Sammanträdesprotokoll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll"

Transkript

1 Organ Kommunstyrelsen Plats och tid Hestravikens Wärdshus, Hestra, kl Beslutande Övriga deltagande Christer Gustafsson (kd), ordförande Lars-Åke Magnusson (kd) Dorota Vestlund (kd), deltog i 10 punkt 2 Bertil Nilsson (m) Anna Heijel (m) Myrna Aggerstam (c) Åke Hallemyr (fp) Kenneth Josefsson (s), ersättare Kristina Sällström-Eriksen (s) Lars Persson (s) Han Loung (s) Lars-Göran Magnusson, kommunchef Stefan Tengberg, ekonomichef Kenneth Åberg, föreningssparbanken, deltog i 10 punkt 2 Per Risberg, föreningssparbanken, deltog i 10 punkt 2 Petro Gilezan, föreningssparbanken, deltog i 10 punkt 2 Kenth Sjöberg, föreningssparbanken, deltog i 10 punkt 2 Christian Bagan, kommunsekreterare Utses att justera Åke Hallemyr Justeringens plats och tid Kommunkansliet Underskrifter... Sekreterare Christian Bagan Paragrafer 1-10 Ordförande... Christer Gustafsson Justerande Organ... Åke Hallemyr ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen Paragrafer 1-10 Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, Gnosjö Underskrift... Carola Bergquist

2 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 1 Au Redovisning av marknadsföringsprogram för Gnosjö kommun Kommunstyrelsen beslutade , 8 att anta marknadsföringsprogram för Gnosjö kommun och en arbetsgrupp inom kommunkansliet arbetar sedan dess med genomförandet av de olika åtgärderna i programmet. I samband med behandlandet av motion om marknadsföringsinsatser av Bertil Nilsson (m) och Myrna Aggerstam (c) beslutade kommunfullmäktige , 74 att uppdra åt kommunkansliet att redovisa hur arbetet förlöper med de olika marknadsföringsinsatserna och dess resultat till kommunstyrelsen en gång per kvartal samt att även ge en redovisning till kommunfullmäktige två gånger per år vid dess februari- och augustisammanträden. Marknadsföringsgruppen föreslår att redovisning till kommunstyrelsen sker vid dess januari, april, september och decembersammanträden. Förteckning över marknadsföringsåtgärder, separat handling. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar att lägga redovisningen till handlingarna. Kommunstyrelsen beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag. Expedieras till akten Bertil Nilsson Myrna Aggerstam kommunkansliet

3 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 2 Au Justering av 2005 års budgetförslag Kommunstyrelsens arbetsutskott har fått i uppdrag att omgående påbörja arbetet med att anpassa ramar och inriktningar för 2005 med målsättning att resultatet 9,0 mnkr skall uppnås. Den reviderade budgeten skall antas av kommunfullmäktige i januari Budgetberedningen har tillsammans med ekonomichef Stefan Tengberg utarbetat förslag till budgetjustering, separat handling. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar att "lägstanivån" för 2005 sänks till 8,6 mnkr. Denna sänkning innebär att förvaltningarna inte får använda resultatutjämningskontot till driftkostnader under Disponering får ske efter särskild prövning i kommunstyrelsen, samt att justeringar görs avseende investeringar och driftkostnader enligt ekonomiavdelningens skrivelse. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: enligt arbetsutskottet.

4 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 3 Au Svar på skrivelse från Gösta Backstig ang broschyren Vill du bo på landet? _ Skrivelse har inkommit från Gösta Backstig, Tyngel. I skrivelsen ställs ett antal frågor om broschyren Vill du bo på landet? som tagits fram av kommunen för att marknadsföra attraktiva boendemiljöer på landsbygden. Skrivelse samt förslag på svar, separata handlingar. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar Att anta justerat förslag till svarsskrivelse samt att översända denna till Gösta Backstig, Tyngel. Kommunstyrelsen beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag. Expedierat till akten Gösta Backstig

