Omsorgsnämnden (20)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Omsorgsnämnden 2009-03-26 1 (20)"

Transkript

1 Omsorgsnämnden (20) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 26 mars 2009, kl Ajournering kl Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson (m) Ruth Qvarnström (m) tjg för Bente Johansson (m) Elving Johansson (c) Lars-Erik Olsson (s) vice ordförande Marianne Hermansson (s) Kjell Richardsson (s) Eivor Carlsson (kd) Asta Olsson (c) Jens Nilsson (s) Jan Wiktorsson (s) Morgan Ohlsén (s) John Henriksson, omsorgschef Maria Degerman, omsorgschef Pär Lundqvist, planeringsledare Elisabeth Hulter, nämndsekreterare/utredare Jan Karlsson, enhetschef, Anki Larsson, personalchef, Pernilla Jensen, samordnare, Eva Eng Veznaver, ekonom, Ingela Sunneskär, medicinskt ansvarig sjuksköterska, Personalföreträdare - Tid och plats för justering Torsdagen den 2 april 2009, omsorgsförvaltningen Paragrafer Underskrifter Sekreterare Elisabeth Hulter Ordförande Hannu Sutinen Justerare Elving Johansson

2 Omsorgsnämnden (20) BOLLEBYGDS KOMMUN ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat, omedelbar justering Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum för anslags uppsättande Sista dag för överklagande för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Omsorgsförvaltningen Underskrift/anslaget av

3 Omsorgsnämnden (20) Ärenden 24 Fastställande av dagordning 25 Information om årsarbetstid 26 Samordnare inom äldreomsorgen 27 Förändringsarbete inom hemtjänsten 28 Aktuellt 29 Uppföljningsrapport januari-februari Riktlinje och handlingsplan för kost- och nutritionsbehandling 31 Beredskapsplanering pandemisk influensa 32 Svar på motion angående att erbjuda invånare med funktionshinder riktiga jobb 33 Svar på motion angående aktiviteter i allaktivitetshuset för mellanstadieelever 34 Utredningsuppdrag om avgifter inom äldre- och handikappomsorg med anledning av revisionsrapport 35 Framställan om namnbyte för kommunens äldreboende 36 Organisationsförändring myndighetsutövning LSS till IFO 37 Anmälningsärenden 38 Redovisning av delegationsbeslut

4 Omsorgsnämnden (20) 24 Fastställande av dagordning Omsorgsnämnden fastställer dagordningen.

5 Omsorgsnämnden (20) 25 Information om årsarbetstid Personalchef Anki Larsson informerar om Bollebygds kommuns årsarbetstidsavtal för personal inom omsorgsnämndens verksamheter. Omsorgsnämnden godkänner informationen.

6 Omsorgsnämnden (20) 26 Samordnare inom äldreomsorgen Pernilla Jensen informerar om sitt uppdrag som samordnare inom äldreomsorgen i Bollebygds kommun. Omsorgsnämnden godkänner informationen.

7 Omsorgsnämnden (20) 27 Förändringsarbete inom hemtjänsten Enhetschef Jan Karlsson informerar om det pågående förändringsarbetet inom hemtjänsten. Omsorgsnämnden godkänner informationen.

8 Omsorgsnämnden (20) 28 Aktuellt Ledamöterna informerar Omsorgsnämndens ledamöter lämnar information inom följande områden: - Marianne Hermansson (s) meddelar att hon avslutar sitt uppdrag som ledamot i omsorgsnämnden efter sammanträdet i april Hannu Sutinen (fp) informerar från undertecknande av avtal om hjälpmedelsförsörjning inom Västra Götalandsregionen. - Hannu Sutinen (fp) informerar från Sveriges kommuner och landstings nätverksmöte om Lagen om valfrihetssystem. - Hannu Sutinen (fp) informerar från möte om plan för närvård i Västra Götalandsregionen. Förvaltningen informerar Omsorgsförvaltningen lämnar information inom följande områden: - Omsorgsförvaltningens utredning om förutsättningar för att införa valfrihetssystem inom äldreomsorgen. - Projekt med barnahus inom Sjuhärads kommunalförbund. Omsorgsnämnden kommer att besluta om deltagande i projektet hösten Ansökan om medel från FoU Sjuhärad till kunskapsutveckling i samband med utarbetande av en social plan för individ- och familjeomsorgen. - Delegation från Vårgårda kommun besöker individ- och familjeomsorgen i maj 2009 för att studera det förebyggande arbetet gentemot barn och ungdomar i Bollebygds kommun. - Omsorgsnämndens ledamöter och ersättare inbjuds till föreläsning kring risk- och skyddsfaktorer inom det förebyggande arbetet gentemot barn och ungdomar innan nämndens sammanträde tisdag den 21 april Sammanställning av omsorgsnämndens ansökningar om stimulansbidrag 2007, 2008 och Agenda över kommande kvalitetsarbete inom omsorgsnämndens verksamhet Äldredagen anordnas lördag den 28 mars 2009 på temat Ta fasta på kosten. - Förberedelser för evakuering med anledning av ombyggnationen av Bollegården. Omsorgsnämnden godkänner informationen.

9 Omsorgsnämnden (20) 29 Dnr: ON 2009/5 Uppföljningsrapport januari-februari 2009 Omsorgsnämnden prognostiserar ett underskott om tkr för år Orsaken till detta är volymökningar inom IFO avseende försörjningsstöd. Nettokostnadsutvecklingen för perioden är 4 %. Den prognostiserade nettokostnadsutvecklingen för helåret beräknas till 2 % och innefattar då det prognostiserade underskottet. Budget kräver en nettokostnadsminskning om - 0,9 %. För ärendet aktuella handlingar - Uppföljningsrapport januari - februari 2009, omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse, Uppföljningsrapport januari-februari 2009, omsorgsförvaltningen Omsorgsförvaltningens förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner uppföljningsrapport för januari-februari Omsorgsnämnden godkänner uppföljningsrapport för januari-februari Beslutsexpediering Kommunstyrelsen Akten

10 Omsorgsnämnden (20) 30 Dnr: ON 2009/25 Riktlinje och handlingsplan för kost- och nutritionsbehandling Det behövs ett gemensamt synsätt kring vikten av kostens betydelse för hälsan och välbefinnandet hos våra äldre, där även den sociala dimensionen framhävs. För att möjliggöra att måltiden blir en positiv upplevelse för de boende krävs att medarbetarna inom omvårdnad, hälso- och sjukvård samt restaurangen arbetar integrerat kring kost- och nutrition. Arbetet med att ta fram riktlinje och handlingsplan har inneburit en analys av nuläget, översyn av rutiner, utbildning samt införande av nya rutiner och arbetssätt inom äldreomsorgen i Bollebygds kommun i kost- och nutritionsfrågor. För ärendet aktuella handlingar - Riktlinje och handlingsplan för kost- och nutritionsbehandling, omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse, Riktlinje och handlingsplan för kost- och nutritionsbehandling, omsorgsförvaltningens förslag daterat Omsorgsförvaltningens förslag till beslut Omsorgsnämnden beslutar att godkänna omsorgsförvaltningens förslag till Riktlinje och handlingsplan för kost- och nutritionsbehandling i Bollebygds kommun, Omsorgsnämnden beslutar att godkänna omsorgsförvaltningens förslag till Riktlinje och handlingsplan för kost- och nutritionsbehandling i Bollebygds kommun, Beslutsexpediering Akten

