Sammanträdesprotokoll

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll"

Transkript

1 Sammanträdesdatum Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Arne Ottosson (M), 1:e vice ordförande Inga-Lill Andersson Hjelm (S), 2:e vice ordförande ---- (M) Sture Jonsson (M) Eva Åström (S) Han Luong (S) Åke Hallemyr (FP) Thomas Perdsjö (KD) Johan Malm (C) Ingalill Gustavsson (C) ersätter Gunilla Möller (C) Lars Göran Magnusson, kommunchef Christian Bagan, sekreterare Thomas Perdsjö Justeringens plats och tid Kommunkansliet Underskrifter Sekreterare... Christian Bagan Ordförande... LarsÅke Magnusson Justerande... Thomas Perdsjö Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Instans Kommunstyrelsens Sammanträdesdatum Paragrafer Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, Gnosjö Underskrift... Carola Bergquist

2 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Servicelägenheter enligt LSS m m i Gnosjö kommun Frågan om byggnation av servicelägenheter enligt LSS har diskuterats under en tid och olika alternativ har varit aktuella, bl a fastigheten Gårö 1:155 belägen intill kommunhuset men även alternativa placeringar har diskuterats. Fastigheten Gårö 1:155 förordas av socialnämnden. Kommunstyrelsens arbetsutskott har tillsatt en arbetsgrupp med uppgift att belysa alternativa placeringar innan ett slutgiltigt beslut i frågan. Arbetsgruppen har redovisat sina synpunkter till arbetsutskottet och ser området Dvärgstigen (området Humleåsen) som ett bättre alternativ till byggnationen. Ett samråd har härefter genomförts med anhöriga till de tänkta brukarna och dessa samtycker till förslaget till ny placering. Omfattningen av byggnationen föreslås vara totalt 16 lägenheter varav 10 servicelägenheter för socialnämndens behov och övriga för uthyrning till allmänheten. Tekniska avdelningen föreslås driva och genomföra projektet och lägenheterna skall härefter förvaltas av Fastighets AB Järnbäraren. Protokollsutdrag från socialnämnden , 63. att uppdra åt tekniska avdelningen att genomföra och driva projektet att uppföra servicelägenheter, att lägenheterna skall uppföras på området Humleåsen i Gnosjö tätort, att omfattningen av projektet skall vara 10 st 2-rumslägenheter och 6 st 3-rumslägenheter, att när byggnationen är klar skall fastigheterna ägas och förvaltas av Fastighets AB Järnbäraren, att uppdra åt Fastighets AB Järnbäraren att presentera en kostnadskalkyl till kommunstyrelsen innan byggstart, samt att uppdra åt kommunstyrelsen att härefter fatta slutligt beslut om igångsättande. Kommunstyrelsen , 112. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

3 Kommunstyrelsen att uppdra åt tekniska avdelningen att för Fastighets AB Järnbärarens räkning genomföra och driva projektet att uppföra servicelägenheter, att lägenheterna skall uppföras på området Humleåsen i Gnosjö tätort, att omfattningen av projektet skall vara 10 st 2-rumslägenheter och 6 st 3-rumslägenheter, att fastigheten skall ägas och förvaltas av Fastighets AB Järnbäraren, att uppdra åt Fastighets AB Järnbäraren att presentera en kostnadskalkyl till kommunstyrelsen innan byggstart, samt att uppdra åt kommunstyrelsen att härefter fatta slutligt beslut om igångsättande.

4 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Investeringar till dagverksamheten vid gamla skolkontoret Verksamhetschef Inger Adolfsson har tidigare äskat medel till möbler och andra inventarier till utökad dagverksamhet i gamla skolkontoret. I beslut från socialnämndens arbetsutskott kompletteras framställan med ytterligare 125 tkr. Protokollsutdrag socialnämnden samt bifogad skrivelse, separata handlingar. att medge socialnämnden inköp av inventarier med ytterligare 125 tkr för dagverksamhet i gamla skolkontoret. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Enligt arbetsutskottet

