Sammanträdesprotokoll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll"

Transkript

1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl Beslutande Övriga närvarande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna Aggerstam (c) Kristina Sällström-Eriksen (s) Lars-Göran Magnusson, kommunchef Christian Bagan, kommunsekreterare, deltog ej i 1 samt 3-8 samt deltagare enligt separat lista Utses att justera Inga-Lill Andersson Hjelm Justeringens plats och tid Kommunkansliet Underskrifter... Sekreterare Christian Bagan Paragrafer Ordförande... Christer Gustafsson Justerande Organ... Inga-Lill Andersson Hjelm ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Paragrafer Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, Gnosjö Underskrift... Carola Bergquist Utdragsbestyrkande

2 Kommunkansliet 2 Kommunstyrelsens arbetsutskott Deltagarlista: Stefan Tengberg, ekonomichef, deltog ej i 79 punkt 8 Eddie Davidsson, näringslivschef, 79 punkt 5 och 6 Karl Andersson, representant för Gnosjö industri- och köpmannaförening, 79 punkt 6 Göran Göhlin, representant för Gnosjö industri- och köpmannaförening, 79 punkt 6 Per Falk, representant för Gnosjö industri- och köpmannaförening, 79 punkt 6 Inge Johansson, representant för Gnosjö industri- och köpmannaförening, 79 punkt 6 Ulf Danielsson, representant för Gnosjö industri- och köpmannaförening, 79 punk 6 Alexander Johansson, representant för Gnosjö industri- och köpmannaförening, 79 punkt 6 Linda Fransson, representant för Gnosjö industri- och köpmannaförening, 79 punk t 6 Mattias Nyqvist, budgetkamrer, 70 punkt 7 och 8 Bo Lindahl, skolstyrelsens ordförande, 79 punkt8 Angela Thulin, rektor, 79 punkt 8 Henrik Franzén, rektor, 79 punkt 8 Maria Nyström, rektor, 79 punkt 8 Stefan Nilsson, personalchef, 79 punkt 8

3 Kommunstyrelsens arbetsutskott Au Motion om trafiksäkerhet för barn Kommunfullmäktigeledamöterna Lena Backstig samt Lars-Åke Magnusson, båda (kd) lämnade en motion om trafiksäkerhet för barn till kommunfullmäktige. I motionen påtalades vikten av att kommunen agerar för att förebygga trafikolyckor där barn är inblandade. Motionärerna föreslog med anledning av detta att elevernas trafikundervisning i grundskolan skulle kartläggas, att en inventering skulle göras över barns skolvägar och de riskmiljöer som finns där samt att kommunen skulle prioritera arbetet med att bygga ut cykelvägar. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att uppdra åt skolstyrelsen att kartlägga grundskoleelevernas trafikundervisning samt att redovisa denna åter till arbetsutskottet samt att uppdra åt kommunens trafiknämnd att inventera barns skolvägar samt de riskmiljöer som finns där samt att även ta fram en prioriteringsordning för de mest angelägna bristerna i barns skolvägar samt att redovisa detta åter till arbetsutskottet senast Skolstyrelsen och miljö- och byggnämnden har yttrat sig i ärendet. Miljö- och byggnämnden anser att ärendet både är angeläget och värdefullt att utreda men menar att nämnden saknar resurser för att på egen hand kunna genomföra ett så pass omfattande uppdrag. På nämndens uppdrag har istället Vägverket Konsult lämnat en offert för genomförande av utredningen, denna skulle genom Vägverket uppgå till minst 250 tkr. Skolstyrelsen har i sitt svar bifogat rapport från respektive rektor vari redovisas den trafikundervisning som bedrivs på respektive skola. Nämnden bifogar också redovisning från skolskjutssamordnare Thomas Svenningsson av vilken framgår de största riskmiljöerna vad gäller barns skolvägar. Det inkomna svaret ger på ett utförligt sätt svar på de önskemål om kartläggning och inventering som motionärerna framfört. Motion samt protokollsutdrag från miljö- och byggnämnden samt skolstyrelsen jämte bilagor, separata handlingar.

4 Kommunstyrelsens arbetsutskott Au 73 (forts) Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar att utifrån de redogörelser som inkommit från skolstyrelsen betrakta motionärernas önskemål om kartläggning av elevernas trafikundervisning i grundskolan samt inventering av skolvägar och riskmiljöer som tillgodosett, att uppdra åt budgetberedningen att beakta cykelvägsutbyggnader vid kommande budgetberedningar, att uppmana skolstyrelsen att fortsätta sitt aktiva arbete med trafiksäkerhetsfrågor på alla nivåer inom skolan, samt att härmed anse motionen som besvarad.