11 Omsorgsnämnden (20) 31 Dnr: ON 2008/125 Beredskapsplanering pandemisk influensa För att Bollebygds kommun ska stå förberedd vid en eventuell pandemi har samtliga förvaltningar ålagts att ta fram en övergripande intern planering. Inom omsorgsförvaltningen har dokument för pandemiplanering, checklistor och samarbetsavtal utarbetats som grunddokument. Detta har också skett på verksamhetsnivå. Målet med dokumenten är att öka förmågan och robustheten inför en sådan händelse, samt att fungera som vägledning för anställda. Det har även genomförts en krisövning tillsammans med Länsstyrelsen. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för all krisplanering i kommunen. Nämnderna är därför ålagda att utarbeta en planering och åtgärdsplan inför eventuella kriser och informera kommunstyrelsen om detta arbete. Arbetet med förvaltningens beredskap inför en pandemisk influensa är en del i denna planering. Omsorgsförvaltningens beredskapsplan för pandemisk influensa ska godkännas av omsorgsnämnden och översändas till kommunstyrelsen för fortsatt handläggning. För ärendet aktuella handlingar - Beredskapsplanering pandemisk influensa, omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse, Planeringsförutsättningar influensapandemi, omsorgsförvaltningen Beredskapsplanering för en pandemisk influensa i Bollebygds kommun, kommunkansliet Omsorgsförvaltningens förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner omsorgsförvaltningens förslag till planering och åtgärdsplaner inför en pandemisk influensa i enlighet med planeringsförutsättningar , och översänder det till kommunfullmäktige för sammanställning av nämndernas beredskapsplanering. Omsorgsnämnden godkänner omsorgsförvaltningens förslag till planering och åtgärdsplaner inför en pandemisk influensa i enlighet med planeringsförutsättningar , och översänder det till kommunfullmäktige för sammanställning av nämndernas beredskapsplanering. Beslutsexpediering Kommunfullmäktige Akten

12 Omsorgsnämnden (20) 32 Dnr: ON 2008/57 Svar på motion angående att erbjuda invånare med funktionshinder riktiga jobb Peter Rosholm (s) har inkommit med en motion om att erbjuda invånare med funktionshinder riktiga jobb. Kommunfullmäktige beslutade att överlämna motionen till omsorgsnämnden för beredning. Omsorgsnämnden instämmer med motionären om att funktionsnedsattas möjligheter till en meningsfull sysselsättning är en viktig samhällsfråga. Omsorgsnämnden anser i likhet med motionären att frågan är kommunövergripande och att alla förvaltningar har ett ansvar att vid rekryteringar utgå från att funktionsnedsatta är en tillgång. Inom omsorgsnämndens verksamhetsområde erbjuds biståndsbedömd sysselsättning enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionsnedsatta (LSS). Så kallade riktiga jobb finns förutom i den egna kommunala verksamheten enligt omsorgsnämndens uppfattning på den övriga öppna arbetsmarknaden samt i form av riktade arbetsmarknadsåtgärder. Vid rekryteringen till tjänster bör respektive förvaltning inom Bollebygds kommun tänka på att se funktionsnedsatta som en tillgång på arbetsmarknaden. Motionären pekar på Bollebygds kommuns ansvar och kapacitet att erbjuda ett antal platser till människor med funktionsnedsättning. Detta borde enligt motionären göras genom en inventering av verksamheterna, genom att utbilda handledare, anpassa arbetsuppgifter och arbetslokaler i samråd med försäkringskassan och arbetsförmedlingen. Omsorgsnämnden tycker detta är en god strategi och att denna uppgifts huvudansvar bör ligga på kommunens arbetsmarknadsenhet. Omsorgsnämnden anser med hänvisning till ovanstående att motionen också bör beredas inom kommunens arbetsmarknadsenhet och utredas ytterligare. För ärendet aktuella handlingar - Svar på motion angående att erbjuda invånare med funktionshinder riktiga jobb, omsorgsnämndens yttrande Motion angående att erbjuda invånare med funktionshinder riktiga jobb, Peter Rosholm (s), omsorgsförvaltningen Omsorgsförvaltningens förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslår att motionen översändes till kommunstyrelsen för vidare handläggning. Omsorgsnämnden föreslår att motionen översändes till kommunstyrelsen för vidare handläggning.

13 Omsorgsnämnden (20) Beslutsexpediering Kommunstyrelsen Akten

14 Omsorgsnämnden (20) 33 Dnr: ON 2008/71 Svar på motion angående aktiviteter i allaktivitetshuset för mellanstadieelever Nina Högström (m) och Margaretha Malmsjö (m) inkom med en motion angående aktiviteter för mellanstadieelever i allaktivitetshuset. De föreslog att kommunen utreder möjligheterna för aktiviteter för mellanstadieelever i allaktivitetshuset. Kommunfullmäktige överlämnade motionen till omsorgsnämnden för beredning enligt beslut Omsorgsnämnden yttrade sig vid sammanträde Nämnden ställde sig positiv till uppbyggnad av öppen fritidsverksamhet i allaktivitetshusets lokaler under dagtid och lov för barn i åldersgruppen år. Eftersom öppen fritidsverksamhet faller under barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde föreslog omsorgsnämnden att motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beslut om fortsatt beredning. Ärendet återremitterades därefter av kommunstyrelsens arbetsutskott till omsorgsnämnden med ett förtydligande om att frågan endast gällde enstaka aktiviteter under året, inte en uppbyggnad av en öppen verksamhet för nämnda åldersgrupp. Öppen fritidsverksamhet är enligt skollagen ett alternativ till inskriven verksamhet för barn i åldersgruppen år och kan också fungera som ett komplement för de skolbarn som är inskrivna i familjedaghem. Sådan verksamhet faller under barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde. Ungdomsgården i individ- och familjeomsorgens regi bedriver en öppen verksamhet som riktar sig till ungdomar i tonåren. Verksamheten är öppen för alla ungdomar från den termin de börjar i årskurs 7. Gården är öppen tre kvällar per vecka, vilket gör att det går att använda ungdomsgårdens lokaler till öppen fritidsverksamhet under vissa eftermiddagar. Lokalerna är inredda och utrustade så att de lämpar sig väl för åringarnas fritidsintressen. Omsorgsnämnden anser att kommunen bör undersöka möjligheten att erbjuda enstaka aktiviteter för åldersgruppen år i allaktivitetshusets lokaler i samarbete mellan berörda verksamheter i kommunen och/eller frivilligorganisationer. För ärendet aktuella handlingar - Svar på motion angående aktiviteter för mellanstadieelever i allaktivitetshuset, omsorgsnämndens yttrande, Svar på motion angående aktiviteter i allaktivitetshuset även för mellanstadieelever, omsorgsnämndens yttrande Motion angående allaktivitetshuset även för mellanstadieelever, Nina Högström (m) och Margaretha Malmsjö (m) Omsorgsförvaltningens förslag till beslut Omsorgsnämnden antar yttrande daterat som sitt eget och översänder det till kommunfullmäktige.

