Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2006-12-05 1"

Transkript

1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl Beslutande Övriga närvarande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna Aggerstam (c) Kristina Sällström-Eriksen (s) Lars-Göran Magnusson, kommunchef Stefan Tengberg, f d ekonomichef, 242 punkt 1 Eddie Davidsson, näringslivschef, 242 punkt 2 Niclas Åberg, ordförande i Köpmannaföreningen, 242 punkt 2 Inge Johansson, ordförande i Industriföreningen, 242 punkt 2 Linda Fransson, Industriföreningens styrelse, 242 punkt 2 Karl Andersson, Industriföreningens styrelse, 242 punkt 2 Göran Göhlin, Industriföreningens styrelse, 242 punkt 2 Ulf Danielsson, Industriföreningens styrelse, 242 punkt 2 Alexander Johansson, Industriföreningens styrelse, 242 punkt 2 Christian Bagan, kommunsekreterare, deltog ej i 242 punkt 2 Utses att justera Inga-Lill Andersson Hjelm Justeringens plats och tid Kommunkansliet Underskrifter... Sekreterare Christian Bagan Paragrafer Ordförande... Christer Gustafsson Justerande Organ... Inga-Lill Andersson Hjelm ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Paragrafer Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, Gnosjö Underskrift... Carola Bergquist

2 Kommunstyrelsens arbetsutskott Au Redovisning av intern kontroll, redovisning från kommunsekreterare Kommunstyrelsen antog internkontrollplan för kommunstyrelsens verksamhetsområde. På kommunsekreterare åligger det enligt planen att med hjälp av stickprov kontrollera hur delegerad beslutsrätt utövats samt att i december varje år redovisa detta till kommunstyrelsen. Vidare skall kommunsekreterare vartannat år till kommunstyrelsen redovisa att reglementen och policies är kända och efterlevs och detta skall ske genom enkäter. Vad gäller denna sistnämnda granskning har i samråd med kommunchef beslutats att denna skall göras Med hjälp av ojävig tredje person har 20 delegationsbeslut (av 143 beslut) fattade under 2006 valts ut och därefter jämförts mot kommunstyrelsens delegationsordning. Av granskningen har framkommit att samtliga delegationsbeslut är i överensstämmelse med delegationsordningen. Granskade delegationsbeslut, separat handling. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar att lägga redovisningen till handlingarna.

3 Kommunstyrelsens arbetsutskott Au Revisionsgranskning över kommunens rutiner för kontanthantering Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning av kommunens olika nämnders rutiner för kontanthantering. Granskningen presenteras i form av en revisionsrapport. Rapporten har överlämnats till kommunstyrelsen samt till kultur- och fritidsnämnden och socialnämnden för yttrande och till kommunfullmäktige för kännedom. Rapport daterad , separat handling. Arbetsutskottet beslutar att uppdra åt ekonomiavdelningen att ta fram förslag på yttrande över revisionsgranskningen samt att detta skall vara kommunstyrelsen tillhanda senast Expedieras till akten ekonomiavdelningen kommunsekreteraren

4 Kommunstyrelsens arbetsutskott Au Timtaxa inom livsmedels- och foderområdena Den 1 januari 2006 trädde ett antal EG-förordningar i kraft som är grunden i den nya europeiska livsmedelslagstiftningen (EG-förordning 852/2004, 853/2004, 854/2004 och 882/2004). Därefter har den 1 juli trätt i kraft en ny livsmedelslag (2006:804) och en ny lag om foder och animaliska biprodukter (2006:805) som kompletterar EG-förordningarna. EG-förordningarna kräver att varje medlemsland skall ha en finansiering av livsmedelskontrollen som innebär att tillräckliga finansiella resurser tillsätts. Sverige har valt att finansieringen skall ske genom avgifter. I livsmedelslagen finns bemyndiganden för regeringen att meddela föreskrifter om kommunala avgifter för livsmedelskontrollen. Regeringen skall under hösten 2006 besluta om en förordning i vilken kommunerna bemyndigas att ta ut avgifter för livsmedelskontrollen enligt en taxa som kommunen skall fastställa. När det gäller foderkontrollen finns redan i dag i förordningen (2006:814) om foder och animaliska biprodukter ett bemyndigande för kommunerna att om de så önskar ta ut avgifter enligt en kommunal taxa. Detta senare bemyndigande upphör vid årsskiftet. Regeringen skall under hösten 2006 ändra i den ovan angivna förordningen och ge kommunerna ett nytt bemyndigande med skyldighet att ta ut avgifter för foderkontrollen som motsvarar full kostnadstäckning enligt en kommunal taxa på samma sätt som för livsmedelskontrollen. De avgifter som kommunerna skall ta ut är handläggningsavgift för foder- och årlig kontrollavgift för livsmedelskontrollen dels avgifter för extraordinär kontroll och dels avgifter för godkännande och registrering av livsmedelsanläggningar. De årliga kontrollavgifternas storlek skall motsvara full kostnadstäckning vilket innebär att taxan bör täcka alla de kostnader som anges i propositionen. Däremot innebär principen om full kostnadstäckning inte att all verksamhet som kontrollmyndigheten utför skall avgiftsfinansieras.

