Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll 1 (8)"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Lena Kandergård, 1:e vice ordförande (S) Börje Wahlund, 2:e vice ordförande (M) Jonas Ås (S) Maria Rönnehäll (S) Karina Nykvist (V) Per-Olov Ålander (C) Eva Nilsson, Verksamhetschef VoO Kerstin Hallgren, Controller, 18 Marie Eriksson-Idmalm, Tillsyningshandläggare, 19 Anna-Greta Liljestrand, Kostchef, 20 Mia Nilsson, Sekreterare Justerare Börje Wahlund Justeringens plats och tid Kommunledningsstabens kansli den 20 april 2015 Paragrafer Sekreterare Mia Nilsson Ordförande Sten Fransson Justerare Börje Wahlund ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Sammanträdesdatum Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Närarkivet Underskrift Mia Nilsson

2 Sammanträdesprotokoll 2 (8) Innehåll Ärende Sida Konvertering av särskilda boendeplatser... 3 VoO verksamhetsuppföljning april Reviderade lokala värdighetsgarantier... 5 Motion om livsmedelspolicy... 6 Rapport ej verkställda beslut första kvartalet Anmälningsärenden VoO... 8

3 Sammanträdesprotokoll 3 (8) VoO 17 Dnr KS 2015/ Konvertering av särskilda boendeplatser Inom Vård och omsorg finns det en efterfrågan på särskilda boenden för personer med demenssjukdom, samtidigt som efterfrågan på somatiska platser minskat sedan november Verksamheten har idag totalt 243 boendeplatser, fördelade på 123 lägenheter för personer med demenssjukdom och 120 lägenheter för personer med ett somatiskt åldrande. Kommunen behöver kontinuerligt se över hur vi på bästa sätt använder lokalytor och tilldelade medel. De senaste åren har verksamheten konverterat 20 somatiska boendeplatser till boende för personer med demenssjukdom på Vågen och fem boendeplatser på AKKVA. Sedan slutet av förra året har verksamheten haft ett antal tomma lägenheter på våra somatiska boenden. Kön till demensboenden har inte minskat och verksamheten ser ett behov av att konvertera ytterligare boendeplatser till demensboende. Verksamheten föreslår att demensboendet Granli, på Gunnebo, utökas från nuvarande 10 platser till 18 platser genom att konvertera somatiska platser. Demensboendet utökas med fördel så att den befintliga innergården används på bästa sätt. Det blir stora fria ytor både inomhus och utomhus för brukarna att röra sig på. En klar kvalitetshöjning för brukare med demensdiagnos. Konverteringen skulle innebära att 10 platser blir kvar som somatsikt boende på avdelning Björkli. Vård och omsorgs tjänsteskrivelse den 1 april Muntlig föredragning vid utskottets sammanträde den 16 april 2015 Utskottet för Vård och omsorg ger verksamheten i uppdrag att arbeta vidare med förslaget. Verksamhetschef Avdelningschef

4 Sammanträdesprotokoll 4 (8) VoO 18 Dnr KS 2015/4-042 VoO verksamhetsuppföljning april 2015 Redovisning verksamhetsuppföljning till och med mars Ekonomiskt resultat Vård och omsorgs tjänsteskrivelse den 2 april 2015 Vård och omsorgs verksamhetsuppföljning mars 2015 den 10 april 2015 Utskottet för Vård och omsorg godkänner rapporten och lägger den till handlingarna. Eva Nilsson

