Protokoll från Socialutskottets sammanträde Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Beslutande... 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll från Socialutskottets sammanträde 2010-09-15. Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Beslutande... 2"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (23) Protokoll från Socialutskottets sammanträde Innehållsförteckning ande... 2 Äldreomsorgen i Mariannelund, medborgarförslag...3 Rapportering enligt SoL och LSS av ej verkställda beslut redovisning...5 Uppföljning per , samt utfall ekonomiskt bistånd...6 Uppföljning personalkostnader, Mogården...8 Åtgärdsförslag med anledning av budgetutfall Effekter av minskad bemanning utifrån kvalitetsgarantierna...10 Budget 2011, verksamhetsplan Socialstyrelsens tillsyn av öppenvård och CM, redovisning...12 Rutiner för dokumentation enl SoL...13 Politiskt program med åtgärder för personer med funktionsnedsättning, tillsättning av arbetsgrupp...14 Stimulansmedel 2009, redovisning...15 Stimulansmedel 2010, ansökan...16 Mätning Hälso- och sjukvård...17 KF Länken, redovisning...18 Handling och kallelser inför utskottsmöten...19 Ledsagarservice...20 Anmälningsärenden...21 Delegationsbeslut, bistånd...21 Rapporter...21 Strategidiskussion...21 Kurser och konferenser...22 Personärende, yttrande...23 Personärende, ansökan om fortsatt vård...23 Personärende, ansökan om särskilt boende...23 Personärende, ansökan om vård jml SoL...23

2 Sammanträdesdatum 2 (23) Sammanträde med Socialutskottet Plats och tid Förvaltningshuset, Eksjö, kl ande Tomas Erazim (M), ordförande Sten Eriksson (C), Kjell Axell (S) , , Anders Pansell (KD) Kent Björk (S) Göte Martinsson (S) tjg ersättare för Kjell Axell , 126 Övriga deltagande Utses att justera Björn Dahlberg, sekreterare Ulla Henriksson, socialchef Lena Edström-Erlandsson, ekonom Kerstin Carlsson, MAS, 118 Carola Walfridsson, enhetschef, , 114 Maud Edmundsson, enhetschef, 113, Kent Björk Justeringens plats Förvaltningshuset kl Paragrafer och tid Underskrifter Sekreterare.. Björn Dahlberg Ordförande. Tomas Erazim. Kent Björk ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Socialutskottet Sammanträdesdatum Datum för anslags Datum för anslags uppsättande nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Sociala sektorn.. Björn Dahlberg

3 Sammanträdesdatum 3 (23) Socu 107 Dnr Äldreomsorgen i Mariannelund, medborgarförslag Socialutskottets förslag till kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige beslutar att föreslå åt kommunstyrelsen att anordna en informationskväll med politiker och tjänstemän i Mariannelund under hösten 2010, att påtala för Eksjöbostäder att se över informationen gällande seniorboende, att uppdra åt förvaltningen att genomföra en större undersökning och utvärdering av behovet gällande olika typer av äldreboenden i Mariannelund, att i övrigt inte vidta några åtgärder med anledning av Jan-Olof Anderssons medborgarförslag, samt att därmed förklara medborgarförslaget besvarat. Medborgarförslag har inkommit från Jan-Olof Andersson, Mariannelund, där han föreslår att nytt äldreboende ska byggas bakom Bobinen. Han vill även att politikerna och representanter för socialtjänsten kommer till Mariannelund och diskuterar hur boendet för äldre i Mariannelund ska lösas. Jan-Olof Andersson framför i sin skrivelse att äldre personer har flyttats från Mariannelund till Eksjö för vård. Det är viktigt att klargöra att ingen brukare har tvingats flytta från något boende i Mariannelund till boende i Eksjö. I de fall där brukare har flyttat från Mariannelund till Eksjö har det varit egna önskemål att så få göra. För närvarande finns två olika boendeformer på Bobinen i Mariannelund vårdboende samt seniorboende. På vårdboendet finns det totalt 13 platser varav en är upplåten för växelvård. Just nu står två personer i kö för boende på Bobinens vårdboende, varav en bor på Solgården och en på Mogården. Dessa bägge brukare anser sig själva trivas med sitt nuvarande boende. På seniorboendet finns det totalt 50 lägenheter som för närvarande alla är uthyrda. Det totala antalet personer som står i kö gällande på en- och tvårumslägenheter uppgår till 36. Det bör dock påpekas att en del förekommer dubbelt, då vissa personer har valt att stå i kö för både en- och tvårumslägenheter.

4 Sammanträdesdatum 4 (23) Av Eksjöbostäders seniorenkät 2009, framgår att 28 % av dem som står i kö till seniorboende i Eksjö kommun är intresserade av en lägenhet inom ett år. Motsvarande siffra för Mariannelund uppgår till 30 %. Många sökande har också en felaktig bild av vad ett boende på seniorboende innebär. Vid flera kontakter har det varit tydligt att sökande tror att den hjälp de kan förvänta sig i många fall övergår verkligheten det faktum att seniorboende är en ordinär boendeform verkar inte ha framgått. Det framgår inte vilken typ av boendeform Jan-Olof Andersson anser ska byggas, vård- eller seniorboende. För att ta reda på om det finns ett eventuellt behov av någon typ av boende överhuvudtaget torde en större, och djupare, undersökning genomföras. Jan-Olof Andersson skriver även att det inte spelar någon roll om ett nytt boende uppförs och drivs i kommunal eller privat regi men att det i fall det blir det senare är tvunget att upprätta ett långtidskontrakt. Även denna aspekt är något som först skulle kräva en ordentlig utvärdering av åldersfördelning och brukarunderlag i Mariannelund. För att möjliggöra en dialog med kommuninvånarna i Mariannelund, bör ett informationsmöte anordnas där allmänheten bjuds in, i enlighet med Jan-Olof Anderssons förslag. sunderlag Tjänsteskrivelse Ks

5 Sammanträdesdatum 5 (23) Socu 108 Dnr Rapportering enligt SoL och LSS av ej verkställda beslut redovisning Socialutskottets förslag till kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna lämnad rapport. Kommunen har enligt SoL 17 kap 6 f, skyldighet att till Socialstyrelsen rapportera in gynnande beslut enligt 4 kap 1 SoL, som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Rapporteringen gäller även avbrott i verkställighet om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader. Kommunen har också, enligt LSS 28 f-g, skyldighet att till Länsstyrelsen rapportera gynnande beslut enligt 9 LSS som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Rapportering gäller även avbrott i verkställighet om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader. Rapporterna ska enligt lagparagrafen även redovisas till kommunfullmäktige en gång per kvartal. Sociala sektorn har till Länsstyrelsen rapporterat ej verkställda beslut enligt 16 kap 6 h SoL och enligt 28 f-g LSS under andra kvartalet Av rapporterna framgår att inga personer fått beslut som inte kunnat verkställas inom tre månader. sunderlag Rapportering enl 16 kap 6 h SoL för andra kvartalet 2010 Rapportering enl LSS 28 f-g för andra kvartalet 2010 Kf EnhetsC Bistånd