15 Omsorgsnämnden (20) Yrkande Stefan Edvardsson (m) yrkar på att motionen återremitteras till kommunstyrelsen med ett förtydligande av att motionärernas intention inte är att kommunen ska erbjuda verksamhet vid enstaka tillfällen utan är att erbjuda en öppen verksamhet som faller under barn- och utbildningsnämndens ansvar. Kjell Richardsson (s), Elving Johansson (c) och Lars-Erik Olsson (s) yrkar på bifall till omsorgsförvaltningens förslag till beslut. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på dels om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde och dels om ärendet ska återremitteras i enlighet med Stefan Edvardssons yrkande och finner att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. Ordföranden ställer proposition på omsorgsförvaltningens förslag till beslut och finner att omsorgsnämnden beslutar i enlighet med detsamma. Omsorgsnämnden antar yttrande daterat som sitt eget och översänder det till kommunfullmäktige. Beslutsexpediering Kommunfullmäktige Akten

16 Omsorgsnämnden (20) 34 Dnr: ON 2009/12 Utredningsuppdrag om avgifter inom äldre- och handikappomsorg med anledning av revisionsrapport Öhrlings Pricewaterhouse Coopers har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Bollebygds kommun granskat den interna kontrollen avseende debitering av äldreomsorgsavgifter. Uppdraget syftade till att bedöma om rutinerna är ändamålsenligt utformade och om dessa säkerställer en god intern kontroll. Revisorerna konstaterar att rutinerna i stort fungerar tillfredsställande och att den interna kontrollen bedöms som tillräcklig. De konstaterar dock vidare att det finns områden som bör förbättras och förtydligas för att stärka den interna kontrollen. Förbättringsområdena gäller främst hanteringen av olika rättelser av fastställd avgift samt rutiner för att säkerställa att debiteringen är korrekt. Med anledning av rapporten föreslås omsorgsnämnden ge omsorgsförvaltningen i uppdrag att utarbeta nya riktlinjer för avgifter inom äldre- och handikappomsorg som säkerställer en väl fungerande intern kontroll. Omsorgsförvaltningen föreslår att förslaget till nya riktlinjer presenteras vid omsorgsnämndens sammanträde i september För ärendet aktuella handlingar - Utredningsuppdrag avgifter inom äldre- och handikappomsorg med anledning av revisionsrapport, omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse Granskning av intern kontroll av äldreomsorgsdebiteringar, Revisionsrapport Bollebygds kommun, Öhrlings Pricewaterhouse Coopers Omsorgsförvaltningens förslag till beslut Omsorgsnämnden ger omsorgsförvaltningen i uppdrag att utarbeta nya riktlinjer för avgifter inom äldre- och handikappomsorg som säkerställer en väl fungerande intern kontroll. Förslaget skall presenteras på omsorgsnämndens sammanträde i september Omsorgsnämnden ger omsorgsförvaltningen i uppdrag att utarbeta nya riktlinjer för avgifter inom äldre- och handikappomsorg som säkerställer en väl fungerande intern kontroll. Förslaget skall presenteras på omsorgsnämndens sammanträde i september Beslutsexpediering Akten

17 Omsorgsnämnden (20) 35 Dnr: ON 2009/31 Framställan om namnbyte för kommunens äldreboende Kommunens äldreboende består idag av två enheter, Bollegårdens äldreboende och Ballebos gruppbostäder. Efter den om- och tillbyggnad som sker under 2009 och 2010 kommer de båda enheterna fysiskt att knytas närmare varandra. Om- och nybyggnationen ska skapa ett mer ändamålsenligt boende för kommunens äldre genom att lokalerna anpassas till den verksamhet som idag bedrivs. Ombyggnationen syftar också till att möjliggöra ett mer effektivt arbetssätt, där personalresurser kan nyttjas bättre. Ett led i detta är att knyta de båda byggnadernas avdelningar närmare varandra och att personalen ska se Bollegården och Ballebo som en enhet. Namnet Ballebo härstammar från den tid då enheten drevs i Landstingets regi. Dagens verksamhet skiljer sig dock, avseende vårdens innehåll, väsentligt från den verksamhet som bedrevs när byggnaden uppfördes. Namnet Ballebo kan även upplevas som stötande. Med anledning av ovanstående föreslår omsorgsförvaltningen att båda enheterna namnges till Bollegården, med tilläggsnamn utifrån den verksamhet som bedrivs på respektive enhet. Ballebo kommer då heta Bollegårdens gruppboende. Den tidigare Bollegården får namnet Bollegårdens äldreboende, medan den nybyggda enheten namnges till Bollegårdens korttidsboende. För ärendet aktuella handlingar - Framställan om namnbyte för kommunens äldreboende, omsorgsnämnden Omsorgsförvaltningens förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen att de båda äldreboendeenheterna Ballebo och Bollegården ges det gemensamma namnet Bollegården. Omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen att de båda äldreboendeenheterna Ballebo och Bollegården ges det gemensamma namnet Bollegården. Beslutsexpediering Kommunstyrelsen Akten

18 Omsorgsnämnden (20) 36 Dnr: ON 2009/32 Organisationsförändring myndighetsutövning LSS till IFO Arbetslivsrådet har på uppdrag av Bollebygds kommun analyserat kostnaderna för beslut om insatser inom ramen för LSS-lagstiftningen mot bakgrund av utjämningssystemet för fördelning av kostnader mellan kommuner inom området funktionsnedsatta. Till uppdraget har också hört att lämna rekommendationer och redovisa strategiska överväganden som framöver är viktiga för kommunen i förhållande till LSS-utjämningen. Myndighetsutövningen inom omsorgsförvaltningen är fördelade på de båda sektorerna vård och omsorg samt individ- och familjeomsorg. I rapportens analys uttrycks att det kan vara svårt att avgöra om en funktionsnedsatt ska ha en insats enligt LSS eller SoL och att det därför är viktigt att det finns ett kommungemensamt synsätt i myndighetsutövningen gentemot funktionsnedsatta. Arbetslivsrådet föreslår att all myndighetsutövning, när det gäller insatser enligt SoL och LSS för personer mellan 0 och 65 år, organiseras under individ- och familjeomsorg. För ärendet aktuella handlingar - Organisationsförändring myndighetsutövning LSS till IFO, omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse Omsorgsförvaltningens förslag till beslut Omsorgsnämnden beslutar att myndighetsutövning inom LSS överförs till individ- och familjeomsorgen fr.o.m Omsorgsnämnden beslutar att myndighetsutövning inom LSS överförs till individ- och familjeomsorgen fr.o.m Beslutsexpediering Akten

