Anna Espenkrona (M) tjänstg. ers.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anna Espenkrona (M) 79 84 tjänstg. ers."

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll 1(18) Äldrenämnden Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby ande Susanne Lundgren (M) ordf Sune Håkansson (RP) ordf Bo Johansson (S) Anders Lund (M) Birger S Svensson (C) Susanne Petersson (C) Susanne Östergaard (FP) Birgitta Andersson (S) Eva Blennow (S) Johnny Håkansson (S) Sylvia Edwinsson (MP) Anna Espenkrona (M) tjänstg. ers. Göran Göransson (C) tjänstg. ers. Laila Andersson (FP) tjänstg. ers. Tomas Lund (SD) tjänstg. ers. Övriga deltagare: Verksamhetschef Torill Skaar, MAS Karin Widecrantz 71-73, Lotsarna Karin Andersson och Maria Cucek 71, utvecklingssamordnare Jimmy Jonsson 74, ekonom Eva Robertsson 76, ersättarna Carina Lagerlund (C), Hjördis Thiel (RP), Ann-Margret Pfeifer (S), Kristina Rydén (S), Anna Espenkrona (M) och Göran Göransson samt nämndsekreterare Inga-Lill Gliveson, Utses att justera: Bo Johansson Justeringens plats och tid: Kommunledningsenheten /kl Sekreterare: Inga-Lill Gliveson Paragrafer: Ordförande: Susanne Lundgren Sune Håkansson Justerande: Bo Johansson Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ: Äldrenämnden Sammanträdesdatum: Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats för protokollet: Kansliavdelningen Underskrift: Inga-Lill Gliveson

2 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 2(18) Innehållsförteckning 71 Projektet De Äldres Bästa, LOTS Patientsäkerhetsberättelse för Begäran om remissyttrande gällande Medborgarförslag från Pär Eliasson om att kommunen kräver att äldre människor med psykoser tas om hand inom Landstingets sjukvård Utvärdering av nämndens mål mandatperioden Lagen om valfrihet, LOV Tertial Budget 2012 och Ledig bostadsrättslägenhet, Lindblomsvägen 8 A, Ronneby (Mjölnaren 2) Hemtjänst, trygg hemgång Äldreförvaltningens organisation, återremiss Kontaktpolitikerverksamhet för ledamöter i Äldrenämnden Aktuellt i verksamheten Skrivelser, cirkulär m.m Delegationsbeslut

3 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 3(18) 2011/ Projektet De Äldres Bästa, LOTS. sunderlag 1 Handling Information om projektet De Äldres Bästa, LOTS. Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, Karin Widecrantz och lotsarna Karin Andersson och Maria Cucek är närvarande och lämnar en information kring projektet De Äldres Bästa, ett samverkansprojekt mellan Landstinget Blekinge och länets kommuner. Referensgruppsorganisation En referensgrupp per kommun som leds av kommunens representanter som ingår i länets projektgrupp. Här följer en presentation av vilka personer som arbetar i eller kommer att arbeta med projektet. Deltagare Medarbetare för kommunens äldreomsorg och landstingets hemsjukvård Kommun Enhetschef, biståndshandläggare, undersköterska (hemtjänst), sjuksköterska, arbetsterapeut alt. Sjukgymnast (särskilt boende), anhörigkonsulent och representanter KPR, handikappomsorg. Landsting Avd.chef hemsjukvård, distriktsköterska, arbetsterapeut, och sjukgymnast samt repr. från vårdcentral, psykiatri, folktandvård. Övriga Äldrelots och representant från Blekingetrafiken. Syfte Ska informera, skapa delaktighet, förändra, förankra och inhämta synpunkter från olika yrkeskategorier, hantera/behandla/ta hand om det som äldrelotsar förmedlar för fortsatt utvecklingsarbete i organisationen. Målet förväntas vara uppnått inom tre år. Referensgruppens uppdrag: Informera om projektet och projektresultat till övriga berörda. Fånga upp synpunkter om projektet i sin egen organisation och förmedla dessa till referensgruppen. Medverka vid införandet av förändringar som projektet leder till. Inom referensgruppen finns en arbetsgrupp vars uppdrag är: Ge förslag på förändringar, förbättringar inom organisationen utifrån äldrelotsarnas avrapportering och uppdrag från styrgrupp och projektgrupp. Ge förslag på genomförande av olika aktiviteter som beslutats inom projektet. MAS Karin Widecrantz berättar om hur projektet är tänkt att fortskrida lokalt i Ronneby kommun.

4 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 4(18) Förslag till beslut Äldrenämnden föreslås ta informationen till protokollet. I debatten deltar Susanne Lundgren (M), Bo Johansson (S), Susanne Östergaard (FP), Sune Håkansson (RP), Laila Andersson (FP), Carina Lagerlund (C) och Anna Espenkrona (M). Ordföranden tackar för en bra information. Äldrenämnden noterar informationen till protokollet.

5 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 5(18) 2011/68 72 Patientsäkerhetsberättelse för sunderlag 1 Handling Patientsäkerhetsberättelse, , för Karin Widecrantz redovisar sammanställning gjord Enligt 3 kap patientsäkerhetslagen har vårdgivaren skyldighet att senast den 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Av patientsäkerhetsberättelsen ska det framgå: Hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående år. Vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten. Vilka resultat som har uppnåtts. Det finns inget krav på att patientsäkerhetsberättelsen ska lämnas till Socialstyrelsen eller annan myndighet. Däremot ska den hållas tillgänglig för den som önskar ta del av den. Socialstyrelsen kommer att meddela föreskrifter om vilka uppgifter som ska ingå i en patientsäkerhetsberättelse. Förslag till beslut Äldrenämnden föreslås godkänna patientsäkerhetsberättelsen för Denna ska finnas tillgänglig för den som önskar ta del av den. I debatten deltar Susanne Lundgren (M), Bo Johansson (S), Kristina Rydén (S), Hjördis Thiel (RP) och Anna Espenkrona (M). Äldrenämnden godkänner patientsäkerhetsberättelsen för Denna ska finnas tillgänglig på omsorgskontoret för den som önskar ta del av den. Verksamheten ska återkomma till Äldrenämnden i december med en presentation av de lokala riktlinjerna för patientsäkerheten.