5 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Revisionsrapport kvaliteten i fritidshemsverksamheten Kommunens revisorer har gett PricewaterhouseCoopers i uppdrag att genomföra en granskning av kvaliteten i kommunens fritidsverksamhet. Granskningen redovisas i revisionsrapport daterad maj Rapporten har överlämnats till barn- och utbildningsnämnden för yttrande och till kommunfullmäktige för kännedom. Barn- och utbildningsnämnden beslutade att anta yttrande över rapporten. Yttrandet har även översänts till fullmäktige för kännedom. att lägga revisionsrapporten över kommunens fritidsverksamhet samt barn- och utbildningsnämndens yttrande över rapporten till handlingarna. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Enligt arbetsutskottet

6 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Förändring av lagen om brandfarliga och explosiva varor Revidering av reglemente, delegationsordning samt uppdrag att ta fram förslag till taxa för handläggningen av brandfarliga varor Den 2 mars 2010 presenterades en lagrådsremiss med förslag om ny lag om brandfarliga och explosiva varor. Nytt i förslaget är att tillståndshanteringen beträffande explosiva varor fortsättningsvis ska skötas av kommunerna, i stället för som i dag av polismyndigheten. Lagen föreslogs vid det tillfället att träda i kraft den 1 oktober Den 2 juni föreslog Försvarsutskottet att lagen tidigareläggs till den 1 september Beslut i frågan beräknas komma den 22 juni. Motivet till tidigareläggningen är att Sverige är skyldiga att införliva EU-direktiv i svensk lag om inrättande av ett system för identifiering och spårning av explosiva varor för civilt bruk. Förändringen i den nya lagen innebär att fullmäktige måste fatta beslut om vilken nämnd som ansvarar för frågan. Därefter ska ny delegationsordning och förslag till taxa för handläggning av brandfarliga varor behandlas och beslutas. Arbetsutskottet beslutar att uppdra till räddningschef Arne Svärm att ta fram förslag till taxa för handläggning och tillsyn av brandfarliga varor, samt att uppdra till räddningschefen att i samråd med kommunkansliet ta fram förslag till revidering av delegationsordning för att anpassa denna till den nya lagen om brandfarliga och explosiva varor. Expedieras till akten, räddningschefen och kommunkansliet Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: att för perioden den 1 september 31 december 2010 ansvarar kommunstyrelsen tillika räddningsnämnd för tillsyn och handläggning enligt den nya lagen om brandfarliga och explosiva varor, samt att det i reglementet för den gemensamma räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner, som träder i kraft den 1 januari 2011, ska arbetas in att den gemensamma räddningsnämnden ska ansvara för tillsyn och handläggning enligt den nya lagen om brandfarliga och explosiva varor.

7 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Vägbelysningsanläggningen, tidigarelagd investering Kommunens vägbelysningsanläggning omfattar armaturer där ljuskällorna utgörs av högtrycksnatriumlampor. För att minska framtida energianvändning och driftkostnader, har förslag framförts att delar av anläggningen förses med mer energieffektiva LVD-lampor. I anläggningen finns st 50 W lampor och tekniska avdelningen föreslår att samtliga dessa lampor ersätts med LVD-lampor. Med denna åtgärd minskar energianvändningen med drygt kwh per år. Investeringskostnaden uppgår till ca tkr. Den årliga besparingen beräknas till ca 400 tkr. att godkänna tekniska avdelningens förslag att tidigarelägga byte av vägbelysning till en kostnad av tkr, samt att uppdra åt tekniska avdelningen att genomföra investeringen under Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Enligt arbetsutskottet

8 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Komplettering av reglemente för gemensam räddningsnämnd Kommunfullmäktige beslutade , 57 om att inrätta gemensam räddningsnämnd för Gnosjö och Gislaveds kommuner. I samma beslut antogs förslag till reglemente för den nya nämnden. I beslutet beaktades emellertid inte en ny lag om brandfarliga och explosiva varor varför en komplettering av reglementet måste göras i 1. Förslag till nytt reglemente samt avtal, separata handlingar. att godkänna komplettering av reglementet för räddningsnämnden för Gnosjö och Gislaveds kommuner samt uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna bifogat avtalsförslag. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Enligt arbetsutskottet

