TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden"

Transkript

1 : Plats och tid Svea Hund, den, kl Beslutande Övriga närvarande Lars-Ove Hägerroth (M), ordförande Gunnel Andersson (M) Gunvor Olsson (C) Ann Harrysson (SPI) Ida Bornlykke (S) Sejdi Karaliti (S) ersättare för Figge Bergquist (V) Tommy Falk (SD) Se nästa sida Utses att justera Ann Harrysson (SPI) Justerade paragrafer Justeringens plats Kommunhuset den 3 juli 2015 och tid Underskrifter Sekreterare Kerstin Andersson Ordförande Justerare Lars-Ove Hägerroth (M) Ann Harrysson (SPI) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Datum då anslaget sätts upp 3 juli 2015 Datum då anslaget tas ned 30 juli 2015 Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet Underskrift Kerstin Andersson 1

2 : Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Carola Lindgren (M) Eva Gustavsson (C) Kerstin Andersson, nämndsekreterare Christel Nilsson, avdelningschef Annica Dyverdahl, verksamhetscontroller Jonny Larsson, MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska), del av 53 2

3 : Ärenden vid dagens sammanträde med Vård och omsorgsnämnden 52 Ändringar i föredragningslistan 53 Dialoger 54 Val av vård och omsorgsnämndens arbetsutskott 55 Underteckningsrätt mandatperioden Beslut i brådskande ärenden 57 Äldreomsorgsplan Medborgarinitiativ Rusta upp Välagården för att bedriva äldreboende 59 Handlingsplan för vård och omsorg Redovisning av delegeringsbeslut 61 Redovisning av anmälningsärenden 62 Sammanträdestider Remiss gällande förslag till nytt hälso- och sjukvårdsavtal 3

4 VON 52 Dnr VON Ändringar i föredragningslistan s beslut Nämnden beslutar enligt framlagt förslag. Ordförande Lars-Ove Hägerroth (M) föreslår följande ändringar görs i föredragningslistan: Dialogärendet Hembesöksbilen läggs till. Beslutsärendet Sammanträdestider 2015 läggs till. Beslutsärendet Remiss gällande förslag till nytt hälso- och sjukvårdsavtal läggs till. 4

5 VON 53 Dnr VON 2015/2 Dialoger s beslut genomför idag dialoger enligt följande: 1. Information från vård och omsorg Avdelningschef Christel Nilsson informerar verksamheten. Det är låg beläggning på korttiden just nu. Det var fullt för några veckor sedan. Det är stora variationer och då blir det svårt att planera för personalen. Egenregin är under kontroll och alla vikarier är tillsatta och har delegation. 2. Ekonomisk uppföljning jan-maj Verksamhetscontroller Annica Dyverdahl informerar om verksamhetens ekonomi. Prognosen visar på ett underskott på 3,8 miljoner för omsorgspengen. Till stor del beror underskottet på ökade volymer. För övriga verksamheter visar prognosen ett underskott på kronor främst på lönekostnader. 3. Personalstatistik Verksamhetscontroller Annica Dyverdahl informerar bland annat om personalens sjukfrånvaro. Enhetscheferna på Norrevång och Brinkehems serviceboende får i uppdrag att förklara de höga sjukfrånvarotalen i sina verksamheter. 4. Synpunkter på socialtjänsten maj Avdelningschef Christel Nilsson informerar om synpunkter som kommit in under maj månad. Det är klagomål på maten. 5. Rapporter/anmälningar enligt Lex Sarah Avdelningschef Christel Nilsson informerar att inga rapporter/anmälningar kommit in under maj månad. 5

6 VON forts 6. Frösunda assistans lägesrapport Avdelningschef Christel Nilsson informerar om att hon har träffat den nya chefen. Semesterplaneringen är inte riktigt klar ännu. 7. Upphandling gällande drift av särskilda boendet Valkyrian och tillhörande hemtjänstområde Söder Avdelningschef Christel Nilsson informerar om att tjänstemannagruppen är klar med upphandlingsunderlaget och har mailat ut det till referensgruppen. Gruppen har haft genomgång. Upphandlingen är nu ute. 8. Hembesöksbilen Jonny Larsson, MAS, informerade om Regios Skånes pilotprojekt Hembesöksbilen. Hembesöksbilen besöker patienter som bor i Simrishamns, Sjöbo, Skurups, Tomelilla och Ystads kommun, som har svårt att själv ta sig till sin hälsovalsenhet för nybesök eller återbesök. Beslutet skickas till: Enhetscheferna på Norrevång och Brinkehems serviceboende Verksamhetscontroller Annica Dyverdahl 6

7 VON 54 Dnr VON 2015/7 Val av vård och omsorgsnämndens arbetsutskott s beslut beslutar att välja Gunnel Andersson (M) som ledamot och ordförande i vård och omsorgsnämndens arbetsutskott mandatperioden 30 juni december Ordförande Lars-Ove Hägerroth (M) har den 15 juni 2015 lämnat in en avsägelse gällande sina politiska uppdrag i Tomelilla kommun på grund av flyttning från kommunen från och med den 30 juni Beslutsunderlag Avsägelse från Lars-Ove Hägerroth (M) ankomststämplad den 15 juni Beslut kommunfullmäktige 86/2015. Tidigare behandling Kommunfullmäktige behandlade ärendet den 22 juni 2015, 86 och beslutade entlediga Lars-Ove Hägerroth (M) från följande uppdrag från och med den 30 juni 2015: - ledamot i kommunfullmäktige - ersättare i kommunstyrelsen - ledamot och ordförande i vård- och omsorgsnämnden - ledamot och ordförande i vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Avsägelsen gällande kommunfullmäktige överlämnas till Länsstyrelsen för ny sammanräkning. Kommunfullmäktige beslutar att för tiden intill den 31 december 2015 utse Gunnel Andersson (M) till ny ordförande i vård- och omsorgsnämnden. 7

8 VON 54 forts Som ny ledamot i vård- och omsorgsnämnden inträder Carola Lindgren (M) i enlighet med tidigare genomfört proportionellt val. Nya ersättare i kommunstyrelsen och vård- och omsorgsnämnden utses ej. Förslag till beslut under sammanträdet Ordförande Lars-Ove Hägerroth (M) föreslår att Gunnel Andersson (M) väljs till ledamot och ordförande från och med den 30 juni december Beslutet skickas till: Gunnel Andersson (M) Förtroendemannaregistret Lönekontoret 8

