Datum Christian Bagan, kommunsekreterare. Inga-Lill Andersson Hjelm (S) och Marcus Stacke (M)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Datum Christian Bagan, kommunsekreterare. Inga-Lill Andersson Hjelm (S) och Marcus Stacke (M)"

Transkript

1 1(12) Plats och tid Kommunhuset, Lokal: Gnosjösalen, kl Beslutande Ledamöter Sture Jonsson (M), ordf Lizbeth Johansson (C), 1:e vice ordf Stig Axelsson (S), 2:e vice ordf Ingmar Johansson (M) Joel Stacke (M) Rolf Davidsson (M) Marcus Stacke (M) Folke Johansson (M) ersättare Alexander Josefsson (M) Arne Ottosson (M) Stefan Lundell (KD) Christer Gustafsson (KD) Nelly Palma Jansson (KD) Nicklas Huuva (KD) Daniel Karlsson (KD) Elisabeth Eklund-Svensson (KD) LarsÅke Magnusson (KD) Sulo Koppelo (S) Doris Lindbäck (S) Markku Kauppinen (S) ersättare Annie Fredriksen (S) Thomas Johansson (S) Ulf Brandin (S) Yvonne Koppelo (S) ersättare Eva Åström (S) Markus Kauppinen (S) Inga-Lill Andersson Hjelm (S) Peter Lundgren (SD) Paul Borstam (SD) Ronny Andersson (SD) Karolina Sköld (C) Johan Malm (C) Anders Johansson (C) --- (FP) Carmen Damian (FP) Övriga närvarande Christian Bagan, kommunsekreterare Justerare Inga-Lill Andersson Hjelm (S) och Marcus Stacke (M) Justeringens plats och tid Kommunkansliet , kl Underskrifter Sekreterare. Paragrafer Christian Bagan Ordförande. Sture Jonsson Justerare. Inga-Lill Andersson Hjelm Marcus Stacke ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Paragrafer då anslaget sätts upp då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, Gnosjö Underskrift. Ann Lindahl

2 2(12) Kommunfullmäktige Ärendelista 81 Dnr Val av justerare samt dag och tid för justering. Godkännande av föredragningslista Dnr Information av Martha Wägéus, Store Mosse Nationalpark Dnr Redovisning av vidtagna åtgärder med anledning av revisionsberättelse för Dnr Landsbygdsutveckling i strandnära lägen avseende Gnosjö kommun Dnr Revisionsrapport: Granskning av missbruksvården Dnr Strategiskt styrdokument 2014 för Gnosjö kommun Dnr Delårsbokslut Dnr Begäran om entledigande, Paul Borstam Dnr Motion om valnämndens sammansättning Dnr Motion om attraktivare Gnosjö... 12

3 3(12) 81 Dnr Val av justerare samt dag och tid för justering. Godkännande av föredragningslista. Som justerare utses Inga-Lill Andersson Hjelm (S) och Marcus Stacke (M) och tid för justeringen sker , kl Föredragningslistan godkänns.

4 4(12) 82 Dnr Information av Martha Wägéus, Store Mosse Nationalpark

5 5(12) 83 Dnr Redovisning av vidtagna åtgärder med anledning av revisionsberättelse för Kommunfullmäktige behandlade revisionsberättelse för Med anledning av den kritik som revisorerna framförde beslutade fullmäktige att av kommunstyrelsen begära en tydlig återkoppling avseende vidtagna åtgärder till kommunfullmäktige i september. Kommunstyrelsen antog förslag till yttrande från ekonomichefen och beslutade att anta detta och översända det till kommunens revisorer. Bedömningen är att den antagna skrivelsen även kan anses vara svar på fullmäktiges begäran om återkoppling. Yttrande från ekonomichefen, separat bilaga. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige att genom redovisningen av kommunstyrelsens svar till kommunens revisorer anse fullmäktiges begäran om återkoppling av vidtagna åtgärder som besvarad. Kommunfullmäktiges beslut att bifalla kommunstyrelsens förslag akten och kommunens revisorer

