TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden"

Transkript

1 : Plats och tid Svea Hund, den, kl Beslutande Lars-Ove Hägerroth (M) ordförande Gunnel Andersson (M) Gunvor Olsson (C) Ann Harrysson (SPI) Ida Bornlykke (S) Figge Bergquist (V) Tommy Falk (SD) Övriga närvarande Se sidan 2 Utses att justera Figge Bergquist (V) Justerade paragrafer Justeringens plats Kommunhuset den 6 mars 2015 och tid Underskrifter Sekreterare Kerstin Andersson Ordförande Justerare Lars-Ove Hägerroth (M) Figge Bergquist (V) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Datum då anslaget sätts upp 6 mars 2015 Datum då anslaget tas ned 1 april 2015 Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet Underskrift Kerstin Andersson 1

2 : Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Carola Lindgren (M) Elisabet Nilsson (M) Sejdi Karaliti (S) Eva Olsson (SD) Tjänstemän Kerstin Andersson, nämndsekreterare Elisabet Andersson, socialchef Annica Dyverdahl, verksamhetscontroller Christel Nilsson, avdelningschef Lisbet Larsson, avdelningschef Jonny Larsson, MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska) 2

3 : Ärenden vid dagens sammanträde med Vård och omsorgsnämnden 17 Ändringar i föredragningslistan 18 Dialoger 19 Förtroendevaldas möjlighet att besöka verksamheterna 20 Årskalender Drift av särskilda boendet Valkyrian och tillhörande hemtjänstområde Söder från februari Redovisning av delegeringsärenden 23 Redovisning av anmälningsärenden 3

4 VON 17 Dnr VON Ändringar i föredragningslistan s beslut beslutar enligt framlagt förslag. Ärendebeskrivning Ordförande Lars-Ove Hägerroth (M) föreslår följande ändringar görs i föredragningslistan: Dialogärendet Frösunda assistans läggs till. 4

5 VON 18 Dnr VON 2015/2 Dialoger s beslut Ärendebeskrivning genomför idag dialoger enligt följande: 1. Ekonomisk uppföljning Verksamhetscontroller Annica Dyverdahl informerar om ekonomin för vård och omsorg gällande Resultatet blir för 2014 ett överskott på 1,8 miljon kronor. 2. Omsorgspeng 2015 Verksamhetscontroller Annica Dyverdahl informerar omsorgspengen för Anslaget är minskat med kronor jämfört med förvaltningens beräknade årskostnad. Minskningen som gjorts motsvarar en heltidstjänst. 3. Frösunda assistans Det har framförts klagomål från en del brukare. Det är främst cheferna på Frösunda som det klagas på. Det har saknats kompetens hos personal, främst bland vikarierna. Nu har ett antal brukare valt att byta till andra assistansbolag. Inplanerat möte mellan Frösunda assistans och Tomelilla kommun i mars med anledning av den uppkomna situationen. 4. Information från vård och omsorg Socialchef Elisabet Andersson informerar om verksamheten inom vård och omsorg. 5. Synpunkter från vård och omsorg Avdelningschef Christel Nilsson informerar om synpunkter som kommit in under februari månad. 6. Rapporter/anmälningar enligt Lex Sarah Avdelningschef Christel Nilsson meddelar att inga rapporter eller anmälningar kommit in under februari

6 VON 18 forts 7. Värdegarantier Avdelningschef Christel Nilsson informerar om att det finns en helt ny broschyr om värdegarantierna. 8. Införandet av arbetskläder inom vården Enhetschef Lisbeth Larsson informerar om att inköpen av arbetskläder är i stort sett klara. Tvättmaskiner och torktumlare är inköpta men väntar på att bli inkopplade. Det finns inte omklädningsrum klart på alla ställen. 9. Arvode vid kurser/utbildningar/konferenser Ordförande Lars-Ove Hägerroth (M) meddelar att det har kommit en information från kommunstyrelsens ordförande om att det inte kommer att utbetalas arvode vid kurser och konferenser. Förlorad arbetsförtjänst och bilersättning fortsätter att utbetalas. 6

