Kallelse med föredragningslista

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse med föredragningslista"

Transkript

1 Tomelilla kommun Vård och omsorgsnämnden Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: Torsdagen den 30 januari 2014 kl Plats: Svea Hund i kommunhuset Kallelse med föredragningslista Ärenden 1 Val av justerare samt tidpunkt för justering 2 Ändringar i föredragningslistan Dialoger 2014/2 3 Nöjd kund index - nationell brukarundersökning 4 4 Mätning personaltäthet inom hemtjänstområdena 5 5 Ekonomi 6 Synpunkter på socialtjänsten 7 Rapporter/anmälningar enligt Lex Sarah 8 Nattfastan 8 9 Basala hygienrutiner 9 10 Beslutsärenden Ansökan om statsbidrag Omvårdnadslyftet 2014/ Rapportering av ej verkställda gynnande beslut inom äldre- och handikappomsorgen, fjärde kvartalet 12 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut inom stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), /4 23 /5 26

2 Tomelilla kommun Vård och omsorgsnämnden fjärde kvartalet 13 Verksamhetsuppföljning av Tomelilla kommuns hemtjänst 14 Verksamhetsuppföljning av Tomelilla kommuns särskilda boenden 15 Drift av särskilda boendet Byavången och tillhörande hemtjänstområde Centrum från februari / / /6 16 Redovisning av anmälningsärenden 2014/ Redovisning av delegeringsbeslut /3 47 Ida Bornlykke (S) Ordförande Kerstin Andersson Sekreterare Meddela förhinder i god tid till Kommunledningskontoret som kallar ersättare. Telefon Kerstin Andersson E-post:

3 NÄRVARO- OCH OMRÖSTNINGSPROTOKOLL Vård- och omsorgsnämnden ( ) Sammanträdesdag: Antal närvarande ledamöter: 1 2 Nr Namn Parti Närv Ja Nej Avstår 1 Ida Bornlykke S 2 Sejdi Karaliti S 3 Marianne Åkerblad M 4 Gunnel Andersson M 5 Lars Erik Ottosson SPI 6 Anette Olsson C 7 Linus Mattisson SD Ja Nej Avstår ERSÄTTARE Nr Namn Parti Närv Ja Nej Avstår 1 Åke Johnson S 2 Carl Malmqvist M 3 Liv Tillberg M 4 Bo Grevinger M 5 Mona Nihlén V 6 Siv Nilsson C 7 Kent Olofsson SD Ja Nej Avstår

4 Tomelilla den 11 december Dnr VON Stöd och omsorg Besöksadress: Gustafs torg Tomelilla Vård och omsorgsnämnden Växel Fax Postgiro Bankgiro Resultat nationell brukarundersökning Handläggare: Pamela Lindqvist Nämndsekreterare Direkt Mobil Ärendebeskrivning Avdelningschef Christel Nilsson informerar om resultatet av den nationella brukarundersökningen. Resultatet finns publicerat på socialstyrelsens hemsida: Kommunledningskontoret Pamela Lindqvist Nämndsekreterare 1 (1)

5 Mätning av personalkontinuiteten i hemtjänsten 2014 Mätningen utförd under 14 dagar i september hos brukare med minst två besök per dag. Endast dag- o kvällspersonal har räknats. Hemtjänstområde Medel Max Min antal brukare Söder/Vardaga Centrum/För.Care Väster/ egenregi Brösarp/egenregi Medel 15

6 Föregående års mätningar Max Min Max Min Söder Centrum Väster Tranås Brösarp Medel

7 Jämförelse med grannkommunerna 2008 Mätningen rapporteras in till Kommunens kvalitet i korthet 2008 Simrishamn Sjöbo Skurup Tomelilla Ystad KKK Genomsnittligt antal ( medelvärde) Medianvärde Maxvärde Minivärde

8

9

10

11

12

13

14

15

16 TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 16 januari 2014 Vonau 3 Dnr VON 2014/5 Ansökan om statsbidrag Omvårdnadslyftet Vård och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag till nämnden Arbetsutskottet rekommenderar nämnden att besluta att till Socialstyrelsen ansöka om xxx inom Omvårdnadslyftet. Ärendebeskrivning Socialstyrelsen har fått regeringens uppdrag att fördela stimulansbidrag för Omvårdnadslyftet. Tomelilla kommun har erhållit 701 tkr som används till validering och utbildning av omvårdnadspersonal inom äldreomsorgen. För 2014 finns möjligheter för Tomelilla kommun att ansöka om nya medel inom Omvårdnadslyftet. Syftet är att slutföra påbörjad utbildning för omvårdnadspersonal i grundutbildning. Förvaltningens förslag till beslut Vård och omsorgsnämnden beslutar att till Socialstyrelsen ansöka om xxx inom Omvårdnadslyftet. Beslutet skickas till: Vård och omsorgsnämnden Justerandes sign

17 Tomelilla den 30 December Dnr Vård och omsorgsnämnden Stöd och Omsorg Gustafs torg Tomelilla Växel Fax Postgiro Bankgiro Handläggare: Lisbeth Larsson Avdelningschef, Kommunalutf ututför Direkt utföru Mobil Ansökan om stimulansbidrag 2014 Socialstyrelsen har fått regeringens uppdrag att fördela stimulansbidrag för Omvårdnadslyftet. Tomelilla kommun har erhållit 701 tkr som används till validering och utbildning av omvårdnadspersonal inom äldreomsorgen. För 2014 finns möjligheter för Tomelilla kommun att ansöka om nya medel inom Omvårdnadslyftet. Syftet är att slutföra påbörjad utbildning för omvårdnadspersonal i grundutbildning. Förslag till beslut Vård och omsorgsnämnden beslutar att till Socialstyrelsen ansöka om xxxxxxx inom Omvårdnadslyftet. Lisbeth Larsson Avdelningschef Stöd och Omsorg 1 (1)

18 Regeringsbeslut II: S2011/1512/FST (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen Stockholm Uppdrag om Omvårdnadslyftet 1 bilaga Regeringens beslut Socialstyrelsen ges i uppdrag att förbereda, administrera och löpande följa upp den tidsbegränsade satsningen Omvårdnadslyftet under åren Under förutsättning att riksdagen beviljar medel är det regeringens avsikt att satsningen ska pågå till och med Socialstyrelsen ska följa de villkor som anges i bilaga 1. För satsningen får Socialstyrelsen 2011 rekvirera kronor från Kammarkollegiet, anslag 5.1, anslagspost 22. Av dessa medel får Socialstyrelsen använda kronor för sina uppgifter inom satsningen. Ärendet Kvaliteten i vården och omsorgen uppstår i det enskilda mötet mellan människor. Regeringen genomför därför Omvårdnadslyftet en tidsbegränsad utbildningssatsning för äldreomsorgens medarbetare. Satsningen syftar till att stimulera huvudmännens långsiktiga arbete med att stärka kompetensen inom äldreomsorgen och ge medarbetarna möjlighet att växa i sina yrkesroller. Socialstyrelsen kommer att lämna anvisningar om vilka kurser som berättigar till stöd. De vård- och omsorgsuppgifter som utförs i äldre personers hem är i dag ofta mer avancerade än tidigare. Många vårduppgifter som tidigare utfördes på sjukhus utförs i dag i hemmet. Som en följd av det bor många äldre personer kvar även när deras ohälsa tilltar och beroendet av vård och omsorg blir stort. Det förutsätter i sin tur att vården och omsorgen kan organisera väl fungerande multiprofessionella team som i samverkan med enskilda personer och närstående kan utföra de vård- och omsorgsuppgifter som krävs. Postadress Telefonväxel E-post: Stockholm Besöksadress Telefax Fredsgatan

19 2 Äldreomsorg är en mycket personalintensiv verksamhet och lönekostnaderna uppgår till 80 procent av den totala kostnaden för äldreomsorgen. För att påverka kvalitet och effektivitet är den personal som utför vård och omsorg den i särklass viktigaste målgruppen. Undersköterskor och vårdbiträden är den yrkesgrupp som oftast finns nära dem som behöver vård och omsorg. Den kompetens som undersköterskor och vårdbiträden behöver ska göra det möjligt för dem att arbeta med ett lösningsinriktat perspektiv. Behovet av kompetens hos personalen ökar kontinuerligt. Att bemötas med respekt av kompetent personal inom både vård och omsorg är viktigt för att äldre personer ska uppleva sin tillvaro som värdig och trygg. Det har stor betydelse för teamens förmåga att lösa sina uppgifter att alla i teamet kan bidra med god kompetens för sina respektive uppgifter. Omvårdnadslyftet syftar till att stärka både den grundläggande kompetensen för undersköterskor och vårdbiträden och den kompetens som behövs för specialiserade uppgifter. Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att ta fram ett vägledande underlag i vilket det preciseras vilka kunskaper som kan behövas dels för grundläggande arbete, dels för specialiserade uppgifter inom äldreomsorgen. Målgruppen för Socialstyrelsens uppdrag är de yrkesgrupper i äldreomsorgen t.ex. vårdbiträden och undersköterskor där grundutbildning till yrket är en gymnasial utbildning. Deluppdraget om grundläggande kunskaper ska redovisas senast den 30 juni Deluppdraget om kunskaper för specialiserade uppgifter ska redovisas senast den 31 december Under förutsättning att Riksdagen beviljar medel för ändamålet avser regeringen att till Omvårdnadslyftet m.m. avsätta 250 miljoner kronor 2012 och 300 miljoner kronor samt 300 miljoner kronor På regeringens vägnar Maria Larsson Kent Löfgren