6 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 6(18) 2011/80 73 Begäran om remissyttrande gällande Medborgarförslag från Pär Eliasson om att kommunen kräver att äldre människor med psykoser tas om hand inom Landstingets sjukvård. sunderlag 1 Handling Tjänsteskrivelse med utredning gjord av Karin Widecrantz. 2 Handling Begäran om remissyttrande. Kommunledningsenheten har begärt remissyttrande gällande Medborgarförslag från Pär Eliasson om att kommunen kräver att äldre människor med psykoser tas om hand inom Landstingets sjukvård. Genom Äldrereformen 1992 och psykiatrireformen 1995 bestämdes att kommunerna skulle ansvara för långtidssjuka personer bl.a. dementa. Utredning gjord av Karin Widecrantz i ärendet föredras. Förslag till beslut Äldrenämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget. I debatten deltar Susanne Lundgren (M), Sune Håkansson (RP), Anders Lund (M), Kristina Rydén (S), Susanne Östergaard (FP), Sylvia Edwinsson (MP), Bo Johansson (S) och Anna Espenkrona (M). Äldrenämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget. Exp: Kommunfullmäktige

7 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 7(18) 2011/ Utvärdering av nämndens mål mandatperioden sunderlag 1 Handling Redovisning av nämndens mål mandatperioden Nämnderna har haft i uppdrag att till de övergripande målen ge förslag på verksamhetens mål och riktlinjer. Med utgångspunkt från förslagen och gjorda prioriteringar har Kommunfullmäktige beslutat om mål, riktlinjer och direktiv som följer Ronnebys vision Dessa verksamhetsmål stödjer uppföljningen av en god ekonomisk hushållning. Nämnderna kan för sin styrning ha ytterligare mål och riktlinjer. Dessa återrapporteras endast till nämnden om inget annat föreligger. Enligt Omsorgsnämndens protokoll 44/2008 dnr. 55 ska en utvärdering av nämndens inriktningsoch verksamhetsmål för mandatperioden redovisas till nämnden senast i maj månad svis kan sägas att flertalet av nämndens mål är genomförda under mandatperioden. Förslag till beslut Äldrenämnden föreslås besluta att notera informationen till protokollet. I debatten deltar Susanne Lundgren (M), Bo Johansson (S), Kristina Rydén (S), Susanne Östergaard (FP), Carina Lagerlund (C) och Hjördis Thiel (RP). Yrkanden 2.e vice ordförande Bo Johansson (S) yrkar bifall till förslaget att notera informationen till protokollet och tillställa revisorerna utvärderingen och utredning samt 44/2008. Ordförande Susanne Lundgren (M) ställer sig bakom Bo Johanssons (S) yrkande. Äldrenämnden beslutar att notera informationen till protokollet och tillställa revisorerna utvärderingen och utredning samt 44/2008. Exp: Revisorerna

8 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 8(18) 2011/71 75 Lagen om valfrihet, LOV. sunderlag 1 Handling Skrivelse från Torill Skaar på uppdrag av KF. Äldrenämnden har av Kommunfullmäktige fått i uppdrag att utreda hur LOV ska kunna införas i äldreomsorgen. Redovisning ska ske till Kommunfullmäktige senast 1 oktober innevarande år. Målsättningen är att LOV ska införas 1 januari Regeringen beslutade om statsbidrag att söka för kommuner som inte tidigare har ansökt om bidrag för att förbereda och utveckla valfrihetssystem. Varje kommun kan erhålla max 1 miljon kronor. Socialstyrelsen har uppdraget att fördela bidraget och ska under våren publicera mer information om villkoren. Under förutsättning att Ronneby kommun får ta del av bidraget, kan förutsättningarna för LOV utredas. Då villkoren ännu inte har publicerats kommer detta att innebära en förskjutning av redovisning till fullmäktige och därmed också införandet av LOV. Förslag till beslut Äldrenämnden föreslås besluta att skicka informationen vidare till Kommunfullmäktige. I debatten deltar Susanne Lundgren (M) och Bo Johansson (S). Äldrenämnden beslutar att skicka informationen vidare till Kommunfullmäktige. Exp: Kommunfullmäktige

9 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 9(18) 2011/8 76 Tertial 1. sunderlag 1 Handling Tertial 1. Uppföljningsrapporten samt redovisning på aktivitets- och objektsnivå har varit utskickat till sammanträdet. Verksamhetschef Torill Skaar redovisar tertial 1 som visar ett underskott om tkr. I debatten deltar Susanne Lundgren (M), Susanne Östergaard (FP), Bo Johansson (S), Kristina Rydén (S), Sune Håkansson (RP) och Hjördis Thiel (RP). Yrkanden Ordförande Susanne Lundgren (M) ser det som angeläget att till Kommunstyrelsen särskilt poängtera att hemtjänsttimmarna ökat i samtliga områden. Svårighet finns i att anpassa resursen efter behov i samma takt som underlaget varierar mellan områdena. Samtliga grupper arbetar med ruttplanering. En enhetschef har i uppdrag att arbeta fram bättre rutiner för att i ännu större utsträckning anpassa resurs till behov. Under 2010 har en samlokalisering av hemtjänstgrupperna i centrala Ronneby gjorts för att underlätta samarbetet över gruppgränserna. 2.e vice ordförande Bo Johansson (S) yrkar att landsbygdens matdistribution ska hanteras på lika villkor, att tid anslås för utförande av matdistribution. Äldrenämnden överlämnar Tertial 1 med godkännande till Kommunstyrelsen. Äldrenämnden ger verksamhetschef Torill Skaar i uppdrag att tydliggöra arbetet med att effektivisera hemtjänsten för att på så sätt minska underskottet samt överlämna detsamma till Kommunstyrelsen. Äldrenämnden ställer sig bakom yrkande från Bo Johansson (S) om att landsbygdens matdistribution ska hanteras på lika villkor, att tid anslås för utförande av matdistribution samt uppdra åt verksamhetschefen att se över matdistributionen. Exp: Kommunstyrelsen

10 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 10(18) 2011/8 77 Budget 2012 och sunderlag 1 Handling Information Budget Verksamhetschef Torill Skaar ger information om hur arbetet med budget 2012 fortskrider. Häri ligger även uppdraget att skapa en budgetreserv på 2 % av tkr, vilket är lika med tkr. I debatten deltar Susanne Lundgren (M), Sune Håkansson (RP), Bo Johansson (S), Carina Lagerlund (C), Hjördis Thiel (RP), Sylvia Edwinsson (MP), Kristina Rydén (S), Birgitta Andersson (S), Tomas Lund (SD), Göran Göransson (C), Birger Svensson (C), Susanne Östergaard (FP), Ann-Margret Pfeifer (S) och Anders Lund (M). Ordförande Susanne Lundgren (M) uppmanar ledamöter och ersättare att diskutera med sina partigrupper om hur Äldrenämnden ska kunna spara 2 % av sin budget till en budgetreserv. Informationen noteras till protokollet.

