TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden"

Transkript

1 : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl Beslutande Övriga närvarande Ida Bornlykke (S), ordförande Carl Malmqvist (M) ersättare för Sejdi Karaliti (S) Bo Grevinger (M) ersättare för Marianne Åkerblad (M) Gunnel Andersson (M) Åke Johnson (S) ersättare för Lars Erik Ottosson (SPI) Anette Olsson (C) Linus Mattisson (SD) Se nästa sida Utses att justera Gunnel Andersson (M) Justerade paragrafer Justeringens plats Kommunhuset den 18 november 2014 och tid Underskrifter Sekreterare Kerstin Andersson Ordförande Justerare Ida Bornlykke (S) Gunnel Andersson (M) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Datum då anslaget sätts upp 18 november 2014 Datum då anslaget tas ned 15 december 2014 Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet Underskrift Kerstin Andersson 1

2 : Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Kent Olofsson (SD) Kerstin Andersson, nämndsekreterare Elisabet Andersson, socialchef Christel Nilsson, avdelningschef Lisbet Larsson, enhetschef Annika Dyverdahl, verksamhetscontroller 2

3 : Ärenden vid dagens sammanträde med Vård och omsorgsnämnden 72 Ändringar i föredragningslistan 73 Dialoger 74 Verksamhetsmål Inspektion för vård och omsorg har genomfört en oanmäld inspektion på Brinkehem 76 Uppföljning av brukarenkät Personlig assistans augusti Ansökan om prestationsersättning för att införa ÄBIC 78 Värdighetsgarantier Redovisning av delegeringsbeslut 80 Redovisning av anmälningsärenden 3

4 VON 72 Dnr VON Ändringar i föredragningslistan s beslut Nämnden beslutar enligt framlagt förslag. Ärendebeskrivning Ordförande Ida Bornlykke (S) föreslår följande ändringar görs i föredragningslistan: Dialogärendet Verksamhetsmål 2015 ändras till att bli ett beslutsärende. Dialogärendet Brukarenkät läggs till. 4

5 VON 73 Dnr VON 2014/2 Dialoger s beslut Ärendebeskrivning genomför idag dialoger enligt följande: 1. Ekonomisk uppföljning Verksamhetscontroller Annika Dyverdahl informerar om verksamhetens ekonomi. Verksamheten beräknar ett överskott på 3,9 mnkr beräknat på oförändrade volymer resten av året. Diskussioner pågår om att tidigarelägga en del investeringar med mera genom att använda en del av statsbidraget avseende prestationsersättningen försjuka äldre. Budgetdialoger pågår. Ekonomichef Eva Lundberg bjuds in till nästa sammanträde för att informera om budgetarbetet. 2. Information från vård och omsorg Socialchef Elisabet Andersson informerar om verksamheten. Upphandlingen gällande drift av särskilda boendet Byavången och tillhörande hemtjänstområde Centrum från februari 2015 är klar och det blir Förenade Care som fortsätter. Avtalet ger en möjlighet till förlängning i högst nio år. Personal från Frösunda har begärt ett möte med ordförande i nämnden. Vid mötet medverkade även Kommunal. En brukare har valt att byta till ett annat assistansföretag. 3. Synpunkter på socialtjänsten Avdelningschef Christel Nilsson informerar om de synpunkter som kommit in under september månad. 4. Rapporter/anmälningar enligt Lex Sarah Avdelningschef Christel Nilsson informerar om de rapporter och anmälningar som kommit in under september månad. 5

6 VON 73 forts 5. Nationella brukarenkäten Resultaten av en enkätundersökning som Socialstyrelsen gjort som granskar svenska kommuners äldreomsorg publicerades i dagarna. I rapporten Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden får Tomelilla kommun ett gott samlat betyg. Mer information finns på hemsidan och där finns även en länk till Socialstyrelsen. Beslutet skickas till: 6