19 Omsorgsnämnden (20) 37 Dnr: ON 2009/2 Anmälningsärenden Följande ärenden anmäls till omsorgsnämnden: - Servicedeklaration för hemtjänstverksamheten, kommunfullmäktige , omsorgsförvaltningen Svar på medborgarförslag angående inrättande av ett hospice i Bollebygds kommun, kommunfullmäktige , omsorgsförvaltningen Bildande av trafiksäkerhetsråd, kommunfullmäktige , omsorgsförvaltningen Svar på motion angående vikariepool inom äldreomsorgen, kommunfullmäktige , omsorgsförvaltningen Sociala utskottets protokoll den 26 februari 2009, omsorgsförvaltningen Avvikelsehantering 2009, hälso- och sjukvård januari-februari, omsorgsförvaltningen Bistånd enligt socialtjänstlagen, kammarrätten i Göteborg , omsorgsförvaltningen Riktlinje och handlingsplan för kost- och nutritionsbehandling, omsorgsförvaltningen Protokoll fört vid förvaltningens samverkansgrupp , omsorgsförvaltningen Omsorgsnämnden lägger anmälda ärenden till handlingarna. Beslutsexpediering Akten

20 Omsorgsnämnden (20) 38 Dnr: ON 2009/3 Redovisning av delegationsbeslut Följande delegationsbeslut redovisas för omsorgsnämnden: 10. Redovisning av delegationsbeslut, omsorgsnämnden , omsorgsförvaltningen beslutade belopp per orsak och månad , omsorgsförvaltningen Antal beslut per typ och månad , omsorgsförvaltningen Beslutsattestanter, omsorgsnämnden 2009, omsorgsförvaltningen Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut. Beslutsexpediering Akten

Omsorgsnämnden 2009-05-28 1 (18)

Omsorgsnämnden 2009-05-28 1 (18) Omsorgsnämnden 2009-05-28 1 (18) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 28 maj 2009, kl. 16.00-18.20 Ajournering kl.17.10-17.30 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande

Läs mer

Omsorgsnämnden 2008-02-28 1 (11) Eivor Carlsson (kd) Jens Nilsson (s) 13-15 Morgan Ohlsén (s)

Omsorgsnämnden 2008-02-28 1 (11) Eivor Carlsson (kd) Jens Nilsson (s) 13-15 Morgan Ohlsén (s) Omsorgsnämnden 2008-02-28 1 (11) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 28 februari 2008, kl. 16.00 18.20 Ajournering 17.00 17.15 Beslutande Hannu Sutinen (fp) ordförande Ruth Qvarnström (m) ersätter

Läs mer

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10)

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Plats och tid Tingshuset, onsdagen den 27 augusti 2008, kl. 16.30 18.40 Ajournering kl. 17.40-18.05 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp)

Läs mer

Omsorgsnämnden 2008-11-25 1 (28)

Omsorgsnämnden 2008-11-25 1 (28) Omsorgsnämnden 2008-11-25 1 (28) Plats och tid Krafthuset, tisdagen den 25 november 2008, kl. 16.45 16.50 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson (m) Bente

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Omsorgsnämnden (11)

Omsorgsnämnden (11) Omsorgsnämnden 2007-03-22 1 (11) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 22 mars 2007, kl. 17.00-19.10 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson

Läs mer

2014-03-27 1(13) Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M)

2014-03-27 1(13) Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M) 1(13) Plats och tid Tingshuset torsdagen den 27 mars 2014 kl. 16.00-18.35 Ajournering kl. 17.20-17.50 Ordförande Beslutande Bente Johansson (M) Elving Johansson (C) 20-22 tjg för Nicolas Bremell (M) Enar

Läs mer

Omsorgsnämnden 2009-10-29 1 (17)

Omsorgsnämnden 2009-10-29 1 (17) Omsorgsnämnden 2009-10-29 1 (17) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 29 oktober 2009, kl. 16.00-20.30 Ajournering kl.19.30-20.00 Beslutande Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson (m) 87-90

Läs mer

Omsorgsnämnden (17)

Omsorgsnämnden (17) Omsorgsnämnden 2009-02-26 1 (17) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 26 februari 2009, kl. 16.00-20.10 Ajournering kl.17.35 18.00 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp)

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Jens Nilsson (s) Morgan Ohlsén (s) Eivor Carlsson (kd), från och med 127

Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Jens Nilsson (s) Morgan Ohlsén (s) Eivor Carlsson (kd), från och med 127 Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Plats och tid Bollegården, tisdagen den 11 december 2007, kl. 16.00-18.30 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson

Läs mer

2014-01-23 1(15) Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M)

2014-01-23 1(15) Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M) 1(15) Plats och tid Torsdagen den 23 januari 2014 kl. 16.00-19.20 Ajournering kl. 17.20-17.45 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Bente Johansson (M) Nicolas Bremell (M) Asta Olsson (C) Enar

Läs mer

Torsdagen den 14 maj, kl. 17.00 19.20 i Dynamiken, Bollegården. Rosa-Lill Karlsson (pro) Gun Bodén (pro)

Torsdagen den 14 maj, kl. 17.00 19.20 i Dynamiken, Bollegården. Rosa-Lill Karlsson (pro) Gun Bodén (pro) Tid och plats Torsdagen den 14 maj, kl. 17.00 19.20 i Dynamiken, Bollegården Ärenden 14-20 Ordförande Beslutande Pensionärsorg. Omsorgsnämnden Kommunstyrelsen Övriga närvarande Pensionärsorg. Omsorgsnämnden

Läs mer

2014-02-27 1(10) Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M)

2014-02-27 1(10) Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M) 1(10) Plats och tid Tingshuset torsdagen den 27 februari 2014, kl. 16.00-19.00 Ajournering kl. 16.30-16.50 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Bente Johansson (M) Eva Svantesson (M) tjg.

Läs mer

Socialnämnden 2011-10-12

Socialnämnden 2011-10-12 Socialnämnden 2011-10-12 250 Delgivning av protokoll... 2 251 Delegationsbeslut... 3 252 Budgetuppföljning... 4 253 Sammanställning av uppsökande verksamhet under 2011, personer födda 1931... 5 254 Kommunens

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2008-11-24 1 (15)

Barn- och utbildningsnämnden 2008-11-24 1 (15) Barn- och utbildningsnämnden 2008-11-24 1 (15) Tid och plats Måndagen den 24 november 2008 klockan 16.50 19.10, Örelundskolan Ajournering kl. 17.20-17.45 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän

Läs mer

1(10) Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M)

1(10) Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M) 1(10) Plats och tid Tingshuset onsdagen den 18 december 2013 kl. 16.00-16.50 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Tid och plats för justering Bente Johansson (M) Enar Nordenfelt

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2010-10-19 kl 13:15 15:20, ajournering kl 14:00 14:20

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2010-10-19 kl 13:15 15:20, ajournering kl 14:00 14:20 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2010-10-19 kl 13:15 15:20, ajournering kl 14:00 14:20 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Carin Olsson (C) Mikael von Krassow (S) Christian Juntunen

Läs mer

Kommunfullmäktige 2009-03-19 1 (28)

Kommunfullmäktige 2009-03-19 1 (28) Kommunfullmäktige 2009-03-19 1 (28) Plats och tid Bollegården, torsdagen den 19 mars 2009, kl. 17.00-20.55 (ajournering 18.30-19.00) Ordförande Beslutande Paul Orrestrand (s) Christer Johansson (m) Bente