11 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 11(18) 2011/ Ledig bostadsrättslägenhet, Lindblomsvägen 8 A, Ronneby (Mjölnaren 2). sunderlag 1 Handling Förslag om försäljning. Ovannämnda lägenhet på ett rum och kök, lägenhetsyta 44,5 kvm, i Espedalen, står tom sedan 1 april i år. De senaste c:a 25 åren har lägenheten bebotts av en pensionär. Lägenheten är nu i stort behov av renovering. Ett stambyte inkl. badrumsrenovering och el-uppgradering gjordes 2005 av fastighetsägaren Riksbyggen/BRF Ronnebyhus 6/. Kommunen, ursprungligen genom Socialnämnden, står som bostadsrättsinnehavare till lägenheten. Vid rundfrågning inom Äldre- och Socialnämndens verksamheter finns inte något intresse av att behålla denna lägenhet. Förslag till beslut Äldrenämnden föreslås besluta att lägenheten säljs. Äldrenämnden beslutar att lägenheten säljs och överlämna ärendet till Kommunstyrelsen. Exp: Kommunstyrelsen

12 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 12(18) 2011/ Hemtjänst, trygg hemgång. Verksamhetschef Torill Skaar påtalar att det behöver skapas bättre rutiner, när den enskilde skrivs ut från lasarettet, för att personen ska känna trygghet och välbefinnande. I debatten deltar Sune Håkansson (RP) och Bo Johansson (S). Äldrenämnden beslutar ge verksamhetschefen i uppdrag att utreda möjligheten för införande av trygg hemgång och redovisa detta för nämnden vid sammanträde i juni månad 2011.

13 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 13(18) 2011/72 80 Äldreförvaltningens organisation, återremiss. sunderlag 1 Handling Från SKTF, , synpunkter inför omorganisationen. 2 Handling Från HSL, , angående äldreförvaltningens organisationsförslag. 3 Handling Från Adademikerförbundet, SSR, angående förslag till omorganisation inom äldreomsorgen i Ronneby kommun. 4 Handling Utredning med anledning av återremiss från Kommunstyrelsen. 5 Handling Från Akademikerförbundet SSR inför förhandling av organisationsförändring inom äldreomsorgen i Ronneby kommun. 6 Handling Från KS återremiss. Verksamhetschef Torill Skaar har fått i uppdrag att vidare utreda Äldreförvaltningens organisation. Utredning i ärendet föreligger. Utredningen tar upp följande: - Äldreförvaltningens organisationsplan. - Handlingsplan. - Arbetsmiljökonsekvenser och riskbedömning. Förslag till beslut Äldrenämnden föreslås besluta - att godkänna förslaget gällande Äldreförvaltningens organisation för vidare beredning i Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige. - att godkänna handlingsplanen samt - att godkänna redovisningen av arbetsmiljökonsekvenser och riskbedömning. I debatten deltar Sune Håkansson (RP), Bo Johansson (S), Anna Espenkrona (M), Kristina Rydén (S) och Sylvia Edwinsson (MP).

14 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 14(18) Yrkanden Ordförande Sune Håkansson (RP) yrkar enligt förslaget. 2:e vice ordförande Bo Johansson (S) yrkar avslag och hänvisar till tidigare yrkande vid Äldrenämnden den 22 mars Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena och finner att nämnden beslutat bifalla ordförandens förslag. Äldrenämnden beslutar - att godkänna förslaget gällande Äldreförvaltningens organisation för vidare beredning i Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige. - att godkänna handlingsplanen samt - att godkänna redovisningen av arbetsmiljökonsekvenser och riskbedömning. Bo Johansson (S), Birgitta Andersson (S), Eva Blennow (S), Johnny Håkansson (S) och Sylvia Edwinsson (MP) reserverar sig mot beslutet. Exp: Kommunstyrelsen

15 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 15(18) 2011/ Kontaktpolitikerverksamhet för ledamöter i Äldrenämnden. sunderlag 1 Handling Indelning gjord Föreligger indelning av kontaktpolitikerverksamheten för ledamöter i Äldrenämnden. I debatten deltar Sune Håkansson (RP) och Bo Johansson (S) Äldrenämnden godkänner föreliggande indelning av kontaktpolitikerverksamheten för ledamöter i Äldrenämnden.

16 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 16(18) 2011/40 82 Aktuellt i verksamheten. Verksamhetschef Torill Skaar informerar enligt följande. Nämnden har under 58/2011 givit verksamhetschefen i uppdrag att undersöka år 2006 och år 2010 siffror vad gäller sammanställning av anmälningslikt enligt 14 kap. 2 socialtjänstlagen (SoL) respektive 24 a lag om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS), Lex Sarah, och återkomma till nämnden. Sammanställningen visar på fel siffror för äldreomsorgen, enär sammanställningen även visar handikappomsorgens siffror. Felet är justerat. Kvalitetsundersökning har gjorts i äldreomsorgen. Denna visar på en hög kvalité till extremt låga kostnader. Verksamhetschefen återkommer med sammanställning av resultatet. Nattpatrullen - genomförandeplaner finns hos alla som tidigare tillhört handikappomsorgen. Fixarservice utför idag enbart fönsterputsning, gratis. Tanken med fixarservice var förebyggande arbete för att hindra exempelvis fallolyckor. Informationen noteras till protokollet.

17 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 17(18) 2011/42 83 Skrivelser, cirkulär m.m. Föreligger följande skrivelser, cirkulär m.m. a) Från Förvaltningsrätten dom mål nr angående färdtjänst. Dnr (349). b) Från Förvaltningsrätten dom mål nr angående färdtjänst. Dnr (364). c) Från Kommunstyrelsen 111/2011 angående Matdokument för Ronneby kommun. Dnr (293) d) Från Kommunfullmäktige 107/2011 Rapportering till Länsstyrelsen gällande ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 och rapportering enligt 16 kap 6f socialtjänstlagen, 4:e kvartalet äldreomsorgen Dnr (111) e) Från Kommunfullmäktige 124/2011 Fråga om ansvarsfrihet för Ronneby kommuns nämnder och styrelser. f) Från Landstinget systemavtal med Prator i Blekinge. Dnr (351). g) Från Polismyndigheten 16 och anmälan om försvunnen förvirrad äldre person. Dnr (314 o 339). h) Från Socialstyrelsen meddelande om inspektion på det särskilda boendet Ågårdsbo i Ronneby kommun. Dnr (331). i) Protokoll från Pensionärsrådet. j) Svar på enkät om kommunernas diabetesvård och rehabilitering efter stroke. k) Från Socialstyrelsen information om stimulansbidrag för att förbereda och utveckla valfrihetssystem år Dnr (388). Redovisningen noteras till protokollet.

18 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 18(18) 2011/41 84 Delegationsbeslut. Biståndsbeslut inom äldreomsorgen under tiden 1 30 april Redovisning av föreliggande beslut noteras till protokollet.