9 VON 55 Dnr VON 2015/6 Underteckningsrätt mandatperioden 2015 s beslut beslutar att, i den mån det inte framgår av reglemente eller särskilt beslut, tillkommer underteckningsrätten inom Vård och omsorgs verksamhetsområde vård och omsorgsnämndens ordförande, Gunnel Andersson (M). Vid ordförandens förfall ska underteckningsrätten tillkomma nämndens 1:e vice ordförande, Ann Harrysson (SPI) eller nämndens 2:e vice ordförande, Ida Bornlykke (S) var för sig Detta beslut gäller från den 30 juni 2015 föreslås besluta att, i den mån det inte framgår av reglemente eller särskilt beslut, tillkommer underteckningsrätten inom Vård och omsorg verksamhetsområde vård och omsorgsnämndens ordförande, Lars-Ove Hägerroth (M). Vid förfall för henne ska underteckningsrätten tillkomma nämndens förste vice ordförande, Ann Harrysson (SPI) eller nämndens andre vice ordförande, Ida Bornlykke (S) var för sig. Lars-Ove Hägerroth (M) har den 15 juni 2015 meddelat att han ska flytta från kommunen och därmed avsäger sig alla sina uppdrag i kommunen. Beslutsunderlag Avsägelse från Lars-Ove Hägerroth (M) ankomststämplad Beslut kommunfullmäktige 86/2015. Tidigare behandling behandlade ärendet den 8 januari 2015, 5 och beslutade; 9

10 VON 55 forts beslutar att, i den mån det inte framgår av reglemente eller särskilt beslut, tillkommer underteckningsrätten inom Vård och omsorgs verksamhetsområde vård och omsorgsnämndens ordförande, Lars-Ove Hägerroth (M). Vid ordförandens förfall ska underteckningsrätten tillkomma nämndens 1:e vice ordförande, Ann Harrysson (SPI) eller nämndens 2:e vice ordförande, Ida Bornlykke (S) var för sig Detta beslut gäller från den 8 januari 2015 Förslag till beslut under sammanträdet Ordförande Lars-Ove Hägerroth (M) föreslår att Gunnel Andersson (M) som valts till ordförande i vård och omsorgsnämnden även får underteckningsrätten inom vård och omsorgs verksamhetsområde. Beslutet skickas till: Gunnel Andersson (M) Ekonomichef Eva Lundberg 10

11 VON 56 Dnr VON 2015/6 Beslut i brådskande ärenden s beslut beslutar att uppdra åt nämndens ordförande Gunnel Andersson (M) att fatta beslut i brådskande ärenden på nämndens vägnar med stöd av 6 kap. 36 kap. kommunallagen. Vid ordförandens förfall ska rätten att besluta i brådskande ärenden tillkomma nämndens 1:e vice ordförande Ann Harrysson (SPI) och 2:e vice ordförande Ida Bornlykke (S) var för sig. Av kommunallagens 6 kapitel 36 framgår att en nämnd får uppdra åt ordföranden, eller annan ledamot som nämnden utsett, att besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande, att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde. Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december 2014, KF 185/2014, valdes Lars-Ove Hägerroth (M) till ordförande i vård och omsorgsnämnden. Ann Harrysson (SPI) valdes till 1:e vice ordförande och Ida Bornlykke (S) till 2:e vice ordförande. Lars-Ove Hägerroth (M) har den 15 juni 2015 meddelat att han flyttar från kommunen och därmed avsäger sig alla uppdrag i kommunen. Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 22 juni 2015, KF 86/2015, valdes Gunnel Andersson (M) till ordförande i vård och omsorgsnämnden. Beslutsunderlag Beslut kommunfullmäktige 185/2015. Avsägelse från Lars-Ove Hägerroth (M) ankomststämplad Beslut kommunfullmäktige 86/

12 VON 56 forts Tidigare behandling behandlade ärendet den 8 januari 2015, 6 och beslutade att uppdra åt nämndens ordförande Lars-Ove Hägerroth (M) att fatta beslut i brådskande ärenden på nämndens vägnar med stöd av 6 kap. 36 kap. kommunallagen. Vid ordförandens förfall ska rätten att besluta i brådskande ärenden tillkomma nämndens 1:e vice ordförande Ann Harrysson (SPI) och 2:e vice ordförande Ida Bornlykke (S) var för sig. Förslag till beslut under sammanträdet Lars-Ove Hägerroth (M)föreslår att Gunnel Andersson (M) som valts som ordförande i vård och omsorgsnämnden även utses att fatta beslut i brådskande ärenden på nämndens vägnar med stöd av 6 Kp 36 kap kommunallagen. Beslutet skickas till: Gunnel Andersson (M) Socialchefen 12

13 VON 57 Dnr VON 2015/36 Äldreomsorgsplanen s beslut Nämnden beslutar att bordlägga ärendet till sammanträdet i augusti Äldreomsorgen ger insatser till äldre människor med den hjälp de behöver för att klara av sin vardag. Hjälpbehovet kan vara förorsakat av sjukdom, funktionsnedsättningar eller ren ålderssvaghet. Äldreomsorgen och stöd till anhöriga är huvudsakligen kommunernas ansvar och regleras av socialtjänstlagen (SoL). Kommunal hemsjukvård är till för de personer som inte själva kan ta sig från hemmet till vårdcentralen och till de som bor på särskilt boende. En ny Äldreomsorgsplan har tagits fram med syfte att utveckla och förbättra hjälpen och stödet för äldre. Planen fastställer sju utvecklingsområden: Värdigt liv och värdegarantier, äldres behov i centrum, rättssäkerhet i särskilt boende, säker hemgång efter sjukhusvistelse, boendeformer, personalens kompetens och rekryteringsbehov samt e-hälsa/digitala tjänster. Tjänstemän i äldreomsorgens ledningsgrupp har arbetat fram planen. Planen har varit ute på remiss och har därefter redigerats kring vissa formuleringar. Äldreomsorgsplanen ska bidra till att utveckla och förbättra hjälpen och stödet för äldre under åren Tidigare behandling s arbetsutskott behandlade ärendet den 11 juni 2015, 47 och beslutade lämna ärendet till nämnden utan förslag till beslut. Förslag till beslut under sammanträdet Ordförande Lars-Ove Hägerroth (M) föreslår att ärendet bordlägges. Beslutet skickas till: 13