6 Sammanträdesdatum 6 (23) Socu 109 Dnr Uppföljning per , samt utfall ekonomiskt bistånd att notera informationen till protokollet. Sociala sektorn har upprättat budgetuppföljning per med helårsprognos. Efter augusti månad har sociala sektorn förbrukat 69,9 % av helårsbudgeten, verksamhetens riktpunkt är en förbrukning på 67,6 %. Helårsprognosen innebär att sektorns resultat i bokslut 2010 kommer ge ett underskott om 5,3 mnkr. Sektorn har en osäker fordran på Landstinget avseende en institutionsplacering inom äldreomsorgen. Det prognostiserade underskottet beror på ett antal faktorer med engångseffekt, bortsett från dessa håller sig sociala sektorn inom budgetram med avvikelse på ± 1 %, dvs tkr. Äldreomsorg boende: Prognosticerar ett underskott om 1,4 mnkr, som främst beror på omstrukturering av Bobinen. En avdelning med vårdboendeplatser har lagts ned och ersatts med seniorboendeplatser. Under året har fyra extra vårdplatser kvarstått på Bobinen på den avdelning som ska bli seniorboende. Därtill kommer övriga avvecklings- och omstruktureringskostnader. Intraprenaden Mogården beräknas göra överskott på grund av att boendet inte var fullbelagt första kvartalet Äldreomsorg hemtjänst: Verksamheten prognostiserar ett underskott 2,0 mnkr. I hemtjänst Öster ingår två ärenden med fler timmar än budgeterat. I övrigt pågår en översyn av verksamheten på grund av färre biståndsbedömda timmar men även inför införandet av LOV Stöd och service till funktionshindrade: Verksamheten prognostiserar inkl LSS-reserven ett underskott om 1,0 mnkr. Verksamheten har förlorat några brukare och därmed kommer budget inte uppnås avseende LASS-intäkter från Försäkringskassan. Neddragning av personalkostnader har inte kunnat genomföras i samma omfattning som LASS-intäkterna minskat. Nya ärenden är planerade senare i år.

7 Sammanträdesdatum 7 (23) Socialt stöd: Prognosticerar underskott om 1,1 mnkr, som främst beror på ökade kostnader för socialbidrag -1,5 mnkr, samt institutionsvård. Socialbidrag till flyktingar samt introduktionsersättning prognostiserar överskott på grund av lågt flyktingmottagande. Även verksamheten i Kärnhuset prognostiserar ett överskott. Gemensamma funktioner: Prognosticeras ett överskott om 0,2 mnkr, vilket beror på flera faktorer: 1,0 mnkr ska enligt beslut tas ur sektorns resultatfond för bidrag till Fontän-huset. 1,1 mnkr har betalats ut som avgångsvederlag till två personer. Prognosen för bostadsanpassningsbidrag pekar mot ett överskott om 0,8 mnkr. Övriga poster som beräknas redovisa överskott är bland annat färdtjänst och sektorsövergripande stöd och ledning. Utfallet av investeringsbudgeten är 68,1 % efter augusti månad. Prognosen är att hela anslaget för investeringar kommer att förbrukas. sunderlag Uppföljning per Tjänsteskrivelse Ekonom

8 Sammanträdesdatum 8 (23) Socu 110 Dnr Uppföljning personalkostnader, Mogården att notera informationen till protokollet. sunderlag Mogården

9 Sammanträdesdatum 9 (23) Socu 111 Dnr Åtgärdsförslag med anledning av budgetutfall 2010 att notera informationen till protokollet. Sociala sektorn har till dagens sammanträde fått i uppdrag att redovisa förslag till besparingar med anledning av prognostiserat budgetunderskott. Det prognostiserade budgetunderskottet beror delvis på faktorer med engångseffekt, bortsett från dessa håller sig sociala sektorn inom budgetram med avvikelse på ± 1 %, dvs tkr. Ett antal åtgärder presenteras, men de kan endast få effekt inför budgetåret I samband med internbudgetarbetet inför 2011 ska bland annat dessa åtgärder diskuteras. Neddragning av 1,0 tjänst socialsekretare (0,5 tjänst POM/0,5 tjänst Biståndsenheten) kommer att genomföras från och med oktober och kommer därmed att påverka utfallet sunderlag

10 Sammanträdesdatum 10 (23) Socu 112 Dnr Effekter av minskad bemanning utifrån kvalitetsgarantierna att notera informationen till protokollet. Som en effekt av minskad bemanning inom äldrevården har socialchef Ulla Henriksson sett över vilka eventuella konsekvenser åtgärden kan tänkas få. Kvalitetsgarantierna garanterar att de boende får en kontaktperson och en omvårdnadsansvarig sjuksköterska samt att en genomförandeplan upprättas och följs upp. Vidare finns garantier för måltider, aktiviteter och utevistelser. De sistnämnda garanteras en gång per vecka. Garantierna går fortfarande att uppnå, men bör följas på samma sätt som övriga konsekvenser utifrån minskad bemanning. sunderlag

11 Sammanträdesdatum 11 (23) Socu 113 Dnr Budget 2011, verksamhetsplan att notera informationen till protokollet, samt att uttala behov av ett förstärkt stöd till ledningsorganisationen Sociala sektorn har upprättat budgetunderlag för planperioden Underlaget utgörs av äskanden för nödvändiga behov och ambitionshöjningar. Förvaltningsförslag har upprättats och enligt detta ska sektorn erhålla äskanden för nödvändiga behov om 2,5 mnkr, medan ambitionshöjningar om 6,6 mnkr har strukits. Sektorn fick även i uppdrag att inför 2011 arbeta fram förslag till neddragningar om 7,1 mnkr. Enligt förvaltningsförslaget ska neddragningarna för sociala sektorn uppgå till 3,4 mnkr. Sektorns budgetunderlag och förvaltningsförslag diskuteras. Tidplan: behandlas färdigt budgetförslag i ledningsutskottet behandlas ärendet i Ks och förslag till beslut lämnas till Kf Budget beslutas i Kf Härefter sker internbudgetarbetet enligt beslutade driftbudgetramar. sunderlag Förvaltningens förslag Sektorsekonom

12 Sammanträdesdatum 12 (23) Socu 113 Dnr Socialstyrelsens tillsyn av öppenvård och CM, redovisning att notera informationen till protokollet. Socialutskottet uppdrog åt psykiatri- och missbruksenheten att till utskottet återrapportera de åtgärder som vidtagits med anledning av bristerna i den tillsyn som genomfördes av Socialstyrelsen tidigare i år. Enhetschef Maud Edmundsson redovisar de åtgärder som vidtagits. Åtgärderna avser genomförandeplaner, vårdplaner, arbetsmetoder och systematiskt kvalitetsarbete. En del av åtgärderna arbetar man med inom länet och där enheten deltar, varför översyn fortgår. EnhetsC psykiatri- o missbruk