Kristina Rydén (S) tjänstg. ersättare

Kristina Rydén (S) tjänstg. ersättare Sammanträdesprotokoll 1(16) 2013-03-13 Äldrenämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-17.15 ande Sune Håkansson (RP) ordförande Bo Johansson (S) 34-35 Anders Lund (M) Birger S Svensson

Läs mer

Christina Yngvesson (s) tjänstgörande

Christina Yngvesson (s) tjänstgörande Sammanträdesprotokoll 1(16) 2009-12-16 Omsorgsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 09.30-11.35 ande Bo Johansson (s) Ulla Svensson (kd) Christoffer Stenström (m) Birgitta Andersson

Läs mer

Laila Andersson (FP) tjänstgörande ersättare Kirsten Nordgren (S) tjänstgörande ersättare

Laila Andersson (FP) tjänstgörande ersättare Kirsten Nordgren (S) tjänstgörande ersättare Sammanträdesprotokoll 1(5) 2013-06-19 Äldrenämnden Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 13.00 16.30 Beslutande Susanne Lundgren (M) Sune Håkansson (RP) Bo Johansson (S) Anders Lund (M) Birger

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1 Plats och tid Kallingesalen, stadshuset, kl 08.30-12.00 Närvarande Birger Svensson Äldrenämnden, ordförande Sune Håkansson Äldrenämnden Bo Johansson Äldrenämnden Åke Olsson PRO Åke Nilsson PRO Ingrid

Läs mer

"[Förvaringsplats för protokollet]"

[Förvaringsplats för protokollet] 1(18) Sammanträdesdatum Plats och tid Hobysalen, kl. 13:30 16.30 ande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

2009-08-25. Övriga deltagare, delvis: Karin Widecrantz MAS, Britt-Marie Karlsson kvalitetsutvecklare och Susanne Jonasson enhetschef HO

2009-08-25. Övriga deltagare, delvis: Karin Widecrantz MAS, Britt-Marie Karlsson kvalitetsutvecklare och Susanne Jonasson enhetschef HO Sammanträdesprotokoll 1(21) 2009-08-25 Omsorgsnämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-15.00 ande Bo Johansson (s) Ulla Svensson (kd) Christoffer Stenström (m) Birgitta Andersson (s)

Läs mer

Omsorgsnämnden 2001-09-18

Omsorgsnämnden 2001-09-18 Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby, kl. 14.00 18.20 Beslutande S Bo Johansson, ordförande KD Göran Andersson S Karl-Erik Danielsson MP Birgitta Persson M Ingrid Burfelt C Aina Svensson 134-145

Läs mer

Johnny Håkansson (S) Lars-Uno Fast (S) tjänstg.ers. 139-151

Johnny Håkansson (S) Lars-Uno Fast (S) tjänstg.ers. 139-151 Sammanträdesprotokoll 1(23) 2009-10-20 Omsorgsnämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 9.30 15.45 ande Bo Johansson (S) Gretha Erlandsson (FP) Ulla Svensson (KD) Ola Svensson (RP) Christoffer

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(18) Sammanträdesprotokoll 2012-10-09.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(18) Sammanträdesprotokoll 2012-10-09. Sammanträdesprotokoll 1(18) 2012-10-09 Kommunfullmäktige Plats och tid: Ronnebysalen, Stadshuset, Ronneby 18.30-20:55 ande: Enligt sammanträdeslista, bilaga A Kungörelse om sammanträdet, bilaga B, har

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen

Kommunledningsförvaltningen Sammanträdesdatum 1(27) Plats och tid Hobysalen, stadshuset, Ronneby kl. 13.30 17.20 ande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare

Läs mer

1(14) Sammanträdesprotokoll 2012-11-20. Äldrenämnden. Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-17.40. Beslutande

1(14) Sammanträdesprotokoll 2012-11-20. Äldrenämnden. Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-17.40. Beslutande Sammanträdesprotokoll 1(14) 2012-11-20 Äldrenämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-17.40 ande Susanne Lundgren (m) Johnny Håkansson (s) Sune Håkansson (rp) Tomas Lund (sd) Bo Johansson

Läs mer

Omsorgsnämnden 2006-12-05

Omsorgsnämnden 2006-12-05 Plats och tid Hobysalen, stadshuset Ronneby, kl. 14.00 17.30 Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats/tid Bo Johansson (s) ordförande Birgitta Andersson (s) Karl-Erik Danielsson

Läs mer

Mats Olsson (mp) tjänstgörande ersättare

Mats Olsson (mp) tjänstgörande ersättare Sammanträdesprotokoll 1(28) 2010-09-21 Omsorgsnämnden Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 09.15-16.20 ande Bo Johansson (s) Ulla Svensson (kd) Christoffer Stenström (m) Birgitta Andersson

Läs mer

Protokoll 1(42) Sammanträdesdatum Socialnämnden 2009-05-20

Protokoll 1(42) Sammanträdesdatum Socialnämnden 2009-05-20 Protokoll 1(42) Plats och tid Polstjernan 9:00-12.35 Beslutande Övriga närvarande Per-Arne Frisk (S) Pirjo Jonsson (S) Ulf Jonsson (S) 133-151, 153 Elisabeth Tjärnlund (S) tjg ers 154-167 Paul Nordström

Läs mer

Socialnämnden 2014-03-11 1 (27) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-03-11 kl. 8:30-12:30

Socialnämnden 2014-03-11 1 (27) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-03-11 kl. 8:30-12:30 1 (27) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-03-11 kl. 8:30-12:30 Beslutande Britt-Marie Wall, ordförande Sune Frisk Christina Persson Christer Olsson Björn Stålhammar Tjänstgörande

Läs mer

2012-10-04. Ann-Margret Pfeifer (s) tjänstgörande ers.

2012-10-04. Ann-Margret Pfeifer (s) tjänstgörande ers. Sammanträdesprotokoll 1(7) 2012-10-04 Äldrenämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 15 00 16 35 ande Susanne Lundgren (m) Sune Håkansson (rp) Bo Johansson (s) 111 Birger S Svensson (c)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Årjäng den 28 juni 2010 kl 10.30 15.30 lunchuppehåll 12.30-13.30 Beslutande Rolf Emanuelsson, ordf FP Annika Holmstrand C Lotta

Läs mer

PROTOKOLL Omsorgsnämnden 2016-04-20

PROTOKOLL Omsorgsnämnden 2016-04-20 sid 1 av 22 Plats och tid: Rådhussalen, klockan 13:30 16:00 Beslutande: Leif Håkansson Ordförande (S) Iréne Ahlstrand-Mårlind Ledamot (M) Berith Gustavsson (jäv 64) Vice ordförande (S) Tommy Alm (tom 66)

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2002-09-10

Socialnämndens arbetsutskott 2002-09-10 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.00-17.00 Beslutande ordförande Närvarande ersättare Anders Johansson (s) Yvonne Skärheden (m) Ingrid Karlsson (s) Kristina Valtersson (c) Ally Karlsson

Läs mer

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare Sammanträdesprotokoll 1(16) 2012-09-19 Äldrenämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30 17.15 ande Susanne Lundgren (m) Bo Johansson (s) Anders Lund (m) Birger S Svensson (c) Susanne Petersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Plats och tid Rådhuset, Askersund, den 24 augusti 2010 kl 13.00-15.40 Beslutande Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan Calais (S) Gun-Britt Bourelius (S) i

Läs mer

Ingegerd Johansson 1(19) Sammanträdesprotokoll 2008-12-09. Omsorgsnämnden. Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-15.40.