14 VON 58 Dnr VON 2015/32 Medborgarinitiativ Rusta upp Välagården för att bedriva äldreboende s beslut föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att medborgarinitiativet är besvarat med verksamhetens tjänsteskrivelse. Socialchef Elisabet Andersson har den 4 juni 2015 upprättat ett förslag till svar på medborgarinitiativ Rusta upp Välagården för att bedriva äldreboende, med följande lydelse. Johanna Pihl har den 20 april 2015 inlämnat följande medborgarinitiativ: Jag jobbar själv inom vården i kommunen och vet att här finns ett stort behov av platser både inom demens samt vanligt särskilt boende men framför allt korttidsplatser. Många av dem som egentligen är i behov av en korttidsplats blir istället hemskickade i dåligt skick för att kommunen ej kan erbjuda en plats på Norrevång. Varför rustar man då inte upp de befintliga lokalerna på välagården och startar upp en ny verksamhet där det finns demensavdelning, avdelning för särskilt boende samt avdelning för korttidsplats/ växelvård?! Jag tror att detta hade gynnat alla från olika aspekter kommunen har en lokal som den utnyttjar, fler lediga jobb, bättre vård till vårdtagarna men framförallt en tryggare framtid för alla! Förvaltningen uppskattar förslagets tanke och avsikt. Välagården kan om kommunen beslutar om att behålla och renovera den mycket väl användas för att möta volymökningar inom flera verksamheter däribland olika former av äldreboende. En upprustning av Välagården är dock mycket kostsam och ärendet ligger hos investeringsberedningen för beredning och eventuellt beslut. 14

15 VON 58 forts Antalet personer i behov av korttidsboende och/eller särskilt boende har varierat mycket de senaste åren. Under 2014 minskade behovet av hemtjänst en hel del och det ser ut att hålla i sig även i år. I början av 2014 bodde endast enstaka personer på korttiden men behoven ökade mot slutet av året och är nu tillbaka i mer normala volymer. Prognosen visar att Tomelilla kommer ha en stabil situation med ungefär lika många äldre som nu fram till år Från verksamheten bedömer vi därför att det för närvarande inte finns behov av utbyggnad av fler lägenheter i korttidsboende och särskilt boende men att det finns behov omställning av befintliga lägenheter till tex fler demensplatser. Förvaltningens förslag till beslut anser att medborgarinitiativet är besvarat med verksamhetens tjänsteskrivelse. Tidigare behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 29 april 2015, 79 och beslutade att medborgarinitiativet remitteras till vård- och omsorgsnämnden för besvarande. s arbetsutskott behandlade ärendet den 11 juni 2015, 50 och beslutade föreslå nämnden att medborgarinitiativet är besvarat med verksamhetens tjänsteskrivelse. Beslutet skickas till: Kommunstyrelsens arbetsutskott 15

16 VON 59 Dnr VON 2015/39 Handlingsplan för vård och omsorg 2015 s beslut Nämnden beslutar att handlingsplanen godkänns. Nämnden beslutar att äska tilläggsanslag om två miljoner från buffert som finns till kommunstyrelsens förfogande på grund av volymökningar inom LSS. Socialchef Elisabet Andersson har den 4 juni 2015 upprättat ett förslag till handlingsplan för vård och omsorg. Tidigare behandling s arbetsutskott behandlade ärendet den 11 juni 2015, 51 och beslutade att arbetsutskottet lämnar ärendet till nämnden utan förslag till beslut. Förslag till beslut under sammanträdet Ordförande Lars-Ove Hägerroth (M) föreslår att handlingsplanen godkänns samt att äska tilläggsanslag om två miljoner från buffert som finns till kommunstyrelsens förfogande för volymökningar inom LSS. Beslutet skickas till: Verksamhetscontroller Annica Dyverdahl Kommunstyrelsen 16

17 VON 60 Dnr VON 2015/3 Redovisning av delegeringsbeslut s beslut Redovisningen av delegeringsbesluten läggs till handlingarna. Redovisning av delegeringsbeslut för perioden 1 maj 31 maj Genomförandeplan ny 3 Genomförandeplan uppföljning 15 Genomförandeplan justerad 5 Hemtjänst 4 kap 1 SoL bifall 42 Tillfällig insats 1 Avlösarservice 4 kap 1 SoL bifall 1 Trygghetslarm 4 kap 1 SoL bifall 17 Matdistribution 4 kap 1 SoL bifall 11 Ledsagare 4 kap 1 SoL bifall 8 Boendestöd 4 kap 1 SoL bifall 1 Dagverksamhet 4 kap 1 SoL bifall 1 Särskilt boende 4 kap 1 SoL bifall 5 Särskilt boende 4 kap 1 SoL delavslag 2 Korttidsboende 4 kap 1 SoL bifall 10 Ledsagarservice 9 3 LSS bifall 5 Ledsagarservice 9 3 LSS avslag 6 Kontaktperson 9 4 LSS bifall 1 Korttidsvistelse 9 6 LSS bifall 3 Korttidsvistelse 9 6 LSS delavslag 2 Bostad med särskild service 9 kap 9 LSS bifall 1 Daglig verksamhet 9 10 LSS bifall 4 Daglig verksamhet 9 10 LSS avslag 1 Kostnad sjuklön 3 17

18 VON 60 forts Betalningsansvar maj 2015 Vårddygn 0 Bostadsanpassningsbeslut för perioden 1 maj 31 maj Bifall 12 Delvis bifall 3 Avslag 2 Förvaltningens förslag till beslut Redovisningen av delegeringsbesluten läggs till handlingarna. Tidigare behandling s arbetsutskott behandlade ärendet den 11 juni 2015, 48 och beslutade föreslå nämnden att delegeringsbesluten läggs till handlingarna. 18

19 VON 61 Dnr VON 2015/1 Redovisning av anmälningsärenden s beslut Redovisningen av anmälningsärendena läggs till handlingarna. 1. Dom från Förvaltningsrätten i Malmö den 29 maj 2015 i mål nr gällande bistånd enligt socialtjänstlagen. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 2. Beslut från F Förvaltningsrätten i Malmö den 25 maj 2015 i mål nr gällande bostadsanpassningsbidrag, nu fråga om avskrivning. Förvaltningsrätten avskriver målet. 3. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 29 april 2015, 78 gällande svar på motion om återinförande om anhörigbidrag. Ärendet återremitterar motionen till vård och omsorgsnämnden. 4. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 29 april 2015, 79 gällande remiss av medborgarinitiativ Rusta upp Välagården för att bedriva äldreboende. Medborgarinitiativet remitteras till vård och omsorgsnämnden. 5. Kvalitetsbokslut 2014 för Nytidas och Vardagas verksamheter inom funktionsnedsättning och äldreomsorg. 19

20 VON 61 forts 6. Dom från Förvaltningsrätten i Malmö den 12 maj 2015 i mål nr gällande bistånd enligt socialtjänstlagen. Förvaltningsrätten upphäver vård och omsorgsnämnden i Tomelilla kommuns beslut den 23 januari 2015 och visar målet åter till nämnden för vidare utredning och nytt beslut vad gäller frågan om vilka insatser enligt socialtjänstlagen som tillförsäkrar brukaren en skälig levnadsnivå. 7. Beslut från Inspektionen för vård och omsorg den 8 maj 2015, dnr / , gällande klagomål om fel i vården avseende felaktigt förfarande vid vårdinrättning i Tomelilla och lasarettet i Ystad. Ärendet avslutas utan kritik. 8. Svar från Tunstall AB, Trygghetscentral i Örebro, den 11 maj 2015 på avvikelserapport. Förvaltningens förslag till beslut Redovisningen av anmälningsärendena läggs till handlingarna. Tidigare behandling behandlade ärendet den 11 juni 2015, 49 och beslutade föreslå nämnden att anmälningsärendena läggs till handlingarna. 20

