Omsorgsnämnden (18)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Omsorgsnämnden 2009-05-28 1 (18)"

Transkript

1 Omsorgsnämnden (18) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 28 maj 2009, kl Ajournering kl Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Ruth Qvarnström (m) tjg för Stefan Edvardsson (m) Nina Högström (m) tjg för Bente Johansson (m) Elving Johansson (c) Lars-Erik Olsson (s) vice ordförande Jens Nilsson (s) Eivor Carlsson (kd) John Henriksson, omsorgschef Maria Degerman, omsorgschef Pär Lundqvist, planeringsledare Elisabeth Hulter, nämndsekreterare/utredare Personalföreträdare - Övriga Patrik Bjerninge, ekonom Eva Eng Veznaver, ekonom Britt-Marie Börjesson, enhetschef Susanne Heikkinen, enhetschef Jan Karlsson, enhetschef Tid och plats för justering Onsdagen den 3 juni 2009, omsorgsförvaltningen Paragrafer Underskrifter Sekreterare Elisabeth Hulter Ordförande Hannu Sutinen Justerare Lars-Erik Olsson

2 Omsorgsnämnden (18) BOLLEBYGDS KOMMUN ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum för anslags uppsättande Sista dag för överklagande för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Omsorgsförvaltningen Underskrift/anslaget av

3 Omsorgsnämnden (18) Ärenden 49 Fastställande av dagordning 50 Aktuellt 51 Omsorgsnämndens uppföljningsrapport 2/2009, delårsrapport 1 52 Omsorgsnämndens budget kompensation för ökat antal prestationer inom IFO 53 Åtgärder med anledning av rapport om jämförelser hemtjänst inom ramen för nätverket Rolf 54 Färdtjänstresor till och från verksamheter inom Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 55 Revidering av omsorgsnämndens delegationsföreskrifter och delegationsförteckning 56 Ansökan om föreningsbidrag - föreningen Anhöriga till sexuellt utnyttjade barn/göteborg 57 Risk- och sårbarhetsanalys för Bollebygds kommun - omsorgsnämndens svar på förslag 58 Handlingsplan för förebyggande arbete med skydd mot olyckor och extraordinära händelser - omsorgsnämndens remissvar 59 Anmälningsärenden 60 Redovisning av delegationsbeslut

4 Omsorgsnämnden (18) 49 Fastställande av dagordning Omsorgsnämnden godkänner förslaget och fastställer dagordningen.

5 Omsorgsnämnden (18) 50 Aktuellt Ledamöterna informerar Omsorgsnämndens ledamöter lämnar information inom följande områden: - Lars-Erik Olsson (s) informerar från möte med rådet för funktionsnedsatta. - Hannu Sutinen (fp) informerar från möte med kommunala pensionärsrådet. Förvaltningen informerar Omsorgsförvaltningen lämnar information inom följande områden: - Omsorgsförvaltningen anordnade i maj 2009 en föräldrakväll i Krafthuset. - Eva Jerkstrand har rekryterats till ny socialsekreterare. - En handläggare inom LSS har förts över till individ- och familjeomsorgen. - Länsstyrelsen har genomfört en tillsyn av missbruksvården i Bollebygds kommun. - Utvidgat uppdrag för Utväg i Sjuhärad. - Volymökningar inom individ- och familjeomsorgen. - Utredning om förutsättningar för valfrihetssystem inom hemtjänsten i Bollebygds kommun har inletts och ärendet beräknas kunna behandlas av omsorgsnämnden i juni Ett nytt verksamhetssystem inom hemtjänsten kommer att tas i bruk inom vissa delar av verksamheten från och med juni Ett system för registrering av tid hos brukarna kommer att implementeras under hösten Restaurang Bollegården stängs från och med den 17 augusti 2009 på grund av ombyggnationen. All mat till Bollegårdens äldreboende kommer att tillagas i Bollebygdskolans kök under stängningen. Restaurangen beräknas kunna öppna igen under januari De boende på Bollegårdens äldreboende kommer eventuellt att evakueras till ett boende i Fristad i Borås Stad under ombyggnationen av Bollegården. - Ett nytt låssystem kommer att införas på Bollegårdens äldreboende. - Arbetsgruppen inom kost- och nutritionsprojektet har möte den 2 juni 2009 då Leif Mannerström medverkar. - Omsorgsförvaltningen bjuder alla medarbetare och nämndens politiker på midsommarlunch den 16 juni Stefan Modén har rekryterats till ny enhetschef för LSS-verksamheten. - Pågående översyn av omsorgsförvaltningens organisation. Omsorgsnämnden godkänner informationen.

6 Omsorgsnämnden (18) 51 Dnr: ON 2009/5 Omsorgsnämndens uppföljningsrapport 2/2009, delårsbokslut 1 Under 2009 ska nämnderna upprätta uppföljningsrapporter per februari, april, maj, augusti samt oktober. Denna rapport som avser april, utgör även delårsbokslut och behandlas vid nämndens möte i maj och i kommunstyrelsen i juni Nämnden prognostiserar ett negativt resultat för 2009 med tkr. Inom IFO beräknas kostnaderna överskrida budget med ca tkr. Kostnaderna för ekonomiskt bistånd förväntas bli tkr högre, och kostnaderna för vårdplaceringar förväntas bli 700 tkr högre, än budgeterat. Verksamheten för psykiskt och fysiskt funktionsnedsatta visar på en förbättrad prognos jämfört med föregående rapport. Verksamheten beräknas uppnå ett nollresultat till följd av ett minskat antal prestationer. Inom äldreomsorgen beräknas kostnaderna för hemtjänsten överskrida budget med 700 tkr, på grund av högre personalkostnader än budgeterat. Korttidsboendet förväntas ge ett överskott om tkr på grund av färre prestationer än budgeterat. Det särskilda boendet prognostiseras ett underskott om -200 tkr till följd av att planerade personalkostnadsminskningar ej fått full effekt. Slutligen beräknas Rehabverksamheten ge ett överskott om +150 tkr på grund av lägre personalkostnader än budgeterat. Nettokostnadsutvecklingen mellan perioderna uppgår till 4 procent. Nettokostnadsutvecklingen på helårsbasis prognostiseras till 3 procent medan årets budget kräver en minskning med -1 procent. Lönekostnaderna har mellan perioderna minskat med -1 procent. För helåret är prognosen också en minskning med -1 procent medan budget kräver en minskning med -2,4 procent. Förvaltningens sjukfrånvaro har minskat med 0,2 procentenheter jämfört med motsvarande period föregående år. Tendensen är att sjukfrånvaron fortsatt sjunker. Förvaltningen kommer att fortsätta det pågående arbetet med aktiv rehabilitering. För ärendet aktuella handlingar - Uppföljningsrapport 2/2009, delårsbokslut 1, omsorgsnämnden, omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse, Uppföljningsrapport 2/2009, delårsbokslut 1, omsorgsnämnden, omsorgsförvaltningens förslag daterat

7 Omsorgsnämnden (18) Omsorgsförvaltningens förslag till beslut Omsorgsnämnden fastställer uppföljningsrapport 2/2009, delårsbokslut 1 för omsorgsnämndens verksamheter och översänder rapporten till kommunstyrelsen för sammanställning av kommunens delårsbokslut. Omsorgsnämnden fastställer uppföljningsrapport 2/2009, delårsbokslut 1 för omsorgsnämndens verksamheter och översänder rapporten till kommunstyrelsen för sammanställning av kommunens delårsbokslut. Kommunstyrelsen