7 VON 74 Dnr VON 2014/45 Verksamhetsmål 2015 s beslut beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta följande mål för Ärendebeskrivning har tillsammans med förvaltningen genomfört en målkonferens i juni Nämnden arbetade fram förslag till mål inom områdena: ökad kontinuitet, kompetens i att vårda demenssjuka, öka delaktigheten i samhället hos brukarna, mer fysisk aktivitet, ökad delaktighet personal, 100 % genomförandeplaner samt kompetens i bemötande. De förslag som rörde ökad kontinuitet, fortbildning inom demensområdet samt ökad delaktighet i samhället ansågs mest angelägna att börja med. Målen skall formuleras som SMART-mål (specifikt, mätbart, accepterat, realistiskt, tidssatt). Förslag till mål 2015 Målområde Mål Hur Mätmetod Medborgare och dialog Brukare med demenssjukdom ska få stöd och omsorg av personal med god kompetens om varje enskild brukares individuella behov. 100% av både nyanställd och ordinarie personal ska ha genomgått Demensförbundets ABC-utbildning. Utbildningen ska upprepas varje år. Egenkontroll av antal som genomgått och fått godkänt på Demensförbundets webbutbildning. 7

8 VON 74 forts Demokrati Demokrati Antalet personal som brukaren möter i det dagliga omvårdnadsarbetet ska vara så få som möjligt. Det nationella måttet på i genomsnitt 12 omvårdnadspersonal, under en tvåveckorsperiod ska inte överstigas. Undersöka fungerande metoder att öka kontinuiteten som tex schemaläggning, utvecklat kontaktmannaskap, tekniskt stöd, mm. Kontinuiteten mäts och redovisas centralt en gång per år. (RKA) Möjligheten för brukare med behov av ledsagning för att kunna delta i samhällslivet ska öka. Den brukare som har använt sin ledsagning till hälso- och sjukvårdsbesök får en extra pott på 3 timmar att använda till ledsagning enligt eget önskemål. Riktlinjerna för Utökat antal använda ledsagning är ledsagartimmar mäts via oförändrat 12 timmar ersättningssystemet. men med möjlighet att använda en pott som är avsedd för kvalitetstid på 3 timmar per månad Brukarens upplevelse redovisas i biståndshandläggarnas systematiska uppföljning och genom den nationella brukarundersökningen. Verksamheterna ska göra egna stickprovskontroller. Redovisning/föredragning Avdelningschef Christel Nilsson informerar om målen Förvaltningens förslag till beslut beslutar anta målen Tidigare behandling s arbetsutskott behandlade ärendet den 18 september 2014, 54 och beslutade att föreslå kommunfullmäktige att anta målen efter justering. 8

9 VON 74 forts behandlade ärendet den 25 september 2014, 69, och beslutade föreslå kommunfullmäktige anta målen för Förslag till beslut under sammanträdet Andra demokratimålet under hur ändras tillbaka till 12 timmar månad men med möjlighet till en pott som är avsedd för kvalitetstid på tre timmar/månad. Några redaktionella ändringar föreslås också. Beslutet skickas till: Socialchef Elisabet Andersson Avdelningschef Christel Nilsson 9

10 VON 75 Dnr VON 2014/25 Inspektionen för vård och omsorg har genomfört en oanmäld inspektion på Brinkehem s beslut beslutar att lämna avdelningschef Christel Nilssons tjänsteskrivelse som sitt svar. Ärendebeskrivning Avdelningschef Christel Nilsson har den 1 oktober 2014 upprättat ett förslag till svar på IVO:s begäran om redovisning i ärendet /2014. Efter tillsynen på Brinkehem i mars har IVO påtalat brister i nämndens kvalitetsarbete och att nämndens åtgärder inte är tillräckliga för att se till att det finns de processer och rutiner som behövs för att säkra verksamhetens kvalitet i enligt med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9). Nämnden har inte identifierat, beskrivit och fastställt de processer och rutiner som behövs för att ta emot och utreda klagomål och synpunkter på verksamhetens kvalitet från personalen (avvikelser). Förvaltningen har nu arbetar fram en rutin för avvikelser och beskrivit processen för avvikelsehantering samt bifogar en handlings- och tidplan. Förvaltningen har som mål att under nästa år vidareutveckla rutinen genom att använda verksamhetsprogrammet för registrering på samma sätt som för hälso- och sjukvårdens avvikelsehantering och kommer därför att utreda den möjligheten vidare. Den nya rutinen börjar gälla den 1 december. 10