20 3 Kopia till Statsrådsberedningen/SAM Finansdepartementet/BA Finansdepartementet/KE Utbildningsdepartementet/SV Regeringskansliets förvaltningsavdelning Regeringskansliets internrevision Socialutskottet Kammarkollegiet Statskontoret Sveriges Kommuner och Landsting

21 Bilaga till regeringsbeslut nr II:2 Villkor för satsningen Omvårdnadslyftet Satsningen ska inledas under Satsningen är tidsbegränsad t.o.m Socialstyrelsens uppgifter är att förbereda, administrera och löpande följa upp Omvårdnadslyftet under perioden Uppföljningen ska ge en beskrivning av de aktiviteter som genomförts. Socialstyrelsen ska senast den 30 april 2011 informera kommunerna och de privata vårdarbetsgivarna om hur Omvårdnadslyftet ska genomföras. I Socialstyrelsens information ska det framgå vilka kurser ur det från hösten 2011 nya vård- och omsorgsprogrammet på gymnasieskolan eller motsvarande kurser inom den gymnasiala vuxenutbildningen som ger rätt till stöd och därmed ger sådana kunskaper som behövs för grundläggande arbetsuppgifter i äldreomsorgen. I Socialstyrelsens information ska också framgå de villkor t.ex. krav på inventeringar, redovisning m.m. som är förenade med Omvårdnadslyftet. Socialstyrelsen ska betala ut medlen senast den 1 september 2011 till kommunerna, efter godkänd ansökan om stöd för Omvårdnadslyftet fram till och med den 31 december Kommunen ansöker i sin egenskap som huvudman för sin egen verksamhet och för enskilda utförares verksamhet. Varje kommun får ansöka om medel upp till en fördelningsram per kommun baserad på antalet invånare 80 år eller äldre per den 31 december Det belopp som fördelas 2011 är 143,7 miljoner kronor. Den kommun som inte själv vill delta kan som huvudman lämna in ansökan för enskilda utförares räkning om dessa vill delta. Kommunen erhåller de medel som fördelningsnyckeln för kommuner ger möjlighet till. De utbildningssatsningar arbetsgivarna genomför sker under 2011 i form av upphandlad uppdragsutbildning motsvarande gymnasieskolan. Från 1 juli 2012 kan utbildning även upphandlas från huvudman inom kommunal vuxenutbildning. Formerna för hur utbildningssatsningen genomförs kan variera. Det kan t.ex. handla om traditionell undervisning, handledd distansundervisning eller validering av kunskaper förvärvade på annat sätt än genom traditionell undervisning. Satsningen följer samma upplägg under 2012 och. Från 2012 blir det möjligt att inom Omvårdnadslyftet också genomföra utbildningsinsatser för personal som arbetar med specialiserade uppgifter. Socialstyrelsen kommer då att tillhandahålla anvisningar där det framgår vilka utbildningar inom Yrkeshögskolan som får ges som uppdragsutbildning enligt lagen (2009:128) om yrkeshögskolan och som ger rätt till stöd. 1

22 Det belopp som utbetalas under 2011 får användas för utbildningsinsatser från och med hösten 2011 och ska slutredovisas till Socialstyrelsen senast den 30 april Redovisningen ska innehålla en inventering av de kunskaper som personalen har inom kommunens hela verksamhet eller avgränsad del av verksamheten som kommunen avser satsa på, i egen drift eller i extern regi. Redovisningen ska visa antal godkända gymnasiepoäng som uppnåtts genom satsningen. Insatserna får även riktas till anställda vikarier. En kommun som ingår i ett förvaltningsområde får utöver de grundläggande kunskaperna enligt Socialstyrelsens anvisningar också lägga till undervisning i finska, meänkieli och samiska med ytterligare högst 200 gymnasiepoäng per person. Kommunen får tillgodoräkna sig 50 kronor per uppnådd och redovisad gymnasiepoäng. Kommunen får när utbildningar för specialiserade uppgifter kommer igång tillgodoräkna sig 200 kronor per uppnådd och redovisad poäng inom ramen för yrkeshögskolan. Medel som inte förbrukats ska återbetalas till Socialstyrelsen senast den 30 april Medel som inte ansökts görs tillgängliga i en andra ansökningsomgång där beslut om stöd fattas senast den 15 september fördelas 150 miljoner kronor enligt samma princip och utbildningssatsningen pågår till och med den 30 juni Kommunernas redovisning ska ske senast den 30 juni 2014 och innehålla en inventering av hur andelen anställda med grundläggande kunskaper har förändrats under perioden juli 2011 till juni Redovisningen ligger till grund för fördelning av en premie. Medel som kommunerna inte utnyttjat ska återbetalas till Socialstyrelsen vid slutredovisningen Premie för bästa resultat Baserat på redovisningen den 30 juni 2014 fördelas 150 miljoner kronor som en premie för bästa resultat. Premien utgår för tre olika mått och en kommun kan få medel enligt alla mått. 50 miljoner kronor fördelas mellan de kommuner som redovisar en andel personal med grundläggande kunskaper 60 procent eller högre. 50 miljoner kronor fördelas mellan de kommuner som redovisar en andel personal med grundläggande kunskaper 75 procent eller högre. 50 miljoner fördelas mellan de kommuner som förbättrat sitt kompetensläge, dvs. andel personal med grundläggande kunskaper med 10 procentenheter eller mer jämfört med läget Återrapportering och återbetalning av medel Socialstyrelsen ska senast den 30 juni 2012, och 2014 lämna en uppföljningsrapport till Regeringskansliet (Socialdepartementet). Ej utnyttjande eller återbetalade medel ska återbetalas till Kammarkollegiet senast vid samma tidpunkter som ovan. Socialstyrelsens slutredovisning av Omvårdnadslyftet ska ske senast i samband med årsredovisningen

23 TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 16 januari 2014 Vonau 4 Dnr VON /4 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut inom äldre- och handikappomsorgen, fjärde kvartalet Vård och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag till nämnden Arbetsutskottet föreslår vård och omsorgsnämnden godkänner redovisningen för rapporteringsperioden och överlämnar densamma till kommunfullmäktige. Ärendebeskrivning Alla beslut enligt socialtjänstlagen som inte verkställts inom 90 dagar ska rapporteras till Socialstyrelsen samt kommunens revisorer. Kommunfullmäktige ska ha en avidentifierad statistikrapport. När beslutet verkställts eller avslutats ska detta rapporteras löpande. En kommun som inte verkställt besluten inom skälig tid kan få vite som tillfaller staten. Rapporteringen ska göras efter varje kvartal. Även så kallad nollrapportering ska göras till Socialstyrelsen. Redovisning för perioden till Samtliga beslut har verkställts inom 90 dagar. Förvaltningens förslag till beslut Vård och omsorgsnämnden godkänner redovisningen för rapporteringsperioden. Beslutet skickas till: Vård och omsorgsnämnden Justerandes sign

24 Kvartalsrapport Sol och LSS Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 och rapportering enligt 16 kap 6f SoL samt beslut enligt 9 och rapportering enligt 28 f-g LSS Rapporter skickas in kvartalsvis av samtliga nämnder som berörs av skyldigheten att rapportera. Individrapporter skickas in av de nämnder som har sådana att redovisa detta kvartal. Det gäller både de som kvarstår som ej verkställda från förra kvartalet (och som ska rapporteras på nytt) och nya från detta kvartal. Kontakta aktuell tillsynsregion vid Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för att kunna börja rapportera med IVO:s e-tjänst, tel vx Allmänna uppgifter 1 Rapporteringstillfälle År Kvartal 2 Kommun 3 Stadsdel/kommundel (i förekommande fall) 4 Ansvarig nämnd 5 Nämnden har ansvar för följande verksamhet SoL ÄO, Äldreomsorg SoL OF, Omsorg till personer med funktionsnedsättning enligt SoL SoL IFO, Individ- och familjeomsorg LSS OF, Omsorg till personer med funktionsnedsättning enligt LSS 6 Ansvarig/Behörig rapportör 7 Telefon till rapportören 8 E-post till rapportören 1

25 9 Markera de verksamhetsområden där det inte finns några ej verkställda beslut eller avbrott att rapportera detta kvartal. SoL ÄO SoL OF SoL IFO LSS OF 10 Markera de verksamhetsområden där det finns individrapporter detta kvartal Beslut SoL ÄO SoL OF SoL IFO LSS OF Avbrott SoL ÄO SoL OF SoL IFO LSS OF Individrapporterna skickas till IVO under följande rapporteringsperioder: Kvartal 1: 15 mars 15 april Kvartal 2: 15 juni 31 juli Kvartal 3: 15 september 15 oktober Kvartal 4: 15 december 15 januari Tillsynsregion AVDELNING SYD (Skåne, Kronobergs och Blekinge län) IVO, Inspektionen för vård och omsorg Box Malmö AVDELNING MITT (Uppsala, Gävleborgs, Västmanlands, Dalarnas, Värmlands, Örebro och Södermanlands län) IVO, Inspektionen för vård och omsorg Box Örebro AVDELNING ÖST (Stockholms och Gotlands län) IVO, Inspektionen för vård och omsorg Avdelning Öst Stockholm AVDELNING SYDÖST (Östergötlands, Jönköpings och Kalmar län) IVO, Inspektionen för vård och omsorg Box Jönköping 2 AVDELNING SYDVÄST (Västra Götalands och Hallands län) IVO, Inspektionen för vård och omsorg Box Göteborg AVDELNING NORD (Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län) IVO, Inspektionen för vård och omsorg Box Umeå