21 VON 62 Dnr VON 2014/53 Sammanträdestider 2015 s beslut Nämnden beslutar att ställa in arbetsutskottets sammanträde den 9 juli Det har inte inkommit några ärenden till vård och omsorgsnämndens arbetsutskott den 9 juli Förslag till beslut under sammanträdet Ordförande Lars-Ove Hägerroth (M) föreslår att arbetsutskottets sammanträde den 9 juli 2015 ställs in. 21

22 VON 63 Dnr VON 2015/41 Remiss gällande förslag till nytt hälso- och sjukvårdsavtal s beslut Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att skriva ett svar samt begära förlängd svarstid. Kommunförbundet Skåne tillsammans med Region Skåne har den 28 maj 2015 lämnat ett förslag på Avtal om ansvarsfördelning, samverkansformer och gemensam utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne som ska gälla från och med den 1 januari Den politiska styrgruppen för det nya hälso- och sjukvårdsavtalet har den 22 juni 2015 beslutat förlänga tiden för kommunerna att lämna in skriftliga synpunkter på avtalsförslaget till den 31 augusti Den politiska styrgruppen kommer att ha möte den 7 september 2015 för att ta ställning till ett reviderat avtalsförslag. Förslag under sammanträdet Ordförande Lars-Ove Hägerroth (M) föreslår att förvaltningen tar kontakt med andra kommuner i Skåne för att kunna lämna ett gemensamt svar. Beslutsunderlag Kommunförbundet Skåne och Region Skånes förslag Avtal om ansvarsfördelning, samverkansformer och gemensam utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne daterad den Beslutet skickas till: Avdelningschef Christel Nilsson 22

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-0.5 Beslutande Ida Bornlykke (S), ordförande, 26, 27 p -5 och 7, 28-29 Sejdi Karaliti (S) Marianne Åkerblad (M) Marianne Åkerblad (M) Gunnel Andersson

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.00 Beslutande Övriga närvarande Ida Bornlykke (S), ordförande Sejdi Karaliti (S) Marianne Åkerblad (M) Gunnel Andersson (M) Lars Erik Ottosson

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund, den, kl. 09.30-.30 Beslutande Övriga närvarande Ida Bornlykke (S), ordförande Sejdi Karaliti (S) Marianne Åkerblad (M) Gunnel Andersson (M) Lars Erik Ottosson (SPI) Mona Nihlén

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 0.00-.5 Beslutande Övriga närvarande Carl Malmqvist (M) ersättare för Ida Bornlykke (S) Sejdi Karaliti (S) Mona Nihlén (V) ersättare för Marianne Åkerblad

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund, den, kl. 08.30-09.45 Beslutande Lars-Ove Hägerroth (M), ordförande Gunvor Olsson (C) Ann Harrysson (SPI), 1:e vice ordförande Ida Bornlykke (S), 2:e vice ordförande Figge Bergqvist

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Vård och omsorgsnämnden Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: torsdagen den 28 januari 2016 kl. 08.30 Plats: Svea Hund i kommunhuset Kallelse med föredragningslista Ärenden 1 Val

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.00 Beslutande Gunnel Andersson (M), ordförande Marianne Åkerblad (M) Gunvor Olsson (C) Ann Harrysson (SPI), 1:e vice ordförande Ida Bornlykke

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.30 Beslutande Gunnel Andersson (M), ordförande Ann Harrysson (SPI), 1: e vice ordförande Ida Bornlykke (S), 2:e vice ordförande Marianne Åkerblad

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Särskilda boendet Norrevång, den, kl. 08.30-11.30 Beslutande Gunnel Andersson (M), ordförande Marianne Åkerblad (M) Gunvor Olsson (C) Ann Harrysson (SPI), 1:e vice ordförande Ida Bornlykke

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-0:30 Beslutande Övriga närvarande Ida Bornlykke (S), ordförande Sejdi Karaliti (S) Marianne Åkerblad (M) Gunnel Andersson (M) Carl Malmqvist (M)

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: Torsdagen den 8 januari 2015 kl. 08.30 Plats: Svea Hund Kallelse med föredragningslista Ärenden 1 Val av justerare samt tidpunkt 2 Ändringar

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Norrevångs serviceboende, den, kl. 08.30-11.20 Beslutande Övriga närvarande Lars-Ove Hägerroth (M), ordförande Gunnel Andersson (M) Gunvor Olsson (C) Ann Harrysson (SPI) Ida Bornlykke (S)

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 0-11.30 Beslutande Anders Throbäck (S), ordförande Sara Anheden (S) Carola Lindgren (M) Lars-Ove Hägerroth (M), ersättare för Daniel Persson (M) Eva Olsson

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : 1 av 16 Plats och tid Svea Hund, den, kl. 08.30-11.00, Ajournering 10.25-10.30 Beslutande Ida Bornlykke (S), ordförande, 17, 18 p 1-6, 19-21, 23-25 Jäv 18 p 7, 22 Carl Malmqvist (M) ersättare för Sejdi

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.00-10.15 Beslutande Övriga närvarande Anders Throbäck (S), ordförande Sara Anheden (S) Daniel Persson (M), 1:e vice ordförande Anders Albäck (FP), 2:e

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-0.45 Ajournering 0.5-0.25 Beslutande Övriga närvarande Ida Bornlykke (S), ordförande Sejdi Karaliti (S) Marianne Åkerblad (M) Gunnel Andersson (M)

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-10.20 Beslutande Övriga närvarande Ida Bornlykke (S), ordförande Sejdi Karaliti (S) Carl Malmqvist (M) ersättare för Marianne Åkeerblad (M) Gunnel

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Äppelkriget i kommunhuset, den, kl. 13.00-13.30 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunsekreterare Pamela Lindqvist Socialchef Madeleine Moberg Utses att justera Tommy Falk (SD)

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund, den, kl. 08.30-11.30 Beslutande Lars-Ove Hägerroth (M) ordförande Gunnel Andersson (M) Gunvor Olsson (C) Ann Harrysson (SPI) Ida Bornlykke (S) Figge Bergquist (V) Tommy Falk

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.15 Beslutande Övriga närvarande Christer Yrjas (C), ordförande Anders Albäck (L), 1:e vice ordförande Daniel Persson (M) Sven Gunnarsson (MP)

