Sammanträdesprotokoll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll"

Transkript

1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl Beslutande Övriga närvarande Utses att justera LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e viceordförande Inga-Lill Andersson Hjelm (s), 2:e vice ordförande Johan Malm (c) Åke Hallemyr (fp) Lars-Göran Magnusson, kommunchef Stefan Nilsson, personalchef Gunilla Folkesson, ekonomichef Katti Hansson, socialekonom, 171 punkt 1 Peter Dubrefjord, insatsledare, 171 punkt 2 Christian Bagan, kommunsekreterare Inga-Lill Andersson Hjelm Justeringens plats och tid Kommunkansliet Underskrifter... Sekreterare Christian Bagan Paragrafer Ordförande... LarsÅke Magnusson Justerande Organ... Inga-Lill Andersson Hjelm ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Paragrafer Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, Gnosjö Underskrift... Carola Bergquist

2 Kommunstyrelsens arbetsutskott Au Redovisning av kostnader för utlåning av reservkraftverk och gasolkaminer_ Som en följd av stormen Gudrun erbjöd E.ON länets räddningstjänster att disponera bolagets elverk och gasolkaminer för utlån till enskilda och därigenom kunna hjälpa drabbade kunder. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att ställa sig positiv till att överta ett antal mindre elverk och gasolkaminer, att uppdra åt räddningschef Börje Karlsson att teckna nödvändiga avtal med E.ON, att uppdra åt räddningschefen att utforma regler för utlåningen, samt slutligen även att kostnaden för utlåningen finansieras från statsbidraget för extraordinära händelser och redovisas årligen till arbetsutskottet. Redogörelse från räddningstjänsten, separat bilaga. Arbetsutskottet beslutar att godkänna redovisningen. Expedieras till akten räddningschef Börje Karlsson

3 Kommunstyrelsens arbetsutskott Au Fördelning av flyktingmedel I skrivelse daterat aktualiserar socialchef Inger Henriksson frågeställningar kring fördelning av medel för flyktingmottagning. Bakgrunden till ärendet är att de medel kommunen får av staten för mottagning av flyktingar inte längre täcker de berörda förvaltningarnas fasta kostnader då flyktingmottagandet minskat. Skrivelse från socialförvaltningen daterad , separat handling. Arbetsutskottets beslutar att uppdra åt företrädare för barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden att tillsammans med ekonomichef Gunilla Folkesson ta fram förslag på hur flyktingmedlen skall fördelas mellan de berörda förvaltningarna, samt att redovisa det framtagna förslaget åter till kommunstyrelsen senast Expedieras till akten barn- och utbildningsnämnden socialnämnden ekonomichef Gunilla Folkesson kommunsekreteraren

4 Kommunstyrelsens arbetsutskott Au Remiss: Ansökan från Ultra Education AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Värnamo Skolverket har översänt remiss avseende ansökan från Ultra Education AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Värnamo kommun fr o m läsåret 2008/09. Den tänkta utbildningen avser etablering av ett s k trädgårdsprogram (specialutformat program med anknytning till naturbruksprogrammet). Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att ta fram förslag på yttrande. Barn- och utbildningsnämnden beslutade att anta förslag på yttrande. Remisshandlingar, protokollsutdrag samt förslag på yttrande, separat bilaga. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till remissyttrande gällande ansökan om gymnasiefriskola från Ultra Education AB samt att översända detta till Skolverket.

5 Kommunstyrelsens arbetsutskott Au Inbjudan till Gnosjö kommun om medlemskap och tecknande av förlagsinsatser i Kreditgarantiföreningen Jönköpings Län ekonomisk förening Kreditgarantiföreningen Jönköpings Län ekonomisk förening (KGF) inbjuder Gnosjö kommun att bli medlem och teckna förlagsinsatser i föreningen. Avsikten med föreningen är att stödja investeringar för små och medelstora medlemsföretag med kreditgarantier. Även nyetableringar och nyföretagande kan stimuleras. Föreningens verksamhet i länet kommer att bedrivas i samarbete med företag i länet, företagsorganisationer, banker, allmänna organisationer inom näringslivsområdet samt kommunerna i länet. Medlemskap i föreningen kostar kronor och förlagsinsatserna tecknas i poster med värde kronor. Regionförbundet har vid beslut , 33, rekommenderat länets kommuner att teckna insatser till ett värde motsvarande 15 kronor per kommuninvånare vilket betyder kronor för Gnosjö kommun. Regionförbundet har tecknat förlagsinsatser för kronor. Förlagsinsatserna kan betraktas som anläggningstillgång och belastar ej driftbudgeten. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar att ansöka om medlemskap i KGF Jönköpings län att teckna förlagsinsatser för kronor att utgiften för förlagsinsatserna täcks genom anslag i investeringsbudgeten 2008.

