Sammanträdesprotokoll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll"

Transkript

1 Organ Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Christer Gustafsson (kd) Lars-Åke Magnusson (kd) Dorota Westlund (kd) Bertil Nilsson (m) Rolf Davidsson (m) Myrna Aggerstam (c) Åke Hallemyr (fp) - (s) Kristina Sällström-Eriksen (s) Lars Persson (s) Han Loung (s) Lars-Göran Magnusson, kommunchef Christian Bagan, kommunsekreterare Han Loung Justeringens plats och tid Kommunkansliet Underskrifter... Sekreterare Christian Bagan Paragrafer Ordförande... Christer Gustafsson Justerande Organ... Han Loung ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen Paragrafer Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, Gnosjö Underskrift... Carola Bergquist

2 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 35 Au Revisionsgranskning av LSS-verksamheten i Gnosjö kommun Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en revisionsgranskning av LSSverksamheten i kommunen. Granskningen presenteras i form av en revisionsrapport. Rapporten har överlämnats till socialnämnden för yttrande och till kommunfullmäktige för kännedom. Revisionsrapport samt socialnämndens arbetsutskotts beslut , 5, separata handlingar. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen att lägga revisionsgranskningen över LSS-verksamheten till handlingarna. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Enligt arbetsutskottet.

3 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 36 Au Motion om informationsmöten om kommunens ekonomiska läge Sture Jonsson samt Pia Thulin, båda (m) har till kommunfullmäktige överlämnat en motion med förslag om att extra informationsmöten för allmänheten skyndsamt skall anordnas i Gnosjö och Hillerstorp för att vid dessa informera om kommunens ekonomiska läge. I motionen föreslår motionärerna att allmänna informationsmöten snarast anordnas och att kommunens ekonomichef får i uppdrag att vid dessa redovisa den ekonomiska beslutsprocessen samt ekonomiska fakta om kommunen. Syftet med detta är att ge kommuninvånarna mer insikt och förståelse för kommunens ekonomiska läge, speciellt då det nu är valår. Motion, separat handling. Kommunstyrelsens ordförandeberedning har berett ärendet och gör följande bedömning: Att våra kommuninvånare får kunskaper om kommunens ekonomiska läge är av största vikt, i synnerhet då det ekonomiska utrymmet blir allt mindre och kommunens nämnder och styrelser får sparkrav vilka påverkar den offentliga servicen som skola, vård och omsorg. Det är då än mera viktigt att våra invånare och skattebetalare förstår vart pengarna tar vägen, hur dom fördelas och hur prioriteringar görs. Att anordna särskilda informationsmöten som uteslutande skulle handla om ett så pass tungt ämne som kommunal ekonomi tror vi dock inte skulle vara rätt sätt att nå ut med denna viktiga information. Kommunkansliet och kommunstyrelsens presidium arbetar idag aktivt med att försöka göra de redan befintliga informationsmötena i våra tätorter mer lättillgängliga för allmänheten med enklare och mer lättförståelig information samt med ämnen som berör folk på ett mer näraliggande plan än kommunens ekonomi, detta för att få våra invånare att överhuvudtaget komma till våra informationsmöten. Det är viktigt att informationsmötena försöker rikta sig till den breda mängden kommuninvånare och inte bara till ett litet fåtal intresserade vilket vi tror skulle bli fallet med särskilda ekonomiska informationsmöten.

4 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 36 (forts) Au 46 (forts) Kommunstyrelsens ordförandeberedning ställer sig således bakom motionärernas intention men delar inte motionärernas syn på hur informationen skall nå ut till allmänheten. Vi anser istället att informationen bör göras mer lättillgänglig genom användandet av främst kommunens hemsida men också den sida kommunen disponerar i tidningen GnosjöAndan. Utöver detta kan kommunens ekonomichef ges i uppdrag att ge en fördjupad ekonomisk information vid fullmäktiges sammanträde i maj, information som då når ut till intresserad allmänhet samt massmedia. Självfallet kan också kommunstyrelsens ordförande ge en mera kortfattad information om kommunens ekonomi vid de återstående ordinarie informationsmötena. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen att ge kommunens ekonomichef i uppdrag att ge en ekonomisk information vid fullmäktiges majsammanträde, att ge kommunens informatörer i uppdrag att tillsammans med kommunens ekonomichef ta fram information om kommunens ekonomi och budgetprocess samt presentera denna på kommunens hemsida och på kommunens sida i GnosjöAndan under våren 2006, att ge kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att ge en kort, lättförståelig information om kommunens ekonomi och budgetprocess vid återstående inplanerade informationsmöten under 2006, samt att utifrån kommunstyrelsens ordförandeberednings bedömning samt ovanstående att-satser avslå motionärernas yrkande om anordnande av särskilda informationsmöten för ekonomisk information till allmänheten. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Enligt arbetsutskottet.