11 VON 75 forts Tidigare behandling Inspektionen för vård och omsorg beslutade den 3 april 2014 efter en tillsyn av avvikelsehanteringen på Brinkehem att vård och omsorgsnämnden ska vidta åtgärder. Avdelningschef Christel Nilsson upprättade en tjänsteskrivelse den 7 maj 2014 med svar till IVO. behandlade ärendet den 27 maj 2014, 39, och beslutade att godta förvaltningens skrivelse och överlämna svaret till IVO gällande tillsynen av avvikelsehanteringen vid Brinkehem. IVO skickade ett nytt beslut den 10 juli 2014 där man beslutar om fler åtgärder som vård och omsorgsnämnden ska göra. Avdelningschef Christel Nilsson upprättade en tjänsteskrivelse den 1 oktober 2014 med svar till IVO. s arbetsutskott behandlade ärendet den 16 oktober 2014, 59, och beslutade att föreslå nämnden att lämna avdelningschef Christel Nilssons tjänsteskrivelse som sitt svar. Beslutet skickas till: Socialchef Elisabet Andersson Avdelningschef Christel Nilsson 11

12 VON 76 Dnr VON 2014/46 Uppföljning av brukarenkät - Personlig assistans augusti 2014 s beslut beslutar att läggar redovisningen till handlingarna. Ärendebeskrivning Frösunda LSS i Södra Sverige AB har den 18 september 2014 lämnat in en tids och åtgärdsplan för de brister som påtalats. Redovisning/föredragning Avdelningschef Christel Nilsson informerar om de åtgärder som Frösunda har vidtagit sedan nämndens beslut i augusti månad. Tidigare behandling behandlade ärendet den 28 augusti 2014, 53, och beslutade om en uppföljning snarast och gav verksamheten i uppdrag att återkomma med rapport till nämnden. s arbetsutskott behandlade ärendet den 16 oktober 2014, 60, och beslutade föreslå nämnden att lägga redovisningen till handlingarna. Beslutet skickas till: Socialchef Elisabet Andersson Avdelningschef Christel Nilsson 12

13 VON 77 Dnr VON 2014/49 Ansökan om prestationsersättning för att införa ÄBIC s beslut beslutar att ansöka om det prestationsbaserade statsbidraget med syfte att stödja kommuner som beslutat om införande av ÄBIC inom äldreomsorgen. Ärendebeskrivning Socialstyrelsen informerar den 14 februari 2014 om prestationsersättning för att införa ÄBIC (Äldres behov i centrum) i kommunerna. Avdelningschef Christel Nilsson samt biståndshandläggare Alexandra Ruda har varit på processledarutbildning i Stockholm. Avdelningschef Christel Nilsson har den 7 oktober 2014 skickat in en ansökan om prestationsersättning. Redovisning/föredragning Avdelningschef Christel Nilsson informerar om ansökan som skickats till Socialstyrelsen. Tidigare behandling har den 24 oktober 2013, 57, beslutat införa ÄBIC genom verksamhetsmålen för s arbetsutskott behandlade ärendet den 16 oktober 2014, 61, och beslutade föreslå nämnden att ansöka om det prestationsbaserade statsbidraget med syfte att stödja kommuner som beslutat om införande av ÄBIC inom äldreomsorgen. Beslutet skickas till: Socialchef Elisabet Andersson Avdelningschef Christel Nilsson 13