8 Omsorgsnämnden (18) 52 Dnr: ON 2009/6 Omsorgsnämndens budget 2009 kompensation för ökat antal prestationer inom IFO Kommunfullmäktige har beslutat om nämndernas budgetramar för år Tilldelningen av medel till omsorgsnämnden utgick bland annat från befolkningsprognoser, servicegrad och antalet kända prestationer inom individ- och familjeomsorgen under hösten Antalet vårddygn avseende vuxna missbrukare i vård och behandling på institution och i familjehem ökar under årets fyra månader med 142 dygn jämfört med samma period Ökningen avser i huvudsak två placeringar där personer tilldömts vård av domstol och kommunen övertar betalningsansvaret när kriminalvårdens ansvar avslutas. Dessa placeringar beräknas dock bli kortvariga. Antalet vårddygn avseende vård och behandling för ungdomar på institution ökar med 39 dygn under perioden, men avser en person. Antalet hushåll med försörjningsstöd ökar från 52 hushåll till 79 mellan åren. Ökningen är inte markant, men skillnaden är att hushållen tidigare år beviljades kortvarigt bistånd då de hade goda möjligheter att bli självförsörjande inom kort. Tendensen i år är att hushållen tenderar att bli långvarigt aktuella för försörjningsstöd då de i större utsträckning saknar möjligheter att finna sysselsättning och därmed egen försörjning. Strukturerat arbete inom individ- och familjeomsorgen pågår ständigt för att finna möjliga lösningar för de hushåll som anses arbetsföra. Omsorgsnämnden begär hos kommunstyrelsen om kompensation för ökat antal prestationer år För ärendet aktuella handlingar - Omsorgsnämndens budget 2009 kompensation för ökat antal prestationer inom IFO, omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse, Omsorgsförvaltningens förslag till beslut Omsorgsnämnden begär hos kommunstyrelsen kompensation motsvarande tkr för ökat antal prestationer inom individ- och familjeomsorgen år Omsorgsnämnden begär hos kommunstyrelsen kompensation motsvarande tkr för ökat antal prestationer inom individ- och familjeomsorgen år Kommunstyrelsen

9 Omsorgsnämnden (18) 53 Dnr: ON 2009/47 Åtgärder med anledning av rapport hemtjänst inom ramen för nätverket Rolf Bollebygds kommun bildar tillsammans med kommunerna i Vadstena, Vara och Skara ett nätverk inom ramen för Sveriges kommuners och landstings projekt kring jämförelser. En rapport där hemtjänsten i de fyra deltagande kommunerna jämförs har vidarebefordrats till kommunstyrelsen i respektive kommun för vidare diskussion och åtgärder. Eftersom rapporten avsåg hemtjänst överlämnades rapporten till omsorgsnämnden för att nämnden skulle redovisa till kommunstyrelsen vilka förbättringsåtgärder nämnden beslutat om med anledning av rapporten. Omsorgsnämnden konstaterar i sitt svar att huvuddelen av de brister som framkommer i rapporten är väl kända och i många fall föremål för pågående förbättringsarbete men att det krävs ytterligare åtgärder. För ärendet aktuella handlingar - Åtgärder med anledning av rapport om jämförelser av hemtjänst inom ramen för nätverket Rolf, omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse, Jämförelserapport från Nätverket Rolf Hemtjänst, Omsorgsförvaltningens förslag till beslut Omsorgsnämnden beslutar att som svar på kommunstyrelsens begäran om nämndens förbättringsåtgärder med anledning av rapporten om jämförelser av hemtjänst inom ramen för nätverket Rolf ge omsorgsförvaltningen följande uppdrag: - En översyn av kommunens riktlinjer inom äldreomsorgsverksamheten ska genomföras och presenteras vid omsorgsnämndens sammanträde i april En brukarundersökning ska genomföras bland hemtjänstens kunder under hösten En personalkontinuitetsmätning bland hemtjänstens brukare ska genomföras under hösten Omsorgsnämnden beslutar att som svar på kommunstyrelsens begäran om nämndens förbättringsåtgärder med anledning av rapporten om jämförelser av hemtjänst inom ramen för nätverket Rolf ge omsorgsförvaltningen följande uppdrag: - En översyn av kommunens riktlinjer inom äldreomsorgsverksamheten ska genomföras och presenteras vid omsorgsnämndens sammanträde i april En brukarundersökning ska genomföras bland hemtjänstens kunder under hösten En personalkontinuitetsmätning bland hemtjänstens brukare ska genomföras under hösten 2009.

10 Omsorgsnämnden (18) Kommunstyrelsen

11 Omsorgsnämnden (18) 54 Dnr: ON 2009/50 Färdtjänstresor till och från verksamheter inom Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Resor till och från daglig verksamhet, enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), bekostas idag av omsorgsförvaltningen som en följd av att kommunstyrelsen valt att betrakta färdtjänstresor till daglig verksamhet som en sammanhängande LSS-insats, trots att dessa insatser bedöms utifrån olika lagstiftningar av olika handläggare inom olika förvaltningar. Detta går stick i stäv med kommunfullmäktiges ekonomiska styrprinciper som tydligt uttrycker att den verksamhet som tar beslutet också ska bära kostnaden för beslutet. Inför budgetåret 2006 tillfördes omsorgsförvaltningen motsvarande 600 tkr för att finansiera färdtjänstresorna till daglig verksamhet samtidigt som färdtjänsthandläggningen inom kommunstyrelsen undandrog sig det fortsatta ekonomiska ansvaret för färdtjänstresorna till daglig verksamhet. Överlåtelsen av det ekonomiska ansvaret skedde utan att något egentligt beslut fattades. Tidigare låg det ekonomiska ansvaret för färdtjänstresorna till daglig verksamhet på kommunstyrelsen, helt i linje med de ekonomiska styrprinciperna, eftersom det var där beslutet fattades. För omsorgsförvaltningen uppstår ett dilemma utifrån de ekonomiska styrprinciperna; handläggaren inom färdtjänsten beslutar om färdtjänstresor för den enskilde men verkställigheten inom omsorgsförvaltningen får bära kostnaden. Genom denna fördelning av ansvaret blir påverkansmöjligheterna starkt begränsade. Omsorgsnämnden delar kommunstyrelsens uppfattning att den verksamhet som anordnar resor inom verksamheten också ska bära ansvaret för detta. Men omsorgsnämnden gör en viktig distinktion mellan resor till/från daglig verksamhet och resor inom den dagliga verksamheten. I det senare fallet råder inget tvivel om att omsorgsnämnden ska bära kostnaden eftersom resor inom verksamheten beslutas av den dagliga verksamhetens personal. Men kostnaden för färdtjänstresor till och från daglig verksamhet bör ligga där beslutet fattas; nämligen hos kommunstyrelsens färdtjänsthandläggning. En annan viktig aspekt av nuvarande hantering av färdtjänstresorna till daglig verksamhet är rättssäkerheten för den enskilde. Genom att blanda ihop färdtjänsthandläggningen med LSS-handläggningen finns risker att rättsäkerheten för den enskilde äventyras. Förvaltningen justerar vid sammanträdet förslaget till beslut enligt följande: Omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen att kostnader för färdtjänstresor till och från daglig verksamhet verksamheter inom LSS återförs till kommunstyrelsens färdtjänsthandläggning och att medel motsvarande 600 tkr förs över till kommunstyrelsen från omsorgsnämndens budget.