7 VON 19 Dnr VON 2015/6 Förtroendevaldas möjlighet att besöka verksamheterna s beslut beslutar att ledamöter och ersättare ska ges möjlighet till en dags enskilda studiebesök i verksamheten per år. Ersättning för förlorad arbetsförtjänst erhålls vid dessa studiebesök. Studiebesöken behöver ej anmälas till nämnd. Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslutade den 25 november 2002, 41 att ersättning för förlorad arbetsförtjänst ska betalas ut till de förtroendevalda som vill studera den egna verksamheten. Det krävs dock särskilt beslut i den egna nämnden/styrelsen/utskottet, som också får avgöra hur många studiedagar som ryms inom den egna budgetramen. Möjlighet ska ges till en dags enskilda studier av verksamheten. Möjlighet till ytterligare dagar ska ges om respektive nämnd/styrelse/utskott så beslutar. Bestämmelserna ska gälla ledamöter, ersättare och ordförande. Tidigare behandling s arbetsutskott behandlade ärendet den 12 februari 2015, 13 och beslutade föreslå nämnden att ledamöter och ersättare ska ges möjlighet till en dags enskilda studiebesök i verksamheten per år. Ersättning för förlorad arbetsförtjänst erhålls vid dessa studiebesök. Studiebesöken behöver ej anmälas till nämnd. Beslutet skickas till: Ledamöter och ersättare 7

8 VON 20 Dnr VON 2015/17 Årskalender 2015 s beslut Nämnden beslutar att skicka tillbaka årskalender 2015 utan beslut. Ärendebeskrivning Socialchef Elisabet Andersson har upprättat ett förslag till årskalender för vård och omsorg Förslag till beslut under sammanträdet Ordförande Lars-Ove Hägerroth (M) föreslår att ärendet skickas tillbaka till förvaltningen och tas upp på nästa sammanträde. Beslutet skickas till: Socialchef Elisabet Andersson 8

9 VON 21 Dnr VON 2014/54 Drift av särskilda boendet Valkyrian och tillhörande hemtjänstområde Söder från februari 2016 s beslut Vård och Omsorgsnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta att upphandla driften av Valkyrian med tillhörande hemtjänstområde Söder från och med 1 februari Reservationer Ida Bornlykke (S) tillsammans med Figge Bergquist (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Ärendebeskrivning Valkyrians servicehus samt hemtjänstområde Söder har sedan upphandlingen 2010 drivits av Vardaga (tidigare Carema). Avtalet går ut 31 januari 2016 och det är aktuellt att fatta beslut om fortsatt driftsform from februari I ärendet beskrivs nuläge, befolkningsprognos, ekonomi, kvalitet och övrigt. Särskilt boende I Tomelilla kommun finns fyra särskilda boenden: Byavången (57 lgh), Valkyrian (40 lgh), Norrevång (30 lgh), Brinkehem (22 lgh) samt gruppboendet Skogsdungen (8 lgh). Upphandlingen avser det särskilda boendet Valkyrian med totalt 40 lägenheter fördelat på två plan med två enheter/kök på varje plan. På Valkyrian finns inga enheter avsedda för personer med demenssjukdom. Vi kommer under 2015 att planera för att succesivt omvandla en eller två enheter till demensboende. Hemtjänst Hemtjänsten i Tomelilla kommun är organiserad i fyra geografiska områden; Centrum (Förenade Care), Söder (Vardaga) samt egenregins två områden Väster/Tranås och Brösarp. 9

10 VON 21 forts Hemtjänstområde Söder omfattar i tätorten gator öster om järnvägen i områdena Centrum, Adelsberg, Sölvegård och Rosendal. På landsbygden är det Kverrestad, Ö Ingelstad, Ullstorp, Övraby, Tosterup, Bollerup och Smedstorps församlingar. Totalt 120 personer var registrerade med en eller flera insatser under december 2014 varav Antal med hjälp i hemmet Antal med trygghetslarm Antal med matdistribution Antal med delegerad hemsjukvård Med hemtjänst avses bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) till personlig omsorg, tillsyn, ledsagning, avlösning, trygghetslarm, matdistribution, inköp samt skötsel av bostad och kläder. Delegerad hemsjukvård är till exempel överlämning av läkemedel, omläggningar och träningsmoment. Befolkningsprognos Prognosen visar en viss ökning fram till 2020 framförallt i åldersintervallen och år medan gruppen äldre än år är relativt oförändrad. 10

