Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33"

Transkript

1 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina Höij (M) Britt Olaisson KD) Mats Nilsson (S) Daniel Lindström (S) Närvarande ersättare Margareetta Waldén (FP) Eva Britt Hansson (S) Lena Linke (MP) Mona Moslehi (V) Övriga deltagare Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Elving Claesson Kommunhuset, , kl Lena Vilhelmsson Leif Johansson Elving Claesson BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Klagotid Överklagande enligt Kommunallag: Överklagande enligt Förvaltningslag: 3 veckor från den dag part får del av beslutet. Förvaringsplats för protokollet Omsorgskontoret Underskrift Lena Vilhelmsson Sida: 1(14)

2 ON 26 Dnr. ON 2011/42 Riktlinjer, socialdokumentation Omsorgsförvaltningen har tagit fram riktlinjer för social dokumentation i genomförandet inom äldre och handikappomsorgen, Socialtjänstlagen, SoL och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Beslutsunderlag Bitr förvaltningschefens tjänsteutlåtande Arbetsutskottets 22/2011 s beslut antar riktlinjer för social dokumentation i genomförandet inom äldre och handikappomsorgen, Socialtjänstlagen, SoL och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Omsorgsförvaltningen Enhetschefer hemtjänst, säbo, boendestöd och LSS. Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 2(14)

3 ON 27 Dnr. ON 2011/41 Riktlinjer genomförandeplan Omsorgsförvaltningen har tagit fram riktlinjer för upprättande och uppföljning av genomförandeplaner inom äldre och handikappomsorgen, Socialtjänstlagen, SoL och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Beslutsunderlag Bitr förvaltningschefens tjänsteutlåtande Arbetsutskottets 23/2011 s beslut antar riktlinjer för upprättande och uppföljning av genomförandeplaner inom äldre och handikappomsorgen, Socialtjänstlagen, SoL och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Omsorgsförvaltningen Enhetschefer hemtjänst, säbo, boendestöd och LSS. Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 3(14)

4 ON 28 Dnr. ON 2010/44 Parboende - Rätt att få äldreboende tillsammans Elving Claesson (S) föreslår i en motion att omsorgsnämnden får i uppdrag att arbeta fram riktlinjer för att äldre som beviljats särskilt boende, skall få ta med sig sin levnadskamrat, om det är deras gemensamma önskemål. Utgångspunkten är när endast en av parterna har behov av särskilt boende och deras gemensamma önskan är att få bo tillsammans. Parboendegarantin enligt socialtjänstförordningen 2 kap. 2 avses makar, sambor eller registrerade partner som båda har behov av plats i särskilt boende. kan gå utöver parboendegarantin och bevilja även den andra ett särskilt boende. Förenklad biståndsbedömning kan göras vid ansökan om särskilt boende för makar, sambor och registrerade partner där en av makarna har bedömts vara i behov av bistånd i form av särskilt boende. Med samma boende avses var sin lägenhet i samma äldreboende samt att verksamheten har möjlighet att avgöra om de båda kan bo i samma rum eller inte. Till exempel kan rummens utformning göra det olämpligt av arbetsmiljöskäl att mer än en person vårdas i samma rum. Enligt Sotenäs kommuns riktlinjer för särskilt boende gäller följande: kvarboendeprincipen i särskilt boende i Sotenäs kommun innebär att kvarboende i tilldelad lägenhet gäller. Dock kan i enskilda fall undantag från denna princip göras om det står klart att den enskilde kan få ett bättre omhändertagande vid ett annat boende. En eventuell flyttning skall alltid föregås av en noggrann och omsorgsfull vårdplanering och i samråd med den boende eller legal företrädare. Kriterier En av makarna ska vara beviljad särskilt boende enligt socialtjänstlagen och fått erbjudande om plats. Folkbokförd i Sotenäs kommun Avgifter Enligt kommunens ordinarie avgifter för boende på särskilt boende. Beslutsunderlag Bitr förvaltningschefens tjänsteutlåtande Arbetsutskottets 20/2011. Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 4(14)

5 Forts ON 28 Yrkande Mats Nilsson (S) föreslår att det sker en utvärdering av ärendet efter ett år och att det redovisas i samband med omsorgsnämndens bokslut. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition Mats Nilssons förslag och finner att omsorgsnämnden antar detta. s beslut beslutar att genom förenklad biståndsbedömning bevilja särskilt boende för den som ansöker om det vars make/maka/sambo eller registrerad partner har blivit beviljad. ger omsorgsnämndens arbetsutskott delegation att fatta beslut om plats i särskilt boende enligt 4 kap. 1 SoL genom förenklad biståndsbedömning. En utvärdering av ärendet sker efter ett år och redovisas i samband med omsorgsnämndens bokslut. Biståndshandläggare Enhetschefer särskilt boende och hemtjänst Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 5(14)

6 ON 29 Dnr. ON 2010/44 Motion från Elving Claesson (S) angående giftas/sammanboendes rätt att få ha ett äldreboende tillsammans Elving Claesson (S) föreslår i en motion att omsorgsnämnden får i uppdrag att arbeta fram riktlinjer för att äldre som beviljats särskilt boende, skall få ta med sig sin levnadskamrat, om det är deras gemensamma önskemål. Utgångspunkten är när endast en av parterna har behov av särskilt boende och deras gemensamma önskan är att få bo tillsammans. Omsorgsförvaltningen har tagit fram riktlinjer Beslutsunderlag Bitr förvaltningschefens tjänsteutlåtande Arbetsutskottets 21/2011. s beslut föreslår kommunfullmäktige att motionen bifalles. anser att de riktlinjer omsorgsförvaltningen har tagit fram, vad gäller att bevilja särskilt boende för den som ansöker om det vars make/maka/sambo eller registrerad partner har blivit beviljad, är därmed motionens syfte tillgodosett. Kommunstyrelsen Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 6(14)

7 ON 30 Dnr. 2010/143 Förenklad biståndsbedömning har beslutat att ge omsorgsförvaltningen i uppdrag att ta fram förslag om hur en förenklad biståndsbedömning kan se ut vad gäller hemtjänst, servicetjänster och omvårdnad och med en ekonomisk redovisning samt konsekvensbeskrivning. Förenklad biståndsbedömning innebär i detta förslag att ansökan kan göras skriftligt på särskild blankett eller muntligt, inget personligt möte behövs och ingen utredning, dock måste inkomstuppgifter lämnas in för att avgiften ska kunna beräknas. Beslut enligt kap 4 1 socialtjänstlagen. Om ökat behov uppstår sker biståndsbedömning i sedvanlig ordning. Samtliga beslut kan överklagas. Kriterier 75 år och äldre Folkbokförd i Sotenäs kommun Serviceinsatser till en omfattning av upp till 6 timmar i månaden, ingår i LOV. Den enskilde ansöker om ett servicepaket. Städning Tvätt och klädvård Renbäddning Promenader eller liknande Andra insatser, ingår inte i LOV Varuhemsändning Matdistribution Trygghetslarm Avgifter Trygghetslarm 197 kr/månad Distribution av mat 24 kr/portion Varuhemsändning 40 kr/tillfälle Hemtjänstavgift Alla avgifter prövas individuellt mot avgiftsutrymmet och beräknas enligt regler i Socialtjänstlagen om maxtaxa inom äldreomsorgen. Beslutsunderlag Bitr förvaltningschefens tjänsteutlåtande Arbetsutskottets 24/2011. Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 7(14)

