Protokoll från Socialutskottets sammanträde Innehållsförteckning. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (20)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll från Socialutskottets sammanträde 2012-01-18. Innehållsförteckning. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (20) 2012-01-18"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (20) Protokoll från Socialutskottets sammanträde Innehållsförteckning ande... 2 Rutiner för anmälan Lex Sarah...3 Rapportering enligt SoL och LSS av ej verkställda beslut, redovisning...4 Norm för försörjningsstöd Preliminärt bokslut, Sos...6 Matdistributionspris med högre kostnadstäckning...7 Äldrepolitiskt program...8 LVM-beredskap Lokala värdighetsgarantier - tidplan...10 Ekonomiskt bistånd...11 Ersättare i brukarråd Hemtjänst efter Helena Lyborg Engström (KD)...12 Ordinarie ledamot i Intresserådet efter Helena Lyborg Engström (KD)...13 Försäljning av bostadsrätt, Stockholmsvägen 15 C, HIA...14 Daglig verksamhet, HIA information...15 Finansiellt samordningsförbund, Finsam information...16 Sociala sektorns organisation information...17 Inkomna motioner - information...18 Tvätt och hemhandling, HIA rapport 19 Personärende...20 Anmälningsärenden...21

2 Sammanträdesdatum 2(20) Sammanträde med Socialutskottet Plats och tid Förvaltningshuset, kl ande Annelie Hägg (C), ordförande Marie-Louise Gunnarsson (M) 1-11, 13 Ronny Jakobsson (S) Agneta Sköldunger (C) Diana Laitinen (S), tjänstgörande ersättare för Eva-Lena Österljung (S) Övriga deltagande Lars Samuelsohn (KD), tjänstgörande ersättare 12, Ulla Henriksson, socialchef Peter Wallenberg, bitr socialchef, 12, 13, 17 Lena Edström-Erlandsson, sektorsekonom, 4 Malin Johansson, kostchef, 5 Carola Walfridson, enhetschef, 9 Tomas Erazim, ordförande FINSAM, 14 Susanne Svärd, samordnare/socionom, 13 Östen Johnsson, välfärdsberedningen, 6 Carina Stende, välfärdsberedningen, 6 Linda Davidsson, sekreterare Utses att justera Ronny Jakobsson Justeringens plats Stadshuset , kl Paragrafer 1-19 och tid Underskrifter Sekreterare.. Ann Axelsson/Linda Davidsson Ordförande. Annelie Hägg. Ronny Jakobsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Socialutskottet Sammanträdesdatum Datum för anslags Datum för anslags uppsättande nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Sociala sektorn.. Linda Davidsson

3 Sammanträdesdatum 3(20) Socu 1 Dnr Rutiner för anmälan Lex Sarah Socialutskottets förslag till kommunstyrelsen; Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till rutiner för anmälan Lex Sarah. Upprättat förslag till rutiner för Lex Sarah-anmälan grundas på Socialstyrelsens författningssamling, SOSFS, 2011:5, Föreskrifter och allmänna råd om Lex Sarah. Nya och skärpta regler gäller för hela socialtjänsten och dess styrande lagar socialtjänstlagen (SoL), och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) fr.o.m Enligt bestämmelserna om Lex Sarah i SoL och LSS ska personalen genast rapportera missförhållanden till den som bedriver verksamheten, den som bedriver verksamheten utreda och avhjälpa eller undanröja det rapporterade missförhållandet utan dröjsmål, samt den som bedriver verksamheten, om det visar sig att missförhållandet är allvarligt, snarast anmäla det till Socialstyrelsen, senast inom 2 månader. Skyldighet att rapportera missförhållanden och risker för missförhållanden gäller för den som är anställd uppdragstagare. Eksjö kommun saknar uppdragsavtal varför frivilligarbetet är ideellt och har då inte skyldigheter enligt Lex Sarah, men informeras om möjligheten att påtala fel och brister praktikant eller motsvarande under utbildning deltagare i arbetsmarknadspolitiskt program Information om skyldigheten att rapportera missförhållanden och risker för missförhållanden ska ges till den som omfattas av skyldigheten initialt vid anställningen. Informationen ska därefter ges återkommande, muntligt och skriftligt, samt årligen på APT i januari. Skriftlig information om skyldighet till anmälan och rutiner för detta ska finnas på varje enhet. Utdrag: Ks Lex Sarah ansvarig

4 Sammanträdesdatum 4(20) Socu 2 Dnr: Rapportering enligt SoL och LSS av ej verkställda beslut, redovisning Socialutskottets förslag till kommunstyrelsen; Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisad rapport. Kommunen har, enligt Socialtjänstlagen (SoL) 16 kap 6 skyldighet att till Socialstyrelsen rapportera gynnande beslut enligt SoL 4 kap, 1 som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Rapporten ska enligt lagparagrafen även redovisas till kommunfullmäktige en gång per kvartal. Sociala sektorn har till Socialstyrelsen rapporterat ej verkställda beslut enligt 4 kap 1, för tredje kvartalet Av rapporten framgår att en person fått beslut som inte kunnat verkställas inom tre månader. sunderlag Rapportering enl. 16 kap 6 h SoL för kv 3, 2011 Rapportering enl. LSS 28 f-g för kv 3, 2011 Utdrag: Ks EnhetsC Bistånd

5 Sammanträdesdatum 5(20) Socu 3 Dnr Norm för försörjningsstöd 2012 Socialutskottets förslag till kommunstyrelsen; Kommunstyrelsen beslutar att fastställa riksnormen som norm för försörjningsstödet i Eksjö kommun 2012, samt att uppdra åt Sociala sektorn att revidera riktlinjerna med antagen norm. Regeringen har fastställt riksnormen för försörjningsstöd Riksnormen grundar sig på pris- och konsumtionsundersökningar. Normen för ett hushåll utgör summan av de personliga kostnaderna för samtliga medlemmar i hushållet och de gemensamma hushållskostnaderna. Regeringen fattade beslut om mindre höjningar i riksnormen. För familjer med äldre barn och ungdomar höjs riksnormen mer än vad enbart inflationen motiverar. Genom det särskilda påslaget för barn kommer de ekonomiskt mest utsatta barnfamiljerna också få del av den höjda levnadsstandarden som andra barnfamiljer får när bostadsbidraget höjs. Tillsammans med skäliga kostnader för vissa andra behov avgör riksnormen nivån på försörjningsstödet. Beloppen bestäms av regeringen inför varje nytt kalenderår och gäller som miniminivå för de behov som den ska täcka. I försörjningsstödet ingår också skäliga kostnader för boende, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring och medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa. Vad som ska ingå i dessa poster bedöms individuellt men normalt ingår den faktiska kostnaden om den är skälig. sunderlag Tjänsteskrivelse daterad Riksnorm för försörjningsstöd 2012 Utdrag: Ks EnhetsC Bistånd