11 VON 21 forts Ekonomisk analys Resursfördelning inom Vård och omsorg Vardaga får ersättning enligt avtal. I hemtjänsten beräknas timmarna utifrån en schablontid för varje beviljad eller ordinerad insats. Vardaga fick under 2014 ersättning för timmar vilket motsvarar ca 32 % av kommunens totala antal hemtjänst- och hemsjukvårdstimmar. Det är endast tiden hos brukaren som räknas. Körtider, mötestider, dubbelbemanning, trygghetslarm och matdistribution ger ingen schablontid utan är inräknad i timersättningen. Området får ersättning från och med verkställt datum till 14 dagar efter avslutat ärende. På Valkyrian (40 lägenheter) utgår dygnsersättning från den dagen personen flyttar in. Ersättning ges i 14 dagar efter utflyttning. Under 2014 fick Vardaga ersättning för boendedygn. Det motsvarar cirka 29 % av kommunens särskilda boenden. På Valkyrian och Byavången står entreprenören för inköp och tillagning av alla mål utom middagsmålet. På Norrevång och Brinkehem är det storköket som sköter samtliga inköp och tillagar alla mål utom frukosten. I ersättningen till Brinkehem och Norrevång är detta inte inräknat och därför är inte dygnsersättningen helt jämförbar med entreprenörernas. En portion kvällsmat beräknas till 30 kr. Från januari 2013 får även egenregins hemtjänstområde och särskilda boende ersättning utifrån antalet verkställda hemtjänsttimmar och antalet belagda dygn enligt samma modell som entreprenörerna. Egenregins ersättning kallas för omsorgspeng. 11

12 VON 21 forts Sammanställning Ersättning/omsorgspeng 2014 Omsorgspeng budget 2014 egen drift Kommunen Utfall 2014 Kommunen 2014 års pris enligt avtal Förenade Care Kronor/ hemtjänsttimme minus 6% momsbidrag Kronor/hemtjänsttimme 378 * 365 Kronor/dygn säbo minus 6% momsbidrag Kronor/dygn säbo * 2014 års pris enligt avtal Vardaga * preliminärt utfall Omsorgspeng enligt budgetberedning inför 2015 Antal dygn särskilt boende Brinkehem Norrevång Valkyrian momsbidrag Byavången inkl Lintegen momsbidrag Antal timmar hemtjänst Egen regi Förenade Care momsbidrag Vardaga momsbidrag Antal dygn korttidsboende Volymer A-pris Budgetram

13 VON 21 forts Kvalitetsfrågor Nationella undersökningar Äldres omdöme och Öppna Jämförelser Socialstyrelsen skickar varje år ut en nationell enkät om hur nöjdheten är till äldre personer med hemtjänst eller till våra särskilda boende. Resultaten används som jämförelsematerial mellan kommuner och verksamheter och över tid till förbättringsarbetet. Särskilt boende De boende är över lag nöjda och svaren skiljer sig inte så mycket mellan egenregi och entreprenörer. Nöjdheten hos de boende skiljer sig mer mellan demensenheterna och serviceenheterna. På demensenheterna är de boende 100 procent sammantaget nöjda. På serviceenheterna är det större variation i svaren, mest sannolikt för att det är de boende och inte anhöriga som svarat. På Valkyrian finns idag flera personer med demensdiagnos men ingen demensenhet. Hemtjänst Brukarna av hemtjänst är sammantaget mest nöjda hos de båda entreprenörerna även om nöjdheten sjunkit några procentenheter på nästan alla område jämfört med Personalens bemötande får överlag mycket höga poäng. Lägst nöjdhet är det med möjligheten att påverka tiderna för när hemtjänsten ska komma. Samtliga verksamheter lämnar årligen in egna uppgifter till Socialstyrelsens Öppna Jämförelser. Här har entreprenörerna under åren visat stor följsamhet till kommunens rutiner att upprätta genomförandeplaner tillsammans med den enskilde för att öka delaktighet och inflytande. Kommunens egna kvalitetsmätning Verksamheten gör också egna kvalitetsmätningar på uppdrag av vård och omsorgsnämnden. 13