26 TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 16 januari 2014 Vonau 5 Dnr VON /5 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut inom stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), fjärde kvartalet Vård och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag till nämnden Arbetsutskottet föreslår att vård och omsorgsnämnden godkänner redovisningen för rapporteringstiden och överlämnar densamma till kommunfullmäktige. Ärendebeskrivning Alla beslut enligt LSS som inte verkställts inom 90 dagar ska rapporteras till Socialstyrelsen samt kommunens revisorer. Kommunfullmäktige ska ha en avidentifierad statistikrapport. När beslutet verkställts eller avslutats ska detta rapporteras löpande. En kommun som inte verkställt besluten inom skälig tid kan få vite som tillfaller staten. Rapporteringen ska göras efter varje kvartal. Även så kallad nollrapportering ska göras till Socialstyrelsen. Redovisning för perioden till Samtliga beslut har verkställts inom 90 dagar. Förvaltningens förslag till beslut Vård och omsorgsnämnden godkänner redovisningen för rapporteringsperioden. Beslutet skickas till: Vård och omsorgsnämnden Justerandes sign

27 Kvartalsrapport Sol och LSS Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 och rapportering enligt 16 kap 6f SoL samt beslut enligt 9 och rapportering enligt 28 f-g LSS Rapporter skickas in kvartalsvis av samtliga nämnder som berörs av skyldigheten att rapportera. Individrapporter skickas in av de nämnder som har sådana att redovisa detta kvartal. Det gäller både de som kvarstår som ej verkställda från förra kvartalet (och som ska rapporteras på nytt) och nya från detta kvartal. Kontakta aktuell tillsynsregion vid Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för att kunna börja rapportera med IVO:s e-tjänst, tel vx Allmänna uppgifter 1 Rapporteringstillfälle År Kvartal 2 Kommun 3 Stadsdel/kommundel (i förekommande fall) 4 Ansvarig nämnd 5 Nämnden har ansvar för följande verksamhet SoL ÄO, Äldreomsorg SoL OF, Omsorg till personer med funktionsnedsättning enligt SoL SoL IFO, Individ- och familjeomsorg LSS OF, Omsorg till personer med funktionsnedsättning enligt LSS 6 Ansvarig/Behörig rapportör 7 Telefon till rapportören 8 E-post till rapportören 1

28 9 Markera de verksamhetsområden där det inte finns några ej verkställda beslut eller avbrott att rapportera detta kvartal. SoL ÄO SoL OF SoL IFO LSS OF 10 Markera de verksamhetsområden där det finns individrapporter detta kvartal Beslut SoL ÄO SoL OF SoL IFO LSS OF Avbrott SoL ÄO SoL OF SoL IFO LSS OF Individrapporterna skickas till IVO under följande rapporteringsperioder: Kvartal 1: 15 mars 15 april Kvartal 2: 15 juni 31 juli Kvartal 3: 15 september 15 oktober Kvartal 4: 15 december 15 januari Tillsynsregion AVDELNING SYD (Skåne, Kronobergs och Blekinge län) IVO, Inspektionen för vård och omsorg Box Malmö AVDELNING MITT (Uppsala, Gävleborgs, Västmanlands, Dalarnas, Värmlands, Örebro och Södermanlands län) IVO, Inspektionen för vård och omsorg Box Örebro AVDELNING ÖST (Stockholms och Gotlands län) IVO, Inspektionen för vård och omsorg Avdelning Öst Stockholm AVDELNING SYDÖST (Östergötlands, Jönköpings och Kalmar län) IVO, Inspektionen för vård och omsorg Box Jönköping 2 AVDELNING SYDVÄST (Västra Götalands och Hallands län) IVO, Inspektionen för vård och omsorg Box Göteborg AVDELNING NORD (Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län) IVO, Inspektionen för vård och omsorg Box Umeå

29 TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 16 januari 2014 Vonau 6 Dnr VON 2014/4 Verksamhetsuppföljning av Tomelilla kommuns hemtjänst Vård och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag till nämnden Vård- och omsorgsnämnden förslås besluta att lägga ärendet till handlingarna samt uppdra medicinskt ansvarig sjukskötare att genomföra motsvarande verksamhetsuppföljningar av LSS boendena samt i ärende inom Frösunda LSS där den personliga assistansen parallellt utför insatser inom hälso- och sjukvården. Ärendebeskrivning I Tomelilla kommun finns fem särskilda boende med heldygnsomsorg för äldre. Därutöver finns ett korttidsboende. Särskilda boende Norrevång, Brinkehem och Skogsdungen drivs i kommunens regi. Särskilda boende Byavången och Valkyrian drivs på entreprenad av Förenade Care och Vardaga (tidigare Carema Care). Vård och omsorg i brukarens hem genomförs via hemtjänst och hemsjukvård. Hemtjänst i kommunal regi sker i delar av tätorten, Skåne Tranås och i Brösarp. Hemtjänsten i övriga delar av kommunen drivs på entreprenad av Förenade Care och Vardaga. Hemsjukvården (sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster) drivs i kommunal regi. Medicinskt ansvarig sjukskötare har på vård- och omsorgsnämndens uppdrag under 2012 genomfört verksamhetsuppföljning av samtliga särskilda boenden. Åtgärdsplaner har upprättats på samtliga särskilda boenden för att rätta till de brister som konstaterats i samband med verksamhetsuppföljningen. Under november (efter ett år) har åtgärderna att följas upp av medicinskt ansvarig sjukskötare. Justerandes sign

30 TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 16 januari 2014 Vonau 6 forts Uppdraget från vård- och omsorgsnämnden att genomföra verksamhetsuppföljning av hemtjänsten i Tomelilla kommun har genomförts. Åtgärdsplaner har upprättats på samtliga hemtjänstområden för att rätta till de brister som konstaterats i samband med verksamhetsuppföljningen. Förvaltningens förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden förslås besluta att lägga ärendet till handlingarna samt uppdra medicinskt ansvarig sjukskötare att genomföra motsvarande verksamhetsuppföljningar av LSS boendena samt i ärende inom Frösunda LSS där den personliga assistansen parallellt utför insatser inom hälso- och sjukvården. Beslutet skickas till: Vård och omsorgsnämnden Justerandes sign

31 Tomelilla kommun Vård och omsorgsnämnd Tomelilla kommun Verksamhetsuppföljning av Tomelilla kommuns särskilda boenden Bakgrund I Tomelilla kommun finns fem särskilda boende med heldygnsomsorg för äldre. Därutöver finns ett korttidsboende. Särskilda boende Norrevång, Brinkehem och Skogsdungen drivs i kommunens regi. Särskilda boende Byavången och Valkyrian drivs på entreprenad av Förenade Care och Vardaga(tidigare Carema Care). Vård och omsorg i brukarens hem genomförs via hemtjänst och hemsjukvård. Hemtjänst i kommunal regi sker i delar av tätorten, Skåne Tranås och i Brösarp. Hemtjänsten i övriga delar av kommunen drivs på entreprenad av Förenade Care och Vardaga. Hemsjukvården (sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster) drivs i kommunal regi. Sammanfattning Medicinskt ansvarig sjukskötare har på vård- och omsorgsnämndens uppdrag under 2012 genomfört verksamhetsuppföljning av samtliga särskilda boenden. Åtgärdsplaner har upprättats på samtliga särskilda boenden för att rätta till de brister som konstaterats i samband med verksamhetsuppföljningen. Under november (efter ett år) har åtgärderna att följas upp av medicinskt ansvarig sjukskötare. Uppdraget från vård- och omsorgsnämnden att genomföra verksamhetsuppföljning av hemtjänsten i Tomelilla kommun har genomförts. Åtgärdsplaner har upprättats på samtliga hemtjänstområden för att rätta till de brister som konstaterats i samband med verksamhetsuppföljningen. Förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden förslås besluta att lägga ärendet till handlingarna samt uppdra medicinskt ansvarig sjukskötare att genomföra motsvarande verksamhetsuppföljningar av LSS boendena samt i ärende inom Frösunda LSS där den personliga assistansen parallellt utför insatser inom hälso- och sjukvården.