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2010-03-30 21 Plats och tid Hjernet, 2010-03-30 kl 13.00-14.00 Beslutande Monica Anderssson (S), ordförande Elis Karlsson (S), ersättare för Mosad Saker (S) 19-22 Mosad Saker (S), 23-24 Maritha

Läs mer

Socialnämnden 2009-08-25 55

Socialnämnden 2009-08-25 55 Socialnämnden 2009-08-25 55 Plats och tid Hjernet, 2009-08-25 kl 13.30 14.30 Beslutande Monica Anderssson (S), ordförande Mosad Saker (S) Elis Karlsson (S), ersättare för Maritha Söderlund (S) Elisabeth

Läs mer

Barn- och Utbildningsnämnden 2008-02-25 1 (20)

Barn- och Utbildningsnämnden 2008-02-25 1 (20) Barn- och Utbildningsnämnden 2008-02-25 1 (20) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Personalföreträdare Tid och plats för justering Måndagen den 25 februari 2008 klockan 16.00

Läs mer

Kommunkontoret, 2 september 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 63-79 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, 2 september 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 63-79 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Sammanträdesdatum 26 augusti 2013 Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-13.40 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2012-11-21 1(13)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2012-11-21 1(13) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2012-11-21 1(13) Plats och tid Kommunhuset, kl 16.00-19.10 ande Övriga deltagande Kent Lagrell (M), ordförande Jim Adolfsson (M) Stig Ottosson (M) Anders Kjellgren (M) Claes

Läs mer

Socialnämnden 2013-11-14 85

Socialnämnden 2013-11-14 85 Socialnämnden 2013-11-14 85 Plats och tid Hjernet, 2013-11-14 kl. 13.00-16.15 Beslutande Tom Rymoen (M), ordförande Anna Pettersson (S), tj ers för Elisabeth Hoikkala (S) Kent Nilsson (S) Raimo Niskanen

Läs mer

Socialnämnden 2012-09-12

Socialnämnden 2012-09-12 215 Omprövning av beslut avseende köp av extern plats... 2 216 Delegationsbeslut... 3 217 Personlig assistans och ledsagning i entreprenadform... 4 218 Brukarråd inom äldreomsorgen... 6 219 Delgivningar...

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 11-23 Maria Hjärtmyr Varav sekretess 23. Ordförande... Markus Evensson. Justerande...

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 11-23 Maria Hjärtmyr Varav sekretess 23. Ordförande... Markus Evensson. Justerande... Plats och tid Ljusdalssalen 8:30-11:40 Beslutande: Övriga deltagande Utses att justera Markus Evensson (S) ordf Maria Andersson (S), Birgitta Ek (S) Per Gunnar Larsson (S), Mona Wandel (SRD) Annasara Svanteson

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 12.15. Ingalill Jonsson (m)

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 12.15. Ingalill Jonsson (m) 1(24) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 12.15 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande: Utses att justera: Kerstin Asplund,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2008-06-13 Anslags nedtagande: 2008-07-05

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2008-06-13 Anslags nedtagande: 2008-07-05 Socialnämnden 2008-06-10 1 (19) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, tisdagen 2008-06-10, kl. 10.00-12.05 Gruppsammanträde: 8.00-10.00 Beslutande: Ingegärd Brogren (c) Per Adolfsson (kd), ersättare Siw

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2011-05-23 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, klockan 14.15 15.50 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen eller offentlighets- och sekretesslagen. Beslutande

Läs mer

1(13) 2014-05-20. Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M)

1(13) 2014-05-20. Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M) 1(13) Plats och tid Sanatoriet i Hultafors, tisdagen den 20 maj 2014, kl. 16.00-19.00 Ajournering kl. 17.35-17.45 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Tid och plats för justering

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2015-09-23

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2015-09-23 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 16.10 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Håkan Spärlin (C) Inga Jonsson (C) Åsa Ottosson (M) Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) Renée Solstad (S) Jan Karlsson

Läs mer

Socialnämnden 2011-04-13

Socialnämnden 2011-04-13 Socialnämnden 2011-04-13 94 Delgivning av protokoll... 2 95 Delegationsbeslut... 3 96 Ansökan om ekonomiskt bistånd till boendeskuld... 4 97 Ansökan om ekonomiskt bistånd till tandvård... 5 98 Ansökan

Läs mer

Barn- och Utbildningsnämnden 2007-01-22 1 (20)

Barn- och Utbildningsnämnden 2007-01-22 1 (20) Barn- och Utbildningsnämnden 2007-01-22 1 (20) Plats och tid Tingshuset, måndagen den 22 januari 2007, kl. 16.00-20.45 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Leif Karlsson (c) ordförande Ingridh

Läs mer

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2009-11-26 1. Se bilagd upprops- och voteringslista

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2009-11-26 1. Se bilagd upprops- och voteringslista Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2009-11-26 1 Plats och tid Torsdag 26 november 2009 kl 17.00-20.00 Beslutande Se bilagd upprops- och voteringslista Övriga deltagande Utses att justera

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Vård- och omsorgsutskottet 2012-10-24 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Vård- och omsorgsutskottet 2012-10-24 1 (6) Vård- och omsorgsutskottet 2012-10-24 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00-12.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Eva Folkesdotter-Paradis (M), ordförande Monika

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (14) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Kommunhusets tingssal onsdagen den 18 april 2012, kl 08.30-17.00 Beslutande Jonas Erlandsson (S), ordförande Diana Bergeskans (S) Marita Björkvall

Läs mer

Servicenämnden 2014-12-10 1(11)

Servicenämnden 2014-12-10 1(11) Servicenämnden 2014-12-10 1(11) Plats och tid Beslutande Kilenegården kl. 13.00-15.00 med ajournering kl. 13.20-13.25 och kl. 13.30-13.35 Lennart Lämgren (FP), ordförande Bertil Jonasson (C) Hans-Inge

Läs mer

Socialnämnden 2015-01-21

Socialnämnden 2015-01-21 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) Plats och tid Kommunkansliet, 2015-01-21, 09:00-15:10 ande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Jan Larsson, S, 2 12, 15 Inger Karlsson, S Carolina Suikki, V

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden 2010-03-18 1 (15)

Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden 2010-03-18 1 (15) Socialnämnden 2010-03-18 1 (15) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2010-03-18, kl. 10.00-12.20 Gruppsammanträde: 8.00-10.00 Beslutande: Ingegärd Brogren (C) Bengt Nordin (M) Siw Nordin (M)

Läs mer

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00-18.05

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00-18.05 1(15) Plats och tid ande Ledamöter Tjg ersättare Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00-18.05 Peter Krööse (c), ordförande Anita Karmteg (fp) Annika Bjelvert (m) Eva Hammar (mp)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 46-60 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 18.05 ande Närvarande, ej tjänstgörande Ersättare Övriga deltagare Protokolljusterare Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros

Läs mer

Socialnämnden. (FP), Margareta Karlsson (M) och Maivor Norgren (M) Marita Pettersson (S), Barbro Olausson (FP), Birgit Ohlsson

