Sammanträdesprotokoll Socialnämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2014-05-22 1-24"

Transkript

1 Socialnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Fävren, kv. Postmästaren, kl ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Lena Andersson (M) Inger Karlsson (S) Lenor Andersson (M) Anne Tano (M) Susanna Thunberg (C) ViviAnne Johansson (C) Göran Ericsson (S) , Anders Friebe (S) Eivor Blomstrand (S) Erik Rask (S) Johan Rosander (MP) Ghada Meldhav (M) Anna-Karin Gustavsson (C) Maulo Rivera (S) 101 Monica Nilsson (KD) Maulo Rivera (S) 91-94, , Hans Wieslander (V) Håkan Strömberg, förvaltningschef Anna-Lisa Bergman-Gustafsson, avdelningschef, Lena Brosché, avdelningschef, Ola Viestam, avdelningschef, Helene Ljungqvist, tf avdelningschef, Kristina Kjellgren, avdelningschef, Lill Nilsson, kommunal, 91-93, Kersti Arvidsson, sekreterare Mats Ericson, kommunikatör, 91-93, Lena Holm, ekonomikontoret, 94 Carina Svarvali, medicinskt ansvarig rehabilitering, 105 Anders Friebe (S) Justeringens plats och tid Socialförvaltningen 23 maj 2014 Sekreterare Kersti Arvidsson Paragraf Ordförande Lena Andersson Justerande Anders Friebe

2 Socialnämnden Organ BEVIS/ANSLAG Justering har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden Sammanträdesdatum 22 maj 2014 Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokoll 23 maj 2014 Datum för anslags nedtagande Socialförvaltningen, Norrgatan 25 Underskrift Kersti Arvidsson

3 Socialnämnden Sn 91 Föredragningslistan Ärende nummer 13 på kallelsen, rehabiliterande förhållningssätt som arbetssätt, utgår.

4 Socialnämnden Sn 92 Tillsättning av avdelningschefstjänster - Information Håkan Strömberg, förvaltningschef, informerar om att rekryteringen av avdelningschefer till uppdragsavdelningen och Varbergs hälsofrämjande tjänster är klar. Ny avdelningschef för uppdragsavdelningen börjar den 2 juni 2014 och för Varbergs hälsofrämjande tjänster börjar i slutet av augusti.

5 Socialnämnden Sn 93 Ägarsamråd Varbergs omsorg Håkan Strömberg beskriver socialnämndens dubbla uppdrag, ägaruppdraget och samhällsuppdraget. Kristina Kjellgren, avdelningschef, informerar om Varbergs omsorgs årsplan.

6 Socialnämnden Sn 94 Dnr SN 2014/0002 Upphandling avseende möbler till boenden för äldre och personer med funktionsnedsättning Socialnämnden beslutar att - anta anbud från Informa Inredning i Kinna AB för tecknande av ramavtal avseende möbler till boenden för äldre och personer med funktionsnedsättning. Beskrivning av ärendet Upphandlingsavdelningen har, på uppdrag av socialförvaltningen upphandlat ramavtal för succesiva avrop avseende möbler till boenden för äldre och personer med funktionsnedsättning. Upphandlingen avser även att ta fram ett standardsortiment som rekommendation till socialförvaltningens enheter. Upphandlingen har skett i nära samarbete med verksamheten. Upphandlingens värde för Varbergs kommuns uppskattas till max 1,9 miljoner fördelat på fyra år. Avtal kommer att tecknas för max tre år med möjlighet till ett års förlängning. Upphandlingsformen är öppen upphandling, enligt lagen om offentlig upphandling. Utvärderingskriteriet är lägsta pris, men hänsyn tagen till ställda ska-krav. Vid anbudstidens utgång har två anbud inkommit. Yttrande Upphandlingsavdelningen, ekonomikontoret föreslår i tjänsteutlåtande daterat 5 maj 2014 att socialnämnden beslutar att anta anbud från Informa Inredning i Kinna AB för tecknande av ramavtal avseende möbler till boenden för äldre och personer med funktionsnedsättning. Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 12 maj Prot. utdrag: Ekonomikontoret, upphandlingsavdelningen Boendesamordnare, uppdragsavdelningen Avtalsutvecklare