6 Sammanträdesdatum 6(20) Socu 4 Dnr Preliminärt bokslut, Sos att anmäla ärendet i kommunstyrelsen. Det preliminära resultatet 2011 för Sociala sektorn visar på ett underskott om 6,5 mnkr. 0,9 mnkr har beviljats för uttag ur sektorns resultatfond för projekt kvalitetsledare inom äldreomsorgen. Sista bokföringsdag är Återstående kostnader att bokföra avser bland annat förändring av upplupna löner och semesterlöneskuld. Större avvikelser prognostiseras för: Hemtjänsten (LOV) -6,9 mnkr Ekonomiskt bistånd -2,4 mnkr Särskilt boende -1,5 mnkr Psykiatri- och missbruk +1,5 mnkr Färdtjänst +0,8 mnkr Fastigheter +0,8 mnkr Hemtjänst ej LOV +0,8 mnkr Investeringsbudgeten prognostiseras att följa budget. Utdrag: Ks Sektorsekonom

7 Sammanträdesdatum 7(20) Socu 5 Dnr Matdistributionspris med högre kostnadstäckning Socialutskottets förslag till kommunstyrelsen; Kommunfullmäktige beslutar att anta alternativ 3 i upprättat förslag till matdistributionspris. Kostenhetens uppdrag inför 2012 är att minska transportsubventionen på matdistributionsportionerna med 350 tkr. Socialutskottet beslutade , 193, att uppdra till kostenheten att i rubricerat ärende framta ytterligare alternativ på matdistributionspris. Tidigare redovisat förslag om 72 kr per portion, en ökning med 13 kr mot föregående år, upplevdes vid utskottets överläggning bli för stor för brukaren. Kostchefen redovisar vid dagens sammanträde följande alternativ; Alt. 1. Tidigare förslag på 72 kronor. Alt. 2 Prisökningen slås ut på matdistribution och restaurangservering. Alt. 3. Prisökningen slås ut på matdistribution, restaurangservering och måltidsabonnemang. sunderlag Socialutskottets beslut , 193 Tjänsteskrivelse fr kostchefen, daterad Utdrag: Ks Avgiftshandläggare

8 Sammanträdesdatum 8(20) Socu 6 Dnr Äldrepolitiskt program Socialutskottets beslutar att efter dagens överläggning med välfärdsberedningen invänta dess slutförslag för yttrande. Välfärdsberedningen har av kommunfullmäktige fått i uppdrag att revidera det äldrepolitiska programmet. Programmet omfattar alla invånare över 65 år och innehåller övergripande mål och strategier som ska vara vägledande för planering och beslut i Eksjö kommun. Beredningen har i arbetet haft kontakt med pensionärsorganisationer och förvaltningen. Områden man belyser i programmet omfattar; - Attityder och värderingar - Hälsa och livskvalitet - Mat och måltid - Boende och samhällsplanering - Anhörigstöd och frivilligarbete - Teknikutveckling - Den goda arbetsplatsen Vid dagens överläggning lämnar utskottet sina synpunkter på välfärdsberedningens utkast till förslag. sunderlag Äldrepolitiskt program , utkast 5

9 Sammanträdesdatum 9(20) Socu 7 Dnr LVM-beredskap 2012 att fastställa förslag till LVM-beredskap för februari t o m juni Ledamöter i Socialutskottet upprätthåller s.k. LVM-beredskap, vilket innebär att man ska finnas tillgänglig och kunna skriva under ansökan om LVM eller ta beslut om omedelbart omhändertagande jml LVM. LVM-beredskapen upprätthålls en månad i taget. Vill man byta tjänsteperiod, ska man meddela Sociala sektorns expedition. Förslag till beredskapslista för februari juni 2012; Februari Mars April Maj Juni Marie-Louise Gunnarsson Agneta Sköldunger Anneli Hägg Ronny Jakobsson Eva-Lena Österljung Utdrag: Förvaltningsrätten PoM De valda

10 Sammanträdesdatum 10(20) Socu 8 Dnr: Lokala värdighetsgarantier - tidplan att godkänna upprättat förslag till tidplan. Socialchefen redovisar vid dagens sammanträde om det arbete som påbörjats med att ta fram lokala värdighetsgarantier. För att göra brukarna delaktiga från början har arbetet sin grund och utgångspunkt i fokusgrupper. I fokusgrupperna tas särskilt viktiga områden fram och diskuteras bl. a. frågan hur brukarna vill kunna påverka sina villkor och sin vardag inom Eksjö kommuns äldreomsorg. Fokusgrupperna innehåller företrädare från sociala sektorn, olika intresseorganisationer och det kommunala pensionärsrådet. Ambitionen är att arbetet med framtagandet av de nya värdighetsgarantierna ska färdigställas under våren 2012, varpå implementeringen av desamma kan genomföras under hösten sunderlag Aktivitets- och tidplan för hösten 2011-våren Utdrag SocialC

11 Sammanträdesdatum 11(20) Socu 9 Dnr Ekonomiskt bistånd att notera informationen. Utbetalning av ekonomiskt bistånd för december månad 2011 redovisar en ökning med 24 % för utbetalt belopp totalt, i jämförelse med föregående månad. Vid jämförelse med samma månad föregående år är det en ökning med 7 %. När jämförelse görs mellan månaderna november och december mot tidigare år är skillnaden i procent ungefär densamma för åren 2008, 2009 som År 2010 redovisar en mindre skillnad, omfattande 7 %. Totalt för ekonomiskt bistånd har antalet hushåll ökat med ca 20 % mot antal hushåll föregående månad. Totalt under året redovisas en minskning på knappt 1 %. Utdrag: EnhetsC Bistånd

12 Sammanträdesdatum 12(20) Socu 10 Dnr Ersättare i brukarråd Hemtjänst efter Helena Lyborg Engström (KD) att till ny ersättare i brukarråd Hemtjänst efter Helena Lyborg Engstöm (KD) utse Lars Samuelsohn (KD), Holma 1, Eksjö. Helena Lyborg Engström (KD) avsäger sig samtliga sina politiska uppdrag i Eksjö kommun. Inom sociala sektorn finns fem brukarråd, Vårdboende, Hemtjänst, Psykiatri Missbruk, Omsorg samt Öster. I varje brukarråd finns en representant från socialutskottet. Helena Lyborg Engström var ersättare i brukarråd Hemtjänst. Utdrag: L Samuelsohn