9 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Riktlinjer för kameraövervakning vid kommunens skolor Med anledning av upprepad och omfattande skadegörelse vid Bäckaskolan, har barn- och utbildningsnämnden diskuterat säkerhetsåtgärder med kommunens säkerhetssamordnare. Nämnden har i beslut föreslagit kommunstyrelsen att ansöka om tillstånd för kameraövervakning vid kommunens skolor. Säkerhetssamordnaren har informerat kommunstyrelsens arbetsutskott om regelverket kring kameraövervakning och det har framkommit att för att en kommun skall kunna ansöka om att få sätta upp övervakningskameror krävs att kommunen har antagna riktlinjer för hur detta skall ske. Förslag till riktlinjer har tagits fram och dessa bygger på att varje nämnd själv gör ansökan om kameraövervakning till länsstyrelsen. Protokollsutdrag samt förslag till riktlinjer för kameraövervakning, separata bilagor. att anta upprättat förslag till riktlinjer för kameraövervakning i Gnosjö kommun samt att delge dessa till kommunens nämnder. att bifalla arbetsutskottets förslag Expedieras till akten och kommunens nämnder

10 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Remiss: Förslag till områden lämpliga för vattenskoteråkning Med nuvarande lagstiftning och regelverk är vattenskoteråkning i vårt län bara tillåtet i Bolmen mellan Bolmsö Sunnaryd samt i Vättern mellan Gränna Visingsö. En dom i EG-domstolen tvingar emellertid Sverige att se över sin nuvarande restriktiva hållning i denna fråga. Länsstyrelsen har sedan dess arbetat med frågan och under våren översändes på remiss till länets samtliga kommuner förslag till sjöar som man utifrån ett antal kriterier ville att kommunerna skulle ta ställning till om vattenskoteråkning skulle kunna tillåtas i. För Gnosjö kommun gällde förfrågan Flaten och Hären. Sedan förlängd svarstid begärts skall yttrandet vara länsstyrelsen tillhanda senast Skrivelse från länsstyrelsen, separat bilaga. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att uppdra åt miljö- och byggnämnden att ta fram ett förslag till yttrande. Miljö- och byggnämnden har under våren arbetat med frågan genom bl a samrådsförfarande med berörda organisationer m m och man beslutade härefter att föreslå kommunstyrelsen att meddela Länsstyrelsen att inte tillåta vattenskoteråkning på de aktuella sjöarna. Protokollsutdrag med bilagor, separata handlingar. att meddela länsstyrelsen att Gnosjö kommun inte anser att vattenskoteråkning skall tillåtas på sjöarna Flaten och Hären då detta skulle medföra en betydande olägenhet för allmänheten och miljön, samt att meddela länsstyrelsen att kommunen dock kan se andra alternativ i vår kommun som skulle kunna vara aktuella och föreslår att länsstyrelsen kontaktar kommunen för en dialog om detta. att bifalla arbetsutskottets förslag Expedieras till akten, länsstyrelsen och kommunsekreteraren

11 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Yttrande över revisionsgranskning av kommunens årsredovisning Kommunens revisorer har granskat kommunens årsredovisning för 2009 och i rapport daterad april 2010 har man lämnat synpunkter på denna. Rapporten visar att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering, den ekonomiska ställningen samt uppfyller kraven på rättvisande räkenskaper och att den är upprättad enligt god redovisningssed. Vidare görs bedömningen att balanskravet är uppfyllt. Några synpunkter har dock lämnats och ekonomichef Gunilla Folkesson har fått i uppdrag att ta fram förslag på yttrande över rapporten. Revisionsrapport samt förslag till yttrande, separata handlingar. att anta ekonomichefens förslag till yttrande över årsredovisning för 2010 samt översända denna till kommunens revisorer. att bifalla arbetsutskottets förslag Expedieras till akten, kommunens revisorer och Elisabet Björk; Öhrlings PricewaterCoopers att lägga ekonomichefens yttrande över årsredovisning för 2010 till handlingarna.