13 Sammanträdesdatum 13 (23) Socu 114 Dnr Rutiner för dokumentation enl SoL att notera informationen till protokollet. Socialutskottet beslutade efter Länsstyrelsens tillsyn, att uppdra åt Sociala sektorn att utarbeta riktlinjer för handläggning av ärenden enligt SoL. Länsstyrelsen riktade kritik för brister i dokumentationen, vilket man ansåg kunde medföra en rättsförlust för den enskilde. Enhetschef Carola Walfridsson redovisar hur arbetet fortskrider med rutiner för dokumentation. Hittills har en arbetsgrupp påbörjat arbetet med en översyn av de olika processerna beträffande utredning. Resultatet ska bli ett flödesschema med förklarande texter. Samma arbete kommer att göras beträffande verkställighet. Rutinerna beräknas vara klara under våren EnhetsC Bistånd EnhetsC PoM

14 Sammanträdesdatum 14 (23) Socu 115 Dnr Politiskt program med åtgärder för personer med funktionsnedsättning, tillsättning av arbetsgrupp att tillsätta en arbetsgrupp för att utforma en handlingsplan till det politiska programmet, att föreslå kommunstyrelsen att gruppen leds av en utvald tjänsteman från Sociala sektorn, tre ledamöter från handikapprådet, en ledamot från pensionärsrådet, en tjänsteman från samhällsbyggnadssektorn samt en tjänsteman från barn- och ungdomssektorn. Det politiska programmet med åtgärder för personer med funktionsnedsättning antogs av kommunfullmäktige En handlingsplan med åtgärder ska nu utarbetas med hjälp av en arbetsgrupp. I arbetsgruppen ska ingå en tjänsteman från Sociala sektorn, tre ledamöter från handikapprådet, en ledamot från pensionärsrådet, en tjänsteman från samhällsbyggnadssektorn, samt en tjänsteman från barn- och ungdomssektorn. Sbs Bus Handikapprådet Pensionärsrådet SocC

15 Sammanträdesdatum 15 (23) Socu 116 Dnr Stimulansmedel 2009, redovisning att godkänna redovisningen, samt att i övrigt notera informationen till protokollet. sunderlag

16 Sammanträdesdatum 16 (23) Socu 117 Dnr Stimulansmedel 2010, ansökan att godkänna redovisningen, samt att i övrigt notera informationen till protokollet. sunderlag

17 Sammanträdesdatum 17 (23) Socu 118 Dnr Mätning Hälso- och sjukvård att notera informationen till protokollet. sunderlag Extra mätning maj 2010 MAS

18 Sammanträdesdatum 18 (23) Socu 120 Dnr KF Länken, redovisning att tacka för redovisningen och notera informationen till protokollet. KF Länken Eksjö berättar om sin verksamhet och sin föreningslokal. De redovisar även sin kvartalsrapport och lämnar kopior på årsberättelsen. En av årets nyheter är att föreningen har startat en kvinnogrupp med cirka åtta medlemmar. KF Länken

19 Sammanträdesdatum 19 (23) Socu 121 Handling och kallelser inför utskottsmöten att ärenden som ska tas upp för behandling på ett sammanträde, ska vara ledamöter och ersättare tillhanda senast fredagen innan ett utskottsmöte, att det i beslutsärenden ska finnas ett förslag till beslut, att det i ärenden som medför kostnader, ska redovisas hur sektorn tänker finansiera förslag till beslut, att förväntade konsekvenser av föreslaget beslut redovisas i ärendet, att utskottets ordförande genom sekreteraren står som avsändare för kallelsen till sammanträde, att utskottets ledamöter har möjlighet att få kallelse samt ärenden skickade till sig digitalt via e-post, personärenden undantagna, samt att förlägga utskottssammanträdena så att erforderlig tid för att ta fram kvalitativa underlag finns. Tomas Erazim påtalar att en del förtydliganden och ändringar i rutinerna kring utskick och beslutsunderlag inför utskottsmötena är att föredra. sunderlag Förslag till rutiner kring utskick och beslutsunderlag EnhetsC Sociala sektorn

20 Sammanträdesdatum 20 (23) Socu 122 Ledsagarservice att uppdra till sektorn att undersöka möjligheten att engagera frivilliga för ledsagningsuppdrag I samband med rapporten gällande handikapprådets protokoll lyfter Tomas Erazim frågan huruvida det är möjligt att engagera frivilliga när det gäller ledsagarservice. Ämnet har tagits upp på Handikapprådet, som kom fram till att de skulle vilja undersöka möjligheterna till en sådan lösning. sunderlag Handikapprådets protokoll

21 Sammanträdesdatum 21 (23) Socu 123 Anmälningsärenden Anmäles Kammarrättens dom i ärende rörande bistånd enl SoL Förvaltningsrättens dom i ärende rörande bistånd enl SoL Länsstyrelsen Om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande Samhällsbyggnadssektorns Plansamråd Detaljplan för del av Storegården Prästhagen Samverkansprotokoll Hemtjänst, Protokoll handikappsråd Protokoll pensionärsråd Socu 124 Delegationsbeslut, bistånd Anmäles delegationsbeslut fattade under tiden , med stöd av SoL, LSS, Färdtjänstlagen, samt Bostadsanpassningslagen. Socu 125 Rapporter Handikappråd Pensionärsråd FinSam Brukarråd Brukarråd vårdboende Lex-Sarahanmälan Förfrågningsunderlag LOV Socu 126 Strategidiskussion Polstjärnan

22 Sammanträdesdatum 22 (23) Socu 127 Kurser och konferenser SKL: Framtidens riskbruk, missbruks- och beroendevård : Intresserad ledamot bereds tillfälle delta. Krogar mot knark: Konferens i Norrköping : Intresserad ledamot bereds tillfälle delta. Äldreomsorgsdagarna Älvsjö : Intresserad ledamot bereds tillfälle delta. Landstinget: Seniordialogen : Intresserad ledamot bereds tillfälle delta.