8 Forts ON 30 Yrkande Mats Nilsson (S) föreslår att det sker en utvärdering av ärendet efter ett år och att det redovisas i samband med omsorgsnämndens bokslut. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition Mats Nilssons förslag och finner att omsorgsnämnden antar detta. s beslut beslutar att anta ovanstående förslag till förenklad biståndsbedömning i form av servicepaket, varuhemsändning, matdistribution, trygghetslarm. Införande av förenklad biståndsbedömning sker från och med En utvärdering av ärendet sker efter ett år och redovisas i samband med omsorgsnämndens bokslut. Biståndshandläggare Enhetschefer hemtjänst Enhetschefer särskilt boende Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 8(14)

9 ON 31 Dnr. 2011/32 Revidering äldreomsorgsplan Ordföranden tar upp förslag om en ny reviderad äldreomsorgsplan. Ordföranden föreslår att förvaltningschefen får i uppdrag att skyndsamt återkomma med förslag till en ny reviderad äldreomsorgsplan. Den ska beskriva nuläget, beträffande kommunens boendestandard anpassad för äldre personer, samt beräkna/ge svar om behovet av trygghetsboenden och särskilda boenden i ett framtidsperspektiv om ca tio år. Planen ska särskilt beakta behovet av boenden för personer med demens. Den ska sedan ligga till grund för beslut om den framtida inriktningen och utbyggnaden av trygghetsboenden och ombyggnad av särskilda boenden i kommunen. s beslut ger omsorgsförvaltningen i uppdrag att revidera äldreomsorgsplanen till arbetsutskottets sammanträde den 13 oktober Omsorgsförvaltningen Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 9(14)

10 ON 32 Dnr. 2011/53 Upphävande av intagningsstopp på Bankeberg Ordföranden tar upp behovet av lediga platser inom särskilda boenden. Enligt rapporter från omsorgsförvaltningen som redovisas till nämnden framgår att behovet av platser inom särskilt boende ökar. Dessutom har omsorgsförvaltningen fått i uppdrag att revidera äldreomsorgsplanen bl a för att i planen beskriva nuläget, beträffande kommunens boendestandard anpassad för äldre personer, samt beräkna/ge svar om behovet av trygghetsboenden och särskilda boenden i ett framtidsperspektiv om ca 10 år. Planen ska sedan ligga till grund för beslut om den framtida inriktningen och utbyggnaden av trygghetsboenden och ombyggnad av särskilda boenden i kommunen. Yrkande Ordföranden föreslår att omsorgsnämnden upphäver intagningsstopp på Bankeberg. Kristina Frigert (M) föreslår att ärendet återremitteras p.g.a att ärendet inte varit i samverkansgruppen. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras på dagens sammanträde eller senare och finner att ärendet ska avgöras på dagens sammanträde. Omröstning begärs. Nämnden godkänner följande propositionsordning: - Ja-röst för om ärendet ska avgöras på dagens sammanträde - Nej-röst för om ärendet ska avgöras senare Omröstningsresultat Med 4 ja-röster för om ärendet ska avgöras på dagens sammanträde mot 2 nej-röster för om ärendet ska avgöras senare antar nämnden att ärendet ska avgöras på dagens sammanträde. En ledamot avstår från att rösta. Se omröstningsbilaga 1. Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 10(14)

11 Forts ON 32 s beslut upphäver intagningsstopp på Bankeberg. Konsekvenserna diskuteras på arbetsutskottets sammanträde Reservationer Kristina Frigert (M) och Christina Höij (M) reserverar sig skriftligt mot beslutet, se bilaga. Omsorgsförvaltningen Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 11(14)

12 Omröstningsbilaga ON 32 Beslutande Parti Ja Nej Avstår Leif T Johansson FP X Kristina Frigert M X Christina Höij M X Britt Olaisson KD X Elving Claesson S X Mats Nilsson S X Daniel Lindström S X Omröstningsresultat Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 12(14)

13 ON 33 Dnr. ON 2011/52 Budgetuppföljning Jörgen Karlsson, ekonom, redovisar budgetuppföljning januari-februari 2011 för omsorgsnämndens verksamheter samt prognos för En prognos på årsbasis efter årets första två månader visar på ett underskott i storleksordningen -1.2 Mkr. Beslutsunderlag Ekonomens tjänsteutlåtande. Arbetsutskottets 27/2011. Ordföranden informerar om att kommunstyrelsen har beslutat att uppdra åt nämnderna att anpassa kostnaderna till den av kommunfullmäktige anvisade ramen. Nämnderna ska presentera vidtagna åtgärder för att komma i ekonomisk balans på kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 27 april s beslut ger arbetsutskottet i uppdrag att revidera 2011 års budget på arbetsutskottets sammanträde den 27 april Omsorgsförvaltningen Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 13(14)

14 ON 34 Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen har tagit del av boken Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen en analys utifrån kommunernas resultat är överens om att ta upp och diskutera de 8 framgångsfaktorer som finns med i boken vid nämndens sammanträden. s beslut tar upp Framgångsfaktor 4 : Att skapa en tydlig rollfördelning mellan politiker och tjänstemän på nämndens sammanträde den 19 maj Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 14(14)

Maude Schlegel (M) Lennart Johansson (C) Eva-Britt Hansson (S)

Maude Schlegel (M) Lennart Johansson (C) Eva-Britt Hansson (S) Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00-17.00. Öppet sammanträde 10-13 Beslutande Leif T Johansson (FP), ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S), 2:e vice

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

Peter Hemlin (M), ordförande Kristina Frigert (M) Birgitta Granström (S) Elving Claesson (S) Margareetta Waldén (FP) Lena Linke (MP)

Peter Hemlin (M), ordförande Kristina Frigert (M) Birgitta Granström (S) Elving Claesson (S) Margareetta Waldén (FP) Lena Linke (MP) Plats och tid Kvarnberget, "Samlingssalen", Kungshamn, kl 09.00-12.30. Öppet sammanträde Beslutande Peter Hemlin (M), ordförande Kristina Frigert (M) Birgitta Granström (S) Elving Claesson (S) Margareetta

Läs mer

Kommunhuset, , kl Lena Vilhelmsson. Kristina Frigert

Kommunhuset, , kl Lena Vilhelmsson. Kristina Frigert 01-12 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.30. Beslutande Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel Holmdahl (fp) Margareetta