12 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Yttrande över revisionsgranskning av redovisningsmaterialet Kommunens revisorer har genomfört en granskning av kommunens redovisningsmaterial. Granskningen har skett genom en registeranalys av 2009 års verifikationer. Granskningen har redovisats i en rapport daterad april Kommunens revisorer har överlämnat rapporten till kommunstyrelsen för yttrande samt till fullmäktige för kännedom. Ekonomichef Gunilla Folkesson har tagit fram förslag till yttrande över rapporten. Revisionsrapport samt förslag till yttrande, separata handlingar. att godkänna upprättat förslag till yttrande över rapporten samt att översända denna till kommunens revisorer. att bifalla arbetsutskottets förslag Expedieras till akten, kommunens revisorer och Elisabet Björk; Öhrlings PricewaterCoopers att lägga revisionsrapporten med granskningen över redovisningsmaterialet till handlingarna.

13 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning Kommunfullmäktige beslutade att anta revidering av kommunstyrelsens reglemente med innebörden att kommunstyrelsen blir ansvarig nämnd för ärenden enligt 10 11, Lagen om fastighetsregister. Uppgiften kan delegeras till tjänsteman. Kommunstyrelsens ordförandeberedning föreslår att uppgiften vidaredelegeras till kommunens kartingenjör. Förslag till revidering av kommunstyrelsens delegationsordning, separat bilaga. att anta förslag till revidering av kommunstyrelsens delegationsordning, kartingenjör, avseende beslut enligt Lagen om fastighetsregister. att bifalla arbetsutskottets förslag Expedieras till akten och kommunens kartingenjör

14 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Resultatöverföring från 2009 till 2010 Ekonomichef Gunilla Folkesson har tagit fram förslag till resultatöverföring från 2009 till 2010 enligt tidigare fastställda principer för resultatöverföring, Kf Skrivelse, separat handling. : att överskott och underskott överförs till 2010 enligt förslag från ekonomichefen, att det görs direktöverföringar till 2010 års bokföring där det så anges i bilagan, att socialnämndens upparbetade skuld skall inarbetas under de kommande 10 åren, samt att uppdra åt ekonomiavdelningen att till kommande år se över om principerna för inarbetning av upparbetade skulder är riktig. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Enligt arbetsutskottet

15 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Stiftelsen J E Hylténs Metallvarufabrik, årsredovisning och revisionsberättelse 2009 Styrelsen för J E Hylténs Metallvarufabrik i Gnosjö har överlämnat årsredovisning för år Årsredovisning och revisionsberättelse, separata handlingar. : att fastställa den i årsredovisningen intagna balansräkningen per , samt att styrelsen för Stiftelsen J E Hylténs Metallvarufabrik i Gnosjö beviljas ansvarsfrihet för Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Enligt arbetsutskottet

16 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Val av ny representant till styrgruppen för Kulturarv Marieholm Kommunstyrelsen har tidigare beslutat att utse LarsÅke Magnusson (KD) samt Mikael Palmgren (m) som kommunala representanter i styrgruppen för Kulturarv Marieholm, detta utöver Ingemar Svensson (C). Sedan Mikael Palmgren lämnat sina politiska uppdrag finns det behov att utse en kommunal representant till styrgruppen. att till ersättare för ordinarie ledamot i styrgruppen för Kulturarv Marieholm utse kommunstyrelseledamoten Sara Brodin-Söderlund (M). att bifalla arbetsutskottets förslag Expedieras till akten, Kulturarv Marieholm och Sara Brodin-Söderlund

17 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Remiss: Verksamhetsplan och budget 2011 för Regionförbundet Jönköpings län Regionförbundet Jönköpings län har i enlighet med förbundsordningen översänt förslag till verksamhetsplan och budget för 2011 till sina medlemmar för samråd. Eventuella synpunkter önskas åter senast Protokollsutdrag från Regionstyrelsens sammanträde samt förslag till verksamhetsplan och budget 2011, separata handlingar. att meddela Regionförbundet att Gnosjö kommun inte har något att erinra mot förslaget till verksamhetsplan och budget för att bifalla arbetsutskottets förslag Expedieras till akten och Regionförbundet

18 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Remiss förbundsordning för Regionförbundet Regionförbundet Jönköpings län har översänt förslag till förbundsordning för perioden på remiss till sina medlemmar. Remissen önskas besvarad senast Såvitt framkommer av bifogad skrivelse har endast redaktionella ändringar gjorts i innehållet. Skrivelse med bifogat förslag till ny förbundsordning, separat handling. att godkänna upprättat förslag till förbundsordning för Regionförbundet Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Enligt arbetsutskottet

