Bo Gunnar Åkesson (M) Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bo Gunnar Åkesson (M) Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C)"

Transkript

1 Omsorgsnämndens arbetsutskott (16) Plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 13: Beslutande Bo Gunnar Åkesson (M) Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C) Övriga deltagare Berit Winbladh, omsorgschef Cecilia Harley, MAS Christina Svensson, omsorgshandläggare Lena Borg, omsorgshandläggare Kerstin Delefelt, omsorgshandläggare 19 Camilla Assarsson, avgiftshandläggare Utses att justera Gunnel Johansson Justeringens tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer sekretess Ordförande Elin Lundgren Justerande Bo Gunnar Åkesson Gunnel Johansson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Omsorgsnämndens arbetsutskott Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum för anslags nedtagande Kommunledningskontoret Elin Lundgren

2 Omsorgsnämndens arbetsutskott (16) 12 Val av justerare Tillsammans med ordförande Bo Gunnar Åkesson (M) väljs Gunnel Johansson (S) att justera protokollet.

3 Omsorgsnämndens arbetsutskott (16) 13 Individärende: Ansökan om utökad korttidsvistelse Sekretess

4 Omsorgsnämndens arbetsutskott (16) 14 Individärende: Ansökan om fortsatt personlig assistans Sekretess

5 Omsorgsnämndens arbetsutskott (16) 15 Individärende: Ansökan om fortsatt korttidsvistelse i Ljungby kommun Sekretess

6 Omsorgsnämndens arbetsutskott (16) 16 Individärende: Ansökan om fortsatt daglig verksamhet i Ljungby kommun Sekretess

7 Omsorgsnämndens arbetsutskott (16) 17 Individärende: Ansökan om fortsatt korttidsvistelse i Ljungby kommun Sekretess

8 Omsorgsnämndens arbetsutskott (16) 18 Individärende: Ansökan om fortsatt daglig verksamhet i Ljungby kommun Sekretess.

9 Omsorgsnämndens arbetsutskott (16) 19 Individärende: Ansökan om korttidsboende i Båstad kommun 4 kap 1 Socialtjänstlagen Sekretess

10 Omsorgsnämndens arbetsutskott (16) 20 Individärende: Ansökan om fortsatt korttidsvistelse enl 9 6 LSS Sekretess.

11 Omsorgsnämndens arbetsutskott (16) 21 Mål- och resursplan MRP omsorgsnämnden Dnr 2013 ON0002 Sammanfattning Förutsättningar Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutade om den tilldelning omsorgsnämnden har att disponera för MRP vilket för 2014 motsvarar tkr, 2015: tkr samt 2016: tkr. Nämndernas ramar skall beräknas utifrån en löneökning på 2,5 % för I planen för 2014 och 2015 är nämnden kompenserad för prisökning med motsvarande 1,5 %. I förutsättningarna inför MRP som baseras på prognoser från SKL beräknas löneökningen bli 2,8 % för 2014, 3,4 % för 2015 och 3,9 % för För åren innebär det lägre ram för nämnden om ca 380 tkr för 2014 och 770 tkr för 2015 samt tkr Omsorgsnämnden kompenseras inte för timanställdas löneökning om ca 370 tkr 2014, 750 tkr för 2015 samt tkr för Prisökningen för åren förväntas enligt SKL bli 1,6 % för 2014, 2,3 % för 2015 och 2,6 % för Det innebär en minskad ram för nämnden motsvarande 40 tkr för 2014, 350 tkr 2015 och 350 tkr för Förslag från omsorgsnämnden är baserat på det ekonomiska uppföljningsmaterial som presenteras samt i dagsläget kända förutsättningar. Verksamhetsförändringar = péêîáåéäçéåçé=ipp= bå=áåîéåíéêáåö=~î=ìåöççã~ê=íáääü ê~åçé=ipp=ééêëçåâêéíë=ei~ö=çã=ëí Ç=çÅÜ=ëÉêîáÅÉ=íáää= îáëë~=ñìåâíáçåëüáåçê~çéf=îáë~ê=éíí= â~í=äéüçî=~î=äçéåçé=áåçã=ééêáççéåk=båäáöí=ipp= Ñáååë=P=çäáâ~=ÄçÉåÇÉÑçêãÉêI=Äçëí~Ç=ãÉÇ=ë êëâáäç=ëéêîáåé=eöêìééäçëí~çfi=ëéêîáåéäçéåçé= ÉääÉê=~åå~å=ë êëâáäí=~åé~ëë~ç=äçëí~çk=f=eóäíé=âçããìå=ñáååë=áç~ö=o=öêìééäçëí ÇÉê=á= eóäíéäêìâ=çåü=qçêìéi=íçí~äí=no=ä ÖÉåÜÉíÉêK=bíí=ëÉêîáÅÉÄçÉåÇÉ= ê=éå=ñìääî êçáö=äçëí~ç= ãéç=öçç=íáääö åöäáöüéíi=éíí=îáëëí=ñ~ëí=ä~ë=ëí Ç=~î=éÉêëçå~äI=á= îêáöí=éñíéê=äéüçîk=aéí= ê= Éå=Äçëí~ÇëÑçêã=ãÉää~å=Éíí=ÜÉäí=ëà äîëí åçáöí=äçéåçé=á=éöéå=ä ÖÉåÜÉí=çÅÜ=Éå=ä ÖÉåÜÉí=á= ÖêìééÄçëí~ÇK== mä~åéêáåö=ñ ê=çéå=åó~=äçéåçéñçêãéå=é Ö êi=çãëçêöëå ãåçéåë=çêçñ ê~åçé=ü~ê=ü~ñí= êéöéääìåçå~=íê ÑÑ~ê=ãÉÇ=ìåÖÇçã~êI=Ñ ê äçê~ê=çåü=êééêéëéåí~åíéê=ñ ê=eóäíéäçëí ÇÉê= ìåçéê= êéík=eóäíéäçëí ÇÉê=Ü~ê=í~Öáí=Ñê~ã=êáíåáåÖ~ê=íáää=ÄçÉåÇÉí=ìíáÑê å= åëâéã ä=áñê å= áåíêéëëéê~çé=ìåöççã~ê=çåü=çéê~ë=ñ ê äçê~êk=aéí=ñáååë=äéüçî=~î=çåü=~åë âåáåö~ê=çã= ëéêîáåéäçéåçé=ñ ê=ìåöççã~êk=lã=áåíé=âçããìåéå=â~å=éêäàìç~=äçéåçé=íáää=çé=ëçã=ü~ê= ÄÉÜçî=áåçã=ê~ãÉå=Ñ ê=ä~öëí~çö~çé=âê~îi=â~å=ñ êî~äíåáåöëê ííéå=äéëäìí~=~íí= âçããìåéå=ääáê=ëâóäçáö=~íí=äéí~ä~=îáíék=