32 År VERKSAMHETSUPPFÖLJNING Förebyggande arbete HEMTJÄNST RISKBEDÖMNINGAR FÖREBYGGANDE 2014 Söders hemtjänst (Vardaga) FALLPREVENTION 2014 DFRI 2014 Centrums hemtjänst (Förenade Care) UNDERNÄRING 2014 TRYCKSÅR Tomelilla kommuns hemtjänst 2014 VÅRD I LIVETS SLUTSKEDE 2014 Etablerat rutiner Inga planerade arbetsprocesser Planerade arbetsprocesser - ingen verksamhet

33 År VERKSAMHETSUPPFÖLJNING Förebyggande arbete - HEMTJÄNST MEDICINTEKNISKA ÅTGÄRDER Söders hemtjänst (Vardaga) Centrums hemtjänst (Förenade Care) Tomelilla kommuns hemtjänst 2014 BASALA HYGIENRUTINER 2014 REHABILITERANDE FÖRHÅLLNINGSSÄTT 2014 INKONTINENS 2014 LOGGNINGSRUTINER 2014 Etablerat rutiner Inga planerade arbetsprocesser Planerade arbetsprocesser - ingen verksamhet

34 År VERKSAMHETSUPPFÖLJNING Förbättringsarbete och dokumentation - HEMTJÄNST Söders hemtjänst (Vardaga) Centrums hemtjänst (Förenade Care) SKRIFTLIGA OCH MÄTBARA MÅL 2014 Tomelilla kommuns hemtjänst AKTUELLT UTVECKLINGSARBETE SYNPUNKTER SOM UNDERLAG FÖR VERKSAMHETSFÖRBÄTTRING AVVIKELSEHANTERING ENLIGT LEX MARIA BLAND ANNAT ÅTERRAPPORTERING TILL OMVÅRDNADSPERSONALEN 2014 SAMVERKAN 2014 DOKUMENTATION AV SKYDDSÅTGÄRDER DOKUMENTATION I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDENS VÅRD- OCH OMSORGSPÄRM - ORDNING OCH REDA Etablerad rutiner Inga planerade arbetsprocesser Planerade arbetsprocesser

35 Verksamhetsuppföljning i november av vård- och omsorgsnämndens kvalitetskrav på hemtjänsten i Tomelilla kommun VERKSAMHETSUPPFÖLJNING Sammanställning i procent av behov av åtgärder Etablerade rutiner som uppnår vårdoch omsorgsnämndens kvalitetskrav på utförd vård- och omsorg från hemtjänsten i Tomelilla kommun Planerad utveckling av arbetsprocesser Inga planerade utveckling av arbetsprocesser Söders hemtjänst % (Vardaga) Nov Nov 2014 Centrums hemtjänst % (Förenade Care) Nov Nov 2014 Tomelilla kommuns % hemtjänst Nov Nov 2014 Etablerad rutiner Inga planerade arbetsprocesser Planerade

36 Det ska särskilt uppmärksammas att verksamhetsuppföljningen år visade att bemanningen inom hemtjänsten var upprättade i enlighet med arbetsscheman. Vidare hade ordinarie och- vikarierande omvårdnadspersonal genomgått omvårdnadsprogrammet/ motsvarande.

37 TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 16 januari 2014 Vonau 7 Dnr VON 2014/10 Verksamhetsuppföljning av Tomelilla kommuns särskilda boenden Vård och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag till nämnden Vård- och omsorgsnämnden förslås besluta att lägga ärendet till handlingarna samt uppdra medicinskt ansvarig sjukskötare att genomföra motsvarande verksamhetsuppföljningar av LSS boendena samt i ärende inom Frösunda LSS där den personliga assistansen parallellt utför insatser inom hälso- och sjukvården. Ärendebeskrivning I Tomelilla kommun finns fem särskilda boende med heldygnsomsorg för äldre. Därutöver finns ett korttidsboende. Särskilda boende Norrevång, Brinkehem och Skogsdungen drivs i kommunens regi. Särskilda boende Byavången och Valkyrian drivs på entreprenad av Förenade Care och Vardaga (tidigare Carema Care). Vård och omsorg i brukarens hem genomförs via hemtjänst och hemsjukvård. Hemtjänst i kommunal regi sker i delar av tätorten, Skåne Tranås och i Brösarp. Hemtjänsten i övriga delar av kommunen drivs på entreprenad av Förenade Care och Vardaga. Hemsjukvården (sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster) drivs i kommunal regi. Medicinskt ansvarig sjukskötare har på vård- och omsorgsnämndens uppdrag under 2012 genomfört verksamhetsuppföljning av samtliga särskilda boenden. Åtgärdsplaner har upprättats på samtliga särskilda boenden för att rätta till de brister som konstaterats i samband med verksamhetsuppföljningen. Under november (efter ett år) har åtgärderna att följas upp av medicinskt ansvarig sjukskötare. Justerandes sign

38 TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 16 januari 2014 Vonau 7 forts Uppdraget från vård- och omsorgsnämnden att genomföra verksamhetsuppföljning av hemtjänsten i Tomelilla kommun har genomförts. Åtgärdsplaner har upprättats på samtliga hemtjänstområden för att rätta till de brister som konstaterats i samband med verksamhetsuppföljningen. Förvaltningens förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden förslås besluta att lägga ärendet till handlingarna samt uppdra medicinskt ansvarig sjukskötare att genomföra motsvarande verksamhetsuppföljningar av LSS boendena samt i ärende inom Frösunda LSS där den personliga assistansen parallellt utför insatser inom hälso- och sjukvården. Beslutet skickas till: Vård och omsorgsnämnden Justerandes sign

39 Tomelilla kommun Vård och omsorgsnämnd Tomelilla kommun Verksamhetsuppföljning av Tomelilla kommuns särskilda boenden Bakgrund I Tomelilla kommun finns fem särskilda boende med heldygnsomsorg för äldre. Därutöver finns ett korttidsboende. Särskilda boende Norrevång, Brinkehem och Skogsdungen drivs i kommunens regi. Särskilda boende Byavången och Valkyrian drivs på entreprenad av Förenade Care och Vardaga(tidigare Carema Care). Vård och omsorg i brukarens hem genomförs via hemtjänst och hemsjukvård. Hemtjänst i kommunal regi sker i delar av tätorten, Skåne Tranås och i Brösarp. Hemtjänsten i övriga delar av kommunen drivs på entreprenad av Förenade Care och Vardaga. Hemsjukvården (sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster) drivs i kommunal regi. Sammanfattning Medicinskt ansvarig sjukskötare har på vård- och omsorgsnämndens uppdrag under 2012 genomfört verksamhetsuppföljning av samtliga särskilda boenden. Åtgärdsplaner har upprättats på samtliga särskilda boenden för att rätta till de brister som konstaterats i samband med verksamhetsuppföljningen. Under november (efter ett år) har åtgärderna att följas upp av medicinskt ansvarig sjukskötare. Uppdraget från vård- och omsorgsnämnden att genomföra verksamhetsuppföljning av hemtjänsten i Tomelilla kommun har genomförts. Åtgärdsplaner har upprättats på samtliga hemtjänstområden för att rätta till de brister som konstaterats i samband med verksamhetsuppföljningen. Förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden förslås besluta att lägga ärendet till handlingarna samt uppdra medicinskt ansvarig sjukskötare att genomföra motsvarande verksamhetsuppföljningar av LSS boendena samt i ärende inom Frösunda LSS där den personliga assistansen parallellt utför insatser inom hälso- och sjukvården.

40 År VERKSAMHETSUPPFÖLJNING Förebyggande arbete - SÄBO RISKBEDÖMNINGAR FÖREBYGGANDE Valkyrian Byavången Brinkehem Skogsdungen Norrevång 2012 FALLPREVENTION 2012 DFRI 2012 UNDERNÄRING 2012 TRYCKSÅR 2012 BEMANNING 2012 DEMENSSJUKA - - RISKBED. INREDNINGENS 2012 SKYDDSÅTG. VID DEMENS - - VÅRD I LIVETS SLUTSKEDE 2012 Etablerat rutiner Inga planerade arbetsprocesser har skett mellan åren Planerade arbetsprocesser - ingen verksamhet

41 År VERKSAMHETSUPPFÖLJNING Förebyggande arbete - SÄBO Valkyrian Byavången Brinkehem Skogsdungen Norrevång 2012 MEDICINTEKNISKA ÅTGÄRDER BASALA HYGIENRUTINER 2012 REHABILITERANDE FÖRHÅLLNINGSSÄTT 2012 INKONTINENS 2012 LOGGNINGSRUTINER 2012 Etablerat rutiner Inga planerade arbetsprocesser har skett mellan åren Planerade arbetsprocesser - ingen verksamhet

42 År 2012 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING Förbättringsarbete och dokumentation - SÄBO SKRIFTLIGA OCH MÄTBARA MÅL Valkyrian Byavången Brinkehem Skogsdungen Norrevång 2012 AKTUELLT UTVECKLINGSARBETE SYNPUNKTER SOM UNDERLAG FÖR VERKSAMHETSFÖRBÄTTRING AVVIKELSEHANTERING ENLIGT LEX MARIA BLAND ANNAT ÅTERRAPPORTERING TILL OMVÅRDNADSPERSONALEN 2012 SAMVERKAN 2012 DOKUMENTATION AV SKYDDSÅTGÄRDER DOKUMENTATION I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDENS VÅRD- OCH OMSORGSPÄRM ORDNING OCH REDA Etablerad rutiner Inga planerade arbetsprocesser Planerade arbetsprocesser - ingen verksamhet

43 Jämförelse i procent mellan november 2012 och november av utvecklingen att uppnå vård- och omsorgsnämnden kvalitetskrav på särskilda boenden i Tomelilla kommun VERKSAMHETSUPPFÖLJNING Sammanställning i procent av behov av åtgärder Etablerade rutiner som uppnår vård- och omsorgsnämndens kvalitetskrav på hemtjänsten i Tomelilla kommun Planerad utveckling av arbetsprocesser Ingen planerad utveckling av arbetsprocesser Valkyrian % Byavången % Brinkehem % Skogsdungen % Norrevång %

44 Det ska särskilt uppmärksammas att verksamhetsuppföljningarna år 2012 och år visade att bemanningen på de särskilda boenden var upprättade i enlighet med arbetsscheman. Vidare hade ordinarie och- vikarierande omvårdnadspersonal genomgått omvårdnadsprogrammet/ motsvarande.

