Sammanträdesprotokoll

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll"

Transkript

1 Organ Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl Beslutande Övriga deltagande LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e vice ordförande Inga-Lill Andersson Hjelm (s), 2:e vice ordförande Sara Brodin Söderlund (m) Arne Ottosson (m) Eva Åström Karlsson (s) Han Luong (s) Åke Hallemyr (fp) Peter Winding (fp) ersätter Thomas Perdsjö (kd) Johan Malm (c) Inga-Lill Gustavsson (c) ersätter Lars Nordén (c) Christian Bagan, kommunsekreterare Utses att justera Sara Brodin Söderlund Justeringens plats och tid Kommunkansliet Underskrifter... Sekreterare Christian Bagan Paragrafer 1-12 Ordförande... LarsÅke Magnusson Justerande Organ... Sara Brodin Söderlund ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen Paragrafer 1-12 Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, Gnosjö Underskrift... Carola Bergquist

2 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 1 Au Kommunstyrelsen, underskrift av handlingar Underskrift av handlingar regleras av 22 kommunstyrelsens reglemente. Kommunstyrelsen beslutade senast , 5 om underskrift av handlingar. P g a förändringar i personalsituationen måste beslutet revideras. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar att anta reviderat förslag till dokumentet Underskrift av handlingar. Kommunstyrelsen beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag Expedieras till akten och kommunsekreteraren

3 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 2 Au Förslag till användande av medel från konstförsäljning Gnosjö kommun mottog i september 1960 en gåva bestående av 12 konstverk från makarna Margot och Folke Särnmark i Marieholm. Under drygt 40 år prydde flertalet av konstverken vestibulen utanför kommunfullmäktiges sessionssal och ytterligare något konstverk fanns hos socialförvaltningen och ytterligare något på Hamngården. I samband med att kommunhuset skulle renoveras togs konstverken i kommunhuset ner. Efter renoveringen av kommunhuset gjordes bedömningen att tavlorna inte skulle sättas upp igen, och ingen visste heller om deras värde. Motiven för att sälja tavlorna var bland annat att flera av tavlorna blivit illa medfarna under åren i kommunens ägo och att kommunen inte ansåg sig kunna vårda konstverken på ett lämpligt sätt längre. Genom auktionsfirman Bukowskis såldes nio tavlor under Sedan auktionsfirman tagit sin provision har försäljningen inbringat totalt 2,6 mnkr till Gnosjö kommun. Ytterligare några av tavlor finns kvar i kommunens ägo och dessa förvaras nu i bibliotekets konstarkiv. Några planer på att sälja dem finns inte. För att ta fram förslag till kommunfullmäktige på hur pengarna skall användas beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott i augusti 2007 att tillsätta en arbetsgrupp bestående av representanter för kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden. Gruppen har bestått av LarsÅke Magnusson, Rolf Davidsson, Annika Wernborg samt Christian Bagan. Gruppens direktiv var att ta fram förslag som skulle ha kulturell anknytning, komma hela kommunen till godo samt bidra till att göra Gnosjö till en än mer attraktiv kommun. I beslutet angavs också att övergripande beslut om användande av medlen skall tas av fullmäktige som därefter delegerar verkställigheten till kommunstyrelsen. I skrivelse daterad presenterar arbetsgruppen sina förslag till hur pengarna skall användas. Gruppen har i stor utsträckning försökt att utifrån givna direktiv lyssna på och tillgodose förslag som lämnats in av medborgarna vid sex offentliga möten samt skriftligen inlämnade förslag.

4 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 2 (forts) Au 257 (forts) Gruppen presenterade sitt förslag för kommunstyrelsens arbetsutskott i maj 2008, vilka blev föremål för diskussion. Gruppen har härefter sett över förslaget, och i något mindre avseende reviderat det såtillvida att omfattningen av konstprojektet har minskats något, till förmån för annan offentlig utsmyckning i kommunen. Förslag samt bilagor, separata handlingar. Yrkanden Johan Malm (c): Att föreslagna medel avsedda för Särnmarksfonden, kulturella satsningar i Marieholm samt annan offentlig utsmyckning, totalt 1,2 mnkr, istället slås samman till en större summa och att denna används till Diamanten i Marieholm. LarsÅke Magnusson (kd): Enligt ordförandeberedningens/konstgruppens förslag. Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena och finner att arbetsutskottet beslutat enligt ordförandeberedningens/konstgruppens förslag. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar att avsätta 1,4 mnkr av konstpengarna till ett konstprojekt på temat Gnosjöandan för offentlig utsmyckning av kommunens tätorter (Gnosjö, Hillerstorp, Marieholm, Åsenhöga, Kulltorp och Nissafors) samt uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att administrera och genomföra projektet, att avsätta 500 tkr för inrättande av en fond med namnet Särnmarksfonden för utdelning av den årliga avkastningen till kulturella ändamål till föreningar, nämnder, organisationer och andra samt uppdra till kommunstyrelsen att administrera och efter ansökan dela ut medel ur fonden,