19 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunalförbundet Högskolan på Hemmaplan (HPH), begäran om utträde av Värnamo kommun Kommunalförbundet Högskolan på Hemmaplan bildades 1999 genom att de fyra GGVV-kommunerna antog förbundsordning. Kommunfullmäktige i Värnamo har beslutat att begära utträde ur förbundet. Värnamo önskar lämna förbundet redan från men förbundsordningen anger uppsägningstiden till två år. Överläggningar mellan medlemskommunernas presidier har skett och förslaget är att godkänna Värnamo kommuns utträde från Skrivelse, separat handling. att godkänna en förkortad uppsägningstid för Värnamo kommuns utträde ur kommunalförbundet Högskolan på Hemmaplan så att utträde sker från , att villkor för den förkortade uppsägningstiden är att Värnamo kommun erlägger sin andel om 25 % av den gemensamma administrationskostnaden för 2011, att uppdra till kommunstyrelsen att i samråd med övriga kvarvarande medlemmar i förbundet ta fram förslag till ny förbundsordning för Högskolan på Hemmaplan så att ny förbundsordning kan gälla från , samt att detta beslut gäller under förutsättning av likalydande beslut i Gislaveds och Vaggeryds kommuner. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Enligt arbetsutskottet

20 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Kompletterande anslag till ventilation vid GKC I budget för 2010 har anslagits 3,7 mnkr till ventilation vid GKC. Tekniska avdelningen har tagit in anbud på installation av fläktstyrd ventilation vid skolan och anbudssumman överstiger budgeterade medel med 200 tkr. Investeringskostnaden beräknas medföra fördyrade driftkostnader med tkr/år. att bevilja den utökade investeringsramen med 200 tkr, samt att den utökade driftkostnad som uppstår skall finansieras inom barn- och utbildningsnämndens ram. att bifalla arbetsutskottets förslag Expedieras till akten samt barn- och utbildningsnämnden

21 Kommunstyrelsen Meddelanden Meddelas och antecknas till protokollet. 1. Protokoll från Kommunala handikapprådet Dispens från föreskrifter för att utföra en skoglig undersökning i naturreservatet Marieholmsskogen, Gnosjö kommun. 3. Beslut av länsstyrelsen ang samråd enligt 12 kap. 6 miljöbalken (1998:808) om förläggning av jordbalken mellan fastigheterna Bredaryd 7:6 och Havrida 4:1 respektive Eskilstorp 1:3 och Väset 1:2 i Värnamo och Gnosjö kommuner. 4. Protokoll från Fastighets AB Järnbäraren Protokoll från Jönköpings Länstrafik AB

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-05-18 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-06-22 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.40 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordf

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2009-06-17 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 17.30-18.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Bertil Nilsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2005-05-03 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-16.20 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Pia Thulin (m) ersättare, deltog i 122 punkt 1-2 Inga-Lill

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-11-06 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 10.00-15.40 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-03-01 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, k1 15.00-16.45 Beslutande Arne Ottosson (M) ordförande Johan Malm (C) 1:e vice ordf Markus Kauppinen (S) 2:e

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2005-08-16 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-16.30 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Kristina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-06-05 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.35 Beslutande Övriga närvarande LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2010-09-30 Sid: 1 Instans Kommunfullmäktige Plats och tid Gnosjösalen, Kommunhuset, Gnosjö, kl 18.30 19.25 Beslutande Sture Jonsson, (M) ordförande Anna Heijel (M) Ingemar Svensson (C),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-04-20 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-16.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2005-04-19 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.30 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-08-28 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Skolan, Nissafors, kl 19.00-20.20 Beslutande Övriga närvarande LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e viceordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-01-23 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.30 Beslutande Övriga närvarande LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2009-09-22 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2005-11-15 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-16.35 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2008-11-04 1 Organ Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 18.00-20.40 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-04-25 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.10 Beslutande Övriga närvarande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2008-01-08 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Höganloft, Hestra, kl 08.00-14.40 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Allmänna utskottet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Allmänna utskottet 1(15) Plats och tid Töllstorp, kl. 14.00-15.30 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande Karolina Sköld (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-03-02 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2006-12-05 1