14 VON 78 Dnr VON 2014/51 Värdighetsgarantier 2015 s beslut beslutar anta värdighetsgarantier Ärendebeskrivning Vård och omsorgs lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen började gälla Garantierna uppfyller inte Socialstyrelsens krav och behöver därför ändras. De lokala värdighetsgarantierna ska 1. vända sig direkt till äldre kommuninvånare med beslut om insatser enligt 4 kap. 1 och 2 i socialtjänstlagen. 2. ge ett mervärde, det vill säga lova något utöver vad den äldre redan har rätt till enligt gällande lagar och föreskrifter. 3. vara konkret och möjlig för den äldre personen själv eller anhöriga att avgöra om den uppfylls eller inte. Ett arbete med att upprätta en lokal värdighetsgaranti för äldreomsorgen i Tomelilla genomfördes 2012 med hjälp av stimulansmedel och fokusgrupper. Värdighetsgarantin ska vara vägledande i personalens sätt att arbeta och bemöta de äldre. Flera av nuvarande garantier är inte godkända; de vänder sig inte till målgruppen och/eller är inte tillräckligt konkreta för att den enskilde ska kunna avgöra om de uppfylls eller inte. hade den 5 juni 2014 en måldag där värdegarantierna diskuterades utifrån de nya förutsättningarna. Om garantierna antas kommer de att presenteras i en broschyr. Avdelningschef Christel Nilsson har den 8 oktober 2014 lämnat ett förslag till Värdighetsgarantier för Detta kan du förvänta dig när du får insatser från äldreomsorgen Inflytande och medbestämmande Du har rätt att ha inflytande över vilka tider du vill ha din hjälp, till exempel med att stiga upp eller gå och lägga dig. 14

15 VON 78 forts Så långt det är möjligt försöker vi tillgodose dina önskemål om kvinnlig eller manlig personal vid hjälp med din personliga hygien. Du har rätt att ha inflytande över hur du vill ha dina beviljade insatser utförda. Dina önskemål och det du kommer överens med personalen om skriver vi ner i en genomförandeplan. Om dina önskemål inte kan tillgodoses ska det finnas en skriftlig motivering i planen. Planen ska upprättas inom 14 dagar och ska sedan följas upp tillsammans med dig och om du önskar med dina anhöriga vid förändringar eller var 6:e månad. Du får en kontaktperson när insatserna startar men har rätt att byta kontaktperson om du inte är nöjd. Trygghet Vi bär tydliga namnskyltar och i ordinärt boende visar vi också fotolegitimation. Vi planerar verksamheten för att antal personal som besöker dig ska vara så få som möjligt. Du har rätt att få ett schema över vilken personal som ska besöka dig. Vid byte av personal ska du få information om bytet innan besöket. De tider som vi kommit överens med dig om ska vi hålla. Vid avvikelse på 30 minuter eller mer ska vi kontakta dig och meddela förseningen eller ändringen. När du ringt på trygghetstelefonen ska vi vara på plats hemma hos dig senast inom 30 minuter. Vårt mål är att du ska kunna bo kvar hemma så länge du önskar. På våra särskilda boenden har du rätt att bo kvar i din lägenhet även om du drabbats av demenssjukdom. Vi ska samarbeta med och stödja dina anhöriga och närstående. Vid vård i livets slut ska du inte behöva vara ensam. Bemötande Vi respekterar dig och ditt privatliv och visar extra stor hänsyn i samband med att du får hjälp med din personliga hygien. Vi lyssnar på dig och ger dig uppmärksamhet. 15