5 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 4 Au Förlängning av avtal om alarmeringstjänster I skrivelse daterad efterfrågar Kommunförbundet räddningsnämndens inställning till en förlängning av avtalet om alarmeringstjänster i ytterligare två kalenderår. Kommunförbundet önskar räddningsnämndens svar i frågan senast Skrivelser från Kommunförbundet samt räddningschef Börje Karlsson, separata handlingar. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar att meddela Kommunförbundet att Gnosjö kommun ställer sig positiv till en förlängning av avtalet med SOS Alarm AB om alarmeringstjänster. Kommunstyrelsen beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag. Expedierat till akten Kommunförbundet Räddningschef Börje Karlsson

6 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 5 Au Revisionsgranskning av personalens övertidsuttag i Gnosjö kommun På uppdrag av kommunens revisorer har Komrev inom ÖhrlingsPricewaterhouseCoopers genomfört en granskning och kartläggning av övertidens utveckling inom kommunens förvaltningar under de senaste åren. Granskningen har syftat till att bedöma om det föreligger en ökning av övertidsuttaget under de senaste åren. Resultatet av granskningen presenteras i form av en granskningsrapport daterad oktober Revisionsrapport, separat handling. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar att lägga revisionsrapporten över personalens övertidsuttag till handlingarna, samt att uppdra åt kommunens samtliga förvaltningschefer att löpande bevaka övertidsuttagen. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Enligt arbetsutskottets förslag.

7 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 6 Au Gemensamt regelverk för färdtjänst En arbetsgrupp tillsatt av Läns-Lako har tagit fram förslag på gemensamt regelverk för färdtjänst avsett att gälla för länets samtliga kommuner. Ett gemensamt regelverk är en grundförutsättning för en ökad samordning av resandet i länet. Ett gemensamt regelverk innebär också gemensamma bedömningsgrunder i länets kommuner och ger även bättre förutsättningar att gemensamt driva på utvecklingen mot ett förändrat resmönster bland färdtjänstresenärerna. Om någon kommun beslutar om avvikelser från det gemensamma regelverket som innebär ökade kostnader på grund av systemanpassningar för Länstrafiken kommer kostnaden att debiteras aktuell kommun. Socialnämnden beslutade , 104 att föreslå kommunfullmäktige anta det reviderade förslaget till gemensamt regelverk för färdtjänst i Jönköpings län. Protokollsutdrag socialnämnden, missiv från kommunförbundet till länets kommuner daterat samt förslag till regelverk, separata handlingar. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till regelverk för färdtjänst samt att detta träder i kraft Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Enligt arbetsutskottet.

8 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 7 Au Beslut från länsstyrelsen ang Stiftelsen Davidsonska donationen Länsstyrelsen har med stöd av Stiftelselagen (1994:1220) ingripit i Stiftelsen Davidsonska donationen för jordbrukets främjande i Västbo härad. I beslut framgår länsstyrelsens ställningstagande och motiveringen för detta. I länsstyrelsens beslut, sidan 8/11, uppges att Värnamo, Ljungby och Gnosjö kommuner inte har utsett ledamöterna till sockenkommittéerna för perioden Detta är emellertid felaktigt då kommunfullmäktige fattade ett sådant beslut , 27. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar att underrätta länsstyrelsen om att Gnosjö kommun , 27 beslutade att utse ledamöter till sockenkommittéerna, samt att i övrigt lägga länsstyrelsens beslut till handlingarna. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Enligt arbetsutskottet.

9 Kommunstyrelsen Ks Försäljning av fastigheterna Nissafors 1:155 och Nissafors 1:163 Mikael Eliasson, Algustorp, Hestra, har begärt att få förvärva fastigheterna Nissafors 1:155 och Nissafors 1:163, det s k Stranduddenområdet. Mikael Eliasson har för avsikt att bebygga fastigheterna med fritidshus och permanentbostäder. Den tänkta exploateringen redovisas översiktligt i ett planprogram som upprättats Programmet har därefter varit föremål för flera revideringar. Fastigheternas areal uppgår sammanlagt till m 2. Ett preliminärt köpekontrakt har upprättats genom vilket kommunen säljer fastigheterna för en köpeskilling av 4:00 kronor/m 2. Ett exploateringsavtal har upprättats samma dag vilket bl a reglerar frågor om sanering av mark, anslutningsavgifter till kommunens vatten- och avloppsanläggning m m. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att till Mikael Eliasson, Algustorp, Hestra, sälja fastigheterna Nissafors 1:155 och Nissafors 1:163 för en köpeskilling av kronor samt på de villkor i övrigt som framgår av ett upprättat preliminärt köpekontrakt, att godkänna det preliminära exploateringsavtal som upprättats med Mikael Eliasson med hänvisning till bilagd planritningsskiss daterad , samt att ge teknisk chef Lennart Hermansson i uppdrag att på kommunens vägnar underteckna alla med försäljningen förenade handlingar samt exploateringsavtal.