6 6(12) 84 Dnr Landsbygdsutveckling i strandnära lägen avseende Gnosjö kommun. Samhällsbyggnadsnämnden har antagit förslag till plan för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Planen är en fördjupning av kommunens översiktsplan. Planen överlämnas nu till kommunfullmäktige för antagande. Protokollsutdrag samhällsbyggnadsnämnden , 166 samt tillhörande planhandlingar, separat bilaga. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige att anta upprättat förslag till plan för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Kommunfullmäktiges beslut att bifalla kommunstyrelsens förslag akten, samhällsbyggnadsnämnden, Länsstyrelsen, Boverket, Gislaveds kommun, Regionförbundet, Trafikverket, Vaggeryds kommun, Värnamo kommun samt teknik- och fritidschefen

7 7(12) 85 Dnr Revisionsrapport: Granskning av missbruksvården Kommunens revisorer har genomfört granskning av kommunens vård av missbrukare. Granskningen som redovisas i revisionsrapport daterad april 2013 har översänts till kommunstyrelsen för yttrande och till kommunfullmäktige för kännedom. Revisorerna önskar kommunstyrelsens yttrande över rapporten senast Socialutskottet har fått uppgiften att ta fram förslag på yttrande över rapporten och dess slutsatser. Revisionsrapport med tillhörande bilaga samt socialutskottets beslut och yttrande över rapporten, separata handlingar. Kommunstyrelsen beslutar att anta upprättat förslag till yttrande över revisionsgranskning av kommunens missbruksvård och överlämna detta till kommunens revisorer. akten, kommunens revisorer och Elisabeth Björk, Öhrlings Pricewaterhouse Coopers att lägga revisionsrapporten samt kommunstyrelsens svar på rapporten till handlingarna. akten och kommunens revisorer

8 8(12) 86 Dnr Strategiskt styrdokument 2014 för Gnosjö kommun. Kommunfullmäktige antar årligen ett strategiskt styrdokument för sin verksamhet. Dokumentet innerhåller en övergripande vision för Gnosjö kommun, finansiella mål samt inriktningsmål. I dokumentet beskrivs också Gnosjö kommuns budgetprocess. Dokumentet skall ligga som grund för nämndernas fortsatta arbete med budget för Strategiskt styrdokument, separat handling. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till strategiskt styrdokumentet för 2014 års budget. Kommunfullmäktiges beslut att bifalla kommunstyrelsens förslag akten, samtliga förvaltningar, kommunsekreteraren och ekonomichefen

9 9(12) 87 Dnr Delårsbokslut Ekonomichef Gunilla Folkesson redovisar delårsbokslut per som visar på ett resultat på + 6,4 mnkr per men med en prognos för helåret på - 9,6 mnkr inkl semesterlöneskulder. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige att lägga redovisningen till handlingarna, att uppmana socialutskottet och kultur- och utbildningsutskottet att med skärpa verka för att få ett nollresultat i budget för innevarande år, och att redovisa vilka åtgärder man vidtar för att uppnå detta senast Kommunfullmäktiges beslut att bifalla kommunstyrelsens förslag akten, socialutskottet samt kultur- och utbildningsutskottet

10 10(12) 88 Dnr Begäran om entledigande, Paul Borstam Paul Borstam (SD), Högshult 28, Kulltorp har begärt entledigande från sina uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige, ledamot i kulturberedningen, ledamot i kommunutvecklingsberedningen, ersättare i demokrati- och integrationsberedningen, ersättare i kommunstyrelsen, ersättare i organisationsberedningen samt ersättare i valberedningen. att entlediga Paul Borstam (SD) från sitt uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige, ledamot i kulturberedningen, ledamot i kommunutvecklingsberedningen, ersättare i demokrati- och integrationsberedningen, ersättare i kommunstyrelsen, ersättare i organisationsberedningen samt ersättare i valberedningen. att begära ny sammanräkning hos Länsstyrelsen, samt att överlämna ärendet till valberedningen. akten, Paul Borstam, Länsstyrelsen, valberedningen och Troman

11 11(12) 89 Dnr Motion om valnämndens sammansättning Peter Lundgren, Paul Borstam och Ronny Andersson (SD) har överlämnat motion om valnämndens sammansättning. Motion, separat handling. att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. akten och kommunstyrelsen

12 12(12) 90 Dnr Motion om attraktivare Gnosjö Folke Johansson (M) har överlämnat motion om attraktivare Gnosjö. Motion, separat handling. att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. akten och kommunstyrelsen