Läs mer

Kommunhuset, , kl Lena Vilhelmsson. Elving Claesson

Kommunhuset, , kl Lena Vilhelmsson. Elving Claesson 01-12 Plats och tid Kungshamn, "Tryggö", Kommunhuset, kl 13.00 17.00. Beslutande Elving Claesson (S), ordförande Leif Holm Sven Sundblad Rune Rohdin, 01-08 Stefan Jurcic Gert Larsson Ulla Turemark Gunilla

Läs mer

Leif T Johansson (FP), ordförande Kristina Frigert (M) Elving Claesson (S)

Leif T Johansson (FP), ordförande Kristina Frigert (M) Elving Claesson (S) 95-105 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.15. Beslutande Leif T Johansson (FP), ordförande Kristina Frigert (M) Elving Claesson (S) Närvarande ersättare Övriga deltagare Anders

Läs mer

Rose-Marie Ahlström (M) Anne Johansson (L) Stig Roos (S) Luis Morales (V)

Rose-Marie Ahlström (M) Anne Johansson (L) Stig Roos (S) Luis Morales (V) Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 08.30-11.15. Beslutande Närvarande ersättare Nils Olof Bengtson (M), ordförande Kristina Frigert (M) Kenny Thärnström (L) Britt Lindgren (C) Birgitta

Läs mer

Nils Olof Bengtson (M), ordförande Britt Lindgren (C) Birgitta Granström (S) Stellan Welin (S) Mathias Bruno (M) Anne Johansson (L) Lena Linke (MP)

Nils Olof Bengtson (M), ordförande Britt Lindgren (C) Birgitta Granström (S) Stellan Welin (S) Mathias Bruno (M) Anne Johansson (L) Lena Linke (MP) Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 14.00. Ajournering kl. 13.45-13.50. Beslutande Nils Olof Bengtson (M), ordförande Britt Lindgren (C) Birgitta Granström (S) Stellan Welin (S) Mathias

Läs mer

Maude Schlegel (M) Lennart Johansson (C) Lena Linke (MP)

Maude Schlegel (M) Lennart Johansson (C) Lena Linke (MP) Plats och tid Kvarnberget, "Samlingssalen", Kungshamn, kl 13.00-16.45. Öppet sammanträde 1-6 Beslutande Leif T Johansson (FP), ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S),

Läs mer

Kristina Frigert (M), ordförande Ola Strand (KD) Birgitta Granström (S) Mats Nilsson (S) Stina Espenkrona (KD) Olof Börjesson (C) Lena Linke (MP)

Kristina Frigert (M), ordförande Ola Strand (KD) Birgitta Granström (S) Mats Nilsson (S) Stina Espenkrona (KD) Olof Börjesson (C) Lena Linke (MP) Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00-16.00. Ajournering kl. 14.00-14.30. Öppet sammanträde Beslutande Kristina Frigert (M), ordförande Ola Strand (KD) Birgitta Granström (S) Mats Nilsson

Läs mer

Rose-Marie Ahlström (M) Anne Johansson (L) Stig Roos (S) Stellan Welin (S) Luis Morales (V)

Rose-Marie Ahlström (M) Anne Johansson (L) Stig Roos (S) Stellan Welin (S) Luis Morales (V) Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 08.30-12.00. Ajournering kl. 09.20-09.35. Öppet sammanträde Beslutande Nils Olof Bengtson (M), ordförande Kristina Frigert (M) Kenny Thärnström (L) Birgitta

Läs mer

Kommunhuset, 2010-01-27, kl 09.00. Lena Vilhelmsson. Kristina Frigert

Kommunhuset, 2010-01-27, kl 09.00. Lena Vilhelmsson. Kristina Frigert 1-9 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.30 17.15. Öppet sammanträde 1-8, ajournering kl. 15.50-16.30. Beslutande Kristina Frigert (M), ordf Göran Fahlgren (M), 2:e v ordf. Lasse Andersson

Läs mer

Rose-Marie Ahlström (M) Britt Lindgren (C) Peter Gustafsson (S) Stellan Welin (S) Luis Morales (V)

Rose-Marie Ahlström (M) Britt Lindgren (C) Peter Gustafsson (S) Stellan Welin (S) Luis Morales (V) Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 08.00-11.30. Öppet sammanträde Beslutande Nils Olof Bengtson (M), ordförande Kristina Frigert (M) Kenny Thärnström (FP) Olof Börjesson (C) Birgitta Granström

Läs mer

Cecilia Simonsson (SD), Lisbeth Olsson, förvaltningschef Nicolina Ravnås, ekonom, 54 Nina Roos, utredare, 55 Lena Vilhelmsson, sekreterare

Cecilia Simonsson (SD), Lisbeth Olsson, förvaltningschef Nicolina Ravnås, ekonom, 54 Nina Roos, utredare, 55 Lena Vilhelmsson, sekreterare Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00-14.15. Beslutande Närvarande ersättare Övriga deltagare Nils Olof Bengtson (M), ordförande Rosita Holmström (M) Britt Lindgren (C) Mikael Sternemar

Läs mer

Lena Vilhelmsson, sekreterare Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef, 10 Jan Olsson, tekniska avdelningen, 2

Lena Vilhelmsson, sekreterare Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef, 10 Jan Olsson, tekniska avdelningen, 2 1-11 Plats och tid Kungshamn, "Tryggö", Kommunhuset, kl 13.00 16.30. Beslutande Kristina Frigert, ordförande Leif Holm Sven Sundblad Rune Rohdin Stefan Jurcic Ulla Turemark Kjell Andersson Närvarande ersättare

Läs mer

Rose-Marie Ahlström (M) Stig Roos (S) Luis Morales (V)

Rose-Marie Ahlström (M) Stig Roos (S) Luis Morales (V) Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 08.30-10.30 Beslutande Närvarande ersättare Nils Olof Bengtson (M), ordförande Kristina Frigert (M) Kenny Thärnström (L) Britt Lindgren (C) Birgitta Granström

Läs mer

Nils Olof Bengtson (M), ordförande Kenny Thärnström (L) Britt Lindgren (C) Birgitta Granström (S) Stellan Welin (S) Lena Linke (MP) Mathias Bruno (M)

Nils Olof Bengtson (M), ordförande Kenny Thärnström (L) Britt Lindgren (C) Birgitta Granström (S) Stellan Welin (S) Lena Linke (MP) Mathias Bruno (M) Plats och tid Kommunhuset, "Hållö", Kungshamn, kl 08.45-11.30. Ajournering kl. 10.05-10.20, 10.25-10.35. Beslutande Nils Olof Bengtson (M), ordförande Kenny Thärnström (L) Britt Lindgren (C) Birgitta Granström

Läs mer

Kristina Frigert, ordförande Leif Holm Sven Sundblad Rune Rohdin Stefan Jurcic Gert Larsson Ulla Turemark Gunilla Stenman, 1-10 Kjell Andersson