23 Sammanträdesdatum 23 (23) Socu 128 Personärende, yttrande Socu 129 Personärende, ansökan om fortsatt vård Socu 130 Personärende, ansökan om särskilt boende Socu 131 Personärende, ansökan om vård jml SoL

Protokoll från Socialutskottets sammanträde 2010-11-10. Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Beslutande... 2

Protokoll från Socialutskottets sammanträde 2010-11-10. Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Beslutande... 2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (14) 2010-11-10 Protokoll från Socialutskottets sammanträde 2010-11-10 Innehållsförteckning ande... 2 Psykisk hälsa barn och unga...3 Konsumentvägledning

Läs mer

Protokoll från Socialutskottets sammanträde 2012-01-18. Innehållsförteckning. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (20) 2012-01-18

Protokoll från Socialutskottets sammanträde 2012-01-18. Innehållsförteckning. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (20) 2012-01-18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (20) 2012-01-18 Protokoll från Socialutskottets sammanträde 2012-01-18 Innehållsförteckning ande... 2 Rutiner för anmälan Lex Sarah...3 Rapportering enligt

Läs mer

Protokoll från Socialutskottets sammanträde 2011-09-14. Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Protokoll från Socialutskottets sammanträde 2011-09-14. Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (19) 2011-09-14 Protokoll från Socialutskottets sammanträde 2011-09-14 Innehållsförteckning Beslutande...2 Daglig verksamhet...3 Avgifter för ansökan och

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2013-05-07

PROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2013-05-07 1 (17) Paragrafer 59-75 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset kl 18.00-21.10 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Hans-Bertil Sinclair(m), ordförande Janeth Nilsson-Norén

Läs mer

Socialnämnden 2013-11-14 85

Socialnämnden 2013-11-14 85 Socialnämnden 2013-11-14 85 Plats och tid Hjernet, 2013-11-14 kl. 13.00-16.15 Beslutande Tom Rymoen (M), ordförande Anna Pettersson (S), tj ers för Elisabeth Hoikkala (S) Kent Nilsson (S) Raimo Niskanen

Läs mer

Protokoll från Socialutskottets sammanträde 2010-01-13

Protokoll från Socialutskottets sammanträde 2010-01-13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (21) 2010-01-13 Protokoll från Socialutskottets sammanträde 2010-01-13 Innehållsförteckning Beslutande...2 Lagen om valfrihetssystem LOV, utredning...3 Utvärdering

Läs mer

Karin Björkman, socialchef Anna-Lena Lilja, förvaltningssekreterare ANSLAG / BEVIS. Socialnämnden 2012-11-12. Socialkansliet

Karin Björkman, socialchef Anna-Lena Lilja, förvaltningssekreterare ANSLAG / BEVIS. Socialnämnden 2012-11-12. Socialkansliet Sammanträdesprotokoll 1 (18) Plats och tid Måndagen den 12 november 2012 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00-18.00 Beslutande Ingegerd Bennysson (S), ordförande Reidar Johansson (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Utskottet för omsorg 2015-12-01. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum Hälsön, 2015-12-01 08:30-11.50

Utskottet för omsorg 2015-12-01. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum Hälsön, 2015-12-01 08:30-11.50 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum Hälsön, 2015-12-01 08:30-11.50 Beslutande Bertil Olsson (S) Maria Sörkvist (C) Anders Tenghede (V) Mats Överfjord (M) Leif Appelgren (M) ersätter Ulf Sjölinder

Läs mer

Asylsökande personer som fyllt 18 år och som inte beviljas 3 uppehållstillstånd

Asylsökande personer som fyllt 18 år och som inte beviljas 3 uppehållstillstånd Sammanträdesdatum Sida 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID Asylsökande personer som fyllt 18 år och som inte beviljas 3 uppehållstillstånd Förslag angående nya riktlinjer och vägledning vid 4 bedömning av ekonomiskt

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Datum Tid kl 08.15--10.30 Plats Sammanträdesrummet Hesselgrenska Närvarande Se sidan 2 Helena Wikström (C) Justeringens plats och tid LSS-kontoret måndagen den 3 mars Justerade

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-02-24

Sammanträdesdatum 2015-02-24 2015-02-24 Sida 1 (8) Sammanträde med Pensionärsrådet Plats och tid Sociala sektorn, Förvaltningshuset, kl. 09.30-11.55 ande Kerstin Robertsson (M), ordförande Gerd Thiberg, Eksjö PRO Berit Ekedahl, Ingatorp

Läs mer

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2012-08-15

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2012-08-15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (17) 2012-08-15 Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2012-08-15 P g a personuppgiftslagen (PUL) kan vissa uppgifter i protokollet vara borttagna

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2015-05-26 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2015-05-26 1 Socialnämnden 2015-05-26 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 63 Ekonomisk rapport 2015 socialnämndens verksamheter 64 Tertialrapport jan-april 2015 socialnämndens verksamheter

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2007-05-24 1(12) Plats och tid Sessionssalen, Skillingehus Kl 14.00-16.00 Beslutande Jan Andersson, ordf. (c) Gunnel Elg (kd) Sören Ståhlgren (s) Britt Johansson, tjg. ers (m) Christer Holmgren

Läs mer

Socialnämnden 2005-05-17 1 (12)

Socialnämnden 2005-05-17 1 (12) Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2005-05-17 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2005-04-12, kl. 13.00-14.20 Beslutande Sune Frisk, ordförande Urban Granfelt Monica Löfgren-Larsson

Läs mer

Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2008-08-19, kl. 08.15-12.00

Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2008-08-19, kl. 08.15-12.00 Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2008-08-19 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2008-08-19, kl. 08.15-12.00 Beslutande Tjänstgörande ersättare Sune Frisk, ordförande Britt-Marie

Läs mer

Protokoll från Socialnämndens sammanträde 2016-03-16

Protokoll från Socialnämndens sammanträde 2016-03-16 2016-03-16 Sida 1 (21) Protokoll från Socialnämndens sammanträde 2016-03-16 P.g.a. personuppgiftslagen (PUL) kan vissa uppgifter i protokollet vara borttagna (kryssade) Innehållsförteckning ande... 2 Godkännande

Läs mer

Socialnämnden 2009-11-11

Socialnämnden 2009-11-11 Socialnämnden 2009-11-11 283 Delgivning av protokoll...2 284 Delegationsbeslut...3 285 Rapport avseende ej verkställda beslut...4 286 Socialnämndens sammanträdesdagar 2010...5 287 Återbesättning av tjänst

Läs mer

Bertil Börjeson (HEL), ordförande Kristina Wang (HEL) Lars-Erik Andersson (C) Birgitta Eklund (S) ersättare för Tommy Glader (S) Sofia Andersson (S)

Bertil Börjeson (HEL), ordförande Kristina Wang (HEL) Lars-Erik Andersson (C) Birgitta Eklund (S) ersättare för Tommy Glader (S) Sofia Andersson (S) 1(17) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 09.00 12.15 Beslutande Bertil Börjeson (HEL), ordförande Kristina Wang (HEL) Lars-Erik Andersson (C) Birgitta Eklund (S) ersättare

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.00 Beslutande Övriga närvarande Ida Bornlykke (S), ordförande Sejdi Karaliti (S) Marianne Åkerblad (M) Gunnel Andersson (M) Lars Erik Ottosson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag PROTOKOLL 2012-09-19 1(16) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 16.00 17.30 Beslutande Ledamöter Tina Teljstedt (KD), ordf Anders Åkerlind (M) Björn Liljedahl (M) Göran Malmestedt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Plats och tid Samlingssalen Bysjöstrand, kl. 13:30-17:45 Beslutande Mats Åstrand (S) ordförande Janet Kling (S) Peter Agelii (S) Yvonne Wendelius (S) Torbjörn Nyholm (S) tjänstgörande ersättare

Läs mer

Anna Espenkrona (M) 79 84 tjänstg. ers.

