PROTOKOLL 1 (20)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL 1 (20) 2012-08-30"

Transkript

1 PROTOKOLL 1 (20) Socialnämnden Plats och tid Stadshuset kl , , Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Torgny Lind (S), vice ordförande Ulla-Britt Kulin (S) Birgitta Burström (FP) Agneta Hansson (V) Anette Lindgren (M) Daniel Öhgren (C) Maria Wiksten (KD) Tjänstgörande ersättare Åsa Karlsson (S) för Anna Lundström (S) ( ) Gunnel Sandström (S) för Iosif Karambotis (S) ( ) Jan Johansson (S) för Gunilla Åström (S) ( ) Övriga deltagande Ersättare Lenita Hellman (M) ( ) Ulrika Hjonequist (MP) Tjänstemän Staffan Näslund, förvaltningschef Samuel Lundqvist, chefscontroller Berit Silverlind, äldreomsorgschef Håkan Lundmark, handikappomsorgschef Pär Åhdén, IFO-chef Camilla Lindström, enhetschef ( ) Louise Lundholm, medicinskt ansvarig sjuksköterska Nina Saxin, informatör Företrädare Joakim Dahlgren, Kommunal ( ) Justerare Anette Lindgren Paragrafer Underskrifter.. Kenneth Fahlesson, ordförande Alexandra Sundberg, sekreterare.. Anette Lindgren, protokollsjusterare BEVIS OM ANSLAG Justering av socialnämndens protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdatum Anslaget har satts upp Anslaget tas ner efter Förvaringsplats för protokollet Socialkontoret Underskrift. Alexandra Sundberg

2 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr /700 Dagordningen godkänns Ulla-Britt Kulin (S) ställer en fråga som besvaras under övriga frågor. Två ärenden avseende anskaffningsbeslut läggs till under individärenden. Dagordningen godkänns.

3 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr /700 Val av justerare Anette Lindgren väljs att justera.

4 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr /700 Information från socialkontoret Förvaltningschefen ger en kort muntlig månadsrapport för juni och juli månader. Kvalitetsledare Marcus Åström gör en genomgång av processen som arbetssätt med fokus på processen socialt stöd och omsorg som genomförts inom socialförvaltningen.

5 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr /700 Kurser och konferenser Socialnämnden får information om följande kommande kurser och konferenser: Ledningskraft, Umeå 3-4 oktober 2012 BRIS-dagen, Umeå 31 oktober 2012 Vilja, kraft, mod (psykisk hälsa hela livet), VLL, Skellefteå oktober 2012 Gunnel Sandström (S) och Ulrika Hjonequist (MP) deltar i konferensen Vilja, kraft, mod. Ulla-Britt Kulin (S) deltar i BRIS-dagen. Socialnämnden anmäler inga deltagare till Ledningskraft.

6 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr /704 Rapport om ej verkställda beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), kvartal 2, 2012 Sammanfattning Kommunerna har en skyldighet att rapportera ej verkställda gynnande beslut enligt LSS som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Rapportering görs varje kvartal till Socialstyrelsen på individnivå, samt till fullmäktige och kommunens revisorer i avidentifierad form. Socialkontoret rapporterar att under 2012 kvartal 2 fanns det 14 beslut som inte verkställts inom tre månader, till skillnad mot föregående kvartal då 17 beslut ej verkställts. Fyra personer har blivit erbjuden boende men tackat nej eller har särskilda önskemål. Några personer har väntat länge på gruppbostad. Det beror dels på att det inte varit lämpligt att erbjuda ungdomar plats där det bara bor äldre, dels på förskjutningar av nybyggnationerna bl a på grund av tomtproblem. Rapport om ej verkställda beslut enligt LSS, kvartal godkänns. Beslutsunderlag Socialnämndens arbetsutskott Socialkontorets tjänsteskrivelse Beslutet sänds till: Kommunfullmäktige Revisorer

7 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr /704 Rapport om ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL), kvartal 2, 2012 Sammanfattning Kommunerna har skyldighet enligt socialtjänstlagen att en gång per kvartal rapportera in gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Rapportering görs till Socialstyrelsen på individnivå, samt till fullmäktige och kommunens revisorer i avidentifierad form. Socialkontoret rapporterar att under 2012 kvartal 2 fanns det 39 beslut som inte verkställts inom tre månader, till skillnad mot föregående kvartal då 37 beslut ej verkställts. 26 beslut gäller äldreomsorgen, 8 beslut gäller handikappomsorgen och 6 beslut gäller individ- och familjeomsorgen. Rapport om ej verkställda beslut enligt SoL, kvartal , godkänns. Beslutsunderlag Socialnämndens arbetsutskott Socialkontorets tjänsteskrivelse Beslutet sänds till: Kommunfullmäktige Revisorerna

8 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr /700 Socialnämndens boendeplan Sammanfattning Socialkontoret har tagit fram förslag på ny boendeplan för socialnämnden gällande perioden Planen bygger på den av fullmäktige beslutade boendeplanen som nu reviderats utifrån delvis nya förutsättningar. De ekonomiska konsekvenserna som redovisas i boendeplanen är bara en uppskattning av de investeringsutgifter och driftkostnader som planen innebär. Mer exakta belopp arbetas årligen in i socialnämndens drift- och investeringsbudget samt Skelleftebostäders investeringsbudget. Förslag till nya boendeplan innehåller en fortsatt utbyggnad av grupp- och serviceboenden för funktionshindrade. Planen innehåller också ny- och ombyggnationer av särskilda boenden för äldre. Det föreslås dock ingen nettoökning av lägenheter under perioden , trots att det färdigställs två nya äldreboenden med 60 lägenheter vardera under 2012 respektive Beslut finns redan om flytt av vissa brukare från lägenheter på Klockarhöjden till Höjden i Skellefteå centralort. I den nu reviderade planen föreslås också en omvandling av delar av äldreboendet Höken, även detta i Skellefteå centralort, till ett av Skelleftebostäder ägt trygghetsboende. Fr.o.m innehåller planen däremot en ökning av antalet lägenheter på grund av ett ökat demografiskt behov. Sammantaget innebär förslaget till ny boendeplan en nettoökning med 139 lägenheter för äldre vilket i stort sett följer behovet enligt den demografiska prognosframskrivningen. Boenden för ensamkommande barn inom individ- och familjeomsorgens verksamhet beräknas kvarstå i nuvarande omfattning. 1. Socialnämnden godkänner förvaltningens förslag till ny boendeplan med följande ändring: Korttidsplatsen i Bureå kvarstår. Korttidsplatsen i Boliden kvarstår till dess att tidigare beslutat utredningsuppdrag till förvaltningen blir klart. 2. Ekonomiska konsekvenser för socialnämnden till följd av boendeplanen arbetas årligen in i socialnämndens drift- och investeringsbudget. 3. Socialnämnden föreslår Kommunstyrelsen bevaka att ekonomiska konsekvenser för Skelleftebostäder AB i form av ökade investeringsutgifter till följd av boendeplanen arbetas in i bolagets investeringsbudget.