12 Omsorgsnämndens arbetsutskott (16) Total volym- och verksamhetsförändring samt ändrade förutsättningar Verksamhet Serviceboende LSS Socialpsykiatri Socialstyrelsens föreskrift om krav på bemanning vid demenssjukdom, natt Socialstyrelsens föreskrift om krav på bemanning vid demenssjukdom, extraförstärkning utåtagerande Socialstyrelsens föreskrift om krav på bemanning vid demenssjukdom, myndighetsutövning Omsorg i hemmet Anhörigstöd Löneökningskompensation timanställda * Löneökningskompensation * Prisökningskompensation Hyressänkning särskilt boende Hyressänkning kosten Totalt * Skillnad mellan SKL:s prognos och KF beslut om kompensation Omsorgsnämnden beräknar inte kunna inrymma ökat behov och ändrade förutsättningar inom tilldelad ram under mål- och resursperioden. Inom tilldelad ram saknas ca tkr 2014, ytterligare tkr 2015 och tkr 2015, totalt tkr för mål- och resursperioden Om prisökningskompensationen uteblir helt saknas ytterligare 587 tkr 2014, 596 tkr 2015 och tkr Totalt tkr för MRP Nämndens serviceåtaganden och utvecklingsmål Omsorgsnämndens kärnverksamhet finns förtydligade i fem serviceåtaganden, Omsorg i hemmet, Stöd och service i hemmet, Boende, Bostad med särskild service samt Anhörigstöd. Till dessa åtaganden finns resurser och kvalitetsindikatorer kopplade som möjliggör och förtydligar på vilket sätt uppföljning/utvärdering ska ske. Nämnden fattade beslut om utvecklingsmål för perioden , dessa kan nu revideras inför perioden

13 Omsorgsnämndens arbetsutskott (16) Omsorgsnämnden beslutar om ambitionsnivå i form av önskad utveckling och tillhörande utvecklingsmål för verksamheten , medan omsorgskontoret ansvarar för hur dessa ska följas upp. Beslutsunderlag Mål- och resursplan omsorgsnämnden Tjänsteskrivelse Winbladh Isacson Omsorgskontorets förslag till beslut Omsorgsnämnden antar förslag till mål- och resursplan med tillhörande serviceåtaganden och utvecklingsmål. Omsorgsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att fatta beslut om verksamhetsförändring serviceboende enligt LSS. Omsorgsnämnden beslutar att uppdra till omsorgskontoret att konsekvensbeskriva effektiviseringar om totalt tkr för mål- och resursperioden varav tkr 2014, ytterligare tkr 2015 och tkr 2016, alternativt: Omsorgsnämnden äskar medel utöver tilldelad ram om totalt tkr för mål- och resursperioden varav tkr 2014, ytterligare tkr 2015 och tkr Arbetsutskottets förslag till beslut Omsorgsnämnden antar förslag till mål- och resursplan med tillhörande serviceåtaganden och utvecklingsmål. Omsorgsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att fatta beslut om verksamhetsförändring serviceboende enligt LSS. Omsorgsnämnden äskar medel utöver tilldelad ram om totalt tkr för mål- och resursperioden varav tkr 2014, ytterligare tkr 2015 och tkr 2016.

14 Omsorgsnämndens arbetsutskott (16) 22 Förskjutet avgiftsår Dnr 2013 ON0020 Sammanfattning Omsorgstagaren kan få uppgifter som behövs för beräkningen av avgift vid olika tidpunkter under årets första månad/månader (bl a årsbesked, utbetalningsbesked och bostadstillägg). Det gör att många omsorgstagare får flera avgiftsbeslut under våren. Med ett förskjutet avgiftsår skulle omsorgs-tagarna bara få ett nytt avgiftsbeslut när avgiften förändras för året. Alla omsorgstagare ska få ett nytt avgiftsbeslut när avgiften förändras. Omsorgsavgiften förändras för närvarande den 1:a januari. Eftersom omsorgstagarna kan få uppgifter som behövs vid avgiftsberäkningen vid olika tidpunkter under årets första månader, får de också flera avgiftsbeslut under våren. Det blir då svårt för den enskilde att förstå vad de ska betala för insatserna. Med ett förskjutet avgiftsår från 1 mars till 28 februari hinner omsorgstagarna få alla uppgifter som behövs för beräkningen av avgift. De får då bara ett avgiftsbeslut när avgiften ändras för året. Om ett förskjutet avgiftsår införs 2014 skulle intäkten från omsorgsavgifterna minska med ca kronor under januari och februari samma år, beräknat på prisbasbeloppets höjning Med ett förskjutet avgiftsår skulle hyran på särskilt boende höjas 1 mars. Det skulle innebära en minskning i hyresintäkter under januari och februari 2014 med ca kronor beräknat på 2013 års hyreshöjning. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse , avgiftshandläggare Camilla Assarsson Arbetsutskottets förslag till beslut Omsorgsnämndens föreslår Kommunfullmäktige att besluta att införa ett förskjutet avgiftsår, som löper från 1 mars till den sista februari, från och med Höjningen av hyrorna sker 1 mars med den procentsats allmännyttan beslutar om ska gälla för året.