Socialnämnden. (FP), Margareta Karlsson (M) och Maivor Norgren (M) Marita Pettersson (S), Barbro Olausson (FP), Birgit Ohlsson Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 2013-01-29, klockan 13:30 16:25 (ajounering 14:50-15:00) ande Görel Nilsson (S) ordförande, Susanna Karlsson (S), Monica

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Björkarna

Stora sammanträdesrummet, Björkarna SOCIALNÄMNDEN Tid och plats Tisdag 23 september 2014 kl. 10:00 12:30 Stora sammanträdesrummet, Björkarna Beslutande Övriga deltagare Åke Gustavsson (S), Ordförande Ann Louise Brodén (S) Ann Mari Uppvall

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2010-04-28 1 (16)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2010-04-28 1 (16) Barn- och utbildningsnämnden 2010-04-28 1 (16) Plats och tid: Kommunkontoret sammanträdesrum Ängen, kl. 09.30-14.15 Beslutande: Karin Skärby (c), ordförande Kerstin Almqvist (m) Torbjörn Mellgren (s) Ulrik

Läs mer

Gymnasienämnden 2004-06-15 1 (8)

Gymnasienämnden 2004-06-15 1 (8) Sammanträdesdatum 1 (8) Plats och tid Gymnasieförvaltningen, Idrottsgatan 7, kl 17.00 21.00 Beslutande Kjell Nilsson (s), ordförande Orvar Carlsson (kd), vice ordförande Gisela Holtersson (s) Anette Ruus

Läs mer

Socialnämnden 2008-12-09 1(12) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2008-10-21, kl. 08.15-12.10. Anders Nilsson

Socialnämnden 2008-12-09 1(12) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2008-10-21, kl. 08.15-12.10. Anders Nilsson Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2008-12-09 1(12) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2008-10-21, kl. 08.15-12.10 Beslutande Sune Frisk, ordförande Britt-Marie Wall Rolf Wennerlöf Anita

Läs mer

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 4 december kl 14.00-15.45 Beslutande Ledamöter Agneta Nilsson, KD, ordf Marita Arvidsson, C Margareta Nilsson, M Mikael Olsson, M Jessica Danielsson, Fp Susanne

Läs mer

Datum 2010-11-16. Socialnämnden

Datum 2010-11-16. Socialnämnden 1(14) Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum Ljungås, kl. 16.00-19.30 Beslutande Övriga närvarande Jörgen Edelgård (kd), ordförande Kenth Hulth (s), vice ordförande Margaretha Johansson (s) Lars-Erik

Läs mer

PROTOKOLL 2014-03-03

PROTOKOLL 2014-03-03 Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Måndag 3 mars 2014 kl. 17.00-20.05 i konferensrum Yngern Nykvarns kommunhus. Björn Håkansson (m), ordförande Jan Linderhielm (np)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2015-03-04 1 Innehållsförteckning Ärende 19 Godkännande av dagordning... 3 20 Redovisning av delegationsbeslut... 4 21 Information om hemteam... 5 22 Sammanställning av inkomna synpunkter 2014... 6 23

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Plats och tid Rådhuset, Askersund, den 24 augusti 2010 kl 13.00-15.40 Beslutande Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan Calais (S) Gun-Britt Bourelius (S) i

Läs mer

Torsdagen den 5 mars, kl i Dynamiken, Bollegården. Gun Bodén (pro) John Henriksson, omsorgschef Elisabeth Hulter, nämndsekreterare

Torsdagen den 5 mars, kl i Dynamiken, Bollegården. Gun Bodén (pro) John Henriksson, omsorgschef Elisabeth Hulter, nämndsekreterare Tid och plats Torsdagen den 5 mars, kl 17.00 19.20 i Dynamiken, Bollegården Ärenden 1-13 Ordförande Beslutande Pensionärsorg. Omsorgsnämnden Hannu Sutinen (fp) Lars Engstrand (spf) Gun Bodén (pro) Hannu

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2008-09-16 1 (14) Plats och tid Kommunhuset, Vårgårda, tisdagen den 16 september 2008, kl. 14.00-19.10 Beslutande Övriga närvarande Kenth Hulth (s), ordförande Margaretha Johansson (s) Sirpa

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2002-02-21 1 (15) Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00

Vård- och Omsorgsnämnden 2002-02-21 1 (15) Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00 Vård- och Omsorgsnämnden 2002-02-21 1 (15) Plats och tid Beslutande Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00 Heikki Perttula (s) Kerstin Eriksson (s) Ivan Abrahamsson (m) Klas-Gunnar Appel (s) Birgitta Luoto

Läs mer

Anna Espenkrona (M) 79 84 tjänstg. ers.

Anna Espenkrona (M) 79 84 tjänstg. ers. Sammanträdesprotokoll 1(18) 2011-05-24 Äldrenämnden Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-18.00 ande Susanne Lundgren (M) ordf. 71-78 Sune Håkansson (RP) ordf. 79-84 Bo Johansson (S)

Läs mer

Christina Yngvesson (s) tjänstgörande

Christina Yngvesson (s) tjänstgörande Sammanträdesprotokoll 1(16) 2009-12-16 Omsorgsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 09.30-11.35 ande Bo Johansson (s) Ulla Svensson (kd) Christoffer Stenström (m) Birgitta Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2008-12-09 1 (28) Plats och tid Kommunhuset, Vårgårda, tisdagen den 9 december 2008, kl. 14.00-18.25 Beslutande Jörgen Edelgård (kd), ordförande Kenth Hulth (s), vice ordförande Margaretha

Läs mer

Yttrande angående motion om barnfattigdom 4. Återkallande av serveringstillstånd 5. Förändring av antalet boendeplatser på Hällebo 6

Yttrande angående motion om barnfattigdom 4. Återkallande av serveringstillstånd 5. Förändring av antalet boendeplatser på Hällebo 6 Sammanträdesdatum Sida 1 INNEHÅLL SID Information om LVU 3 Yttrande angående motion om barnfattigdom 4 Återkallande av serveringstillstånd 5 Förändring av antalet boendeplatser på Hällebo 6 Socialnämndens

Läs mer

Hälso och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2010-12-21

Hälso och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2010-12-21 Plats och tid Björmekullasalen, 2010-12-21 kl. 18.00-20.05 Ajournering kl. 19.40-19.50 Beslutande Karlsson, Gunilla (S) ordförande Wilhelmsson, Anders (S) Åkerman, Lizette (S) Berglund, Tony (S) Sagna,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-03-06 13 (25) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, torsdagen den 6 mars 2013 kl. 16.00-19.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Stefan Westin (S) ordf Rutger Hallin (M) Henrik Brunnmyra

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 35 Godkännande av dagordning... 44 36 Redovisningar av placeringar inom Individ- och familjeomsorgen... 45 37 Fortsatta insatser för män som utövar våld i nära relationer... 46 38

Läs mer

Socialnämnden 2012-01-31 1. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg. Justerande/Maria Gustafsson

Socialnämnden 2012-01-31 1. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg. Justerande/Maria Gustafsson 2012-01-31 1 Plats och tid Kommunkontoret, Ödeshög, tisdagen den 31 januari 2012 kl 09:30-11:00 Beslutande Birgitta Widén Blomberg (KD), ordförande Ingela Melchersson (S), ersättare för Ove Bäck (C) Maria