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2006-12-05 1 2006-12-05 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.35 Beslutande Övriga närvarande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-08-29 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-12.00 Beslutande Övriga närvarande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2009-01-13 1 Organ Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 18.00-18.45 Beslutande Övriga deltagande LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e vice ordförande Inga-Lill Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2008-03-18 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid F d skolan i Marieholm, kl 19.00-20.20 Beslutande LarsÅke Magnusson (kd), ordförande --- (m), 1:e vice ordförande --- (s) 2:e vice ordf Johan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2008-01-22 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Skolan, Åsenhöga, kl 19.00-20.10 Beslutande Övriga närvarande LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e vice ordförande

Läs mer

Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Ingmar Johansson (M) Stig Axelsson (S)

Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Ingmar Johansson (M) Stig Axelsson (S) 1(11) Plats och tid Töllstorpshallen, kl. 15.00-16.35 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Ingmar Johansson (M) Stig Axelsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2005-12-20 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-12.05 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2012-11-21 1(13)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2012-11-21 1(13) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2012-11-21 1(13) Plats och tid Kommunhuset, kl 16.00-19.10 ande Övriga deltagande Kent Lagrell (M), ordförande Jim Adolfsson (M) Stig Ottosson (M) Anders Kjellgren (M) Claes

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-11-23 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Skolan Hillerstorp, kl 19.00-20.45 Beslutande Övriga närvarande Christer Gustafsson, ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-04-27 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-11-23 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-12.45 Beslutande Övriga närvarande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2008-04-29 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-17.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Beril Nilsson (m),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-06-21 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-15.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Datum Christian Bagan, kommunsekreterare. Inga-Lill Andersson Hjelm (S) och Marcus Stacke (M)

Datum Christian Bagan, kommunsekreterare. Inga-Lill Andersson Hjelm (S) och Marcus Stacke (M) 1(12) Plats och tid Kommunhuset, Lokal: Gnosjösalen, kl. 18.30 19.30 Beslutande Ledamöter Sture Jonsson (M), ordf Lizbeth Johansson (C), 1:e vice ordf Stig Axelsson (S), 2:e vice ordf Ingmar Johansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-11-14 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-15.30 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Bertil Nilsson (m), ordförande Åke Hallemyr (kd), ersätter

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2006-11-21 1 Organ Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Fritidskontoret, Gnosjö tisdagen den 21 november 2006 kl. 18.00 19.30 Beslutande Rolf Davidsson (m) ordförande Stig Axelsson (s) vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2008-09-23 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Bygdegården, Kulltorp kl 19.00-20.15 Beslutande Övriga närvarande LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2005-08-30 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.20 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-11-09 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2005-02-22 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Biblioteket Månsidan Gnosjö, kl 19.00-20.30 Beslutande Övriga närvarande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-08-31 1 Organ Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 17.45-18.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera (kd) Lars-Åke Magnusson (kd) Dorota Westlund (kd) (m) Anna Heijel (m)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2009-01-27 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (kd), ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-08-31 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-16.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m)

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund, den, kl. 08.30-11.10 Beslutande Övriga närvarande Lars-Ove Hägerroth (M), ordförande Gunnel Andersson (M) Gunvor Olsson (C) Ann Harrysson (SPI) Ida Bornlykke (S) Sejdi Karaliti

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-03-02 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 18.00-19.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Mikael Palmgren

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-05-25 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.05 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-09-05 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-11.25 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2008-08-26 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö kl 08.00-14.50 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(6) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Gnosjösalen, kl. 17.30-17.40 Beslutande Övriga närvarande Arne Ottosson (M), ordförande ----- (C), 1:e vice ordförande Markus Kauppinen (S), 2:e vice ordförande -----

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Allmänna utskottet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Allmänna utskottet 1(11) Plats och tid Töllstorpshallen, kl. 15.00-16.40 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Patricia Schooner (S) ersätter Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande -----(C), 2:e vice ordförande

Läs mer

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare 1(10) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Kulltorp, kl 15.00-17.20 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande LarsÅke Magnusson (KD) ersätter Karolina Sköld