7 Socialnämnden Sn 95 Dnr SN 2013/0284 Tillsyn av Inspektionen för vård och omsorg på bostäder med särskild service enligt LSS - Lantmannavägen Socialnämnden beslutar att - godkänna förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 30 april 2014 som eget yttrande till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Jäv Maulo Rivera (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av detta ärende. Beskrivning av ärendet Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomförde den 4-5 februari 2014 en anmäld inspektion på Lantmannavägen, ett boende med särskild service enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Yttrande Förvaltningen redovisar i tjänsteutlåtande daterat 30 april 2014 förslag på yttrande över vidtagna åtgärder till IVO. Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 12 maj Prot. utdrag: Inspektionen för vård och omsorg (IVO) Avdelningschef Varbergs omsorg Avdelningschef uppdragsavdelningen Handläggaren

8 Socialnämnden Sn 96 Dnr SN 2014/0073 Tertialrapport och månadsrapport april 2014 Socialnämnden beslutar att - godkänna förvaltningens förslag till tertialrapport för april 2014 och överlämna den till kommunstyrelsen - godkänna månadsrapporten för april tabell 1.6, i månadsrapporten april 2014, Rapportering av ej verkställda beslut enligt 16 kap 6 socialtjänstlagen (SoL) och 28 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) överlämnas till kommunfullmäktige. Förslag till beslut på sammanträdet Lena Andersson (M) föreslår att socialnämnden ska besluta att - godkänna förvaltningens förslag till tertialrapport för april 2014 och överlämna den till kommunstyrelsen - godkänna månadsrapporten för april tabell 1.6, i månadsrapporten april 2014, Rapportering av ej verkställda beslut enligt 16 kap 6 socialtjänstlagen (SoL) och 28 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) överlämnas till kommunfullmäktige. Beskrivning av ärendet Enligt Styrmodell för Varbergs kommun Vision, mål och ramstyrning framgår att tertial-, delår- och helårsuppföljningen utgör grunden för kommunens uppföljning. Den kompletteras med månadsuppföljning fem gånger per år. Socialnämndens behov av uppföljning är dock större än det som ges till kommunstyrelsen. En mer detaljerad bild av kvalitet, ekonomi och volymer är nödvändiga för att nämnden ska kunna följa verksamhetens utveckling. Därför tar socialförvaltningen även fram en månadsrapport till socialnämnden Yttrande Förvaltningen redovisar i tjänsteutlåtande daterat 12 maj 2014 förslag till tertialrapport och månadsrapport för april Arbets- och planeringsutskottet har diskuterat ärendet den 12 maj Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen Handläggaren

9 Socialnämnden Sn 97 Dnr SN 2014/0105 Budget 2015 och plan Socialnämnden och förvaltningen diskuterar budget 2015 och plan

10 Socialnämnden Sn 98 Dnr SN 2012/0082 Överenskommelse om platser för ensamkommande flyktingbarn Socialnämnden beslutar att - föreslå kommunfullmäktige besluta att för sin del godkänna överenskommelse med Länsstyrelsen och Migrationsverket enligt Separat överenskommelse asyl Varbergs kommun - ge förvaltningen i uppdrag att ta fram förfrågningsunderlag för upphandling av boendeplatser för ensamkommande flyktingbarn Beskrivning av ärendet Riksdagen beslutade den 1 januari 2014 om en lagändring som ger Migrationsverket utvidgade möjligheter att anvisa en kommun att ta emot asylsökande ensamkommande barn utöver de avtal som är gjorda. På grund av den ökande tillströmningen av ensamkommande flyktingbarn till Sverige behöver ny överenskommelse med Migrationsverket och Länsstyrelsen tecknas. I syfte att kunna hantera det väntade ökande antalet ensamkommande barn bör Varbergs kommun låta upphandla platser för mottagande av ensamkommande barn. Vid en upphandling med externa aktörer bedömer förvaltningen att det är möjligt att sluta nytt avtal med Migrationsverket om ytterligare fyra asylsökande barn (totalt 10 platser i enlighet med fördelningstal). Yttrande Förvaltningen föreslår i tjänsteutlåtande daterat 5 maj 2014 att socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att för sin del godkänna överenskommelse med Länsstyrelsen och Migrationsverket enligt Separat överenskommelse asyl Varbergs kommun. Förvaltningen föreslår även att förvaltningen får i uppdrag att ta fram förfrågningsunderlag för upphandling av boendeplatser för ensamkommande flyktingbarn. Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 12 maj Protokollsutdrag: Kommunfullmäktige Handläggaren