Kristina Frigert, ordförande Leif Holm Sven Sundblad Rune Rohdin Stefan Jurcic Gert Larsson Ulla Turemark Gunilla Stenman, 1-10 Kjell Andersson Kommunala pensionärsrådet Sammanträdesprotokoll 2010-03-10 1-15 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15 Beslutande Kristina Frigert, ordförande Leif Holm Sven Sundblad Rune Rohdin

Läs mer

Mathias Bruno (M) Lena Linke. Lena Vilhelmsson. Nils Olof Bengtson. Lena Linke

Mathias Bruno (M) Lena Linke. Lena Vilhelmsson. Nils Olof Bengtson. Lena Linke Plats och tid Kommunhuset, "Hållö", Kungshamn, kl 08.45-11.30. Beslutande Nils Olof Bengtson (M), ordförande Kenny Thärnström (L) Britt Lindgren (C) Birgitta Granström (S) Stellan Welin (S), ej 97 Lena

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden Tid och plats A-salen, kl. 14:30-14:40 Beslutande Ledamöter Ulf Hedin (M), Ordförande Tomas Thornell (S), 1:e vice ordförande Camilla Albinsson (KD), 2:e vice ordförande Elaine Sandell Belin (M), tjänstgörande

Läs mer

Nils Olof Bengtson (M), ordförande Kenny Thärnström (L) Britt Lindgren (C) Birgitta Granström (S) Stellan Welin (S) Lena Linke (MP) Lill Grimani (KD)

Nils Olof Bengtson (M), ordförande Kenny Thärnström (L) Britt Lindgren (C) Birgitta Granström (S) Stellan Welin (S) Lena Linke (MP) Lill Grimani (KD) Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 08.45-11.00. Beslutande Nils Olof Bengtson (M), ordförande Kenny Thärnström (L) Britt Lindgren (C) Birgitta Granström (S) Stellan Welin (S) Lena Linke

Läs mer

Kommunstyrelsens omsorgs- och socialutskott Sammanträdesprotokoll 2012-12-12 40-48

Kommunstyrelsens omsorgs- och socialutskott Sammanträdesprotokoll 2012-12-12 40-48 Plats och tid Kvarnberget, "Kontakten", Kungshamn, kl 09.00-12.00. Öppet sammanträde Beslutande Peter Hemlin (M), ordförande Birgitta Granström (S) Elving Claesson (S) Margareetta Waldén (FP) Stina Espenkrona

Läs mer

Rose-Marie Ahlström (M) Nina Roos, förvaltningschef Jörgen Karlsson, ekonomichef, 32 Lena Vilhelmsson, sekreterare. Mats Nilsson.

Rose-Marie Ahlström (M) Nina Roos, förvaltningschef Jörgen Karlsson, ekonomichef, 32 Lena Vilhelmsson, sekreterare. Mats Nilsson. Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 08.30-10.45. Beslutande Nils Olof Bengtson (M), ordförande Kristina Frigert (M) Kenny Thärnström (L) Birgitta Granström (S) Mats Nilsson (S) Lena Linke

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen

Vård- och omsorgsförvaltningen 1(13) Plats och tid Tjädernhuset, sammanträdesrum Vargen, kl. 09.00 Beslutande Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Ersättare Se närvarolista

Läs mer

Stellan Welin. Lena Vilhelmsson. Nils Olof Bengtson. Stellan Welin

Stellan Welin. Lena Vilhelmsson. Nils Olof Bengtson. Stellan Welin Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 08.30-11.00. Beslutande Närvarande ersättare Övriga deltagare Nils Olof Bengtson (M), ordförande Kenny Thärnström (L) Britt Lindgren (C) Birgitta Granström

Läs mer

Ajournering 8, kl. 11:15-11:30. Britt Wall (S) Vivianne Gustafsson (S)

Ajournering 8, kl. 11:15-11:30. Britt Wall (S) Vivianne Gustafsson (S) Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, 2019-01-23 kl 08.30-12.00 Ajournering 8, kl. 11:15-11:30 Beslutande Närvarande ersättare Robert Yngve (KD) ordförande Gunilla Ohlin (L) Klaes Mattsson (M)

Läs mer

Kommunhuset, lokal: Tryggö, Kungshamn onsdagen den 14 januari 2015 kl

Kommunhuset, lokal: Tryggö, Kungshamn onsdagen den 14 januari 2015 kl Plats och tid Kommunhuset, lokal: Tryggö, Kungshamn onsdagen den 14 januari 2015 kl. 08.30-09.00 Beslutande Närvarande ersättare Övriga deltagare Mats Abrahamsson (M), ordförande Peter Hemlin (M) Ronald

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund, den, kl. 09.30-.30 Beslutande Övriga närvarande Ida Bornlykke (S), ordförande Sejdi Karaliti (S) Marianne Åkerblad (M) Gunnel Andersson (M) Lars Erik Ottosson (SPI) Mona Nihlén

Läs mer

Mathias Bruno (M) Lill Grimani (KD) Stig Roos (S)

Mathias Bruno (M) Lill Grimani (KD) Stig Roos (S) Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 08.45-11.00. Beslutande Nils Olof Bengtson (M), ordförande Göran Hahne (M) Kenny Thärnström (L) Britt Lindgren (C) Birgitta Granström (S) Stellan Welin

Läs mer

Lena Vilhelmsson, sekreterare Ann Larsson, förvaltningschef Annette Åberg, 01. Kommunhuset, 2009-09-22, kl 13.00. Lena Vilhelmsson.

Lena Vilhelmsson, sekreterare Ann Larsson, förvaltningschef Annette Åberg, 01. Kommunhuset, 2009-09-22, kl 13.00. Lena Vilhelmsson. 01-09 Plats och tid Kungshamn, "Tryggö", Kommunhuset, kl 15.00 17.45 Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert, ordförande Leif Holm Rune Rohdin, Stefan Jurcic Ulla Turemark Kjell Andersson Göran

Läs mer

Rose-Marie Ahlström (M) Anne Johansson (FP)

Rose-Marie Ahlström (M) Anne Johansson (FP) Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 08.30-12.15. Öppet sammanträde Beslutande Närvarande ersättare Nils Olof Bengtson (M), ordförande Kristina Frigert (M) Kenny Thärnström (FP) Birgitta

Läs mer

Mariann Lundin, enhetschef Amie Stobenius, utredare, 1 Anna-Lena Höglund, kommunsekreterare 5 Lena Vilhelmsson, sekreterare.