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2009-02-17 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Beslutande Benita Vikström Göte Eriksson Torbritt Bökman, ej 79 Mayvor Lundberg Kerstin Eriksson Catharina Fredriksson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2009-04-28 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Gnosjöandans kunskapscentrum, Gnosjö, kl 08.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(11) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Gnosjösalen, kl 16.00-17.00 Beslutande Övriga närvarande Arne Ottosson (M), ordförande Johan Malm (C), 1:e vice ordförande Markus Kauppinen (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-08-16 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-15.15 Beslutande Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran Johansson (S) 1:e vice ordförande Rolf

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-05-16 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-16.00 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2005-10-18 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-16.15 Beslutande Övriga närvarande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-09-08 1. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 198-206 Jytte Grundberg

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-09-08 1. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 198-206 Jytte Grundberg SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-09-08 1. Blad Plats och tid Beslutande Brandstationen, Kållekärr Eva Bertilsson-Styvén (s) ordförande Benny Andersson (s) Hans Kristensson (fp)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2005-11-22 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-16.00 Beslutande Övriga närvarande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-02-20 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-17.10 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m),

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 16. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-09-07 1(14)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 16. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-09-07 1(14) Nr 16 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-09-07 1(14) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 7 september 2010, klockan 08.30-12.30 Beslutande Robert Svensson, ordf. (C) Johnny Stücken, v. ordf.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.25 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2009-05-28 Sid: 1 Instans Kommunfullmäktige Plats och tid Gnosjösalen, Kommunhuset, Gnosjö, kl 18.30 20.45 Beslutande Sture Jonsson (M), ordförande - (M) Ingemar Svensson (C),1:e vice

Läs mer

Lars Rönnlund, kommunchef 18, 20 Britt Idensjö, sekreterare Mikael Pettersson 13 Hans Andersson 19

Lars Rönnlund, kommunchef 18, 20 Britt Idensjö, sekreterare Mikael Pettersson 13 Hans Andersson 19 Plats och tid Sessionssalen kommunhuset i Hultsfred 26 januari 2016 kl. 08.30-11.45 Beslutande Åke Nilsson, KD Gunilla Aronsson, C Åke Bergh, M Lena Hasting, S Tommy Rälg, S Övriga deltagande Lars Rönnlund,

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.00-10.15 Beslutande Övriga närvarande Anders Throbäck (S), ordförande Sara Anheden (S) Daniel Persson (M), 1:e vice ordförande Anders Albäck (FP), 2:e

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden Socialnämnden Sammanträdesdag 2015-02-10 Innehåll 20 Verksamhet med personligt ombud... 28 21 Tillkommande/utgående ärenden och godkännande av föredragningslista... 29 22 Överföring av ram mellan programområden...

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 0-11.30 Beslutande Anders Throbäck (S), ordförande Sara Anheden (S) Carola Lindgren (M) Lars-Ove Hägerroth (M), ersättare för Daniel Persson (M) Eva Olsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-06-22 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 09.00-12.40 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare. Jan-Åke Jansson (kd) och Torill Stjerndahl (s)

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare. Jan-Åke Jansson (kd) och Torill Stjerndahl (s) 1(20) Plats och tid Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.00 18.35 Beslutande Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare

Läs mer

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 4 december kl 14.00-15.45 Beslutande Ledamöter Agneta Nilsson, KD, ordf Marita Arvidsson, C Margareta Nilsson, M Mikael Olsson, M Jessica Danielsson, Fp Susanne

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-19.15 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Justeringens plats och tid Anders

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-04-03 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-17.35 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m),

Läs mer

Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson Linn Erlandsson kommunsekreterare

Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson Linn Erlandsson kommunsekreterare Sida PROTOKOLL 1(19) Plats och tid Hörsalen, Folkets Hus, kl 18:30-20:40 ande Se sida 2 Övriga närvarande Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2008-08-12 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Töllstorp, Gnosjö kl 08.00-16.30 Beslutande LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e vice ordförande Lill Andersson Hjelm

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18 2009-01-28 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.30 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Tf kommunchef Jeanette Lämmel Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-10-23 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-18.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m),