12 Omsorgsnämnden (18) För ärendet aktuella handlingar - Färdtjänstresor till och från verksamheter inom Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse Resor i samband med daglig verksamhet, kommunstyrelsen Omsorgsförvaltningens förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen att kostnader för färdtjänstresor till och från verksamheter inom LSS återförs till kommunstyrelsens färdtjänsthandläggning och att medel motsvarande 600 tkr förs över till kommunstyrelsen från omsorgsnämndens budget. Omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen att kostnader för färdtjänstresor till och från verksamheter inom LSS återförs till kommunstyrelsens färdtjänsthandläggning och att medel motsvarande 600 tkr förs över till kommunstyrelsen från omsorgsnämndens budget. Kommunstyrelsen

13 Omsorgsnämnden (18) 55 Dnr: ON 2009/49 Revidering av omsorgsnämndens delegationsföreskrifter och delegationsförteckning Enligt omsorgsnämndens delegationsföreskrifter ska omsorgsnämndens delegationsplan revideras varje år. Planen kan ändras vid andra väsentliga förändringar i organisationen. Med anledning av att befattningarna förste socialsekreterare och planeringsledare tillkommit måste delegationsplanen ändras. Omsorgsförvaltningen har därför tagit fram förslag till ny delegationsförteckning samt förslag till nya delegationsföreskrifter. I förslagen har också smärre justeringar gjorts avseende delegaternas behörighet, främst inom området LSS där ansvarsfördelningen mellan enhetschef och LSS-handläggare tydliggjorts. För ärendet aktuella handlingar - Revidering av omsorgsnämndens delegationsföreskrifter och delegationsförteckning, omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse, Delegationsföreskrifter och delegationsförteckning för omsorgsnämnden, omsorgsförvaltningens förslag daterat Omsorgsnämndens delegationsförteckning, omsorgsförvaltningens förslag daterat Omsorgsförvaltningens förslag till beslut Omsorgsnämnden fastställer omsorgsförvaltningens förslag till revidering av delegationsföreskrifter och delegationsförteckning daterade Omsorgsnämnden fastställer omsorgsförvaltningens förslag till revidering av delegationsföreskrifter och delegationsförteckning daterade

14 Omsorgsnämnden (18) 56 Dnr: ON 2009/48 Ansökan om föreningsbidrag föreningen Anhöriga till sexuellt utnyttjade barn/göteborg Föreningen Anhöriga till sexuellt utnyttjade barn/göteborg bedriver kris-, jour-, råd-, informations- och lobbyverksamhet samt arbetar förebyggande sedan Föreningen verkar för föräldrars rätt att skydda sina barn mot sexuella övergrepp. Föreningen ansöker om verksamhetsbidrag med kr från Bollebygds kommun. Föreningen uppfyller inte kommunens övergripande kriterier för att erhålla kommunalt föreningsbidrag. Omsorgsförvaltningen får årligen flera ansökningar från olika ideella organisationer och stödgrupper om ekonomiskt bidrag. Förvaltningen anser att de ideella organisationerna utgör ett viktigt komplement till de samhälleliga stödfunktionerna inom olika områden. Det finns dock inga avsatta medel i budget för denna form av bidrag. Omsorgsförvaltningen föreslår därför att ansökan om föreningsbidrag avslås. För ärendet aktuella handlingar - Ansökan om föreningsbidrag - föreningen Anhöriga till sexuellt utnyttjade barn/göteborg, omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse, Ansökan om föreningsbidrag år 2009, föreningen anhöriga till sexuellt utnyttjade barn/göteborg, daterad , omsorgsförvaltningen Omsorgsförvaltningens förslag till beslut Omsorgsnämnden avslår ansökan om föreningsbidrag från föreningen Anhöriga till sexuellt utnyttjade barn/göteborg. Omsorgsnämnden avslår ansökan om föreningsbidrag från föreningen Anhöriga till sexuellt utnyttjade barn/göteborg. Föreningen Anhöriga till sexuellt utnyttjade barn/göteborg, Mellang.1, Göteborg

15 Omsorgsnämnden (18) 57 Dnr: ON 2009/40 Risk- och sårbarhetsanalys för Bollebygds kommun omsorgsnämndens svar på förslag Kommunen är skyldig att upprätta en risk- och sårbarhetsanalys för varje ny mandatperiod. I Bollebygds kommun finns en riskhanteringsgrupp som tillsammans med säkerhetssamordnaren under 2008 har arbetat fram ett dokument som förslag till analys. Kommunstyrelsen beslutade den 16 april 2009 att skicka förslaget på remiss till omsorgsnämnden för synpunkter senast den 31 maj Risk- och sårbarhetsanalysen kommer att användas som ett underlag i kommunens strävan att skapa en säker, trygg och robust kommun och i kommunens säkerhets- och försäkringsarbete. För ärendet aktuella handlingar - Risk- och sårbarhetsanalys för Bollebygds kommun omsorgsnämndens remissvar, omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse, Risk- och sårbarhetsanalys för Bollebygds kommun, kommunstyrelsens förslag daterat Omsorgsförvaltningens förslag till beslut Omsorgsnämnden har inget att invända mot förslaget till risk- och sårbarhetsanalys för Bollebygds kommun. Omsorgsnämnden har inget att invända mot förslaget till risk- och sårbarhetsanalys för Bollebygds kommun. Kommunstyrelsen

16 Omsorgsnämnden (18) 58 Dnr: ON 2009/39 Handlingsplan för förebyggande arbete med skydd mot olyckor och extraordinära händelser Kommunen är enligt lag skyldig att upprätta en handlingsplan för förebyggande arbete med skydd mot olyckor och extraordinära händelser. I Bollebygds kommun finns en riskhanteringsgrupp som tillsammans med säkerhetssamordnaren under 2008 har arbetet fram ett förslag till handlingsplan. Kommunstyrelsen beslutade skicka förslag på handlingsplan för förebyggande arbete med skydd mot olyckor och extraordinära händelser på remiss till omsorgsnämnden. Syftet med handlingsplanen är att utgöra en grund för konkreta åtgärder för att minska antalet döda och skadade till följd av olyckor, minska olyckors konsekvenser på egendom och miljö, minska sannolikheten för att extraordinära händelser ska inträffa eller få allvarliga konsekvenser samt att öka förmågan att hantera extraordinära händelser och andra kriser. För ärendet aktuella handlingar - Handlingsplan för förebyggande arbete med skydd mot olyckor och extraordinära händelser - omsorgsnämndens remissvar, omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse, Handlingsplan för förebyggande arbete med skydd mot olyckor och extraordinära händelser, kommunstyrelsens förslag daterat Omsorgsförvaltningens förslag till beslut Omsorgsnämnden har inget att invända mot förslag till handlingsplan för förebyggande arbete med skydd mot olyckor och extraordinära händelser och översänder svar daterat till kommunstyrelsen. Omsorgsnämnden har inget att invända mot förslag till handlingsplan för förebyggande arbete med skydd mot olyckor och extraordinära händelser och översänder svar daterat till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen

17 Omsorgsnämnden (18) 59 Dnr: ON 2009/2 Anmälningsärenden Följande ärenden anmäls till omsorgsnämnden: - Tillsyn enligt 13 kap 2 socialtjänstlagen, SoL, missbruksvården i Bollebygds kommun, Länsstyrelsen , omsorgsförvaltningen Särskild avgift, Länsstyrelsen, omsorgsförvaltningen Särskild avgift, Länsstyrelsen, omsorgsförvaltningen Riktad tillsyn av försäljningsställen som bedriver detaljhandel med nikotinläkemedel, Läkemedelsverket, omsorgsförvaltningen Brev med synpunkter på omsorg om enskild, omsorgsförvaltningen Brev med synpunkter på omsorg om enskild, omsorgsförvaltningen Avvikelsehantering 2009, hälso- och sjukvård, omsorgsförvaltningen Ansvarsfrihet för år 2008 omsorgsnämnden, kommunfullmäktige , omsorgsförvaltningen , - Riktlinjer för arbetsmiljö och hälsa, kommunfullmäktige , omsorgsförvaltningen Årsredovisning Bollebygds kommun, kommunfullmäktige , omsorgsförvaltningen Svar på motion angående upphandling av livsmedel, kommunfullmäktige , omsorgsförvaltningen Protokoll fört vid förvaltningens samverkansgrupp , omsorgsförvaltningen Omsorgsnämnden lägger anmälda ärenden till handlingarna.

18 Omsorgsnämnden (18) 60 Dnr: ON 2009/3 Redovisning av delegationsbeslut Följande delegationsbeslut redovisas för omsorgsnämnden: 16. Anställningsuppgifter för timavlönad nr. 1-2, omsorgsförvaltningen Redovisning av delegationsbeslut, omsorgsnämnden , omsorgsförvaltningen Antal beslut per typ och månad , omsorgsförvaltningen Beslutade belopp per orsak och månad , omsorgsförvaltningen Bekräftelse av faderskap nr. 1-4, omsorgsförvaltningen Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut.

Omsorgsnämnden 2008-02-28 1 (11) Eivor Carlsson (kd) Jens Nilsson (s) 13-15 Morgan Ohlsén (s)

Omsorgsnämnden 2008-02-28 1 (11) Eivor Carlsson (kd) Jens Nilsson (s) 13-15 Morgan Ohlsén (s) Omsorgsnämnden 2008-02-28 1 (11) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 28 februari 2008, kl. 16.00 18.20 Ajournering 17.00 17.15 Beslutande Hannu Sutinen (fp) ordförande Ruth Qvarnström (m) ersätter

Läs mer

Omsorgsnämnden 2009-03-26 1 (20)

Omsorgsnämnden 2009-03-26 1 (20) Omsorgsnämnden 2009-03-26 1 (20) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 26 mars 2009, kl. 16.00-19.35 Ajournering kl.18.10-18.25 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande

Läs mer

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10)

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Plats och tid Tingshuset, onsdagen den 27 augusti 2008, kl. 16.30 18.40 Ajournering kl. 17.40-18.05 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp)

Läs mer

Omsorgsnämnden 2008-11-25 1 (28)

Omsorgsnämnden 2008-11-25 1 (28) Omsorgsnämnden 2008-11-25 1 (28) Plats och tid Krafthuset, tisdagen den 25 november 2008, kl. 16.45 16.50 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson (m) Bente

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Omsorgsnämnden 2009-10-29 1 (17)

Omsorgsnämnden 2009-10-29 1 (17) Omsorgsnämnden 2009-10-29 1 (17) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 29 oktober 2009, kl. 16.00-20.30 Ajournering kl.19.30-20.00 Beslutande Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson (m) 87-90

Läs mer

2014-01-23 1(15) Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M)

2014-01-23 1(15) Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M) 1(15) Plats och tid Torsdagen den 23 januari 2014 kl. 16.00-19.20 Ajournering kl. 17.20-17.45 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Bente Johansson (M) Nicolas Bremell (M) Asta Olsson (C) Enar

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2008-11-24 1 (15)

Barn- och utbildningsnämnden 2008-11-24 1 (15) Barn- och utbildningsnämnden 2008-11-24 1 (15) Tid och plats Måndagen den 24 november 2008 klockan 16.50 19.10, Örelundskolan Ajournering kl. 17.20-17.45 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän

Läs mer

Torsdagen den 14 maj, kl. 17.00 19.20 i Dynamiken, Bollegården. Rosa-Lill Karlsson (pro) Gun Bodén (pro)

Torsdagen den 14 maj, kl. 17.00 19.20 i Dynamiken, Bollegården. Rosa-Lill Karlsson (pro) Gun Bodén (pro) Tid och plats Torsdagen den 14 maj, kl. 17.00 19.20 i Dynamiken, Bollegården Ärenden 14-20 Ordförande Beslutande Pensionärsorg. Omsorgsnämnden Kommunstyrelsen Övriga närvarande Pensionärsorg. Omsorgsnämnden

Läs mer

2014-02-27 1(10) Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M)

2014-02-27 1(10) Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M) 1(10) Plats och tid Tingshuset torsdagen den 27 februari 2014, kl. 16.00-19.00 Ajournering kl. 16.30-16.50 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Bente Johansson (M) Eva Svantesson (M) tjg.

Läs mer

2014-03-27 1(13) Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M)

2014-03-27 1(13) Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M) 1(13) Plats och tid Tingshuset torsdagen den 27 mars 2014 kl. 16.00-18.35 Ajournering kl. 17.20-17.50 Ordförande Beslutande Bente Johansson (M) Elving Johansson (C) 20-22 tjg för Nicolas Bremell (M) Enar

Läs mer

Omsorgsnämnden (11)

Omsorgsnämnden (11) Omsorgsnämnden 2007-03-22 1 (11) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 22 mars 2007, kl. 17.00-19.10 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson

Läs mer

Socialnämnden 2013-11-14 85

Socialnämnden 2013-11-14 85 Socialnämnden 2013-11-14 85 Plats och tid Hjernet, 2013-11-14 kl. 13.00-16.15 Beslutande Tom Rymoen (M), ordförande Anna Pettersson (S), tj ers för Elisabeth Hoikkala (S) Kent Nilsson (S) Raimo Niskanen

Läs mer

Asylsökande personer som fyllt 18 år och som inte beviljas 3 uppehållstillstånd

Asylsökande personer som fyllt 18 år och som inte beviljas 3 uppehållstillstånd Sammanträdesdatum Sida 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID Asylsökande personer som fyllt 18 år och som inte beviljas 3 uppehållstillstånd Förslag angående nya riktlinjer och vägledning vid 4 bedömning av ekonomiskt

Läs mer

Barn- och Utbildningsnämnden 2008-02-25 1 (20)

Barn- och Utbildningsnämnden 2008-02-25 1 (20) Barn- och Utbildningsnämnden 2008-02-25 1 (20) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Personalföreträdare Tid och plats för justering Måndagen den 25 februari 2008 klockan 16.00

Läs mer

Plats och tid Höörsalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30

Plats och tid Höörsalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 2008-11-20 196 Plats och tid Höörsalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 Beslutande Ann-Margret Björck (fp), tjg. ordförande Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ingrid Håkansson (m), ledamot Lars Nihlén (c), ledamot

Läs mer

1(10) Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M)

1(10) Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M) 1(10) Plats och tid Tingshuset onsdagen den 18 december 2013 kl. 16.00-16.50 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Tid och plats för justering Bente Johansson (M) Enar Nordenfelt

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2012-10-22 1 (16)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2012-10-22 1 (16) 2012-10-22 1 (16) Plats och tid Älmhults kommunhus 22 oktober kl. 8.30 11.40 Beslutande Vidar Lundbäck, ordförande Berith Krook (M), vice ordförande Viktor Emilsson (M) Josefin Grenander (C) Elisabeth

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-05-20 1 (15)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-05-20 1 (15) 2014-05-20 1 (15) Plats och tid Älmhults kommunhus tisdagen 20 maj 2014 kl. 08.30-11.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande

Läs mer

Protokoll. Tid: Torsdagen den 16 september 2010, kl 9.00 12.30. Plats: Ribbingsgatan 1-3, Jätten

Protokoll. Tid: Torsdagen den 16 september 2010, kl 9.00 12.30. Plats: Ribbingsgatan 1-3, Jätten Tid: Torsdagen den 16 september 2010, kl 9.00 12.30 Plats: Ribbingsgatan 1-3, Jätten Närvarande ledamöter Elisabeth Sundström (M) ordförande Birgitta Lindahl (FP) 1:e vice ordförande Torgny Larsson (S)

Läs mer

Cecilia Gustafsson (S), ordförande Christer Törnell (KD) Göran Andreasson (S), vice ordförande Margareta Bäckström (C) Gunwald Karlsson (S)

Cecilia Gustafsson (S), ordförande Christer Törnell (KD) Göran Andreasson (S), vice ordförande Margareta Bäckström (C) Gunwald Karlsson (S) 1(9) Plats och tid Päronsalen, klockan 09:00 12:05 Beslutande Ersättare Cecilia Gustafsson (S), ordförande Christer Törnell (KD) Göran Andreasson (S), vice ordförande Margareta Bäckström (C) Gunwald Karlsson

Läs mer

Socialnämnden 2013-09-12 67

Socialnämnden 2013-09-12 67 Socialnämnden 2013-09-12 67 Plats och tid Hjernet, 2013-09-12 kl. 14:00-16:25 Beslutande Tom Rymoen (M), ordförande Elisabeth Hoikkala (S) Kent Nilsson (S) Ulla Karlsson (S) Håkan Boman (S) Jan-Åke Wildhammar

Läs mer

Jan Plantin (M) K ristina Pettersson (S) Å ke Malmqvist (MP), ersättare för Karl Arne Larsson (C) 17. Medborgarkontoret, Östervåla 28 januari 2014

Jan Plantin (M) K ristina Pettersson (S) Å ke Malmqvist (MP), ersättare för Karl Arne Larsson (C) 17. Medborgarkontoret, Östervåla 28 januari 2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30 12.00 Beslutande Karl Arne Larsson (C), ordförande, 2 16, 18 22 Inga Lill Hellgre n (S) Susanne Stambolidou T ellebo

Läs mer

1(13) 2014-05-20. Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M)

1(13) 2014-05-20. Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M) 1(13) Plats och tid Sanatoriet i Hultafors, tisdagen den 20 maj 2014, kl. 16.00-19.00 Ajournering kl. 17.35-17.45 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Tid och plats för justering

Läs mer

Omsorgsnämnden (17)

Omsorgsnämnden (17) Omsorgsnämnden 2009-02-26 1 (17) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 26 februari 2009, kl. 16.00-20.10 Ajournering kl.17.35 18.00 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp)

Läs mer

Socialnämnden 2009-08-25 55

Socialnämnden 2009-08-25 55 Socialnämnden 2009-08-25 55 Plats och tid Hjernet, 2009-08-25 kl 13.30 14.30 Beslutande Monica Anderssson (S), ordförande Mosad Saker (S) Elis Karlsson (S), ersättare för Maritha Söderlund (S) Elisabeth

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 2015-06-18 1(23) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kl. 08.30-12.00 Beslutande Ewa Arvidsson (S), ordförande Birgit Karlsson (MP) Cecilia

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Jens Nilsson (s) Morgan Ohlsén (s) Eivor Carlsson (kd), från och med 127

Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Jens Nilsson (s) Morgan Ohlsén (s) Eivor Carlsson (kd), från och med 127 Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Plats och tid Bollegården, tisdagen den 11 december 2007, kl. 16.00-18.30 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnd 2014.12.17 1 Plats och tid Sammanträdesrum Huangshan, kommunhuset kl 13.30-16.05 Beslutande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Anders Palm-Lundin (S) Mikael Hernborg (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag PROTOKOLL 2012-09-19 1(16) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 16.00 17.30 Beslutande Ledamöter Tina Teljstedt (KD), ordf Anders Åkerlind (M) Björn Liljedahl (M) Göran Malmestedt

Läs mer

Socialnämnden 2015-12-10

Socialnämnden 2015-12-10 141 Budgetuppföljning... 2 142 Revidering av socialförvaltningens attestförteckning... 3 143 Riktlinjer för kravverksamhet... 4 144 Uppföljning av situation i personalgrupp... 5 145 Bostad med särskild

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2012-11-21 1(13)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2012-11-21 1(13) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2012-11-21 1(13) Plats och tid Kommunhuset, kl 16.00-19.10 ande Övriga deltagande Kent Lagrell (M), ordförande Jim Adolfsson (M) Stig Ottosson (M) Anders Kjellgren (M) Claes

Läs mer

Socialnämnden 2008-12-09 1(12) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2008-10-21, kl. 08.15-12.10. Anders Nilsson

Socialnämnden 2008-12-09 1(12) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2008-10-21, kl. 08.15-12.10. Anders Nilsson Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2008-12-09 1(12) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2008-10-21, kl. 08.15-12.10 Beslutande Sune Frisk, ordförande Britt-Marie Wall Rolf Wennerlöf Anita

Läs mer

Barn- och Utbildningsnämnden 2007-01-22 1 (20)

Barn- och Utbildningsnämnden 2007-01-22 1 (20) Barn- och Utbildningsnämnden 2007-01-22 1 (20) Plats och tid Tingshuset, måndagen den 22 januari 2007, kl. 16.00-20.45 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Leif Karlsson (c) ordförande Ingridh

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Björkarna

Stora sammanträdesrummet, Björkarna SOCIALNÄMNDEN Tid och plats Tisdag 23 september 2014 kl. 10:00 12:30 Stora sammanträdesrummet, Björkarna Beslutande Övriga deltagare Åke Gustavsson (S), Ordförande Ann Louise Brodén (S) Ann Mari Uppvall

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen, Partille, den 24 november 2009...... Pia Karlsson... Uppsättande: 2009-11-25 Nedtagande: 2009-12-16...

Vård- och omsorgsförvaltningen, Partille, den 24 november 2009...... Pia Karlsson... Uppsättande: 2009-11-25 Nedtagande: 2009-12-16... 1 KS-rummet, Kommunhuset, Partille kl 18:00 20.20 Plats och tid 124-140 Pia Karlsson (FP) Margareta Lewander (M) Tom Ekwall (M) Anette Nord (KD) Leif Andersson (S) Susanne Carlsson (S) Margareta Björner

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2015-03-04 1 Innehållsförteckning Ärende 19 Godkännande av dagordning... 3 20 Redovisning av delegationsbeslut... 4 21 Information om hemteam... 5 22 Sammanställning av inkomna synpunkter 2014... 6 23

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Datum Tid kl 08.15--10.30 Plats Sammanträdesrummet Hesselgrenska Närvarande Se sidan 2 Helena Wikström (C) Justeringens plats och tid LSS-kontoret måndagen den 3 mars Justerade

Läs mer

Kommunkontoret, 24 februari 2014, kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 10-24 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, 24 februari 2014, kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 10-24 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Sammanträdesdatum Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 10.00-15.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-11-07 1 Innehållsförteckning Ärende 112 Individärende... 3 113 Individärende... 4 114 Individärende... 5 115 Månadsuppföljning oktober... 6 116 Riskanalys sjuksköterskor natt... 7 117 Tillägg till

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2016-05-25 kl. 08.30-10.46. Sekreterare. Fanny Palmér- Holst. Ordförande. Lars Ingvert. Justerande.

Plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2016-05-25 kl. 08.30-10.46. Sekreterare. Fanny Palmér- Holst. Ordförande. Lars Ingvert. Justerande. 2016-05-25 1(14) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2016-05-25 kl. 08.30-10.46 Paragrafer 72-80 Utses att justera Vidar Lundbäck Justeringens plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2016-05-31 Underskrifter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-11-29 1 (15) Sammanträdesrum Bohuslän, 1:a vån Högskolecentrum, Vänersborg. Lutz Rininsland ANSLAG/BEVIS.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-11-29 1 (15) Sammanträdesrum Bohuslän, 1:a vån Högskolecentrum, Vänersborg. Lutz Rininsland ANSLAG/BEVIS. 2007-11-29 1 (15) Plats Sammanträdesrum Bohuslän, 1:a vån Högskolecentrum, Vänersborg Tid Torsdagen 29 november 2007, kl 08.30 10.50. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2011-05-23 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, klockan 14.15 15.50 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen eller offentlighets- och sekretesslagen. Beslutande

Läs mer

Ann Häggblad. Marianne Kierkemann (M) Johan Tolinsson (S) KUNGSBACKA KOMMUN Arbetsutskottet för Äldreomsorg. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2015-04-15

Ann Häggblad. Marianne Kierkemann (M) Johan Tolinsson (S) KUNGSBACKA KOMMUN Arbetsutskottet för Äldreomsorg. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2015-04-15 KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Sammanträdesrummet Mini Borg/ Klockan 14-16.40 Beslutande Ledamöter Marianne Kierkemann (M), ordförande Christian Haneson (FP), första

Läs mer

Kommunkontoret, 2 september 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 63-79 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, 2 september 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 63-79 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Sammanträdesdatum 26 augusti 2013 Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-13.40 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie

Läs mer

Demokratiberedningen. Sammanträdesprotokoll 2014-08-11. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 09.00 10.10 Beslutande

Demokratiberedningen. Sammanträdesprotokoll 2014-08-11. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 09.00 10.10 Beslutande Sida 1/8 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 09.00 10.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Leif Hägg (M), ordförande Fredrik Jönsson (C), 2:e vice ordförande Karl-Erik Kruse (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2008-09-16 1 (14) Plats och tid Kommunhuset, Vårgårda, tisdagen den 16 september 2008, kl. 14.00-19.10 Beslutande Övriga närvarande Kenth Hulth (s), ordförande Margaretha Johansson (s) Sirpa

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2012-11-26 148 (165) Plats och tid Vårnäs behandlingshem, Vingåker, måndagen den 26 november, klockan 16.00 18.40 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Anneli Bengtsson (S), ordf

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden 2010-03-18 1 (15)

Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden 2010-03-18 1 (15) Socialnämnden 2010-03-18 1 (15) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2010-03-18, kl. 10.00-12.20 Gruppsammanträde: 8.00-10.00 Beslutande: Ingegärd Brogren (C) Bengt Nordin (M) Siw Nordin (M)

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2014-04-02

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2014-04-02 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 16.20 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Inga Jonsson (C) Håkan Sjöborg (C) Britt-Marie Domeij (M) Rune Carlsson (KD) Renée Solstad (S) Britt-Marie Berg (S)

Läs mer

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 4 december kl 14.00-15.45 Beslutande Ledamöter Agneta Nilsson, KD, ordf Marita Arvidsson, C Margareta Nilsson, M Mikael Olsson, M Jessica Danielsson, Fp Susanne

Läs mer

Datum 2011-01-19. Barbro Stein, gruppledare (GL) Tf förvaltningschef Britt-Marie Strandahl Enhetschef Kenth Adamsson 2 Gudrun Carver, enhetschef 3

Datum 2011-01-19. Barbro Stein, gruppledare (GL) Tf förvaltningschef Britt-Marie Strandahl Enhetschef Kenth Adamsson 2 Gudrun Carver, enhetschef 3 1(19) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 14.00 16.15 Beslutande Ledamöter Ulrika Mellkvist (C) ordförande Annalena Järnberg (S) Kerstin Skogdalen (S) Riitta Löfström (HOB) Lars Hedkvist (V) Tomas

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare: Birgitta Pettersson (C), Kjell-Åke Johansson (KD), Anders Hallgren (S)

Ej tjänstgörande ersättare: Birgitta Pettersson (C), Kjell-Åke Johansson (KD), Anders Hallgren (S) Socialnämnden 2013-04-22 1 Plats och tid Socialtjänsten, kl 16.00-17.45 Beslutande Bengt Andersson (C), ordförande Per Gren (S) Siw Malmsten (FP) Barbro Lund (KD), deltog ej i beslutet O30 Agneta Leffler-Larsson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 46-60 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 18.05 ande Närvarande, ej tjänstgörande Ersättare Övriga deltagare Protokolljusterare Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros

Läs mer

Socialnämnden 2012-09-12

Socialnämnden 2012-09-12 215 Omprövning av beslut avseende köp av extern plats... 2 216 Delegationsbeslut... 3 217 Personlig assistans och ledsagning i entreprenadform... 4 218 Brukarråd inom äldreomsorgen... 6 219 Delgivningar...