Mariann Lundin, enhetschef Amie Stobenius, utredare, 1 Anna-Lena Höglund, kommunsekreterare 5 Lena Vilhelmsson, sekreterare. Plats och tid Kommunhuset, "Hållö", Kungshamn, kl 14.00-17.00. Öppet sammanträde Beslutande Kristina Frigert, ordförande Leif Åsberg, PRO Rune Rohdin, PRO Stefan Jurcic, PRO Gert Larsson, PRO Ulla Turemark,

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl. 19.00 21.10 Beslutande Wilhelmsson, Anders (S) Gavrilids, Georgios (S) Åkerman, Lizette (S) Berglund, Tony (S) Cimpoeru, Ioana (S) Persson, Leif

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL OMSORGSNÄMNDEN Datum Sid (10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL OMSORGSNÄMNDEN Datum Sid (10) 2007-11-13 1 (10) Plats och tid Högalid, Storstugan, kl 13.00 14.00 Beslutande Ledamöter John Bruun (fp) ordf Cecilia Tornerefelt (m) 1:e vice ordf Rolf Delcomyn (s) 2:e vice ordf Göran Blomberg (m) Kerstin

Läs mer

Margareta Karlsson, förvaltningschef Thomas Holm, ekonom 21 Åsa Engberg, nämndsekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer Åsa Engberg

Margareta Karlsson, förvaltningschef Thomas Holm, ekonom 21 Åsa Engberg, nämndsekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer Åsa Engberg SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1(2) Plats och tid Sammanträdesrummet, Marnäsliden kl. 13:00-14:50 Beslutande ledamöter Åsa Bergkvist (S) Lars Handegard (V) Torbjörn Tomtlund (M) Ann-Katrin

Läs mer

Gösta Hansson (c), ordförande Elving Claessonl (s), vice ordförande Vivianne Gustafsson (s) Christina Johansson (fp) Christina Höij (m)

Gösta Hansson (c), ordförande Elving Claessonl (s), vice ordförande Vivianne Gustafsson (s) Christina Johansson (fp) Christina Höij (m) 01-10 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl. 15.00-18.00 Beslutande Gösta Hansson (c), ordförande Elving Claessonl (s), vice ordförande Vivianne Gustafsson (s) Christina Johansson (fp) Christina

Läs mer

Bengt Sandberg (MP) Therese Mancini (S) Gunnar Selstam (C) Kent Östergren (S) Britt Lindgren (C) Therese Mancini (S) 61-62

Bengt Sandberg (MP) Therese Mancini (S) Gunnar Selstam (C) Kent Östergren (S) Britt Lindgren (C) Therese Mancini (S) 61-62 Plats och tid Kommunhuset, Lokal Hållö, Kungshamn, fredagen den 21 september 2018 kl 08:30 Beslutande Mikael Sternemar (L), Ordförande Jeannette Loy (M), 1:e vice ordförande Annica Erlandsson (S), 2:e

Läs mer

Birgitta Granström, omsorgsnämnden Kjell Klasson, SPF Owe Aronsson, PRO Kjell Andersson, PRO Lis-Britt Berring, PRO Elving Claesson, byggnadsnämnden

Birgitta Granström, omsorgsnämnden Kjell Klasson, SPF Owe Aronsson, PRO Kjell Andersson, PRO Lis-Britt Berring, PRO Elving Claesson, byggnadsnämnden Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.30-16.30. Öppet sammanträde Beslutande Nils Olof Bengtsson, ordförande Bertil Hansson, SPF Leif Åsberg, PRO Rune Rohdin, PRO Stefan Jurcic, PRO Gert

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Socialutskottet 2014-09-18

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Socialutskottet 2014-09-18 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Plats och tid IFO:s sammanträdeslokal, torsdagen den 18 september 2014 kl 08.30-14.30 Beslutande Jonas Erlandsson (S), ordförande Diana Bergeskans (S), v ordförande

Läs mer

Nils Olof Bengtson (M), ordförande Britt Lindgren (C) Birgitta Granström (S) Stellan Welin (S) Mathias Bruno (M) Lill Grimani (KD) Lena Linke (MP)

Nils Olof Bengtson (M), ordförande Britt Lindgren (C) Birgitta Granström (S) Stellan Welin (S) Mathias Bruno (M) Lill Grimani (KD) Lena Linke (MP) Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 08.30-10.30. Beslutande Nils Olof Bengtson (M), ordförande Britt Lindgren (C) Birgitta Granström (S) Stellan Welin (S) Mathias Bruno (M) Lill Grimani

Läs mer

Gösta Hansson (C), ordförande Elving Claessonl (S), vice ordförande Vivianne Gustafsson (S) Berit Karlsson Ljungqvist (KD) Lasse Andersson (M)

Gösta Hansson (C), ordförande Elving Claessonl (S), vice ordförande Vivianne Gustafsson (S) Berit Karlsson Ljungqvist (KD) Lasse Andersson (M) 50-52 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl. 16.30 17.30 Beslutande Gösta Hansson (C), ordförande Elving Claessonl (S), vice ordförande Vivianne Gustafsson (S) Berit Karlsson Ljungqvist (KD)

Läs mer

Mathias Bruno (M) Anne Johansson (L) Jan-Olof Larsson (S) Stig Roos (S) Magnus Johansson (V) Lill Grimani (KD) 08:45-10:

Mathias Bruno (M) Anne Johansson (L) Jan-Olof Larsson (S) Stig Roos (S) Magnus Johansson (V) Lill Grimani (KD) 08:45-10: Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 08.45-11.15. Beslutande Närvarande ersättare Övriga deltagare Nils Olof Bengtson (M), ordförande Göran Hahne (M) 08:45-10:30 24 28 Kenny Thärnström (L)

Läs mer

Annica Erlandsson (S) Kent Östergren (S) Veronica Johansson (SD)

Annica Erlandsson (S) Kent Östergren (S) Veronica Johansson (SD) Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 08.30-12.20. Ajournering kl. 11.05-11.15. Beslutande Närvarande ersättare Nils Olof Bengtson (M), ordförande Britt Lindgren (C) Mikael Sternemar (L) Kajsa

Läs mer

Sida 1(14) PROTOKOLL. Utbildningsnämnden. Ljusdalssalen, Kommunhuset torsdagen den 28 juni 2018 kl 13:00-15:45

Sida 1(14) PROTOKOLL. Utbildningsnämnden. Ljusdalssalen, Kommunhuset torsdagen den 28 juni 2018 kl 13:00-15:45 1(14) Plats och tid Ljusdalssalen, Kommunhuset torsdagen den 28 juni 2018 kl 13:00-15:45 Beslutande Ledamöter Allan Cederborg (M), Ordförande Nathalie Häll (M) Suzanne Blomqvist (L) Mikael Andersson Sellberg

Läs mer

Birgitta Granström, omsorgsnämnden Kjell Klasson, SPF Owe Aronsson, PRO Kjell Andersson, PRO Lis-Britt Berring, PRO Elving Claesson, byggnadsnämnden

Birgitta Granström, omsorgsnämnden Kjell Klasson, SPF Owe Aronsson, PRO Kjell Andersson, PRO Lis-Britt Berring, PRO Elving Claesson, byggnadsnämnden Plats och tid Kommunhuset, "Hållö", Kungshamn, kl 13.30 16.00. Öppet sammanträde Beslutande Nils Olof Bengtsson, ordförande Bertil Hansson, SPF Leif Åsberg, PRO Rune Rohdin, PRO Stefan Jurcic, PRO Gert