Anna Espenkrona (M) 79 84 tjänstg. ers. Sammanträdesprotokoll 1(18) 2011-05-24 Äldrenämnden Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-18.00 ande Susanne Lundgren (M) ordf. 71-78 Sune Håkansson (RP) ordf. 79-84 Bo Johansson (S)

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen, Partille, den 24 november 2009...... Pia Karlsson... Uppsättande: 2009-11-25 Nedtagande: 2009-12-16...

Vård- och omsorgsförvaltningen, Partille, den 24 november 2009...... Pia Karlsson... Uppsättande: 2009-11-25 Nedtagande: 2009-12-16... 1 KS-rummet, Kommunhuset, Partille kl 18:00 20.20 Plats och tid 124-140 Pia Karlsson (FP) Margareta Lewander (M) Tom Ekwall (M) Anette Nord (KD) Leif Andersson (S) Susanne Carlsson (S) Margareta Björner

Läs mer

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 16.43

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 16.43 Plats och tid Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 16.43 1 (11) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Lars Svensson

Läs mer

Omsorgsnämnden 2001-09-18

Omsorgsnämnden 2001-09-18 Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby, kl. 14.00 18.20 Beslutande S Bo Johansson, ordförande KD Göran Andersson S Karl-Erik Danielsson MP Birgitta Persson M Ingrid Burfelt C Aina Svensson 134-145

Läs mer

Beslutande Sören Carlsson (s) Gun Cederbaum Ann Svensson (s) 14-21 Inger Widman (s) 22-25 Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Katarina Jakobsson

Beslutande Sören Carlsson (s) Gun Cederbaum Ann Svensson (s) 14-21 Inger Widman (s) 22-25 Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Katarina Jakobsson Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 13.15 Beslutande Sören Carlsson (s) Gun Cederbaum (m) Ann Svensson (s) 14-21 Inger Widman (s) 22-25 Klas-Gunnar Appel (s) Bjarne Westerlund

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö Tisdag 11 februari 2014 kl. 10:00 11:35

Kommunkontoret i Bergsjö Tisdag 11 februari 2014 kl. 10:00 11:35 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö Tisdag 11 februari 2014 kl. 10:00 11:35 Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Greta Wedin Sveriges

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2012-11-26 148 (165) Plats och tid Vårnäs behandlingshem, Vingåker, måndagen den 26 november, klockan 16.00 18.40 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Anneli Bengtsson (S), ordf

Läs mer

Anna-Greta Johansson (S) Ingemar Tönnberg (S) Karl Persson (SD) Margot Karlsson (S) Stellan Andersson (C)

Anna-Greta Johansson (S) Ingemar Tönnberg (S) Karl Persson (SD) Margot Karlsson (S) Stellan Andersson (C) Sammanträdesdatum Sida 1/10 Plats och tid Sammanträdesrummet vån 2, stadshuset kl 13:00 14:00 Beslutande Övriga Anna-Greta Johansson (S) Ingemar Tönnberg (S) Karl Persson (SD) Margot Karlsson (S) Stellan

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden 2014-05-20 1 (18) Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 17.15

Social- och omvårdnadsnämnden 2014-05-20 1 (18) Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 17.15 Social- och omvårdnadsnämnden 2014-05-20 1 (18) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 17.15 Paragrafer 55-69 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Christer Johansson (S) ordförande

Läs mer

Socialnämnden 2013-09-12 67

Socialnämnden 2013-09-12 67 Socialnämnden 2013-09-12 67 Plats och tid Hjernet, 2013-09-12 kl. 14:00-16:25 Beslutande Tom Rymoen (M), ordförande Elisabeth Hoikkala (S) Kent Nilsson (S) Ulla Karlsson (S) Håkan Boman (S) Jan-Åke Wildhammar

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2012-11-21 1(13)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2012-11-21 1(13) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2012-11-21 1(13) Plats och tid Kommunhuset, kl 16.00-19.10 ande Övriga deltagande Kent Lagrell (M), ordförande Jim Adolfsson (M) Stig Ottosson (M) Anders Kjellgren (M) Claes

Läs mer

Gunilla Östlund (V) Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Dennis Byberg (M) Maj Stenson (FP) tj ers

Gunilla Östlund (V) Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Dennis Byberg (M) Maj Stenson (FP) tj ers 1( 12) Plats och tid, Socialkontoret, Hagfors, kl 09:00-10.15 ande Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Dennis Byberg (M) Maj Stenson (FP) tj ers

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-14

Sammanträdesdatum Sida 1-14 Sammanträdesdatum Sida 1-14 Socialnämnden 2013-03-13 Plats och tid Socialkontoret, Konferensrum Älven, Prostgatan 7, Mora, kl 08.30 10.00 ande Bernt Persson (S), ordförande Christina Bröms (C) Christiane

Läs mer

Förvaltningsbyggnaden, Lokal: Bäcken. Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande Eva Lundström, s. Anette Lundberg

Förvaltningsbyggnaden, Lokal: Bäcken. Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande Eva Lundström, s. Anette Lundberg PROTOKOLL 1(24) Tid: Kl 08:00-12:00 Plats: Förvaltningsbyggnaden, Lokal: Bäcken Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande Eva Lundström, s Anette Lundberg, s Harry Bäckström, s Lars-Åke Andersson, v Gun-Britt

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden 2010-03-18 1 (15)

Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden 2010-03-18 1 (15) Socialnämnden 2010-03-18 1 (15) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2010-03-18, kl. 10.00-12.20 Gruppsammanträde: 8.00-10.00 Beslutande: Ingegärd Brogren (C) Bengt Nordin (M) Siw Nordin (M)

Läs mer

Sida Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-08-17 1

Sida Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-08-17 1 Sammanträdesprotokoll 2015-08-17 1 Socialnämnden Plats och tid Sessionssalen Norbergsvägen 19 klockan 13.15-16.00 Beslutande Niclas Bergström (S) Ann-Louise Ruutikainen (S) Lars Piirhonen (S) Gunilla Sundberg

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 15:00 16:30. Jan-Olov Häggström (S) Ordf. Camilla Svensson (M)

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 15:00 16:30. Jan-Olov Häggström (S) Ordf. Camilla Svensson (M) Humanistisk nämnd 2011-11-15 1 (14) Plats och tid Beslutande ledamöter Beslutande ersättare Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 15:00 16:30 Jan-Olov Häggström (S) Ordf. Camilla Svensson (M)

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-09-18 ( ) Kommunhuset, kl 16.00-18.20

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-09-18 ( ) Kommunhuset, kl 16.00-18.20 SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2013-09-18 ( ) Kommunhuset, kl 16.00-18.20 Beslutande Kent Lagrell (M), ordförande Jim Adolfsson (M) Stig Ottosson (M) Jennie Wernäng (M) tjg ers Gun Simonsson (S) Maj-Britt

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30-14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30-14.00 1(20) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30-14.00 Beslutande: Ingalill Jonsson (m), ordförande Tage Björk (s) Ingrid Holmgren (c) Lena Norgren (fp), tj g ersättare Eva-Lena Wrethén

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden Socialnämnden Sammanträdesdag 2015-02-10 Innehåll 20 Verksamhet med personligt ombud... 28 21 Tillkommande/utgående ärenden och godkännande av föredragningslista... 29 22 Överföring av ram mellan programområden...