45 TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 16 januari 2014 Vonau 9 Dnr VON 2014/1 Redovisning av anmälningsärenden Vård och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag till nämnden Nämnden godkänner redovisningen och lägger den till handlingarna. Ärendebeskrivning 1. Synpunkter på socialtjänsten inkomna under tiden 1 december 31 december. 2. Dom den 3 december från Förvaltningsrätten i Malmö, mål nr , gällande arbetsmiljön. Förvaltningsrätten upphäver det överklagade beslutet i den del det avser p. 1 förelagda åtgärder beträffande personals hygien. 3. Östra Skånes hjälpmedelsnämnds protokoll den 5 december Protokollsutdrag den 27 november, 162, från Kommunfullmäktige gällande delårsrapport Protokollsutdrag den 27 november, 165, från Kommunfullmäktige gällande budget 2014 med plan m. m. 6. Protokollsutdrag den 27 november, 173, från Kommunfullmäktige gällande avsägelse från Lillemor Ramsby (M) av samtliga politiska uppdrag i Tomelilla kommun, samt fyllnadsval. 7. Protokollsutdrag den 27 november, 174, från Kommunfullmäktige gällande fyllnadsval av ledamot och ersättare i vård- och omsorgsnämnden. Justerandes sign

46 TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 16 januari 2014 Vonau 9 forts 8. Protokoll den 16 januari 2014, 1-11, från vård och omsorgsnämndens arbetsutskott.. Förvaltningens förslag till beslut Vård och omsorgsnämnden godkänner redovisningen och lägger densamma till handlingarna. Beslutet skickas till: Vård och omsorgsnämnden Justerandes sign

47 TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 16 januari 2014 Vonau 8 Dnr VON /3 Redovisning av delegeringsbeslut Vård och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag till nämnden Nämnden godkänner redovisningen och lägger den till handlingarna. Ärendebeskrivning Redovisning av delegeringsbeslut för perioden 1 december 31 december. Genomförandeplan ny 3 Genomförandeplan uppföljning 31 Hemtjänst 4 kap 1 SoL bifall 35 Tillfällig insats 2 Avlösareservice 4 kap 1 SoL bifall 2 Trygghetslarm 4 kap 1 SoL bifall 22 Matdistribution 4kap 1 SoL bifall 5 Ledsagare 4 kap 1 SoL bifall 3 Boendestöd 4 kap 1 SoL bifall 2 Särskilt boende 4 kap 1 SoL bifall 3 Korttidsboende 4 kap 1 SoL bifall 11 Personlig assistans 9 2 LSS avslag 1 Personkretstillhörighet 1 3 Ledsagarservice 9 3 LSS bifall 1 Ledsagarservice 9 3 LSS delavslag 1 Kontaktperson 9 4 LSS bifall 3 Korttidsvistelse 9 6 LSS bifall 1 Korttidstillsyn 9 7 LSS bifall 1 Daglig verksamhet 9 10 LSS bifall 4 Bostadsanpassningsbeslut för perioden 1 december 31 december. Avslag 1 Bifall 12 Justerandes sign

48 TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 16 januari 2014 Vonau 8 forts Förvaltningens förslag till beslut Vård och omsorgsnämnden godkänner redovisningen och lägger den till handlingarna. Beslutet skickas till: Vård och omsorgsnämnden Justerandes sign

49

50 Ärendestatistik - bostadsanpassning för perioden: Från: Till: Utskrift: (S1) ANTAL REGISTRERADE ÄRENDEN: 9 ANTAL BESLUTADE ÄRENDEN: AVSLAG Antal ärenden: 1 BIFALL Antal ärenden: 12 TOTALT ANTAL BESLUTADE ÄRENDEN: () ANTAL PERSONER MED BESLUT: 13 ANTAL PERSONER MED BESLUT (>0 Kr): 9 SUMMA BEVILJADE BELOPP: kr ( kr ) SNITT PER ÄRENDE (alla beslutade): SNITT PER ÄRENDE (ej avskr och återk ärdn): SUMMA UTBETALNINGAR EJ HÄNFÖRLIGA TILL ANPASSNINGSÄRENDE: SUMMA UTBETALNINGAR I ÄRENDEN: TOTAL UTBETALT: kr kr kr kr kr FÖRDELNING AV ÄRENDEN PÅ OLIKA INTERVALL FÖR BEVILJAT BELOPP (Samt beviljat belopp = 0 INTERVALL ANTAL SUM kr kr kr kr kr Avskrivna ärenden och ärenden med återkallade beslut ej medräknade. Nettobeslut under perioden. För ärenden med beslut även före perioden (ändringsbeslut) inräknas i detta belopp bara förändringen i förhållande till beviljat belopp före perioden.

2011-02-10 S2011/1512/FST (delvis) Socialstyrelsen 106 30 Stockholm. 1 bilaga

2011-02-10 S2011/1512/FST (delvis) Socialstyrelsen 106 30 Stockholm. 1 bilaga Regeringsbeslut II:2 2011-02-10 S2011/1512/FST (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag om Omvårdnadslyftet 1 bilaga Regeringens beslut Socialstyrelsen ges i uppdrag att förbereda,

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-0.5 Beslutande Ida Bornlykke (S), ordförande, 26, 27 p -5 och 7, 28-29 Sejdi Karaliti (S) Marianne Åkerblad (M) Marianne Åkerblad (M) Gunnel Andersson

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.00 Beslutande Övriga närvarande Ida Bornlykke (S), ordförande Sejdi Karaliti (S) Marianne Åkerblad (M) Gunnel Andersson (M) Lars Erik Ottosson

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund, den, kl. 09.30-.30 Beslutande Övriga närvarande Ida Bornlykke (S), ordförande Sejdi Karaliti (S) Marianne Åkerblad (M) Gunnel Andersson (M) Lars Erik Ottosson (SPI) Mona Nihlén

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund, den, kl. 08.30-11.10 Beslutande Övriga närvarande Lars-Ove Hägerroth (M), ordförande Gunnel Andersson (M) Gunvor Olsson (C) Ann Harrysson (SPI) Ida Bornlykke (S) Sejdi Karaliti

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Vård och omsorgsnämnden Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: torsdagen den 28 januari 2016 kl. 08.30 Plats: Svea Hund i kommunhuset Kallelse med föredragningslista Ärenden 1 Val

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 0.00-.5 Beslutande Övriga närvarande Carl Malmqvist (M) ersättare för Ida Bornlykke (S) Sejdi Karaliti (S) Mona Nihlén (V) ersättare för Marianne Åkerblad

Läs mer

6 Remiss från socialdepartementet Hjälpmedel ökad delaktighet och valfrihet

6 Remiss från socialdepartementet Hjälpmedel ökad delaktighet och valfrihet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2012-04-24 Tid 2012-04-24, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset plan 2 rum 3 Ärenden Justering 1 Rapport kring hälso- och sjukvård 2 Information från

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-10.20 Beslutande Övriga närvarande Ida Bornlykke (S), ordförande Sejdi Karaliti (S) Carl Malmqvist (M) ersättare för Marianne Åkeerblad (M) Gunnel

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-10.40 Beslutande Övriga närvarande Ida Bornlykke (S), ordförande Sejdi Karaliti (S) Gunnel Andersson (M) Lars Erik Ottosson (SPI) Anette Olsson (C)

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-0:30 Beslutande Övriga närvarande Ida Bornlykke (S), ordförande Sejdi Karaliti (S) Marianne Åkerblad (M) Gunnel Andersson (M) Carl Malmqvist (M)

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : 1 av 16 Plats och tid Svea Hund, den, kl. 08.30-11.00, Ajournering 10.25-10.30 Beslutande Ida Bornlykke (S), ordförande, 17, 18 p 1-6, 19-21, 23-25 Jäv 18 p 7, 22 Carl Malmqvist (M) ersättare för Sejdi

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Särskilda boendet Norrevång, den, kl. 08.30-11.30 Beslutande Gunnel Andersson (M), ordförande Marianne Åkerblad (M) Gunvor Olsson (C) Ann Harrysson (SPI), 1:e vice ordförande Ida Bornlykke

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.00 Beslutande Gunnel Andersson (M), ordförande Marianne Åkerblad (M) Gunvor Olsson (C) Ann Harrysson (SPI), 1:e vice ordförande Ida Bornlykke

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.30 Beslutande Gunnel Andersson (M), ordförande Ann Harrysson (SPI), 1: e vice ordförande Ida Bornlykke (S), 2:e vice ordförande Marianne Åkerblad

Läs mer

11 maj klockan 16.30, Borgmästaregatan 5A

11 maj klockan 16.30, Borgmästaregatan 5A KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Sjöallén 9D, Kungsbacka Klockan 15-18.50 Ajournering 16.50-17.10 ande Ledamöter Kristina Karlsson (C), ordförande Kent Stenhammar (S),

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 0-11.30 Beslutande Anders Throbäck (S), ordförande Sara Anheden (S) Carola Lindgren (M) Lars-Ove Hägerroth (M), ersättare för Daniel Persson (M) Eva Olsson

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-11.25

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-11.25 Sammanträdesdatum s. 1 (15) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-11.25 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande Britt Hjertqvist (FP) vice ordförande Anders Widesjö (M)

Läs mer

Uppdrag att utbetala medel för utveckling av utbildningsinsatser för läkare

Uppdrag att utbetala medel för utveckling av utbildningsinsatser för läkare Regeringsbeslut I:1 Socialdepartementet 2011-11-03 S2010/643/FS (delvis) Kammarkollegiet Box 2218 103 15 Stockholm Uppdrag att utbetala medel för utveckling av utbildningsinsatser för läkare 1 bilaga Regeringens

Läs mer

överlämna rapporten inklusive bilagor till kommunfullmäktige.