15 Omsorgsnämndens arbetsutskott (16) 23 Höjning av taxor inom äldreomsorgen Dnr 2012 ON0044 Sammanfattning Tidigare har höjningar av taxorna inom äldreomsorgen genomförts med några års mellanrum. Höjningarna har då varit relativt stora procentuellt sett. För den enskilde är det lättare att förstå en årlig lägre höjning av avgiften. Höjningen av avgifterna bör vara knutet till prisbasbeloppets förändringar. I Hallands övriga kommuner, samt grannkommunerna Gislaved och Gnosjö, är höjningen av taxorna inom äldreomsorgen knutna till specifika index, och/eller till prisbasbeloppets förändringar. Inom Omsorgsnämndens verksamheter regleras redan taxan för mat inom LSS gruppbostad och korttidsvistelse, liksom höjningen av taxan för omsorg i hemmet, efter prisbasbeloppets förändringar. Det finns en pedagogisk vinst med att också övriga insatser ändras efter prisbasbeloppets förändringar. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse avgiftshandläggare Camilla Assarsson Ärendebeskrivning Avgifter äldreomsorgen Arbetsutskottets förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att besluta att höja följande taxor från och med Taxan för trygghetslarm höjs med 50 kronor per månad. Taxan för mat vid korttidsboende justeras så att den motsvarar kostnaden för maten per dag i särskilt boende från och med Från och med 2015 sker en årlig förändring av ovan nämnda taxor efter prisbasbeloppets förändringar. Omsorgsnämnden föreslår också Kommunfullmäktige att besluta att följande taxor ändras efter prisbasbeloppets förändringar från och med Taxan för dagvård för personer med demenssjukdom. Taxan för helabonnemang i särskilt boende. Taxan för matleverans i omsorg i hemmet.

16 Omsorgsnämndens arbetsutskott (16) 24 Information Frågor som togs upp på Kommunala handikapprådet : Hjärtstartare Hörslingor i kommunen. Vem ansvarar för underhåll? Tillgänglighet i omsorgskontorets lokaler. Rutiner på handikapptoaletter Vem ansvarar för larmknappar och tester av dem? Hjälpmedelsnämnden bjuder in till dialogmöte. Tjänsteköp Nämnden den 20 juni kl: föreslås flyttas till förmiddagen den 20 juni kl: 8.30.

Omsorgsnämnden (11)

Omsorgsnämnden (11) Omsorgsnämnden 2013-03-14 1 (11) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet kl: 13.15-15.30 Beslutande Övriga deltagare Bo Gunnar Åkesson (M) ordförande Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C) Karl-Gustav

Läs mer

Bo Gunnar Åkesson (M) Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C)

Bo Gunnar Åkesson (M) Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C) Omsorgsnämndens arbetsutskott 2011-03-10 1 (16) Plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl: 13.15-16.30 Beslutande Bo Gunnar Åkesson (M) Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C) Övriga deltagare

Läs mer

Kommunala Pensionärsrådet 2014-06-11 1 (9)

Kommunala Pensionärsrådet 2014-06-11 1 (9) Kommunala Pensionärsrådet 2014-06-11 1 (9) Plats och tid Beslutande Lilla sammanträdesrummet 15:00 16:55 Gunnel Johansson (S) ordförande Karl-Gustav Lindbäck (KV) Ann-Marie Alfredsson (PRO Rydö) Tore Klingborg

Läs mer

Bo Gunnar Åkesson (M) Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C)

Bo Gunnar Åkesson (M) Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C) Omsorgsnämndens arbetsutskott 2011-05-05 1 (11) Plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl 13.15-15.30 Beslutande Övriga deltagare Bo Gunnar Åkesson (M) Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C)

Läs mer

Gunnel Johansson (S), ordförande Leif Smith (S) Tommy Edenholm (KV)

Gunnel Johansson (S), ordförande Leif Smith (S) Tommy Edenholm (KV) Omsorgsnämndens arbetsutskott 2015-10-01 1 (8) Plats och tid Arbets- och näringslivskontorets sammanträdesrum. Kl. 13.15-14.35 Beslutande Övriga deltagare Gunnel Johansson (S), ordförande Leif Smith (S)

Läs mer

Gunnel Johansson (S) Leif Smith (S) Tommy Edenholm (KV) Ingegerd Torhall (FP) Ingemar Steneteg (C) Dorothea Nilsson (M) Wiveca Norén (SPI)

Gunnel Johansson (S) Leif Smith (S) Tommy Edenholm (KV) Ingegerd Torhall (FP) Ingemar Steneteg (C) Dorothea Nilsson (M) Wiveca Norén (SPI) Omsorgsnämnden 2015-03-19 1 (11) Plats och tid Hörsalen 13:15-15-45 Beslutande Gunnel Johansson (S) Leif Smith (S) Tommy Edenholm (KV) Ingegerd Torhall (FP) Ingemar Steneteg (C) Dorothea Nilsson (M) Wiveca

Läs mer

Omsorgskontorets sammanträdesrum Klockan 13:15-15:40 Gunnel Johansson (S) Ordförande Leif Smith (S) Tommy Edenholm (KV) Tommy Edenholm (KV)

Omsorgskontorets sammanträdesrum Klockan 13:15-15:40 Gunnel Johansson (S) Ordförande Leif Smith (S) Tommy Edenholm (KV) Tommy Edenholm (KV) Omsorgsnämndens arbetsutskott 2015-03-12 1 (13) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Omsorgskontorets sammanträdesrum Klockan 13:15-15:40 Gunnel Johansson (S) Ordförande Leif Smith (S) Tommy Edenholm

Läs mer

Bo Gunnar Åkesson (M) Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C)

Bo Gunnar Åkesson (M) Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C) Omsorgsnämndens arbetsutskott 2012-04-04 1 (11) Plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl: 14.00-16.30 Beslutande Bo Gunnar Åkesson (M) Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C) Övriga deltagare

Läs mer

Bo Gunnar Åkesson (M) ordförande Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C)

Bo Gunnar Åkesson (M) ordförande Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C) Omsorgsnämndens arbetsutskott 2013-06-05 1 (10) Plats och tid Sammanträdesrum omsorgskontoret, Kl 13.15-14.45 Beslutande Bo Gunnar Åkesson (M) ordförande Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C) Övriga

Läs mer

Karin Åkesson (C), ordf Gunnel Johansson (S) Tom Barkström (KD)

Karin Åkesson (C), ordf Gunnel Johansson (S) Tom Barkström (KD) Omsorgsnämndens arbetsutskott 2009-11-04 1 (12) Plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum, kl 13.15 15.45 Beslutande Karin Åkesson (C), ordf Gunnel Johansson (S) Tom Barkström (KD) Övriga deltagare

Läs mer

Bo Gunnar Åkesson (M) Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C)

Bo Gunnar Åkesson (M) Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C) Omsorgsnämndens arbetsutskott 2012-12-05 1 (9) Plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum, kl. 14:00-15:30 Beslutande Bo Gunnar Åkesson (M) Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C) Övriga deltagare