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2014-04-02

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2014-04-02 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 16.20 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Inga Jonsson (C) Håkan Sjöborg (C) Britt-Marie Domeij (M) Rune Carlsson (KD) Renée Solstad (S) Britt-Marie Berg (S)

Läs mer

Socialnämnden 2010-04-07

Socialnämnden 2010-04-07 Socialnämnden 2010-04-07 93 Delgivning av protokoll...2 94 Delegationsbeslut...3 95 Riktlinjer för försörjningsstöd...4 96 Medgivande till utlandsresa...5 97 Folkhälsoplanerarens arbete...6 98 Förslag

Läs mer

FN s barnkonvention har beaktats

FN s barnkonvention har beaktats Plats och tid Torsö, klockan 14-15.45 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-03-02 1 Beslutande Lennart Daghed (fp) ordförande/vice ordförande Madeleine Biesert Salen (m) ledamot Anita Ahl (m) ledamot Rune Eriksson

Läs mer

Underskrifter Sekreterare. Ordförande. Justerare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Underskrifter Sekreterare. Ordförande. Justerare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1241111111112424 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stora Tjörnsalen, Komnunhuset kl 17.00-19.30 Beslutande och övriga närvarande se nästa sida Utses att justera Thomas Collberg (S) Justeringens plats

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Produktionsstyrelsen 2011-11-15 1

Sammanträdesprotokoll. Produktionsstyrelsen 2011-11-15 1 Produktionsstyrelsen 2011-11-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Industrivägen 20, lokal Pasch Tisdagen den 15 november 2011, klockan 19:00-20:35 Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordf. Kent Hjalmarsson

Läs mer

Omsorgsnämnden (18)

Omsorgsnämnden (18) Omsorgsnämnden 2009-09-24 1 (18) Plats och tid Tingshuset, måndagen den 24 september 2009, kl. 16.00-20.15 Ajournering kl.18.40-19.00, 19.15-19.20 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Korallen, Arken, kl 13:00-15:20

Plats och tid Sammanträdesrum Korallen, Arken, kl 13:00-15:20 Omsorgsnämnden 2008-05-12 1 (17) Plats och tid Sammanträdesrum Korallen, Arken, kl 13:00-15:20 Beslutande Christina Karlsson (s) Anna-Lena Holmström (c) Gunnar Holmberg (s) Sofia Olsson (c) Lillemor Edlund

Läs mer

Gymnasienämnden 2005-02-14 1 (8)

Gymnasienämnden 2005-02-14 1 (8) Sammanträdesdatum 1 (8) Plats och tid Gymnasieförvaltningen, Idrottsgatan 7, kl 13.30-17.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Kjell Nilsson (s), ordförande Orvar Carlsson (kd), vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2012-09-12 1-16 Plats och tid: Barn- och utbildningskansliets sammanträdesrum kl 13.30-18.20 ande: Övriga närvarande: Utses att justera: Stefan Widerberg (C) ordförande Carina

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen, Partille, den 24 november 2009...... Pia Karlsson... Uppsättande: 2009-11-25 Nedtagande: 2009-12-16...

Vård- och omsorgsförvaltningen, Partille, den 24 november 2009...... Pia Karlsson... Uppsättande: 2009-11-25 Nedtagande: 2009-12-16... 1 KS-rummet, Kommunhuset, Partille kl 18:00 20.20 Plats och tid 124-140 Pia Karlsson (FP) Margareta Lewander (M) Tom Ekwall (M) Anette Nord (KD) Leif Andersson (S) Susanne Carlsson (S) Margareta Björner

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-06-14 1 (14) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 09.00 12.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Beslutande Kommunhusets tingssal onsdagen den 19 september 2012, kl 08.30-15.30 Jonas Erlandsson (S), ordförande Diana Bergeskans (S) Marita Björkvall

Läs mer

... Bengt Odeholm.... Pia Karlsson.... Justerande. Uppsättande: 2010-10-21 Nedtagande: 2010-11-12.... Bengt Odeholm

... Bengt Odeholm.... Pia Karlsson.... Justerande. Uppsättande: 2010-10-21 Nedtagande: 2010-11-12.... Bengt Odeholm 1 /SammanträdePlats/, kommunhuset, kl 18:00 20.10 Plats och tid Tom Ekwall, Susanne Carlsson Vård- och omsorgsförvaltningen, Partille, den 20 oktober 2010... Bengt Odeholm Utses att justera Justeringens

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumla, kl 13.30-17.00 Beslutande Annica Eriksson (s) Mats Gullberg (s) Gunnel Kask (s) Stefan Svensson (s) Gulli Wallgren (s) Lisbet Björklund

Läs mer

Elisabeth Björnsdotter Rahm. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 109-125 Annette Bergman

Elisabeth Björnsdotter Rahm. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 109-125 Annette Bergman 1(24) Plats och tid Politikern, stadshuset kl 08.00-15.00 Beslutande Ledamöter Gunilla Johansson (S), ordförande Vivan Åkerlund (S) Mikael Ölmebäck (S) Håkan Eleblad (S) tjg ersättare för Anne-Lie Bygdén

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag. MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott 2014-08-15. Innehåll. 101 Antagande av städentreprenad...

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag. MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott 2014-08-15. Innehåll. 101 Antagande av städentreprenad... Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesdag 2014-08-15 Innehåll 101 Antagande av städentreprenad... 136 2014-08-15 135 Plats och tid Bjurbäcksrummet kl. 09.00-09.25 ande Thore Thorstensson, ordf.

Läs mer

Plats och tid Messingen, Industrivägen 20. Lokal: Pasch, vån. 3 Onsdagen den 21 september 2011, klockan 19:00-21:40

Plats och tid Messingen, Industrivägen 20. Lokal: Pasch, vån. 3 Onsdagen den 21 september 2011, klockan 19:00-21:40 Produktionsstyrelsen 2011-09-21 1 Plats och tid Messingen, Industrivägen 20. Lokal: Pasch, vån. 3 Onsdagen den 21 september 2011, klockan 19:00-21:40 Beslutande Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordf.

Läs mer

Anna Lövgren Berndt Franzén. Socialkontoret 2007-03-01 Paragrafer. Lena Nockert

Anna Lövgren Berndt Franzén. Socialkontoret 2007-03-01 Paragrafer. Lena Nockert 1 (19) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Boken kl 14.00 16.50 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Lövgren (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande

Läs mer

Annette Riesbeck (C), ordförande. Inge Östlund (C) Linda Viklund (C) Anders Åkerlund (C) Henrieta Vedberg (M) Susanne Säbb Danielsson (FP)

Annette Riesbeck (C), ordförande. Inge Östlund (C) Linda Viklund (C) Anders Åkerlund (C) Henrieta Vedberg (M) Susanne Säbb Danielsson (FP) 1(14) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 09.00-11.00 Beslutande Ledamöter Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Inge Östlund (C) Linda Viklund (C) Anders Åkerlund (C) Henrieta Vedberg

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Blad 2009-03-25 57

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Blad 2009-03-25 57 2009-03-25 57 Plats och tid Älvkullen, Höör, kl 19.00-19.55 Beslutande Enligt sammanträdeslista Övriga deltagare Jan Sohlmér, kommundirektör Karin Masthagen, kanslichef Christer Lidheimer, barn- och utbildningschef,