Läs mer

Leif T Johanson (FP), ordförande Kristina Frigert (M) Elving Claesson (S) Christina Höij (M) Britt Olaisson (KD) Mats Nilsson (S) Stellan Welin (S)

Leif T Johanson (FP), ordförande Kristina Frigert (M) Elving Claesson (S) Christina Höij (M) Britt Olaisson (KD) Mats Nilsson (S) Stellan Welin (S) Plats och tid Kvarnberget, "Kontakten", Kungshamn, kl 09.00-12.00. Öppet sammanträde 65-76 Beslutande Leif T Johanson (FP), ordförande Kristina Frigert (M) Elving Claesson (S) Christina Höij (M) Britt

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

Birgitta Granström, omsorgs- och socialutskottet Gerry Ekgrund, PRO Inger Kjällström, PRO Britt Strömberg, PRO Ulf P R Svensson, SPF

Birgitta Granström, omsorgs- och socialutskottet Gerry Ekgrund, PRO Inger Kjällström, PRO Britt Strömberg, PRO Ulf P R Svensson, SPF Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 08.30-11.45. Öppet sammanträde Beslutande Kristina Frigert, ordförande Rose-Marie Ahlström, SPF Leif Åsberg, PRO Rune Rohdin, PRO Stefan Jurcic, PRO Gert

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Folkets hus i Torsås, 2017-11-28, 17.00 17.30 Beslutande Henrik Nilsson Bokor, S ordförande Roland Swedestam, S Susanne Rosén, S Roger Isberg,

Läs mer

Istvan Barborg (S) Therese Granlund (M) Per-Magnus Espgård (C) Josefin Esbjörnsson (FP) Håkan Svensson-Sixbo (V)

Istvan Barborg (S) Therese Granlund (M) Per-Magnus Espgård (C) Josefin Esbjörnsson (FP) Håkan Svensson-Sixbo (V) Sammanträdesprotokoll Sida 1 (5) Plats och tid Marieskolan klockan 18.00 21.00 Beslutande Övriga närvarande Lena Emilsson (S) Jonas Falk (M) Daniel Rhodin (FP) Istvan Barborg (S) Lars Lindkvist (S) Therese

Läs mer

Verena Rodin, utbildningsnämnden, 1-11 Ulla Ljunglide, byggnadsnämnden, 1-14

Verena Rodin, utbildningsnämnden, 1-11 Ulla Ljunglide, byggnadsnämnden, 1-14 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.30-16.30. Öppet sammanträde Beslutande Nils Olof Bengtsson, ordförande Bertil Hansson, SPF Leif Åsberg, PRO Rune Rohdin, PRO Stefan Jurcic, PRO Gert

Läs mer

Gösta Hansson (c), ordförande Elving Claessonl (s), vice ordförande Vivianne Gustafsson (s) Christina Johansson (fp) Lasse Andersson (m)

Gösta Hansson (c), ordförande Elving Claessonl (s), vice ordförande Vivianne Gustafsson (s) Christina Johansson (fp) Lasse Andersson (m) Valnämnden 23-27 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl. 16.00-18.00 Beslutande Gösta Hansson (c), ordförande Elving Claessonl (s), vice ordförande Vivianne Gustafsson (s) Christina Johansson

Läs mer

Socialnämnden. (C), Sergio Estrada, Olof Lindberg (FP), Margareta Karlsson (M) och Maivor Norgren (M)

Socialnämnden. (C), Sergio Estrada, Olof Lindberg (FP), Margareta Karlsson (M) och Maivor Norgren (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (5) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, fredagen den 4 november 2011, klockan 09.00 10.00 Beslutande Görel Nilsson (S) ordförande, Kristin Fernerud

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-01-16 1 (21) Plats och tid Högalid, Storstugan, kl 13.00 16.15 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera John Bruun (fp) ordf Cecilia Tornerefelt (m) 1:e

Läs mer

Sammanträdesrum Korallen, Arken Kl 08:30-09:30, 13:00-15:30. Eva Edberg (S) Gunnar Eklöf (V) - 47

Sammanträdesrum Korallen, Arken Kl 08:30-09:30, 13:00-15:30. Eva Edberg (S) Gunnar Eklöf (V) - 47 Omsorgsnämnden 2010-05-11 1 (11) Plats och tid Beslutande ledamöter Sammanträdesrum Korallen, Arken Kl 08:30-09:30, 13:00-15:30. Christina Karlsson (S) ordförande Gunnar Holmberg (S) Anna-Lena Holmström

Läs mer

VU PROTOKOLL

VU PROTOKOLL VU PROTOKOLL 1(14) Plats och tid Tjädernhuset, sammanträdesrum Vargen, kl. 09.00-12.00 Beslutande Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Ersättare

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden (9) Sammanträdesrummet Femlingen, kommunhuset, Älmhult torsdagen den 31 maj 2012 kl

Kultur- och fritidsnämnden (9) Sammanträdesrummet Femlingen, kommunhuset, Älmhult torsdagen den 31 maj 2012 kl Kultur- och fritidsnämnden 2012-05-31 1(9) Plats och tid Sammanträdesrummet Femlingen, kommunhuset, Älmhult torsdagen den 31 maj 2012 kl 13.30-15.45 Beslutande Stefan Ferm (M), ordförande Anders Mårtensson

Läs mer

Roland Mattsson (M), Ordförande Ragnhild Selstam (M) Torgny Grahl (C) Birgitta Lysell (L)

Roland Mattsson (M), Ordförande Ragnhild Selstam (M) Torgny Grahl (C) Birgitta Lysell (L) Plats och tid Kommunhuset, Lokal Hållö, Kungshamn, torsdagen den 17 januari 2019 kl 08:30-11:15 Beslutande Roland Mattsson (M), Ordförande Ragnhild Selstam (M) Torgny Grahl (C) Birgitta Lysell (L) Lotta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: Kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Sekreterare.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: Kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Sekreterare. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdestid: 2017-06-21 Kl. 13.00-13.45 Lokal: Beslutande Ledamöter Jan-Olof Johansson (S), ordf. Lars Björneld (L), 1:e vice ordf. Ronald Rombrant (LP),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Arvo Hellman (S), Ordförande

Arvo Hellman (S), Ordförande 1 (15) Plats och tid Blosset, tisdagen den 21 juni 2016 kl 13:00-15:00 Beslutande Arvo Hellman (S), Ordförande Maria Berglund (KD) Ulrika Thulin (S), 1:e vice ordförande Sten Claesson (SD) Margit Johansson

Läs mer

Birgitta Granström, omsorgsnämnden Owe Aronsson, PRO Kjell Andersson PRO Lis-Britt Berring, PRO

Birgitta Granström, omsorgsnämnden Owe Aronsson, PRO Kjell Andersson PRO Lis-Britt Berring, PRO Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.30-17.00. Öppet sammanträde Beslutande Nils Olof Bengtsson, ordförande Leif Åsberg, PRO Rune Rohdin, PRO Stefan Jurcic, PRO Gert Larsson, PRO Ulf P

Läs mer

2014-03-27 1(13) Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M)