13 Sammanträdesdatum 13(20) Socu 11 Dnr Ordinarie ledamot i Intresserådet efter Helena Lyborg Engström (KD) att till ny ordinarie ledamot i Intresserådet efter Helena Lyborg Engstöm (KD) utse Lars Samuelsohn (KD), Holma 1, Eksjö. Intresserådet består av politiker, tjänstemän, pensionärsorganisationer och frivilligarbetare. Man träffas 4-5 gånger per år. Den främsta uppgiften är att arbeta med rekrytering av nya frivilligarbetare och att hålla frivilligverksamheten igång. Helena Lyborg Engström avsäger sig samtliga politiska uppdrag. Hon var ordinarie ledamot i Intresserådet. Utdrag: L Samuelsohn

14 Sammanträdesdatum 14(20) Socu 12 Dnr Försäljning av bostadsrätt, Stockholmsvägen 15 C, HIA att försälja HIA:s bostadsrätt på Stockholmsvägen 15 C, Eksjö. Lägenheten på Stockholmsvägen 15 C i Eksjö, fick integrationen överta från Migrationsverket under 90-talet för att nyttja som övergångslägenhet för flyktingar som kom till Eksjö, att flytta in i innan de fick egen lägenhet. Med nya etableringsreformen har behovet av denna lägenhet försvunnit då kommunen inte tar emot flyktingar på samma sätt längre. Marknadsvärdet på bostadsrätten är angivet i budgeten till 100 tkr Utdrag EnhetsC HIA

15 Sammanträdesdatum 15(20) Socu 13 Dnr Daglig verksamhet, HIA information att notera informationen. Enhetschefen för HIA (Hälsa, Integration och Arbete) informerar vid dagens sammanträde om den kontakt enheten tagit med personer som tidigare varit delaktiga i Fontänhusets verksamhet och som via Eksjö kommun har biståndsbeslut. HIA erbjuder personerna en coach inom sin verksamhet och olika former av aktiviteter. Kontakterna har fallit väldigt väl ut och varit positiva. Tankar finns att öppna upp verksamheten även under kvällstid om behov och intresse finns.

16 Sammanträdesdatum 16(20) Socu 14 Dnr: Finansiellt samordningsförbund, Finsam information att notera informationen. Höglandets Samordningsförbund bildades formellt Dessförinnan leddes arbetet med att bilda förbundet av en interimsstyrelse. Samordningsförbundet består av Höglandskommunerna, tillsammans med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Landstinget i Jönköpings län, och är ett finansiellt samordningsförbund för rehabiliteringsåtgärder. Ordförandeskapet rullar i tvåårsperioder, Eksjö innehar ordförandeskapet år Samordningsförbundet är en fristående juridisk person. De tre samordningsförbunden handhar vardera 2 mnkr per år varav staten står för hälften av pengarna, landstinget 0,5 mnkr och kommunerna resterande del. Syftet med den finansiella samordningen är att underlätta en effektiv resursanvändning. Resurserna ska användas för insatser som syftar till att den enskilde ska uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete. Samordningsförbundets medlemmar har beslutat att finansiera en halvtidstjänst inom projektet Jobb istället för aktivitetsersättning. Syftet med projektet är att arbeta för att individen ska få stöd och vägledning för att kunna få, och behålla, ett arbete på den öppna arbetsmarknaden. KUR-projektet (Kunskapsutveckling om rehabilitering för personer med psykiatrisk diagnos/funktionsnedsättning), är ett projekt till vilket Finsam bidrar med medel till dess utbildningsdagar. Likaså bidrar förbundet med en uppstartsfinansiering till projektet ASP-IT som startats av Campus I12 och som vänder sig till personer med diagnosen Aspbergers syndrom. ----

17 Sammanträdesdatum 17(20) Socu 15 Sociala sektorns organisation information att notera informationen. Socialchefen redovisar vid dagens sammanträde om förändringen av den ledningsgrupp bestående av representanter från äldreomsorgen, omsorgen och socialt stöd som tidigare funnits i organisationen. Då gruppen omfattar fler än 20 personer upplevs den för stor, och engagemang och möjlighet till dialog har saknats. En ny ledningsgrupp kommer att bildas med representanter från hemtjänst boende stöd, hemsjukvården, myndighetsutövning, verkställighet över myndighetsutövningen, samt LSS boende och assistans. Gruppen kommer att utgöra max 10 personer. Vidare informeras om redovisningsekonom på sociala sektorn som kommer att gå över till annan tjänst på kommunledningskontorets ekonomiavdelning. Ersättare till tjänsten är rekryterad. En ny samverkan kommer att ske mellan utvecklingsledarna i Eksjö- och Aneby kommun. Tidigare sker samverkan mellan kommunerna vad gäller MAS (Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska). Handikappsinstitutet har till landets kommuner utsänt en enkät. Vid inskickat svar av densamma erhåller respektive kommun en ersättning om 200 tkr. Sociala sektorn kommer att avsätta ersättningen till utbildning och utveckling.

18 Sammanträdesdatum 18(20) Socu 16 Inkomna motioner - information att notera informationen. Socialutskottet har beslutat att förteckning över inkomna motioner och medborgarförslag till sektorn ska redovisas vid utskottets sammanträde. Vid dagens sammanträde framkommer att en motion har inkommit, Äldreombudsman/kvinna. Motionen är inlämnad av Raimo Mattsson (SD) och Anita Karlsson (SD).

19 Sammanträdesdatum 19(20) Socu 17 Tvätt och hemhandling, HIA rapport att notera informationen. Enhetschefen för HIA redovisar den kostnad som i dagsläget föreligger för brukarnas tvätt och hemhandling. Kärntvätten debiterar i dag 50 kr/kg tvätt till Hemtjänsten, självkostnad för tvätten under 2011 var 57 kr/kg tvätt. Man förväntas kunna utnyttja lokaler och utrustning mer optimalt under 2012, och således kunna tvätta för 55 kr/kg, vilket är det pris som kommer att debiteras fr. o. m Hemhandlingen debiterar i dag 95 kr/hemhandling till Hemtjänsten, självkostnad för hemhandlingen under 2011 var 131 kr/hemhandling. Även här förväntar man en optimering av verksamheten under Fr. o. m kommer man debitera 120 kr/hemhandling. ----

20 Sammanträdesdatum 20(20) Socu 18 Personärende Inga beslut fattas. ----

21 Sammanträdesdatum 21(20) Socu 19 Anmälningsärenden Socialstyrelsen, utbetalningsbeslut , värdighetsgarantier 2011 Socialstyrelsen, beslut , förstärkt tillsyn Socialstyrelsen, beslut , förstärkt tillsyn avseende samverkan Socialstyrelsen, bekräftelsebrev mottagande av Lex Sarah-anmälan Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, överenskommelse om sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre Förvaltningsrättens dom , bistånd enl. SoL Hjälpmedelsinstitutet, kartläggning av teknikstöd för äldre Röda Korset utmanar Sveriges kommuner att avge nyårslöften Skrivelser angående personalindragningar avseende frivilligsamordnartjänster Sociala sektorn, anmälan Protokoll, Samverkan KomOmsorgen,