5 Kommunstyrelsens arbetsutskott Au Anpassning av investeringsbudget för socialnämnden Kommunfullmäktige beslutade att nämndernas investeringsbudgetar skulle reduceras. För socialnämndens del innebar beslutet en reducering med 71 tkr. Socialnämnden beslutade , 16 om anpassning av sin investeringsbudget i enlighet med fullmäktigebeslutet. Protokollutdrag från socialnämnden, separat handling. Arbetsutskottet beslutar att lägga beslutet till handlingarna. Expedierat till akten socialnämnden ekonomiavdelningen

6 Kommunstyrelsens arbetsutskott Au Ej färdigberedda motioner, redovisning april 2004 I enlighet med bestämmelser i kommunfullmäktiges arbetsordning 29 skall kommunstyrelsen vid kommunfullmäktiges april- och oktober sammanträden redovisa de motioner vilka ännu ej är färdigberedda. Genom besvarandet av motionen om trafiksäkerhet för barn finns för närvarande inga ej färdigberedda motioner att redovisa. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar att lägga redovisningen till handlingarna.

7 Kommunstyrelsens arbetsutskott Au Projekt med Ungdomar i vårdarbete Under somrarna har projekt genomförts inom vilka ungdomar från åk 8 9 getts möjlighet att arbeta inom kommunens äldreomsorg. Projekten har fallit väl ut och enligt gjorda utvärderingar var de flesta ungdomarna nöjda med sitt sommarjobb och har även fått en mer positiv syn på äldreomsorgen. Enhetscheferna inom äldreomsorgen Magnus Falk, Doris Lidman samt Inger Adolfson framför nu i skrivelse daterad att arbetet med att öka intresset för äldreomsorgsarbetet måste fortsätta och för att uppnå detta föreslås att ett liknande projekt genomförs även sommaren Skrivelse från enhetschefer samt socialnämndens beslut , separata handlingar. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig positiv till projektets genomförande sommaren 2004, samt att uppdra åt personalchef Stefan Nilsson att besluta om projektets finansiering inom ramen för Id 1241, kommunstyrelsens personalutveckling, samt att efter projektets genomförande redovisa utvärdering åter till arbetsutskottet senast

8 Kommunstyrelsens arbetsutskott Au Uppgradering av Gnosjö kommuns ekonomisystem I skrivelse från ekonomiavdelningen daterad påtalas behovet av en uppgradering av kommunens ekonomisystem. Anledningen till behovet är att serviceavtal till den server där kommunens tidigare ekonomisystem ingått har upphört. I sin skrivelse påtalar ekonomiavdelningen flera fördelar med att byta ekonomisystem från nuvarande CROM till AGRESSO. Skrivelse samt kalkyl, separata handlingar. Arbetsutskottet beslutar att införa ekonomisystemet från AGRESSO under 2004, att finansiering sker genom disponering med tkr från ekonomiavdelningens resultatutjämningskonto 2851, samt att ekonomiavdelningens driftram sänks med 80 tkr fr om Expedierat till akten ekonomiavdelningen

9 Kommunstyrelsens arbetsutskott Au 78 Kurser och konferenser Föreligger följande inbjudan till kurser och konferenser. 1. Äldreomsorgen i morgon. 4 maj 2004 i Stockholm. 2. Framtidens kommun möjligheter och utmaningar maj 2004 i Tylösand. 3. Bilder som förföljer. 24 maj 2004 i Tylösand. 4. Migration och Global utveckling maj 2004 i Tylösand. 5. Integration och mångfald maj 2004 i Tylösand. 6. SFI-konferens- Att arbeta med flyktingbarn. 28 maj 2004 i Tylösand. 7. Så arbetar vi med folkhälsomålen! 27 maj 2004 i Tylösand. 8. Är brottsförebyggande arbete folkhälsa? 28 maj 2004 i Tylösand. 9. Lösenord attityd. 26 maj 2004 i Tylösand. 10. Politikermöte under Brand maj 2004 i Gävle. 11. Möjligheter för kommunal samverkan i teori och praktik. 5 maj 2004 i Stockholm eller 12 maj 2004 i Göteborg.

10 Kommunstyrelsens arbetsutskott Au 79 Diskussions-/Informationspunkter Inbjudan till privata fastighetsägare Bertil Nilsson (m) tar upp fråga om inbjudan till privata hyresvärdar till diskussion. Fastighets AB Järnbäraren Arbetsutskottet diskuterar händelseutvecklingen inom Fastighets AB Järnbäraren. Risk- och sårbarhetskonferens i Hok Bertil Nilsson redogör för vad som framkommit vid av länsstyrelsen arrangerad risk- och sårbarhetskonferens i Hok. Personalärende Kommunchef Lars-Göran Magnusson informerar om läget beträffande rekrytering av ny socialchef.

11 Kommunstyrelsens arbetsutskott Au 79 (forts) Teknisk gymnasiefriskola i Gnosjö kommun Information om ansökan från Lichron AB om att starta teknisk gymnasiefriskola i kommunen. Information från näringslivschef Eddie Davidsson Näringslivschef Eddie Davidsson informerar arbetsutskottet om sitt arbete. Möte med Gnosjö industri- och köpmannaförening Arbetsutskottet diskuterar tillsammans med representanter för Gnosjö industri- och köpmannaföreningar frågor av gemensamt intresse. Budgetfrågor Arbetsutskottet diskuterar budgetfrågor samt förslaget till strategiskt styrdokument tillsammans med ekonomichef Stefan Tengberg samt budgetkamrer Mattias Nyqvist. Skolfrågor Skolstyrelsens ordförande Bo Lindahl, rektorerna Angela Thulin, Henrik Franzén, Maria Nyström samt personalchef Stefan Nilsson besöker arbetsutskottet och diskuterar organisationsfrågor.