11 Socialnämnden Sn 99 Dnr SN 2014/0080 Ersättning till särskilt förordnad vårdnadshavare Socialnämnden beslutar att - bevilja ersättning till särskild förordnad vårdnadshavare (som inte är familjehemsförälder) för barn som är bosatta i Varbergs kommun eller placerade av socialnämnden i Varbergs kommun ersättningen föreslås ligga i nivå med ersättningen för god man beslut om ersättning enligt Sveriges Kommuner och Landstings riktlinjer delegeras till socialsekreterare beslut om ersättning utöver Sveriges Kommuner och Landstings riktlinjer delegeras till sociala utskottet. Beskrivning av ärendet Det finns idag inget lagstöd för att ge ersättning till särskilt förordnad vårdnadshavare i dennes egenskap av just vårdnadshavare. Varbergs kommun ersätter idag de familjehem som blir särskilt förordnade vårdnadshavare och de personer som blir särskilt förordnade vårdnadshavare för ensamkommande flyktingbarn. Yttrande Förvaltningen föreslår i tjänsteutlåtande daterat 29 april 2014 att socialnämnden beslutar att bevilja ersättning till särskild förordnad vårdnadshavare (som inte är familjehemsförälder) för barn som är bosatta i Varbergs kommun eller placerade av socialnämnden i Varbergs kommun. Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 12 maj Protokollsutdrag: Enhetschef Karin Fahlman uppdragsavdelningen Handläggaren

12 Socialnämnden Sn 100 Dnr SN 2014/0032 Äldres behov i centrum ÄBIC arbetsmodell för äldreenheten och prestationsersättning Socialnämnden beslutar att - modellen Äldres behov i Centrum (ÄBIC), ska användas i handläggningen i äldreomsorgen - ansöka om prestationsersättning hos Socialstyrelsen för införandet av ÄBIC. Beskrivning av ärendet Äldreenheten på Uppdragsavdelningen vill utveckla och förtydliga biståndsbedömningen och dokumentationen. Socialstyrelsen har utvecklat en modell för strukturerad vård- och omsorgsdokumentation kallad Äldres behov i centrum (ÄBIC). Socialstyrelsen har även gett stöd för införande av ÄBIC genom en nationell utbildning. Socialstyrelsen kommer under 2014 bevilja prestationsersättning till kommuner som har utbildat processledare och fattat beslut om att införa ÄBIC i kommunen. Yttrande Förvaltningen föreslår i tjänsteutlåtande daterat 24 april 2014 att arbetsmodellen ÄBIC ska användas i handläggningen i äldreomsorgen och och att ansöka om prestationsersättning hos Socialstyrelsen för införandet av ÄBIC. Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 12 maj Protokollsutdrag: Socialstyrelsen Enhetschef äldre uppdragsavdelningen Handläggaren

13 Socialnämnden Sn 101 Dnr SN 2013/0128 Avtal mellan Räddningstjänsten Väst och socialförvaltningen Socialnämnden beslutar att - godkänna förslag till avtal med Räddningstjänsten Väst gällande mottagning och förmedling av trygghetslarm samt utförandet av insatsen trygghetslarm och insatsen hemtjänst natt - avtalet gäller från och med 1 maj 2014 och tills vidare med en ömsesidig uppsägningstid om ett år. Jäv Göran Ericsson (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av detta ärende. Beskrivning av ärendet Socialnämnden beslutade den 20 juni att verksamheten för utförande av insatsen trygghetslarm, exklusive larm dagtid från personer som bor på landsbygden samt insatsen hemtjänst natt skulle övergå till Räddningstjänsten Väst. Den 24 oktober godkände socialnämnden förvaltningens förslag till avtal mellan Räddningstjänsten Väst och socialförvaltningen. Därefter uppmärksammades emellertid att ersättningsmodellen behövde kvalitetssäkras och avtalet blev därmed inte undertecknat. Yttrande Förvaltningen redovisar i tjänsteutlåtande daterat 24 april 2014 förslag till avtal med Räddningstjänsten Väst gällande mottagning och förmedling av trygghetslarm samt utförandet av insatsen trygghetslarm och insatsen hemtjänst natt. Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 12 maj Protokollsutdrag: Räddningstjänsten Väst Avtalsutvecklaren Handläggaren