Läs mer

PROTOKOLL Omsorgsnämnden 2016-04-20

PROTOKOLL Omsorgsnämnden 2016-04-20 sid 1 av 22 Plats och tid: Rådhussalen, klockan 13:30 16:00 Beslutande: Leif Håkansson Ordförande (S) Iréne Ahlstrand-Mårlind Ledamot (M) Berith Gustavsson (jäv 64) Vice ordförande (S) Tommy Alm (tom 66)

Läs mer

Omsorgsnämndens protokoll 2013-05-27

Omsorgsnämndens protokoll 2013-05-27 Datum: Måndagen den 27 maj 2013 Tid: 15.30 19.00 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 30 maj Paragrafer: 52-61 Utses att justera: Tommy Nilzén (MP) Underskrifter: Sekreterare

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Datum Tid kl 08.15--11.15 Plats Sammanträdesrummet Hesselgrenska Närvarande Se sidan 2 Inga Käll (FHT) Justeringens plats och tid Kommunkontoret måndagen den 24 juni Justerade

Läs mer

Roger Eklund (S), ordförande Johan Jansson (S) för Irene Smedberg (S) Lena Jonsson (S) Hans Andersson (S) Marie Oskarsson (S) Madeleine Jansson (S)

Roger Eklund (S), ordförande Johan Jansson (S) för Irene Smedberg (S) Lena Jonsson (S) Hans Andersson (S) Marie Oskarsson (S) Madeleine Jansson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Tunadal, Virgatan 7, Köping, kl 14.00 16.45 ande Roger Eklund (S), ordförande Johan Jansson (S) för Irene Smedberg (S) Lena Jonsson (S) Hans Andersson (S) Marie

Läs mer

Plats och tid Messingen, Industrivägen 20. Lokal: Pasch, vån. 3 Onsdagen den 21 september 2011, klockan 19:00-21:40

Plats och tid Messingen, Industrivägen 20. Lokal: Pasch, vån. 3 Onsdagen den 21 september 2011, klockan 19:00-21:40 Produktionsstyrelsen 2011-09-21 1 Plats och tid Messingen, Industrivägen 20. Lokal: Pasch, vån. 3 Onsdagen den 21 september 2011, klockan 19:00-21:40 Beslutande Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordf.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(21) Äldreomsorgsnämnden 2015-09-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(21) Äldreomsorgsnämnden 2015-09-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(21) Tid Klockan 09.00-11.30 Ajournering Klockan 10.10-10.30 Plats Strömsalen, Kinnaström, Kinna Beslutande C Ulla-Maj Persson, ordförande C Erika Arnell, ersätter Jörgen Hagman

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund, den, kl. 08.30-11.10 Beslutande Övriga närvarande Lars-Ove Hägerroth (M), ordförande Gunnel Andersson (M) Gunvor Olsson (C) Ann Harrysson (SPI) Ida Bornlykke (S) Sejdi Karaliti

Läs mer

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2013-05-15

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2013-05-15 2013-05-15 Sida 1 (21) Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2013-05-15 P g a personuppgiftslagen (PUL) kan vissa uppgifter i protokollet vara borttagna (kryssade) Innehållsförteckning

Läs mer

Martin Alfborger (FP), tjänstgörande ersättare. Justeringstid Socialkontoret 2010-03-04 kl. 17.00 Paragrafer 11-20. Carina Svantesson, Sekreterare

Martin Alfborger (FP), tjänstgörande ersättare. Justeringstid Socialkontoret 2010-03-04 kl. 17.00 Paragrafer 11-20. Carina Svantesson, Sekreterare Sida 1 Sammanträdesdatum 2010-02-24 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.15 16.45 Beslutande Eva Aronsson (C), ordförande Pia Fahlgren (C) Lena Brolin (M) Stefan Algebäck (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

PROTOKOLL 2014-03-03

PROTOKOLL 2014-03-03 Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Måndag 3 mars 2014 kl. 17.00-20.05 i konferensrum Yngern Nykvarns kommunhus. Björn Håkansson (m), ordförande Jan Linderhielm (np)

Läs mer

Socialnämnden 2015-02-24 1(9) Tisdagen den 24 februari 2015, klockan 08.30 12.30, i Bolstadrummet. Karin Nodin (C) Marianne Larsson (M) Märta Collén

Socialnämnden 2015-02-24 1(9) Tisdagen den 24 februari 2015, klockan 08.30 12.30, i Bolstadrummet. Karin Nodin (C) Marianne Larsson (M) Märta Collén Socialnämnden 2015-02-24 1(9) Tid och plats Tisdagen den 24 februari 2015, klockan 08.30 12.30, i Bolstadrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Anita Augustsson (KIM) tjg för Daniel Jensen(KD)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1 (16) Plats och tid Sammanträdesrum Skutan Strömsvik tisdag, kl. 08.15 13.45 Beslutande Ulla Wallering Fall (S) Bertil Eklund (NB) Stig Svensson (KD) Marie Lindh Eriksson (C) Inga Ericsson (S) Närvarande

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30 15.20 Ajournering 14.35 14.45 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Karl-Erik Kruse (S), ordförande Agneta Lenander (V), tjg ersättare för Eva

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (22) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (22) Omsorgsnämnden Plats och sammanträdestid Beslutare Folkets Hus kl. 13:00 17.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (22) Leif Andersson (S), Christer Bech (S), tjänstgörande ersättare Anna-Lena Carlsson (C), ej 44 Elisabeth

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-11.25

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-11.25 Sammanträdesdatum s. 1 (15) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-11.25 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande Britt Hjertqvist (FP) vice ordförande Anders Widesjö (M)

Läs mer

Gun Christensson (GPKS) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) vice ordförande Lars-Erik Svensson (M) Ingmar Bernthsson (S) Jimmy Ekborg (C)

Gun Christensson (GPKS) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) vice ordförande Lars-Erik Svensson (M) Ingmar Bernthsson (S) Jimmy Ekborg (C) 1(14) Plats och tid sammanträdesrum 1, kommunhuset klockan 08.30-12.00 ande ledamöter Gun Christensson (GPKS) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) vice ordförande Lars-Erik Svensson (M) Ingmar Bernthsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2014-06-18 (58)78 Plats och tid Anhörigcentrum Vingåker, onsdagen den 18 juni, klockan 16.00-19.00 Beslutande Övriga deltagande Anneli Bengtsson (S), ordf Bo Sävhammar (KD) Sari Thorén (M)

Läs mer

Protokoll från Socialutskottets sammanträde

Protokoll från Socialutskottets sammanträde SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (18) 2010-02-10 Protokoll från Socialutskottets sammanträde 2010-02-10 Innehållsförteckning ande...2 Hilding Eurén Johanssons Minnesfond, omfördelning av