2014-03-27 1(13) Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M) 1(13) Plats och tid Tingshuset torsdagen den 27 mars 2014 kl. 16.00-18.35 Ajournering kl. 17.20-17.50 Ordförande Beslutande Bente Johansson (M) Elving Johansson (C) 20-22 tjg för Nicolas Bremell (M) Enar

Läs mer

Socialnämnden (11) Socialnämndens arbetsutskott. Tekniska kontoret, gamla brandstationen, Orsa, onsdagen den 27 juni 2012, kl

Socialnämnden (11) Socialnämndens arbetsutskott. Tekniska kontoret, gamla brandstationen, Orsa, onsdagen den 27 juni 2012, kl Socialnämnden 2012-06-27 1(11) Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Tekniska kontoret, gamla brandstationen, Orsa, onsdagen den 27 juni 2012, kl 13 00 16.45 Beslutande: Övriga: Hans Sternbro (s),

Läs mer

Lena Vilhelmsson, sekreterare Ann Larsson, förvaltningschef. Kommunhuset, 2009-03-04, kl 16.00. Lena Vilhelmsson. Kristina Frigert

Lena Vilhelmsson, sekreterare Ann Larsson, förvaltningschef. Kommunhuset, 2009-03-04, kl 16.00. Lena Vilhelmsson. Kristina Frigert 01-07 Plats och tid Kungshamn, "Tryggö", Kommunhuset, kl 15.00 16.45. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Kerstin Lorentsson Susanne Bergholtz Wilhelm Olsson Ulla Carlsson

Läs mer

Rune Johansson (c), ordförande Susanne Aronsson (m), Johan Lindahl (kd) Kjell Andersson (s), vice ordförande Hilbert Eliasson (s)

Rune Johansson (c), ordförande Susanne Aronsson (m), Johan Lindahl (kd) Kjell Andersson (s), vice ordförande Hilbert Eliasson (s) 28-35 Plats h tid Kungshamn. Kommunhuset, "Långö", kl. 08.15-12.00 Beslutande Rune Johansson (c), ordförande Susanne Aronsson (m), Johan Lindahl (kd) Kjell Andersson (s), vice ordförande Hilbert Eliasson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

ON PROTOKOLL

ON PROTOKOLL ON PROTOKOLL 1(16) Plats och tid Tjädernhuset, sammanträdesrum Vargen, kl. 09.00-12.00 Beslutande Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Ersättare

Läs mer

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s)

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 7 mars 2019 kl Ajournering kl

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 7 mars 2019 kl Ajournering kl Socialnämnden 1 (13) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 7 mars 2019 kl. 9.00 13.00 Ajournering kl. 12.05-12.35 Saad Benatallah (S) Ewa Ståhl (S) Victor Oskarsson

Läs mer

Kommunala pensionärsrådet /Kommunala rådet för tillgänglighet Sammanträdesprotokoll

Kommunala pensionärsrådet /Kommunala rådet för tillgänglighet Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kvarnberget, "kontakten", Kungshamn, kl 13.00-17.00. Kommunala rådet för tillgänglighet, kl. 13.00-14.30. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert, ordförande Leif Åsberg, PRO Rune

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö Onsdag 23 september 2015 kl. 13:00-17:00

Kommunkontoret i Bergsjö Onsdag 23 september 2015 kl. 13:00-17:00 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö Onsdag 23 september 2015 kl. 13:00-17:00 Beslutande Åke Bertils (S) Sigbritt Persson (S) Solveig

Läs mer

Gösta Hansson (C), ordförande Elving Claessonl (S), vice ordförande Vivianne Gustafsson (S) Christina Johansson (FP) Lasse Andersson (M)

Gösta Hansson (C), ordförande Elving Claessonl (S), vice ordförande Vivianne Gustafsson (S) Christina Johansson (FP) Lasse Andersson (M) 26-35 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl. 16.00 17.30 Beslutande Gösta Hansson (C), ordförande Elving Claessonl (S), vice ordförande Vivianne Gustafsson (S) Christina Johansson (FP) Lasse

Läs mer

Kristina Bock Grahl (C) Magnus Johansson (V) Lena Linke (MP)

Kristina Bock Grahl (C) Magnus Johansson (V) Lena Linke (MP) Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 08.30-11.30. Ajournering kl. 11.10-11.20. Beslutande Närvarande ersättare Nils Olof Bengtson (M), ordförande Rosita Holmström (M) Britt Lindgren (C),

Läs mer

PROTOKOLL 1 (14)

PROTOKOLL 1 (14) PROTOKOLL 1 (14) 2019-01-10 Socialnämnden Plats och tid Stadshuset kl. 9.40-11.30 Beslutande Iosif Karambotis (S), ordförande Anna Lundström (S), vice ordförande Magnus Nilsson (S) Rose-Marie Lundström

Läs mer

Inga Bakken (S) Magdalena Rydståle (M) Emma Lord (V) Jan Herder-Blixt (L) Per Rosvall (L) Lisbeth Madsen (M) Gert-Åke Liljenborg (SD)

Inga Bakken (S) Magdalena Rydståle (M) Emma Lord (V) Jan Herder-Blixt (L) Per Rosvall (L) Lisbeth Madsen (M) Gert-Åke Liljenborg (SD) 1 (13) Plats och tid Blosset, torsdagen den 19 maj 2016 kl 13:00-14:45 Beslutande Arvo Hellman (S), Ordförande Ulrika Thulin (S), 1:e vice ordförande Margit Johansson (M), 2:e vice ordförande Bert Roos

Läs mer

Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordförande Bo Larsson (S) Catharina Tann (S)

Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordförande Bo Larsson (S) Catharina Tann (S) 1 (10) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 13.15 15.10 Beslutande Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

Utbildningsnämnden (9)

Utbildningsnämnden (9) Utbildningsnämnden 2013-08-28 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Kommunhuset i Älmhult onsdagen den 28 augusti kl. 9.00 11.50 med ajournering klockan 11.05 11.18. Bodil

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Servicenämnden

TRELLEBORGS KOMMUN Servicenämnden Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssal 2, Rådhuset kl. 18.00-19.20 Beslutande Gunnar Grafström (M) Thomas Westman (S) Bodil Lindsjö Benrabah (S) Mårten Bönnemark (M) Orvar Espert (M) Stefan Larsson

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen, Partille, den 24 november 2009...... Pia Karlsson... Uppsättande: 2009-11-25 Nedtagande: 2009-12-16...