Datum Anna Engström, kommunchef. Gunnie Davidsson (C) och Annie Fredriksen (S)

Datum Anna Engström, kommunchef. Gunnie Davidsson (C) och Annie Fredriksen (S) 1(11) Plats och tid Kommunhuset, Lokal: Gnosjösalen, kl. 18.30-19.40 Beslutande Ledamöter Sture Jonsson (M), ordf Lizbeth Johansson (C), 1:e vice ordf Stig Axelsson (S), 2:e vice ordf Ingmar Johansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2012-02-23 Sid: 1 Instans Kommunfullmäktige Plats och tid Gnosjösalen, Kommunhuset, Gnosjö, kl 18.30 18.50 Beslutande Sture Jonsson (M), ordförande --- (S) Lizbeth Johansson (C), 1:e

Läs mer

Datum Anna Engström, kommunchef. Stig Axelsson (S) och Christer Gustafsson (KD)

Datum Anna Engström, kommunchef. Stig Axelsson (S) och Christer Gustafsson (KD) 1(12) Plats och tid Kommunhuset, Lokal: Gnosjösalen, kl. 18.30-19.25 Beslutande Ledamöter Sture Jonsson (M), ordf Lizbeth Johansson (C), 1:e vice ordf Stig Axelsson (S), 2:e vice ordf Ingmar Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige 1(16) Plats och tid Kommunhuset, Lokal: Gnosjösalen, Tid 18.30-18.45 Beslutande Ledamöter Sture Jonsson (M), ordf Lizbeth Johansson (C), 1:e vice ordf Stig Axelsson (S), 2:e vice ordf Arne Ottosson (M)

Läs mer

Datum Anna Engström, kommunchef. Tomas Johansson (S) och Norunn Mattes (FP)

Datum Anna Engström, kommunchef. Tomas Johansson (S) och Norunn Mattes (FP) 1(19) Plats och tid Kommunhuset, Lokal: Gnosjösalen, kl. 18.30 20.00 Beslutande Ledamöter Sture Jonsson (M), ordf Lizbeth Johansson (C), 1:e vice ordf Stig Axelsson (S), 2:e vice ordf Ingmar Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige 1(17) Plats och tid Kommunhuset, Lokal: Gnosjösalen, kl. 18.30 19.25 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Sture Jonsson (M), ordf --- (C), 1:e vice ordf Stig Axelsson (S), 2:e vice ordf Ingmar

Läs mer

Lars-Göran Magnusson, sekreterare. LarsÅke Magnusson (KD) och Stig Axelsson (S)

Lars-Göran Magnusson, sekreterare. LarsÅke Magnusson (KD) och Stig Axelsson (S) 1(21) Plats och tid Kommunhuset, Lokal: Gnosjösalen, kl. 18.30 20.30 Beslutande Ledamöter Sture Jonsson (M), ordf Lizbeth Johansson (C), 1:e vice ordf Stig Axelsson (S), 2:e vice ordf Ingmar Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(6) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Gnosjösalen, kl. 17.30-17.40 Beslutande Övriga närvarande Arne Ottosson (M), ordförande ----- (C), 1:e vice ordförande Markus Kauppinen (S), 2:e vice ordförande -----

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige. Doris Lindbäck (S) Kennet Josefsson (S), deltog i Annie Fredriksen (S) Thomas Johansson (S)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige. Doris Lindbäck (S) Kennet Josefsson (S), deltog i Annie Fredriksen (S) Thomas Johansson (S) 1(19) Plats och tid Kommunhuset, Lokal: Gnosjösalen, kl. 18.30 19.50 Beslutande Övriga närvarande Ledamöter Sture Jonsson (M), ordf Lizbeth Johansson (C), 1:e vice ordf Stig Axelsson (S), 2:e vice ordf

Läs mer

Datum Anna Engström, kommunchef. Arne Ottosson (M) och Markus Kauppinen (S)

Datum Anna Engström, kommunchef. Arne Ottosson (M) och Markus Kauppinen (S) 1(18) Plats och tid Kommunhuset, Lokal: Gnosjösalen, kl. 18.30-19.20 Beslutande Ledamöter Sture Jonsson (M), ordf Lizbeth Johansson (C), 1:e vice ordf Stig Axelsson (S), 2:e vice ordf Ingmar Johansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-03-01 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, k1 15.00-16.45 Beslutande Arne Ottosson (M) ordförande Johan Malm (C) 1:e vice ordf Markus Kauppinen (S) 2:e