16 VON 78 forts När vi är hemma hos dig så arbetar vi i din takt och på ett sådant sätt att du känner att det är din tid. Vi respekterar att din bostad är ditt hem och tar därför av ytterkläder och skor vid besöket. En meningsfull vardag Vi uppmuntrar och stödjer dig i att använda din beviljade ledsagning för att kunna delta i samhällslivet. På våra särskilda boenden uppmärksammar vi helger och högtider med både mat och samvaro och erbjuder minst två olika aktiviteter på vardagar och en på helgdagar. Aktiviteter kan vara allt från en stunds högläsning och promenader till underhållning. Om vi inte håller vad vi lovar Kontakta oss om vi inte håller vad vi lovat. Berätta för; kontaktpersonen, som för det vidare till sin chef chefen för verksamheten biståndshandläggaren eller till kommunen via vår gula synpunktsblankett, eller bara skriv ner dina synpunkter och skicka in. Inom 14 dagar får du en skriftlig eller muntlig förklaring varför värdighetsgarantin inte har uppfyllts och hur utföraren ska se till att det inte händer igen. Kompensation Du får en dags avdrag på hemtjänstavgiften om ett planerat besök uteblivit utan att du informerats. Ditt avgiftsutrymme avgör hur stor avdraget på månadsfakturan blir. Förvaltningens förslag till beslut beslutar anta värdighetsgarantierna. 16

17 VON 78 forts Tidigare behandling s arbetsutskott behandlade ärendet den 16 oktober 2014, 62 och beslutade föreslå vård och omsorgsnämnden att anta värdighetsgarantierna. Beslutet skickas till: Socialchef Elisabet Andersson Avdelningschef Christel Nilsson 17

18 VON 79 Dnr VON 2014/3 Redovisning av delegeringsbeslut s beslut Redovisningen av delegeringsbesluten läggs till handlingarna. Ärendebeskrivning Redovisning av delegeringsbeslut för perioden 1 september 30 september Genomförandeplan ny Genomförandeplan uppföljning Genonförandeplan justerad Genomförandeplan Korttid Hemtjänst 4 kap 1 SoL bifall Hemtjänst 4 kap 1 SoL delavslag Avlösareservice 4 kap 1 SoL bifall Trygghetslarm 4 kap 1 SoL bifall Matdistribution 4 kap 1 SoL bifall Ledsagare 4 kap 1 SoL bifall Boendestöd 4 kap 1 SoL bifall Dagverksamhet 4 kap 1 SoL bifall Särskilt boende 4 kap 1 SoL bifall Särskilt boende 4 kap 1 SoL delavslag Korttidsboende 4 kap 1 SoL bifall Personlig assistans FK 9 2 LSS bifall Ledsagarservice 9 3 LSS bifall Ledsagarservice 9 3 LSS avslag Kontaktperson 9 4 LSS bifall Korttidsvistelse 9 6 LSS bifall Daglig verksamhet 9 10 LSS bifall Kostnad sjuklön

19 VON 79 forts Bostadsanpassningsbeslut för perioden 1 september 30 september Avslag Bifall 2 3 Förvaltningens förslag till beslut Redovisningen av delegeringsbesluten läggs till handlingarna. Tidigare behandling s arbetsutskott behandlade ärendet den 16 oktober 2014, 63 och beslutade att föreslå nämnden att redovisningen av delegeringsbesluten läggs till handlingarna. 19

20 VON 80 Dnr VON 2014/1 Redovisning av anmälningsärenden s beslut Redovisningen av anmälningsärendena läggs till handlingarna. Ärendebeskrivning 1. Protokoll den 17 september 2014, 176, från kommunstyrelsens arbetsutskott gällande remiss av motion om återinförande om anhörigbidrag. 2. Protokoll från vård och omsorgsnämndens arbetsutskott den 14 augusti 2014, Protokoll från vård och omsorgsnämndens arbetsutskott den 18 september 2014, Protokoll från vård och omsorgsnämndens arbetsutskott den 16 oktober 2014, Protokoll den 29 september 2014, 155, från kommunfullmäktige gällande svar på motion om ändring av reglementen för beslut om kurser och konferenser. Förvaltningens förslag till beslut Redovisningen av anmälningsärendena läggs till handlingarna. Tidigare behandling s arbetsutskott behandlade ärendet den 16 oktober 2014, 64 och beslutade föreslå nämnden att besluta att redovisningen av anmälningsärendena läggs till handlingarna. 20