5 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 37 Au Revisionsgranskning av ekonomisystemet i Gnosjö kommun Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en revisionsgranskning av kommunens ekonomisystem. Granskningen presenteras i form av en revisionsrapport. Rapporten har överlämnats till kommunstyrelsen för yttrande och till kommunfullmäktige för kännedom. PM daterad januari 2005 samt upprättad svarsskrivelse från ekonomiavdelningen, separata handlingar. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar att anta upprättat förslag till svarsskrivelse som kommunstyrelsens svar samt att översända denna till revisionen. Kommunstyrelsen beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag Expedierat till akten kommunens revisorer ekonomiavdelningen att lägga revisionsgranskning över kommunens ekonomisystem samt det upprättade svaret till handlingarna.

6 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 38 Au Resultatöverföring från 2005 till 2006 Ekonomichef Stefan Tengberg har i skrivelse daterad överlämnat förslag till resultatöverföring från 2005 till 2006 enligt tidigare fastställda principer för resultatöverföring, Kf 149, Skrivelse, separat handling. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: att överskott och underskott överförs till 2006 enligt bilaga, att respektive nämnd/styrelse beslutar om disponering av resultatöverföringen i enlighet med principerna för resultatöverföringen, Kf , att det görs direktöverföringar till 2006 års bokföring där det så anges i bilagan, samt att skolstyrelsens upparbetade skuld skall inarbetas under de kommande 9 åren. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Enligt arbetsutskottet.

7 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 39 Au Styrdokument för folkhälsoarbetet i Gnosjö kommun Folkhälsorådet beslutade vid sitt sammanträde att föreslå kommunfullmäktige att anta ett nytt styrdokument för folkhälsoarbetet i kommunen under perioden Visionen för kommunens folkhälsoarbete beskrivs vara att alla medborgare skall tillförsäkras möjligheter till ett gott och aktivt liv på lika villkor, att ingen skall dö i förtid eller drabbas av ohälsa, sjukdom eller skada som hade kunnat undvikas samt att folkhälsoarbetet för de kommande generationerna skall ges en långsiktig och hållbar utveckling. Verksamhetsidén för arbetet är att Gnosjö kommun skall genomsyras av en folkhälsoanda där invånarna skall känna sig trygga och stimuleras till att göra hälsosamma val. Förslag till styrdokument, separat handling. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: att uppdra åt Folkhälsorådet att justera text i styrdokumentet, sid 4, från Antal genomförda bullermätningar i förskolan till Andel förskolor som ej överskrider rekommenderad bullernivå, att med denna ändring anta förslag till styrdokument för folkhälsoarbetet i Gnosjö kommun , samt att uppdra åt folkhälsorådet att årligen utvärdera och redovisa arbetet med styrdokumentet för kommunfullmäktige. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Enligt arbetsutskottet.

8 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 40 Au Motion om stöd till nystartade företag Lasse Persson och Stig Axelsson, båda (s), tar i motion till kommunfullmäktige upp problemet med att det startas för få företag i kommunen. Motionärerna föreslår att kommunen vidtar åtgärder för att göra det lättare och intressantare att starta nya företag och att kommunen skall ta kontakt med de aktörer som finns på marknaden och som kan ge råd och hjälp till den som startar ett nytt företag. Motionärerna framhåller att det är viktigt att denna hjälp finns att tillgå på hemmaplan. Kommunens näringslivschef Eddie Davidsson har inventerat de möjligheter till råd och stöd som en ny företagare har att välja mellan. Dessa redovisas i skrivelse daterad Av skrivelsen framgår att den enskilde företagaren har en rad olika stöd att välja mellan inom både länet och i Gnosjöregionen. Som exempel kan nämnas olika former av rådgivning genom Almi, NUTEK och Företagarskolan. I samtliga fall är denna rådgivning kostnadsfri. Utöver detta har kommunen nyligen även ansökt om medlemskap i det s k Science Park-systemet vilket ger ytterligare stödmöjligheter. De olika möjligheterna till hjälp kan erhållas både genom personlig rådgivning, över telefon eller genom Internet. Motion samt yttrande från näringslivschef Eddie Davidsson, separata handlingar. Kommunstyrelsens ordförandeberedning har berett ärendet. Beredningen konstaterar att det av näringslivschefens redogörelse att döma finns ett antal möjligheter till stöd och råd för en ny företagare i länet och i regionen. Det som saknas är dock den samlade överblicken över dessa stödformer och bedömningen är att informationen kan bli bättre, exempelvis genom att utbudet presenteras i broschyrform samt på kommunens hemsida. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen att uppdra åt kommunens näringslivschef att förbättra informationen om vilka råd- och stödformer som finns för den som planerar att starta ett nytt företag, exempelvis genom framtagande av en informationsfolder samt genom kommunens hemsida, samt