Ingegerd Johansson 1(19) Sammanträdesprotokoll 2008-12-09. Omsorgsnämnden. Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-15.40. Sammanträdesprotokoll 1(19) 2008-12-09 Omsorgsnämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-15.40 ande Bo Johansson (s) Ulla Svensson (kd) Christoffer Stenström (m) Birgitta Andersson (s)

Läs mer

2011-10-25. Övriga deltagare: Jörn Wahlroth kommundirektör, Anna-Karin Sonesson samordnings- och utvecklingschef, Ann Hermansson sekreterare

2011-10-25. Övriga deltagare: Jörn Wahlroth kommundirektör, Anna-Karin Sonesson samordnings- och utvecklingschef, Ann Hermansson sekreterare Sammanträdesprotokoll 1(12) 2011-10-25 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-10.25 Beslutande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) JanAnders Palmqvist (s) Lena

Läs mer

Hälso och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2010-12-21

Hälso och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2010-12-21 Plats och tid Björmekullasalen, 2010-12-21 kl. 18.00-20.05 Ajournering kl. 19.40-19.50 Beslutande Karlsson, Gunilla (S) ordförande Wilhelmsson, Anders (S) Åkerman, Lizette (S) Berglund, Tony (S) Sagna,

Läs mer

Gun Christensson (GPKS) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) vice ordförande Lars-Erik Svensson (M) Ingmar Bernthsson (S) Jimmy Ekborg (C)

Gun Christensson (GPKS) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) vice ordförande Lars-Erik Svensson (M) Ingmar Bernthsson (S) Jimmy Ekborg (C) 1(14) Plats och tid sammanträdesrum 1, kommunhuset klockan 08.30-12.00 ande ledamöter Gun Christensson (GPKS) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) vice ordförande Lars-Erik Svensson (M) Ingmar Bernthsson

Läs mer

Claes Diurhuus-Gundersen (m), tjänstgörande ers.

Claes Diurhuus-Gundersen (m), tjänstgörande ers. Sammanträdesprotokoll 1(4) 2012-11-27 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 10.00 - Beslutande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) JanAnders Palmqvist (s) Thomas Håkansson

Läs mer

2012-05-15. Övriga deltagare, delvis: Nina Ilvell enhetschef, Jessica Bergqvist socialsekreterare, Anna Lindén ekonom

2012-05-15. Övriga deltagare, delvis: Nina Ilvell enhetschef, Jessica Bergqvist socialsekreterare, Anna Lindén ekonom Sammanträdesprotokoll 1(6) 2012-05-15 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 30-15 10 ande Kristina Valtersson (c) Birgitta Larsson (rp) Ingrid K Karlsson (s)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden 2015.01.21 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-16.36 ande Övriga deltagande Fredrik Pettersson (S) Mikael Hernborg (S) Jan Sahlström (S) Ulf Genitz (C) ordf Ulla

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Vård- och omsorgsnämnden 2010-05-19

ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Vård- och omsorgsnämnden 2010-05-19 ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Stadshuset, kl. 17.30 19.30 Beslutande Övriga närvarande Bernt Nilsson (S) Lesley Holmberg (FP) Elo Larsen (S) Lena Munther (S) Kerstin Ekoxe (S) Lars-Erik Björklund

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-0.5 Beslutande Ida Bornlykke (S), ordförande, 26, 27 p -5 och 7, 28-29 Sejdi Karaliti (S) Marianne Åkerblad (M) Marianne Åkerblad (M) Gunnel Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Vård- och omsorgsutskottet 2012-10-24 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Vård- och omsorgsutskottet 2012-10-24 1 (6) Vård- och omsorgsutskottet 2012-10-24 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00-12.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Eva Folkesdotter-Paradis (M), ordförande Monika

Läs mer

Tryggve Reinmar (S) 51-61 Rita Edlund, nämndsekreterare. Kommunkontoret, Heby, 23 maj 2013, kl 13.00. Sekreterare Paragrafer 51-62 ANSLAG/BEVIS

Tryggve Reinmar (S) 51-61 Rita Edlund, nämndsekreterare. Kommunkontoret, Heby, 23 maj 2013, kl 13.00. Sekreterare Paragrafer 51-62 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-15.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie Jansson (S) 51-61

Läs mer

Socialnämnden. (FP), Margareta Karlsson (M) och Maivor Norgren (M) Marita Pettersson (S), Barbro Olausson (FP), Birgit Ohlsson

Socialnämnden. (FP), Margareta Karlsson (M) och Maivor Norgren (M) Marita Pettersson (S), Barbro Olausson (FP), Birgit Ohlsson Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 2013-01-29, klockan 13:30 16:25 (ajounering 14:50-15:00) ande Görel Nilsson (S) ordförande, Susanna Karlsson (S), Monica

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (22) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (22) Omsorgsnämnden Plats och sammanträdestid Beslutare Folkets Hus kl. 13:00 17.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (22) Leif Andersson (S), Christer Bech (S), tjänstgörande ersättare Anna-Lena Carlsson (C), ej 44 Elisabeth

Läs mer

Ajournering mellan 36 och 37 kl. 14.40 14.55

Ajournering mellan 36 och 37 kl. 14.40 14.55 Omsorgsnämnden 2015-06-10 1(2) Plats och tid Omsorgsförvaltningen, Gärdesvägen 4, Alvesta 10 juni 2015 kl. 13.15 15.45 Ajournering mellan 36 och 37 kl. 14.40 14.55 Justerade paragrafer 33-45 Beslutande

Läs mer

Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 2 april 2012, klockan 13.00 16.50

Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 2 april 2012, klockan 13.00 16.50 2012-04-02 1(19) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 2 april 2012, klockan 13.00 16.50 Maria Danielsson

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen, Partille, den 24 november 2009...... Pia Karlsson... Uppsättande: 2009-11-25 Nedtagande: 2009-12-16...

Vård- och omsorgsförvaltningen, Partille, den 24 november 2009...... Pia Karlsson... Uppsättande: 2009-11-25 Nedtagande: 2009-12-16... 1 KS-rummet, Kommunhuset, Partille kl 18:00 20.20 Plats och tid 124-140 Pia Karlsson (FP) Margareta Lewander (M) Tom Ekwall (M) Anette Nord (KD) Leif Andersson (S) Susanne Carlsson (S) Margareta Björner

Läs mer

Omsorgsnämndens protokoll 2013-05-27

Omsorgsnämndens protokoll 2013-05-27 Datum: Måndagen den 27 maj 2013 Tid: 15.30 19.00 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 30 maj Paragrafer: 52-61 Utses att justera: Tommy Nilzén (MP) Underskrifter: Sekreterare

Läs mer

Johnny Håkansson (s) 1(17) Sammanträdesprotokoll 2010-06-15. Omsorgsnämnden. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 10.00-15.30.