5 Kommunstyrelsens arbetsutskott Au 241 (forts) För att livsmedelsanläggningarna skall erhålla en likvärdig bedömning, så kommer kontrollavgifterna för 2007 endast att utgå ifrån Livsmedelsverkets modul för riskklassificering. Från och med skall även erfarenhetsmodulen användas för att bestämma den årliga kontrollavgiften. Miljö- och byggnämnden beslutade , 198 att föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till de nya taxorna. Protokollsutdrag samt bilaga, separat handling. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar att anta i bilaga redovisat förslag till taxa för kommunens offentliga kontroll inom livsmedels- och foderområdena enligt Livsmedelsverkets och Statens Jordbruksverks modeller för riskklassificering av livsmedels- och foderanläggningar och beräkning av kontrollavgifter att timtaxan vid tillämpningen av taxan skall vara 600 kronor per timme kontrolltid, samt att timtaxan ska börja tillämpas från och med

6 Kommunstyrelsens arbetsutskott Au 242 Diskussions-/Informationspunkter 1. Budgetberedning Kommunstyrelsens arbetsutskott samt f d ekonomichef Stefan Tengberg bereder förslag till budget och KELP. 2. Överläggningar med industriföreningen Arbetsutskottet träffar tillsammans med näringslivschef Eddie Davidsson företrädare för kommunens industri- och köpmannaföreningar. 3. Konsekvensanalys Sydlänken Miljö- och byggnämnden har tagit fram en konsekvensanalys över Sydlänkenförbindelsen genom kommunen. Förslaget diskuteras. 4. Fastighets AB Järnbäraren Diskussion om förslag att sälja ytterligare fastighet av Fastighets AB Järnbärarens bestånd. 5. Industriprogrammet Redovisas inbjudan från lärare på industriprogrammet till möte 6 december angående industriprogrammets framtid. 6. Utbildning i HBT-frågor RFSL har i skrivelse erbjudit landets kommuner gratis utbildning i s k HBTfrågor. Erbjudandet diskuteras och beslutas att försöka få en sådan utbildning till Gnosjö under våren Förändrade arbetsformer för kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-06-05 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.35 Beslutande Övriga närvarande LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-04-06 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-17.15 Beslutande Övriga närvarande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-11-14 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-15.30 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Bertil Nilsson (m), ordförande Åke Hallemyr (kd), ersätter

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2005-08-30 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.20 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-04-27 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-10-03 1 Organ Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 18.00-18.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Christer Gustafsson (kd) Lars-Åke Magnusson (kd) Dorota Westlund (kd)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-08-31 1 Organ Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 17.45-18.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera (kd) Lars-Åke Magnusson (kd) Dorota Westlund (kd) (m) Anna Heijel (m)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-03-02 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2008-04-29 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-17.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Beril Nilsson (m),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-09-04 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 07.30-16.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2008-12-02 1 Organ Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 18.00-19.00 Beslutande Övriga deltagande LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e vice ordförande Inga-Lill Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-05-03 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, k1 13.00-18.20 Beslutande Arne Ottosson (M) ordförande ---- (C) 1:e vice ordf Markus Kauppinen (S) 2:e vice

Läs mer

Jävsnämnden 2013-10-23

Jävsnämnden 2013-10-23 Jävsnämnden 2013-10-23 Jn 19 Revidering av taxa och timavgift för offentlig kontroll av livsmedel och foder... 2 Jn 20 Redovisning av delegationsärenden... 3 Jn 21 Övriga ärenden... 4 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Läs mer

Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S)

Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S) 1(11) Plats och tid Hammargården, kl. 15.00-16.55 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(25) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Gnosjösalen, Kl. 15.00-17.35 Beslutande Övriga närvarande Arne Ottosson (M), ordförande Johan Malm (C), 1:e vice ordförande Markus Kauppinen (S), 2:e vice ordförande,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2009-05-28 Sid: 1 Instans Kommunfullmäktige Plats och tid Gnosjösalen, Kommunhuset, Gnosjö, kl 18.30 20.45 Beslutande Sture Jonsson (M), ordförande - (M) Ingemar Svensson (C),1:e vice

Läs mer

Fastställande av ny taxa för offentlig kontroll av livsmedel

Fastställande av ny taxa för offentlig kontroll av livsmedel Fastställande av ny taxa för offentlig kontroll av livsmedel Behandling Ny taxa för offentlig kontroll av livsmedelsverksamheter föreligger, för fastställande av kommunfullmäktige december 2013. Kommunernas

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 17.05-19.16

Kommunkontoret, klockan 17.05-19.16 Kommunstyrelsen 2012-11-27 1(23) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 17.05-19.16 Beslutande Ledamöter Mathias Lindquist (S), ordförande, 133-149 Birgitta Carlgren (S), 133-149 Annette Felixson (S), 133-149

Läs mer

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M)

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) 1 (18) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, tisdagen den 5 oktober 2010, kl 13.00-15.10 Beslutande Övriga deltagande Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) Agneta Karlsson (M) Claes Ebbesson

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden 2008-05-15 1 (18)

Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden 2008-05-15 1 (18) Socialnämnden 2008-05-15 1 (18) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2008-05-15, kl. 10.00-12.25 Gruppsammanträden: 8.00-10.00 Beslutande: Ingegärd Brogren (c) Anne Törnqvist (m) Siw Nordin (m)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-09-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-09-17 1(40) Plats och tid Nämndhuset, Nynäshamn. lokal: Landsort kl. 08:30-09:30 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Enligt förteckning Utses att justera Harry Bouveng (M) och Thomas Johansson (S)

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 224 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl 17.00-18.00 Beslutande Hans-Ingvar Jönsson (c), ordförande Gull-Britt Svensson (s) Mats Kroon (m) Gunilla Karlsson (s) Ronny Sandberg (s) Lennart

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-04 1

Kommunstyrelsen 2007-12-04 1 Kommunstyrelsen 2007-12-04 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.45 12:10. Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Jan-Erik Steen (s) Sixten Carlsson (s) Göran

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-01-08 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2014-01-08 Kommunstyrelsen (9) Tid och plats 204-0-08 - Kommunhuset klockan 3.30-5.30. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - tjänstgörande ersättare Arne Andersson

Läs mer

NYKÖPINGS KOMMUN. PROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2006 12 11 ANSLAG/BEVIS

NYKÖPINGS KOMMUN. PROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2006 12 11 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Stadshuset sal C kl. 14.00-14.30 Ledamöter och ersättare Beslutande Urban Granström (s) v ordf Tina Michalowski (m) Annika Karlsson (c) Göran Silfverling (fp) Curt Eriksson (kd) Leif Larsson

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Kommunstyrelsen 2006-11-29

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Kommunstyrelsen 2006-11-29 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Plats och tid Hotell Aurum, rum 18 karat, kl. 13.00-18.10 Beslutande Närvarande ersättare Bert Öhlund, ordförande Harriet Classon Philip Cohen Eva Enqvist Tore Gabrielsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-12-06 1. (21) KS041206

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-12-06 1. (21) KS041206 Kommunstyrelsen 2004-12-06 1. (21) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 13.00 15.50 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annica Blomgren (s) Ove Torpman (s) Jeannette Rasko

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-11-22 1. Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30

Kommunfullmäktige 2010-11-22 1. Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30 SVENLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2010-11-22 1 Plats och tid Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30 Beslutande Se blad nr 2 Övriga deltagare Lina Axelsson Torkel Andersson

Läs mer

Socialnämnden 2012-11-07

Socialnämnden 2012-11-07 256 Delegationsbeslut... 2 257 Budgetuppföljning... 3 258 Rapport avseende ej verkställda beslut... 4 259 Revidering av socialnämndens reglemente... 5 260 s sammanträdesdagar 2013... 6 261 Granskning av

Läs mer