5 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 2 (forts) Au 257 (forts) att avsätta 400 tkr (minus redan beslutade 92,5 tkr för inköpt stångjärnshammare = 307,5 tkr) för kulturella satsningar i Marieholm samt att dessa pengar administreras och efter ansökan delas ut av kultur- och fritidsnämnden, att avsätta 300 tkr för annan offentlig utsmyckning i kommunen, exempelvis ljussättningar, rondellutsmyckningar och liknande samt att dessa pengar administreras och hanteras av kommunstyrelsen och skall ha använts senast före utgången av 2010, samt att uppdra till kultur- och fritidsnämnden att redovisa förslag till regelverk, ansöknings- och administrativa rutiner avseende konstprojektet samt Särnmarksfonden för kommunstyrelsen senast , samt att uppdra till kultur- och fritidsnämnden att redovisa konstprojekt Gnosjöandan till kommunfullmäktige efter att projektet avslutats. Reservationer Johan Malm (c) reserverar sig till förmån för det egna yrkandet. Kommunstyrelsen , 2. Sedan ärendet behandlats i arbetsutskottet har Gnosjö kommun fått en förfrågan från Smålands Musik och Teater, SMOT, om att stå som värd för den s k Brahefestivalen under Värdskapet kräver en kommunal egeninsats på minst 50 tkr för att kunna genomföras. Kommunstyrelsen beslutade att tacka ja till erbjudandet om att förlägga 2009 års Brahefestival till Gnosjö kommun, under förutsättning av att även kultur- och fritidsnämnden ställer sig bakom detta, samt att finansiera Gnosjö kommuns egeninsats 50 tkr genom att använda av en del av de pengar som kommunen erhöll genom konstförsäljningen 2007.

6 Sedan detta beslut togs har förslaget framförts att 50 tkr av 2008 års avkastning på det s k konstkapitalet används för att finansiera Brahefestivalen, vilket innebär att satsningen därmed inte belastar grundkapitalet. Kommunstyrelsen Ks 2 (forts) Yrkanden LarsÅke Magnusson (kd): Enligt arbetsutskottets förslag men med tillägget att 50 tkr av 2008 års avkastning på det s k konstkapitalet används för att finansiera Brahefestivalen. Bertil Nilsson (m) med instämmande av Johan Malm (c): Att tillstyrka förslaget att använda 50 tkr av 2008 års avkastning på det s k konstkapitalet för att finansiera Brahefestivalen, men att i övrigt återremittera ärendet tillbaka till kommunstyrelsens arbetsutskott för att belysa om en större del av pengarna kan användas till att skapa ett industrihistorisktmuseum i Marieholm. Utredningen skall även belysa framtida driftskonsekvenser. Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt Bertil Nilssons yrkande. Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet tillbaka till kommunstyrelsens arbetsutskott för att belysa om en större del av pengarna kan användas till att skapa ett industrihistorisktmuseum i Marieholm. Utredningen skall även belysa framtida driftskonsekvenser. Expedieras till akten och kommunsekreteraren Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att använda 50 tkr av 2008 års avkastning på konstpengarna till Gnosjö kommuns insats för genomförandet av Brahefestivalen i kommunen under 2009.

7 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 3 Au 281 Ks 162 Au Övertagande av tillsyn av sju stycken gjuterier i Gnosjö kommun Länsstyrelsen har idag miljötillsynen över gjuteriföretag belägna i kommunen. Länsstyrelsen får överlåta åt en kommunal nämnd att överta och utöva den operativa tillsynen om kommunfullmäktige har beslutat om detta. På kommunens miljö- och byggförvaltning finns personal med kompetens inom området. Vid ett övertagande av tillsynen över gjuterierna kommer tillsynsresurserna att förstärkas med 0,25 tjänst vilket finansieras med tillsynsavgifter. Miljö- och byggnämnden beslutade , 201 att föreslå fullmäktige att miljö- och byggnämnden skall få överta miljötillsynen över kommunens gjuteriföretag. Protokollsutdrag, separat handling. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar att till länsstyrelsen göra framställan om att kommunens miljö- och byggnämnd i enlighet med sitt förslag får överta tillsynen enligt miljöbalken för följande företag: Johnsson Design (Nyströms) AB, Marås 1:26 Ezze AB, Töllstorp 1:324 SGV Industier AB, Gårö 1:231 Sibes Metall, Siggebo 1:16 Metallfabriken EVO AB, Töllstorp 5:1 Metallteknik Produktion AB, Aggarp 1:36 Holmgrens Metall AB, Töllstorp 1:669 att under förutsättning av att länsstyrelsen godkänner ansökan medge miljöoch byggnämnden att utöka sina personalresurser med maximalt 0,25 om detta sker inom befintlig budgetram.

8 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Ks 3 (forts) Au 281 (forts) Ks 162 (forts) Kommunstyrelsen , 162. Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till kommunstyrelsens arbetsutskott för en dialog med miljö- och byggnämnden om frågan. Expedieras till akten och kommunsekreteraren Kommunstyrelsens arbetsutskott , 281. Ärendet har på nytt beretts av kommunstyrelsens ordförandeberedning som fört diskussioner med företrädare för miljö- och byggförvaltningen. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar att till länsstyrelsen göra framställan om att kommunens miljö- och byggnämnd i enlighet med sitt förslag får överta tillsynen enligt miljöbalken för följande företag: Johnsson Design (Nyströms) AB, Marås 1:26 Ezze AB, Töllstorp 1:324 SGV Industier AB, Gårö 1:231 Sibes Metall, Siggebo 1:16 Metallfabriken EVO AB, Töllstorp 5:1 Metallteknik Produktion AB, Aggarp 1:36 Holmgrens Metall AB, Töllstorp 1:669 att ovanstående sker under förutsättning att miljö- och byggnämnden kan åta sig den utökade tillsynen inom befintlig budgetram.

9 Kommunstyrelsen Ks 3 (forts) Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige: Enligt arbetsutskottet

10 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 4 Au Revisionsrapport: Enkätundersökning om de budgetansvarigas kunskap i ekonomi- och verksamhetsstyrningen Kommunrevisionen har genomfört en enkätundersökning riktad till de budgetansvariga i kommunens verksamheter. Undersökningen har gått ut på att undersöka om dessa har rätt kunskap och insikt i ekonomi- och verksamhetsstyrningen i kommunen. Resultatet av undersökningen redovisas i en revisionsrapport daterad , samt har även föredragits för kommunledningen Rapporten överlämnas till kommunstyrelsen för kännedom och som underlag för det fortsatta arbetet med förändringar och förbättringar i verksamheten. Revisionsrapport, separat handling. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar att lägga revisionsrapporten Enkätundersökning om de budgetansvarigas kunskap i ekonomi- och verksamhetsstyrningen till handlingarna, samt att uppdra åt kommun- och ekonomichefen att sprida kunskapen om rapporten ut i kommunens förvaltningar och att följa upp rapporten inom ett år. Kommunstyrelsen , 4. Kommunstyrelsen diskuterar ärendet och enas om att justera förslaget till beslut. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att lägga revisionsrapporten Enkätundersökning om de budgetansvarigas kunskap i ekonomi- och verksamhetsstyrningen till handlingarna, samt

11 Kommunstyrelsen Ks 4 (forts) att uppdra åt kommun- och ekonomichefen att ta fram ett åtgärdsförslag för att åtgärda de svaga punkterna i rapporten (främst under avsnitten samt 3.2), att sprida kunskapen om rapporten ut i kommunens förvaltningar och nämnder samt att följa upp rapporten inom ett år.

12 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 5 Au Revisionsrapport: Analys avseende kommunens kostnads- och kvalitetsnivå Kommunrevisionen har genomfört en analys över kommunens kostnads- och kvalitetsnivå. Till analysen är även kopplad en jämförelse av kostnader och kvalitet med andra kommuner. Resultatet av undersökningen redovisas i en revisionsrapport daterad , samt har även föredragits för kommunledningen Rapporten överlämnas till kommunstyrelsen för kännedom och som underlag för det fortsatta arbetet med förändringar och förbättringar i verksamheten. Revisionsrapport, separat handling. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar att lägga revisionsrapporten Analys avseende kommunens kostnads- och kvalitetsnivå till handlingarna, samt att uppdra åt kommun- och ekonomichefen att sprida kunskapen om rapporten ut i kommunens förvaltningar. Kommunstyrelsen , 5. Kommunstyrelsen diskuterar ärendet och enas om att justera förslaget till beslut. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att lägga revisionsrapporten Analys avseende kommunens kostnads- och kvalitetsnivå till handlingarna, samt att uppdra åt kommun- och ekonomichefen att sprida kunskapen om rapporten ut i kommunens förvaltningar och nämnder.

13 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 6 Au Revidering av delegationsordning avseende prövande om överklagande inkommit i rätt tid Kommunstyrelsen är tillika räddningsnämnd. Räddningsnämnden är myndighetsnämnd och vissa av räddningsnämndens beslut kan därmed överklagas till högre instans. I samband med ett nyligen överklagat beslut konstaterades att det i kommunstyrelsens delegationsordning saknades delegering av rätten att besluta om huruvida överklagande inkommit i rätt tid. Detta innebar en fördröjning av handläggningen innan ärendet kunde överlämnas till högre instans. Kommunstyrelsens ordförandeberedning föreslår att delegationsordningen kompletteras på sådant sätt att kommunsekreteraren ges delegation att besluta om en inkommet överklagande inkommit i rätt tid. Förslag till revidering, separat bilaga. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till komplettering av kommunstyrelsens delegationsordning avseende rätten att besluta om huruvida överklagande inkommit i rätt tid. Kommunstyrelsen beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag Expedieras till akten och kommunsekreteraren

14 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 7 Au Säkerhetsinvestering, Hillerstorps skola Fastighetschef Gunnar Lindow föreslår i skrivelse att en ny elpanna installeras i Hillerstorps skola. Befintlig elpanna har för låg kapacitet för att förse Hillerstorps skola med värme när fastbränslepannan tas ur drift för service eller drabbas av driftstörningar. Kostnaden för att installera en ny elpanna uppgår till ca 185 tkr. Tekniska avdelningen har föreslagit att kostnaderna finansieras via anslaget för tillbyggnad av Hillerstorps skola (id 9393) samt anslaget för ny förskola i Töllstorp (id 9382). Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar att ge tekniska avdelningen i uppdrag att komplettera Hillerstorps skola med ny elpanna i enlighet med fastighetschefens förslag, samt att investeringen finansieras genom kvarvarande anslag på id 9393 samt genom överföring av 35 tkr från id 9382 till id Kommunstyrelsen beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag Expedieras till akten, tekniska avdelningen och ekonomiavdelningen

15 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 8 Au Avtal om gymnasiesamverkan Samverkansrådet för gymnasieskolorna i Gnosjö, Gislaveds och Värnamo kommuner har tagit fram förslag till samverkansavtal mellan de tre kommunernas gymnasieskolor. Avtalet reglerar en fördjupad samverkan mellan de tre kommunernas gymnasieskolor och syftar till att skapa ett brett, attraktivt och resurseffektivt utbildningsutbud av god kvalitet som bidrar till att höja utbildningsnivån och öka sysselsättningen. Barn- och utbildningsnämnden beslutade att översända förslaget till kommunfullmäktige för antagande. Protokollsutdrag samt förslag till avtal, separata handlingar. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till avtal om gymnasiesamverkan mellan gymnasieskolorna i Gnosjö, Gislaved och Värnamo kommuner, samt att innan barn- och utbildningsnämnden, på rekommendation av ledningsgruppen, får ta beslut som kan anses vara av strategisk betydelse för kommunen, skall nämnden kommunicera frågan med kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Enligt arbetsutskottet

16 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 9 Au Ramjustering, Regnbågens förskola I kommunalekonomisk långtidsplan, KELP , som antogs av Kommunfullmäktige togs även beslut om driftsmedel till ny förskola. Socialnämnden som då var ansvarig för förskoleverksamheten skulle täcka driftskostnaderna inom ram exklusive kapitaltjänstkostnaderna. Detta har aldrig blivit reglerat i ramarna vilket innebär att tekniska avdelningen inte fått de ökade hyresintäkter som blev resultatet av nybyggnationen av Regnbågens förskola. Beloppet uppgår till 417 tkr/år. Tjänsteskrivelse från ekonomichef Gunilla Folkesson daterad , separat handling. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar att från och med 2009 öka barn- och utbildningsnämndens ram med 417 tkr samt att kostnaden för 2008 justeras i resultatöverföringen. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Enligt arbetsutskottet

17 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 10 Au Framställan om kommunala medel för tjänst som samordnare för Nissans vattenråd_ Gnosjö kommun är tillsammans med ytterligare sex kommuner medlem i Nissans vattenvårdsförbund. Förbundet kommer inom kort att ombildas till det s k Nissans vattenråd. Organisationen har till syfte att hantera den s k recipientkontrollen samt svara för kommunikation med Vattenmyndigheten och ansvara för den lokala samverkan mellan alla intressenter i avrinningsområdet. Vattenvårdsförbundet har nu föreslagit att en samordnare anställs och att medlemskommunerna gemensamt finansierar denna. För Gnosjö kommuns del skulle kostnaden bli 25 tkr/år. I skrivelse daterad utvecklas framställan och beskrivs arbetsuppgifter m m för den tilltänkta tjänsten. Vattenvårdsförbundet önskar medlemskommunernas svar senast före januari månads utgång. Skrivelse, separat bilaga. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig positiv till inrättandet av en samordnartjänst för Nissans vattenråd, samt att finansiera Gnosjö kommuns andel av tjänsten inom tekniska avdelningens befintliga ram. Kommunstyrelsen beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag

18 Kommunstyrelsen Ks 11 Delegationsbeslut Anmäles att följande delegationsbeslut fattats med stöd av kommunstyrelsens bemyndigande. Kommunstyrelsens arbetsutskott/personalutskott 258 Organisationsutredning/utveckling 260 Skrivelse från boende i Gynnås ang vindkraftsfrågan. 263 Analys av ökning av antalet anställda Överklagande av beslut gällande kontroll av brandskyddet enlig 3 kap. 4 lagen (3003:778) om skydd mot olyckor. 266 Detaljplan, Töllstorp 1:2 m fl, Vinkåsen. 267 Samverkanavtal avs geografisk information (GIS). 271 Planprogram för Isabergsområdet. 273 Överenskommelse om upplåtelse av parkeringsplatser. 277 Gårö 1:569, försäljning, Jennie och Eric Liljendalhl. 279 Gränslös-gruppens rapport om tillståndsgivning ur ett medborgarperspektiv. 285 Remiss: Flexibla behörighetskrav för gymnasieskolans yrkesprogram. 286 Uppdrag till Entreprenörsregionen att ta fram förslag till remissvar över LSS-kommittens betänkande Möjlighet att leva som andra. 287 Detaljplan, Marås 5:20 och Granås Förlängd tid för utredningsuppdrag. 289 Förfrågan om deltagande i genomförande av befolkningsenkät för Jönköpings län. 290 Likviditetsbrist Hylténs industrimuseum. Kommunstyrelsens ordförande LarsÅke Magnusson 58 Yttrande jämlikt förköpslagen, Nissafors 1: Yttrande jämlikt förköpslagen, Götarp Yttrande jämlikt förköpslagen, Stackebo 1: Yttrande jämlikt förköpslagen, Väset 1:31.

19 Kommunstyrelsen Ks 11 (forts) Ekonomichef Gunilla Folkesson 50 Beslutar att Gnosjö kommun skall betala lånebelopp jämte ränta, avgifter och kostnader enligt Revers med lånenummer: till Kommuninvest i Sverige AB. 51 Beslutar att Gnosjö kommun skall betala lånebelopp jämte ränta, avgifter och kostnader enligt Revers med lånenummer: till Kommuninvest i Sverige AB. 52 Avtal om Livsmedel: Kioskvaror med Erico I Ljungby AB, Ljungby tiden Avtal om Livsmedel: Konditorivaror med Östra Bageriföreningen, Halmstad tiden Avtal om Livsmedel: Konsumentglass med Unilever Sverige AB/GB Glace, Solna tiden Teknisk chef Lennart Hermansson 52 Avtal om tömning och transport samt hyra av containrar till kommunens återvinningscentraler med Sandahls Entreprenad AB, Värnamo. Avtalstid: Avtal om konsulttjänster: fackområden Vatten och avlopp med WSP Sverige AB, Jönköping tiden Avtal om grävmaskinstjänst med H Johansson Gräv AB Kulltorp, tiden Avtal om uthyrning av tvätthall på fastigheten Gårö 1:334 med Gnosjö Trafik AB för tiden Avtal om behandling av impregnerat trä med Sakab, Kumla. Avtalstid: Lånetekniker/Assistent Lisbeth Sandkvist 11 Anslutning till kommunens va-anläggningar, Kulltorp 2:3. Räddningschef Arne Svärm 1.1 Beslut om förläggande och förbud, Nissafors 1:66.

20 Kommunstyrelsen Ks 11 (forts) 1.1 Beslut om förläggande och förbud, Gnosjöplast AB. 1.1 Beslut om förläggande och förbud, Vandrarhem Töllstorp Gnosjö STF. 1.1 Beslut om förläggande och förbud, Töllstorpshallen. 1.1 Beslut om förläggande och förbud, Töllstorp 2: Beslut om förläggande och förbud, Hillerstorp 2:61.

21 Kommunstyrelsen Ks 12 Diskussions-/Informationspunkter 1. Marieholmsprojektet

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2008-11-04 1 Organ Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 18.00-20.40 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-05-18 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-01-23 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.30 Beslutande Övriga närvarande LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-10 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 18.00-19.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Arne Ottosson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-03-01 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, k1 15.00-16.45 Beslutande Arne Ottosson (M) ordförande Johan Malm (C) 1:e vice ordf Markus Kauppinen (S) 2:e

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2009-06-17 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 17.30-18.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Bertil Nilsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-11-06 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 10.00-15.40 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2005-08-16 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-16.30 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-04-25 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.10 Beslutande Övriga närvarande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2005-11-15 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-16.35 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2005-05-03 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-16.20 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Pia Thulin (m) ersättare, deltog i 122 punkt 1-2 Inga-Lill

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-04-20 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-16.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2008-01-08 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Höganloft, Hestra, kl 08.00-14.40 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Kristina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2005-04-19 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.30 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2010-09-30 Sid: 1 Instans Kommunfullmäktige Plats och tid Gnosjösalen, Kommunhuset, Gnosjö, kl 18.30 19.25 Beslutande Sture Jonsson, (M) ordförande Anna Heijel (M) Ingemar Svensson (C),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Allmänna utskottet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Allmänna utskottet 1(15) Plats och tid Töllstorp, kl. 14.00-15.30 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande Karolina Sköld (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-06-05 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.35 Beslutande Övriga närvarande LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2008-04-29 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-17.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Beril Nilsson (m),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-08-28 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Skolan, Nissafors, kl 19.00-20.20 Beslutande Övriga närvarande LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e viceordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2008-01-22 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Skolan, Åsenhöga, kl 19.00-20.10 Beslutande Övriga närvarande LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2008-09-23 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Bygdegården, Kulltorp kl 19.00-20.15 Beslutande Övriga närvarande LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2009-09-22 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande

Läs mer

Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Ingmar Johansson (M) Stig Axelsson (S)

Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Ingmar Johansson (M) Stig Axelsson (S) 1(11) Plats och tid Töllstorpshallen, kl. 15.00-16.35 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Ingmar Johansson (M) Stig Axelsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2005-12-20 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-12.05 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Allmänna utskottet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Allmänna utskottet 1(11) Plats och tid Töllstorpshallen, kl. 15.00-16.40 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Patricia Schooner (S) ersätter Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande -----(C), 2:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2008-03-18 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid F d skolan i Marieholm, kl 19.00-20.20 Beslutande LarsÅke Magnusson (kd), ordförande --- (m), 1:e vice ordförande --- (s) 2:e vice ordf Johan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-08-31 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-16.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2006-11-21 1 Organ Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Fritidskontoret, Gnosjö tisdagen den 21 november 2006 kl. 18.00 19.30 Beslutande Rolf Davidsson (m) ordförande Stig Axelsson (s) vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-09-05 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-11.25 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-08-29 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-12.00 Beslutande Övriga närvarande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-11-23 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Skolan Hillerstorp, kl 19.00-20.45 Beslutande Övriga närvarande Christer Gustafsson, ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-11-23 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-12.45 Beslutande Övriga närvarande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson

Läs mer

Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson Linn Erlandsson kommunsekreterare

Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson Linn Erlandsson kommunsekreterare Sida PROTOKOLL 1(19) Plats och tid Hörsalen, Folkets Hus, kl 18:30-20:40 ande Se sida 2 Övriga närvarande Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2005-02-22 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Biblioteket Månsidan Gnosjö, kl 19.00-20.30 Beslutande Övriga närvarande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-08-31 1 Organ Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 17.45-18.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera (kd) Lars-Åke Magnusson (kd) Dorota Westlund (kd) (m) Anna Heijel (m)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-06-21 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-15.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-08-16 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-15.15 Beslutande Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran Johansson (S) 1:e vice ordförande Rolf

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-10-31 1 Organ Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 18.00-19.45 Beslutande Övriga deltagande Christer Gustafsson (kd) Lars-Åke Magnusson (kd) Dorota Westlund (kd) Bertil Nilsson (m)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-03-02 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Skolstyrelsen 2005-06-15 56 Plats och tid Gnosjö industrimuseum kl 17.00 Beslutande Lise-Märith Svensson (kd) ordförande Markus Kauppinen (s) vice ordförande Johanna Dahlin (kd) Kenneth Lidman (kd) Magnus

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-05-16 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-16.00 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2005-08-30 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.20 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-05-25 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.05 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-10-23 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-18.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2006-12-05 1

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2006-12-05 1 2006-12-05 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.35 Beslutande Övriga närvarande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-01-10 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-12.00 Beslutande Övriga närvarande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Lars Persson (s)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-09-30 210. Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Bengt Mård (m) Tommy Edenholm (kv)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-09-30 210. Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Bengt Mård (m) Tommy Edenholm (kv) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-09-30 210 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk, klockan 08.30-11.45 Beslutande Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Bengt Mård

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2005-11-22 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-16.00 Beslutande Övriga närvarande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson

Läs mer

Beslutande Ledamöter 29 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista

Beslutande Ledamöter 29 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista 1(17) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-20.35 Beslutande Ledamöter 29 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Övriga Christer Pålsson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-04-27 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m)

Läs mer

Gymnasienämnden 2004-06-15 1 (8)

Gymnasienämnden 2004-06-15 1 (8) Sammanträdesdatum 1 (8) Plats och tid Gymnasieförvaltningen, Idrottsgatan 7, kl 17.00 21.00 Beslutande Kjell Nilsson (s), ordförande Orvar Carlsson (kd), vice ordförande Gisela Holtersson (s) Anette Ruus

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2006-10-17 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.50 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-06-20 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.00 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-10-03 1 Organ Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 18.00-18.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Christer Gustafsson (kd) Lars-Åke Magnusson (kd) Dorota Westlund (kd)

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 (16) Paragrafer 63-74 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 13.30-15.55 Beslutande Kenneth Dådring (M), ordförande Carl-Axel Wilhelmsson (C), 1:e vice ordförande Bodil Andersson (KD)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-06-04

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-06-04 Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 4 juni 2008, klockan 17.00-17.40 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Torbjörn Ahlin (c) Annica Eriksson (s) Per Holm (kd) Lennart Eriksson (s) Linda Axäng

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2005-10-18 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-16.15 Beslutande Övriga närvarande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-06-22 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 09.00-12.40 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2009-01-27 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (kd), ordförande

Läs mer

Personalutskottet 2012-11-15

Personalutskottet 2012-11-15 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2012-11-15, kl 0900-1200 ande Jan Larsson, S Pirkko Heikkilä, V Laila Mäki, S Övriga deltagande Gösta Lindmark, administrativ

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-05-05 1 (26) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-9.35. ande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson (S) Hanna Stymne

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2009-02-17 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-03-16 1 Organ Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 18.00-20.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Christer Gustafsson (kd), ordförande Lars-Åke Magnusson (kd) Gunilla

Läs mer

Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S)

Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S) 1(11) Plats och tid Hammargården, kl. 15.00-16.55 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2009-02-03 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 18.00-20.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Bertil Nilsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-11-14 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-15.30 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Bertil Nilsson (m), ordförande Åke Hallemyr (kd), ersätter

Läs mer

Datum Christian Bagan, kommunsekreterare. Inga-Lill Andersson Hjelm (S) och Marcus Stacke (M)

Datum Christian Bagan, kommunsekreterare. Inga-Lill Andersson Hjelm (S) och Marcus Stacke (M) 1(12) Plats och tid Kommunhuset, Lokal: Gnosjösalen, kl. 18.30 19.30 Beslutande Ledamöter Sture Jonsson (M), ordf Lizbeth Johansson (C), 1:e vice ordf Stig Axelsson (S), 2:e vice ordf Ingmar Johansson

Läs mer

Sida 1(16) PROTOKOLL 2015-11-04. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats och tid Gruesalen, Bjuv, 2015-11-04 kl 09.00-11.45

Sida 1(16) PROTOKOLL 2015-11-04. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats och tid Gruesalen, Bjuv, 2015-11-04 kl 09.00-11.45 1(16) Plats och tid Gruesalen, Bjuv, kl 09.00-11.45 Beslutande Ledamöter Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S) Niklas Svalö (S) Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell (M) Övriga närvarande Tjänstemän

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-09-08 1. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 198-206 Jytte Grundberg

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-09-08 1. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 198-206 Jytte Grundberg SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-09-08 1. Blad Plats och tid Beslutande Brandstationen, Kållekärr Eva Bertilsson-Styvén (s) ordförande Benny Andersson (s) Hans Kristensson (fp)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-09-04 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 07.30-16.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-11-09 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(11) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Gnosjösalen, kl 16.00-17.00 Beslutande Övriga närvarande Arne Ottosson (M), ordförande Johan Malm (C), 1:e vice ordförande Markus Kauppinen (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2005-12-13 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-12.00 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Beslutande Benita Vikström Göte Eriksson Torbritt Bökman, ej 79 Mayvor Lundberg Kerstin Eriksson Catharina Fredriksson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-01-27 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.30 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Servicenämnden 2014-10-15 1(8)

Servicenämnden 2014-10-15 1(8) Servicenämnden 2014-10-15 1(8) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet kl. 13.00-14.30 Beslutande Lennart Lämgren (FP) ordförande Torsten Bill (M) Bertil Jonasson (C) Birgitta Kahn (MP) Sara Asp (S) Hans-Inge

Läs mer

Barn- och utbildningskontoret

Barn- och utbildningskontoret 1(17) Plats och tid Norrtäljesalen, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00 16.30 ande Ledamöter Hanna Stymne Bratt (S), ordförande Måns Nilsson (S) Anneli Björck-Andersson (S) Sven-Olov

Läs mer

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare 1(10) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Kulltorp, kl 15.00-17.20 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande LarsÅke Magnusson (KD) ersätter Karolina Sköld

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-08-14 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-11.00 Beslutande Övriga närvarande LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e viceordförande

Läs mer

Ajournering mellan 10 och 11 kl. 10:00 10:20 Ajournering mellan 16 och 17 kl. 11:30 12:30 Ajournering under 18 kl. 14:30 14:50

Ajournering mellan 10 och 11 kl. 10:00 10:20 Ajournering mellan 16 och 17 kl. 11:30 12:30 Ajournering under 18 kl. 14:30 14:50 2015-01-16 1(22) Plats och tid Sammanträdesrummet K1, Parkgatan 4 Alvesta 2015-01-16 kl. 9:00 15:35 Ajournering mellan 10 och 11 kl. 10:00 10:20 Ajournering mellan 16 och 17 kl. 11:30 12:30 Ajournering

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2005-05-17 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-16.30 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2005-11-29 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-12.00 Beslutande Övriga närvarande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson

Läs mer

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 16.40

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 16.40 Plats och tid Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 16.40 1 (14) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Lars Svensson (s), ledamot Boel Rosdahl (s), ledamot Lars Holmström (m), ledamot Patrik Ströbeck (m),

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-10-27 1 (14) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.05 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-03-02 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 18.00-19.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Mikael Palmgren

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.25 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(8) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Gnosjösalen kl. 17.30-17.50 Beslutande Övriga närvarande Arne Ottosson (M), ordförande Johan Malm (C) 1:e vice ordförande Markus Kauppinen (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(6) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Gnosjösalen, kl. 17.30-17.40 Beslutande Övriga närvarande Arne Ottosson (M), ordförande ----- (C), 1:e vice ordförande Markus Kauppinen (S), 2:e vice ordförande -----

Läs mer

Kristine Hästmark (M), ordförande Annie Fredriksen (S), 1:vice ordförande Nelly Palma Jansson (KD) Lizbeth Johansson (C) Jessica Källberg (S)

Kristine Hästmark (M), ordförande Annie Fredriksen (S), 1:vice ordförande Nelly Palma Jansson (KD) Lizbeth Johansson (C) Jessica Källberg (S) 1(15) Plats och tid Ku-kontorets konferensrum 15.00 Beslutande Kristine Hästmark (M), ordförande Annie Fredriksen (S), 1:vice ordförande Nelly Palma Jansson (KD) Lizbeth Johansson (C) Jessica Källberg

Läs mer

Sekreterare Paragrafer 35-46 Niklas Tiedermann Ordförande. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sekreterare Paragrafer 35-46 Niklas Tiedermann Ordförande. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) 2010-04-13 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 11.00 12.35 Beslutande Övriga deltagande Thomas Doxryd Jenny Steen Christina Johansson Inga-Britt Ritzman Siv Lunander Magnus

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2011-09-13. Omedelbar justering

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2011-09-13. Omedelbar justering Protokoll Kultur- och fritidsnämnden Omedelbar justering 43 Kultur- och fritidsnämndens sammanträde 43. Budget 2012-2014 44. Delårsbokslut 2011 45. Kultur- och fritidsnämndens bidrag till ideella föreningar

Läs mer

Utbildningsnämnden 2011-05-24 1. Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 10.00-12.00, 13.30-14.30, 14.30-15.00, 15.30-16.

Utbildningsnämnden 2011-05-24 1. Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 10.00-12.00, 13.30-14.30, 14.30-15.00, 15.30-16. Utbildningsnämnden 2011-05-24 1 Plats och tid Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 10.00-12.00, 13.30-14.30, 14.30-15.00, 15.30-16.30 Närvarande och beslutande Enligt förteckning

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2008-08-26 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö kl 08.00-14.50 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-02-20 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-17.10 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m),

Läs mer

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.05 18.00

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.05 18.00 Plats och tid Kommunkontoret, Karpen kl. 15.05 18.00 1 (17) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Lars Svensson

Läs mer

PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-27 1 (8) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Péter Kovács (M) Anders Ståhl (M) Göran Bengtsson (M) Margareta Ölwe (M) Anita Söderlind

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21 2009-06-17 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens

Läs mer

Andris Widuss (M) Lennart Aronsson. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Andris Widuss (M) Lennart Aronsson. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(7) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, måndagen den 4 april 2016, kl. 08.15-09.15. Hans Jildesten (S) Eva-Lotta Härdig Eriksson (S) Inger Nordström (V) Håkan Larsson

Läs mer