Läs mer

Ajournering mellan 5 och 6 kl. 14.35 14.55

Ajournering mellan 5 och 6 kl. 14.35 14.55 Omsorgsnämnden 2014-02-05 1(17) Plats och tid Förvaltningskontoret, Gärdesvägen 4, Alvesta 5 februari 2014 kl. 13.15 16.10 Ajournering mellan 5 och 6 kl. 14.35 14.55 Justerade paragrafer 1-14 Beslutande

Läs mer

Omsorgsnämndens protokoll 2015-01-26

Omsorgsnämndens protokoll 2015-01-26 Datum: Måndagen den 26 januari 2015 Tid: 15.30 17.25 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Fredagen den 30 januari 2015 Paragrafer: 1-12 Utses att justera: Zara Blidevik (M) Underskrifter:

Läs mer

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 4 december kl 14.00-15.45 Beslutande Ledamöter Agneta Nilsson, KD, ordf Marita Arvidsson, C Margareta Nilsson, M Mikael Olsson, M Jessica Danielsson, Fp Susanne

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-10.30 Beslutande Gunnel Andersson (M), ordförande Marianne Åkerblad (M) Gunvor Olsson (C) Ida Bornlykke (S), 2:e vice ordförande Mona Nihlén (V)

Läs mer

Ajournering mellan 36 och 37 kl. 14.40 14.55

Ajournering mellan 36 och 37 kl. 14.40 14.55 Omsorgsnämnden 2015-06-10 1(2) Plats och tid Omsorgsförvaltningen, Gärdesvägen 4, Alvesta 10 juni 2015 kl. 13.15 15.45 Ajournering mellan 36 och 37 kl. 14.40 14.55 Justerade paragrafer 33-45 Beslutande

Läs mer

Beslutande Ledamöter 29 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista

Beslutande Ledamöter 29 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista 1(17) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-20.35 Beslutande Ledamöter 29 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Övriga Christer Pålsson,

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunfullmäktige

TOMELILLA KOMMUN Kommunfullmäktige : Plats och tid Folkets park i Tomelilla, den, kl. 18.00-19.20 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Stefan Larsson Kanslichef Christian Björkqvist Utses att justera Per-Martin Svensson (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-10-06 Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll 2015-10-06 Socialnämnden 1(23) Tid och plats 2015-10-06 - Kommunhuset klockan 13.30-17.10 Beslutande Övriga deltagande Arne Andersson (M) - ordförande Christer Unosson (KD) - förste vice ordförande Patric Carlsson (S) - andre

Läs mer

Birger Pettersson-Wiik, S, ordf Kerstin Andersson, KD Maj-Britt Hedefur, KD Annika Holmstrand, C Esbjörn Andersson, C Maurice Leroy, C

Birger Pettersson-Wiik, S, ordf Kerstin Andersson, KD Maj-Britt Hedefur, KD Annika Holmstrand, C Esbjörn Andersson, C Maurice Leroy, C 1(15) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 29 oktober kl 14.00-15.40 Beslutande Ledamöter Birger Pettersson-Wiik, S, ordf Kerstin Andersson, KD Maj-Britt Hedefur, KD Annika Holmstrand, C Esbjörn Andersson,

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/9 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30 15.50 Ajournering 15.00 15.05 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Karl-Erik Kruse (S), ordförande Eva Olofsson (C), vice ordförande Ingrid

Läs mer

Bo Gunnar Åkesson (M) Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C)

Bo Gunnar Åkesson (M) Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C) Omsorgsnämndens arbetsutskott 2013-03-07 1 (16) Plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 13:15-16.15 Beslutande Bo Gunnar Åkesson (M) Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C) Övriga deltagare

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-10.00 Beslutande Gunnel Andersson (M), ordförande Carola Lindgren (M) Gunvor Olsson (C) Ann Harrysson (SPI), 1:e vice ordförande Figge Bergquist

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.00 Beslutande Övriga närvarande Ida Bornlykke (S), ordförande Carl Malmqvist (M) ersättare för Sejdi Karaliti (S) Bo Grevinger (M) ersättare för

Läs mer

Svar på Motion Öka antalet platser för korttidsboende samt tillskapa platser för omvårdnad av äldre sjuka

Svar på Motion Öka antalet platser för korttidsboende samt tillskapa platser för omvårdnad av äldre sjuka KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 7 (11) Kommunfullmäktige 2015-10-15 Kf 112 Ks 151 Au 177 KS/2014-0267 Svar på Motion Öka antalet platser för korttidsboende samt tillskapa platser för omvårdnad av äldre sjuka

Läs mer

Ajournering mellan 10 och 11 kl. 10:00 10:20 Ajournering mellan 16 och 17 kl. 11:30 12:30 Ajournering under 18 kl. 14:30 14:50

Ajournering mellan 10 och 11 kl. 10:00 10:20 Ajournering mellan 16 och 17 kl. 11:30 12:30 Ajournering under 18 kl. 14:30 14:50 2015-01-16 1(22) Plats och tid Sammanträdesrummet K1, Parkgatan 4 Alvesta 2015-01-16 kl. 9:00 15:35 Ajournering mellan 10 och 11 kl. 10:00 10:20 Ajournering mellan 16 och 17 kl. 11:30 12:30 Ajournering

Läs mer

Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den 10 december 2015, kl. 13.30-14.40. Jonas Åkesson, skolchef Veronica Nilsson, nämndsekreterare ANSLAG/BEVIS

Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den 10 december 2015, kl. 13.30-14.40. Jonas Åkesson, skolchef Veronica Nilsson, nämndsekreterare ANSLAG/BEVIS : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 13.30-14.40 Beslutande Övriga närvarande Anders Albäck (FP), ordförande Sven Gunnarsson (MP), 1:e vice ordförande Per Skoog (S), 2:e vice ordförande Madeleine

Läs mer

Delegationsordning. Antagen av Vård- och omsorgsnämnden 2012-11-29, 94. Diarienummer VON12/112. Reviderad 2013-01-24 VON 7. Diarienummer VON14/79

Delegationsordning. Antagen av Vård- och omsorgsnämnden 2012-11-29, 94. Diarienummer VON12/112. Reviderad 2013-01-24 VON 7. Diarienummer VON14/79 ionsordning, 94 Diarienummer VON12/112 Reviderad 201-01-24 VON 7 Diarienummer VON14/79 Reviderad 2014-09-04 VON 59 2 Använda förkortningar i delegationslistan KL Kommunallagen (1991:900) OoS Offentlighets-

Läs mer

Socialnämnden. Linda Söder Jonsson (S), Ronny Moström (S), Lena Norstedt (C), Rune Broström (SD)

Socialnämnden. Linda Söder Jonsson (S), Ronny Moström (S), Lena Norstedt (C), Rune Broström (SD) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 12 juni 2015, klockan 15:00-17:00 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Kristin Fernerud (S)( 58-62), Marita Pettersson