Läs mer

Bo Gunnar Åkesson (M) Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C)

Bo Gunnar Åkesson (M) Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C) Omsorgsnämndens arbetsutskott 2011-06-01 1 (8) Plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl: 13.15-16.15 Beslutande Bo Gunnar Åkesson (M) Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C) Övriga deltagare

Läs mer

Omsorgsnämnden 2014-03-20 1 (10)

Omsorgsnämnden 2014-03-20 1 (10) Omsorgsnämnden 2014-03-20 1 (10) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid Kommunhusets fikarum/ Hörsalen Kl. 13:15 15:45 Bo Gunnar Åkesson (M) ordförande Gunnel Johansson

Läs mer

Bo Gunnar Åkesson (M) ordförande Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C)

Bo Gunnar Åkesson (M) ordförande Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C) Omsorgsnämndens arbetsutskott 2013-10-03 1(12) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, Kl. 15.00-16.45 Beslutande Bo Gunnar Åkesson (M) ordförande Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C) Övriga deltagare

Läs mer

Tommy Edenholm ANSLAG/BEVIS

Tommy Edenholm ANSLAG/BEVIS Omsorgsnämndens arbetsutskott 2015-01-15 1 (11) Plats och tid Beslutande Hörsalen Kl. 15.00-15.55 Gunnel Johansson (S) ordförande Wiveca Norén (SPI) Tommy Edenholm (KV) Övriga deltagare Cecilia Harley,

Läs mer

Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C) Harri Kytöharju (KV) tjänstgörande

Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C) Harri Kytöharju (KV) tjänstgörande Omsorgsnämndens arbetsutskott 2014-01-16 1 (8) Plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum, Kl. 13.15-15-00 Beslutande Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C) Harri Kytöharju (KV) tjänstgörande Övriga

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum 2016-05-25

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum 2016-05-25 Plats och tid Lilla sammanträdesrummet kl. 15:00-16:20 ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Gunnel Johansson (S) (ordförande), Karl-Gustav Lindbäck (KV), Ingegerd

Läs mer

Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11)

Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11) Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11) Plats och tid Beslutande Hörsalen 13:15-15:30 Gunnel Johansson (S) ordförande Dorothea Nilsson (M) Ingemar Steneteg (C) Alexander Engman (FP) Karl-Gustav Lindbäck (KV)

Läs mer

Erling Johansson ANSLAG/BEVIS. 2012 Datum för anslags nedtagande. Kommunledningskontoret

Erling Johansson ANSLAG/BEVIS. 2012 Datum för anslags nedtagande. Kommunledningskontoret Kommunala Pensionärsrådet 2012-06-13 1 (7) Plats och tid Hörsalen, Hyltebruk kl: 15.00-16.30 Beslutande Gunnel Johansson (S) ordförande Karl-Gustav Lindbäck (KV) Rune Christiansson (PRO Torup) Tore Klingborg

Läs mer

Birgit Gabrielsson ANSLAG/BEVIS

Birgit Gabrielsson ANSLAG/BEVIS Omsorgsnämnden 2013-11-21 1 (8) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kl 13,15 15.30 Beslutande Övriga deltagare Bo Gunnar Åkesson (M) ordförande Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C) Harri Kytöharju

Läs mer

Omsorgsnämndens AU 2009-02-04 1 (10)

Omsorgsnämndens AU 2009-02-04 1 (10) Omsorgsnämndens AU 2009-02-04 1 (10) Plats och tid Hörsalen, 13.15 15.45 Beslutande Karin Åkesson (c), ordf Gunnel Johansson (s) Tom Barkström (kd) Övriga deltagande Berit Winbladh, omsorgschef Cecilia

Läs mer

Omsorgskontoret sammanträdesrum 13:00-15:35 Gunnel Johansson (S), ordförande Leif Smith (S) Tommy Edenholm (KV)

Omsorgskontoret sammanträdesrum 13:00-15:35 Gunnel Johansson (S), ordförande Leif Smith (S) Tommy Edenholm (KV) Omsorgsnämndens arbetsutskott 2015-06-04 1 (9) Plats och tid Beslutande Omsorgskontoret sammanträdesrum 13:00-15:35 Gunnel Johansson (S), ordförande Leif Smith (S) Tommy Edenholm (KV) Övriga deltagare

Läs mer

Erling Johansson. Erling Johansson ANSLAG/BEVIS Datum för anslags nedtagande. Kommunledningskontoret

Erling Johansson. Erling Johansson ANSLAG/BEVIS Datum för anslags nedtagande. Kommunledningskontoret Kommunala Pensionärsrådet 2012-03-21 1 (9) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet kl 15.00-16.15 Beslutande Gunnel Johansson (S) ordförande Lilly Holmén (SPF Landeryd/Långaryd) Bo Gunnar Åkesson (M) Gunnel

Läs mer

Bengt-Åke Andersson. Susanne Ohlsson ANSLAG/BEVIS. Kommunledningskontoret

Bengt-Åke Andersson. Susanne Ohlsson ANSLAG/BEVIS. Kommunledningskontoret Kommunala Pensionärsrådet 2015-11-25 1 (6) Plats och tid Hörsalen, Centrumhuset. Kl. 15:00-16:50 Beslutande Gunnel Johansson (S) Ingegerd Torhall (L) Karl-Gustav Lindbäck (KV) Ann-Marie Alfredsson (PRO

Läs mer

Bo Gunnar Åkesson (M) Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C)

Bo Gunnar Åkesson (M) Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C) Omsorgsnämndens arbetsutskott 2014-02-06 1 (15) Plats och tid Omsorgsnämndens sammanträdesrum, Kl 13.15 17.00 Beslutande Bo Gunnar Åkesson (M) Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C) Övriga deltagare

Läs mer

Gunnel Johansson (S) Leif Smith (S) ANSLAG/BEVIS. Kommunledningskontoret

Gunnel Johansson (S) Leif Smith (S) ANSLAG/BEVIS. Kommunledningskontoret Omsorgsnämnden 2012-06-20 1 (9) Plats och tid Treklövern, Hyltebruk kl. 14.00-15.30 Beslutande Gunnel Johansson (S) Dorothea Nilsson (M) Tjänstgörande ersättare Ingemar Steneteg (C) Ann Brodin Thorsson