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-04-27 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2005-08-30 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.20 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2008-04-29 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-17.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Beril Nilsson (m),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-05-03 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, k1 13.00-18.20 Beslutande Arne Ottosson (M) ordförande ---- (C) 1:e vice ordf Markus Kauppinen (S) 2:e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 12.00 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (40) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-18 1(31) Plats och tid Nämndhuset, Nynäshamn. lokal: Landsort kl. 08:30-09:35 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Enligt förteckning Utses att justera Harry Bouveng (M) och Daniel Adborn (FP)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-10-07 1(16 )

Kommunstyrelsen 2014-10-07 1(16 ) Kommunstyrelsen -10-07 1(16 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30 15.30 Beslutande Leif Sandberg (M), jäv 142-143 Per Helsing (KD), ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande 1 (39) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 23 maj 2006, kl. 10.00 15.30. Ajournering kl. 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

Kommunhuset, kommunsalen, Orsa onsdagen den 20 maj 2009, kl 13.00 15.20

Kommunhuset, kommunsalen, Orsa onsdagen den 20 maj 2009, kl 13.00 15.20 1 Plats och tid Kommunhuset, kommunsalen, Orsa onsdagen den 20 maj 2009, kl 13.00 15.20 ande Hans Sternbro (s), ordförande Anne-Marie Fröjdh (c) Inger Jones-Eriksson (s) Ingrid Bergman (v) Sheila Bäcker

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2009-08-27 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-16.20 Beslutande Inga-Britt Ritzman (s) Siw Lunander (s) Kjell Rapp (s) Magnus Andersson (s) Roland Johansson

Läs mer

Göran Andersson Benny Persson Michael Helmersson. Utses att justera: Peter Johansson. Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 77-87

Göran Andersson Benny Persson Michael Helmersson. Utses att justera: Peter Johansson. Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 77-87 Kommunstyrelsen 1 september 2010 1(17) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.40 Ajournering kl. 15.00 15.20 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Åsa Hååkman Felth Sune Frisk

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(15) Tid och plats 2015-06-10 - Kommunhuset klockan 13.00-14.40. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Tommy

Läs mer

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17 Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, kl 09.00 - Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Stig Nilsson (S) Ledamot Kenneth Gustafsson (S) Ledamot Dennis Rydh (S) Ledamot Bo Malm (V) 1:e

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00

Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00 KOMMUNSTYRELSEN 2014-12-17 Sidan 1(30) Plats och tid Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:50 Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10:00-10.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M)

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) 1 (18) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, tisdagen den 5 oktober 2010, kl 13.00-15.10 Beslutande Övriga deltagande Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) Agneta Karlsson (M) Claes Ebbesson

Läs mer

Ajournering mellan 2 och 3 kl. 10.00 10.35

Ajournering mellan 2 och 3 kl. 10.00 10.35 Kommunstyrelsen 2015-02-03 1(16) Plats och tid Salen, Centralplan1, Alvesta 3 februari 2015 kl. 09.00 12.40 Ajournering mellan 2 och 3 kl. 10.00 10.35 Justerade paragrafer 1-13 ande Per Ribacke (S), ordf.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-05-13 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-05-13 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(20) Tid och plats 2015-05-13 - Kommunhuset klockan 13.30-17.00. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - ledamot Tommy Brorsson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 december 2013 1 (12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-10-10

Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 december 2013 1 (12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-10-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 december 2013 1 (12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-10-10 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie Wall Ulf Söhrman Peter

Läs mer

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13.

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13. Plats och tid Sal Balder, Valhall, kl. 18.30-22.00 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Utses att justera Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80 Per-Inge Pettersson Lizette

Läs mer

Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M)

Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00 17.50 Beslutande Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

Närvarande för fullmäktige tjänstgörande ersättare, se bilaga. Närvarande ej tjänstgörande ersättare, se bilaga. Anita Sjösvärd, kommunsekreterare

Närvarande för fullmäktige tjänstgörande ersättare, se bilaga. Närvarande ej tjänstgörande ersättare, se bilaga. Anita Sjösvärd, kommunsekreterare Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, Gamla kommunalhuset, Åtvidaberg kl 18.00-19.55 Beslutande Kommunfullmäktiges samtliga ledamöter med undantag för Marita Dahlgren, Claes Drougge. Kerstin Gustavsson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(7) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2013-08-22, kl. 1300-1515 ande Anne Niska, S Jan Larsson, S Ann-Sofi Larsson, V Övriga deltagande Maj-Lis Ejderlöf, socialchef

Läs mer

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Plats och tid: 429, 2014-02-19, kl. 08:30-09:40 ande: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Ersättare:

Läs mer