Läs mer

Omsorgsnämnden (18)

Omsorgsnämnden (18) Omsorgsnämnden 2009-09-24 1 (18) Plats och tid Tingshuset, måndagen den 24 september 2009, kl. 16.00-20.15 Ajournering kl.18.40-19.00, 19.15-19.20 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (13)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (13) Sammanträdesdatum s. 1 (13) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 08.30-11.20 Beslutande Sofia Forsgren Böhmer (M) ordförande Barbro Söderberg (S) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot

Läs mer

PROTOKOLL. Socialnämnden 2008-09-16. Plats och tid för sammanträdet

PROTOKOLL. Socialnämnden 2008-09-16. Plats och tid för sammanträdet Plats och tid för sammanträdet Beslutande Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 16 september 2008 kl 18.30 20.05 Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Huido Mesilane

Läs mer

Protokoll. Tid: Torsdagen den 14 oktober 2010 kl 14.00-16.25 Plats: Sammanträdesrum Jätten, Ribbingsgatan 1-3

Protokoll. Tid: Torsdagen den 14 oktober 2010 kl 14.00-16.25 Plats: Sammanträdesrum Jätten, Ribbingsgatan 1-3 Tid: Torsdagen den 14 oktober 2010 kl 14.00-16.25 Plats: Sammanträdesrum Jätten, Ribbingsgatan 1-3 Närvarande ledamöter: Sigvard Sundkvist (KD) ordförande Ulf Södersten (M) 1:e vice ordförande Ylva Wessman

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (14) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-03-27 1 (15) Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, klockan 09.00-12.10 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande Rolf Korsbäck

Läs mer

Marianne Zackrisson (S)

Marianne Zackrisson (S) 1 (15) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 13.15 15.50 Beslutande Pehr Magnusson (M), ordförande Kristina Hovander (Mp) 13.15-15.45 Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordf. Rose-Marie

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Hemön, kl. 08:30-10:55 Beslutande Jan Hallström (FP) ordförande Janne Jansson (S) vice ordförande Leif Johansson (S) ledamot May-Brith Jansson (C)

Läs mer

PROTOKOLL 2014-03-03

PROTOKOLL 2014-03-03 Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Måndag 3 mars 2014 kl. 17.00-20.05 i konferensrum Yngern Nykvarns kommunhus. Björn Håkansson (m), ordförande Jan Linderhielm (np)

Läs mer

Socialnämnden 2011-10-12

Socialnämnden 2011-10-12 Socialnämnden 2011-10-12 250 Delgivning av protokoll... 2 251 Delegationsbeslut... 3 252 Budgetuppföljning... 4 253 Sammanställning av uppsökande verksamhet under 2011, personer födda 1931... 5 254 Kommunens

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/11 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30 15.20 Beslutande Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Anette Hallberg (S) Eva Olofsson (C), vice ordförande Pernilla Ekelund (FP)

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2010-10-19 kl 13:15 15:20, ajournering kl 14:00 14:20

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2010-10-19 kl 13:15 15:20, ajournering kl 14:00 14:20 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2010-10-19 kl 13:15 15:20, ajournering kl 14:00 14:20 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Carin Olsson (C) Mikael von Krassow (S) Christian Juntunen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-04-27 1 (20) Plats och tid Socialförvaltningen, Östhammar, kl. 09.00 12.10 Beslutande Kerstin Björck-Jansson (C), ordförande Lars Sandberg (S) Désirèe Mattsson (S) Mhesun Tekleab (S) Ingeborg Sevastik

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden 2009.04.29 1 Plats och tid Stora konferensrummet vårdcentralen kl 13.30-16.00 ande Övriga deltagande Justerare Thore Svenson (M) ordförande Håkan Svensson (M) Inger Hultén (M) Inger Olsson

Läs mer

Ajournering för lunch 12.15 13.15

Ajournering för lunch 12.15 13.15 1 Plats och tid Sessionssalen, Nämndhuset 08.15 13.45 Ajournering för lunch 12.15 13.15 Beslutande Ledamöter Ann-Christine Myrgren (S), ordförande Hans Sefbom (M), 2:e vice ordförande Lars Zetterlund (S)

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-08-20. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.00 16.05 (ajournering kl. 14.50 15.

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-08-20. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.00 16.05 (ajournering kl. 14.50 15. Sida 1/10 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.00 16.05 (ajournering kl. 14.50 15.00) Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Agnetha Persson (C), vice ordförande

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 17 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 27 augusti 2014 kl 14.00-16.00 ande Övriga deltagare Utses att justera Lars Altgård, ordf (s) Gull-Britt Sandefors (c) Anita Davoust (m) Jim

Läs mer

Lars Jonehög, Fp Britta Nilsson, M Torbjörn Lewin, S, (ej tjänstgörande ersättare)

Lars Jonehög, Fp Britta Nilsson, M Torbjörn Lewin, S, (ej tjänstgörande ersättare) 1(16) Plats och tid Nordiska Travmuseet, Biblioteket, kl 14.15-17.30 Beslutande Ledamöter Marita Arvidsson, C, vice ordf Lotta Wignell, C Margareta Bryntesson, M Agneta Nilsson, Kd Maurice Leroy, S Anne

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 2013-09-23 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Insynsplats Insynsplats,

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 2013-09-23 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Insynsplats Insynsplats, Sida 1/8 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv,, kl 17.30 17.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Insynsplats Insynsplats, ersättare Övriga deltagare Bengt Jönsson (S), tjg ers för Karl-Erik Kruse (S)

Läs mer

Anders Åkerlind (M) Anders Åkerlind (M) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anders Åkerlind (M) Anders Åkerlind (M) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2010-02-17 1(19) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 15.30 18.15 Beslutande Ledamöter Kerstin Ahlin (S), ordf Kirsti Håkansson (S) Ann-Marie Fridh (S) Hans Bergström (S) Martin Normark

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2008-06-13 Anslags nedtagande: 2008-07-05

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2008-06-13 Anslags nedtagande: 2008-07-05 Socialnämnden 2008-06-10 1 (19) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, tisdagen 2008-06-10, kl. 10.00-12.05 Gruppsammanträde: 8.00-10.00 Beslutande: Ingegärd Brogren (c) Per Adolfsson (kd), ersättare Siw

Läs mer

Socialnämnden 2014-06-18

Socialnämnden 2014-06-18 149 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen äldre- och handikappomsorgen... 2 150 Budgetuppföljning... 3 151 Redovisning av innebörden av personkrets enligt LSS... 4 152 Fördelning av avkastning

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö Onsdag 13 februari 2013 kl. 08:30 12:10. Ulla Britt Hånell Sekreterare Karin Bohlin Lisbeth Lagerborg (FP)

Kommunkontoret i Bergsjö Onsdag 13 februari 2013 kl. 08:30 12:10. Ulla Britt Hånell Sekreterare Karin Bohlin Lisbeth Lagerborg (FP) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö Onsdag 13 februari 2013 kl. 08:30 12:10 Beslutande Åke Bertils (S) Ordförande Per Wetter (S)

Läs mer

Utskottet för omsorg 2015-12-01. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum Hälsön, 2015-12-01 08:30-11.50

Utskottet för omsorg 2015-12-01. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum Hälsön, 2015-12-01 08:30-11.50 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum Hälsön, 2015-12-01 08:30-11.50 Beslutande Bertil Olsson (S) Maria Sörkvist (C) Anders Tenghede (V) Mats Överfjord (M) Leif Appelgren (M) ersätter Ulf Sjölinder

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-10-06 Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll 2015-10-06 Socialnämnden 1(23) Tid och plats 2015-10-06 - Kommunhuset klockan 13.30-17.10 Beslutande Övriga deltagande Arne Andersson (M) - ordförande Christer Unosson (KD) - förste vice ordförande Patric Carlsson (S) - andre

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2012-04-19 Anslags nedtagande: 2012-05-11

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2012-04-19 Anslags nedtagande: 2012-05-11 Socialnämnden 2012-04-12 1 (15) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2012-04-12, kl. 9.30-12.10 Gruppsammanträden: 8.00-9.30 Beslutande: Birgitta Lieberth (C), ersättare Carin Olsson (KD), ersättare

Läs mer

Plats och tid Messingen, Industrivägen 20. Lokal: Pasch, vån. 3 Onsdagen den 21 september 2011, klockan 19:00-21:40

Plats och tid Messingen, Industrivägen 20. Lokal: Pasch, vån. 3 Onsdagen den 21 september 2011, klockan 19:00-21:40 Produktionsstyrelsen 2011-09-21 1 Plats och tid Messingen, Industrivägen 20. Lokal: Pasch, vån. 3 Onsdagen den 21 september 2011, klockan 19:00-21:40 Beslutande Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordf.