6 Kommunstyrelsens arbetsutskott Au Hyresavtal, Töllstorp 1:670, uppsägning Walles Förvaltning AB, Gnosjö, har i skrivelse sagt upp hyresavtal avseende offentlig toalett i Gnosjö stationsbyggnad. Avtalet gäller t o m men fastighetsägaren önskar att avtalet upphör för att kunna erbjuda en annan hyresgäst en handikappanpassad entré. Diskussioner har förts i kommunledningen om att anlägga en ny offentlig toalett på den plats som f n är utarrenderad som lokal för pizzeria. Lokal och mark är utarrenderad till respektive Avtalen har sagts upp. Tekniska avdelningen föreslår att Walles Förvaltnings AB önskemål om uppsägning av hyresavtalet till accepteras. Investeringskostnaden för en ny toalettbyggnad uppgår till ca tkr. Avdelningen föreslår att toalettbyggnad inkl drift och underhåll hyrs in fr o m Kostnaden för hyra av byggnad inkl drift, underhåll, klottersanering uppgår till 240 tkr/år. Yrkanden Inga-Lill Andersson Hjelm (s): Att ställa sig positiv till begäran om uppsägning av avtalet innan dess utgång men först sedan ny offentlig toalett tillgänglig hela dygnet har ordnats. LarsÅke Magnusson (kd): Enligt ordförandeberedningens förslag. Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena och finner att arbetsutskottet beslutat i enlighet med ordförandeberedningens förslag. Votering begärs.

7 Kommunstyrelsens arbetsutskott Au 168 (forts) Propositionsordning Arbetsutskottet godkänner följande propositionsordning. Ja-röst för bifall till ordförandeberedningens förslag. Nej-röst för bifall till Inga-Lill Andersson Hjelms yrkande. Voteringen utfaller med fyra ja-röster mot en nej-röst. Voteringsresultat, se separat bilaga. Arbetsutskottet beslutar att godkänna Walles Förvaltning AB:s begäran om uppsägning av lokal för offentlig toalett till , att fram till dess att en ny offentlig toalett har anskaffats, får toalett i Betahuset tjäna som offentlig toalett, samt att hänskjuta frågan om ny offentlig toalett till budgetberedningen. Reservationer Inga-Lill Andersson Hjelm (s) reserverar sig skriftligen till förmån för det egna yrkandet.

8 Tillhör Au ; 168 Kommunstyrelsens arbetsutskott 8 VOTERINGSLISTA FÖR KOMMUNSTYRELSENS AU NÄR- VARO JA NEJ AVSTÅR (m) Bertil Nilsson X X (s) Inga-Lill Andersson Hjelm X X (s) Johan Malm X X (c) Åke Hallemyr X X (kd) LarsÅke Magnusson X X OMRÖSTNINGSRESULTAT 4 1

9 Kommunstyrelsens arbetsutskott Au Hovmannakull 1:81, försäljning, Inga Allgeier Inga Algeier, Vagngatan 5B, Gnosjö, har begärt att få förvärva fastigheten Hovmannakull 1:81 som tomt för småhus. Ett preliminärt köpekontrakt har upprättats genom vilket fastigheten säljs för en köpeskilling av 1:00 krona. Arbetsutskottets beslutar att till Inga Allgeier, Vagngatan 5B, Gnosjö, försälja fastigheten Hovmannakull 1:81 för en köpeskilling av 1:00 krona samt på de villkor i övrigt som framgår av ett upprättat preliminärt köpekontrakt, samt att ge teknisk chef Lennart Hermansson i uppdrag att på kommunens vägnar underteckna alla med försäljningen förenade handlingar.