överlämna rapporten inklusive bilagor till kommunfullmäktige. .gn sia a KOMMUN OMS ORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer 26-3-6 OSN-25-258 Omsorgsnämnden Rapport till kommunfullmäktige av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Familjenämnden Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: onsdagen den 25 februari 2015 kl. 08.30 Plats: Svea Hund i kommunhuset Kallelse med föredragningslista Ärenden 1 Val av justerare

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-0.45 Ajournering 0.5-0.25 Beslutande Övriga närvarande Ida Bornlykke (S), ordförande Sejdi Karaliti (S) Marianne Åkerblad (M) Gunnel Andersson (M)

Läs mer

Gunilla Östlund (V) Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Dennis Byberg (M) Maj Stenson (FP) tj ers

Gunilla Östlund (V) Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Dennis Byberg (M) Maj Stenson (FP) tj ers 1( 12) Plats och tid, Socialkontoret, Hagfors, kl 09:00-10.15 ande Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Dennis Byberg (M) Maj Stenson (FP) tj ers

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden 2015.01.21 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-16.36 ande Övriga deltagande Fredrik Pettersson (S) Mikael Hernborg (S) Jan Sahlström (S) Ulf Genitz (C) ordf Ulla

Läs mer

Ajournering mellan 19 och 20 kl. 14.45 15.00

Ajournering mellan 19 och 20 kl. 14.45 15.00 Omsorgsnämnden 2016-05-11 1(2) Plats och tid Omsorgsförvaltningen, Gärdesvägen 4, Alvesta 11 maj 2016 kl. 13.15 16.50 Ajournering mellan 19 och 20 kl. 14.45 15.00 Justerade paragrafer 15, 17-27 ande Mats

Läs mer

Roger Eklund (S), ordförande Johan Jansson (S) för Irene Smedberg (S) Lena Jonsson (S) Hans Andersson (S) Marie Oskarsson (S) Madeleine Jansson (S)

Roger Eklund (S), ordförande Johan Jansson (S) för Irene Smedberg (S) Lena Jonsson (S) Hans Andersson (S) Marie Oskarsson (S) Madeleine Jansson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Tunadal, Virgatan 7, Köping, kl 14.00 16.45 ande Roger Eklund (S), ordförande Johan Jansson (S) för Irene Smedberg (S) Lena Jonsson (S) Hans Andersson (S) Marie

Läs mer

Sammanträdeshandlingar

Sammanträdeshandlingar SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdeshandlingar Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2012-04-03 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Kallelse Sidan 1 av 2 Vård-

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Norrevångs serviceboende, den, kl. 08.30-11.20 Beslutande Övriga närvarande Lars-Ove Hägerroth (M), ordförande Gunnel Andersson (M) Gunvor Olsson (C) Ann Harrysson (SPI) Ida Bornlykke (S)

Läs mer

2014-04-22 1 (17) Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Tisdagen den 22 april 2014, kl 08.30-11.35. Marie-Louise Bäckman

2014-04-22 1 (17) Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Tisdagen den 22 april 2014, kl 08.30-11.35. Marie-Louise Bäckman 2014-04-22 1 (17) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Tisdagen den 22 april 2014, kl 08.30-11.35. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.00 Beslutande Övriga närvarande Ida Bornlykke (S), ordförande Carl Malmqvist (M) ersättare för Sejdi Karaliti (S) Bo Grevinger (M) ersättare för

Läs mer

Ajournering mellan 36 och 37 kl. 14.40 14.55

Ajournering mellan 36 och 37 kl. 14.40 14.55 Omsorgsnämnden 2015-06-10 1(2) Plats och tid Omsorgsförvaltningen, Gärdesvägen 4, Alvesta 10 juni 2015 kl. 13.15 15.45 Ajournering mellan 36 och 37 kl. 14.40 14.55 Justerade paragrafer 33-45 Beslutande

Läs mer

PROTOKOLL Omsorgsnämnden 2016-04-20

PROTOKOLL Omsorgsnämnden 2016-04-20 sid 1 av 22 Plats och tid: Rådhussalen, klockan 13:30 16:00 Beslutande: Leif Håkansson Ordförande (S) Iréne Ahlstrand-Mårlind Ledamot (M) Berith Gustavsson (jäv 64) Vice ordförande (S) Tommy Alm (tom 66)

Läs mer

Kvalitetsberättelse för Lysekils kommun

Kvalitetsberättelse för Lysekils kommun Kvalitetsberättelse för Lysekils kommun År 2012 Enhet: Socialförvaltning Datum och ansvarig för innehållet 20130220 Agneta Stenqvist Dnr: SON 2013-66-709 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande

Läs mer

Bo Gunnar Åkesson (M) Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C)

Bo Gunnar Åkesson (M) Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C) Omsorgsnämndens arbetsutskott 2011-03-10 1 (16) Plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl: 13.15-16.30 Beslutande Bo Gunnar Åkesson (M) Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C) Övriga deltagare

Läs mer

Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 21 oktober 2015, 15.00 16.45

Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 21 oktober 2015, 15.00 16.45 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 21 oktober 2015, 15.00 16.45 Peter Krööse (C), ordförande Laila Norstedt Persson (M), vice ordförande Inger Sundin (S) Kenneth

Läs mer

Underskrifter Sekreterare. Ordförande. Justerare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Underskrifter Sekreterare. Ordförande. Justerare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1241111111112424 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stora Tjörnsalen, Komnunhuset kl 17.00-19.30 Beslutande och övriga närvarande se nästa sida Utses att justera Thomas Collberg (S) Justeringens plats

Läs mer

Utskottet för omsorg 2015-12-01. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum Hälsön, 2015-12-01 08:30-11.50

Utskottet för omsorg 2015-12-01. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum Hälsön, 2015-12-01 08:30-11.50 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum Hälsön, 2015-12-01 08:30-11.50 Beslutande Bertil Olsson (S) Maria Sörkvist (C) Anders Tenghede (V) Mats Överfjord (M) Leif Appelgren (M) ersätter Ulf Sjölinder

Läs mer

Lars Jonehög, Fp Britta Nilsson, M Torbjörn Lewin, S, (ej tjänstgörande ersättare)

Lars Jonehög, Fp Britta Nilsson, M Torbjörn Lewin, S, (ej tjänstgörande ersättare) 1(16) Plats och tid Nordiska Travmuseet, Biblioteket, kl 14.15-17.30 Beslutande Ledamöter Marita Arvidsson, C, vice ordf Lotta Wignell, C Margareta Bryntesson, M Agneta Nilsson, Kd Maurice Leroy, S Anne

Läs mer

PROTOKOLL 1 (20) 2012-08-30

PROTOKOLL 1 (20) 2012-08-30 PROTOKOLL 1 (20) 2012-08-30 Socialnämnden Plats och tid Stadshuset kl. 08.15-8.30, 11.00 12.00, 13.00-14.55 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Torgny Lind (S), vice ordförande Ulla-Britt Kulin

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen, Partille, den 24 november 2009...... Pia Karlsson... Uppsättande: 2009-11-25 Nedtagande: 2009-12-16...

Vård- och omsorgsförvaltningen, Partille, den 24 november 2009...... Pia Karlsson... Uppsättande: 2009-11-25 Nedtagande: 2009-12-16... 1 KS-rummet, Kommunhuset, Partille kl 18:00 20.20 Plats och tid 124-140 Pia Karlsson (FP) Margareta Lewander (M) Tom Ekwall (M) Anette Nord (KD) Leif Andersson (S) Susanne Carlsson (S) Margareta Björner

Läs mer

Protokoll 2010-10-12

Protokoll 2010-10-12 2010-10-12 Socialnämnden Plats och tid Kumlarummet, 2010-10-12, klockan 13:30 Beslutande Annica Eriksson (S) Anette Friman (C) Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Sölve Persson (S) Linda Axäng (FP) Andreas

Läs mer

Måndag 26 maj 2014 kl. 10:00 (OBS DAG och KLOCKSLAG!) Godkännande av dagordning. Verksamhetscheferna informerar. Ekonomirapport 2014-04.

Måndag 26 maj 2014 kl. 10:00 (OBS DAG och KLOCKSLAG!) Godkännande av dagordning. Verksamhetscheferna informerar. Ekonomirapport 2014-04. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens omsorgsutskott KALLELSE till sammanträde Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Tid: Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 26 maj 2014 kl. 10:00 (OBS DAG och KLOCKSLAG!)

Läs mer

Individ- och myndighetsnämnden

Individ- och myndighetsnämnden Individ- och myndighetsnämnden kallas till sammanträde torsdagen den 21 augusti 2014, kl. 9.15 i sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil, för behandling av följande ärenden: ÄRENDE BILAGA Förslag,

Läs mer

Kommunhuset - Kolabacken

Kommunhuset - Kolabacken 2015-08-18 1 (30) Jönsson, Christoffer Nämndsekreterare Sammanträdesdatum 2015-08-25 Plats Kommunhuset - Kolabacken Tid 17:00 Ledamöter Ersättare Tjänstemän Anna Mannfalk (M), Ordförande Carina Gerthel

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Vård och omsorgsnämnden Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: Torsdagen den 26 maj 2016 kl. 08.30 Plats: Svea Hund i kommunhuset Kallelse med föredragningslista Ärenden 1 Val av

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-10-20 Social- och omvårdnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-10-20 Social- och omvårdnadsnämnden 1/3 Sessionssalen, 2015-10-20 kl. 13:00-15:15 108-123 Beslutande Christer Johansson (S) ordförande Peter Friberg (M) Ingvar Jansson (S) Anna Zöögling (S) Håkan Joelsson (S) Josette Rask (C) Ingvar Johansson

Läs mer

RÄL ARBOGA KOMMUN. Rapport - ej verkställda gynnande biståndsbeslut, kvartal 2 år 2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen.