10 Kommunstyrelsen Ks 9 Delegationsbeslut Anmäles att följande delegationsbeslut fattats med stöd av kommunstyrelsens bemyndigande. Kommunstyrelsens arbetsutskott/personalutskott 243 Remiss: Betänkande Att granska och pröva ansvar i kommuner och landsting (SOU 2004:107). 244 Anställande av socialchef. 247 Remiss angående vattenområden för körning med vattenskoter. 250 Förändring av tjänst inom miljö- och byggnämndens verksamhetsområde. 252 Detaljplan för utvidgning av industriområde söder om Storågatan, LEBA och Thule, inom Hillerstorp 4:196 m fl i Hillerstorp. 253 Mark- respektive samarbetsavtal, Bredband i Gislaved och Gnosjö AB. 255 Höjning av investeringsanslag för Vältgatan. 257 Motion angående boklån för förskolebarn. 258 Revidering av trafikpolicy för Gnosjö kommun. 259 Flyttning av kv kraftledning Hillerstorp-Tyngel, samråd enligt miljöbalken. 260 Remiss: Regional kulturarvsagenda för Jönköpings län. Kommunstyrelsens ordförande Christer Gustafsson 46 Yttrande jämlikt förköpslagen, Skärvhult 1:6. 47 Yttrande jämlikt förköpslagen, Gårö 1:541. Ekonomichef Stefan Tengberg 34 Avskrivning av fordringar. 35 Avtal om porslin mellan Gnosjö kommun och Servera R&S AB Norrköping tiden Teknisk chef Lennart Hermansson 25 Avtal om slamtömning mellan Gnosjö kommun och JRAB JR Företagen AB Jönköping tiden

11 Kommunstyrelsen Ks 9 (forts) Lånetekniker Lisbet Sandkvist 9 Att bevilja bidrag för förstärkning och dikning av vägsträckan Lid- Bårebo, Enskilda vägen F 658, c/o Lars-Erik Stacke, Stackebo, Gnosjö.

12 Kommunstyrelsen Ks 10 Meddelanden Meddelas och antecknas till protokollet. 1. Länsrapport på alkohol- och tobaksområdet för Svenska kommunförbundets cirkulärförteckning 2004, grupp: 1 uts. nr: Svenska kommunförbundets cirkulärförteckning 2004, grupp: 1 uts. nr: 11.

13 Kommunstyrelsen Ks 11 Diskussions-/Informationspunkter Flytt av sammanträdestid Kommunchef Lars-Göran Magnusson informerar om evenemang som äger rum varför de då inplanerade kommunstyrelse- och arbetsutskottssammanträdena bör flyttas. Kommunstyrelsen beslutar att istället flytta sitt sammanträde till Information från Föreningssparbanken Gnosjö kommun har tecknat avtal med Föreningssparbanken. Personal från Föreningssparbanken informerar om banken och dess tjänster.

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2008-12-02 1 Organ Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 18.00-19.00 Beslutande Övriga deltagande LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e vice ordförande Inga-Lill Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-08-31 1 Organ Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 17.45-18.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera (kd) Lars-Åke Magnusson (kd) Dorota Westlund (kd) (m) Anna Heijel (m)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2006-12-05 1

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2006-12-05 1 2006-12-05 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.35 Beslutande Övriga närvarande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2005-09-27 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-16.30 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2009-05-12 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-16.35 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-10-03 1 Organ Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 18.00-18.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Christer Gustafsson (kd) Lars-Åke Magnusson (kd) Dorota Westlund (kd)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-06-05 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.35 Beslutande Övriga närvarande LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-09-04 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 07.30-16.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-11-14 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-15.30 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Bertil Nilsson (m), ordförande Åke Hallemyr (kd), ersätter