Protokoll från Socialutskottets sammanträde 2010-09-15. Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Beslutande... 2

Protokoll från Socialutskottets sammanträde 2010-09-15. Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Beslutande... 2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (23) 2010-09-15 Protokoll från Socialutskottets sammanträde 2010-09-15 Innehållsförteckning ande... 2 Äldreomsorgen i Mariannelund, medborgarförslag...3 Rapportering

Läs mer

Protokoll från Socialutskottets sammanträde 2011-09-14. Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Protokoll från Socialutskottets sammanträde 2011-09-14. Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (19) 2011-09-14 Protokoll från Socialutskottets sammanträde 2011-09-14 Innehållsförteckning Beslutande...2 Daglig verksamhet...3 Avgifter för ansökan och

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 2012-05-23 Sida 1 (10) Sammanträde med Pensionärsrådet Plats och tid Sociala sektorn, Förvaltningshuset, kl 09.30 12.00 ande Annelie Hägg, Socialutskottet, ordförande Gunnel Lycksell, Mariannelund PRO

Läs mer

Protokoll från Socialutskottets sammanträde 2010-11-10. Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Beslutande... 2

Protokoll från Socialutskottets sammanträde 2010-11-10. Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Beslutande... 2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (14) 2010-11-10 Protokoll från Socialutskottets sammanträde 2010-11-10 Innehållsförteckning ande... 2 Psykisk hälsa barn och unga...3 Konsumentvägledning

Läs mer

Socialnämnden 2013-09-12 67

Socialnämnden 2013-09-12 67 Socialnämnden 2013-09-12 67 Plats och tid Hjernet, 2013-09-12 kl. 14:00-16:25 Beslutande Tom Rymoen (M), ordförande Elisabeth Hoikkala (S) Kent Nilsson (S) Ulla Karlsson (S) Håkan Boman (S) Jan-Åke Wildhammar

Läs mer

Protokoll från Socialutskottets sammanträde 2012-04-11. Innehållsförteckning. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (26) 2012-04-11

Protokoll från Socialutskottets sammanträde 2012-04-11. Innehållsförteckning. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (26) 2012-04-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (26) 2012-04-11 Protokoll från Socialutskottets sammanträde 2012-04-11 Innehållsförteckning Budgetuppföljning 2012-03-31 med helårsprognos...3 Budgetinformation

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30 15.20 Ajournering 14.35 14.45 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Karl-Erik Kruse (S), ordförande Agneta Lenander (V), tjg ersättare för Eva

Läs mer

Protokoll från Socialnämndens sammanträde

Protokoll från Socialnämndens sammanträde 2015-01-14 Sida 1 (19) Protokoll från Socialnämndens sammanträde 2015-01-14 På grund av personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna (kryssade) i protokollet. Innehållsförteckning ande...

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/11 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30 15.20 Beslutande Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Anette Hallberg (S) Eva Olofsson (C), vice ordförande Pernilla Ekelund (FP)

Läs mer

Socialnämnden 2015-12-10

Socialnämnden 2015-12-10 141 Budgetuppföljning... 2 142 Revidering av socialförvaltningens attestförteckning... 3 143 Riktlinjer för kravverksamhet... 4 144 Uppföljning av situation i personalgrupp... 5 145 Bostad med särskild

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1 (16) Plats och tid Sammanträdesrum Skutan Strömsvik tisdag, kl. 08.15 13.45 Beslutande Ulla Wallering Fall (S) Bertil Eklund (NB) Stig Svensson (KD) Marie Lindh Eriksson (C) Inga Ericsson (S) Närvarande

Läs mer

Anna-Greta Johansson (S) Ingemar Tönnberg (S) Karl Persson (SD) Margot Karlsson (S) Stellan Andersson (C)

Anna-Greta Johansson (S) Ingemar Tönnberg (S) Karl Persson (SD) Margot Karlsson (S) Stellan Andersson (C) Sammanträdesdatum Sida 1/10 Plats och tid Sammanträdesrummet vån 2, stadshuset kl 13:00 14:00 Beslutande Övriga Anna-Greta Johansson (S) Ingemar Tönnberg (S) Karl Persson (SD) Margot Karlsson (S) Stellan

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden 2014-05-20 1 (18) Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 17.15

Social- och omvårdnadsnämnden 2014-05-20 1 (18) Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 17.15 Social- och omvårdnadsnämnden 2014-05-20 1 (18) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 17.15 Paragrafer 55-69 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Christer Johansson (S) ordförande

Läs mer

Protokoll från Socialnämndens sammanträde 2016-03-16

Protokoll från Socialnämndens sammanträde 2016-03-16 2016-03-16 Sida 1 (21) Protokoll från Socialnämndens sammanträde 2016-03-16 P.g.a. personuppgiftslagen (PUL) kan vissa uppgifter i protokollet vara borttagna (kryssade) Innehållsförteckning ande... 2 Godkännande

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2013-05-07

PROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2013-05-07 1 (17) Paragrafer 59-75 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset kl 18.00-21.10 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Hans-Bertil Sinclair(m), ordförande Janeth Nilsson-Norén

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-19 Plats och tid Stadshuset, Sjuntorpsrummet, kl 15.00 16.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Ann-Christin Holgersson (S) Sven-Åke Möll (S) Erik M Svensson (S) Maj

Läs mer

Socialnämnden 2013-11-14 85

Socialnämnden 2013-11-14 85 Socialnämnden 2013-11-14 85 Plats och tid Hjernet, 2013-11-14 kl. 13.00-16.15 Beslutande Tom Rymoen (M), ordförande Anna Pettersson (S), tj ers för Elisabeth Hoikkala (S) Kent Nilsson (S) Raimo Niskanen

Läs mer

Anna Espenkrona (M) 79 84 tjänstg. ers.