Läs mer

Gun Christensson, (GPKS), ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S), vice ordförande Lars-Erik Svensson (M) Ingmar Bernthsson (S) Jimmy Ekborg (C)

Gun Christensson, (GPKS), ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S), vice ordförande Lars-Erik Svensson (M) Ingmar Bernthsson (S) Jimmy Ekborg (C) 1(12) Plats och tid Sammanträdesrum 1, kommunhuset klockan 08.30-10.50 Beslutande Gun Christensson, (GPKS), ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S), vice ordförande Lars-Erik Svensson (M) Ingmar Bernthsson

Läs mer

Lars Jonehög, Fp Britta Nilsson, M Torbjörn Lewin, S, (ej tjänstgörande ersättare)

Lars Jonehög, Fp Britta Nilsson, M Torbjörn Lewin, S, (ej tjänstgörande ersättare) 1(16) Plats och tid Nordiska Travmuseet, Biblioteket, kl 14.15-17.30 Beslutande Ledamöter Marita Arvidsson, C, vice ordf Lotta Wignell, C Margareta Bryntesson, M Agneta Nilsson, Kd Maurice Leroy, S Anne

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Datum Tid kl 08.15--10.30 Plats Sammanträdesrummet Hesselgrenska Närvarande Se sidan 2 Helena Wikström (C) Justeringens plats och tid LSS-kontoret måndagen den 3 mars Justerade

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-05-18 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Vård och omsorgsnämnden Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: Torsdagen den 30 januari 2014 kl. 08.30 Plats: Svea Hund i kommunhuset Kallelse med föredragningslista Ärenden 1 Val

Läs mer

Kommunkontoret, 2 september 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 63-79 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, 2 september 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 63-79 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Sammanträdesdatum 26 augusti 2013 Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-13.40 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-10 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 18.00-19.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Arne Ottosson

Läs mer

Tisdagen den 31 maj 2016 kl.18.30 20.45

Tisdagen den 31 maj 2016 kl.18.30 20.45 Sammanträdesdatum s. 1 (14) Plats Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid Tisdagen den 31 maj 2016 kl.18.30 20.45 Beslutande Övriga deltagare Sofia Forsgren-Böhmer (M) Britt Hjertqvist (L) Conny Bäck

Läs mer

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c) Robert Lindgren (s) 60-67 Lars-Gunnar Andersson (s) Gabrielle Boström (kd)

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c) Robert Lindgren (s) 60-67 Lars-Gunnar Andersson (s) Gabrielle Boström (kd) Plats och tid Kommunkontoret 2015-05-11 kl 8.00 Beslutande Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c) Robert Lindgren (s) 60-67 Lars-Gunnar Andersson (s) Gabrielle Boström (kd) Övriga deltagare

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2010-10-19 kl 13:15 15:20, ajournering kl 14:00 14:20

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2010-10-19 kl 13:15 15:20, ajournering kl 14:00 14:20 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2010-10-19 kl 13:15 15:20, ajournering kl 14:00 14:20 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Carin Olsson (C) Mikael von Krassow (S) Christian Juntunen

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2012-11-21 1(13)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2012-11-21 1(13) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2012-11-21 1(13) Plats och tid Kommunhuset, kl 16.00-19.10 ande Övriga deltagande Kent Lagrell (M), ordförande Jim Adolfsson (M) Stig Ottosson (M) Anders Kjellgren (M) Claes

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnd 2014.12.17 1 Plats och tid Sammanträdesrum Huangshan, kommunhuset kl 13.30-16.05 Beslutande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Anders Palm-Lundin (S) Mikael Hernborg (S)

Läs mer

2015-10-12 Datum då anslaget tas ned

2015-10-12 Datum då anslaget tas ned SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 11:45 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S), ordförande Carin Palm (S) för Kenneth Axelsson, (M) Peder Griph, (S) Marianne

Läs mer

Socialnämnden 2015-02-24 1(9) Tisdagen den 24 februari 2015, klockan 08.30 12.30, i Bolstadrummet. Karin Nodin (C) Marianne Larsson (M) Märta Collén

Socialnämnden 2015-02-24 1(9) Tisdagen den 24 februari 2015, klockan 08.30 12.30, i Bolstadrummet. Karin Nodin (C) Marianne Larsson (M) Märta Collén Socialnämnden 2015-02-24 1(9) Tid och plats Tisdagen den 24 februari 2015, klockan 08.30 12.30, i Bolstadrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Anita Augustsson (KIM) tjg för Daniel Jensen(KD)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (20) 2012-08-30

PROTOKOLL 1 (20) 2012-08-30 PROTOKOLL 1 (20) 2012-08-30 Socialnämnden Plats och tid Stadshuset kl. 08.15-8.30, 11.00 12.00, 13.00-14.55 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Torgny Lind (S), vice ordförande Ulla-Britt Kulin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (13)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (13) Sammanträdesdatum s. 1 (13) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 08.30-11.20 Beslutande Sofia Forsgren Böhmer (M) ordförande Barbro Söderberg (S) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Beslutande Simhallen och därefter kommunhuset i Tomelilla, den 4 november 2015, kl. 08.00-13.00 Leif Sandberg (C), ordförande Marianne Åkerblad (M), tjg ers Torgny Larsson (S) Övriga närvarande

Läs mer

Sundsgymnasiet - Lärcentrat BR 8, Vellinge

Sundsgymnasiet - Lärcentrat BR 8, Vellinge 2015-01-13 1 (25) Christoffer Jönsson Nämndsekreterare Sammanträdesdatum 2015-01-21 Plats Sundsgymnasiet - Lärcentrat BR 8, Vellinge Tid 17:00 Ledamöter Ersättare Anna Mannfalk (M), Ordförande Carina Gerthel

Läs mer

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 16.43

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 16.43 Plats och tid Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 16.43 1 (11) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Lars Svensson

Läs mer

11 maj klockan 16.30, Borgmästaregatan 5A

11 maj klockan 16.30, Borgmästaregatan 5A KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Sjöallén 9D, Kungsbacka Klockan 15-18.50 Ajournering 16.50-17.10 ande Ledamöter Kristina Karlsson (C), ordförande Kent Stenhammar (S),

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Mästaren, kl. 08.30-11.50 ande Anne-Marie Wahlström (S) ordförande Ann-Britt Danielsson (M) vice ordförande, justerande Eva Eklund (S) ersätter A. Rännare Maria Sundqvist (S) Micael Algotsson