14 VON 21 forts Personalkontinuiteten Hur många personal som kommer hem till brukaren mäts under 14 dagar i september. Medel för Tomelillas hemtjänstområde låg 2010 på 16 olika personer men har nu minskat till 13 personer. Målet är att komma ner till det nationella genomsnittet på 12 personal. Entreprenörerna har under åren haft den bästa kontinuiteten jämfört med egenregin. Egenregin har senaste mätningen förbättrat sin personalkontinuitet. Verksamhetsuppföljningar Under 2012 genom fördes verksamhetsuppföljningar på samtliga särskilda boenden oavsett driftsform. Ett antal brister identifierades och åtgärdsplaner upprättades och i november 2013 följdes åtgärderna upp med ett mycket gott resultat. Både entreprenörer och kommunalt drivna boenden visar förbättringar inom samtliga områden som undernäring, fallprevention, vård i livets slutskede, dokumentation mm. Verksamhetsuppföljning har inte genomförts under 2014 men gjordes under 2013 för första gången inom hemtjänstens samtliga områden. Uppföljningen avsåg den kommunala hälso-och sjukvårdens förebyggande arbete, förbättringsarbete och dokumentation. Förenade Care hade hunnit längst i kvalitetsarbetet och hade 90 etablerade rutiner som uppnådde kvalitetskraven. Vardaga uppnådde 56 etablerade rutiner och kommunens hemtjänst 39. Åtgärdsplaner upprättades för att rätta till de brister som konstaterats. Individuella uppföljningar Biståndshandläggarna ska årligen följa upp sina beslut och hur den enskilde uppfattar kvaliteten på insatserna. Senaste resultatet finns tillgängligt på kommunens hemsida. Kontakterna med nuvarande entreprenörer har varit goda under avtalstiden. Kontinuerliga redovisningar av kvalitet och av att villkoren i avtalet följs har fungerat bra och smidigt. Sjuksköterskor och rehab-personal arbetar även i de områden som inte drivs i egenregi och har därmed en insyn i verksamheterna. I vissa utbildningsinsatser medverkar personal från samtliga verksamheter. 14

15 VON 21 forts Sammanfattning Omsorgspengen är högre för verksamheterna som drivs i kommunal regi både på de särskilda boendena och inom hemtjänsten. Momsavdraget på 6 procent påverkar dock skillnaderna till viss del vilket framgår av tabell ovan. Kvaliteten är bra hos samtliga men för flertalet kvalitetskriterier är den något bättre hos entreprenörerna både i våra egna mätningar och i Öppna jämförelser Förvaltningens förslag till beslut Vård och Omsorgsnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta att upphandla driften av Valkyrian med tillhörande hemtjänstområde Söder från och med 1 februari Tidigare behandling s arbetsutskott behandlade ärendet den 12 februari 2015, 12 och beslutade att ärendet överlämnas till nämnden utan förslag till beslut. Förslag till beslut under sammanträdet Ida Bornlykke (S) yrkar att nämnden inte ska upphandla driften av äldreboendet Valkyrian. Figge Bergquist (V) instämmer i yrkandet. Ordförande Lars-Ove Hägerroth (M) yrkar att nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag. Beslutsgång Ordförande Lars-Ove Hägerroth (M) ställer proposition på Ida Bornlykkes (S) och eget yrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med Lars-Ove Hägerroths yrkande. Ida Bornlykke (S) begär omröstning. Nämnden godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för bifall till Lars-Ove Hägerroths yrkande. Nej-röst för bifall till Ida Bornlykkes (S) yrkande. 15

