrummet, Björkarna Beslutande Övriga deltagare Åke Gustavsson (S), ordförande Siri Sjögren (S), tjg ers för Annlouise Brodén

Läs mer

Marianne Zackrisson (S)

Marianne Zackrisson (S) 1 (15) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 13.15 15.50 Beslutande Pehr Magnusson (M), ordförande Kristina Hovander (Mp) 13.15-15.45 Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordf. Rose-Marie

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2007-05-24 1(12) Plats och tid Sessionssalen, Skillingehus Kl 14.00-16.00 Beslutande Jan Andersson, ordf. (c) Gunnel Elg (kd) Sören Ståhlgren (s) Britt Johansson, tjg. ers (m) Christer Holmgren

Läs mer

1. Kommunens ekonomi... 4

1. Kommunens ekonomi... 4 Rev 18 1 2 3 4 5 1. Kommunens ekonomi... 4 Lerums kommun har under flera år haft en ansträngd ekonomi med stora underskott inom verksamheterna. Så här kan det självklart inte fortsätta men vad som heller

Läs mer

Revisionsrapport Familjehem Mora kommun

Revisionsrapport Familjehem Mora kommun Revisionsrapport Familjehem Mora kommun Inger Kullberg Cert. kommunal revisor December 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning 1 1.1 Rekommendationer 1 2 Bakgrund 2 3 Uppdrag

Läs mer

Kostnadsutvecklingen inom vården och omsorgen 2001 2010

Kostnadsutvecklingen inom vården och omsorgen 2001 2010 Ekonomiska analyser Sammanfattande iakttagelser De totala utgifterna för hälso- och sjukvården uppgick 2009 till 313,7 miljarder kronor i 2010 års pris. Samma år uppgick socialtjänstens utgifter till 151,9

Läs mer

Plats och tid Höörsalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30

Plats och tid Höörsalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 2008-11-20 196 Plats och tid Höörsalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 Beslutande Ann-Margret Björck (fp), tjg. ordförande Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ingrid Håkansson (m), ledamot Lars Nihlén (c), ledamot

Läs mer

Månadsrapport. Bildningsförvaltningen. Mars 2015

Månadsrapport. Bildningsförvaltningen. Mars 2015 Månadsrapport Bildningsförvaltningen Mars 2015 1. Budgetuppföljning och prognos per nämnd Bildningsförvaltningen Sammantagen prognos bildningsförvaltningen Bildningsförvaltningens prognos vid årets slut

Läs mer