9 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 9 Yrkanden Anette Lindgren (M): En korttidsplats i Boliden kvarstår i väntan på att tidigare beslutat utredningsuppdrag till förvaltningen blir klart. Kenneth Fahlesson (S): Bifaller arbetsutskottets förslag samt bifall till Anette Lindgrens yrkande. Beslutsunderlag Socialnämndens arbetsutskott Socialkontorets tjänsteskrivelse Socialnämndens boendeplan Beslutet sänds till: Kommunstyrelsen Fastighetsnämnden Skelleftebostäder AB

10 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr /707 Rutin för Lex Sarah ändringar och delegation Sammanfattning De så kallade Lex Sarah bestämmelserna syftar till att säkra kvaliteten inom socialtjänstens verksamhet. Lagstiftningen ändrades Socialnämnden beslutade då om en ny rutin för arbetet med Lex Sarah. Den nya lagen och nämndens rutin har gällt i ett år och erfarenheterna visar nu att rutinen bör utvecklas och justeras. Socialstyrelsen har ännu inte kommit med den aviserade handboken. De ändringar som föreslås gäller främst förtydligande av vem som har ansvar för vad, delegering av beslut att göra anmälan till Socialstyrelsen samt hur redovisning och sammanställning av Lex Sarah utredningar till socialnämnden ska se ut. I förslaget görs tydligare att Lex Sarah inte syftar till att utreda personalfrågor eller brott utan missförhållanden i verksamheten sett ur ett brukarperspektiv. Utredningar kan leda till att en anställds agerande utreds arbetsrättsligt av personalutvecklingsenheten. I anslutning till den nya rutinen kommer förvaltningen att göra justeringar i blanketterna för rapportering och utredning. Förslaget innebär att beslut om att göra anmälan enligt 14 kap. 7 socialtjänstlagen och 24 f LSS till Socialstyrelsen delegeras till arbetsutskottet och i brådskande fall till ordförande. Detta för att inte att tiden från rapportering till anmälan inte ska bli alltför lång. 1. Reviderad rutin för Lex Sarah godkänns. 2. Ändringarna gäller fr.o.m Nuvarande rutin upphör då att gälla. 3. Beslut att göra anmälan till Socialstyrelsen delegeras till arbetsutskottet och i brådskande fall till ordförande. Tillägg görs i delegationsförteckningen som punkt Tillägget gäller fr.o.m Beslutsunderlag Socialnämndens arbetsutskott Förslag till Rutin för Lex Sarah ändringar och delegering, Socialkontorets tjänsteskrivelse

11 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr /002 Tillägg/ändring i delegationsförteckningen Punkt 4.1, 4.2 och 10.7 Sammanfattning Beslut att avslå begäran att få ta del av allmän handling samt att uppställa förbehåll vid utlämnandet Punkt 4.1 samt 4.2 i socialnämndens delegationsförteckning behöver kompletteras med ytterligare en delegat. Punkterna avser delegation på att fatta avslagsbeslut vid begäran om allmän handling samt eventuellt ställa upp förbehåll då en handling lämnas ut till enskild. Idag finns en delegat på varje avdelning utsedd. Delegaten får endast fatta beslut då de handlingar begäran omfattar hör till delegatens verksamhet. Begäran om allmän handling handläggs i stor utsträckning av ledningssekreteraren på socialkontoret. En begäran om utlämnande av allmän handling ska handläggas skyndsamt. Handläggningstiden blir dock i vissa fall onödigt lång på grund av att delegaten från aktuell verksamhet är upptagen på annat håll vilket medför att beslutet dröjer. För att förkorta handläggningstiden samt även täcka upp ytterligare under ledighet föreslår socialkontoret att ledningssekreteraren på socialkontoret ges delegation på att fatta beslut om att avslå begäran att ta del av allmän handling samt att uppställa förbehåll. Delegationen bör gälla oavsett inom vilken verksamhet den begärda handlingen finns. Beslut att föra talan hos allmän förvaltningsdomstol om återkrav Enligt punkt 10.7 i nu gällande delegationsförteckning kan avdelningschef besluta om att föra talan i förvaltningsdomstol om återkrav när ekonomiskt bistånd lämnats med för högt belopp eller till en person som inte varit berättigad till det ( 9 kap 1 och 3 socialtjänstlagen). Beslutsbefogenheten i dessa situationer är enligt lag endast delegerbar till särskild avdelning, dvs. utskott (10 kap 4 2st socialtjänstlagen). Ändring bör därför göras beträffande delegationen. Individarbetsutskottet handlägger ärenden rörande enskilda personer och bör därför vara beslutande i dessa ärenden. 1. Punkt 4.1 och 4.2 i delegationsförteckningen kompletteras med delegaten socialkontorets ledningssekreterare. 2. Notering införs att delegationen till socialkontorets ledningssekreterare gäller oavsett inom vilken verksamhet den begärda handlingen finns. 3. Punkt 10.7 i delegationsförteckningen ändras så att individarbetsutskottet blir delegat. Beslutsunderlag Socialnämndens arbetsutskott Socialkontorets tjänsteskrivelse

12 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr /721 Revidering i riktlinjer för hemtjänst - förenklad biståndsbedömning Sammanfattning Socialkontoret presenterade i december 2011 förslag till riktlinjer för förenklad biståndsbedömning. Socialnämnden beslutade att socialförvaltningen skulle återkomma med förslag till ansökningsblankett samt korrigeringar i riktlinjer för hemtjänst utifrån nämndens förändringar. En ansökningsblankett har tagits fram och riktlinjerna har korrigerats utifrån nämndens beslut i december. Förenklad biståndsbedömning lämnas utifrån Socialtjänstlagen och det stöd som den enskilde kan söka är utifrån gällande riktlinjer för hemtjänst. 1. Socialnämnden godkänner revidering av riktlinjer för hemtjänst. 2. Socialnämnden godkänner att riktlinjerna börjar gälla från 1 oktober 2012 och uppföljning görs till november Beslutsunderlag Socialnämndens arbetsutskott Socialkontorets tjänsteskrivelse Riktlinjer för hemtjänst, version 2, förslag till reviderade riktlinjer Riktlinjer för hemtjänst, version 1, nu gällande riktlinjer Ansökningsblankett för förenklad biståndsbedömning Beslutet sänds till: Äldreomsorgschef Chef för avgifter, EKU

13 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr /047 Ansökan om statsbidrag för ytterligare insatser för att stödja utvecklingen i värdegrundsarbetet inom äldreomsorgen Sammanfattning Med anledning av lagändringen i socialtjänstlagen om nationell värdegrund för äldre personer med insatser från socialtjänsten, så har Socialstyrelsen regeringens uppdrag att stödja utvecklingen i värdegrundsarbetet inom äldreomsorgen. Socialstyrelsen ska efter ansökan från kommunerna utbetala stimulansmedel för utbildning till värdegrundsledare eller för utbildning till personal som har funktionen för ett sammanhållet ansvar för sociala frågor. Utifrån befolkningen 75 år och äldre kan Skellefteå kommun ansöka om kronor. Socialnämnden ansöker hos Socialstyrelsen om statsbidrag på kronor för att stödja värdegrundsarbetet inom äldreomsorgen. Beslutsunderlag Socialnämndens arbetsutskott Bilaga: Ansökningsblankett för statsbidrag för ytterligare insatser för att stödja utvecklingen i värdegrundsarbetet inom äldreomsorgen. Beslutet sänds till: Äldreomsorgens utvecklingsenhet

14 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr /047 Prestationsersättning till kommuner för utformande av minst tre värdighetsgarantier Sammanfattning Den 1 januari 2011 trädde en ny bestämmelse i socialtjänstlagen ikraft som innebär att socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Under 2011 fick socialnämnden totalt kronor i prestationsersättning för införande av värdighetsgarantier. Dessa stimulansmedel har möjliggjort ett processinriktat utvecklingsarbete tillsammans med företrädare för pensionärs- och personalorganisationerna. Arbetet kommer att utmynna i ett förslag till värdighetsgarantier som socialnämnden får ta ställning till. För 2012 finns nu möjligheter för socialnämnden att söka ytterligare kr i prestationsersättning för utformande av minst tre värdighetsgarantier. Syftet med den prestationsbaserade ersättningen är att stimulera arbetet med att ta fram lokala värdighetsgarantier för att göra det tydligt för äldre personer, anhöriga och allmänhet vad de kan förvänta sig av äldreomsorgen. Garantin ska vara formulerad som en utfästelse och måste handla om något extra utöver det som den äldre personen redan har beviljats enligt 4 kap 1 och 2 SoL. Det handlar inte bara om vad som ska göras och i vilken omfattning utan mycket mer om hur, när och på vilket sätt det ska göras. Socialnämnden ansöker hos Socialstyrelsen om prestationsersättning på kronor för utformande av minst tre värdighetsgarantier. Beslutsunderlag Socialnämndens arbetsutskott Ansökningsblankett: Prestationsersättning till kommuner för utformande av minst tre värdighetsgarantier 2012 Beslutet sänds till: Äldreomsorgens utvecklingsenhet

15 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr /700 Yttrande över förslag till ändring i Allmänna Råd om ekonomiskt bistånd (Dnr 13554/2012) Sammanfattning Socialstyrelsen har inkommit till Skellefteå kommun med en remiss angående förslag på ändringar i de Allmänna Råden för ekonomiskt bistånd. Skellefteå kommun ställer sig positiv till ändringsförslagen. Den första ändringen handlar om att tidsgränsen om fyra månader för att byta en för dyr bostad tas bort, då utbudet av bostäder varierar starkt mellan olika orter i landet. Andra viktiga ändringar i förslaget handlar om att både radio och TV ska godkännas vid ansökan om försörjningsstöd, liksom tillgång till dator och Internet. I spädbarnsutrustning ska ingå kostnad för bilbarnstol. Begreppet anvisat arbete ska ersättas av erbjudet lämpligt arbete för att kunna göra mer individuella bedömningar. Ålderspensionärer kommer inte längre att kunna göra förbehåll om ett halvt basbelopp till begravningskostnader vid ansökan om försörjningsstöd, utan likställs med andra sökande. Det kommer att ställas större krav på ekonomisk planering för personer som tidigare mottagit ekonomiskt bistånd. Socialnämnden beslutar att avge yttrande enligt socialkontorets förslag. Beslutsunderlag Socialnämndens arbetsutskott Socialkontorets tjänsteskrivelse Förslag till yttrande Remiss med begäran om yttrande från Socialstyrelsen Förslag till ändringar av Allmänna Råd med ändringar markerade Socialstyrelsens konsekvensutredning av föreslagna ändringar Beslutet sänds till: Socialstyrelsen Kommunstyrelsen

16 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr /700 Övriga frågor Ulla-Britt Kulin (S) ställer en fråga om larmsystemen inom äldreomsorgen fungerar i brukarnas duschutrymmen. Äldreomsorgschef Berit Silverlind besvarar frågan: leverantören säger att larmen är duschsäkra, men äldreomsorgen rekommenderar att man lämnar larmet nära sig men inte har det på sig i duschen.

17 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr /700 Meddelanden Förteckning över diarieförda ärenden från Kommunfullmäktige Fyllnadsval av ordförande socialnämnden Fyllnadsval av vice ordförande socialnämnden Reglemente kommunala pensionärsrådet Delårsrapport april 2012, Skellefteå kommun 151 Kommunstyrelsen Uppföljning 2011 och planering 2012 av Ett Skellefteå för alla det handikappolitiska arbetet i Skellefteå kommun 226 Förvaltningsrätten Dom avseende särskild avgift enligt 28 a LSS (dnr 2010:405/705) Socialstyrelsen Beslut om avslutat ärende om klagomål angående omvårdnad (Dnr /2011) Beslut om avslutat ärende om förstärkt tillsyn SoL och LSS (Dnr /2011) Beslut om tilldelning av medel för Omvårdnadslyftet (Dnr 22278/2012) Beslut om avslutat ärende om att inte ansöka om utdömande av särskild avgift (Dnr /2010) Beslut om avslutat ärende om att inte ansöka om utdömande av särskild avgift (Dnr /2010) Beslut om avslutat ärende om klagomål från närstående (Dnr /2011) Sveriges kommuner och landsting Överenskommelse om stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa En långsiktig gemensam handlingsplan för psykisk hälsa Lex Sarah rapporter Äldreomsorgen (Dnr 2012:393/707) Äldreomsorgen (Dnr 2012:394/707) Individ- och familjeomsorgen (Dnr 2012:403/707) Äldreomsorgen (Dnr 2012:409/707) Handikappomsorgen (Dnr 2012:411/707) Handikappomsorgen (Dnr 2012:421/707) Äldreomsorgen (Dnr 2012:427/707) Äldreomsorgen (Dnr 2012:430/707) Lex Sarah utredningar Äldreomsorgen (Dnr 2010:343/707) Äldreomsorgen (Dnr 2011:299/707)

18 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Äldreomsorgen (Dnr 2011:332/707) Äldreomsorgen (Dnr 2012:331/707) Äldreomsorgen (Dnr 2012:171/707) Äldreomsorgen (Dnr 2012:330/707) Äldreomsorgen (Dnr 2012:301/707) Handikappomsorgen (Dnr 2012:317/707) Handikappomsorgen (Dnr 2012:324/707) Äldreomsorgen (Dnr 2012:394/707) Handikappomsorgen (Dnr 2012:302/707) Handikappomsorgen (Dnr 2012:322/707) Äldreomsorgen (Dnr 2012:409/707) Äldreomsorgen (Dnr 2012:423/707) Äldreomsorgen (Dnr 2012:393/707) Äldreomsorgen (Dnr 2012:427/707) Informationen noteras till protokollet.

19 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr /700 Anmälan om ordförandebeslut Socialnämndens ordförande har fattat följande beslut Beslut om omedelbart omhändertagande enligt LVM Upphävande av beslut om omedelbart omhändertagande enligt LVM Beslut om omplacering enligt LVU Beslut om omplacering enligt LVU Anmälan noteras till protokollet

20 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr /700 Redovisning av delegationsbeslut Följande delegationsbeslut anmäls: Sammanträdesprotokoll 1. Sammanträdesprotokoll från arbetsutskottet, individärenden: Sammanträdesprotokoll från arbetsutskottet, individärenden: Sammanträdesprotokoll från arbetsutskottet, individärenden: Sammanträdesprotokoll från arbetsutskottet, individärenden: Sammanträdesprotokoll från arbetsutskottet, individärenden: Sammanträdesprotokoll från arbetsutskottet, individärenden: Beslut om utlämnande av handling Beslut angående begäran av utlämnande av handling (dnr 2012:426/004) Beslut angående begäran av utlämnande av handling (dnr 2012:391/004) Beslut angående begäran av utlämnande av handling (dnr 2012:402/004) Beslut angående begäran av utlämnande av handling (dnr 2012:406/004) Beslut angående begäran av utlämnande av handling (dnr 2012:410/004) Beslut angående begäran av utlämnande av handling (dnr 2012:416/004) Beslut angående begäran av utlämnande av handling (dnr 2012:422/004) Beslut angående begäran av utlämnande av handling (dnr 2012:424/004) Dödsboanmälningar Förteckning över handlagda dödsboanmälningar under perioden Yttrande till Socialstyrelsen Yttrande med anledning av ej verkställt beslut SoL (Dnr /2011-3) Yttrande med anledning av ej verkställt beslut SoL (Dnr /2011) Yttrande med anledning av ej verkställt beslut SoL (Dnr /2011-3) Övrigt Beslut om överlåtelse av pengar (dnr 2012:396/729) Redovisningen noteras till protokollet.

PROTOKOLL 1 (22) 2012-10-01

PROTOKOLL 1 (22) 2012-10-01 PROTOKOLL 1 (22) 2012-10-01 Socialnämnden Plats och tid Stadshuset kl. 08.15-12.00, 13.30-15.50 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Torgny Lind (S), vice ordförande Ulla-Britt Kulin (S) Iosif

Läs mer

PROTOKOLL 1 (24) 2009-09-28

PROTOKOLL 1 (24) 2009-09-28 PROTOKOLL 1 (24) 2009-09-28 Socialnämnden Plats och tid Stadshuset kl. 8.15-10.15, 13.00-15.45 Beslutande Gunilla Åström (S), ordförande Agneta Hansson (V) Kenneth Fahlesson (S) Torgny Lind (S) Ulla-Britt

Läs mer

PROTOKOLL 1 (31) 2014-01-30

PROTOKOLL 1 (31) 2014-01-30 PROTOKOLL 1 (31) 2014-01-30 Socialnämnden Plats och tid Stadshuset 08:15-15:30 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Torgny Lind (S), vice ordförande Ulla-Britt Kulin (S) Anna Lundström (S) Agneta

Läs mer

PROTOKOLL 1 (22) 2011-09-22

PROTOKOLL 1 (22) 2011-09-22 PROTOKOLL 1 (22) 2011-09-22 Socialnämnden Plats och tid Stadshuset kl. 08.15-10.15, 13.00-17.20 Beslutande Gunilla Åström (S), ordförande 144-161 Kenneth Fahlesson (S), vice ordförande Torgny Lind (S)

Läs mer

Förvaltningsbyggnaden, Lokal: Bäcken. Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande Eva Lundström, s. Anette Lundberg

Förvaltningsbyggnaden, Lokal: Bäcken. Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande Eva Lundström, s. Anette Lundberg PROTOKOLL 1(24) Tid: Kl 08:00-12:00 Plats: Förvaltningsbyggnaden, Lokal: Bäcken Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande Eva Lundström, s Anette Lundberg, s Harry Bäckström, s Lars-Åke Andersson, v Gun-Britt

Läs mer

Sundsgymnasiet - Lärcentrat BR 8, Vellinge

Sundsgymnasiet - Lärcentrat BR 8, Vellinge 2015-01-13 1 (25) Christoffer Jönsson Nämndsekreterare Sammanträdesdatum 2015-01-21 Plats Sundsgymnasiet - Lärcentrat BR 8, Vellinge Tid 17:00 Ledamöter Ersättare Anna Mannfalk (M), Ordförande Carina Gerthel

Läs mer

Underskrifter Sekreterare. Ordförande. Justerare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Underskrifter Sekreterare. Ordförande. Justerare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1241111111112424 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stora Tjörnsalen, Komnunhuset kl 17.00-19.30 Beslutande och övriga närvarande se nästa sida Utses att justera Thomas Collberg (S) Justeringens plats

Läs mer

PROTOKOLL 1 (28) 2012-12-19

PROTOKOLL 1 (28) 2012-12-19 PROTOKOLL 1 (28) 2012-12-19 Socialnämnden Plats och tid Stadshuset kl. 8.15 10.00-13.00-17.00 ande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Ulla-Britt Kulin (S) Anna Lundström (S) Åsa Karlsson (S) 216-233 Agneta

Läs mer

PROTOKOLL. Socialnämnden 2008-09-16. Plats och tid för sammanträdet

PROTOKOLL. Socialnämnden 2008-09-16. Plats och tid för sammanträdet Plats och tid för sammanträdet Beslutande Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 16 september 2008 kl 18.30 20.05 Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Huido Mesilane

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-11.25

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-11.25 Sammanträdesdatum s. 1 (15) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-11.25 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande Britt Hjertqvist (FP) vice ordförande Anders Widesjö (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (18) Vård- och omsorgsnämnden 2009-03-19

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (18) Vård- och omsorgsnämnden 2009-03-19 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (18) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 13.15-15.10 Beslutande Sören Carlsson (s) Gun Cederbaum (m) Ann Svensson (s) Klas-Gunnar Appel (s) Lars-Åke Lindman (s) Jan T. Staszewski

Läs mer

PROTOKOLL 1 (27) 2013-11-27

PROTOKOLL 1 (27) 2013-11-27 PROTOKOLL 1 (27) 2013-11-27 Socialnämnden Plats och tid Stadshuset 08:15-17:00 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Torgny Lindh (S), vice ordförande Ulla-Britt Kulin (S) Iosif Karmabotis (S) Birgitta

Läs mer

Kommunkontoret, 2 september 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 63-79 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, 2 september 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 63-79 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Sammanträdesdatum 26 augusti 2013 Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-13.40 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie

Läs mer

Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 21 oktober 2015, 15.00 16.45

Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 21 oktober 2015, 15.00 16.45 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 21 oktober 2015, 15.00 16.45 Peter Krööse (C), ordförande Laila Norstedt Persson (M), vice ordförande Inger Sundin (S) Kenneth

Läs mer

Ajournering mellan 36 och 37 kl. 14.40 14.55

Ajournering mellan 36 och 37 kl. 14.40 14.55 Omsorgsnämnden 2015-06-10 1(2) Plats och tid Omsorgsförvaltningen, Gärdesvägen 4, Alvesta 10 juni 2015 kl. 13.15 15.45 Ajournering mellan 36 och 37 kl. 14.40 14.55 Justerade paragrafer 33-45 Beslutande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag PROTOKOLL 2012-09-19 1(16) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 16.00 17.30 Beslutande Ledamöter Tina Teljstedt (KD), ordf Anders Åkerlind (M) Björn Liljedahl (M) Göran Malmestedt

Läs mer

Plats och tid Höörsalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30

Plats och tid Höörsalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 2008-11-20 196 Plats och tid Höörsalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 Beslutande Ann-Margret Björck (fp), tjg. ordförande Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ingrid Håkansson (m), ledamot Lars Nihlén (c), ledamot

Läs mer

Socialnämnden. Linda Söder Jonsson (S), Ronny Moström (S), Lena Norstedt (C), Rune Broström (SD)

Socialnämnden. Linda Söder Jonsson (S), Ronny Moström (S), Lena Norstedt (C), Rune Broström (SD) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 12 juni 2015, klockan 15:00-17:00 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Kristin Fernerud (S)( 58-62), Marita Pettersson

Läs mer

Socialnämnden Protokoll 2011-01-12

Socialnämnden Protokoll 2011-01-12 Tid och plats Onsdagen den 12 januari 2011, Åsasalen, 13.00 Tjänstgörande Ledamöter Ersättare Kurt Persson (kd), ordförande Karina Eliasson (s), vice ordförande Yvonne Takvam (kd) Eva Madestam (kd), kl

Läs mer

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 4 december kl 14.00-15.45 Beslutande Ledamöter Agneta Nilsson, KD, ordf Marita Arvidsson, C Margareta Nilsson, M Mikael Olsson, M Jessica Danielsson, Fp Susanne

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Datum Tid kl 08.15--10.30 Plats Sammanträdesrummet Hesselgrenska Närvarande Se sidan 2 Helena Wikström (C) Justeringens plats och tid LSS-kontoret måndagen den 3 mars Justerade

Läs mer

Socialnämnden. (FP), Margareta Karlsson (M) och Maivor Norgren (M) Marita Pettersson (S), Barbro Olausson (FP), Birgit Ohlsson

Socialnämnden. (FP), Margareta Karlsson (M) och Maivor Norgren (M) Marita Pettersson (S), Barbro Olausson (FP), Birgit Ohlsson Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 2013-01-29, klockan 13:30 16:25 (ajounering 14:50-15:00) ande Görel Nilsson (S) ordförande, Susanna Karlsson (S), Monica

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund, den, kl. 08.30-11.10 Beslutande Övriga närvarande Lars-Ove Hägerroth (M), ordförande Gunnel Andersson (M) Gunvor Olsson (C) Ann Harrysson (SPI) Ida Bornlykke (S) Sejdi Karaliti

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee måndagen 19 mars 2012 kl 08:30 12:00

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee måndagen 19 mars 2012 kl 08:30 12:00 DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2012-03-19 Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee måndagen 19 mars 2012 kl 08:30 12:00 Beslutande Kenneth Gustavsson (c) ordf Yvonne Simonsson (s) vice ordf Britt-Marie Johansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1/22. Socialnämnden 2015-11-19. Sammanträdestid: 2015-11-19 kl. 9.00 14.10. Lokal:

Sammanträdesprotokoll 1/22. Socialnämnden 2015-11-19. Sammanträdestid: 2015-11-19 kl. 9.00 14.10. Lokal: Socialnämnden 2015-11-19 1/22 Sammanträdestid: 2015-11-19 kl. 9.00 14.10 Lokal: Ajournering för lunch kl. 12.00 13.00 Sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil Tjänstgörande ledamöter och ersättare:

Läs mer

Protokoll 2010-10-12

Protokoll 2010-10-12 2010-10-12 Socialnämnden Plats och tid Kumlarummet, 2010-10-12, klockan 13:30 Beslutande Annica Eriksson (S) Anette Friman (C) Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Sölve Persson (S) Linda Axäng (FP) Andreas

Läs mer

Delegationsordning. Antagen av Vård- och omsorgsnämnden 2012-11-29, 94. Diarienummer VON12/112. Reviderad 2013-01-24 VON 7. Diarienummer VON14/79

Delegationsordning. Antagen av Vård- och omsorgsnämnden 2012-11-29, 94. Diarienummer VON12/112. Reviderad 2013-01-24 VON 7. Diarienummer VON14/79 ionsordning, 94 Diarienummer VON12/112 Reviderad 201-01-24 VON 7 Diarienummer VON14/79 Reviderad 2014-09-04 VON 59 2 Använda förkortningar i delegationslistan KL Kommunallagen (1991:900) OoS Offentlighets-

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-11-07 1 Innehållsförteckning Ärende 112 Individärende... 3 113 Individärende... 4 114 Individärende... 5 115 Månadsuppföljning oktober... 6 116 Riskanalys sjuksköterskor natt... 7 117 Tillägg till

Läs mer

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 13 NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Sekreterare Bo Brantmark (M) Mufida Dizdar (FP) Charlotta Bermhagen (M) Peter Schölander (M) Lars-Anders Ottosson

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden Socialnämnden Sammanträdesdag 2015-02-10 Innehåll 20 Verksamhet med personligt ombud... 28 21 Tillkommande/utgående ärenden och godkännande av föredragningslista... 29 22 Överföring av ram mellan programområden...

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen, Partille, den 24 november 2009...... Pia Karlsson... Uppsättande: 2009-11-25 Nedtagande: 2009-12-16...

Vård- och omsorgsförvaltningen, Partille, den 24 november 2009...... Pia Karlsson... Uppsättande: 2009-11-25 Nedtagande: 2009-12-16... 1 KS-rummet, Kommunhuset, Partille kl 18:00 20.20 Plats och tid 124-140 Pia Karlsson (FP) Margareta Lewander (M) Tom Ekwall (M) Anette Nord (KD) Leif Andersson (S) Susanne Carlsson (S) Margareta Björner

Läs mer

Sammanträdestid: 2015-06-03 kl. 9.00 14.20 Ajournering för lunch kl. 12.00-13.00

Sammanträdestid: 2015-06-03 kl. 9.00 14.20 Ajournering för lunch kl. 12.00-13.00 Socialnämndens arbetsutskott 2015-06-03 1/8 Sammanträdestid: 2015-06-03 kl. 9.00 14.20 Ajournering för lunch kl. 12.00-13.00 Lokal: Sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil Tjänstgörande ledamöter

Läs mer

Socialnämnden 2015-12-10

Socialnämnden 2015-12-10 141 Budgetuppföljning... 2 142 Revidering av socialförvaltningens attestförteckning... 3 143 Riktlinjer för kravverksamhet... 4 144 Uppföljning av situation i personalgrupp... 5 145 Bostad med särskild

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden

PROTOKOLL Socialnämnden 1 (14) Paragrafer 129-136 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset kl 18.30-19.30 ande Övriga närvarande Hans-Bertil Sinclair (m) ordförande Boris Svensson (s) 2:e vice ordförande Bo Malmberg (c) ersättare

Läs mer

Plats och tid Höörsalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00

Plats och tid Höörsalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00 2008-12-18 217 Plats och tid Höörsalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00 Beslutande Övriga deltagare Utses justera Håkan Anderberg, (m) ordf. Henrik Kvennberg, (m) ledamot Ingrid Håkansson, (m) ledamot Lars

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Plats och tid Rådhuset, Askersund, den 24 augusti 2010 kl 13.00-15.40 Beslutande Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan Calais (S) Gun-Britt Bourelius (S) i

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 19 Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2016-02-25

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 19 Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2016-02-25 Plats och sammanträdestid Närvarande ledamöter Frånvarande ledamöter Närvarande ersättare Tjänstgörande ersättare Frånvarande ersättare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal

Läs mer

Socialnämnden 2014-08-20 1(17)

Socialnämnden 2014-08-20 1(17) Socialnämnden 2014-08-20 1(17) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, kl. 8.30-16.00 Beslutande Övriga närvarande Margareta Ivarsson (C) ordförande Björn Hörgren (M) Anders Westerlind (M) Barbro Thelaus(KD)

Läs mer

Rutin Lex Sarah. 2. Rutin för rapportering om missförhållande/risk för missförhållanden enligt SoL och LSS

Rutin Lex Sarah. 2. Rutin för rapportering om missförhållande/risk för missförhållanden enligt SoL och LSS Rutin Lex Sarah 1. Inledning Denna rutin innehåller följande: - Rutin för att rapportera, utreda, avhjälpa och undanröja missförhållanden och risker för missförhållanden inom handikappomsorg, individ-

Läs mer

PROTOKOLL 1 (18)

PROTOKOLL 1 (18) PROTOKOLL 1 (18) 2012-11-01 Socialnämnden Plats och tid Stadshuset kl. 08.15-10.00, 13.00 16.20 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Torgny Lind (S) Iosif Karambotis (S) Åsa Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (13)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (13) Sammanträdesdatum s. 1 (13) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 08.30-11.20 Beslutande Sofia Forsgren Böhmer (M) ordförande Barbro Söderberg (S) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 46-60 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 18.05 ande Närvarande, ej tjänstgörande Ersättare Övriga deltagare Protokolljusterare Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros

Läs mer

Elisabeth Björnsdotter Rahm. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 109-125 Annette Bergman

Elisabeth Björnsdotter Rahm. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 109-125 Annette Bergman 1(24) Plats och tid Politikern, stadshuset kl 08.00-15.00 Beslutande Ledamöter Gunilla Johansson (S), ordförande Vivan Åkerlund (S) Mikael Ölmebäck (S) Håkan Eleblad (S) tjg ersättare för Anne-Lie Bygdén

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/11 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30 15.20 Beslutande Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Anette Hallberg (S) Eva Olofsson (C), vice ordförande Pernilla Ekelund (FP)

Läs mer

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-08-27

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-08-27 Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-08-27 Ärendelista 78 Dnr 2008-000180 Valfrihetssystem inom äldre- och handikappomsorgen 79 Dnr 2015-000133 Friare val av hjälpmedel 80 Dnr 2015-000191 Förstudie LSS-boende

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30-14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30-14.00 1(20) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30-14.00 Beslutande: Ingalill Jonsson (m), ordförande Tage Björk (s) Ingrid Holmgren (c) Lena Norgren (fp), tj g ersättare Eva-Lena Wrethén

Läs mer

Omsorgs- och socialförvaltningen. Upprättad: 2011-09-07 Ändrad:

Omsorgs- och socialförvaltningen. Upprättad: 2011-09-07 Ändrad: Omsorgs- och socialförvaltningen Datum Upprättad: 2011-09-07 Ändrad: Regelverk för Lex Sarah, rapport, utredning, åtgärder och anmälan till Socialstyrelsen inom Ljusdals kommuns äldreomsorg, handikappomsorg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (22) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (22) Omsorgsnämnden Plats och sammanträdestid Beslutare Folkets Hus kl. 13:00 17.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (22) Leif Andersson (S), Christer Bech (S), tjänstgörande ersättare Anna-Lena Carlsson (C), ej 44 Elisabeth

Läs mer

Datum. Anna-Lena Zandbergs. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Vård- och omsorgsnämnden. Vård&Omsorg,, Nibblesbackevägen 17, Köping

Datum. Anna-Lena Zandbergs. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Vård- och omsorgsnämnden. Vård&Omsorg,, Nibblesbackevägen 17, Köping SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Tunadal, Virgatan 7, Köping, kl 14.00 15.55. ande Roger Eklund (S), ordförande Inger Lindström (S) Irene Smedberg (S) Tanja Linderborg (V) Inga-Britt Lövelius

Läs mer

Fastställande av dagordning Utsänd och föreslagen dagordning fastställs.

Fastställande av dagordning Utsänd och föreslagen dagordning fastställs. VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 2013-01-31 1 2 Fastställande av dagordning Utsänd och föreslagen dagordning fastställs. _ VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 2013-01-31 2 3 Dnr VON/2012:45-709 Handläggare: Maria Sabelström/Ulf

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Årjäng den 25 januari 2011 kl 13.00 16.15 Beslutande Rolf Emanuelsson, ordf FP Annika Holmstrand C Lotta Wignell C Margareta Bryntesson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1/5. Socialnämndens arbetsutskott 2015-11-05. Sammanträdestid: 2015-11-05 kl. 9.00 11.45

Sammanträdesprotokoll 1/5. Socialnämndens arbetsutskott 2015-11-05. Sammanträdestid: 2015-11-05 kl. 9.00 11.45 Socialnämndens arbetsutskott 2015-11-05 1/5 Sammanträdestid: 2015-11-05 kl. 9.00 11.45 Lokal: Sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil Tjänstgörande ledamöter och ersättare: Ulrika Häller Lundbäck

Läs mer

Socialnämnden 2011-08-18. Kungsgatan 12, Socialnämndens sammanträdesrum, kl 9:00: - 12:00

Socialnämnden 2011-08-18. Kungsgatan 12, Socialnämndens sammanträdesrum, kl 9:00: - 12:00 Socialnämnden 2011-08-18 Plats och tid: ande: Kungsgatan 12, Socialnämndens sammanträdesrum, kl 9:00: - 12:00 Mikaela Waltersson (M), ordförande Gullvi Johansson (S) Christina Warman (M), Stefan Hansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 1(24) Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2015-06-02 - Kommunhuset klockan 14.15-16.00 Beslutande Övriga deltagande Arne Andersson (M) - ordförande Helena Lordhem (KD) - tjänstgörande ersättare Patric

Läs mer

Socialnämnden 2015-01-21

Socialnämnden 2015-01-21 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) Plats och tid Kommunkansliet, 2015-01-21, 09:00-15:10 ande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Jan Larsson, S, 2 12, 15 Inger Karlsson, S Carolina Suikki, V

Läs mer

Lars Jonehög, Fp Britta Nilsson, M Torbjörn Lewin, S, (ej tjänstgörande ersättare)

Lars Jonehög, Fp Britta Nilsson, M Torbjörn Lewin, S, (ej tjänstgörande ersättare) 1(16) Plats och tid Nordiska Travmuseet, Biblioteket, kl 14.15-17.30 Beslutande Ledamöter Marita Arvidsson, C, vice ordf Lotta Wignell, C Margareta Bryntesson, M Agneta Nilsson, Kd Maurice Leroy, S Anne

Läs mer

Sammanträdet ajournerades 15.40 16.00 ( 45)

Sammanträdet ajournerades 15.40 16.00 ( 45) Sammanträdesdatum Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen, Stadshuset, kl. 13.00 16.45 Sammanträdet ajournerades 15.40 16.00 ( 45) Beslutande Marianne Kjellquist (S) ordförande Emelie Olsson (V)

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Carl Björnberg SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12)

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Carl Björnberg SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Datum Social- och arbetsmarknadsnämnden 2016-02-24 Plats och tid KS-salen, Rådhuset, Köping kl. 13.15 15.00 ande Andreas Trygg (V) ordförande Carl-Inge Westberg (S) Ann-Marie

Läs mer

2014-04-22 1 (17) Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Tisdagen den 22 april 2014, kl 08.30-11.35. Marie-Louise Bäckman

2014-04-22 1 (17) Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Tisdagen den 22 april 2014, kl 08.30-11.35. Marie-Louise Bäckman 2014-04-22 1 (17) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Tisdagen den 22 april 2014, kl 08.30-11.35. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-10-06 Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll 2015-10-06 Socialnämnden 1(23) Tid och plats 2015-10-06 - Kommunhuset klockan 13.30-17.10 Beslutande Övriga deltagande Arne Andersson (M) - ordförande Christer Unosson (KD) - förste vice ordförande Patric Carlsson (S) - andre

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Sten-Inge Lilja ekonomichef Katrin Thoor kommunstrateg

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Sten-Inge Lilja ekonomichef Katrin Thoor kommunstrateg 1(6) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 13.00 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s), ordförande Per Jonsson (c), v ordförande Nils Andrée (s) Lennart Jonasson

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 15:00 16:30. Jan-Olov Häggström (S) Ordf. Camilla Svensson (M)

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 15:00 16:30. Jan-Olov Häggström (S) Ordf. Camilla Svensson (M) Humanistisk nämnd 2011-11-15 1 (14) Plats och tid Beslutande ledamöter Beslutande ersättare Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 15:00 16:30 Jan-Olov Häggström (S) Ordf. Camilla Svensson (M)

Läs mer

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00-18.05

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00-18.05 1(15) Plats och tid ande Ledamöter Tjg ersättare Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00-18.05 Peter Krööse (c), ordförande Anita Karmteg (fp) Annika Bjelvert (m) Eva Hammar (mp)

Läs mer

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (9) 2013-06-05

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (9) 2013-06-05 1 (9) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Västervik Ajournering 10.30-11.30 för gruppmöten 5 juni 2013 kl. 08.30 11.30 Peter Johansson (M) Birgitta Sjölander (M) tjg.ers Ronny Pettersson (S) tjg.ers

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Datum Tid kl 08.15--11.15 Plats Sammanträdesrummet Hesselgrenska Närvarande Se sidan 2 Inga Käll (FHT) Justeringens plats och tid Kommunkontoret måndagen den 24 juni Justerade

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31) Plats och tid Paragrafen, kommunhuset Storuman 2013-02-20, kl 09.00 15.30. Ajournering för partivisa överläggningar 11.30 12.00. Beslutande Monica Beije (M) Håkan Rombe

Läs mer

Ajournering mellan 19 och 20 kl. 14.45 15.00

Ajournering mellan 19 och 20 kl. 14.45 15.00 Omsorgsnämnden 2016-05-11 1(2) Plats och tid Omsorgsförvaltningen, Gärdesvägen 4, Alvesta 11 maj 2016 kl. 13.15 16.50 Ajournering mellan 19 och 20 kl. 14.45 15.00 Justerade paragrafer 15, 17-27 ande Mats

Läs mer

Ann Häggblad. Marianne Kierkemann (M) Johan Tolinsson (S) KUNGSBACKA KOMMUN Arbetsutskottet för Äldreomsorg. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2015-04-15

Ann Häggblad. Marianne Kierkemann (M) Johan Tolinsson (S) KUNGSBACKA KOMMUN Arbetsutskottet för Äldreomsorg. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2015-04-15 KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Sammanträdesrummet Mini Borg/ Klockan 14-16.40 Beslutande Ledamöter Marianne Kierkemann (M), ordförande Christian Haneson (FP), första

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Bäckaskogs slott, Kristianstad, klockan 13.00-15.45. ande Bo Silverbern, Ordförande (M) Elsa Christersson (Mp) Bo Larsson (Sd) Sylvia Olander (M) Marianne Eriksson,

Läs mer

Sollefteå kommun Vård- och äldrenämnden

Sollefteå kommun Vård- och äldrenämnden 1(11) Datum Tid 13.00 14.00 Plats Beslutande Övriga närvarande Justerare A-salen, kommunhuset Sollefteå Enligt bifogad närvaro-/tjänstgöringslista Gert Persson, förvaltningschef Ulf Jonasson, ekonom Jerry

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2012-10-22 1 (16)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2012-10-22 1 (16) 2012-10-22 1 (16) Plats och tid Älmhults kommunhus 22 oktober kl. 8.30 11.40 Beslutande Vidar Lundbäck, ordförande Berith Krook (M), vice ordförande Viktor Emilsson (M) Josefin Grenander (C) Elisabeth

Läs mer

Socialkontoret, kl.15.00-16.05

Socialkontoret, kl.15.00-16.05 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid ande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.05 Lena Nilsson (S) ordförande Sven-Erik Andersson (C) 1:e vice ordförande

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.00 Beslutande Övriga närvarande Ida Bornlykke (S), ordförande Sejdi Karaliti (S) Marianne Åkerblad (M) Gunnel Andersson (M) Lars Erik Ottosson

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden Reglemente för socialnämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för socialnämnden Reglemente 1992-02-24, 15 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

2015-10-12 Datum då anslaget tas ned

2015-10-12 Datum då anslaget tas ned SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 11:45 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S), ordförande Carin Palm (S) för Kenneth Axelsson, (M) Peder Griph, (S) Marianne

Läs mer

Omsorgsnämndens protokoll 2015-01-26

Omsorgsnämndens protokoll 2015-01-26 Datum: Måndagen den 26 januari 2015 Tid: 15.30 17.25 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Fredagen den 30 januari 2015 Paragrafer: 1-12 Utses att justera: Zara Blidevik (M) Underskrifter:

Läs mer

Justerare Lars Åhman Paragrafer 102-116. Lars Åhman, justerare BEVIS OM ANSLAG

Justerare Lars Åhman Paragrafer 102-116. Lars Åhman, justerare BEVIS OM ANSLAG PROTOKOLL 1 (19) Barn- och grundskolenämnden 2016-05-25 Plats och tid Stadshuset, kl. 08.15-11.10,13.30-14.30 ande Fredrik Stenberg (S), ordförande Jeanette Velander (V), vice ordförande Mari-Louise Larsson

Läs mer

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2009-11-26 1. Se bilagd upprops- och voteringslista

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2009-11-26 1. Se bilagd upprops- och voteringslista Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2009-11-26 1 Plats och tid Torsdag 26 november 2009 kl 17.00-20.00 Beslutande Se bilagd upprops- och voteringslista Övriga deltagande Utses att justera

Läs mer

Socialtjänsten, Stadshuset

Socialtjänsten, Stadshuset SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-16:10 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C), ordförande Said Olsson (M), 1:e vice ordförande Stefan Skoglund

Läs mer

Britt-Inger Lundmark, ordförande (S) Staffan Hjelte (S) Bernth Lindgren (KD)

Britt-Inger Lundmark, ordförande (S) Staffan Hjelte (S) Bernth Lindgren (KD) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum Renen kl. 08.30 11.40 Beslutande Britt-Inger Lundmark, ordförande (S) Staffan Hjelte (S) Bernth Lindgren (KD) Övriga deltagande Aina Sjölin Ekman, sekreterare

Läs mer

Socialkontoret, Tuna torg 11, Vallentuna. Gunnel Orselius-Dahl. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Socialkontoret, Tuna torg 11, Vallentuna. Gunnel Orselius-Dahl. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 3 oktober 2006 Plats och tid för sammanträdet ande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 3 oktober 2006 kl 18.30-19.20 Gunnel Orselius-Dahl

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-05-21 Sidan 1 av 18

Sammanträdesdatum 2015-05-21 Sidan 1 av 18 Sidan 1 av 18 Plats och tid Närvarande ledamöter Nytorpsrummet 18:05-21:10 Anna-Lena Johansson (FP) Mona Jacobs (M) Jan Elshult (M) Britt-Inger Kajnäs (FP) Gunilla Hultman (S) Gunnar Ljungberg (S) Ingrid

Läs mer

Kommunstyrelsens omsorgsutskott

Kommunstyrelsens omsorgsutskott 1(11) Kommunstyrelsens omsorgsutskott Plats och tid Sammanträdesrummet i Vita huset, kl. 8.30 10.00 Beslutande Ledamöter Berit Lind (S), ordförande Kay Stark (S) Tjänstgörande ersättare Stefan Sturesson

Läs mer

Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 11:40 Paragrafer 138-152 Beslutande

Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 11:40 Paragrafer 138-152 Beslutande Socialnämnden 2014-11-05 1 (14) Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 11:40 Paragrafer 138-152 Beslutande Gunilla Ingemyr (C), ordförande Mirja Lundström (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Gunilla Östlund (V) Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Dennis Byberg (M) Maj Stenson (FP) tj ers

Gunilla Östlund (V) Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Dennis Byberg (M) Maj Stenson (FP) tj ers 1( 12) Plats och tid, Socialkontoret, Hagfors, kl 09:00-10.15 ande Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Dennis Byberg (M) Maj Stenson (FP) tj ers

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Plats och tid Samlingssalen Bysjöstrand, kl. 13:30-17:45 Beslutande Mats Åstrand (S) ordförande Janet Kling (S) Peter Agelii (S) Yvonne Wendelius (S) Torbjörn Nyholm (S) tjänstgörande ersättare

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden 2014-05-20 1 (18) Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 17.15

Social- och omvårdnadsnämnden 2014-05-20 1 (18) Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 17.15 Social- och omvårdnadsnämnden 2014-05-20 1 (18) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 17.15 Paragrafer 55-69 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Christer Johansson (S) ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden 2015.01.21 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-16.36 ande Övriga deltagande Fredrik Pettersson (S) Mikael Hernborg (S) Jan Sahlström (S) Ulf Genitz (C) ordf Ulla

Läs mer

Protokoll. Tid: Torsdagen den 16 september 2010, kl 9.00 12.30. Plats: Ribbingsgatan 1-3, Jätten

Protokoll. Tid: Torsdagen den 16 september 2010, kl 9.00 12.30. Plats: Ribbingsgatan 1-3, Jätten Tid: Torsdagen den 16 september 2010, kl 9.00 12.30 Plats: Ribbingsgatan 1-3, Jätten Närvarande ledamöter Elisabeth Sundström (M) ordförande Birgitta Lindahl (FP) 1:e vice ordförande Torgny Larsson (S)

Läs mer

PROTOKOLL. Socialnämnden 2009-11-17. Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna, tisdagen den 17 november 2009 kl 18.30 20.

PROTOKOLL. Socialnämnden 2009-11-17. Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna, tisdagen den 17 november 2009 kl 18.30 20. Socialnämnden 2009-11-17 Plats och tid för sammanträdet ande Ersättare Utses att justera Justeringens plats och tid Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna, tisdagen den 17 november

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-14

Sammanträdesdatum Sida 1-14 Sammanträdesdatum Sida 1-14 Socialnämnden 2013-03-13 Plats och tid Socialkontoret, Konferensrum Älven, Prostgatan 7, Mora, kl 08.30 10.00 ande Bernt Persson (S), ordförande Christina Bröms (C) Christiane

Läs mer

Socialnämnden Protokoll 2015-06-17

Socialnämnden Protokoll 2015-06-17 Socialnämnden Protokoll 2015-06-17 Tid och plats 2015-06-17, Åsasalen, 13:00 16.00 Tjänstgörande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Malin Stadig (KD), ordförande Katrin Petersson (S), vice ordförande

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2010-10-19 kl 13:15 15:20, ajournering kl 14:00 14:20

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2010-10-19 kl 13:15 15:20, ajournering kl 14:00 14:20 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2010-10-19 kl 13:15 15:20, ajournering kl 14:00 14:20 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Carin Olsson (C) Mikael von Krassow (S) Christian Juntunen

Läs mer

Datum 2011-01-19. Barbro Stein, gruppledare (GL) Tf förvaltningschef Britt-Marie Strandahl Enhetschef Kenth Adamsson 2 Gudrun Carver, enhetschef 3

Datum 2011-01-19. Barbro Stein, gruppledare (GL) Tf förvaltningschef Britt-Marie Strandahl Enhetschef Kenth Adamsson 2 Gudrun Carver, enhetschef 3 1(19) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 14.00 16.15 Beslutande Ledamöter Ulrika Mellkvist (C) ordförande Annalena Järnberg (S) Kerstin Skogdalen (S) Riitta Löfström (HOB) Lars Hedkvist (V) Tomas

Läs mer

Anna-Greta Johansson (S) Ingemar Tönnberg (S) Karl Persson (SD) Margot Karlsson (S) Stellan Andersson (C)

Anna-Greta Johansson (S) Ingemar Tönnberg (S) Karl Persson (SD) Margot Karlsson (S) Stellan Andersson (C) Sammanträdesdatum Sida 1/10 Plats och tid Sammanträdesrummet vån 2, stadshuset kl 13:00 14:00 Beslutande Övriga Anna-Greta Johansson (S) Ingemar Tönnberg (S) Karl Persson (SD) Margot Karlsson (S) Stellan

Läs mer

Sammanträdestid 8.30-11.45. Dan Roskvist (m) Kerstin Rosell (s) Elisabet Karlsson (fp) Ester Lindstedt-Staaf (kd)

Sammanträdestid 8.30-11.45. Dan Roskvist (m) Kerstin Rosell (s) Elisabet Karlsson (fp) Ester Lindstedt-Staaf (kd) Protokoll Nr 8 Sammanträdesdatum 2008-09-10 Sammanträdestid 8.30-11.45 Socialnämndens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Rie Boulund (m), ordförande Britt-Marie Jonsson (s), 2:e vice ordförande Monica

Läs mer

Omsorgsnämnden 2009-05-28 1 (18)

Omsorgsnämnden 2009-05-28 1 (18) Omsorgsnämnden 2009-05-28 1 (18) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 28 maj 2009, kl. 16.00-18.20 Ajournering kl.17.10-17.30 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande

Läs mer

Datum 2010-11-16. Socialnämnden

Datum 2010-11-16. Socialnämnden 1(14) Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum Ljungås, kl. 16.00-19.30 Beslutande Övriga närvarande Jörgen Edelgård (kd), ordförande Kenth Hulth (s), vice ordförande Margaretha Johansson (s) Lars-Erik

Läs mer

Utskottet för omsorg 2015-12-01. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum Hälsön, 2015-12-01 08:30-11.50

Utskottet för omsorg 2015-12-01. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum Hälsön, 2015-12-01 08:30-11.50 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum Hälsön, 2015-12-01 08:30-11.50 Beslutande Bertil Olsson (S) Maria Sörkvist (C) Anders Tenghede (V) Mats Överfjord (M) Leif Appelgren (M) ersätter Ulf Sjölinder

Läs mer

Kommunkontoret, 24 februari 2014, kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 10-24 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, 24 februari 2014, kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 10-24 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Sammanträdesdatum Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 10.00-15.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun

Läs mer