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. 2013-01-23 1 (16) Socialnämnden. Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdag den 23 januari, kl. 9.00-12.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. 2013-01-23 1 (16) Socialnämnden. Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdag den 23 januari, kl. 9.00-12. 2013-01-23 1 (16) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdag den 23 januari, kl. 9.00-12.15 Beslutande Ledamöter Jan-Åke Lindgren (S), ordförande Anna-Greta Söderlund (S) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Socialnämnden 2010-05-12

Socialnämnden 2010-05-12 Socialnämnden 2010-05-12 130 Delgivning av protokoll...2 131 Delegationsbeslut...3 132 Ansökan om familjehemsplacering jml 4 kap 1 SoL...4 133 Framställan om behandling jml 5 kap 9 SoL...5 134 Yttrande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 2012-05-23 Sida 1 (10) Sammanträde med Pensionärsrådet Plats och tid Sociala sektorn, Förvaltningshuset, kl 09.30 12.00 ande Annelie Hägg, Socialutskottet, ordförande Gunnel Lycksell, Mariannelund PRO

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2011-05-23 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, klockan 14.15 15.50 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen eller offentlighets- och sekretesslagen. Beslutande

Läs mer

Omsorgsnämnden 2009-05-28 1 (18)

Omsorgsnämnden 2009-05-28 1 (18) Omsorgsnämnden 2009-05-28 1 (18) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 28 maj 2009, kl. 16.00-18.20 Ajournering kl.17.10-17.30 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande

Läs mer

PROTOKOLL. Socialnämnden 2009-11-17. Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna, tisdagen den 17 november 2009 kl 18.30 20.

PROTOKOLL. Socialnämnden 2009-11-17. Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna, tisdagen den 17 november 2009 kl 18.30 20. Socialnämnden 2009-11-17 Plats och tid för sammanträdet ande Ersättare Utses att justera Justeringens plats och tid Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna, tisdagen den 17 november

Läs mer

Socialnämnden 2011-10-12

Socialnämnden 2011-10-12 Socialnämnden 2011-10-12 250 Delgivning av protokoll... 2 251 Delegationsbeslut... 3 252 Budgetuppföljning... 4 253 Sammanställning av uppsökande verksamhet under 2011, personer födda 1931... 5 254 Kommunens

Läs mer

Ajournering mellan 14 och 15 kl. 14.30 14.45

Ajournering mellan 14 och 15 kl. 14.30 14.45 Omsorgsnämnden 2015-01-21 1(2) Plats och tid Omsorgsförvaltningen, Gärdesvägen 4, Alvesta 25 februari 2015 kl. 13.15 16.10 Ajournering mellan 14 och 15 kl. 14.30 14.45 Justerade paragrafer 13-22 ande Mats

Läs mer

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c) Robert Lindgren (s) 60-67 Lars-Gunnar Andersson (s) Gabrielle Boström (kd)

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c) Robert Lindgren (s) 60-67 Lars-Gunnar Andersson (s) Gabrielle Boström (kd) Plats och tid Kommunkontoret 2015-05-11 kl 8.00 Beslutande Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c) Robert Lindgren (s) 60-67 Lars-Gunnar Andersson (s) Gabrielle Boström (kd) Övriga deltagare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (18) Vård- och omsorgsnämnden 2009-03-19

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (18) Vård- och omsorgsnämnden 2009-03-19 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (18) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 13.15-15.10 Beslutande Sören Carlsson (s) Gun Cederbaum (m) Ann Svensson (s) Klas-Gunnar Appel (s) Lars-Åke Lindman (s) Jan T. Staszewski

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-19 Plats och tid Stadshuset, Sjuntorpsrummet, kl 15.00 16.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Ann-Christin Holgersson (S) Sven-Åke Möll (S) Erik M Svensson (S) Maj

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Björkarna

Stora sammanträdesrummet, Björkarna SOCIALNÄMNDEN Tid och plats Tisdag 23 september 2014 kl. 10:00 12:30 Stora sammanträdesrummet, Björkarna Beslutande Övriga deltagare Åke Gustavsson (S), Ordförande Ann Louise Brodén (S) Ann Mari Uppvall

Läs mer

Protokoll. Tid: Torsdagen den 16 september 2010, kl 9.00 12.30. Plats: Ribbingsgatan 1-3, Jätten

Protokoll. Tid: Torsdagen den 16 september 2010, kl 9.00 12.30. Plats: Ribbingsgatan 1-3, Jätten Tid: Torsdagen den 16 september 2010, kl 9.00 12.30 Plats: Ribbingsgatan 1-3, Jätten Närvarande ledamöter Elisabeth Sundström (M) ordförande Birgitta Lindahl (FP) 1:e vice ordförande Torgny Larsson (S)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 26 januari 2009 kl. 08:30 16:00. Ulla Britt Hånell Sekreterare Per Nordgren (m) Ej tjänstg. ersättare.

Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 26 januari 2009 kl. 08:30 16:00. Ulla Britt Hånell Sekreterare Per Nordgren (m) Ej tjänstg. ersättare. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (19) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 26 januari 2009 kl. 08:30 16:00 Beslutande Boerje Bohlin (s) Ordförande Pernilla Kardell

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum 2015-10-12 1 (13) Sida Plats och tid Kommunkontoret, kl 08:55 11:35 Ledamöter Margareta Johansson (C) ordförande Jerry Sellin (Op) vice ordförande Gunnel Jonsson (S) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00-17.10

Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00-17.10 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00-17.10 Peter Krööse (C), Ordförande Inger Sundin (S) Lars-Erik Ståhl (S) Marianne Kjellström (S) Rosette

Läs mer

Jan Plantin (M) K ristina Pettersson (S) Å ke Malmqvist (MP), ersättare för Karl Arne Larsson (C) 17. Medborgarkontoret, Östervåla 28 januari 2014

Jan Plantin (M) K ristina Pettersson (S) Å ke Malmqvist (MP), ersättare för Karl Arne Larsson (C) 17. Medborgarkontoret, Östervåla 28 januari 2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30 12.00 Beslutande Karl Arne Larsson (C), ordförande, 2 16, 18 22 Inga Lill Hellgre n (S) Susanne Stambolidou T ellebo

Läs mer

Mats Hägglund, administrativ chef Eva Idfeldt, nämndsekreterare. Terje Andersson

Mats Hägglund, administrativ chef Eva Idfeldt, nämndsekreterare. Terje Andersson 2013-10-16 Sida 1-19 Socialnämnden Plats och tid Konferensrum Älven, Mora, onsdagen den 16 oktober 2013, kl 10.00-11.00 ande Bernt Persson (S) Christiane Djäken (M) Terje Andersson (C) Eva Johansson (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden 2015.01.21 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-16.36 ande Övriga deltagande Fredrik Pettersson (S) Mikael Hernborg (S) Jan Sahlström (S) Ulf Genitz (C) ordf Ulla