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum 2016-02-11

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum 2016-02-11 Omsorgsnämndens arbetsutskott MÖTESPROTOKOLL 2016-02-11 Plats och tid Storgatan 8C Blå rummet kl. 13:15-16:25 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Gunnel Johansson (S) (ordförande),

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Plats och tid ANK Sammanträdesrum kl. 13:15-16:00 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Gunnel Johansson (S) (ordförande), Leif Smith (S) (1:e vice ordförande), Tommy Edenholm (KV) (2:e

Läs mer

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 16.43

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 16.43 Plats och tid Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 16.43 1 (11) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Lars Svensson

Läs mer

Bo Gunnar Åkesson (M) Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C)

Bo Gunnar Åkesson (M) Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C) Omsorgsnämndens arbetsutskott 2012-08-09 1 (13) Plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum, kl: 14.00-16.30 Beslutande Övriga deltagare Bo Gunnar Åkesson (M) Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C)

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund, den, kl. 08.30-11.10 Beslutande Övriga närvarande Lars-Ove Hägerroth (M), ordförande Gunnel Andersson (M) Gunvor Olsson (C) Ann Harrysson (SPI) Ida Bornlykke (S) Sejdi Karaliti

Läs mer

Lilla sammanträdesrummet kl:

Lilla sammanträdesrummet kl: Omsorgsnämnden 2012-04-18 1 (10) Plats och tid Beslutande Lilla sammanträdesrummet kl:14.00-15.30 Bo Gunnar Åkesson (M) Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C) Ann Brodin Thorsson (KD) Karl-Gustav Lindbäck

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sessionsalen tisdagen den 28 april 2015kl. 18:30-20.00. 41-52 Kerstin Andersson. Jörgen Göransson (C) och Bengt Ohlsson (S)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sessionsalen tisdagen den 28 april 2015kl. 18:30-20.00. 41-52 Kerstin Andersson. Jörgen Göransson (C) och Bengt Ohlsson (S) SJÖBO KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden 2015-04-28 Plats och tid Sessionsalen tisdagen den 28 april 2015kl. 18:30-20.00 Beslutande Berit Lundström (M) Lena Blennow-Andersson (M) Jörgen Göransson (C) Katarina

Läs mer

Socialnämnden 2013-10-29 1(15) Tisdagen den 29 oktober 2013, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet. Christine Andersson (S) Ingela Lind

Socialnämnden 2013-10-29 1(15) Tisdagen den 29 oktober 2013, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet. Christine Andersson (S) Ingela Lind Socialnämnden 2013-10-29 1(15) Tid och plats Tisdagen den 29 oktober 2013, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet Beslutande Ledamöter Daniel Jensen, ordf. (KD) Kerstin Nordström, v. ordf. (S) Christina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Årjäng den 28 juni 2010 kl 10.30 15.30 lunchuppehåll 12.30-13.30 Beslutande Rolf Emanuelsson, ordf FP Annika Holmstrand C Lotta

Läs mer

Gunnel Johansson ANSLAG/BEVIS

Gunnel Johansson ANSLAG/BEVIS Omsorgsnämnden 2013-12-12 1 (11) Plats och tid Hörsalen kl. 13.15-16.00 Beslutande Övriga deltagare Bo Gunnar Åkesson (M) Gunnel Johansson (S) Dorothea Nilsson, (M) tjänstgörande ersättare Ann Brodin Thorsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A A Socialnämndens arbetsutskott 2013-06-04 Blad 1 (11) Plats och tid Strömsund, sammanträdesrum Granen kl 09.00-12.00, 13.00-15.00 Beslutande Karin Näsmark (S), ordförande Gunnar Geijer (C) Bengt Mickelsson

Läs mer

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 1:e vice ordförande Ann-Christin Jarl (s), 2:e vice ordförande

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 1:e vice ordförande Ann-Christin Jarl (s), 2:e vice ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Eken kl 14.00 17.50 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 1:e vice ordförande Ann-Christin

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-09-02 186. Lennart Ohlsson (c) ordförande Krister Mattsson (s) Bengt Mård (m) Tommy Edenholm (kv)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-09-02 186. Lennart Ohlsson (c) ordförande Krister Mattsson (s) Bengt Mård (m) Tommy Edenholm (kv) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-09-02 186 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk, klockan 08.30-12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (c) ordförande Krister Mattsson (s) Bengt Mård (m) Tommy Edenholm

Läs mer

Ahova Lood (S), ordförande Anna Roos (KV) Bruno Granath (C), tjänstgörande ersättare

Ahova Lood (S), ordförande Anna Roos (KV) Bruno Granath (C), tjänstgörande ersättare Arbets- och näringslivsnämndens arbetsutskott 2012-02-28 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrummet, Arbets- och näringslivskontoret, kl. 13.15 15.40 Beslutande Ahova Lood (S), ordförande Anna Roos (KV) Bruno

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-0.5 Beslutande Ida Bornlykke (S), ordförande, 26, 27 p -5 och 7, 28-29 Sejdi Karaliti (S) Marianne Åkerblad (M) Marianne Åkerblad (M) Gunnel Andersson

Läs mer

PROTOKOLL 2014-06-18 Barn- och utbildningsnämnden

PROTOKOLL 2014-06-18 Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Sida 1 av 8 Sida 1 av 8 Tid och plats Onsdagen den 18 juni 2014 kl. 18.45-19.30 Gruesalen, Mejerigatan 1, Bjuv Beslutande ledamöter Bo Blixt (S), ordförande Margit Johansson

Läs mer

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Rose-Marie Jönsson

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Rose-Marie Jönsson 1 (21) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Eken kl 14.00 16.15 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande

Läs mer

Pernilla Boström (S) Anna-Greta Johansson (S) Dennis Byberg (M) Karl Persson (SD) Ulla Lundh (S)

Pernilla Boström (S) Anna-Greta Johansson (S) Dennis Byberg (M) Karl Persson (SD) Ulla Lundh (S) Sammanträdesdatum Sida 1/14 Plats och tid Sammanträdesrummet, Dalavägen 12 (gamla apotekshuset) kl 13:00 14:20 Beslutande Övriga Pernilla Boström (S) Anna-Greta Johansson (S) Dennis Byberg (M) Karl Persson

Läs mer

Marianne Zackrisson (S)

Marianne Zackrisson (S) 1 (15) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 13.15 15.50 Beslutande Pehr Magnusson (M), ordförande Kristina Hovander (Mp) 13.15-15.45 Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordf. Rose-Marie