9 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 40 (forts) Au 57 (forts) att utifrån näringslivschefens redogörelse över de olika möjligheterna att få hjälp vid startande av nytt företag som väl tillgodosett samt uppdraget att förbättra informationen om de olika råd- och stödformerna anse motionen som besvarad. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Enligt arbetsutskottet.

10 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 41 Au Ej färdigberedda motioner, redovisning april 2006 I enlighet med bestämmelser i kommunfullmäktiges arbetsordning 29 skall kommunstyrelsen vid kommunfullmäktiges april- och oktober sammanträden redovisa de motioner vilka ännu ej är färdigberedda. Samtliga motioner som lämnats in kommer att behandlas av kommunfullmäktige i april Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: att lägga redovisningen till handlingarna. Kommunstyrelsen , 41. Vid fullmäktiges sammanträde överlämnade Anna Heijel (m) en motion angående trafiksituationen på Bygatan. Då kommunfullmäktiges protokoll ännu inte justerats och expedierats har motionen formellt ännu inte överlämnats till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: att lägga redovisningen till handlingarna.

11 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 42 Au Framställan om tillfällig överenskommelse för år 2006 om introduktionsinsatser för personer som har fått uppehållstillstånd Integrationsverket har i en skrivelse daterad gjort en förfrågan till de 166 kommuner som har avtal med Integrationsverket om mottagande av flyktingar. I skrivelsen föreslår Integrationsverket att kommunerna tecknar ett tilläggsavtal som endast avser Bakgrunden till förslaget är dels den tillfälliga lagen om prövning av avvisnings- och utvisningsbeslut, dels att flyktingströmmarna har ökat. I skrivelsen föreslås kommunerna att teckna ett avtal om mottagande av ytterligare flyktingar motsvarande 0,35% av invånaravtalet. Detta skulle för Gnosjö kommuns del innebära 31 personer under 2006 inklusive de flyktingar som Gnosjö redan idag har avtal om att ta emot. Gnosjö kommun har idag ett avtal om mottagande av cirka 15 flyktingar per år. I regeringens vårbudget kommer ytterligare ekonomiska stimulansmedel att föreslås till de kommuner som tecknar tilläggsavtalet. Samråd har skett med skol- och socialchef som har tillstyrkt framställan under förutsättning att man får medel för det. Skrivelse, separat handling. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar att teckna avtal med Integrationsverket om mottagande av flyktingar under 2006 till totalt 31 personer.

12 Kommunstyrelsen Ks 42 (forts) Kommunstyrelsen beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag. Expedierat till akten Integrationsverket kommunstyrelsens ordförande

13 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 43 Au Kommunal borgen till Fastighets AB Järnbäraren Kommunfullmäktige beslutade om ett generellt borgensåtagande till Fastighets AB Järnbäraren på maximalt 177,3 Mnkr. Denna nivå är baserad på bolagets låneskuld Fastighets AB Järnbäraren skall enligt avtal med Gnosjö kommun vidta ett antal åtgärder för att säkerställa en sund ekonomi för bolaget (avtal enligt KF ). Utöver de åtaganden som skall göras enligt avtalet så kommer bolaget även att behöva göra investeringar för att minska driftkostnaderna. Dessa investeringar kommer att kräva upplåning och av denna anledningen bör det generella borgensåtagandet utökas med 15 Mnkr. Detta borgensåtagande gäller t o m år 2015 och lånen skall därmed vara lösta fram till dess. Skrivelse från ekonomichef Stefan Tengberg, separat handling. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen att utöver kommunal borgen enligt Kommunfullmäktige , 22 (177,3 Mnkr) skall Gnosjö kommun såsom för egen skuld ingå borgen för Fastighets AB Järnbärarens låneförpliktelser med ytterligare 15 Mnkr, upp till ett totalt högsta lånebelopp om 192 Mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall i dessa fall beräknas på, vid varje tidpunkt, bolagets låneskuld (maximalt 192 Mnkr), att borgensåtagandet avser investeringar för att minska bolagets driftkostnader, att borgensåtagandet 15 Mnkr gäller t o m år 2015 och lånen skall vara lösta fram tills dess, samt