Aram El Khoury (KD) tj er (FP)

Aram El Khoury (KD) tj er (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[11] Vård- och omsorgsnämnden 2014-03-11 Plats och tid Kommunalhuset plan 2, kl 19:00-21:00 Beslutande Tuva Lund (S), ordförande Anna-Maria Engqvist (S) Kia Hjelte (M) Berit Larsson

Läs mer

Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden

Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden Vuxen- och omsorgsnämnden KALLELSE KUNGÖRELSE Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden Tid och plats för sammanträde Torsdagen den 4 juni 2015, kl. 09.00. Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Christina Hanstål (M)

Läs mer

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Adrian Göransson revisionskonsult Christel Eriksson Certifierad kommunal

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

KVALITETSPLAN 2012 ENHET FÖR LSS VERKSAMHETER PERSONLIG ASSISTANS LSS, LASS KONTAKTPERSON LSS LEDSAGARSERVICE LSS AVLÖSARSERVICE LSS

KVALITETSPLAN 2012 ENHET FÖR LSS VERKSAMHETER PERSONLIG ASSISTANS LSS, LASS KONTAKTPERSON LSS LEDSAGARSERVICE LSS AVLÖSARSERVICE LSS Socialförvaltningen KVALITETSPLAN 2012 ENHET FÖR LSS VERKSAMHETER PERSONLIG ASSISTANS LSS, LASS KONTAKTPERSON LSS LEDSAGARSERVICE LSS AVLÖSARSERVICE LSS Enhetschef: Gunilla Haake Telefon: 08 581 69000

Läs mer

Verksamhetsbesök i särskilda boenden LSS, Humana Omsorg AB, juni - augusti 2011 med kommentarer och handlingsplan från Humana Omsorg AB

Verksamhetsbesök i särskilda boenden LSS, Humana Omsorg AB, juni - augusti 2011 med kommentarer och handlingsplan från Humana Omsorg AB sida 1 (15) Verksamhetsbesök i särskilda boenden LSS, Humana Omsorg AB, juni - augusti 2011 med kommentarer och handlingsplan från Humana Omsorg AB 1 sida 2 (15) Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

Junaid Chaundhry (S) tj er

Junaid Chaundhry (S) tj er SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[16] Plats och tid Kommunalhuset, plan 2, kl 18:30 20:30 Beslutande Tuva Lund (S), ordförande Kerstin Amelin (V) Maria Trygg (S) Lars Schou (S) Carl Baker (M) Eva Martin (MP) Kerstin

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om garanterat äldreboende efter viss ålder

Förslag till yttrande över motion om garanterat äldreboende efter viss ålder Vård- och omsorgsnämndens handling nr 27/2014 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) Vår handläggare Johanna Wennerth, utvecklingsledare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion

Läs mer

Nr Ärendemening Sid Anm

Nr Ärendemening Sid Anm KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Vård- och omsorgsnämnden Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-08-26 kl. 13.15 i kommunhuset, rum 293 Mattias Jensen

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Vård och omsorg

Verksamhetsplan 2015 Vård och omsorg Verksamhetsplan 2015 Vård och omsorg Enhetens uppdrag: Vård och omsorg ansvarar för att tillgodose kommunens äldres och funktionshindrades behov av stödinsatser, omvårdnad och sjukvård i eget och särskilt

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2015 Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2015 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2015

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 11:10 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg, (S), ordförande Kenneth Axelsson, (M), vice ordförande Peder Griph, (S) Marianne

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Vård och omsorg December 2013 Per-Olof Frick, Kvalitetscontroller 076 724 41 43 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Antagen av nämnden 2013-12-11 Ledningssystem

Läs mer

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade En beskrivning av insatserna och begreppet goda levnadsvillkor samt en vägledning för handläggning och utförande Beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Riktlinjer för LSS-insatser i Kinda kommun Det här är en information till dig som är i behov av

Läs mer

LSS Ledsagarservice Personlig assistans-

LSS Ledsagarservice Personlig assistans- Revisionsrapport LSS Ledsagarservice Personlig assistans- Staffanstorps kommun Jean Odgaard Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Uppdrag

Läs mer

Social- och omsorgskontoret föreslår att äldreomsorgsnämnden antar den reviderade verksamhetsplanen för 2015.