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-11.25

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-11.25 Sammanträdesdatum s. 1 (15) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-11.25 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande Britt Hjertqvist (FP) vice ordförande Anders Widesjö (M)

Läs mer

2014-09-25 1(12) Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M)

2014-09-25 1(12) Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M) 1(12) Plats och tid Tingshuset torsdagen den 25 september 2014 kl. 16.00-19.45 Ajournering 17.40-17.55 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Bente Johansson (M) Bente Johansson (M) Eva Svantesson

Läs mer

Socialnämnden 2015-02-24 1(9) Tisdagen den 24 februari 2015, klockan 08.30 12.30, i Bolstadrummet. Karin Nodin (C) Marianne Larsson (M) Märta Collén

Socialnämnden 2015-02-24 1(9) Tisdagen den 24 februari 2015, klockan 08.30 12.30, i Bolstadrummet. Karin Nodin (C) Marianne Larsson (M) Märta Collén Socialnämnden 2015-02-24 1(9) Tid och plats Tisdagen den 24 februari 2015, klockan 08.30 12.30, i Bolstadrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Anita Augustsson (KIM) tjg för Daniel Jensen(KD)

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/9 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30 15.50 Ajournering 15.00 15.05 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Karl-Erik Kruse (S), ordförande Eva Olofsson (C), vice ordförande Ingrid

Läs mer

... Bengt Odeholm.... Pia Karlsson.... Justerande. Uppsättande: 2010-10-21 Nedtagande: 2010-11-12.... Bengt Odeholm

... Bengt Odeholm.... Pia Karlsson.... Justerande. Uppsättande: 2010-10-21 Nedtagande: 2010-11-12.... Bengt Odeholm 1 /SammanträdePlats/, kommunhuset, kl 18:00 20.10 Plats och tid Tom Ekwall, Susanne Carlsson Vård- och omsorgsförvaltningen, Partille, den 20 oktober 2010... Bengt Odeholm Utses att justera Justeringens

Läs mer

Barn- och Utbildningsnämnden (13)

Barn- och Utbildningsnämnden (13) Barn- och Utbildningsnämnden 2008-05-26 1 (13) Tid och plats Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Måndagen den 26 maj 2008 klockan 16.00 17.30, Tingshuset Leif Karlsson (c) Ingridh Anderén

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-12-02 Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-12-02 Socialnämnden 1(19) Tid och plats 2014-12-02 - i Kommunhuset klockan 13.00. Beslutande Madeleine Roos, (M) - ordförande Björn Zorec, (FP) - förste vice ordförande Patric Carlsson, (S) - andre vice ordförande Lennart

Läs mer

Protokoll från Socialutskottets sammanträde 2010-09-15. Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Beslutande... 2

Protokoll från Socialutskottets sammanträde 2010-09-15. Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Beslutande... 2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (23) 2010-09-15 Protokoll från Socialutskottets sammanträde 2010-09-15 Innehållsförteckning ande... 2 Äldreomsorgen i Mariannelund, medborgarförslag...3 Rapportering

Läs mer

Torsdagen den 13 november 2008, kl i Dynamiken, Bollegården. Rosa-Lill Karlsson (pro) Gun Bodén (pro) Kjell Richardsson (s)

Torsdagen den 13 november 2008, kl i Dynamiken, Bollegården. Rosa-Lill Karlsson (pro) Gun Bodén (pro) Kjell Richardsson (s) Tid och plats Torsdagen den 13 november 2008, kl 17.00 18.15 i Dynamiken, Bollegården Ärenden 34-46 Ordförande Beslutande Pensionärsorg. Omsorgsnämnden Kommunstyrelsen Hannu Sutinen (fp) Lars Engstrand

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2007-05-24 1(12) Plats och tid Sessionssalen, Skillingehus Kl 14.00-16.00 Beslutande Jan Andersson, ordf. (c) Gunnel Elg (kd) Sören Ståhlgren (s) Britt Johansson, tjg. ers (m) Christer Holmgren

Läs mer

Kommunkontoret, Heby torsdag 21 augusti 2014 kl 16:00. Helena Henriksson 137-150 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby torsdag 21 augusti 2014 kl 16:00. Helena Henriksson 137-150 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-11:50 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M) Emilie Jansson (S) Anders Pettersson (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(23)

Sammanträdesprotokoll 1(23) Sammanträdesprotokoll 1(23) Plats och tid Öjersbo konferens, 15.00 19:30 ande Gunnar Tiger (S) ordförande Annika Hedberg Roth (S) Åke Andersson (V) Nancy Ibarra (V), tjg ersättare Torsten Jansson (S),

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Frestarummet, plan 3 Onsdagen den 18 maj 2011, klockan 19:00-20:45

Plats och tid Kommunhuset, Frestarummet, plan 3 Onsdagen den 18 maj 2011, klockan 19:00-20:45 Produktionsstyrelsen 2011-05-18 1 Plats och tid Kommunhuset, Frestarummet, plan 3 Onsdagen den 18 maj 2011, klockan 19:00-20:45 Beslutande Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordförande Kent Hjalmarsson

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2013-05-07

PROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2013-05-07 1 (17) Paragrafer 59-75 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset kl 18.00-21.10 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Hans-Bertil Sinclair(m), ordförande Janeth Nilsson-Norén

Läs mer

Lars Svensson Rose-Marie Jönsson. Socialkontoret 2013-11-22 kl. 13.00 Paragrafer. Eva-Mona Welther Stjernfeldt ANSLAG/BEVIS

Lars Svensson Rose-Marie Jönsson. Socialkontoret 2013-11-22 kl. 13.00 Paragrafer. Eva-Mona Welther Stjernfeldt ANSLAG/BEVIS 1 (17) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 14.00 17.00 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordf Elisabeth Holmer (S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (24) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (24) Omsorgsnämnden Plats och sammanträdestid Beslutare Kommunfullmäktigesalen kl. 09:00 15.45 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (24) Leif Andersson (S), Roger Persson (S) Anna-Lena Carlsson (C), Elisabeth Johansson (C), tjänstgörande

Läs mer

Kommunhuset, Västervik 5 mars 2015, kl. 08.30 12.30 ajournering kl 12.00-12.20

Kommunhuset, Västervik 5 mars 2015, kl. 08.30 12.30 ajournering kl 12.00-12.20 1 (16) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Västervik 5 mars 2015, kl. 08.30 12.30 ajournering kl 12.00-12.20 Peter Iselau (S).tjg.ersättare Susanne Hultman (S) tjg.ers. 18-19 Anna Melstedt Ottosson (S)

Läs mer

1(12) 2014-06-26. Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M)

1(12) 2014-06-26. Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M) 1(12) Plats och tid Tingshuset torsdagen den 26 juni 2014, kl. 16.00-19.30 Ajournering 17.30-17.55 Ordförande Beslutande Bente Johansson (M) Bente Johansson (M) Nicolas Bremell (M) Asta Olsson (C) Enar

Läs mer