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-11-29 Sid: 1 Instans Kommunfullmäktige Plats och tid Gnosjösalen, Kommunhuset, Gnosjö, kl 18.30 20.00 Beslutande Sture Jonsson (M), ordförande Markku Kauppinen (S) ers. Lizbeth

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(10) Plats och tid Kommunhuset, kl. 17.00-17.55 Beslutande Övriga närvarande Ledamöter Arne Ottosson (M), ordförande Karolina Sköld (C) ersätter Johan Malm (C), 1:e vice ordförande Markus Kauppinen (S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(11) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Gnosjösalen, kl 16.00-17.00 Beslutande Övriga närvarande Arne Ottosson (M), ordförande Johan Malm (C), 1:e vice ordförande Markus Kauppinen (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

Sture Jonsson (M), ordf Lizbeth Johansson (C), 1:e vice ordf Stig Axelsson (S), 2:e vice ordf

Sture Jonsson (M), ordf Lizbeth Johansson (C), 1:e vice ordf Stig Axelsson (S), 2:e vice ordf 1(18) Plats och tid Kommunhuset, Tid 18.30 19.15 Beslutande Ledamöter Sture Jonsson (M), ordf Lizbeth Johansson (C), 1:e vice ordf Stig Axelsson (S), 2:e vice ordf Ingmar Johansson (M) Joel Stacke (M)

Läs mer

Sture Jonsson (M), ordf Lizbeth Johansson (C), 1:e vice ordf Stig Axelsson (S), 2:e vice ordf

Sture Jonsson (M), ordf Lizbeth Johansson (C), 1:e vice ordf Stig Axelsson (S), 2:e vice ordf 1(16) Plats och tid Kommunhuset, Lokal: Gnosjösalen, kl. 18.30 18.50 Beslutande Ledamöter Sture Jonsson (M), ordf Lizbeth Johansson (C), 1:e vice ordf Stig Axelsson (S), 2:e vice ordf Ingmar Johansson

Läs mer

Anna Engström, kommunchef Carola Bergquist, assistent, Christian Bagan, kommunsekreterare

Anna Engström, kommunchef Carola Bergquist, assistent, Christian Bagan, kommunsekreterare 1(10) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Gnosjösalen, kl. 16.00-17.05 Beslutande, ordförande Stefan Lundell (KD), 1:e vice ordförande, 2:e vice ordförande Kristine Hästmark (M) Rolf Davidsson (M) Nicklas

Läs mer

Datum Anna Engström, kommunchef. Annie Fredriksen (S) och Lizbeth Johansson (C)

Datum Anna Engström, kommunchef. Annie Fredriksen (S) och Lizbeth Johansson (C) 1(18) Plats och tid Kommunhuset, Lokal: Gnosjösalen, kl. 18.30 18.55 Beslutande Ledamöter Sture Jonsson (M), ordf Lizbeth Johansson (C), 1:e vice ordf Stig Axelsson (S), 2:e vice ordf Ingmar Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(8) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Gnosjösalen kl. 17.30-17.50 Beslutande Övriga närvarande Arne Ottosson (M), ordförande Johan Malm (C) 1:e vice ordförande Markus Kauppinen (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

Sture Jonsson (M), ordf Lizbeth Johansson (C), 1:e vice ordf Stig Axelsson (S), 2:e vice ordf Ingmar Johansson (M) Kristine Hästmark (M) ersättare

Sture Jonsson (M), ordf Lizbeth Johansson (C), 1:e vice ordf Stig Axelsson (S), 2:e vice ordf Ingmar Johansson (M) Kristine Hästmark (M) ersättare 1(23) Plats och tid Kommunhuset, Lokal: Gnosjösalen, kl. 18.30 20.00 Beslutande Ledamöter Sture Jonsson (M), ordf Lizbeth Johansson (C), 1:e vice ordf Stig Axelsson (S), 2:e vice ordf Ingmar Johansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2010-09-30 Sid: 1 Instans Kommunfullmäktige Plats och tid Gnosjösalen, Kommunhuset, Gnosjö, kl 18.30 19.25 Beslutande Sture Jonsson, (M) ordförande Anna Heijel (M) Ingemar Svensson (C),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Kristina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige. Doris Lindbäck (S)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige. Doris Lindbäck (S) 1(20) Plats och tid Kommunhuset, kl 18.30 21.10 Beslutande Ledamöter Sture Jonsson (M), ordf Lizbeth Johansson (C), 1:e vice ordf Stig Axelsson (S), 2:e vice ordf Ingmar Johansson (M) Joel Stacke (M) Rolf