Social- och omsorgskontoret föreslår att äldreomsorgsnämnden antar den reviderade verksamhetsplanen för 2015. 1 (2) 2015-05-12 Tjänsteskrivelse ÄON 15/004 Kontor Social- och omsorgskontoret Handläggare Maria Johansson 08-523 037 29 Maria.d.johansson@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Reviderad verksamhetsplan Dnr

Läs mer

Att arbeta med kvalitet inom Vård och Omsorg, Sjöbo kommun Kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2006:11 (SoL/LSS)

Att arbeta med kvalitet inom Vård och Omsorg, Sjöbo kommun Kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2006:11 (SoL/LSS) Verksamhetsområde: SoL och LSS Ansvarig för dokumentet: Kjell-Åke Nilsson, förvaltningschef Gäller fr.o.m. 2009-06-15 Senaste ändringen: 2010-06-14 Kvalitetsledningssystem för SoL och LSS Att arbeta med

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-04-15 Blad 1 (18)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-04-15 Blad 1 (18) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-04-15 Blad 1 (18) Plats och tid Kommunkontoret Strömsund, sammanträdesrum Almen, kl. 11.00 16.30 Beslutande Karin Näsmark (S), ordförande Åse

Läs mer

Kvalitetsuppföljning. Hemvården i Svalövs kommun

Kvalitetsuppföljning. Hemvården i Svalövs kommun Kvalitetsuppföljning - Hemvården i Svalövs kommun Lagen om valfrihetssystem 2013-01-14 1 Innehållsförteckning 1 BAKGRUND 2 2 SYFTE 2 3 METOD 2 4 MÅLGRUPP 3 5 RESULTAT 3 5.1 Styrkor 3 5.1.1 Systematiskt

Läs mer

Anita Peterson (v) Kasern Johnsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) Plats och tid Högalid Storstugan, 2015-06-23 kl. 13.25 16.35. Beslutande Ledamöter

Anita Peterson (v) Kasern Johnsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) Plats och tid Högalid Storstugan, 2015-06-23 kl. 13.25 16.35. Beslutande Ledamöter SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) 2015-06-23 Plats och tid Högalid Storstugan, 2015-06-23 kl. 13.25 16.35 ande Ledamöter Thomas Rasmusson (s) ordförande Solbritt Lindborg (mp) 1:e v ordf Åsa Erlandsson (sd)

Läs mer

Omsorgs och utbildningsutskottet Protokoll 2012-01-26

Omsorgs och utbildningsutskottet Protokoll 2012-01-26 2012-01-26 Protokoll - Omsorgs och utbildningsutskottet Sid 1/15 Ärendeförteckning 1-9 1 Verksamhetsuppföljning Lindgården, Attendo Care AB 2 Revidering av riktlinjer för Ledsagarservice LSS/SoL 3 Slutrapport

Läs mer

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL)

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL) 1(33) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist

Läs mer

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45.

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) Jenny Breslin (S), tjänstgörande ersättare för Per Gunnar

Läs mer

Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun

Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun Värdigt liv och välbefinnande Enligt socialtjänstlagen ska all personal i äldreomsorgen arbeta för att du får ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Läs mer

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Mikael Nissén 2011-08-26 Dnr 2011-7057 1 Socialnämnden Utredning angående införande av lagen om valfrihetssystem, LOV. Socialnämnden

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2009-05-19 36 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 08.00-17.00. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Marie Wikberg

Läs mer