Läs mer

Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S)

Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S) 1(11) Plats och tid Hammargården, kl. 15.00-16.55 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-04-27 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2005-08-30 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.20 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(25) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Gnosjösalen, Kl. 15.00-17.35 Beslutande Övriga närvarande Arne Ottosson (M), ordförande Johan Malm (C), 1:e vice ordförande Markus Kauppinen (S), 2:e vice ordförande,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-04-06 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-17.15 Beslutande Övriga närvarande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-05-03 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, k1 13.00-18.20 Beslutande Arne Ottosson (M) ordförande ---- (C) 1:e vice ordf Markus Kauppinen (S) 2:e vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-03-02 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2008-04-29 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-17.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Beril Nilsson (m),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2009-05-28 Sid: 1 Instans Kommunfullmäktige Plats och tid Gnosjösalen, Kommunhuset, Gnosjö, kl 18.30 20.45 Beslutande Sture Jonsson (M), ordförande - (M) Ingemar Svensson (C),1:e vice

Läs mer

Karin Gustafsson, kommundirektör. Jan Ekström (MP) och Marie-Louise Dinäss (S) Kommunstyrelsekontoret den 31 maj 2011, kl. 16.00

Karin Gustafsson, kommundirektör. Jan Ekström (MP) och Marie-Louise Dinäss (S) Kommunstyrelsekontoret den 31 maj 2011, kl. 16.00 1 (24) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 18.30-22.15 Ajournering 21.35-21.50 Beslutande Se särskild förteckning Övriga deltagande Karin Gustafsson, kommundirektör Utses justera Justeringens plats

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Kristina

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2008-09-09

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2008-09-09 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus polstjernan kl 14.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Ewa Lindstrand (s) ordf Jan Norberg (s) Gunilla Pontén

Läs mer

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M)

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) 1 (18) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, tisdagen den 5 oktober 2010, kl 13.00-15.10 Beslutande Övriga deltagande Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) Agneta Karlsson (M) Claes Ebbesson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 08.00-10.50 Beslutande Jan-Erik Wallin (M), ordf. Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson (M) Irene Karlsson

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 17.05-19.16

Kommunkontoret, klockan 17.05-19.16 Kommunstyrelsen 2012-11-27 1(23) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 17.05-19.16 Beslutande Ledamöter Mathias Lindquist (S), ordförande, 133-149 Birgitta Carlgren (S), 133-149 Annette Felixson (S), 133-149

Läs mer

Kommunstyrelsen 2006-03-09. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Jill Roos

Kommunstyrelsen 2006-03-09. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Jill Roos SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) Plats och tid Gustaf Adolfssalen, kl 13.30 16.00 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-15 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 Sida Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Benny Andersson (s) Anders Wernesten

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05 1 Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05 Beslutande: Åsa Herbst (M) Lennart Engström (KD), (334-336, 342-343) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C)

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdag 2015-05-13 Innehåll 115 Bolagsordning för Mullsjö Bostäder AB... 152 116 Bolagsordning för Mullsjö Energi & Miljö AB... 154 117 Näringslivsrapport... 156 118 Tillkommande/utgående

Läs mer

Plats och tid Gruesalen, Bjuv kl 09.00-10.55, ajournering 10.20-10-30

Plats och tid Gruesalen, Bjuv kl 09.00-10.55, ajournering 10.20-10-30 1(18) Plats och tid Gruesalen, Bjuv kl 09.00-10.55, ajournering 10.20-10-30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Anders Månsson (S) Christer

Läs mer

Börje Gustafsson (kd), ordförande Ulf Abrahamsson (c) Berry Lilja (s) Bengt Dahlqvist (m) Monica Sporrong (s)

Börje Gustafsson (kd), ordförande Ulf Abrahamsson (c) Berry Lilja (s) Bengt Dahlqvist (m) Monica Sporrong (s) 2003-01-15 1 (27) Plats och tid Nämndrummet och Vagnmakaren Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 15 januari 2003 klockan 13.00 17.05 Beslutande Övriga närvarande Börje Gustafsson (kd), ordförande Ulf

Läs mer