10 Kommunstyrelsens arbetsutskott Au 170 Kurser och konferenser Föreligger följande inbjudan till kurser och konferenser. 1. Lekmannarevisor i kommunalt företag oktober 2007 i Stockholm, oktober 2007 i Malmö samt oktober 2007 i Umeå. 2. Kommunala hyresgarantier. Tid och plats se inbjudan. 3. Alkohollagen ett viktigt instrument. 10 oktober 2007 i Huskvarna.

11 Kommunstyrelsens arbetsutskott Au 171 Diskussions-/Informationspunkter 1. Presentation av ny medarbetare Presentation av Katti Hansson, ny ekonom för socialnämndens verksamhetsområde. 2. El- och teleavbrottet i Gnosjö Insatsledare Peter Dubrefjord besöker arbetsutskottet och diskuterar erfarenheterna av det el- och teleavbrott i kommunen som inträffade för några veckor sedan. 3. Utjämningssystemet för LSS Arbetsutskottet diskuterar den skrivelse med synpunkter på LSSutjämningssystemet som Sävsjö kommun tagit initiativ till. Beslutas att LarsÅke Magnusson tar initiativ till liknande skrivelse från Gnosjö kommun. 4. Kommunala handikapprådet Bertil Nilsson lyfter följande frågor som varit föremål för diskussion på kommunala handikapprådet. - Bristande handikappanpassning av lokaler i Gnosjö tätort - Uppdrag till miljö- och byggnämnden att informera fastighetsägare - Anskaffande av hörslinga 5. Möte med landshövdingen Landshövding Lars Enqvist samt ledande tjänstemän från länsstyrelsen besöker Gnosjö kommun och träffar arbetsutskottet.

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-06-05 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.35 Beslutande Övriga närvarande LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-11-14 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-15.30 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Bertil Nilsson (m), ordförande Åke Hallemyr (kd), ersätter

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2008-04-29 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-17.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Beril Nilsson (m),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2005-08-30 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.20 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-04-06 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-17.15 Beslutande Övriga närvarande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-04-27 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-10-03 1 Organ Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 18.00-18.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Christer Gustafsson (kd) Lars-Åke Magnusson (kd) Dorota Westlund (kd)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-05-03 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, k1 13.00-18.20 Beslutande Arne Ottosson (M) ordförande ---- (C) 1:e vice ordf Markus Kauppinen (S) 2:e vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-03-02 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande

Läs mer

Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S)

Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S) 1(11) Plats och tid Hammargården, kl. 15.00-16.55 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2006-04-25 37 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-22.00 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef Utses att justera Justeringens plats och tid Erik Hartelius

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2009-05-28 Sid: 1 Instans Kommunfullmäktige Plats och tid Gnosjösalen, Kommunhuset, Gnosjö, kl 18.30 20.45 Beslutande Sture Jonsson (M), ordförande - (M) Ingemar Svensson (C),1:e vice

Läs mer

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunstyrelsen 2005-10-12 1 (33) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 12 oktober 2005 klockan 15.00-17.00 Beslutande Övriga närvarande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-01-08 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2014-01-08 Kommunstyrelsen (9) Tid och plats 204-0-08 - Kommunhuset klockan 3.30-5.30. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - tjänstgörande ersättare Arne Andersson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-11-22 1. Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30

Kommunfullmäktige 2010-11-22 1. Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30 SVENLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2010-11-22 1 Plats och tid Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30 Beslutande Se blad nr 2 Övriga deltagare Lina Axelsson Torkel Andersson

Läs mer

Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-05-22 kl. 08:30 11:30 ande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson (M), ersättare

Läs mer

KS 1 Ny motion 2 Tjänstegarantier 3 Informationsplats, Degrabo 4 Delegationsärenden 5 Meddelanden

KS 1 Ny motion 2 Tjänstegarantier 3 Informationsplats, Degrabo 4 Delegationsärenden 5 Meddelanden KOMMUNSTYRELSEN 2003-10-22 Beslutsärenden KS 1 Ny motion 2 Tjänstegarantier 3 Informationsplats, Degrabo 4 Delegationsärenden 5 Meddelanden KF 6 Undertecknande av handlingar 7 Alkohol- och drogpolitiskt

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-06-14

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-06-14 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 15:00-18.55 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Helene Olofsson, kanslisekreterare Britt-Louise Nyholm, folkhälsosamordnare

Läs mer

Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika Engelbrektsson (s) deltar 206-216 Roland Halvarsson (v) Lars-Gunnar Hedenquist (fp)

Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika Engelbrektsson (s) deltar 206-216 Roland Halvarsson (v) Lars-Gunnar Hedenquist (fp) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-12-13 1. ( 27 ) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 13.00 17.00 Beslutande: Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika Engelbrektsson (s) deltar 206-216

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 241-267 Annika Funkqvist. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Benny Andersson (s)

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 241-267 Annika Funkqvist. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Benny Andersson (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-11-17 1. Plats och tid Maritimt Centrum, 08.30-16.45 Blad Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s), ordf Reidun Lorentzon (kd) vice ordf Benny Andersson

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Torsdagen den 27 september 2012, kl. 13.00-15.00 i Prologen, kommunhuset Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson

Läs mer

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Plats och tid: 429, 2014-02-19, kl. 08:30-09:40 ande: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Ersättare:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Tf. kommunchef Maj-Inger Carlsson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Tf. kommunchef Maj-Inger Carlsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats och tid Sammanträdesrum 1, kl. 15.00-16.15 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bo-Anders Thornberg (m) ordförande Lars Olsson

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2010-02-01 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2010-02-01

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2010-02-01 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2010-02-01 Sida 1 Sammanträdesdatum 2010-02-01 Plats och tid Kommunkontoret kl. 08.30-12:25 Beslutande Christer Aronsson (C), ordförande Barbro Gustafsson (M) Maria Radivoj (S) Gunilla Hermansson (KD) Martin Alfborger

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-11-14

Kommunstyrelsen 2012-11-14 2012-11-14 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, onsdagen den 14 november 2012 kl 08:30-12:25 Magnus Oscarsson (KD), ordförande Lennart Åberg (KD) Nils-Inge Albinsson (KD), tjänstgörande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2011-05-02 1(66) Plats och tid Kommunhuset Ankaret, sammanträdesrum Norrtälje, kl 18.00-19.00 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Tommie Eriksson, kommundirektör Gunnel Löfqvist,

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Rolf Hansson Ulla Nilsson Kommunledningskontoret 2010-06-30, kl 15.

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Rolf Hansson Ulla Nilsson Kommunledningskontoret 2010-06-30, kl 15. 2010-06-28 1 (25) Plats och tid Rådhuset, kl 18.00-19.15 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Rolf Hansson Ulla Nilsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-04 1

Kommunstyrelsen 2007-12-04 1 Kommunstyrelsen 2007-12-04 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.45 12:10. Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Jan-Erik Steen (s) Sixten Carlsson (s) Göran

Läs mer

Kommunstyrelsen. Eva Kullenberg (FP) Bengt Sävström. Eiwor Zetterlund (S) Lars-Olle Tuvesson (S)

Kommunstyrelsen. Eva Kullenberg (FP) Bengt Sävström. Eiwor Zetterlund (S) Lars-Olle Tuvesson (S) Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-10-06 klockan 13:30 14.00 Beslutande: Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Rune Johansson (M) tjg.ers för Åsa Herbst (M) Sven-Ingvar Borgquist

Läs mer

Börje Gustafsson (kd), ordförande Ulf Abrahamsson (c) Berry Lilja (s) Bengt Dahlqvist (m) Monica Sporrong (s)

Börje Gustafsson (kd), ordförande Ulf Abrahamsson (c) Berry Lilja (s) Bengt Dahlqvist (m) Monica Sporrong (s) 2003-01-15 1 (27) Plats och tid Nämndrummet och Vagnmakaren Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 15 januari 2003 klockan 13.00 17.05 Beslutande Övriga närvarande Börje Gustafsson (kd), ordförande Ulf

Läs mer