Johnny Håkansson (s) 1(17) Sammanträdesprotokoll 2010-06-15. Omsorgsnämnden. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 10.00-15.30. Sammanträdesprotokoll 1(17) 2010-06-15 Omsorgsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 10.00-15.30 Beslutande Bo Johansson (s) Ulla Svensson (kd) Christoffer Stenström (m) Birgitta Andersson

Läs mer

Protokoll från Socialutskottets sammanträde 2010-09-15. Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Beslutande... 2

Protokoll från Socialutskottets sammanträde 2010-09-15. Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Beslutande... 2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (23) 2010-09-15 Protokoll från Socialutskottets sammanträde 2010-09-15 Innehållsförteckning ande... 2 Äldreomsorgen i Mariannelund, medborgarförslag...3 Rapportering

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Bäckaskogs slott, Kristianstad, klockan 13.00-15.45. ande Bo Silverbern, Ordförande (M) Elsa Christersson (Mp) Bo Larsson (Sd) Sylvia Olander (M) Marianne Eriksson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1 (16) Plats och tid Sammanträdesrum Skutan Strömsvik tisdag, kl. 08.15 13.45 Beslutande Ulla Wallering Fall (S) Bertil Eklund (NB) Stig Svensson (KD) Marie Lindh Eriksson (C) Inga Ericsson (S) Närvarande

Läs mer

Marianne Zackrisson (S)

Marianne Zackrisson (S) 1 (15) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 13.15 15.50 Beslutande Pehr Magnusson (M), ordförande Kristina Hovander (Mp) 13.15-15.45 Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordf. Rose-Marie

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Datum Tid kl 08.15--10.30 Plats Sammanträdesrummet Hesselgrenska Närvarande Se sidan 2 Helena Wikström (C) Justeringens plats och tid LSS-kontoret måndagen den 3 mars Justerade

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag PROTOKOLL 2012-09-19 1(16) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 16.00 17.30 Beslutande Ledamöter Tina Teljstedt (KD), ordf Anders Åkerlind (M) Björn Liljedahl (M) Göran Malmestedt

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1 Plats och tid Kallingesalen, stadshuset, kl 08.30-12.00 Ordinarie ledamöter Närvarande Bo Johansson Omsorgsnämnden Ulla Svensson Omsorgsnämnden Christoffer Stenström Omsorgsnämnden Ersättare Rickard

Läs mer

2010-05-06. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.00 15:10 Ajournering kl 14.40-14.55 för kaffe Beslutande Ledamöter.

2010-05-06. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.00 15:10 Ajournering kl 14.40-14.55 för kaffe Beslutande Ledamöter. Sammanträdesprotokoll 1(7) 2010-05-06 Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.00 15:10 Ajournering kl 14.40-14.55 för kaffe ande Ledamöter Ledamöter Christer Hallberg (s) Knut Svensson (c)

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2013-05-07

PROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2013-05-07 1 (17) Paragrafer 59-75 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset kl 18.00-21.10 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Hans-Bertil Sinclair(m), ordförande Janeth Nilsson-Norén

Läs mer

PROTOKOLL. Socialnämnden 2008-09-16. Plats och tid för sammanträdet

PROTOKOLL. Socialnämnden 2008-09-16. Plats och tid för sammanträdet Plats och tid för sammanträdet Beslutande Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 16 september 2008 kl 18.30 20.05 Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Huido Mesilane

Läs mer

Bolmen, Regionhuset, Nygatan 20, Växjö

Bolmen, Regionhuset, Nygatan 20, Växjö Patientnämnden Tid 2015-10-19 09:00-11:30 Plats ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Bolmen, Regionhuset, Nygatan 20, Växjö Bo Dalesjö (S) (ordförande) Rolf Sällryd

Läs mer

2015-10-12 Datum då anslaget tas ned

2015-10-12 Datum då anslaget tas ned SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 11:45 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S), ordförande Carin Palm (S) för Kenneth Axelsson, (M) Peder Griph, (S) Marianne

Läs mer

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c) Robert Lindgren (s) 60-67 Lars-Gunnar Andersson (s) Gabrielle Boström (kd)

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c) Robert Lindgren (s) 60-67 Lars-Gunnar Andersson (s) Gabrielle Boström (kd) Plats och tid Kommunkontoret 2015-05-11 kl 8.00 Beslutande Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c) Robert Lindgren (s) 60-67 Lars-Gunnar Andersson (s) Gabrielle Boström (kd) Övriga deltagare

Läs mer

Kommunkontoret, 2 september 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 63-79 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, 2 september 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 63-79 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Sammanträdesdatum 26 augusti 2013 Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-13.40 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie

Läs mer

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-08-27

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-08-27 Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-08-27 Ärendelista 78 Dnr 2008-000180 Valfrihetssystem inom äldre- och handikappomsorgen 79 Dnr 2015-000133 Friare val av hjälpmedel 80 Dnr 2015-000191 Förstudie LSS-boende

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2013-06-18 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2013-06-18 1 Socialnämnden 2013-06-18 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 99 Rutin för handläggning av bostadsanpassningärenden 100 Socialnämndens verksamheter, information och rapporter 101

Läs mer

Socialnämnden. Linda Söder Jonsson (S), Ronny Moström (S), Lena Norstedt (C), Rune Broström (SD)

Socialnämnden. Linda Söder Jonsson (S), Ronny Moström (S), Lena Norstedt (C), Rune Broström (SD) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 12 juni 2015, klockan 15:00-17:00 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Kristin Fernerud (S)( 58-62), Marita Pettersson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats och tid Spannmålsgatan 9, Kristianstad, Restaurang Kvarnen, konferenslokal Vete, klockan 13.00-17.55. ande Bo Silverbern (M), ordförande Bernt Lindén (FP) Tommy Carlsson

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 11-23 Maria Hjärtmyr Varav sekretess 23. Ordförande... Markus Evensson. Justerande...

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 11-23 Maria Hjärtmyr Varav sekretess 23. Ordförande... Markus Evensson. Justerande... Plats och tid Ljusdalssalen 8:30-11:40 Beslutande: Övriga deltagande Utses att justera Markus Evensson (S) ordf Maria Andersson (S), Birgitta Ek (S) Per Gunnar Larsson (S), Mona Wandel (SRD) Annasara Svanteson

Läs mer

2011-04-12. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 00 15 30

2011-04-12. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 00 15 30 Sammanträdesprotokoll 1(9) 2011-04-12 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 00 15 30 ande Kristina Valtersson (c) Birgitta Larsson (rp) Ingrid Karlsson, (s)

Läs mer

Utskottet för omsorg 2015-12-01. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum Hälsön, 2015-12-01 08:30-11.50

Utskottet för omsorg 2015-12-01. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum Hälsön, 2015-12-01 08:30-11.50 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum Hälsön, 2015-12-01 08:30-11.50 Beslutande Bertil Olsson (S) Maria Sörkvist (C) Anders Tenghede (V) Mats Överfjord (M) Leif Appelgren (M) ersätter Ulf Sjölinder