14 Kommunstyrelsen Ks 43 (forts) att delegera till kommunstyrelsens ordförande samt kommunens ekonomichef att i förening underteckna borgensåtaganden till Fastighets AB Järnbäraren i enlighet med denna borgensram. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Enligt arbetsutskottet.

15 Kommunstyrelsen Ks 44 Meddelanden Meddelas och antecknas till protokollet. 1 Protokoll från Kommunala Pensionärsrådet Sammanträde med styrelsen för Länsstyrelsen i Jönköpings län den 14 november Information från Länsstyrelsen i Jönköpings län ang ansvarsfull alkoholservering. 4 Beslut av Länsstyrelsen i Jönköpings län ang dispens från föreskrifter inom naturreservat Marieholmsskogen. 5 Beslut av länsstyrelsen ang upphävande av strandskydd inom redovisade områden tillhörande detaljplan för del av Nissafors 1:221, Nissafors bruk i Gnosjö kommun. 6 Beslut från Vägverket ang fastställande av arbetsplan för ombyggnad och omläggning av väg 152, Bredaryd-Skillingaryd, delen Hillerstorp-Uppebo m.m, samt indragning av väg inom Gnosjö kommun i Jönköpings län.

16 Kommunstyrelsen Ks 45 Delegationsbeslut Anmäles att följande delegationsbeslut fattats med stöd av kommunstyrelsens bemyndigande. Kommunstyrelsens arbetsutskott/personalutskott 40 Remiss: Förslag till bildande av naturreservatet Långelaggen i Gnosjö kommun. 41 Anderstorpsvägen GC-väg. 52 Remiss: Betänkandet Utan timplan för målinriktat lärande (SOU 2005:101). 53 Nytt PA- och lönesystem. 59 Markbyte, Hillerstorp 2:69, Dan Pettersson. Kommunstyrelsens ordförande Christer Gustafsson 6 Yttrande jämlikt förköpslagen, Gårö 1: Yttrande jämlikt förköpslagen, Hillerstorp 3:50. 8 Yttrande jämlikt förköpslagen, Hovmannakull 1:24. 9 Yttrande jämlikt förköpslagen, Stackebo 1:46. Ekonomichef Stefan Tengberg 1 Avtal på däck mellan Gnosjö kommun och Däckcenter i Anderstorp AB tiden Teknisk chef Lennart Hermansson 1 Avtal om kemikalier mellan Gnosjö kommun och SMA Svenska Mineral AB, Filipstad tiden Avtal om kemikalier mellan Gnosjö kommun och Eka Chemicals AB, Bohus tiden Avtal om kemikalier mellan Gnosjö kommun och Kemira Kemi AB, Helsingborg tiden

17 Kommunstyrelsen Ks 45 (forts) Kommunsekreterare Christian Bagan Lotteritillstånd för Korpen Gnosjö Motionsidrottsförening, Gnosjö enligt 17 lotterilagen

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-10-03 1 Organ Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 18.00-18.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Christer Gustafsson (kd) Lars-Åke Magnusson (kd) Dorota Westlund (kd)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-04-06 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-17.15 Beslutande Övriga närvarande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2006-12-05 1

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2006-12-05 1 2006-12-05 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.35 Beslutande Övriga närvarande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2009-05-12 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-16.35 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-08-31 1 Organ Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 17.45-18.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera (kd) Lars-Åke Magnusson (kd) Dorota Westlund (kd) (m) Anna Heijel (m)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2008-12-02 1 Organ Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 18.00-19.00 Beslutande Övriga deltagande LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e vice ordförande Inga-Lill Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2005-09-27 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-16.30 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2005-05-17 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-16.30 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-05-03 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, k1 13.00-18.20 Beslutande Arne Ottosson (M) ordförande ---- (C) 1:e vice ordf Markus Kauppinen (S) 2:e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(25) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Gnosjösalen, Kl. 15.00-17.35 Beslutande Övriga närvarande Arne Ottosson (M), ordförande Johan Malm (C), 1:e vice ordförande Markus Kauppinen (S), 2:e vice ordförande,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-06-05 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.35 Beslutande Övriga närvarande LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(18)