RÄL ARBOGA KOMMUN. Rapport - ej verkställda gynnande biståndsbeslut, kvartal 2 år 2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammantrådesdatum 2014-10-07 Blad 7 Ks 142 Au 120 Dnr 157/2014-754 Rapport - ej verkställda gynnande biståndsbeslut, kvartal 2 år 2014 Från socialnämndens sammanträde

Läs mer

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 4 december kl 14.00-15.45 Beslutande Ledamöter Agneta Nilsson, KD, ordf Marita Arvidsson, C Margareta Nilsson, M Mikael Olsson, M Jessica Danielsson, Fp Susanne

Läs mer

Birger Pettersson-Wiik, S, ordf Kerstin Andersson, KD Maj-Britt Hedefur, KD Annika Holmstrand, C Esbjörn Andersson, C Maurice Leroy, C

Birger Pettersson-Wiik, S, ordf Kerstin Andersson, KD Maj-Britt Hedefur, KD Annika Holmstrand, C Esbjörn Andersson, C Maurice Leroy, C 1(15) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 29 oktober kl 14.00-15.40 Beslutande Ledamöter Birger Pettersson-Wiik, S, ordf Kerstin Andersson, KD Maj-Britt Hedefur, KD Annika Holmstrand, C Esbjörn Andersson,

Läs mer

Uppdrag att genomföra utbildning i upphandling av vård och omsorg om äldre

Uppdrag att genomföra utbildning i upphandling av vård och omsorg om äldre Regeringsbeslut II:2 2013-01-24 S2013/612/FST (delvis) Socialdepartementet Kammarkollegiet Box 2218 103 15 Stockholm Uppdrag att genomföra utbildning i upphandling av vård och omsorg om äldre 1 bilaga

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden Socialnämnden Sammanträdesdag 2015-02-10 Innehåll 20 Verksamhet med personligt ombud... 28 21 Tillkommande/utgående ärenden och godkännande av föredragningslista... 29 22 Överföring av ram mellan programområden...

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31) Plats och tid Paragrafen, kommunhuset Storuman 2013-02-20, kl 09.00 15.30. Ajournering för partivisa överläggningar 11.30 12.00. Beslutande Monica Beije (M) Håkan Rombe

Läs mer

Plats och tid Höörsalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30

Plats och tid Höörsalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 2008-11-20 196 Plats och tid Höörsalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 Beslutande Ann-Margret Björck (fp), tjg. ordförande Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ingrid Håkansson (m), ledamot Lars Nihlén (c), ledamot

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (13)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (13) Sammanträdesdatum s. 1 (13) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 08.30-11.20 Beslutande Sofia Forsgren Böhmer (M) ordförande Barbro Söderberg (S) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot

Läs mer

Socialnämnden. (FP), Margareta Karlsson (M) och Maivor Norgren (M) Marita Pettersson (S), Barbro Olausson (FP), Birgit Ohlsson

Socialnämnden. (FP), Margareta Karlsson (M) och Maivor Norgren (M) Marita Pettersson (S), Barbro Olausson (FP), Birgit Ohlsson Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 2013-01-29, klockan 13:30 16:25 (ajounering 14:50-15:00) ande Görel Nilsson (S) ordförande, Susanna Karlsson (S), Monica

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/9 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30 15.50 Ajournering 15.00 15.05 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Karl-Erik Kruse (S), ordförande Eva Olofsson (C), vice ordförande Ingrid

Läs mer

Socialnämnden 2015-01-21

Socialnämnden 2015-01-21 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) Plats och tid Kommunkansliet, 2015-01-21, 09:00-15:10 ande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Jan Larsson, S, 2 12, 15 Inger Karlsson, S Carolina Suikki, V

Läs mer

inspektionen för vård och omsorg

inspektionen för vård och omsorg n\ inspektionen för vård och omsorg Dagens program Presentation av IVO 10 min Nationell tillsynsåterföring inom socialtjänsten och verksamheter enligt LSS 50 min Kaffe och fralla 30 min Regional tillsynsåterföring

Läs mer

Omsorgsnämndens protokoll 2013-05-27

Omsorgsnämndens protokoll 2013-05-27 Datum: Måndagen den 27 maj 2013 Tid: 15.30 19.00 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 30 maj Paragrafer: 52-61 Utses att justera: Tommy Nilzén (MP) Underskrifter: Sekreterare

Läs mer

Omsorgsnämndens protokoll 2015-01-26

Omsorgsnämndens protokoll 2015-01-26 Datum: Måndagen den 26 januari 2015 Tid: 15.30 17.25 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Fredagen den 30 januari 2015 Paragrafer: 1-12 Utses att justera: Zara Blidevik (M) Underskrifter:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(21) Äldreomsorgsnämnden 2015-09-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(21) Äldreomsorgsnämnden 2015-09-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(21) Tid Klockan 09.00-11.30 Ajournering Klockan 10.10-10.30 Plats Strömsalen, Kinnaström, Kinna Beslutande C Ulla-Maj Persson, ordförande C Erika Arnell, ersätter Jörgen Hagman

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Datum Tid kl 08.15--10.30 Plats Sammanträdesrummet Hesselgrenska Närvarande Se sidan 2 Helena Wikström (C) Justeringens plats och tid LSS-kontoret måndagen den 3 mars Justerade

Läs mer

Tjänste- och servicekvalitet inom äldre- och handikappomsorgen

Tjänste- och servicekvalitet inom äldre- och handikappomsorgen Tjänste- och servicekvalitet inom äldre- och handikappomsorgen Avsnitt: Utförare av kommunala insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen - Legitimerad personal, fr o m 2010-08-25 endast rehab-personal Fastställt

Läs mer

PROTOKOLL. Socialnämnden 2008-09-16. Plats och tid för sammanträdet

PROTOKOLL. Socialnämnden 2008-09-16. Plats och tid för sammanträdet Plats och tid för sammanträdet Beslutande Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 16 september 2008 kl 18.30 20.05 Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Huido Mesilane

Läs mer

Bo Gunnar Åkesson (M) Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C)

Bo Gunnar Åkesson (M) Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C) Omsorgsnämndens arbetsutskott 2012-12-05 1 (9) Plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum, kl. 14:00-15:30 Beslutande Bo Gunnar Åkesson (M) Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C) Övriga deltagare

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund, den, kl. 08.30-11.30 Beslutande Lars-Ove Hägerroth (M) ordförande Gunnel Andersson (M) Gunvor Olsson (C) Ann Harrysson (SPI) Ida Bornlykke (S) Figge Bergquist (V) Tommy Falk

Läs mer

Rapport ej verkställda beslut

Rapport ej verkställda beslut Protokoll Sammanträdesdatum 2015-09-03 6(25) Socialnämndens arbetsutskott Sn/2015:261 SNau 95 Rapport ej verkställda beslut Arbetsutskottets förslag till beslut Socialnämnden tackar för rapporten samt

Läs mer

Sammanträdeshandlingar

Sammanträdeshandlingar SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdeshandlingar Vård- och omsorgsnämnden 2012-04-17 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Kallelse Sidan 1 av 3 Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Tryggve Reinmar (S) 51-61 Rita Edlund, nämndsekreterare. Kommunkontoret, Heby, 23 maj 2013, kl 13.00. Sekreterare Paragrafer 51-62 ANSLAG/BEVIS

Tryggve Reinmar (S) 51-61 Rita Edlund, nämndsekreterare. Kommunkontoret, Heby, 23 maj 2013, kl 13.00. Sekreterare Paragrafer 51-62 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-15.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie Jansson (S) 51-61

Läs mer

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2009-09-17

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2009-09-17 2009-08-26 1 (21) Plats och tid Socialförvaltningen, onsdagen den 26 augusti 2009 kl. 9.00 11.20 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att justera

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30 15.20 Ajournering 14.35 14.45 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Karl-Erik Kruse (S), ordförande Agneta Lenander (V), tjg ersättare för Eva

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/11 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30 15.20 Beslutande Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Anette Hallberg (S) Eva Olofsson (C), vice ordförande Pernilla Ekelund (FP)

Läs mer

Anna Espenkrona (M) 79 84 tjänstg. ers.

Anna Espenkrona (M) 79 84 tjänstg. ers. Sammanträdesprotokoll 1(18) 2011-05-24 Äldrenämnden Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-18.00 ande Susanne Lundgren (M) ordf. 71-78 Sune Håkansson (RP) ordf. 79-84 Bo Johansson (S)

Läs mer

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2012-04-17

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2012-04-17 Socialnämnden Sammanträdesdatum 2012-04-17 Ärendelista 33 Överenskommelse mellan Laholms kommun och Humana Omsorg 34 Remiss - IT-strategi för Laholms kommun 35 Naturvårdsplan för Laholms kommun 36 Ansökan

Läs mer

Datum 2010-11-16. Socialnämnden

Datum 2010-11-16. Socialnämnden 1(14) Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum Ljungås, kl. 16.00-19.30 Beslutande Övriga närvarande Jörgen Edelgård (kd), ordförande Kenth Hulth (s), vice ordförande Margaretha Johansson (s) Lars-Erik

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-11-07 1 Innehållsförteckning Ärende 112 Individärende... 3 113 Individärende... 4 114 Individärende... 5 115 Månadsuppföljning oktober... 6 116 Riskanalys sjuksköterskor natt... 7 117 Tillägg till

Läs mer

Kvartalsrapport. ann-sofie.johansson@trelleborg.se. Socialförvaltningen (ÄO,OF,LSS) Trelleborg

Kvartalsrapport. ann-sofie.johansson@trelleborg.se. Socialförvaltningen (ÄO,OF,LSS) Trelleborg Kvartalsrapport Förvaltningsval och rapportörsuppgifter Uppgifter om rapportören Förnamn Ann-Sofie Efternamn Johansson Telefon 0410-734165 E-postadress ann-sofie.johansson@trelleborg.se Val av förvaltning

Läs mer

Tomelilla kommun kan ge en vård som ger trygghet för den sjuke?