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Ronneby

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Ronneby 1(20) Sammanträdesdatum Plats och tid Beslutande Listerbysalen, kl.10:30-11:55 Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Malin

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 25 november 2015 14:00 16:15 ande Lars Altgård, ordf. (s) Kristina Brundin (s) Emil Wetterling (s) Jim Lindberg (s) Lena Henriksson (s) Gull-Britt Sandefors

Läs mer

Omsorgsnämnden 2003-05-20

Omsorgsnämnden 2003-05-20 Plats och tid Hobysalen, stadshuset, Ronneby, kl. 14.00 19.20 Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats/tid Bo Johansson (s) ordförande Karl-Erik Danielsson (s) Johnny Håkansson

Läs mer

Ajournering mellan 19 och 20 kl. 14.45 15.00

Ajournering mellan 19 och 20 kl. 14.45 15.00 Omsorgsnämnden 2016-05-11 1(2) Plats och tid Omsorgsförvaltningen, Gärdesvägen 4, Alvesta 11 maj 2016 kl. 13.15 16.50 Ajournering mellan 19 och 20 kl. 14.45 15.00 Justerade paragrafer 15, 17-27 ande Mats

Läs mer

Ann-Margret Pfeifer (s) tjänstgörande ersättare

Ann-Margret Pfeifer (s) tjänstgörande ersättare Sammanträdesprotokoll 1(16) 2012-02-21 Äldrenämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-18.00 ande Susanne Lundgren (m) Sune Håkansson (rp) Bo Johansson (s) Anders Lund (m) Birger S Svensson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 19 Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2016-02-25

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 19 Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2016-02-25 Plats och sammanträdestid Närvarande ledamöter Frånvarande ledamöter Närvarande ersättare Tjänstgörande ersättare Frånvarande ersättare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnd 2014.12.17 1 Plats och tid Sammanträdesrum Huangshan, kommunhuset kl 13.30-16.05 Beslutande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Anders Palm-Lundin (S) Mikael Hernborg (S)

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2012-11-21 1(13)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2012-11-21 1(13) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2012-11-21 1(13) Plats och tid Kommunhuset, kl 16.00-19.10 ande Övriga deltagande Kent Lagrell (M), ordförande Jim Adolfsson (M) Stig Ottosson (M) Anders Kjellgren (M) Claes

Läs mer

Ajournering mellan 10 och 11 kl. 10:00 10:20 Ajournering mellan 16 och 17 kl. 11:30 12:30 Ajournering under 18 kl. 14:30 14:50

Ajournering mellan 10 och 11 kl. 10:00 10:20 Ajournering mellan 16 och 17 kl. 11:30 12:30 Ajournering under 18 kl. 14:30 14:50 2015-01-16 1(22) Plats och tid Sammanträdesrummet K1, Parkgatan 4 Alvesta 2015-01-16 kl. 9:00 15:35 Ajournering mellan 10 och 11 kl. 10:00 10:20 Ajournering mellan 16 och 17 kl. 11:30 12:30 Ajournering

Läs mer

Grästorps kommun Sociala utskottet

Grästorps kommun Sociala utskottet Sidan 1 av 16 Plats och tid Röda rummet, Grästorp, kl 08.30 16.00 Beslutande Närvaro/Frånvaro N/F Niclas Andrén (M) N Tobias Svensson (S) N Monia Persson (M) ej 2 N Kent Hansson (M) N Eva Tengeland (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2012-11-26 148 (165) Plats och tid Vårnäs behandlingshem, Vingåker, måndagen den 26 november, klockan 16.00 18.40 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Anneli Bengtsson (S), ordf

Läs mer

Omsorgsnämnden 2006-11-07

Omsorgsnämnden 2006-11-07 Plats och tid Hobysalen, stadshuset Ronneby, kl. 09.00 11.50 Beslutande Bo Johansson (s) ordförande Birgitta Andersson (s) Karl-Erik Danielsson (s) Hans Kyhlbäck (v) Helene Svan (v) Roger Fredriksson (m)

Läs mer

Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden 2010-05-20 1(20)

Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden 2010-05-20 1(20) Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden 2010-05-20 1(20) Plats och tid Beslutande Naturbruksgymnasiet i Blekinge, Ronneby kommun kl.13.15 16.50 Jan-Eric Wildros, ordförande (S) Bengt-Christer Nilsson (S)

Läs mer

Lilian Stenqvist (s) Mikael Ericsson (s) Christina Wilhelmsson (s) Ulrika Mellkvist (c) Sven-Åke Lundh (m) Inger Clausson (hob) Mariam Karimbiak (v)

Lilian Stenqvist (s) Mikael Ericsson (s) Christina Wilhelmsson (s) Ulrika Mellkvist (c) Sven-Åke Lundh (m) Inger Clausson (hob) Mariam Karimbiak (v) Omsorgsnämnden 2008-01-30 1 Plats och tid Kommunhuset Plenisalen, 2008-01-30 kl. 13.00 16.25 Beslutande Lilian Stenqvist (s) Mikael Ericsson (s) Christina Wilhelmsson (s) Ulrika Mellkvist (c) Sven-Åke

Läs mer

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden 2014-03-24 20-26

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden 2014-03-24 20-26 Vård- och 20-26 2 Information och överläggningar 20. Anmälan av delegationsbeslut från februari 21. Kvalitetskrav för hemtjänst, särskilt boende och hemsjukvård 22. Införande av kvalitetsledningssystem

Läs mer

Teo Zickbauer. Kristina Valtersson

Teo Zickbauer. Kristina Valtersson Sammanträdesprotokoll 1(14) 2008-05-20 Socialnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-16.00 ande Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c) Juhani Kujansivu (s) Yvonne Skärheden (m)

Läs mer

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 4 december kl 14.00-15.45 Beslutande Ledamöter Agneta Nilsson, KD, ordf Marita Arvidsson, C Margareta Nilsson, M Mikael Olsson, M Jessica Danielsson, Fp Susanne

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden Socialnämnden Sammanträdesdag 2015-02-10 Innehåll 20 Verksamhet med personligt ombud... 28 21 Tillkommande/utgående ärenden och godkännande av föredragningslista... 29 22 Överföring av ram mellan programområden...