Anna Espenkrona (M) 79 84 tjänstg. ers. Sammanträdesprotokoll 1(18) 2011-05-24 Äldrenämnden Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-18.00 ande Susanne Lundgren (M) ordf. 71-78 Sune Håkansson (RP) ordf. 79-84 Bo Johansson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Plats och tid Rådhuset, Askersund, den 24 augusti 2010 kl 13.00-15.40 Beslutande Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan Calais (S) Gun-Britt Bourelius (S) i

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-14

Sammanträdesdatum Sida 1-14 Sammanträdesdatum Sida 1-14 Socialnämnden 2013-03-13 Plats och tid Socialkontoret, Konferensrum Älven, Prostgatan 7, Mora, kl 08.30 10.00 ande Bernt Persson (S), ordförande Christina Bröms (C) Christiane

Läs mer

Socialnämnden 2009-11-11

Socialnämnden 2009-11-11 Socialnämnden 2009-11-11 283 Delgivning av protokoll...2 284 Delegationsbeslut...3 285 Rapport avseende ej verkställda beslut...4 286 Socialnämndens sammanträdesdagar 2010...5 287 Återbesättning av tjänst

Läs mer

Patrik Robbertte. Birgitta Rönnblad (S) Noomi Arvas Liljefors (S)

Patrik Robbertte. Birgitta Rönnblad (S) Noomi Arvas Liljefors (S) Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Socialnämnden 2011-03-22 1 Plats och tid Högantorp tisdagen den 22 mars 2011 kl. 19:00 20:05 Beslutande Övriga deltagande Lars Pilsetnek, ordförande (M) Elisabeth Bovin

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2015-03-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 14.10 15.50 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare.

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2015-03-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 14.10 15.50 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Sida 1/18 Plats och tid Lokal Roten, kl. 14.10 15.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Pernilla Ekelund (FP), tjg

Läs mer

Plats och tid Höörsalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30

Plats och tid Höörsalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 2008-11-20 196 Plats och tid Höörsalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 Beslutande Ann-Margret Björck (fp), tjg. ordförande Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ingrid Håkansson (m), ledamot Lars Nihlén (c), ledamot

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 25 november 2015 14:00 16:15 ande Lars Altgård, ordf. (s) Kristina Brundin (s) Emil Wetterling (s) Jim Lindberg (s) Lena Henriksson (s) Gull-Britt Sandefors

Läs mer

Omsorgsnämndens protokoll 2013-05-27

Omsorgsnämndens protokoll 2013-05-27 Datum: Måndagen den 27 maj 2013 Tid: 15.30 19.00 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 30 maj Paragrafer: 52-61 Utses att justera: Tommy Nilzén (MP) Underskrifter: Sekreterare

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 17 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 27 augusti 2014 kl 14.00-16.00 ande Övriga deltagare Utses att justera Lars Altgård, ordf (s) Gull-Britt Sandefors (c) Anita Davoust (m) Jim

Läs mer

Roger Eklund (S), ordförande Johan Jansson (S) för Irene Smedberg (S) Lena Jonsson (S) Hans Andersson (S) Marie Oskarsson (S) Madeleine Jansson (S)

Roger Eklund (S), ordförande Johan Jansson (S) för Irene Smedberg (S) Lena Jonsson (S) Hans Andersson (S) Marie Oskarsson (S) Madeleine Jansson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Tunadal, Virgatan 7, Köping, kl 14.00 16.45 ande Roger Eklund (S), ordförande Johan Jansson (S) för Irene Smedberg (S) Lena Jonsson (S) Hans Andersson (S) Marie

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-12-11 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-12-11 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 08:30-11:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Rodret Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Inger Johnsson (C) Jan Rohlén (S) Christian

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Datum Tid kl 08.15--10.30 Plats Sammanträdesrummet Hesselgrenska Närvarande Se sidan 2 Helena Wikström (C) Justeringens plats och tid LSS-kontoret måndagen den 3 mars Justerade

Läs mer

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Socialnämnden 2007-05-22 1

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Socialnämnden 2007-05-22 1 Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Socialnämnden 2007-05-22 1 Plats och tid Högantorp tisdagen den 22 maj kl. 19:00 20:15 Beslutande Mikael Romanoff, ordförande (fp), 45-49 och 51-54 Ulla Wickstein (m)

Läs mer

Protokoll. Tid: Torsdagen den 16 september 2010, kl 9.00 12.30. Plats: Ribbingsgatan 1-3, Jätten

Protokoll. Tid: Torsdagen den 16 september 2010, kl 9.00 12.30. Plats: Ribbingsgatan 1-3, Jätten Tid: Torsdagen den 16 september 2010, kl 9.00 12.30 Plats: Ribbingsgatan 1-3, Jätten Närvarande ledamöter Elisabeth Sundström (M) ordförande Birgitta Lindahl (FP) 1:e vice ordförande Torgny Larsson (S)

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Björkarna

Stora sammanträdesrummet, Björkarna SOCIALNÄMNDEN Tid och plats Tisdag 23 september 2014 kl. 10:00 12:30 Stora sammanträdesrummet, Björkarna Beslutande Övriga deltagare Åke Gustavsson (S), Ordförande Ann Louise Brodén (S) Ann Mari Uppvall

Läs mer

Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 21 oktober 2015, 15.00 16.45

Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 21 oktober 2015, 15.00 16.45 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 21 oktober 2015, 15.00 16.45 Peter Krööse (C), ordförande Laila Norstedt Persson (M), vice ordförande Inger Sundin (S) Kenneth

Läs mer

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c) Robert Lindgren (s) 60-67 Lars-Gunnar Andersson (s) Gabrielle Boström (kd)

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c) Robert Lindgren (s) 60-67 Lars-Gunnar Andersson (s) Gabrielle Boström (kd) Plats och tid Kommunkontoret 2015-05-11 kl 8.00 Beslutande Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c) Robert Lindgren (s) 60-67 Lars-Gunnar Andersson (s) Gabrielle Boström (kd) Övriga deltagare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1/22. Socialnämnden 2015-11-19. Sammanträdestid: 2015-11-19 kl. 9.00 14.10. Lokal:

Sammanträdesprotokoll 1/22. Socialnämnden 2015-11-19. Sammanträdestid: 2015-11-19 kl. 9.00 14.10. Lokal: Socialnämnden 2015-11-19 1/22 Sammanträdestid: 2015-11-19 kl. 9.00 14.10 Lokal: Ajournering för lunch kl. 12.00 13.00 Sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil Tjänstgörande ledamöter och ersättare:

Läs mer

Protokoll från Socialutskottets sammanträde 2010-01-13

Protokoll från Socialutskottets sammanträde 2010-01-13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (21) 2010-01-13 Protokoll från Socialutskottets sammanträde 2010-01-13 Innehållsförteckning Beslutande...2 Lagen om valfrihetssystem LOV, utredning...3 Utvärdering

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-10-20 Social- och omvårdnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-10-20 Social- och omvårdnadsnämnden 1/3 Sessionssalen, 2015-10-20 kl. 13:00-15:15 108-123 Beslutande Christer Johansson (S) ordförande Peter Friberg (M) Ingvar Jansson (S) Anna Zöögling (S) Håkan Joelsson (S) Josette Rask (C) Ingvar Johansson

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2013-12-10. Innehåll EKSJÖ KOMMUN

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2013-12-10. Innehåll EKSJÖ KOMMUN Ledningsutskottet 2013-12-10 1 (17) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2013-12-10 Innehåll Regional samverkan kring Ungas Uppväxt i Kalmar län och Eksjö kommun 2014-2016.4 Budgetuppföljning

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2008-06-13 Anslags nedtagande: 2008-07-05

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2008-06-13 Anslags nedtagande: 2008-07-05 Socialnämnden 2008-06-10 1 (19) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, tisdagen 2008-06-10, kl. 10.00-12.05 Gruppsammanträde: 8.00-10.00 Beslutande: Ingegärd Brogren (c) Per Adolfsson (kd), ersättare Siw

Läs mer

Socialnämnden 2010-04-07

Socialnämnden 2010-04-07 Socialnämnden 2010-04-07 93 Delgivning av protokoll...2 94 Delegationsbeslut...3 95 Riktlinjer för försörjningsstöd...4 96 Medgivande till utlandsresa...5 97 Folkhälsoplanerarens arbete...6 98 Förslag

Läs mer

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 4 december kl 14.00-15.45 Beslutande Ledamöter Agneta Nilsson, KD, ordf Marita Arvidsson, C Margareta Nilsson, M Mikael Olsson, M Jessica Danielsson, Fp Susanne

Läs mer

Sida Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-08-17 1

Sida Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-08-17 1 Sammanträdesprotokoll 2015-08-17 1 Socialnämnden Plats och tid Sessionssalen Norbergsvägen 19 klockan 13.15-16.00 Beslutande Niclas Bergström (S) Ann-Louise Ruutikainen (S) Lars Piirhonen (S) Gunilla Sundberg

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2013-06-18 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2013-06-18 1 Socialnämnden 2013-06-18 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 99 Rutin för handläggning av bostadsanpassningärenden 100 Socialnämndens verksamheter, information och rapporter 101

Läs mer

Asylsökande personer som fyllt 18 år och som inte beviljas 3 uppehållstillstånd

Asylsökande personer som fyllt 18 år och som inte beviljas 3 uppehållstillstånd Sammanträdesdatum Sida 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID Asylsökande personer som fyllt 18 år och som inte beviljas 3 uppehållstillstånd Förslag angående nya riktlinjer och vägledning vid 4 bedömning av ekonomiskt

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Sten-Inge Lilja ekonomichef Katrin Thoor kommunstrateg

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Sten-Inge Lilja ekonomichef Katrin Thoor kommunstrateg 1(6) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 13.00 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s), ordförande Per Jonsson (c), v ordförande Nils Andrée (s) Lennart Jonasson

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/12 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30 16.45 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Karl-Erik Kruse (S), ordförande Eva Olofsson (C), vice ordförande Linda Lindberg (SD), tjänstgörande

Läs mer

PROTOKOLL. Socialnämnden 2009-11-17. Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna, tisdagen den 17 november 2009 kl 18.30 20.

PROTOKOLL. Socialnämnden 2009-11-17. Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna, tisdagen den 17 november 2009 kl 18.30 20. Socialnämnden 2009-11-17 Plats och tid för sammanträdet ande Ersättare Utses att justera Justeringens plats och tid Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna, tisdagen den 17 november

Läs mer

Mats Hägglund, administrativ chef Eva Idfeldt, nämndsekreterare. Terje Andersson

Mats Hägglund, administrativ chef Eva Idfeldt, nämndsekreterare. Terje Andersson 2013-10-16 Sida 1-19 Socialnämnden Plats och tid Konferensrum Älven, Mora, onsdagen den 16 oktober 2013, kl 10.00-11.00 ande Bernt Persson (S) Christiane Djäken (M) Terje Andersson (C) Eva Johansson (S)

Läs mer

Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2008-08-19, kl. 08.15-12.00

Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2008-08-19, kl. 08.15-12.00 Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2008-08-19 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2008-08-19, kl. 08.15-12.00 Beslutande Tjänstgörande ersättare Sune Frisk, ordförande Britt-Marie

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden Socialnämnden Sammanträdesdag 2015-02-10 Innehåll 20 Verksamhet med personligt ombud... 28 21 Tillkommande/utgående ärenden och godkännande av föredragningslista... 29 22 Överföring av ram mellan programområden...

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-11.25

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-11.25 Sammanträdesdatum s. 1 (15) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-11.25 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande Britt Hjertqvist (FP) vice ordförande Anders Widesjö (M)

Läs mer

Marianne Zackrisson (S)

Marianne Zackrisson (S) 1 (15) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 13.15 15.50 Beslutande Pehr Magnusson (M), ordförande Kristina Hovander (Mp) 13.15-15.45 Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordf. Rose-Marie

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 51 Kommunalisering hemsjukvård... 62 52 Delrapport barn som bevittnat våld i hemmet 2011... 63 53 Budget- och verksamhetsuppföljning tertial 1... 64 54 Budget 2013 Rambehov, drift...

Läs mer

PROTOKOLL 1 (20) 2012-08-30

PROTOKOLL 1 (20) 2012-08-30 PROTOKOLL 1 (20) 2012-08-30 Socialnämnden Plats och tid Stadshuset kl. 08.15-8.30, 11.00 12.00, 13.00-14.55 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Torgny Lind (S), vice ordförande Ulla-Britt Kulin

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2014-05-22 1-24

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2014-05-22 1-24 Socialnämnden 2014-05-22 1-24 Plats och tid Sammanträdesrum Fävren, kv. Postmästaren, kl. 13.30-15.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Lena Andersson (M) Inger Karlsson

Läs mer

Plats och tid Bergaholm måndagen den 15 januari 2007 kl. 19.00 20.30. Berith Grönqvist. Maria Eklund (s) Jörgen Niklasson (mp)

Plats och tid Bergaholm måndagen den 15 januari 2007 kl. 19.00 20.30. Berith Grönqvist. Maria Eklund (s) Jörgen Niklasson (mp) Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Socialnämnden 2007-01-15 1 Plats och tid Bergaholm måndagen den 15 januari 2007 kl. 19.00 20.30 Beslutande Övriga deltagande Lars Pilsetnek, ordförande, (m) Ulla Wickstein

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 15:00 16:30. Jan-Olov Häggström (S) Ordf. Camilla Svensson (M)

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 15:00 16:30. Jan-Olov Häggström (S) Ordf. Camilla Svensson (M) Humanistisk nämnd 2011-11-15 1 (14) Plats och tid Beslutande ledamöter Beslutande ersättare Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 15:00 16:30 Jan-Olov Häggström (S) Ordf. Camilla Svensson (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-12-16 1 (19) Plats och tid Socialförvaltningen, Östhammar, kl. 09.00 12.50 Beslutande Kerstin Björck-Jansson (C), ordförande Lars Sandberg (S) Désirèe Mattsson (S) Mhesun Tekleab (S) Ingeborg Sevastik

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2015-06-16 87-96

Protokoll. Socialnämnden 2015-06-16 87-96 Socialnämnden 87-96 2 87 Utökat tillstånd för alkoholservering till allmänheten - O learys...5 88 Tillfälligt tillstånd för alkoholservering till allmänheten - Lejonberget AB (Savannen)...6 89 Presentation

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnd 2015.03.18 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 14.00-17.16 ande Övriga deltagande Justerare Ulf Genitz (C) ordförande Fredrik Pettersson (S) Mikael Hernborg (S) Jan Sahlström

Läs mer

Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00-17.10

Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00-17.10 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00-17.10 Peter Krööse (C), Ordförande Inger Sundin (S) Lars-Erik Ståhl (S) Marianne Kjellström (S) Rosette

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2016-05-25 kl. 08.30-10.46. Sekreterare. Fanny Palmér- Holst. Ordförande. Lars Ingvert. Justerande.

Plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2016-05-25 kl. 08.30-10.46. Sekreterare. Fanny Palmér- Holst. Ordförande. Lars Ingvert. Justerande. 2016-05-25 1(14) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2016-05-25 kl. 08.30-10.46 Paragrafer 72-80 Utses att justera Vidar Lundbäck Justeringens plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2016-05-31 Underskrifter

Läs mer

Ingemar Svanström, (c), ordförande Ingemar Bergquist, (kd) Nedzad Talovic (s) Stellan Lindeberg, socialchef Marianne Ek, områdeschef, 16-17

Ingemar Svanström, (c), ordförande Ingemar Bergquist, (kd) Nedzad Talovic (s) Stellan Lindeberg, socialchef Marianne Ek, områdeschef, 16-17 Högsby kommun Protokoll 1(9) Socialutskottet Sammanträdesdatum 2007-03-07 Plats och tid Kommunhuset, kl 10.30-12.00 Beslutande Ingemar Svanström, (c), ordförande Ingemar Bergquist, (kd) Nedzad Talovic

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden

PROTOKOLL Socialnämnden 1 (14) Paragrafer 129-136 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset kl 18.30-19.30 ande Övriga närvarande Hans-Bertil Sinclair (m) ordförande Boris Svensson (s) 2:e vice ordförande Bo Malmberg (c) ersättare

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2012-01-17

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2012-01-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (25) 2012-01-17 Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2012-01-17 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Socialnämnden. (FP), Margareta Karlsson (M) och Maivor Norgren (M) Marita Pettersson (S), Barbro Olausson (FP), Birgit Ohlsson

Socialnämnden. (FP), Margareta Karlsson (M) och Maivor Norgren (M) Marita Pettersson (S), Barbro Olausson (FP), Birgit Ohlsson Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 2013-01-29, klockan 13:30 16:25 (ajounering 14:50-15:00) ande Görel Nilsson (S) ordförande, Susanna Karlsson (S), Monica

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 46-60 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 18.05 ande Närvarande, ej tjänstgörande Ersättare Övriga deltagare Protokolljusterare Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (22) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (22) Omsorgsnämnden Plats och sammanträdestid Beslutare Folkets Hus kl. 13:00 17.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (22) Leif Andersson (S), Christer Bech (S), tjänstgörande ersättare Anna-Lena Carlsson (C), ej 44 Elisabeth

Läs mer

Omsorgsnämndens protokoll 2015-01-26

Omsorgsnämndens protokoll 2015-01-26 Datum: Måndagen den 26 januari 2015 Tid: 15.30 17.25 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Fredagen den 30 januari 2015 Paragrafer: 1-12 Utses att justera: Zara Blidevik (M) Underskrifter:

Läs mer

Utskottet för omsorg 2015-12-01. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum Hälsön, 2015-12-01 08:30-11.50

Utskottet för omsorg 2015-12-01. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum Hälsön, 2015-12-01 08:30-11.50 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum Hälsön, 2015-12-01 08:30-11.50 Beslutande Bertil Olsson (S) Maria Sörkvist (C) Anders Tenghede (V) Mats Överfjord (M) Leif Appelgren (M) ersätter Ulf Sjölinder

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Vård- och omsorgsutskottet 2012-10-24 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Vård- och omsorgsutskottet 2012-10-24 1 (6) Vård- och omsorgsutskottet 2012-10-24 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00-12.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Eva Folkesdotter-Paradis (M), ordförande Monika

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 12.15. Ingalill Jonsson (m)

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 12.15. Ingalill Jonsson (m) 1(24) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 12.15 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande: Utses att justera: Kerstin Asplund,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2015-03-04 1 Innehållsförteckning Ärende 19 Godkännande av dagordning... 3 20 Redovisning av delegationsbeslut... 4 21 Information om hemteam... 5 22 Sammanställning av inkomna synpunkter 2014... 6 23

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Östra Kommunhuset 13:30-16.00 ande Radovan Javurek (L) Ewa Jakobsen (M) Mats Edin (S) Maria Nilsson (S) Tommy Nilsson (S) Ann-Charlotte Lindner (L) Qalinle Dayib

Läs mer

Sören Palm, verksamhetschef Margon Andersson, controller Barbro Wallin, sekreterare. Kommunledningsstabens kansli, Arvika den

Sören Palm, verksamhetschef Margon Andersson, controller Barbro Wallin, sekreterare. Kommunledningsstabens kansli, Arvika den Utskottet Vård och omsorg 2008-11-20 113 Plats och tid Sammanträdesrum, Kv Garvaren, klockan 13.15-16.55 Beslutande Sten Fransson, ordförande (s) 100-104 Kerstin Svensson, ordförande 97-99 Margareta Jarlstedt,

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (28) Plats och tid Orion, Lärcentrum, Storuman 2012-02-22, kl 09.45 17.00

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (28) Plats och tid Orion, Lärcentrum, Storuman 2012-02-22, kl 09.45 17.00 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (28) Plats och tid Orion, Lärcentrum, Storuman 2012-02-22, kl 09.45 17.00 Beslutande Monica Beije (M) Håkan Rombe (Fp) Allan Forsberg (KD) Christin Vallin (S) Bengt Dalemalm

Läs mer

Protokoll 1(40) Sammanträdesdatum Socialnämnden 2011-11-23

Protokoll 1(40) Sammanträdesdatum Socialnämnden 2011-11-23 Protokoll 1(40) Plats och tid Polstjernan 9:00 12.00 Beslutande Per-Arne Frisk (S) 268-275, 277-298 Pirjo Jonsson (S) Elisabeth Tjärnlund (S) Alf Söderlund (S) Ann-Margret Bäckström (S) Margareta Renlund

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 20 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 22 oktober 2014 kl 14.00 17.15 ande Lars Altgård, ordf (s) Gull-Britt Sandefors (c) Anita Davoust (m) Jim Lindberg (s) Emil Wetterling (s) Marianne