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-06-05 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.35 Beslutande Övriga närvarande LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e vice ordförande

Läs mer

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare 1(10) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Kulltorp, kl 15.00-17.20 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande LarsÅke Magnusson (KD) ersätter Karolina Sköld

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige. Patrick Schooner (S) Kennet Josefsson (S) Peter Härestrand (S) ers.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige. Patrick Schooner (S) Kennet Josefsson (S) Peter Härestrand (S) ers. 1(23) Plats och tid Kommunhuset, Lokal: Gnosjösalen, Tid 18.30-19.30 Beslutande Ledamöter Sture Jonsson (M), ordf Lizbeth Johansson (C), 1:e vice ordf Stig Axelsson (S), 2:e vice ordf Ingemar Johansson

Läs mer

Ingalill Ebbesson, näringslivsutvecklare, 38 punkt 3 Gunilla Folkesson, Stabs- och stödchef, 37 Carola Bergquist, sekreterare

Ingalill Ebbesson, näringslivsutvecklare, 38 punkt 3 Gunilla Folkesson, Stabs- och stödchef, 37 Carola Bergquist, sekreterare 1(6) Plats och tid Kommunhuset, Lokal: Kulltorp, Kl 14.00-16.30 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande Karolina Sköld (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Allmänna utskottet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Allmänna utskottet 1(5) Plats och tid Lokal: Töllstorpshallen, kl 14.00-17.10 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande Karolina Sköld (C), 2:e vice ordförande Ingmar Johansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2009-06-17 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 17.30-18.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Bertil Nilsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-08-29 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-12.00 Beslutande Övriga närvarande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(19) Plats och tid Kommunhuset, Lokal: Gnosjösalen, kl 15.00-18.40 Beslutande Övriga närvarande Justerare Arne Ottosson (M), ordförande Johan Malm (C), 1:e vice ordförande deltog i 35-44 Markus Kauppinen

Läs mer

Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S)

Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S) 1(11) Plats och tid Hammargården, kl. 15.00-16.55 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2010-12-16 Sid: 1 Instans Kommunfullmäktige Plats och tid Gnosjösalen, Kommunhuset, Gnosjö, kl 17.30 19.10 Beslutande Sture Jonsson (M), ordförande Patrick Schooner (S) Gunnie Davidsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-03-02 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Allmänna utskottet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Allmänna utskottet 1(12) Plats och tid Töllstorpshallen, kl 13.30-17.00 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande Karolina Sköld (C), 2:e vice ordförande Ingmar Johansson (M)

Läs mer

Christian Bagan, kommunsekreterare. Inga-Lill Andersson Hjelm (S) och Peter Lundgren (SD)

Christian Bagan, kommunsekreterare. Inga-Lill Andersson Hjelm (S) och Peter Lundgren (SD) 1(21) Plats och tid Kommunhuset, Lokal: Gnosjösalen, Tid 18.30 19.15 Beslutande Ledamöter Sture Jonsson (M), ordf Lizbeth Johansson (C), 1:e vice ordf Stig Axelsson (S), 2:e vice ordf Ingmar Johansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2013-12-04 Sid: 1 Instans Samhällsbyggnadsnämnden Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-15.15 Beslutande Ingemar Svensson (C) ordförande Kennet Josefsson (S) 1:e vice ordförande

Läs mer

Slutlig rösträkning och mandatfördelning

Slutlig rösträkning och mandatfördelning PROTOKOLL 2010-09-20 09-27 Slutlig rösträkning och mandatfördelning Val till kommunfullmäktige 2010-09-19 Kommun: GNOSJÖ Plats: Landstatshuset, Hamngatan 4 Dnr: 201-4926-10 Rösträkningen och fördelningen