Läs mer

Ajournering mellan 14 och 15 kl. 14.30 14.45

Ajournering mellan 14 och 15 kl. 14.30 14.45 Omsorgsnämnden 2015-01-21 1(2) Plats och tid Omsorgsförvaltningen, Gärdesvägen 4, Alvesta 25 februari 2015 kl. 13.15 16.10 Ajournering mellan 14 och 15 kl. 14.30 14.45 Justerade paragrafer 13-22 ande Mats

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/11 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30 15.20 Beslutande Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Anette Hallberg (S) Eva Olofsson (C), vice ordförande Pernilla Ekelund (FP)

Läs mer

DELEGATIONSORDNING OMSORGSNÄMNDEN LILLA EDETS KOMMUN. Socialförvaltningen. Dnr Dpl 2011/ON060 700

DELEGATIONSORDNING OMSORGSNÄMNDEN LILLA EDETS KOMMUN. Socialförvaltningen. Dnr Dpl 2011/ON060 700 Dnr Dpl 2011/ON060 700 LILLA EDETS KOMMUN Socialförvaltningen DELEGATIONSORDNING Antagen 2011-04-18 Dnr: 2011/ON060 Reviderad 2011-05-23 Reviderad 2015-10-26 82 Reviderad 2011-10-03 Reviderad 2016-01-19

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Vård och omsorgsnämnden Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: Torsdagen den 26 maj 2016 kl. 08.30 Plats: Svea Hund i kommunhuset Kallelse med föredragningslista Ärenden 1 Val av

Läs mer

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00-18.05

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00-18.05 1(15) Plats och tid ande Ledamöter Tjg ersättare Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00-18.05 Peter Krööse (c), ordförande Anita Karmteg (fp) Annika Bjelvert (m) Eva Hammar (mp)

Läs mer

Utskottet för omsorg 2015-12-01. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum Hälsön, 2015-12-01 08:30-11.50

Utskottet för omsorg 2015-12-01. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum Hälsön, 2015-12-01 08:30-11.50 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum Hälsön, 2015-12-01 08:30-11.50 Beslutande Bertil Olsson (S) Maria Sörkvist (C) Anders Tenghede (V) Mats Överfjord (M) Leif Appelgren (M) ersätter Ulf Sjölinder

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-10.45 Beslutande Gunnel Andersson (M), ordförande Marianne Åkerblad (M) Gunvor Olsson (C) Ann Harrysson (SPI), 1:e vice ordförande Ida Bornlykke

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen, Partille, den 24 november 2009...... Pia Karlsson... Uppsättande: 2009-11-25 Nedtagande: 2009-12-16...

Vård- och omsorgsförvaltningen, Partille, den 24 november 2009...... Pia Karlsson... Uppsättande: 2009-11-25 Nedtagande: 2009-12-16... 1 KS-rummet, Kommunhuset, Partille kl 18:00 20.20 Plats och tid 124-140 Pia Karlsson (FP) Margareta Lewander (M) Tom Ekwall (M) Anette Nord (KD) Leif Andersson (S) Susanne Carlsson (S) Margareta Björner

Läs mer

Roger Eklund (S), ordförande Johan Jansson (S) för Irene Smedberg (S) Lena Jonsson (S) Hans Andersson (S) Marie Oskarsson (S) Madeleine Jansson (S)

Roger Eklund (S), ordförande Johan Jansson (S) för Irene Smedberg (S) Lena Jonsson (S) Hans Andersson (S) Marie Oskarsson (S) Madeleine Jansson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Tunadal, Virgatan 7, Köping, kl 14.00 16.45 ande Roger Eklund (S), ordförande Johan Jansson (S) för Irene Smedberg (S) Lena Jonsson (S) Hans Andersson (S) Marie

Läs mer

Omsorgsnämnden 2014-03-20 1 (10)

Omsorgsnämnden 2014-03-20 1 (10) Omsorgsnämnden 2014-03-20 1 (10) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid Kommunhusets fikarum/ Hörsalen Kl. 13:15 15:45 Bo Gunnar Åkesson (M) ordförande Gunnel Johansson

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund, den, kl. 08.30-11.50 Beslutande Övriga närvarande Gunnel Andersson (M), ordförande Ann Harrysson (SPI) Ida Bornlykke (S) Gunvor Olsson (C) Figge Bergquist (V) Tommy Falk (SD)

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2015-05-26 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2015-05-26 1 Socialnämnden 2015-05-26 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 63 Ekonomisk rapport 2015 socialnämndens verksamheter 64 Tertialrapport jan-april 2015 socialnämndens verksamheter

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-12-02 Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-12-02 Socialnämnden 1(19) Tid och plats 2014-12-02 - i Kommunhuset klockan 13.00. Beslutande Madeleine Roos, (M) - ordförande Björn Zorec, (FP) - förste vice ordförande Patric Carlsson, (S) - andre vice ordförande Lennart

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Bertil Börjesson

Läs mer

Sida Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-08-17 1

Sida Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-08-17 1 Sammanträdesprotokoll 2015-08-17 1 Socialnämnden Plats och tid Sessionssalen Norbergsvägen 19 klockan 13.15-16.00 Beslutande Niclas Bergström (S) Ann-Louise Ruutikainen (S) Lars Piirhonen (S) Gunilla Sundberg

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2014-04-02

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2014-04-02 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 16.20 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Inga Jonsson (C) Håkan Sjöborg (C) Britt-Marie Domeij (M) Rune Carlsson (KD) Renée Solstad (S) Britt-Marie Berg (S)

Läs mer

Svea Hund i kommunhuset, den 5 februari 2015, kl. 08.00-10.00

Svea Hund i kommunhuset, den 5 februari 2015, kl. 08.00-10.00 Sammanträdesdatum: Familjenämndens utskott för gymnasie-, Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.00-10.00 Beslutande Anders Albäck (FP), ordförande Sven Gunnarsson (MP), 1:e vice ordförande

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-09-18 ( ) Kommunhuset, kl 16.00-18.20

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-09-18 ( ) Kommunhuset, kl 16.00-18.20 SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2013-09-18 ( ) Kommunhuset, kl 16.00-18.20 Beslutande Kent Lagrell (M), ordförande Jim Adolfsson (M) Stig Ottosson (M) Jennie Wernäng (M) tjg ers Gun Simonsson (S) Maj-Britt

Läs mer

Kommunkontoret, 24 februari 2014, kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 10-24 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, 24 februari 2014, kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 10-24 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Sammanträdesdatum Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 10.00-15.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun

Läs mer

Reglemente för sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje kommun

Reglemente för sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Reglemente för sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje kommun Antaget av Norrtälje kommunfullmäktige 2013-06-17, 100 Antaget at Stockholms läns landstingsfullmäktige 2013-06-11 12,