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden 2014-10-08 1 (22) Plats och tid Ks-salen, Stadshuset kl. 13.30--17.30 Beslutande C Bardh (M), ordf, M Hahn (S), E-K Hjalmarsson (S), K Olofsson (S), C-A Bengtsson (M), M Högberg (VF), J-E Josefsson (KD),

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 20 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 22 oktober 2014 kl 14.00 17.15 ande Lars Altgård, ordf (s) Gull-Britt Sandefors (c) Anita Davoust (m) Jim Lindberg (s) Emil Wetterling (s) Marianne

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2010-10-19 kl 13:15 15:20, ajournering kl 14:00 14:20

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2010-10-19 kl 13:15 15:20, ajournering kl 14:00 14:20 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2010-10-19 kl 13:15 15:20, ajournering kl 14:00 14:20 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Carin Olsson (C) Mikael von Krassow (S) Christian Juntunen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (24) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (24) Omsorgsnämnden Plats och sammanträdestid Beslutare Kommunfullmäktigesalen kl. 09:00 15.45 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (24) Leif Andersson (S), Roger Persson (S) Anna-Lena Carlsson (C), Elisabeth Johansson (C), tjänstgörande

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30-14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30-14.00 1(20) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30-14.00 Beslutande: Ingalill Jonsson (m), ordförande Tage Björk (s) Ingrid Holmgren (c) Lena Norgren (fp), tj g ersättare Eva-Lena Wrethén

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund, den, kl. 08.30-11.10 Beslutande Övriga närvarande Lars-Ove Hägerroth (M), ordförande Gunnel Andersson (M) Gunvor Olsson (C) Ann Harrysson (SPI) Ida Bornlykke (S) Sejdi Karaliti

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Datum Tid kl 08.15--12.00 Plats Kommunhuset, Stollen Närvarande Se sidan 2 Barbro Johansson (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset torsdagen den 3 februari Justerade paragrafer

Läs mer

2009-08-11. Övriga deltagare: Gudrun Johansson (kd) obs, ersättare, Eira Bring, verksamhetschef, Ann-Christin Berg, sekreterare

2009-08-11. Övriga deltagare: Gudrun Johansson (kd) obs, ersättare, Eira Bring, verksamhetschef, Ann-Christin Berg, sekreterare Sammanträdesprotokoll 1(11) 2009-08-11 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-15.00 ande Ingrid K Karlsson (s) Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c) Viktor

Läs mer

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (9) 2013-06-05

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (9) 2013-06-05 1 (9) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Västervik Ajournering 10.30-11.30 för gruppmöten 5 juni 2013 kl. 08.30 11.30 Peter Johansson (M) Birgitta Sjölander (M) tjg.ers Ronny Pettersson (S) tjg.ers

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-12-02 Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-12-02 Socialnämnden 1(19) Tid och plats 2014-12-02 - i Kommunhuset klockan 13.00. Beslutande Madeleine Roos, (M) - ordförande Björn Zorec, (FP) - förste vice ordförande Patric Carlsson, (S) - andre vice ordförande Lennart

Läs mer

Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden 1999-04-14 1. Knut Hahnsskolan, Sal A 2, kl 13.00 16.00

Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden 1999-04-14 1. Knut Hahnsskolan, Sal A 2, kl 13.00 16.00 Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden 1999-04-14 1 Plats och tid Knut Hahnsskolan, Sal A 2, kl 13.00 16.00 Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Jan-Eric Wildros, ordförande (S) Tommy Andersson

Läs mer

Socialförvaltningen, Simrishamn, 22 mars 2011 kl. 9.00 12.05, 13.15-14.40 (sammanträdet ajournerat mellan 10.05 10.10) Beslutande

Socialförvaltningen, Simrishamn, 22 mars 2011 kl. 9.00 12.05, 13.15-14.40 (sammanträdet ajournerat mellan 10.05 10.10) Beslutande 2011-03-22 1 (22) Plats och tid Socialförvaltningen, Simrishamn, 22 mars 2011 kl. 9.00 12.05, 13.15-14.40 (sammanträdet ajournerat mellan 10.05 10.10) Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga

Läs mer

Justeringens plats och tid: Stadshuset 2007-10-15 Kl 08.00 1(11) Sammanträdesprotokoll 2007-10-09. Fritids- och turistnämnden

Justeringens plats och tid: Stadshuset 2007-10-15 Kl 08.00 1(11) Sammanträdesprotokoll 2007-10-09. Fritids- och turistnämnden Sammanträdesprotokoll 1(11) 2007-10-09 Fritids- och turistnämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 18.00-20.45 ande Tommy Andersson (s) Christer Stenström (m) tjänstgörande ersättare Roger

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnd 2015.03.18 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 14.00-17.16 ande Övriga deltagande Justerare Ulf Genitz (C) ordförande Fredrik Pettersson (S) Mikael Hernborg (S) Jan Sahlström

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 1 av 13. Omsorgsnämnden

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 1 av 13. Omsorgsnämnden RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 1 av 13 Plats och tid Hobysalen, stadshuset, Ronneby kl. 08.30 15.15 Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Bo Johansson (s) Birgitta Andersson (s) Karl-Erik

Läs mer

Personalutskottet 2012-11-15

Personalutskottet 2012-11-15 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2012-11-15, kl 0900-1200 ande Jan Larsson, S Pirkko Heikkilä, V Laila Mäki, S Övriga deltagande Gösta Lindmark, administrativ

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 92. Eira Bring, verksamhetschef Birgitta Ratcovich, sektionschef 74,75 Kerstin Rehn-Ivsjö, sekreterare

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 92. Eira Bring, verksamhetschef Birgitta Ratcovich, sektionschef 74,75 Kerstin Rehn-Ivsjö, sekreterare 92 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 15.00 Beslutande ordförande Ingrid Karlsson (s) Åke Andersson (v) Yvonne Skärheden (m) Ewa Svensson (s) Juhani Kujansivu (s) Theo Zickbauer

Läs mer

Protokoll 1(40) Sammanträdesdatum Socialnämnden 2011-11-23

Protokoll 1(40) Sammanträdesdatum Socialnämnden 2011-11-23 Protokoll 1(40) Plats och tid Polstjernan 9:00 12.00 Beslutande Per-Arne Frisk (S) 268-275, 277-298 Pirjo Jonsson (S) Elisabeth Tjärnlund (S) Alf Söderlund (S) Ann-Margret Bäckström (S) Margareta Renlund

Läs mer

Plats och tid Höörsalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00

Plats och tid Höörsalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00 2008-12-18 217 Plats och tid Höörsalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00 Beslutande Övriga deltagare Utses justera Håkan Anderberg, (m) ordf. Henrik Kvennberg, (m) ledamot Ingrid Håkansson, (m) ledamot Lars

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 1 av 9 TEKNISKA NÄMNDEN 2007-02-14

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 1 av 9 TEKNISKA NÄMNDEN 2007-02-14 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 1 av 9 Plats och tid Hoby-salen Stadshuset kl 13 30 13 50. Beslutande Bengt-Christer Nilsson S Ordförande Tommy Arvidsson S Christer Svantesson S Lindis Olsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1 Plats och tid Biblioteket kl 13.30 16.00 Närvarande Birger Svensson Äldrenämnden, ordförande Sune Håkansson Äldrenämnden Bo Johansson Äldrenämnden Jan-Eric Wildros Kommunstyrelsen Laila Andersson SPF

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen

Kommunledningsförvaltningen 1(17) Sammanträdesdatum Plats och tid ande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Bo Johansson Justeringens plats och tid

Läs mer