Läs mer

Högsby kommun Protokoll 1(10) Socialutskottet. Ingemar Svanström, (c), ordförande Ingemar Bergquist (kd) Nedzad Talovic (s)

Högsby kommun Protokoll 1(10) Socialutskottet. Ingemar Svanström, (c), ordförande Ingemar Bergquist (kd) Nedzad Talovic (s) Högsby kommun Protokoll 1(10) Socialutskottet Sammanträdesdatum 2007-04-18 Plats och tid Kommunhuset, kl 09.00-12.00 Beslutande Ingemar Svanström, (c), ordförande Ingemar Bergquist (kd) Nedzad Talovic

Läs mer

Ingemar Svanström, (c), ordförande Ingemar Bergquist, (kd) Nedzad Talovic (s) Stellan Lindeberg, socialchef Marianne Ek, områdeschef, 16-17

Ingemar Svanström, (c), ordförande Ingemar Bergquist, (kd) Nedzad Talovic (s) Stellan Lindeberg, socialchef Marianne Ek, områdeschef, 16-17 Högsby kommun Protokoll 1(9) Socialutskottet Sammanträdesdatum 2007-03-07 Plats och tid Kommunhuset, kl 10.30-12.00 Beslutande Ingemar Svanström, (c), ordförande Ingemar Bergquist, (kd) Nedzad Talovic

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(23)

Sammanträdesprotokoll 1(23) Sammanträdesprotokoll 1(23) Plats och tid Öjersbo konferens, 15.00 19:30 ande Gunnar Tiger (S) ordförande Annika Hedberg Roth (S) Åke Andersson (V) Nancy Ibarra (V), tjg ersättare Torsten Jansson (S),

Läs mer

Kommunkontoret, 24 februari 2014, kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 10-24 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, 24 februari 2014, kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 10-24 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Sammanträdesdatum Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 10.00-15.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.15 Beslutande Övriga närvarande Christer Yrjas (C), ordförande Anders Albäck (L), 1:e vice ordförande Daniel Persson (M) Sven Gunnarsson (MP)

Läs mer

Siver Karlsson (S) för Henry Johansson (KD) Monica Hansson (C) för Deisy Hellsén (C)

Siver Karlsson (S) för Henry Johansson (KD) Monica Hansson (C) för Deisy Hellsén (C) 2012-12-12 1 (18) Plats och tid Alfta Gästis, annexet, onsdag den 12 december, kl. 12.30 16.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Jan-Åke Lindgren (S), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Plats och tid Rådhuset, Askersund, den 24 augusti 2010 kl 13.00-15.40 Beslutande Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan Calais (S) Gun-Britt Bourelius (S) i

Läs mer

Ajournering för lunch 12.15 13.15

Ajournering för lunch 12.15 13.15 1 Plats och tid Sessionssalen, Nämndhuset 08.15 13.45 Ajournering för lunch 12.15 13.15 Beslutande Ledamöter Ann-Christine Myrgren (S), ordförande Hans Sefbom (M), 2:e vice ordförande Lars Zetterlund (S)

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31) Plats och tid Paragrafen, kommunhuset Storuman 2013-02-20, kl 09.00 15.30. Ajournering för partivisa överläggningar 11.30 12.00. Beslutande Monica Beije (M) Håkan Rombe

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (12) Plats och tid Stadshuset, AU-rummet kl. 10.00 Beslutande Övriga deltagare Stig Rönnbäck (S) Agneta Nilsson (S) Ingegärd Bergvall (S) Regis Cabral (S) Anna Lindgren (S) Gunnel Sandlund (V) Inger

Läs mer

Socialnämnden 2012-09-12

Socialnämnden 2012-09-12 215 Omprövning av beslut avseende köp av extern plats... 2 216 Delegationsbeslut... 3 217 Personlig assistans och ledsagning i entreprenadform... 4 218 Brukarråd inom äldreomsorgen... 6 219 Delgivningar...

Läs mer

Uppvidinge SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ANSLAG/BEVIS. Socialnämnden. Socialkontoret, Lenhavda. Se närvarolista på sida 2. Se närvarolista på sida 2

Uppvidinge SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ANSLAG/BEVIS. Socialnämnden. Socialkontoret, Lenhavda. Se närvarolista på sida 2. Se närvarolista på sida 2 1 (23) Socialnämnden Plats och tid Beslutande Socialkontoret, Lenhavda Ledamöter Se närvarolista på sida 2 Ersättare Se närvarolista på sida 2 övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 Justerare Justeringens

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2008-06-13 Anslags nedtagande: 2008-07-05

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2008-06-13 Anslags nedtagande: 2008-07-05 Socialnämnden 2008-06-10 1 (19) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, tisdagen 2008-06-10, kl. 10.00-12.05 Gruppsammanträde: 8.00-10.00 Beslutande: Ingegärd Brogren (c) Per Adolfsson (kd), ersättare Siw

Läs mer

Plats och tid Höörsalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30

Plats och tid Höörsalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 2008-11-20 196 Plats och tid Höörsalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 Beslutande Ann-Margret Björck (fp), tjg. ordförande Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ingrid Håkansson (m), ledamot Lars Nihlén (c), ledamot

Läs mer

Protokoll från Socialnämndens sammanträde

Protokoll från Socialnämndens sammanträde 2015-01-14 Sida 1 (19) Protokoll från Socialnämndens sammanträde 2015-01-14 På grund av personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna (kryssade) i protokollet. Innehållsförteckning ande...

Läs mer

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2014-06-11

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2014-06-11 2014-06-11 Sida 1 (22) Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2014-06-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) kan vissa uppgifter i protokollet vara borttagna (kryssade) Innehållsförteckning

Läs mer

2015-10-12 Datum då anslaget tas ned

2015-10-12 Datum då anslaget tas ned SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 11:45 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S), ordförande Carin Palm (S) för Kenneth Axelsson, (M) Peder Griph, (S) Marianne

Läs mer

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Eken kl 14.00 17.00 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c),

Läs mer

Ajournering mellan 19 och 20 kl. 14.45 15.00

Ajournering mellan 19 och 20 kl. 14.45 15.00 Omsorgsnämnden 2016-05-11 1(2) Plats och tid Omsorgsförvaltningen, Gärdesvägen 4, Alvesta 11 maj 2016 kl. 13.15 16.50 Ajournering mellan 19 och 20 kl. 14.45 15.00 Justerade paragrafer 15, 17-27 ande Mats

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden 2016-05-26 1 (20) Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset kl. 13.30-16.55 Beslutande T Bohman (S), ordf, K Olofsson (S), L Lööw (S), M Högberg (VF), S-G Fransson (C), C Bardh (M), J-E Josefsson

Läs mer

Individnämndens protokoll 2014-01-28

Individnämndens protokoll 2014-01-28 Datum: Tisdagen den 28 januari 2014 Tid: 17.00 18.40 Plats: Elffröken, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 4 februari Paragrafer: 1-8 Utses att justera: Paulina Svenungsson (C) Underskrifter:

Läs mer