Läs mer

Therese Nyström Karlsson studerande. Olof Lindh Olof Lindh ANSLAG/BEVIS. ARVIKA KOMMUN, Utskottet Vård och omsorg

Therese Nyström Karlsson studerande. Olof Lindh Olof Lindh ANSLAG/BEVIS. ARVIKA KOMMUN, Utskottet Vård och omsorg Utskottet Vård och omsorg 2009-10-15 118 Plats och tid Sammanträdesrum Garvaren, röd klockan 13.15-17.00 Beslutande Sten Fransson, (S) ordförande Kerstin Svensson, (S) vice ordförande Hans Forssell, (S)

Läs mer

Lars Svensson Rose-Marie Jönsson. Socialkontoret 2013-11-22 kl. 13.00 Paragrafer. Eva-Mona Welther Stjernfeldt ANSLAG/BEVIS

Lars Svensson Rose-Marie Jönsson. Socialkontoret 2013-11-22 kl. 13.00 Paragrafer. Eva-Mona Welther Stjernfeldt ANSLAG/BEVIS 1 (17) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 14.00 17.00 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordf Elisabeth Holmer (S),

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 46-60 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 18.05 ande Närvarande, ej tjänstgörande Ersättare Övriga deltagare Protokolljusterare Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Björkarna

Stora sammanträdesrummet, Björkarna SOCIALNÄMNDEN Tid och plats Tisdag 23 september 2014 kl. 10:00 12:30 Stora sammanträdesrummet, Björkarna Beslutande Övriga deltagare Åke Gustavsson (S), Ordförande Ann Louise Brodén (S) Ann Mari Uppvall

Läs mer

Lars Jonehög, Fp Britta Nilsson, M Torbjörn Lewin, S, (ej tjänstgörande ersättare)

Lars Jonehög, Fp Britta Nilsson, M Torbjörn Lewin, S, (ej tjänstgörande ersättare) 1(16) Plats och tid Nordiska Travmuseet, Biblioteket, kl 14.15-17.30 Beslutande Ledamöter Marita Arvidsson, C, vice ordf Lotta Wignell, C Margareta Bryntesson, M Agneta Nilsson, Kd Maurice Leroy, S Anne

Läs mer

Kommunala Pensionärsrådet 2012-09-12 1 (7)

Kommunala Pensionärsrådet 2012-09-12 1 (7) Kommunala Pensionärsrådet 2012-09-12 1 (7) Plats och tid Malmagården, kl. 15.00-16.30 Beslutande Gunnel Johansson (S) Karl-Gustav Lindbäck (KV) Rune Christiansson (PRO Torup) Lisa Fahlén (PRO Hylte) Lilly

Läs mer

J^^É.t Måns Nilsson (S)

J^^É.t Måns Nilsson (S) NORRTÄLJE KOMMUN Utbildningsnämndens arbetsutskott SAMMANTRADESPROTOKOLL Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl. 16.00-16.25 Louise Branting (C), ordförande

Läs mer

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 1 (16) Paragrafer 71-84 Plats och tid Sammanträdesrum 1, kl. 08.30 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Rune Persson (S) Cecilia Örnemark (MP) Helena Dådring (M) Gunnel Johansson, ej tjänstgörande

Läs mer

Anna Lövgren Berndt Franzén. Socialkontoret 2007-03-01 Paragrafer. Lena Nockert

Anna Lövgren Berndt Franzén. Socialkontoret 2007-03-01 Paragrafer. Lena Nockert 1 (19) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Boken kl 14.00 16.50 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Lövgren (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande

Läs mer

Wiveca Norén (SPI) Dorothea Nilsson (M) Dorothea Nilsson (M) ANSLAG/BEVIS Datum för anslags nedtagande. Kommunledningskontoret

Wiveca Norén (SPI) Dorothea Nilsson (M) Dorothea Nilsson (M) ANSLAG/BEVIS Datum för anslags nedtagande. Kommunledningskontoret Omsorgsnämnden 2015-10-08 1 (9) Plats och tid Guldkanten, Hyltebruk. Klockan 13.15 15.20 Beslutande Gunnel Johansson (S) ordförande Ingemar Steneteg (C) Leif Smith (S) Dorothea Nilsson (M) Agneta Johansson

Läs mer

Thom Ericsson ANSLAG/BEVIS

Thom Ericsson ANSLAG/BEVIS Arbets- och näringslivsnämndens arbetsutskott 2015-09-16 1 (12) Plats och tid Arbets- och näringslivskontoret, Centrumhuset i Hyltebruk, kl. 13:00-14:00 Beslutande Göran Edberg (S), ordförande Birgitta

Läs mer

Ann-Christine Bingåker. Pia Ingvarsson 2015-01-31

Ann-Christine Bingåker. Pia Ingvarsson 2015-01-31 1 1 Plats och tid Socialförvaltningen, kl 09.00-10.50 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Justeringens plats och tid: Sekreterare: Paragrafer: 132-147. Ann-Charlotte Elgh. Ordförande: Roger Rydström. Justerande: Else-Marie Frisk

Justeringens plats och tid: Sekreterare: Paragrafer: 132-147. Ann-Charlotte Elgh. Ordförande: Roger Rydström. Justerande: Else-Marie Frisk Socialnämnden 2015-10-15 1 (17) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-10-15, kl. 09.30-12.10 Beslutande: Gruppmöte: 08.00-09.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Plats och tid Lilla sammanträdesrummet kl. 13:15-14:25 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Gunnel Johansson (S) (ordförande), Leif Smith (S) (1:e vice ordförande), Tommy Edenholm (KV)

Läs mer

PROTOKOLL 2014-03-03

PROTOKOLL 2014-03-03 Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Måndag 3 mars 2014 kl. 17.00-20.05 i konferensrum Yngern Nykvarns kommunhus. Björn Håkansson (m), ordförande Jan Linderhielm (np)

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-08-20. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.00 16.05 (ajournering kl. 14.50 15.