16 VON 21 forts Omröstning Med 4 ja-röster för Lars-Ove Hägerroths (M) yrkande mot 3 nej-röster för Ida Bornlykkes (S) yrkande beslutar nämnden i enlighet med Lars-Ove Hägerroths (M) yrkande. Ledamot Lars-Ove Hägerroth (M) Gunnel Andersson (M) Gunvor Olsson (C) Ann Harrysson (SPI) Ida Bornlykke (S) Figge Bergquist (V) Tommy Falk (SD) Summa Ja-röst X X X X 4 Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen 16 Nej-röst X X X 3 Avstår

17 17

18 VON 22 Dnr VON 2015/3 Redovisning av delegeringsbeslut s beslut Redovisningen av delegeringsbesluten läggs till handlingarna. Ärendebeskrivning Redovisning av delegeringsbeslut för perioden 1 januari 31 januari Genomförandeplan ny Genomförandeplan uppföljning Genonförandeplan justerad Genomförandeplan - korttid Hemtjänst 4 kap 1 SoL bifall Hemtjänst 4 kap 1 SoL delavslag Hemtjänst 4 kap 1 SoL avslag Tillfällig insats Avlösarservice 4 kap 1 SoL bifall Trygghetslarm 4 kap 1 SoL bifall Matdistribution 4 kap 1 SoL bifall Matdistribution 4 kap 1 SoL avslag Ledsagare 4 kap 1 SoL bifall Ledsagare 4 kap 1 SoL avslag Boendestöd 4 kap 1 SoL bifall Dagverksamhet 4 kap 1 SoL bifall Särskilt boende 4 kap 1 SoL bifall Särskilt boende 4 kap 1 SoL delavslag Korttidsboende 4 kap 1 SoL bifall Växelvård 4 kap 1 SoL bifall Ledsagarservice 9 3 LSS bifall Korttidsvistelse 9 6 LSS bifall Bostad särskild service 9 9 LSS bifall Daglig verksamhet 9 10 LSS bifall

19 VON 22 forts Betalningsansvar december 2014 Vårddygn 9 Betalningsansvar januari 2015 Vårddygn 12 Bostadsanpassningsbeslut för perioden 1 januari 31 januari Bifall 5 Förvaltningens förslag till beslut Redovisningen av delegeringsbesluten läggs till handlingarna. Tidigare behandling s arbetsutskott behandlade ärendet den 12 februari 2015, 10 och beslutade att föreslå nämnden att redovisningen av delegeringsbesluten läggs till handlingarna. 19

20 VON 23 Dnr VON 2015/1 Redovisning av anmälningsärenden s beslut Redovisningen av anmälningsärenden läggs till handlingarna. Ärendebeskrivning 1. Protokoll från s arbetsutskott den 15 januari 2015, Avtal den 8 januari 2015 avseende utlåning av bassängen på sjukhuset i Simrishamn mellan LSS-gruppboende Brandkårsgatan Tomelilla och Capio Vårdcentral. 3. Enkät från Socialstyrelsen den 26 januari 2015 gällande lokala värdighetsgarantier. Förvaltningens förslag till beslut Redovisningen av anmälningsärendena läggs till handlingarna. Tidigare behandling s arbetsutskott behandlade ärendet den 12 februari 2015, 11 och beslutade att föreslå nämnden att redovisningen av anmälningsärendena läggs till handlingarna. 20

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.00 Beslutande Övriga närvarande Ida Bornlykke (S), ordförande Carl Malmqvist (M) ersättare för Sejdi Karaliti (S) Bo Grevinger (M) ersättare för

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 0.00-.5 Beslutande Övriga närvarande Carl Malmqvist (M) ersättare för Ida Bornlykke (S) Sejdi Karaliti (S) Mona Nihlén (V) ersättare för Marianne Åkerblad

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Vård och omsorgsnämnden Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: Torsdagen den 28 maj 2015 kl. 08.30 Plats: Brinkehem, Brösarp Kallelse med föredragningslista Ärenden 1 Val av justerare