Läs mer

Datum Anna Engström, kommunchef. Stig Axelsson (S) och Stefan Lundell (KD)

Datum Anna Engström, kommunchef. Stig Axelsson (S) och Stefan Lundell (KD) 1(19) Plats och tid Kommunhuset, Lokal: Gnosjösalen, kl. 18.30 Beslutande Ledamöter Sture Jonsson (M), ordf Lizbeth Johansson (C), 1:e vice ordf Stig Axelsson (S), 2:e vice ordf Ingmar Johansson (M) Jonny

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2005-02-24 1 Organ Kommunfullmäktige Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 18.30 19.25 Beslutande Göran Kallfeldt (c) ordf Gunilla Ljungqvist (kd) Christer Gustafsson (kd) Lena Backstig (kd) (m) Johanna

Läs mer

KU-kontorets konferensrum

KU-kontorets konferensrum 1(17) Plats och tid Beslutande KU-kontorets konferensrum Alexander Josefsson (M), ordförande Annie Fredriksen (S), 1:vice ordförande Daniel Karlsson (KD), 2:e vice ordförande Lizbeth Johansson (C) Jessica

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2008-02-05 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Socialkontoret, Gnosjö, kl 08.00-16.30 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-04-27 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-10-23 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-18.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2008-04-29 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-17.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Beril Nilsson (m),

Läs mer

Arne Svärm, räddningstjänstchef Yvonne Thelin Karlsson, sekreterare Eva Gardelin-Larsson, kommunsekreterare Johan Nilsson, stf räddningschef

Arne Svärm, räddningstjänstchef Yvonne Thelin Karlsson, sekreterare Eva Gardelin-Larsson, kommunsekreterare Johan Nilsson, stf räddningschef Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö 1 (5) Plats och tid Räddningsstationen i Gislaved, kl 14.00 15.30 Beslutande Bertil Valfridsson (M), ordförande Bength-Göran Johansson (C) Åke Ljunggren (S) Stefan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-08-30 Sid: 1 Instans Kommunfullmäktige Plats och tid Gnosjösalen, Kommunhuset, Gnosjö, kl 18.30 19.55 Beslutande Sture Jonsson (M), ordförande Lizbeth Johansson (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-08-31 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-16.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Allmänna utskottet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Allmänna utskottet 1(11) Plats och tid Töllstorpshallen, kl. 15.00-16.40 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Patricia Schooner (S) ersätter Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande -----(C), 2:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2005-08-16 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-16.30 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Allmänna utskottet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Allmänna utskottet 1(12) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Kulltorp, kl 15.00-17.40 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande Karolina Sköld (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-12-20 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.30 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-05-31 1 Organ Kommunfullmäktige Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 18.30 20.45 Beslutande Sture Jonsson (m) ordf Rolf Davidsson (m) ers. Ingemar Svensson (c) 1:e vice ordf. Alexander Josefsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-04-25 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.10 Beslutande Övriga närvarande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-10 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 18.00-19.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Arne Ottosson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2009-01-27 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (kd), ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-05-25 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.05 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Anna Engström, kommunchef Bengt Andersson, socialchef, Christian Bagan, kommunsekreterare

Anna Engström, kommunchef Bengt Andersson, socialchef, Christian Bagan, kommunsekreterare 1(20) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Gnosjösalen, KL. 15.00-17.00 Beslutande Övriga närvarande Arne Ottosson (M), ordförande Ingmar Johansson (M) deltog ej i 29-30, ersätter Johan Malm (C), 1:e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Allmänna utskottet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Allmänna utskottet 1(15) Plats och tid Töllstorp, kl. 14.00-15.30 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande Karolina Sköld (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-05-18 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-11-23 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-12.45 Beslutande Övriga närvarande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-05-08 1 Organ Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 18.00-19.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-08-16 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-15.15 Beslutande Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran Johansson (S) 1:e vice ordförande Rolf

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-06-23 1 Organ Kommunfullmäktige Plats och tid Församlingshemmet, Gnosjö, kl 18.30 19.40 Beslutande Sture Jonsson (m) ordf Eva Norberg (kd) ers. Christer Gustafsson (kd) Lena Backstig (kd) Göran Kallfeldt

Läs mer

Datum 2013-11-28. Elisabeth Eklund-Svensson (KD) LarsÅke Magnusson (KD) Sulo Koppelo (S) Anna Engström, kommunchef

Datum 2013-11-28. Elisabeth Eklund-Svensson (KD) LarsÅke Magnusson (KD) Sulo Koppelo (S) Anna Engström, kommunchef 1(35) Plats och tid Kommunhuset, Lokal: Gnosjösalen, kl. 18.30 20.30 Beslutande Ledamöter Sture Jonsson (M), ordf Lizbeth Johansson (C), 1:e vice ordf Stig Axelsson (S), 2:e vice ordf Ingmar Johansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-11-14 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-15.30 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Bertil Nilsson (m), ordförande Åke Hallemyr (kd), ersätter

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2006-12-05 1

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2006-12-05 1 2006-12-05 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.35 Beslutande Övriga närvarande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2006-10-17 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.50 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-11-09 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande

Läs mer

Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Ingmar Johansson (M) Stig Axelsson (S)

Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Ingmar Johansson (M) Stig Axelsson (S) 1(11) Plats och tid Töllstorpshallen, kl. 15.00-16.35 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Ingmar Johansson (M) Stig Axelsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-10-19 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2010-10-28 Sid: 1 Instans Kommunfullmäktige Plats och tid Gnosjösalen, Kommunhuset, Gnosjö, kl 18.30 20.10 Beslutande Sture Jonsson, (M) ordförande Ingemar Svensson (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-10-18 Sid: 96 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid Margretetorp Gästgifvaregård kl 13.00 16.40 Beslutande Övriga deltagande Alexander Josefsson (M) Ordförande Daniel

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-11-06 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 10.00-15.40 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2009-02-03 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 18.00-20.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Bertil Nilsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2008-08-12 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Töllstorp, Gnosjö kl 08.00-16.30 Beslutande LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e vice ordförande Lill Andersson Hjelm

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2005-01-27 1 Organ Kommunfullmäktige Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 18.30 19.15 Beslutande Sture Jonsson (m) ordf Gunilla Ljungqvist (kd) Christer Gustafsson (kd) Lise-Märith Svensson (kd) ers.

Läs mer

Slutlig rösträkning och mandatfördelning

Slutlig rösträkning och mandatfördelning 1/1 PROTOKOLL 2014-09-15 09-24 Slutlig rösträkning och mandatfördelning Val till kommunfullmäktige 2014-09-14 Kommun: GNOSJÖ Plats: Landstatshuset Dnr: 201-6466-2014 Rösträkningen och fördelningen av mandaten

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Allmänna utskottet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Allmänna utskottet 1(8) Plats och tid Kommunhuset, Lokal: Kulltorp, Tid: 13.00-16.30 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande Karolina Sköld (C), 2:e vice ordförande Ingmar

Läs mer

Björn Thorsson, föreståndare, Lennart Hermansson, teknisk chef, 45, 49 och 52 punkt 1 Mickael Bucht, renhållningsingenjör, 52 punkt 3

Björn Thorsson, föreståndare, Lennart Hermansson, teknisk chef, 45, 49 och 52 punkt 1 Mickael Bucht, renhållningsingenjör, 52 punkt 3 1(11) Plats och tid Kommunhuser, Lokal Kulltorp, Tid: 08.00-11.30 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande Karolina Sköld (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-12-21 Sid 1(9) Instans Socialutskottet extra Plats och tid Socialkontorets sammanträdesrum, kl 15.00 Beslutande Björn Jonasson (KD) ordförande Birgitta Olsson-Johansson (S) Thomas

Läs mer

Anders Axelsson, räddningschef Yvonne Thelin Karlsson, nämndsekreterare Ulrika Dagård, projektledare, 24. Ordförande Bertil Valfridssson

Anders Axelsson, räddningschef Yvonne Thelin Karlsson, nämndsekreterare Ulrika Dagård, projektledare, 24. Ordförande Bertil Valfridssson Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen i Mossarp onsdagen den 13 juni 2012, kl. 14.00 17.00 Beslutande Bertil Valfridsson (M), ordförande Bength-Göran Johansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2009-02-17 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2005-05-03 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-16.20 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Pia Thulin (m) ersättare, deltog i 122 punkt 1-2 Inga-Lill

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Allmänna utskottet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Allmänna utskottet 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Lokal: Kulltorp, Tid: 13.00-15.45 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande Karolina Sköld (C), 2:e vice ordförande Ingmar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2008-09-25 1 Organ Kommunfullmäktige Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 18.30 19.50 Beslutande Sture Jonsson (m) ordf Arne Ottosson (m) Ingemar Svensson (c) Marcus Stacke (m) LarsÅke Magnusson (kd)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2009-05-28 Sid: 1 Instans Kommunfullmäktige Plats och tid Gnosjösalen, Kommunhuset, Gnosjö, kl 18.30 20.45 Beslutande Sture Jonsson (M), ordförande - (M) Ingemar Svensson (C),1:e vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2012-01-18 Sid:1 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid BU-förvaltningens konferensrum kl 15.00 Beslutande Övriga deltagande Alexander Josefsson (M) Ordförande Diana Brandin

Läs mer

Kristoffer Davidsson (M), ordförande Sture Sköld (S) Arne Sturesson (C) Jesper Johansson (MP) Armand Kleven (S)

Kristoffer Davidsson (M), ordförande Sture Sköld (S) Arne Sturesson (C) Jesper Johansson (MP) Armand Kleven (S) 1(6) Plats och tid Kommunhuset, Silvergruvan, kl. 15.00-16.45 Beslutande Kristoffer Davidsson (M), ordförande Sture Sköld (S) Arne Sturesson (C) Jesper Johansson (MP) Armand Kleven (S) Övriga närvarande

Läs mer

Kultur- och utbildningskontoret. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och utbildningsutskottet

Kultur- och utbildningskontoret. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och utbildningsutskottet 1(17) Plats och tid Beslutande Kulltorps skola Alexander Josefsson (M), ordförande Annie Fredriksen (S), 1:vice ordförande Daniel Karlsson (KD), 2:e vice ordförande Lizbeth Johansson (C) Izet Causevic

Läs mer

Lars-Göran Magnusson, kommunchef. Inga-Lill Andersson Hjelm (S) och Johan Malm (C)

Lars-Göran Magnusson, kommunchef. Inga-Lill Andersson Hjelm (S) och Johan Malm (C) 1(25) Plats och tid Kommunhuset, Lokal: Gnosjösalen, Tid 18.30 20.15 Beslutande Ledamöter Sture Jonsson (M), ordf Lizbeth Johansson (C), 1:e vice ordf Stig Axelsson (S), 2:e vice ordf Folke Johansson (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-02-22 1 Organ Kommunfullmäktige Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 18.30 18.50 Beslutande Sture Jonsson (m) ordf Kristina Lindgren (m) ers. Ingemar Svensson (c) 1:e vice ordf. Marcus Stacke (m)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2005-11-15 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-16.35 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2005-10-18 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-16.15 Beslutande Övriga närvarande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-01-23 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.30 Beslutande Övriga närvarande LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e vice ordförande

Läs mer

Diana Brandin (S), 1:vice ordförande Nelly Jansson (KD) Lizbeth Johansson (C) Annie Fredriksen (S)

Diana Brandin (S), 1:vice ordförande Nelly Jansson (KD) Lizbeth Johansson (C) Annie Fredriksen (S) 1(11) Plats och tid Gnosjö KunskapsCenter, kl 15.00 Beslutande Alexander Josefsson (M), ordförande (närvarande 34-39) Diana Brandin (S), 1:vice ordförande Nelly Jansson (KD) Lizbeth Johansson (C) Annie

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-06-21 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-15.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-04-20 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-16.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m)

Läs mer

Alexander Josefsson (M), ordförande Daniel Karlsson (KD), 2:e vice ordförande Lizbeth Johansson (C) Annie Fredriksen (S) Jessica Källberg (S)

Alexander Josefsson (M), ordförande Daniel Karlsson (KD), 2:e vice ordförande Lizbeth Johansson (C) Annie Fredriksen (S) Jessica Källberg (S) 1(14) Plats och tid Hillerstorps skola, kl 15.00 Beslutande Alexander Josefsson (M), ordförande Daniel Karlsson (KD), 2:e vice ordförande Lizbeth Johansson (C) Annie Fredriksen (S) Jessica Källberg (S)

Läs mer