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och skolnämndens arbetsutskott 2010-03-16 Plats och tid Beslutande Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 13.30-14.00 Ann S Pihlgren (M), ordförande Patrik Dahl (C) Mikael

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 17.30-17.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-04-29 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2008-02-05 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Socialkontoret, Gnosjö, kl 08.00-16.30 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m),

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-14.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Jan-Christer Jonsson (S) Gunnar Grönberg (S) Camilla Gissberg (S) Stig Svedin (V) Kenneth Westberg (M) Chatrine Nordlund

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-24 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08:30-12:00 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Kristina

Läs mer

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 16.43

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 16.43 Plats och tid Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 16.43 1 (11) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Lars Svensson

Läs mer

Ajournering mellan 10 och 11 kl. 10:00 10:20 Ajournering mellan 16 och 17 kl. 11:30 12:30 Ajournering under 18 kl. 14:30 14:50

Ajournering mellan 10 och 11 kl. 10:00 10:20 Ajournering mellan 16 och 17 kl. 11:30 12:30 Ajournering under 18 kl. 14:30 14:50 2015-01-16 1(22) Plats och tid Sammanträdesrummet K1, Parkgatan 4 Alvesta 2015-01-16 kl. 9:00 15:35 Ajournering mellan 10 och 11 kl. 10:00 10:20 Ajournering mellan 16 och 17 kl. 11:30 12:30 Ajournering

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 (16) Paragrafer 63-74 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 13.30-15.55 Beslutande Kenneth Dådring (M), ordförande Carl-Axel Wilhelmsson (C), 1:e vice ordförande Bodil Andersson (KD)

Läs mer

Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S)

Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S) 1(11) Plats och tid Hammargården, kl. 15.00-16.55 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson

Läs mer

Kommunhuset, Administrativ service

Kommunhuset, Administrativ service Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.00-14.30 Beslutande Ledamöter Ulrika Liljeberg (C), ordförande Anne-Lie Stenberg (M), 1:e vice ordförande Lars-Erik Jansson (S), 2:e vice ordförande Kenneth Dahlström

Läs mer

Omsorgsnämndens protokoll 2015-01-26

Omsorgsnämndens protokoll 2015-01-26 Datum: Måndagen den 26 januari 2015 Tid: 15.30 17.25 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Fredagen den 30 januari 2015 Paragrafer: 1-12 Utses att justera: Zara Blidevik (M) Underskrifter:

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2005-05-17 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-16.30 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-06-20 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.00 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-10-31 1 Organ Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 18.00-19.45 Beslutande Övriga deltagande Christer Gustafsson (kd) Lars-Åke Magnusson (kd) Dorota Westlund (kd) Bertil Nilsson (m)

Läs mer

Utbildningsnämnden 2011-05-24 1. Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 10.00-12.00, 13.30-14.30, 14.30-15.00, 15.30-16.

Utbildningsnämnden 2011-05-24 1. Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 10.00-12.00, 13.30-14.30, 14.30-15.00, 15.30-16. Utbildningsnämnden 2011-05-24 1 Plats och tid Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 10.00-12.00, 13.30-14.30, 14.30-15.00, 15.30-16.30 Närvarande och beslutande Enligt förteckning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(32) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(32) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-08 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(32) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-17.00 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl 78-83 samt 85-99 FP Rolf Halberg

Läs mer

Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S) Niklas Svalö (S) Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell (M)

Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S) Niklas Svalö (S) Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell (M) 1(16) Plats och tid Gruesalen, Bjuv, kl 09.00-11.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S) Niklas Svalö (S) Stig Lundblad

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-02-19

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-02-19 1 Plats och tid Kommunhuset, Sävsjö, Vallsjösalen, måndagen den 19 februari 2007 klockan 19.00-20.30 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Harald Petersson (m), Anna Eriksson (kd), Anette

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-08-14 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-11.00 Beslutande Övriga närvarande LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e viceordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(8) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Gnosjösalen kl. 17.30-17.50 Beslutande Övriga närvarande Arne Ottosson (M), ordförande Johan Malm (C) 1:e vice ordförande Markus Kauppinen (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden 2014-02-20 1 ( ) Plats och tid KS-salen, Kommunhuset klockan 14.15 17.25 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag. Beslutande Thure Andersen (S), ordförande

Läs mer