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS Plats och tid TORSDAGEN DEN 5 SEPTEMBER 2013, KL. 13.30-15:20 STADSHUSET SAL B Ledamöter och ersättare Beslutande Jacob Sandgren (S), ordf Mona Ström (V), 1:e v ordf Johan Schenström (M), 2:e v ordf Carina

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista 1 av 64 Tomelilla kommun Vård och omsorgsnämnden Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: Torsdagen den 3 april 2014 kl. 08.30 Plats: Svea Hund Kallelse med föredragningslista Ärenden 1 Ändringar i

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: Torsdagen den 8 januari 2015 kl. 08.30 Plats: Svea Hund Kallelse med föredragningslista Ärenden 1 Val av justerare samt tidpunkt 2 Ändringar

Läs mer

Aram El Khoury (KD) tj er (FP)

Aram El Khoury (KD) tj er (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[11] Vård- och omsorgsnämnden 2014-03-11 Plats och tid Kommunalhuset plan 2, kl 19:00-21:00 Beslutande Tuva Lund (S), ordförande Anna-Maria Engqvist (S) Kia Hjelte (M) Berit Larsson

Läs mer

Ester Lindstedt Staaf (KD) Runar Kaattari (S) Rune Samuelsson (M) Othmar Nekham (MP) Per Sjövall (V)

Ester Lindstedt Staaf (KD) Runar Kaattari (S) Rune Samuelsson (M) Othmar Nekham (MP) Per Sjövall (V) Protokoll Nr 7 Sammanträdesdatum 2014-08-27 Sammanträdestid 08.30-12.00 Socialnämnden Närvarande Ledamöter Ersättare Tjänstemän Rie Boulund (M), ordförande Shlomo Gavie (C), 1:e vice ordförande Britt-Marie

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (27) 2013-11-21. Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (27) 2013-11-21. Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 1 (27) Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl. 13.30--16.55 Beslutande Carina Bardh (M), ordf Kjerstin Olofsson (S), Carl-Axel Bengtsson (M), Stig-Göran Fransson (C) kl. 14.20--,

Läs mer

Anita Peterson (v) Kasern Johnsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) Plats och tid Högalid Storstugan, 2015-06-23 kl. 13.25 16.35. Beslutande Ledamöter

Anita Peterson (v) Kasern Johnsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) Plats och tid Högalid Storstugan, 2015-06-23 kl. 13.25 16.35. Beslutande Ledamöter SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) 2015-06-23 Plats och tid Högalid Storstugan, 2015-06-23 kl. 13.25 16.35 ande Ledamöter Thomas Rasmusson (s) ordförande Solbritt Lindborg (mp) 1:e v ordf Åsa Erlandsson (sd)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) Plats och tid Socialkontoret i Borgholm, 13.00 17.00 Beslutande Eva Karlström (M) Björn Andreen (M) Eva Wahlgren (C) 36-42, 45-50, 52-53 Elisabeth Svensson (C) Eva-Lena

Läs mer

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45.

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) Jenny Breslin (S), tjänstgörande ersättare för Per Gunnar

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Förvaltningshuset, Björken, kl 13.00 17.10 Beslutande Hans Dahlström, ordförande (s) Ingegerd Lagercrantz (s) Kerstin Jonsson (s) Mariann Karlsson (v) Karin Helmersson

Läs mer

Socialförvaltningen, Simrishamn, kl. 09.00-12.30. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2

Socialförvaltningen, Simrishamn, kl. 09.00-12.30. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2 1 1 Plats och tid Socialförvaltningen, Simrishamn, kl. 09.00-12.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Sida 1(19) PROTOKOLL 2014-09-18. Vård- och Omsorgsnämnden 13.00-15.00. Beslutande Ledamöter

Sida 1(19) PROTOKOLL 2014-09-18. Vård- och Omsorgsnämnden 13.00-15.00. Beslutande Ledamöter 1(19) Plats och tid Beslutande Ledamöter Almliden, Blosset, Bjuv 13.00-15.00 Arvo Hellman (S) ordförande Rolf Olsson (S) Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Gun Törnkvist

Läs mer

Nr Ärendemening Sid Anm

Nr Ärendemening Sid Anm KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Vård- och omsorgsnämnden Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-08-26 kl. 13.15 i kommunhuset, rum 293 Mattias Jensen