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-08-20. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.00 16.05 (ajournering kl. 14.50 15. Sida 1/10 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.00 16.05 (ajournering kl. 14.50 15.00) Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Agnetha Persson (C), vice ordförande

Läs mer

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 4 december kl 14.00-15.45 Beslutande Ledamöter Agneta Nilsson, KD, ordf Marita Arvidsson, C Margareta Nilsson, M Mikael Olsson, M Jessica Danielsson, Fp Susanne

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.00 Beslutande Övriga närvarande Ida Bornlykke (S), ordförande Sejdi Karaliti (S) Marianne Åkerblad (M) Gunnel Andersson (M) Lars Erik Ottosson

Läs mer

Mattias Wärnsberg Underskrifter Paragrafer. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Mattias Wärnsberg Underskrifter Paragrafer. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 11.00-12.00, studiebesök kl. 8.00-9.30. Beslutande Roland Waern, M Göran Lundberg, S Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge

Läs mer

Bo Gunnar Åkesson (M) Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C) Karin Åkesson (C) tjänstgörande ersättare Harri Kytöharju (KV) Leif Smith (S)

Bo Gunnar Åkesson (M) Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C) Karin Åkesson (C) tjänstgörande ersättare Harri Kytöharju (KV) Leif Smith (S) Omsorgsnämnden 2013-06-20 1 (9) Plats och tid Hörsalen, kl 08.30-09.45 Beslutande Bo Gunnar Åkesson (M) Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C) Karin Åkesson (C) tjänstgörande ersättare Harri Kytöharju

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-07-02

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-07-02 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-07-02 Sida 1 (5) Paragrafer 150-152 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset Klippan kl 10.00-10.40 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum s arbetsutskott 2011-11-09 1(17) Sida Plats och tid Åsele kommunhus, 2011-11-09, kl 09 00 13 00 Beslutande Gunnel Jonsson (s) ordförande Peter Danielsson (s) Brage Sundberg (åkl) Övriga

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-12-11 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-12-11 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 08:30-11:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Rodret Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Inger Johnsson (C) Jan Rohlén (S) Christian

Läs mer

SJÖBO KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden

SJÖBO KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden SJÖBO KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Tid och plats: tisdagen den 28 april 2015 kl. 18:30 Sessionsalen Berit Lundström Ordförande Sekreterare Ärenden Enligt bifogad ärendeförteckning

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-09-18 ( ) Kommunhuset, kl 16.00-18.20

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-09-18 ( ) Kommunhuset, kl 16.00-18.20 SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2013-09-18 ( ) Kommunhuset, kl 16.00-18.20 Beslutande Kent Lagrell (M), ordförande Jim Adolfsson (M) Stig Ottosson (M) Jennie Wernäng (M) tjg ers Gun Simonsson (S) Maj-Britt

Läs mer

Utskottet för omsorg 2015-12-01. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum Hälsön, 2015-12-01 08:30-11.50

Utskottet för omsorg 2015-12-01. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum Hälsön, 2015-12-01 08:30-11.50 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum Hälsön, 2015-12-01 08:30-11.50 Beslutande Bertil Olsson (S) Maria Sörkvist (C) Anders Tenghede (V) Mats Överfjord (M) Leif Appelgren (M) ersätter Ulf Sjölinder

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Vård- och omsorgsnämnden 2011-12-15 137

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Vård- och omsorgsnämnden 2011-12-15 137 Plats och tid Kommunhuset, Sessionsalen, kl. 18.30-19.50 Beslutande ordinarie Berit Lundström (M) Lena Blennow-Andersson (M) Iréne Norrman (M) Bodil Czernyson (C) Ethel Thulin (SJP) Liz-Beth Persson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (9) Plats och tid Konferensrummet Uret kl 13:30-15:10 Beslutande Mats Åstrand (S) ordförande Peter Agelii (S) Elisabeth Henningsson (S) Yvonne Wendelius (S) Torbjörn Nyholm (S) ersättare för Janet

Läs mer

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 16.40

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 16.40 Plats och tid Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 16.40 1 (14) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Lars Svensson (s), ledamot Boel Rosdahl (s), ledamot Lars Holmström (m), ledamot Patrik Ströbeck (m),

Läs mer

Socialnämnden 2012-03-22 1(9)

Socialnämnden 2012-03-22 1(9) Socialnämnden 2012-03-22 1(9) Plats och tid Hotell Källan Åmliden Norsjö, torsdag den 22 mars 2012 kl. 10.30 12.15 Beslutande ledamöter Christer Lundgren, (c) ordförande Dan Oskarsson, (s) Elli-Mari Lundgren,

Läs mer

Henrik Erlingsson (C), ordförande Ahova Lood (S) Kjell Wåxnäs (M) Jan Bokström () Ingemar Andersson (S) Tord Wahlström (KV) Pontus Andersson (KV)

Henrik Erlingsson (C), ordförande Ahova Lood (S) Kjell Wåxnäs (M) Jan Bokström () Ingemar Andersson (S) Tord Wahlström (KV) Pontus Andersson (KV) Sammantradesdatum 1(10) Plats och tid Hörsalen 13:15-16:30 Beslutande Henrik Erlingsson (C), ordförande Ahova Lood (S) Kjell Wåxnäs (M) Jan Bokström () Ingemar Andersson (S) Tord Wahlström (KV) Pontus

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (18) Vård- och omsorgsnämnden 2009-03-19

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (18) Vård- och omsorgsnämnden 2009-03-19 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (18) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 13.15-15.10 Beslutande Sören Carlsson (s) Gun Cederbaum (m) Ann Svensson (s) Klas-Gunnar Appel (s) Lars-Åke Lindman (s) Jan T. Staszewski

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 19 Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2016-02-25

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 19 Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2016-02-25 Plats och sammanträdestid Närvarande ledamöter Frånvarande ledamöter Närvarande ersättare Tjänstgörande ersättare Frånvarande ersättare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal

Läs mer

Socialnämnden 2005-05-17 1 (12)

Socialnämnden 2005-05-17 1 (12) Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2005-05-17 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2005-04-12, kl. 13.00-14.20 Beslutande Sune Frisk, ordförande Urban Granfelt Monica Löfgren-Larsson

Läs mer

Åke Morin (KV) ordförande Maria Johansson Arnström (S) Bengt-Åke Torhall (FP) tjänstgörande ersättare. Maria Johansson Arnström (S)

Åke Morin (KV) ordförande Maria Johansson Arnström (S) Bengt-Åke Torhall (FP) tjänstgörande ersättare. Maria Johansson Arnström (S) Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2014-06-03 1 (7) Plats och tid Samhällsbyggnadskontorets sammanträdesrum, kl. 08:00-09:30 Beslutande Övriga deltagare Åke Morin (KV) ordförande Maria Johansson Arnström

Läs mer

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Eken kl 14.00 17.00 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c),

Läs mer

MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-17 2013-10-02

MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-17 2013-10-02 MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-17 Plats och tid Koppången, G:a brandstationen, Orsa kommun kl 08.00 11.20 ande Hans Nahlbom (S) Ordförande Christina Bröms (C) Karin Finnpers-Wahlund (C) Karolina Treson

Läs mer

Mikael Jareke, kommunchef Ingela Bergare, ekonomichef Lennart Aronsson, sekreterare. Fredagen den 17 april 2015, Kommunhuset Storfors.