Tomelilla kommun kan ge en vård som ger trygghet för den sjuke? Tomelilla kommun kan ge en vård som ger trygghet för den sjuke? Vården i hemmet ska ge trygghet för den äldre personen och anhöriga. Hemsjukvården ska fungera dygnet runt, året runt Vårdtagare i hemsjukvården

Läs mer

2 bilagor. Medlen ska betalas ut engångsvis utan rekvisition. Regeringens beslut. Regeringsbeslut III: S2017/00840/FS (delvis)

2 bilagor. Medlen ska betalas ut engångsvis utan rekvisition. Regeringens beslut. Regeringsbeslut III: S2017/00840/FS (delvis) Regeringsbeslut III:5 2017-02-09 S2017/00840/FS (delvis) Socialdepartementet Kammarkollegiet Box 2218 103 15 Stockholm Uppdrag att utbetala medel till landstingen i enlighet med överenskommelsen Ökad tillgänglighet

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.15 Beslutande Övriga närvarande Christer Yrjas (C), ordförande Anders Albäck (L), 1:e vice ordförande Daniel Persson (M) Sven Gunnarsson (MP)

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Läkemedelsverket

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Läkemedelsverket Regeringsbeslut I:10 2012-12-18 S2012/8855/SAM (delvis) Socialdepartementet Läkemedelsverket Box26 75103 UPPSALA Regleringsbrev för budgetåret avseende Läkemedelsverket Riksdagen har beslutat om Läkemedelsverkets

Läs mer

Tillsynsrapport omsorgskonsulenter 2012

Tillsynsrapport omsorgskonsulenter 2012 VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Tillsynsenheten Karlstad 2013-02-22 Tillsynsrapport omsorgskonsulenter 2012 Omsorgskonsulenternas uppdrag Omsorgskonsulenter arbetar tillsammans med MAS, MAR och dietist

Läs mer

ARBOGA KOMMUN. Rapport - ej verkställda gynnande biståndsbeslut, kvartal 4, år Dnr 263/

ARBOGA KOMMUN. Rapport - ej verkställda gynnande biståndsbeslut, kvartal 4, år Dnr 263/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2016-03-01 Blad 13 Ksau 32 Dnr 263/2015-754 Rapport - ej verkställda gynnande biståndsbeslut, kvartal 4, år 2015 Från socialnämndens

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2013-06-18 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2013-06-18 1 Socialnämnden 2013-06-18 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 99 Rutin för handläggning av bostadsanpassningärenden 100 Socialnämndens verksamheter, information och rapporter 101

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag PROTOKOLL 2012-09-19 1(16) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 16.00 17.30 Beslutande Ledamöter Tina Teljstedt (KD), ordf Anders Åkerlind (M) Björn Liljedahl (M) Göran Malmestedt

Läs mer

Socialförvaltningen, Simrishamn, tisdagen den 27 mars kl. 9.00 12.00

Socialförvaltningen, Simrishamn, tisdagen den 27 mars kl. 9.00 12.00 2012-03-27 1 (22) Plats och tid Socialförvaltningen, Simrishamn, tisdagen den 27 mars kl. 9.00 12.00 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att

Läs mer

Uppdrag att utbetala medel för den s.k. kömiljarden utifrån uppnådda resultat under 2010

Uppdrag att utbetala medel för den s.k. kömiljarden utifrån uppnådda resultat under 2010 Regeringsbeslut I:2 2011-02-03 S2010/4889/FS S2010/4906/FS S2010/4961/FS m.fl. Kammarkollegiet Se bilaga 1 Box 2218 103 15 Stockholm Uppdrag att utbetala medel för den s.k. kömiljarden utifrån uppnådda

Läs mer

Tisdagen den 31 maj 2016 kl.18.30 20.45

Tisdagen den 31 maj 2016 kl.18.30 20.45 Sammanträdesdatum s. 1 (14) Plats Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid Tisdagen den 31 maj 2016 kl.18.30 20.45 Beslutande Övriga deltagare Sofia Forsgren-Böhmer (M) Britt Hjertqvist (L) Conny Bäck

Läs mer

23 Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen om stöd och service (LSS), kvartal 3, 2015 (KSKF/2015:5)

23 Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen om stöd och service (LSS), kvartal 3, 2015 (KSKF/2015:5) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-01-26 Sida 1(2) 23 Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen om stöd och service (LSS), kvartal 3, 2015 (KSKF/2015:5) Beslut

Läs mer

Sammanträdeshandlingar

Sammanträdeshandlingar SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdeshandlingar Vård- och omsorgsnämnden 2012-03-20 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Kallelse Sidan 1 av 3 Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (14) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng

Läs mer

Socialnämnden 2009-11-11

Socialnämnden 2009-11-11 Socialnämnden 2009-11-11 283 Delgivning av protokoll...2 284 Delegationsbeslut...3 285 Rapport avseende ej verkställda beslut...4 286 Socialnämndens sammanträdesdagar 2010...5 287 Återbesättning av tjänst

Läs mer

Uppföljning av utförare i kundvalsmodellen för hemtjänst i ordinärt boende i Stockholms stad

Uppföljning av utförare i kundvalsmodellen för hemtjänst i ordinärt boende i Stockholms stad Uppföljning av utförare i kundvalsmodellen för hemtjänst i ordinärt boende i Stockholms stad Basuppgifter Utförare och enhet: Farsta Västra Hemtjänst Adress: Verksamhetschef/enhetschef: Nykroppagatan 2,

Läs mer

BESLUT Lxp rinc 1C( Tillsyn av nämndens ansvar för äldres bedömda behov vid särskilt boende Trädgården, Arboga kommun.

BESLUT Lxp rinc 1C( Tillsyn av nämndens ansvar för äldres bedömda behov vid särskilt boende Trädgården, Arboga kommun. BESLUT Lxp rinc 1C( inspektionenförvårdochomsorg 2014-06-19 Dnr 8.5-5137/20141(6) Avdelning mitt Pernilla Wiklund pemilla.wiklund@ivo.se Arboga kommun Socialnämnden Box 45 732 21 Arboga Ärendet Tillsyn

Läs mer

KART- LÄGGNING. Ej verkställda beslut och domar enligt LSS och SoL. Handikappomsorg. Årsskiftet 2005/06. ISSN 1400-0792 Dnr.

KART- LÄGGNING. Ej verkställda beslut och domar enligt LSS och SoL. Handikappomsorg. Årsskiftet 2005/06. ISSN 1400-0792 Dnr. KART- LÄGGNING ISSN 1400-0792 Dnr. 701-762-2006 Ej verkställda beslut och domar enligt LSS och SoL Handikappomsorg Årsskiftet 2005/06 SAMMANFATTNING Under året som gått har antalet beslut och domar som

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum 2016-02-11

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum 2016-02-11 Omsorgsnämndens arbetsutskott MÖTESPROTOKOLL 2016-02-11 Plats och tid Storgatan 8C Blå rummet kl. 13:15-16:25 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Gunnel Johansson (S) (ordförande),

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2010-10-27 2 SN 128 Dnr 136.10 700 Upphävande föreskrifter om tvångs- och skyddsåtgärder, muntlig information Den 15 juni 2010 upphörde Socialstyrelsens kungörelse (SOSFS 1980:87) med föreskrifter

Läs mer

2015-05-12 Dnr 9.2-2851/2014 1(9) Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm. Lägesrapport om verksamheter med personligt ombud 2014

2015-05-12 Dnr 9.2-2851/2014 1(9) Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm. Lägesrapport om verksamheter med personligt ombud 2014 2015-05-12 Dnr 9.2-2851/2014 1(9) Avdelningen för regler och behörighet Anders Molt anders.molt@socialstyrelsen.se Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Lägesrapport om verksamheter med

Läs mer

Tid: Onsdag 28 oktober 2015 kl. 08:15 OBS! Besök av revisionen kl. 10:00-12:00. 4. Ekonomirapport 2015-09 BILAGA. 9. Informationer och övriga ärenden.

Tid: Onsdag 28 oktober 2015 kl. 08:15 OBS! Besök av revisionen kl. 10:00-12:00. 4. Ekonomirapport 2015-09 BILAGA. 9. Informationer och övriga ärenden. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens omsorgsutskott KALLELSE till sammanträde Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Onsdag 28 oktober 2015

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Björkarna

Stora sammanträdesrummet, Björkarna SOCIALNÄMNDEN Tid och plats Tisdag 23 september 2014 kl. 10:00 12:30 Stora sammanträdesrummet, Björkarna Beslutande Övriga deltagare Åke Gustavsson (S), Ordförande Ann Louise Brodén (S) Ann Mari Uppvall

Läs mer