5 Sammanträdesprotokoll 5 (8) VoO 19 Dnr KS 2015/ Reviderade lokala värdighetsgarantier Vård och omsorg har under hösten gjort en utvärdering av de lokala värdighetsgarantierna, som infördes hösten Utvärderingen genomfördes i form av enkätundersökning. Sammanlagt har 47 brukare svarat på enkäten och av de svarande var det endast 11 som kände till att verksamheten har värdighetsgarantier. Trots detta svarade 33 personer att det var positivt att kommunen har upprättat lokala garantier. Bland våra medarbetare var det nära 500 personer som har svarat på enkäten och många tycker att det är positivt samt viktigt att vi har lokala värdighetsgarantier. Förslag på framkomna förbättringar utifrån utvärderingen, är behov av att ha mer konkreta garantier. Detta har också blivit tydligt vid kontakt med Socialstyrelsen. Annat som framkom i utvärderingen, var behovet av en vidareutveckling av genomförandeplanerna och att verksamheten behöver förbättra brukarnas delaktighet. Informationen och hanteringen kring synpunkter och klagomål behöver dessutom bli bättre. Verksamheten vill även ta bort text i garantierna rörande vad vi önskar av brukarna. När utskottet har tagit beslut om reviderade värdighetsgarantier behöver brukarna få information om utvärderingen och revideringen av garantierna. Informationsbroschyr behöver revideras samt skickas ut till brukarna. Värdighetsgarantier är ett sätt för verksamheten att mäta om vi gör det vi säger att vi ska göra. Synpunktshanteringen är ett sätt att få återkoppling om vi gör det vi säger att vi ska göra. Vård och omsorgs tjänsteskrivelse den 7 april Muntlig föredragning vid utskottets sammanträde den 16 april Utskottet för Vård och omsorg godkänner reviderade lokala värdighetsgarantier och lägger rapporten till handlingarna. Eva Nilsson Marie Eriksson-Idmalm

6 Sammanträdesprotokoll 6 (8) VoO 20 Dnr KS 2015/ Motion om livsmedelspolicy Gösta Frödin (Fp) och Mona Smedman (C) yrkar i en motion att kommunen tar fram en livsmedelspolicy. Yrkandet grundar sig i att motionärerna anser att mat som serveras i kommunens skolor och vårdinrättningar ska vara tillagad av råvaror som är producerade på ett sätt som är lagligt i Sverige. Genom att använda Miljöstyrningsrådets baskrav i kommunens livsmedelsupphandlingar får svenska och utländska producenter konkurrera på samma villkor. Fullmäktige har den 26 januari 2015, KF 13 remitterat motionen till Kommunstyrelsen för beredning. Redan idag finns det inom verksamheten ett antal upprättade styrdokument, som reglerar upphandlingar. Verksamheten föreslår en uppdatering av kommunens kravspecifikation istället för en ny policy inför den kommande avtalsperioden. Gösta Frödin och Mona Smedmans motions den 12 januari Kommunfullmäktiges protokoll den 26 januari 2015, KF 13 Vård och omsorgs tjänsteskrivelse den 7 april Kravspecifikation för livsmedel Kostpolicy Miljöpolicy Inköpspolicy Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till de styrdokument som redan finns och att kravspecifikationen ska uppdateras inför ny avtalsperiod. I samband med att en uppdatering av kravspecifikationen görs, kommer hänsyn tas till det faktum att vi genom att använda Miljöstyrningsrådets baskrav i kommunens livsmedelsupphandlingar, bidrar till att svenska och utländska producenter kan konkurrera på samma villkor. Eva Nilsson Anna-Greta Liljestrand

7 Sammanträdesprotokoll 7 (8) VoO 21 Dnr KS 2015/ Rapport ej verkställda beslut första kvartalet 2015 Enligt socialtjänstlagen 16 kap. 6h och 28 f-g ska socialtjänsten och verksamheten lämna en rapport till kommunfullmäktige över hur många gynnande beslut enligt 4 kap 1 Socialtjänstlagen och 9 LSS, som inte verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. Motsvarande rapporteringsskyldighet gäller för beslut som inte verkställts på nytt inom tre månader efter det att verkställigheten avbrutits. Rapporterna skickas som e-tjänst till Inspektionen för vård och omsorg Under första kvartalet 2015 har verksamheten tre ej verkställda beslut att rapportera enligt 4 kap 1 och rapportering enligt 16 kap 6f socialtjänstlagen samt ett beslut enligt 9 och rapportering enligt 28 f-g lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Vård och omsorgs tjänsteskrivelse den 8 april 2015 Kvartalsrapport, kvartal Utskottet för Vård och omsorg tar del av rapport ej verkställda beslut för första kvartalet 2015 och lämnar den med godkännande till Kommunstyrelsen. Eva Nilsson