Mikael Jareke, kommunchef Ingela Bergare, ekonomichef Lennart Aronsson, sekreterare. Fredagen den 17 april 2015, Kommunhuset Storfors. 1(6) Plats och tid Beslutande Ersättare Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, tisdagen den 14 april 2015, kl. 10.00-11.00. Hans Jildesten (S) Christina Skogström (S) Thomas Backelin (S) tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Plats och tid Samlingssalen Bysjöstrand, kl. 13:30-17:45 Beslutande Mats Åstrand (S) ordförande Janet Kling (S) Peter Agelii (S) Yvonne Wendelius (S) Torbjörn Nyholm (S) tjänstgörande ersättare

Läs mer

Göran Lundström, kommunchef Gunnel Ekström-Burenby, sekreterare Jan Jonsson, plan- och byggchef 56. Kommunkontoret måndag 2013-05-13

Göran Lundström, kommunchef Gunnel Ekström-Burenby, sekreterare Jan Jonsson, plan- och byggchef 56. Kommunkontoret måndag 2013-05-13 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunkontoret tisdag kl. 08.30 11.45 Per-Arne Larsson (s), ordförande Johan Birath (s) Britt-Marie Johansson (s) Rolf Stenvard (m) Staffan Leufvén (c) Övriga deltagande Göran

Läs mer

Asylsökande personer som fyllt 18 år och som inte beviljas 3 uppehållstillstånd

Asylsökande personer som fyllt 18 år och som inte beviljas 3 uppehållstillstånd Sammanträdesdatum Sida 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID Asylsökande personer som fyllt 18 år och som inte beviljas 3 uppehållstillstånd Förslag angående nya riktlinjer och vägledning vid 4 bedömning av ekonomiskt

Läs mer

Sollefteå kommun Vård- och äldrenämnden

Sollefteå kommun Vård- och äldrenämnden 1(11) Datum Tid 13.00 14.00 Plats Beslutande Övriga närvarande Justerare A-salen, kommunhuset Sollefteå Enligt bifogad närvaro-/tjänstgöringslista Gert Persson, förvaltningschef Ulf Jonasson, ekonom Jerry

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2009-10-22 1

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2009-10-22 1 Vård- och omsorgsnämnden 2009-10-22 1 Plats och Tid sammanträdesrum Norrtull 2009-10-22 kl 08.00-11.45 Beslutande Anne Sörqvist (C) ordförande Gunnar Dahlstrand (C) Terttu Martinsson (C) Torbjörn Kock

Läs mer

Omsorgsnämnden (7)

Omsorgsnämnden (7) Omsorgsnämnden 2012-01-25 1 (7) Plats och tid Daglig verksamhet i Hyltebruk, kl: 14.00-16.00 Beslutande Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C) Ann Brodin Thorsson (KD) Harri Kytöharju (KV) Birgit Gabrielsson

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum 1 (27) Plats och tid Ks-salen, Stadshuset kl. 13.00 17.25 Beslutande Bengt Jonzon (S), ordf Kjerstin Olofsson (S), Carina Nylander (M), Carl-Axel Bengtsson (M), Kjell-Egon Strandh (C),

Läs mer

INFORMATION OM AVGIFTER. Omsorg i hemmet, korttidsvistelse och särskilt boende

INFORMATION OM AVGIFTER. Omsorg i hemmet, korttidsvistelse och särskilt boende INFORMATION OM AVGIFTER Omsorg i hemmet, korttidsvistelse och särskilt boende Mars 2015 Februari 2016 Innehåll Information om avgifter... 3 Avgift omsorg i hemmet... 3 Trygghetslarm... 3 Matleverans...

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/11 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.3014.20 Beslutande Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Anette Hallberg (S) Agnetha Persson (C) Thomas Löfgren (M) Pernilla Ekelund

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 17.00 18.40

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 17.00 18.40 Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 17.00 18.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(18) Sammanträdesprotokoll 2012-10-09.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(18) Sammanträdesprotokoll 2012-10-09. Sammanträdesprotokoll 1(18) 2012-10-09 Kommunfullmäktige Plats och tid: Ronnebysalen, Stadshuset, Ronneby 18.30-20:55 ande: Enligt sammanträdeslista, bilaga A Kungörelse om sammanträdet, bilaga B, har

Läs mer

Plats och tid Höörsalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30

Plats och tid Höörsalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 2008-11-20 196 Plats och tid Höörsalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 Beslutande Ann-Margret Björck (fp), tjg. ordförande Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ingrid Håkansson (m), ledamot Lars Nihlén (c), ledamot

Läs mer

PROTOKOLL Pensionärsrådet Sammanträdesdatum 2012-12-13

PROTOKOLL Pensionärsrådet Sammanträdesdatum 2012-12-13 1 (15) Paragrafer 39-49 Plats och tid Vita Villan, kl 09.00-12.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Hans-Bertil Sinclair (m) ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-04-25 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.10 Beslutande Övriga närvarande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson

Läs mer

Kommunkontoret, 2 september 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 63-79 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, 2 september 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 63-79 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Sammanträdesdatum 26 augusti 2013 Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-13.40 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie

Läs mer

Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 2 april 2012, klockan 13.00 16.50

Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 2 april 2012, klockan 13.00 16.50 2012-04-02 1(19) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 2 april 2012, klockan 13.00 16.50 Maria Danielsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (22) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (22) Omsorgsnämnden Plats och sammanträdestid Beslutare Folkets Hus kl. 13:00 17.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (22) Leif Andersson (S), Christer Bech (S), tjänstgörande ersättare Anna-Lena Carlsson (C), ej 44 Elisabeth

Läs mer