Läs mer

Ajournering för lunch 12.15 13.15

Ajournering för lunch 12.15 13.15 1 Plats och tid Sessionssalen, Nämndhuset 08.15 13.45 Ajournering för lunch 12.15 13.15 Beslutande Ledamöter Ann-Christine Myrgren (S), ordförande Hans Sefbom (M), 2:e vice ordförande Lars Zetterlund (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(21) Äldreomsorgsnämnden 2015-09-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(21) Äldreomsorgsnämnden 2015-09-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(21) Tid Klockan 09.00-11.30 Ajournering Klockan 10.10-10.30 Plats Strömsalen, Kinnaström, Kinna Beslutande C Ulla-Maj Persson, ordförande C Erika Arnell, ersätter Jörgen Hagman

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/12 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30 16.45 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Karl-Erik Kruse (S), ordförande Eva Olofsson (C), vice ordförande Linda Lindberg (SD), tjänstgörande

Läs mer

Uppvidinge SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ANSLAG/BEVIS. Socialnämnden. Socialkontoret, Lenhavda. Se närvarolista på sida 2. Se närvarolista på sida 2

Uppvidinge SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ANSLAG/BEVIS. Socialnämnden. Socialkontoret, Lenhavda. Se närvarolista på sida 2. Se närvarolista på sida 2 1 (23) Socialnämnden Plats och tid Beslutande Socialkontoret, Lenhavda Ledamöter Se närvarolista på sida 2 Ersättare Se närvarolista på sida 2 övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 Justerare Justeringens

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 1(24) Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2015-06-02 - Kommunhuset klockan 14.15-16.00 Beslutande Övriga deltagande Arne Andersson (M) - ordförande Helena Lordhem (KD) - tjänstgörande ersättare Patric

Läs mer

Mats Hägglund, administrativ chef Eva Idfeldt, nämndsekreterare. Terje Andersson

Mats Hägglund, administrativ chef Eva Idfeldt, nämndsekreterare. Terje Andersson 2013-10-16 Sida 1-19 Socialnämnden Plats och tid Konferensrum Älven, Mora, onsdagen den 16 oktober 2013, kl 10.00-11.00 ande Bernt Persson (S) Christiane Djäken (M) Terje Andersson (C) Eva Johansson (S)

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsens utskott. Rådhuset, kl 08.00-12.00; 13.00-15.15

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsens utskott. Rådhuset, kl 08.00-12.00; 13.00-15.15 för utveckling och beredning 2007-05-23 1 (25) Plats och tid Rådhuset, kl 08.00-12.00; 13.00-15.15 Beslutande Christer Akej (m), ordförande Karl-Erik Olsson (s) Margareta Nilsson (c) Ingela Bröndel (kd)

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 08.30-11.30 Beslutande Övriga närvarande Leif Sandberg (C), ordförande Mats Andersson (M) Torgny Larsson (S) Kommunchef Stefan Larsson, personalchef Maria

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-11-06 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 10.00-15.40 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m),

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee måndagen 19 mars 2012 kl 08:30 12:00

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee måndagen 19 mars 2012 kl 08:30 12:00 DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2012-03-19 Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee måndagen 19 mars 2012 kl 08:30 12:00 Beslutande Kenneth Gustavsson (c) ordf Yvonne Simonsson (s) vice ordf Britt-Marie Johansson

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Datum Tid kl 08.15--11.15 Plats Sammanträdesrummet Hesselgrenska Närvarande Se sidan 2 Inga Käll (FHT) Justeringens plats och tid Kommunkontoret måndagen den 24 juni Justerade

Läs mer

Bo Gunnar Åkesson (M) Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C)

Bo Gunnar Åkesson (M) Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C) Omsorgsnämndens arbetsutskott 2011-03-10 1 (16) Plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl: 13.15-16.30 Beslutande Bo Gunnar Åkesson (M) Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C) Övriga deltagare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats och tid Spannmålsgatan 9, Kristianstad, Restaurang Kvarnen, konferenslokal Vete, klockan 13.00-17.55. ande Bo Silverbern (M), ordförande Bernt Lindén (FP) Tommy Carlsson

Läs mer

Anna Espenkrona (M) 79 84 tjänstg. ers.

Anna Espenkrona (M) 79 84 tjänstg. ers. Sammanträdesprotokoll 1(18) 2011-05-24 Äldrenämnden Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-18.00 ande Susanne Lundgren (M) ordf. 71-78 Sune Håkansson (RP) ordf. 79-84 Bo Johansson (S)

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2013-05-07

PROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2013-05-07 1 (17) Paragrafer 59-75 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset kl 18.00-21.10 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Hans-Bertil Sinclair(m), ordförande Janeth Nilsson-Norén

Läs mer

Gunnel Johansson (S), ordförande Leif Smith (S) Tommy Edenholm (KV)

Gunnel Johansson (S), ordförande Leif Smith (S) Tommy Edenholm (KV) Omsorgsnämndens arbetsutskott 2015-10-01 1 (8) Plats och tid Arbets- och näringslivskontorets sammanträdesrum. Kl. 13.15-14.35 Beslutande Övriga deltagare Gunnel Johansson (S), ordförande Leif Smith (S)

Läs mer

Elisabeth Björnsdotter Rahm. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 109-125 Annette Bergman

Elisabeth Björnsdotter Rahm. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 109-125 Annette Bergman 1(24) Plats och tid Politikern, stadshuset kl 08.00-15.00 Beslutande Ledamöter Gunilla Johansson (S), ordförande Vivan Åkerlund (S) Mikael Ölmebäck (S) Håkan Eleblad (S) tjg ersättare för Anne-Lie Bygdén

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 10:00-11:10. Beslutande Pierre Månsson (FP) Kalle Heise (MP) Anders Svensson (S) Fredrik Axelsson (M) Heléne Fritzon (S) Niclas Nilsson (SD)

Läs mer

Socialnämnden. (FP), Margareta Karlsson (M) och Maivor Norgren (M) Marita Pettersson (S), Barbro Olausson (FP), Birgit Ohlsson

Socialnämnden. (FP), Margareta Karlsson (M) och Maivor Norgren (M) Marita Pettersson (S), Barbro Olausson (FP), Birgit Ohlsson Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 2013-01-29, klockan 13:30 16:25 (ajounering 14:50-15:00) ande Görel Nilsson (S) ordförande, Susanna Karlsson (S), Monica

Läs mer

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-08-27

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-08-27 Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-08-27 Ärendelista 78 Dnr 2008-000180 Valfrihetssystem inom äldre- och handikappomsorgen 79 Dnr 2015-000133 Friare val av hjälpmedel 80 Dnr 2015-000191 Förstudie LSS-boende

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 (16) Paragrafer 63-74 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 13.30-15.55 Beslutande Kenneth Dådring (M), ordförande Carl-Axel Wilhelmsson (C), 1:e vice ordförande Bodil Andersson (KD)

Läs mer