Vård- och omsorgsförvaltningen, Partille, den 24 november 2009...... Pia Karlsson... Uppsättande: 2009-11-25 Nedtagande: 2009-12-16... 1 KS-rummet, Kommunhuset, Partille kl 18:00 20.20 Plats och tid 124-140 Pia Karlsson (FP) Margareta Lewander (M) Tom Ekwall (M) Anette Nord (KD) Leif Andersson (S) Susanne Carlsson (S) Margareta Björner

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Anitha Lata (S) Catherine Persson (S) Helmuth Petersén (SD) Ina Liljeberg (M) Lars Mikkelä (M) Nils-Gunnar

Läs mer

Maria Hassing Karlander, folkhälsosamordnare Kristina Holmdahl, föreningen AXEL 79 Mariann Lundin, bitr. omsorgschef 79

Maria Hassing Karlander, folkhälsosamordnare Kristina Holmdahl, föreningen AXEL 79 Mariann Lundin, bitr. omsorgschef 79 78-90 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl.8.30 12.30 Beslutande Susanne Aronsson (m), UN, ordförande Eva Abrahamsson (m), M&BN Kristina Frigert (m), ON Ragnhild Selstam (m), GN Petra Sundblad

Läs mer

Omsorgsnämnden 2009-10-29 1 (17)

Omsorgsnämnden 2009-10-29 1 (17) Omsorgsnämnden 2009-10-29 1 (17) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 29 oktober 2009, kl. 16.00-20.30 Ajournering kl.19.30-20.00 Beslutande Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson (m) 87-90

Läs mer

Mats Ove Svensson, kommunchef Ann Larsson, Omsorgsförvaltningen. Maria Hassing Karlander, folkhälsosamordnare. Maria Hassing Karlander

Mats Ove Svensson, kommunchef Ann Larsson, Omsorgsförvaltningen. Maria Hassing Karlander, folkhälsosamordnare. Maria Hassing Karlander 24-34 Plats och tid Kommunhuset, Långö, Kungshamn, kl 09:00 11:30 Beslutande Britt Wall (s), KS, ordförande Susanne Aronsson (nsp), UN Eva Abrahamsson (m), M&BN Petra Sundblad (s), HSN Adjungerade Mats

Läs mer

ON Protokoll

ON Protokoll ON Protokoll 1 (19) Plats och tid Beslutande Tjädernhuset, sammanträdesrum Vargen, kl. 09.00-12.00 Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 övriga närvarande Ersättare

Läs mer

Nils Olof Bengtson (M), ordförande Kenny Thärnström (L) Britt Lindgren (C) Birgitta Granström (S) Stellan Welin (S) Lena Linke (MP) Mathias Bruno (M)

Nils Olof Bengtson (M), ordförande Kenny Thärnström (L) Britt Lindgren (C) Birgitta Granström (S) Stellan Welin (S) Lena Linke (MP) Mathias Bruno (M) Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 08.45-12.15. Ajournering kl 11.15-11.25. Beslutande Närvarande ersättare Nils Olof Bengtson (M), ordförande Kenny Thärnström (L) Britt Lindgren (C) Birgitta

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden (10)

Barn- och ungdomsnämnden (10) Barn- och ungdomsnämnden 2014-04-23 1 (10) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid Landeryds skola 13:00 16:15 Tommy Edenholm (KV) ordförande Magnus Rasmusson (S) vice

Läs mer

Protokoll för Samhällsbyggnadsnämnden

Protokoll för Samhällsbyggnadsnämnden Protokoll för Samhällsbyggnadsnämnden Plats: Kommunhusets sessionssal, Skutskär Datum och tid: 08.30 11.25 Justering Plats: Kommunhuset, Skutskär Datum och tid: 2015-11-09 13:00 Paragrafer: 156-168 Sekreterare:

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Åsa Engberg. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Åsa Engberg. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(14) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset, 14.15 16.10 Beslutande ledamöter Bergkvist Åsa (S) Handegard Lars (V) Tomtlund Torbjörn (M) Grahn Gunnar (S) Svensson Carl-Johan (S), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Kommunstyrelsen - information (8)

Kommunstyrelsen - information (8) Kommunstyrelsen - information 2007-11-12 1 (8) Plats och tid Kommunhuset i Mölnlycke, måndagen den 12 november 2007 kl 16.00 19.20 Paragrafer 319-325 Beslutande m Annette Eiserman-Wikström, ordf s Bo Axelsson,

Läs mer

Sammanträdesdatum Socialnämnden Kommunkontoret, Malung, kl

Sammanträdesdatum Socialnämnden Kommunkontoret, Malung, kl A 2019-02-07 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Malung, kl. 12.00-13.30 Carina Albertsson (S), ordförande Jörgen Norén (S) Birgitta Örjas (S) Lena Aune (S) Jessica Hellström (L) Brita Sohlin (M)

Läs mer

Maria Hassing Karlander, folkhälsosamordnare. Kommunhuset, ÅÅÅÅ-MM-DD, kl 00.00. Maria Hassing Karlander. Susanne Aronsson

Maria Hassing Karlander, folkhälsosamordnare. Kommunhuset, ÅÅÅÅ-MM-DD, kl 00.00. Maria Hassing Karlander. Susanne Aronsson 69-77 Plats och tid Kommunhuset, Alvö Kungshamn, kl 09.00-12.00 Beslutande Susanne Aronsson (m), ordförande UN Britt Wall (s) KS Eva Abrahamsson (m) M&BN Kristina Frigert (m) ON Lars Gustav Andersson (m)

Läs mer

Jan-Olof Larsson (S) Magnus Johansson (V) 30-32

Jan-Olof Larsson (S) Magnus Johansson (V) 30-32 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 08.15-10.50. Beslutande Närvarande ersättare Nils Olof Bengtson (M), ordförande Kristina Frigert (M) Kenny Thärnström (L) Britt Lindgren (C) Birgitta

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott

Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott Datum: 2019-04-04 Tid: 08:45-09:00 Plats: Lokal Bolmen, regionhuset, Nygatan 20, Växjö Ledamöter Roland Gustbée (M) (ordförande) Eva Johnsson (KD) (vice ordförande)

Läs mer

Kommunhuset vån 3, Sunnangränd 4, Tyresö

Kommunhuset vån 3, Sunnangränd 4, Tyresö TYRESÖ KOMMUN 1(9) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunhuset i Tyresö, sammanträdesrummet Myggdalen, plan 1 Onsdagen den 25 april 2007 kl 19.00 21.15 Beslutande Se närvarolista Övriga deltagare Se närvarolista

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Plats och tid Lilla sammanträdesrummet kl. 13:15-15:45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Gunnel Johansson (S) (ordförande), Leif Smith (S) (1:e vice ordförande), Tommy Edenholm (KV)

Läs mer

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Protokoll

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Protokoll Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och Protokoll I "1; l HEDEMORA,~ KOMMUN './ 1 (17) Plats och tid Beslutande Vintergatan, sammanträdesrum Tellus, kl. 09.00-12.00 Ledamöter Owe Ahlinder (C), ordförande

Läs mer

Socialnämnden 22 oktober 2014

Socialnämnden 22 oktober 2014 Socialnämnden Socialnämnden 22 oktober 2014 Sid Justering... 3 185 Socialnämndens utskott - val till utskott... 4 186 Förordnanden enligt LVU och LVM samt delegation av beslutanderätt... 6 Socialnämnden

Läs mer