Läs mer

Verksamhetsredogörelse 2014. Omsorgsnämnden

Verksamhetsredogörelse 2014. Omsorgsnämnden Verksamhetsredogörelse 2014 Omsorgsnämnden 1 2015 02 Innehållsförteckning Sida Översikt 3 Driftsammandrag 4 Investeringssammandrag 4 Viktiga händelser 4-5 Ekonomi 5-6 Måluppfyllelse 6-7 Inkomna beröm/synpunkter

Läs mer

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Adrian Göransson revisionskonsult Christel Eriksson Certifierad kommunal

Läs mer

Junaid Chaundhry (S) tj er

Junaid Chaundhry (S) tj er SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[16] Plats och tid Kommunalhuset, plan 2, kl 18:30 20:30 Beslutande Tuva Lund (S), ordförande Kerstin Amelin (V) Maria Trygg (S) Lars Schou (S) Carl Baker (M) Eva Martin (MP) Kerstin

Läs mer

Tid: Måndagen den 24 februari kl. 15.30. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet

Tid: Måndagen den 24 februari kl. 15.30. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Kallelse Omsorgsnämnden Tid: Måndagen den 24 februari kl. 15.30 Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Ärende 1. Val av justerare 2. Tillkommande och utgående ärenden 3. Årsrapport 2013 för omsorgsnämnden

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Tryde 1303, den, kl. 08.30-11.30 Beslutande Christer Yrjas (C), ordförande Anders Albäck (FP), 1:e vice ordförande, 45-46 Daniel Persson (M) Sven Gunnarsson (MP) Anders Throbäck (S), 2:e

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-02-18

Sammanträdesdatum 2015-02-18 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, Mellanfryken, onsdag 18 februari 2015, 15.00 16.20 Peter Krööse (C), ordförande Laila Norstedt Persson (M), vice ordförande, ej 40 (jäv) Inger Sundin

Läs mer

Karl-Erik Danielsson (s) Hans Kyhlbäck (v) 152-159 Johnny Håkansson (s) Christina Yngvesson (s) tjänstg.ers. 160-164

Karl-Erik Danielsson (s) Hans Kyhlbäck (v) 152-159 Johnny Håkansson (s) Christina Yngvesson (s) tjänstg.ers. 160-164 Sammanträdesprotokoll 1(26) 2009-11-17 Omsorgsnämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-14.30 Beslutande Bo Johansson (s) Ingegerd Johansson (c) Ulla Svensson (kd) Anders Lund (m) Christoffer

Läs mer

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24)

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24) KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (24) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, kl 18.30-20.40 Beslutande Övriga närvarande Hans-Bertil Sinclair (m) ordförande Janeth Norén

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 för Socialnämnden (samhällsuppdraget)

Verksamhetsberättelse 2012 för Socialnämnden (samhällsuppdraget) Verksamhetsberättelse 2012 för Socialnämnden (samhällsuppdraget) 2013-02-24 1 (59) INLEDNING/ANSVARSOMRÅDE... 2 EKONOMISKT UTFALL Gemensamt.4 Äldreomsorg...7 Funktionshinder 22 Individ- och familjeomsorg...37

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Lena Kandergård, 1:e vice ordförande (S) Börje Wahlund, 2:e vice ordförande

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Tryde friskola, den, kl. 08.30-11.45 Beslutande Övriga närvarande Anders Throbäck (S), ordförande Sara Anheden (S) Carola Lindgren (M) Daniel Persson (M), 1:e vice ordförande Sofia Thomsen

Läs mer

NÄMNDPLAN 2013 SOCIALNÄMNDEN

NÄMNDPLAN 2013 SOCIALNÄMNDEN NÄMNDPLAN 2013 SOCIALNÄMNDEN Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3 2. Verksamhetsområden 5 2.1 Individ- och familjeomsorg 5 2.2 Äldreomsorg 11 2.3 Omsorg om personer med funktionsnedsättning 17 3. Gemensamma

Läs mer