Sammanträdesprotokoll Sida 1(18) Sammanträdesprotokoll Sida 1(18) Plats och tid Sessionssalen, Gamla kommunhuset, Åtvidaberg, onsdag den 29 augusti kl. 14.00-16.50 Beslutande Kommunfullmäktiges samtliga ledamöter med undantag för Lars

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-05-31 1 (38) Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-05-31 1 (38) Kommunfullmäktige 2010-05-31 1 (38) Plats och tid Biblioteket, Edsbyn, hörsalen, måndagen den 31 maj 2010, kl. 18:30-20:00. Ajournering kl. 19:20-19:30. Beslutande Se särskild förteckning, sid 3. Övriga närvarande Christer

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 142-152. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 142-152. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 17 december 2014 1(17) Plats och tid: Ferlinrummet, Barn- och utbildningsförvaltningen kl. 13.30-17.20 Ajournering kl. 15.23-15.53, 16.45-17.05 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-09-04 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 07.30-16.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-11-14 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-15.30 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Bertil Nilsson (m), ordförande Åke Hallemyr (kd), ersätter

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2009-05-28 Sid: 1 Instans Kommunfullmäktige Plats och tid Gnosjösalen, Kommunhuset, Gnosjö, kl 18.30 20.45 Beslutande Sture Jonsson (M), ordförande - (M) Ingemar Svensson (C),1:e vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2008-04-29 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-17.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Beril Nilsson (m),

Läs mer

Eva WennStröm (S) och Bosse Pettersson (FP) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 143-184 Monica Boo

Eva WennStröm (S) och Bosse Pettersson (FP) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 143-184 Monica Boo Sida PROTOKOLL 1(52) Plats och tid Långön, Folkets Hus kl 14:00-16:25 Beslutande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (78) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl. 13.00 21.25 Beslutande Se sida 2 Övriga deltagare Johan Forssell, kommunsekreterare Inger Ronkainen, kommunsekreterare Anders Nordin, förslagställare,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2013-09-23 1. Kommunhuset, Svenljunga kl. 14.00 18.00 Ajournering 17.15 17.45 Ej tjänstgörande ersättare Beslutande

Kommunstyrelsen 2013-09-23 1. Kommunhuset, Svenljunga kl. 14.00 18.00 Ajournering 17.15 17.45 Ej tjänstgörande ersättare Beslutande SVENLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2013-09-23 1 Plats och tid Kommunhuset, Svenljunga kl. 14.00 18.00 Ajournering 17.15 17.45 Ej tjänstgörande ersättare Beslutande Eva Johansson (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-12-03 1 ( ) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 17.30 Beslutande Övriga deltagande Närvarorätt Utses att justera Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2010-05-17 1 () Plats och tid KS-salen, kommunhuset, klockan 14.30 16.50 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf, ej 68-69, 73 Kjell Iwemyr 68-70 Tommy Persson (S) 56-69 Håkan Johansson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2005-11-08 1

Kommunstyrelsen 2005-11-08 1 Kommunstyrelsen 2005-11-08 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 10.00 16.00 Beslutande Sven-Gunnar Håkansson, ordförande (c) Abbe Ronsten, vice ordförande (s) Ulla Högberg (s) Sixten Carlsson (s) Jan-Erik

Läs mer

Protokoll Datum 2008-02-25

Protokoll Datum 2008-02-25 1 Plats och tid Timrå kommunhus, Alliansen kl 17.00-20.00 ande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Britt-Louise Nyholm, utredningssekreterare Mediarepr Åhörare Micael

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-11-18 Sid 1 av 33 Plats Tranemosalen, kommunkontoret, Tranemo Tid 16.00 21.05 Beslutande Enligt närvarolista 8/2013 Övriga närvarande Annika Hedvall, kommunchef Sebastian Olofsson, funktionschef Niklas

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Lena Emilsson (S) ledamot Lars Månsson (S) ledamot Janet Andersson

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tisdagen den 27 november 2012, kl. 18.00-20.15 i Debatten, kommunhuset Peter Carpelan (M) ordf. Staffan

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer