Sammanträdesprotokoll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll"

Transkript

1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna Aggerstam (c) Kristina Sällström-Eriksen (s) Övriga närvarande Lars-Göran Magnusson, kommunchef, deltog ej i 216 Stefan Tengberg, ekonomichef Mattias Nyqvist, 216 Börje Karlsson, räddningschef, 216 Arne Svärm, stf räddningschef, 216 Inger Henriksson, socialchef, 216 Christian Bagan, kommunsekreterare Utses att justera Inga-Lill Andersson Hjelm Justeringens plats och tid Kommunkansliet Underskrifter... Sekreterare Christian Bagan Paragrafer Ordförande... Christer Gustafsson Justerande Organ... Inga-Lill Andersson Hjelm ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Paragrafer Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, Gnosjö Underskrift... Carola Bergquist

2 Kommunstyrelsens arbetsutskott Au Motion angående boklån för förskolebarn Sofia Pettersson och Carolina Åberg, båda (kd) överlämnade en motion angående boklån för förskolebarn till kommunfullmäktiges sammanträde I motionen föreslog motionärerna att barn i åldrarna 0 6 år skulle ges möjlighet att låna böcker genom kommunens förskolor. Socialnämnden samt kultur- och fritidsnämnden har getts möjlighet att yttra sig över motionen. Kultur- och fritidsnämnden yttrade sig över motionen genom beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott var emellertid missnöjd med nämndens svar varför nämnden gavs i uppdrag att komplettera detta. Kultur- och fritidsnämnden har nu vid sitt sammanträde på nytt behandlat ärendet och överlämnat yttrande till kommunstyrelsen. Av yttrandet framgår att kultur- och fritidsnämnden nu utrett frågan ytterligare och att man även startat en försöksverksamhet vid förskolan i Marieholm under vecka 33. En utvärdering av den nystartade verksamheten skall redovisas till kultur- och fritidsnämnden i augusti Motion, kultur- och fritidsnämndens beslut samt yttrande , socialnämndens beslut , samt yttrande, kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut samt kultur- och fritidsnämndens beslut med bilaga, separata handlingar. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar att med kultur- och fritidsnämndens yttrande daterat samt den försöksverksamhet som påbörjats i Marieholm vecka 33 anse motionen som besvarad, samt att uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att under hösten 2006 redovisa utvärderingen av verksamheten till kommunfullmäktige.

3 Kommunstyrelsens arbetsutskott Au Motion om föreningsbidrag och alkohol Lena Backstig (kd) samt Annelie Nyberg (fp) har till kommunfullmäktige i mars 2005 överlämnat en motion som behandlar alkoholfrågor. I motionen framförs önskemålet att kommunen dels tar fram en utvärdering som beskriver hur föreningar i sina verksamhetsprogram, målformuleringar samt årsredovisningar påvisar att droger inte accepteras i arbetet bland barn och ungdomar, samt att kommunen beslutar att kommunala bidrag inte skall utgå till föreningar som arrangerar aktiviteter med alkoholförtäring. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att översända motionen till socialnämnden samt kultur- och fritidsnämnden för yttrande och de båda nämnderna har yttrat sig. Socialnämnden beslutade , 55 att i sin helhet tillstyrka motionärernas förslag. Kultur- och fritidsnämnden yttrade sig över motionen i beslut , 50. I sitt yttrande anför nämnden bl a att kommunfullmäktige i samband med att man antog det drogpolitiska programmet beslutade att Bidragsberättigade föreningar skall för erhållande av kommunala bidrag och subventioner påvisa i verksamhetsprogram, målformuleringar eller årsredovisningar att alkohol, tobak och droger inte accepteras bland barn och ungdomar. Denna regel följs strikt av nämnden fr o m Under hösten 2005 kommer föreningarna att på nytt påminnas om den nya, striktare tolkningen och därigenom ges möjlighet att utöka sitt ansvar genom att anta egna drogpolicies. I sitt yttrande redovisar även kultur- och fritidsnämnden andelen som idag har antagit policies eller liknande och därigenom kan påvisa att man inte accepterar alkohol, tobak och droger i sin verksamhet bland barn och ungdomar. Kultur- och fritidsnämnden avslutar sitt yttrande med att påtala att man däremot inte delar motionärernas uppfattning att bidrag helt skall nekas föreningar som arrangerar aktiviteter med alkoholförtäring. Nämnden menar att det inte kan ligga i kommunens intresse att styra verksamhet för vuxna och som inte riktar sig till barn eller ungdomar.

4 Kommunstyrelsens arbetsutskott Au 209 (forts) Motion, arbetsutskottets beslut , 104, socialnämndens beslut , 55 samt kultur- och fritidsnämndens beslut , 50, separata handlingar. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar att genom kultur- och fritidsnämndens redogörelse för hur arbetet med föreningsbidrag beviljas och kriterierna för detta anse motionärernas första yrkande bifallet, att med hänvisning till kultur- och fritidsnämndens yttrande avslå motionärernas andra yrkande om att föreningsbidrag endast skall beviljas till föreningar som strikt förbjuder alkoholförtäring i alla sammanhang, samt att med detta anse motionen som besvarad.

5 Kommunstyrelsens arbetsutskott Au Ej färdigberedda motioner, redovisning oktober 2005 I enlighet med bestämmelser i kommunfullmäktiges arbetsordning 29 skall kommunstyrelsen vid kommunfullmäktiges april- och oktober sammanträden redovisa de motioner vilka ännu ej är färdigberedda. Kommunstyrelsens redovisning av ej färdigberedda motioner: Motion om motorisk träning inom förskola skola Inga-Lill Andersson Hjelm samt Per-Olof Carlström, båda (s) har till kommunfullmäktige överlämnat en motion om motorisk träning inom kommunens förskolor och skolor. Motionärerna föreslår att kommunstyrelsen får i uppdrag att se över och utvärdera hur kultur- och fritidsnämnden, skolstyrelsen och socialnämnden arbetat med den gemensamma handlingsplan i denna fråga som socialförvaltningen tagit initiativ till samt att om utvärderingen visar behov, även tar initiativ till en ytterligare dialog för att utveckla den motoriska träning som bedrivs inom kommunen. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att ge de tre berörda nämnderna i uppdrag att gemensamt utvärdera arbetet med hur den motoriska träningen bedrivs inom kommunen. Nämndernas redovisning önskas åter till kommunstyrelsens arbetsutskott senast Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar att lägga redovisningen till handlingarna.

6 Kommunstyrelsens arbetsutskott Au Revidering av regler för kommunal uppvaktning Kommunfullmäktige antog regler för kommunal uppvaktning. Reglerna reviderades senast , 76. Dokumentet innehåller regler för i vilka fall kommunal uppvaktning av förtroendevalda och anställda skall äga rum och hur denna skall ske. Personalavdelningen föreslår nu en justering i dokumentet genom att reglerna beträffande när utdelning av skolklocka till anställd ändras enligt följande: Nuvarande lydelse Utdelning av skolklockan sker i samband med kommunens personalfest där en ledande politiker överlämnar gåvan. Personalavdelningen svarar för inbjudan till aktuella personer. Vid avgång efter 15 års anställning är det förvaltningschefens ansvar Föreslagen ny lydelse Utdelning sker i december månad av ansvarig chef/arbetsledare. Varje ansvarig chef/arbetsledare inbjuder aktuella personer samt ordnar utdelningen på den egna avdelningen, tillsammans med berörd personal. Personalavdelningen ansvarar för att ta fram lista över aktuella personer samt meddelar ansvarig chef/arbetsledare, köper in skolklockor samt levererar dessa till respektive chef/arbetsledare. Samma regler gäller vid avgång efter 15 års anställning. Regler för kommunal uppvaktning, separat bilaga. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar att anta ovanstående föreslagna revidering av dokumentet Regler för kommunal uppvaktning.

7 Kommunstyrelsens arbetsutskott Au Länsväg 604 Anderstorp-Gnosjö, delen Anderstorp-Hyltan. Vägverket Region Sydöst avser att begära förlängd giltighetstid för den arbetsplan som fastställts för anläggning av väg 604 Anderstorp-Gnosjö, delen Anderstorp-Hyltan. Genomförandet av arbetsplanen kan inte inledas innan fastställelsebeslutet är förfallet och Vägverket begär därför kommunens yttrande över en eventuell förlängning. Arbetsutskottet beslutar att meddela Vägverket att Gnosjö kommun godkänner att beslutet om giltighetstid för arbetsplanen förlängs samt att kommunen inte har genomfört några planändringar som påverkar arbetsplanen.

8 Kommunstyrelsens arbetsutskott Au Österskogs gatljusförening, överlåtelse av gatljusanläggning Österskogs gatljusförening har i skrivelse begärt att kommunen övertar drift och underhåll av föreningens gatljusanläggning. Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde , 57, att kommunen om så är möjligt skall lösa in alla privata gatubelysningsanläggningar och bli huvudman för dessa. Någon ersättning utöver symboliska köpeskillingar skall ej utgå enligt fullmäktiges beslut. En skriftlig överenskommelse har träffats genom vilket kommunen åtager sig att överta gatubelysningsanläggningen fr o m Arbetsutskottet förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar att överta gatubelysningsanläggning omfattande 37 ljuspunkter från Österskogs gatljusförening fr o m enligt överenskommelse

9 Kommunstyrelsens arbetsutskott Au Remiss: Regional utvecklingsplan för kombiterminaler gällande Hallands, Värmlands och Västra Götalands län Banverkets västra banregion har översänt förslag till regional utvecklingsplan för kombiterminaler på remiss till berörda kommuner och myndigheter. GGVV-kommunernas kommunikationsberedningsgrupp har utarbetat ett förslag till svar på remissen. Remisshandlingar samt förslag till remissvar, separata handlingar. Arbetsutskottet beslutar att ställa sig bakom förslaget till remissvar samt att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande Christer Gustafsson att å kommunens vägnar underteckna remissvaret. Expedierat till akten kommunstyrelsens ordförande Christer Gustafsson Banverket Gislaveds kommun Värnamo kommun Vaggeryds kommun

10 Kommunstyrelsens arbetsutskott Au 215 Kurser och konferenser Föreligger följande inbjudan till kurser och konferenser. 1. Inbjudan till samråd om: Hur ska ansvaret för regionala utvecklingsfrågor fördelas i framtiden? 11 oktober samt 14 oktober 2005 i Arlanda. 2. Gammal, förtvivlad, förbannad en konferens om äldre personer med psykisk sjukdom november 2005 i Jönköping. 3. Konferens om Energieffektiva industribyggnader. 26 oktober 2005 i Gnosjö. 4. Kommunala landsbygdsprogram javisst! oktober 2005 i Emmaboda. 5. Kartläggning av offentliga sektorns konsumtion/inköp av ekologiska produkter i Småland, Öland, Blekinge och Halland. Tid och plats se inbjudan. 6. Barn och ungdomar med funktionshinder. 28 oktober 2005 i Nässjö. 7. Antidiskrimineringsklausuler i offentlig upphandling. 27 oktober 2005 i Stockholm. 8. Psykiatrin fascinerar och utmanar. 7 december 2005 i Stockholm. 9. KY och regional utveckling. 26 oktober 2005 i Jönköping. 10. Medborgare framför allt! 21 november 2005 i Värnamo. 11. Global konkurrens en utmaning för Jönköpings län. 28 oktober 2005 i Vaggeryd.

11 Kommunstyrelsens arbetsutskott Au 215 (forts) Arbetsutskottet beslutar att anmäla Myrna Aggerstam, Bertil Nilsson samt Christer Gustafsson till Medborgaren framför allt i Värnamo 21 november samt Inga-Lill Andersson Hjelm och Christer Gustafsson till Global konkurrens i Vaggeryd 28 oktober.

12 Kommunstyrelsens arbetsutskott Au 216 Diskussions-/Informationspunkter Budgetberedning Fortsatt budgetberedning med företrädare för räddningstjänsten, socialförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen, skolkontoret samt miljöoch byggförvaltningen.

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-11-14 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-15.30 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Bertil Nilsson (m), ordförande Åke Hallemyr (kd), ersätter

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-04-06 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-17.15 Beslutande Övriga närvarande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-10-03 1 Organ Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 18.00-18.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Christer Gustafsson (kd) Lars-Åke Magnusson (kd) Dorota Westlund (kd)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-09-04 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 07.30-16.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-04-27 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2006-12-05 1

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2006-12-05 1 2006-12-05 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.35 Beslutande Övriga närvarande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2005-08-30 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.20 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-05-03 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, k1 13.00-18.20 Beslutande Arne Ottosson (M) ordförande ---- (C) 1:e vice ordf Markus Kauppinen (S) 2:e vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2008-12-02 1 Organ Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 18.00-19.00 Beslutande Övriga deltagande LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e vice ordförande Inga-Lill Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2008-04-29 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-17.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Beril Nilsson (m),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2009-05-28 Sid: 1 Instans Kommunfullmäktige Plats och tid Gnosjösalen, Kommunhuset, Gnosjö, kl 18.30 20.45 Beslutande Sture Jonsson (M), ordförande - (M) Ingemar Svensson (C),1:e vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-06-05 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.35 Beslutande Övriga närvarande LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-08-31 1 Organ Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 17.45-18.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera (kd) Lars-Åke Magnusson (kd) Dorota Westlund (kd) (m) Anna Heijel (m)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(25) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Gnosjösalen, Kl. 15.00-17.35 Beslutande Övriga närvarande Arne Ottosson (M), ordförande Johan Malm (C), 1:e vice ordförande Markus Kauppinen (S), 2:e vice ordförande,

Läs mer

Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S)

Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S) 1(11) Plats och tid Hammargården, kl. 15.00-16.55 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-03-02 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande

Läs mer

KS 1 Ny motion 2 Tjänstegarantier 3 Informationsplats, Degrabo 4 Delegationsärenden 5 Meddelanden

KS 1 Ny motion 2 Tjänstegarantier 3 Informationsplats, Degrabo 4 Delegationsärenden 5 Meddelanden KOMMUNSTYRELSEN 2003-10-22 Beslutsärenden KS 1 Ny motion 2 Tjänstegarantier 3 Informationsplats, Degrabo 4 Delegationsärenden 5 Meddelanden KF 6 Undertecknande av handlingar 7 Alkohol- och drogpolitiskt

Läs mer

Bengt-Olof Magnusson, kommundirektör Rose-Marie Moberg, förvaltningssekreterare Georg Theodoridis, fastighetschef, 17

Bengt-Olof Magnusson, kommundirektör Rose-Marie Moberg, förvaltningssekreterare Georg Theodoridis, fastighetschef, 17 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-01-16 1 (43) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, tisdagen den 16 januari 2007 klockan 13.00-18.15 Beslutande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Johnny

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09 Datum: Onsdagen den 9 oktober 2013 Tid: Kl 08.00-12.05 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 10 oktober, klockan 16.00. Paragrafer: 90-107 Utses att justera: Peder Engdahl

Läs mer

Kommunstyrelsen. Eva Kullenberg (FP) Bengt Sävström. Eiwor Zetterlund (S) Lars-Olle Tuvesson (S)

Kommunstyrelsen. Eva Kullenberg (FP) Bengt Sävström. Eiwor Zetterlund (S) Lars-Olle Tuvesson (S) Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-10-06 klockan 13:30 14.00 Beslutande: Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Rune Johansson (M) tjg.ers för Åsa Herbst (M) Sven-Ingvar Borgquist

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2013-10-09 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2013-10-09 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(17) Tid och plats 2013-10-09 - i Kommunhuset klockan 13.30-15.10. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 11 november 2009, klockan 8.30 12.00. Beslutande

Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 11 november 2009, klockan 8.30 12.00. Beslutande DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2009-11-11 Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 11 november 2009, klockan 8.30 12.00 Beslutande Martin Carling (C) ordf Gösta Schagerholm (C) Per-Erik Norlin (S) Jan-Gunnar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Barn- och utbildningsnämnden 2009-08-26 1(13) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Skillingaryd kl.14.00 16.30 Beslutande Övriga närvarande Gert Jonsson (M), ordförande Sune

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-12-06 1. (21) KS041206

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-12-06 1. (21) KS041206 Kommunstyrelsen 2004-12-06 1. (21) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 13.00 15.50 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annica Blomgren (s) Ove Torpman (s) Jeannette Rasko

Läs mer

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 14:00-16.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Carina Littorin, MP Britt Idensjö, sekreterare

Läs mer

Peter Lund, kommunchef. Helena Henriksson. Kommunkontoret, Heby, torsdag 4 juni 2015 kl 09:00. Helena Henriksson 131-144 ANSLAG/BEVIS

Peter Lund, kommunchef. Helena Henriksson. Kommunkontoret, Heby, torsdag 4 juni 2015 kl 09:00. Helena Henriksson 131-144 ANSLAG/BEVIS - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande Ewa Westling Olzon (M) Carina Schön (S) Dick Pettersson

Läs mer

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M)

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) 1 (18) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, tisdagen den 5 oktober 2010, kl 13.00-15.10 Beslutande Övriga deltagande Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) Agneta Karlsson (M) Claes Ebbesson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-08-21

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-08-21 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr 1(1) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Tjänstgörande ersättare Tunasalen, Stadshuset, Vimmerby. Tisdag 21 augusti 2012 klockan 09:00-12:05, 13:00-15:10.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-11-10 263 (285) Plats och tid Kommunhuset, måndagen den 10 november 2014, kl. 10.00 15:00 Beslutande Jörgen Larsson (S), ordf. Timo Granetin (M), vice ordf. Anneli Bengtsson (S) Övriga deltagande

Läs mer