Läs mer

Ajournering mellan 36 och 37 kl. 14.40 14.55

Ajournering mellan 36 och 37 kl. 14.40 14.55 Omsorgsnämnden 2015-06-10 1(2) Plats och tid Omsorgsförvaltningen, Gärdesvägen 4, Alvesta 10 juni 2015 kl. 13.15 15.45 Ajournering mellan 36 och 37 kl. 14.40 14.55 Justerade paragrafer 33-45 Beslutande

Läs mer

Thomas Backelin (S), ersättare Aurea Karlsson (S), ersättare Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare

Thomas Backelin (S), ersättare Aurea Karlsson (S), ersättare Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare 1(19) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, måndagen den 29 juni 2015,kl 08.15-10.40. Hans Jildesten (S) Christina Skogström (S) Glenn Aspnes (S) Eva-Lotta Härdig Eriksson

Läs mer

2014-09-25 1(12) Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M)

2014-09-25 1(12) Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M) 1(12) Plats och tid Tingshuset torsdagen den 25 september 2014 kl. 16.00-19.45 Ajournering 17.40-17.55 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Bente Johansson (M) Bente Johansson (M) Eva Svantesson

Läs mer

Cecilia Gustafsson (S), ordförande Christer Törnell (KD) Göran Andreasson (S), vice ordförande Margareta Bäckström (C) Gunwald Karlsson (S)

Cecilia Gustafsson (S), ordförande Christer Törnell (KD) Göran Andreasson (S), vice ordförande Margareta Bäckström (C) Gunwald Karlsson (S) 1(9) Plats och tid Päronsalen, klockan 09:00 12:05 Beslutande Ersättare Cecilia Gustafsson (S), ordförande Christer Törnell (KD) Göran Andreasson (S), vice ordförande Margareta Bäckström (C) Gunwald Karlsson

Läs mer

Kommunkontoret, 24 februari 2014, kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 10-24 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, 24 februari 2014, kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 10-24 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Sammanträdesdatum Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 10.00-15.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun

Läs mer

1(12) 2014-06-26. Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M)

1(12) 2014-06-26. Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M) 1(12) Plats och tid Tingshuset torsdagen den 26 juni 2014, kl. 16.00-19.30 Ajournering 17.30-17.55 Ordförande Beslutande Bente Johansson (M) Bente Johansson (M) Nicolas Bremell (M) Asta Olsson (C) Enar

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2010-09-08 kl 14.00 17.00

Kommunhuset, Revelj 2010-09-08 kl 14.00 17.00 Sammanträdesprotokoll 1(19) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 14.00 17.00 ande Mattias Wärnsberg, s Lars Eriksson, kd Stig Andersson, s Sture Persson, m Eva Svedberg, s Gillis Gustafsson, m Sylve Rydén,

Läs mer

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Linda Viklund (C) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S)

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Linda Viklund (C) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S) 1(12) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 08.30 11.00 Beslutande Ledamöter Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Linda Viklund (C) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S) Övriga närvarande

Läs mer

Asylsökande personer som fyllt 18 år och som inte beviljas 3 uppehållstillstånd

Asylsökande personer som fyllt 18 år och som inte beviljas 3 uppehållstillstånd Sammanträdesdatum Sida 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID Asylsökande personer som fyllt 18 år och som inte beviljas 3 uppehållstillstånd Förslag angående nya riktlinjer och vägledning vid 4 bedömning av ekonomiskt

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 20 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 22 oktober 2014 kl 14.00 17.15 ande Lars Altgård, ordf (s) Gull-Britt Sandefors (c) Anita Davoust (m) Jim Lindberg (s) Emil Wetterling (s) Marianne

Läs mer

PROTOKOLL Sida 1 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum 2014-03-17

PROTOKOLL Sida 1 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum 2014-03-17 PROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Företagshuset, tekniska kontoret Våneviksrummet, kl. 08:00-15:00, ajournering kl. 09:15-09:45 Beslutande Yvonne Bergvall (S), ordförande Thommy Brännström (S) Eva Hardebrant

Läs mer

Uppvidinge SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ANSLAG/BEVIS. Socialnämnden. Socialkontoret, Lenhavda. Se närvarolista på sida 2. Se närvarolista på sida 2

Uppvidinge SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ANSLAG/BEVIS. Socialnämnden. Socialkontoret, Lenhavda. Se närvarolista på sida 2. Se närvarolista på sida 2 1 (23) Socialnämnden Plats och tid Beslutande Socialkontoret, Lenhavda Ledamöter Se närvarolista på sida 2 Ersättare Se närvarolista på sida 2 övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 Justerare Justeringens

Läs mer

Tryggve Reinmar (S) 51-61 Rita Edlund, nämndsekreterare. Kommunkontoret, Heby, 23 maj 2013, kl 13.00. Sekreterare Paragrafer 51-62 ANSLAG/BEVIS

Tryggve Reinmar (S) 51-61 Rita Edlund, nämndsekreterare. Kommunkontoret, Heby, 23 maj 2013, kl 13.00. Sekreterare Paragrafer 51-62 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-15.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie Jansson (S) 51-61

Läs mer

Socialförvaltningen, Simrishamn, 22 mars 2011 kl. 9.00 12.05, 13.15-14.40 (sammanträdet ajournerat mellan 10.05 10.10) Beslutande

Socialförvaltningen, Simrishamn, 22 mars 2011 kl. 9.00 12.05, 13.15-14.40 (sammanträdet ajournerat mellan 10.05 10.10) Beslutande 2011-03-22 1 (22) Plats och tid Socialförvaltningen, Simrishamn, 22 mars 2011 kl. 9.00 12.05, 13.15-14.40 (sammanträdet ajournerat mellan 10.05 10.10) Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga

Läs mer

Marianne Zackrisson (S)

Marianne Zackrisson (S) 1 (15) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 13.15 15.50 Beslutande Pehr Magnusson (M), ordförande Kristina Hovander (Mp) 13.15-15.45 Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordf. Rose-Marie

Läs mer

Kommunhuset, Västervik 5 mars 2015, kl. 08.30 12.30 ajournering kl 12.00-12.20

Kommunhuset, Västervik 5 mars 2015, kl. 08.30 12.30 ajournering kl 12.00-12.20 1 (16) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Västervik 5 mars 2015, kl. 08.30 12.30 ajournering kl 12.00-12.20 Peter Iselau (S).tjg.ersättare Susanne Hultman (S) tjg.ers. 18-19 Anna Melstedt Ottosson (S)

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Kommunala pensionärsrådet 2014-05-21 1(15) Melleruds kommunkontor,

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Kommunala pensionärsrådet 2014-05-21 1(15) Melleruds kommunkontor, Nr Kommunala pensionärsrådet 2014-05-21 1(15) Plats och Melleruds kommunkontor, sammanträdestid klockan 09:00 12:00 Beslutande Daniel Jensen (KD) Robert Svensson (C) Sven-Olof Skoogh (PRO-Skållerud) Ingrid

Läs mer