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2010-10-19 kl 13:15 15:20, ajournering kl 14:00 14:20

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2010-10-19 kl 13:15 15:20, ajournering kl 14:00 14:20 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2010-10-19 kl 13:15 15:20, ajournering kl 14:00 14:20 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Carin Olsson (C) Mikael von Krassow (S) Christian Juntunen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden 2015.01.21 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-16.36 ande Övriga deltagande Fredrik Pettersson (S) Mikael Hernborg (S) Jan Sahlström (S) Ulf Genitz (C) ordf Ulla

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 73 Information om lokaler... 86 74 Redovisning av flyktingmottagningen... 87 75 Månadsuppföljning Maj... 88 76 Mångkulturellt bokslut... 89 77 Information om uppdraget för MAS... 90

Läs mer

11 maj klockan 16.30, Borgmästaregatan 5A

11 maj klockan 16.30, Borgmästaregatan 5A KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Sjöallén 9D, Kungsbacka Klockan 15-18.50 Ajournering 16.50-17.10 ande Ledamöter Kristina Karlsson (C), ordförande Kent Stenhammar (S),

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31) Plats och tid Paragrafen, kommunhuset Storuman 2013-02-20, kl 09.00 15.30. Ajournering för partivisa överläggningar 11.30 12.00. Beslutande Monica Beije (M) Håkan Rombe

Läs mer

Protokoll från Socialutskottets sammanträde

Protokoll från Socialutskottets sammanträde 2014-01-15 Sida 1 (13) Protokoll från Socialutskottets sammanträde 2014-01-15 På grund av personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna (kryssade) i protokollet. Innehållsförteckning ande...

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-02-06 Sida 1 (11)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-02-06 Sida 1 (11) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-02-06 Sida 1 (11) Plats och tid Beslutande Medborgarhuset i Arlöv, Lilla Sessionssalen kl. 18:30 20:00 Inger Borgenberg (S) ordförande Sven-Åke Persson (S) Britt Sonesson

Läs mer

Protokoll 1(35) Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-04-24

Protokoll 1(35) Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-04-24 Protokoll 1(35) Plats och tid Polstjernan 9:00-12.00 Beslutande Övriga närvarande Ledamöter Tjänstemän Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Per-Arne Frisk (S) Pirjo Jonsson (S) Elisabeth

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Datum Tid kl 08.15--12.00 Plats Kommunhuset, Stollen Närvarande Se sidan 2 Barbro Johansson (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset torsdagen den 3 februari Justerade paragrafer

Läs mer

Pia Ingvarsson Torsdagen den 23 september 2010. Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2010-10-16

Pia Ingvarsson Torsdagen den 23 september 2010. Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2010-10-16 2010-09-23 1 (13) Plats och tid Socialförvaltningen, torsdagen den 23 september 2010 kl. 9.00 11.45 Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(21) Äldreomsorgsnämnden 2015-09-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(21) Äldreomsorgsnämnden 2015-09-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(21) Tid Klockan 09.00-11.30 Ajournering Klockan 10.10-10.30 Plats Strömsalen, Kinnaström, Kinna Beslutande C Ulla-Maj Persson, ordförande C Erika Arnell, ersätter Jörgen Hagman

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-0.5 Beslutande Ida Bornlykke (S), ordförande, 26, 27 p -5 och 7, 28-29 Sejdi Karaliti (S) Marianne Åkerblad (M) Marianne Åkerblad (M) Gunnel Andersson

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-03-17. Innehåll 1 (23)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-03-17. Innehåll 1 (23) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-17 Sida 1 (23) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-03-17 Innehåll Frikort gym och simhall - motion... 4 Riktlinjer för råd, kommittéer med mera... 5 Årsrapport

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum. Megan Sandberg (L) Lotta Borg (NT) ANSLAG / BEVIS

Protokoll. Sammanträdesdatum. Megan Sandberg (L) Lotta Borg (NT) ANSLAG / BEVIS Sida 1 av 28 Plats och tid Polstjernan 09:00-12.00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ledamöter Tjänstemän Utses att justera Per-Arne Frisk (S) Pirjo Jonsson (S) Alf Söderlund (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (18) Vård- och omsorgsnämnden 2009-03-19

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (18) Vård- och omsorgsnämnden 2009-03-19 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (18) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 13.15-15.10 Beslutande Sören Carlsson (s) Gun Cederbaum (m) Ann Svensson (s) Klas-Gunnar Appel (s) Lars-Åke Lindman (s) Jan T. Staszewski

Läs mer

Plats och tid Höörsalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00

Plats och tid Höörsalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00 2008-12-18 217 Plats och tid Höörsalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00 Beslutande Övriga deltagare Utses justera Håkan Anderberg, (m) ordf. Henrik Kvennberg, (m) ledamot Ingrid Håkansson, (m) ledamot Lars

Läs mer

Individnämndens protokoll 2015-01-28

Individnämndens protokoll 2015-01-28 Datum: Onsdagen den 28januari 2015 Tid: 17.00 18.50 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Fredagen den 30 januari 2015 Paragrafer: 5-12 Utses att justera: Paulina Svenungsson (C)

Läs mer

Pernilla Boström (S) Anna-Greta Johansson (S) Ingemar Tönnberg (S) Dennis Byberg (M) Karl Persson (SD)

Pernilla Boström (S) Anna-Greta Johansson (S) Ingemar Tönnberg (S) Dennis Byberg (M) Karl Persson (SD) Sammanträdesdatum Sida 1/11 Plats och tid Sammanträdesrummet, vån 2, stadshuset kl 13:00 15:00 Beslutande Övriga Pernilla Boström (S) Anna-Greta Johansson (S) Ingemar Tönnberg (S) Dennis Byberg (M) Karl

Läs mer

Underskrifter Sekreterare. Ordförande. Justerare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Underskrifter Sekreterare. Ordförande. Justerare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1241111111112424 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stora Tjörnsalen, Komnunhuset kl 17.00-19.30 Beslutande och övriga närvarande se nästa sida Utses att justera Thomas Collberg (S) Justeringens plats

Läs mer

Socialnämnden 2010-05-12

Socialnämnden 2010-05-12 Socialnämnden 2010-05-12 130 Delgivning av protokoll...2 131 Delegationsbeslut...3 132 Ansökan om familjehemsplacering jml 4 kap 1 SoL...4 133 Framställan om behandling jml 5 kap 9 SoL...5 134 Yttrande

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö Tisdag 11 februari 2014 kl. 10:00 11:35

Kommunkontoret i Bergsjö Tisdag 11 februari 2014 kl. 10:00 11:35 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö Tisdag 11 februari 2014 kl. 10:00 11:35 Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Greta Wedin Sveriges

Läs mer