8 Sammanträdesprotokoll 8 (8) VoO 22 Dnr KS 2015/ Anmälningsärenden VoO Lista med anmälningsärenden den 10 april tar del av informationen och lägger den med godkännande till handlingarna.

Socialnämnden 2013.01.30 1

Socialnämnden 2013.01.30 1 Socialnämnden 2013.01.30 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-15.35 ande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Anders Palm-Lundin (S) Mikael Hernborg (S) Håkan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 11:10 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg, (S), ordförande Kenneth Axelsson, (M), vice ordförande Peder Griph, (S) Marianne

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Jonny Bengtsson Underskrifter Paragrafer. Jonny Bengtsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Jonny Bengtsson Underskrifter Paragrafer. Jonny Bengtsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Revelj Kommunhuset Hultsfred, onsdagen den 13:e maj 2015 kl. 13:00 17.00 ande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Utses att justera Jonny Bengtsson Underskrifter Paragrafer 65-74 Sekreterare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(22) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Se närvarolista sidan 2 Justerare Justeringens plats och tid Kommunkontoret

Läs mer

Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81

Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81 Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81 Plats och tid Förrådet, Kerstinboda, Mejerigatan 5 ande Pat Werner (s), Sten Holmgren (c), Christer Ekstrand (s), Maj-Britt Staaf (s), Kerstin Engman (s), Leif

Läs mer

Torsdag den 20 februari 2014, kl. 18.00-19.20, Sessionssalen, Bibliotekshuset

Torsdag den 20 februari 2014, kl. 18.00-19.20, Sessionssalen, Bibliotekshuset sid 1 (33) Tid och plats Torsdag den 20 februari 2014, kl. 18.00-19.20, Sessionssalen, Bibliotekshuset Ledamöter Bo Hidén (M) ordförande Magnus Persson (S) 1:e vice ordförande Karin Granström (MP) 2:e

Läs mer

Socialnämnden 20 maj 2015

Socialnämnden 20 maj 2015 Socialnämnden Socialnämnden 20 maj 2015 Sid 85 Socialnämndens förmiddag... 3 86 Upprop/Dagordning/Justering... 4 87 Socialnämndens ordförande informerar... 5 88 Information från förvaltningen... 6 89 Delårsrapport

Läs mer

Hur länge ska man behöva vänta?

Hur länge ska man behöva vänta? Hur länge ska man behöva vänta? En uppföljning av rapporteringsskyldighet och särskild avgift i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du får gärna citera Inspektionen

Läs mer

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10 Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-11:40 Beslutande Lars Molin (M), ordförande Yvonne Oscarsson (V) Harald Noréus (FP) Markus Evensson (S), 33-47 och 49-54 Örjan Fridner,

Läs mer

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c) ej 44,43 Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Mari Viberg (c)

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c) ej 44,43 Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Mari Viberg (c) Plats och tid Kommunkontoret 2015-04-13 kl 8.00 Beslutande Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c) ej 44,43 Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Mari Viberg (c) Övriga deltagare David

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-03-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-03-30 Plats Forumsalen i Tranemo Tid 13:30-17:30 Närvarande Beslutande Icke tjänstgörande ersättare Crister Persson (C), ordförande Claes Redberg (S) Jonas Blank (V) Rose Torkelsson (S) Madde Lind (S) Göran

Läs mer

Lena Fagerlund, biträdande kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare. Mats-Gunnar Eriksson och Gösta Frost Kansliet, 2014-10-22, kl. 15:00.

Lena Fagerlund, biträdande kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare. Mats-Gunnar Eriksson och Gösta Frost Kansliet, 2014-10-22, kl. 15:00. Kommunfullmäktige 2014-10-20 Sammanträdesdatum Sida 1-17 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 20 oktober 2014, kl. 18:30-19:25. ande Ordförande Bernt Persson (S) 102 och Peter Helander (C) 103-114

Läs mer

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00.

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Victoria Andersson (M) Maud Jonsson (FP)

Läs mer

Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M)

Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00 17.50 Beslutande Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson

Läs mer

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Plats och tid ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Lena Gerby (M), ordförande Patrik Gadler (M) Ulla-Britt Lundgren (M) Camilla Wallhed

Läs mer

Social- och omsorgskontoret föreslår att äldreomsorgsnämnden antar den reviderade verksamhetsplanen för 2015.

Social- och omsorgskontoret föreslår att äldreomsorgsnämnden antar den reviderade verksamhetsplanen för 2015. 1 (2) 2015-05-12 Tjänsteskrivelse ÄON 15/004 Kontor Social- och omsorgskontoret Handläggare Maria Johansson 08-523 037 29 Maria.d.johansson@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Reviderad verksamhetsplan Dnr

Läs mer

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Protokoll 2015-05-13

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Protokoll 2015-05-13 Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet Protokoll ~HEDEMORA SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammantrådesdatum 1 (15) omsorgsutskottet Plats och tid Beslutande Vintergatan, sammanträdesrum Venus,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30 Kommunfullmäktige Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 30 mars 2015, kl 18:30-21:15 Beslutande Ordföranden Peter Helander samt 36 ledamöter och 3 tjänstgörande

Läs mer

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 09.00-14.20. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf.

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 09.00-14.20. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 09.00-14.20 Beslutande ledamöter Daniel Portnoff (M), ordf. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Ann-sofie Soleby-Eriksson (S), 2:e v ordf. Helena Koch (M)

Läs mer

Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-06-10 193 Motion om att MRSA-fritt kött ska införas i kravspecifikationen vid upphandling. KS 2014-222 KS,

Läs mer

2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg

2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg 2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Plats Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(15) Tid och plats 2015-06-10 - Kommunhuset klockan 13.00-14.40. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Tommy

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Protokoll 2015-03-11

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Protokoll 2015-03-11 Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och Protokoll *HEDEMORA Sammimträdesdatum 1 (12) Plats och tid Beslutande Vintergatan, sammanträdesrum Tellus, kl. 09.00-12.00 Ledamöter Owe Ahlinder (C), ordförande

Läs mer

Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23

Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Thomas Johansson 2014-10-01 ON 2014/0083 53515 Omsorgsnämnden Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23 Förslag till beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

Kommunala Pensionärsrådet Protokoll 2015-04-13

Kommunala Pensionärsrådet Protokoll 2015-04-13 Kommunala Pensionärsrådet Protokoll !t. HEDEMORA 1 (9) Plats och tid Beslutande Tjädernhuset, sammanträdesrum Björnen, kl. 08.30-11.30 Ledamöter Owe Ahlinder, omsorgsnämnden, ordförande Jonas Carlgren,

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Justering: Fredag 2015-03-13 i Trosa kommunhus Paragrafer 1-15. Jakob Etaat. Justerande... Sune G Jansson (M) Ari Heikkilä (S) ANSLAG / BEVIS

Justering: Fredag 2015-03-13 i Trosa kommunhus Paragrafer 1-15. Jakob Etaat. Justerande... Sune G Jansson (M) Ari Heikkilä (S) ANSLAG / BEVIS Plats och tid: Folkets hus kl. 19.00-21.15 Beslutande ledamöter Daniel Portnoff (M) Helena Koch (M) Tomas Landskog (M) Lena Isoz (M) Carl von der Esch (M) 1:e v ordf. Ann Larson (M) ordf. Sune G Jansson

Läs mer