14 Socialnämnden Sn 102 Dnr SN 2014/0090 Ansökan om driftsbidrag för trygghetsboende Maclajo syd AB Socialnämnden beslutar att - bevilja Maclajo syd AB driftsbidrag för trygghetsboende enligt socialnämndens riktlinjer daterade den 21 mars 2014 under förutsättning att villkoren i riktlinjerna är uppfyllda - bidraget betalas ut först när trygghetsboendet är färdigställt. Beskrivning av ärendet Maclajo syd AB har sökt bygglov för att bygga 20 trygghetsbostäder med tillhörande gemensamhetslokal på fastigheten Sörsedammen 2 i Varberg. Byggnationen beräknas bli klar i slutet av Fastighetsägaren ansöker om driftsbidrag för de extra kostnader som ett trygghetsboende medför. Yttrande Förvaltningen föreslår i tjänsteutlåtande daterat 30 april 2014 att nämnden beslutar att bevilja Maclajo syd AB driftsbidrag för trygghetsboende enligt socialnämndens riktlinjer daterade den 21 mars 2014 under förutsättning att villkoren i riktlinjerna är uppfyllda. Bidraget betalas ut när trygghetsboendet är färdigställt. Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 12 maj Protokollsutdrag: Handläggaren

15 Socialnämnden Sn 103 Dnr SN 2014/0091 Ansökan om driftsbidrag för trygghetsboende AGB Bostads AB Socialnämnden beslutar att - bevilja AGB Bostads AB driftsbidrag för trygghetsboende enligt socialnämndens riktlinjer daterade 21 mars 2014 under förutsättning att villkoren i riktlinjerna är uppfyllda - bidraget betalas ut först när trygghetsboendet är färdigställt. Beskrivning av ärendet AGB Bostads AB bygger 15 trygghetsbostäder med tillhörande gemensamhetslokal på fastigheten Vabränna 10:5 i Veddige. Byggnationen beräknas bli klar sommaren Fastighetsägaren ansöker om driftsbidrag för de extra kostnader ett trygghetsboende medför. Yttrande Förvaltningen föreslår i tjänsteutlåtande daterat 30 april 2014 att nämnden beslutar att bevilja AGB Bostads AB driftsbidrag för trygghetsboende enligt socialnämndens riktlinjer daterade den 21 mars 2014 under förutsättning att villkoren i riktlinjerna är uppfyllda. Bidraget betalas ut när trygghetsboendet är färdigställt. Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 12 maj Protokollsutdrag: Handläggaren

16 Socialnämnden Sn 104 Dnr SN 2012/0203 Reviderat förfrågningsunderlag för upphandling av insatser inom hemtjänsten enligt lagen om valfrihetssystem Socialnämnden beslutar att - godkänna förvaltningens förslag till en reviderad anbudsförfrågan med förfrågningsunderlag och avtal avseende upphandling av insatser inom hemtjänsten enligt lagen om valfrihetssystem, LOV - godkänna förvaltningens förslag till övergångsbestämmelser för ändringar i befintliga avtal för utförare av hemtjänstinsatser inom kundvalet i Varbergs kommun. Beskrivning av ärendet Socialnämnden beslutade den 20 december att införa kundval för hemtjänst i ordinärt boende inom äldreomsorgen från och med den 1 januari Anbudsförfrågan med förfrågningsunderlag och avtal har därefter reviderats fem gånger. Den senaste revideringen gjordes i januari Yttrande Förvaltningen har under 2013 och 2014 sett över befintligt förfrågningsunderlag med avtal och föreslår en revidering av anbudsförfrågan med förfrågningsunderlag och avtal från och med den 1 juni Alla företag som idag har ingått avtal med socialnämnden gäller avtalen till och med den 31 december Förvaltningen har därför tagit fram förslag till övergångbestämmelser för ändringar i befintliga avtal. Förvaltningen redovisar i tjänsteutlåtande daterat 22 april 2014 förslag till en reviderad anbudsförfrågan med förfrågningsunderlag och avtal samt övergångsbestämmelser. Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 12 maj Protokollsutdrag: Avdelningschef uppdragsavdelningen Enhetschef äldre uppdragsavdelningen Handläggaren

17 Socialnämnden Sn 105 Dnr SN 2014/0089 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden beslutar att - fastställa styrdokumentet Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Beskrivning av ärendet Enligt SOSFS 2011:9, ska den som bedriver verksamhet som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen, lagen om särskilt stöd till vissa funktionshindrade och socialtjänstlagen planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten med hjälp av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Yttrande Förvaltningen har arbetat fram styrdokumentet Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. I dokumentet beskrivs struktur och ansvar för socialförvaltningens kvalitetsledningssystem, ur perspektiven: nämndens dubbla uppdrag, förvaltningens styrmodell, ansvarsfördelning för det systematiska kvalitetsarbetet samt, övergripande, hur detta arbete bedrivs. Förvaltningen har också skapat ett IT-baserat verksamhetsstöd, kallat Atlas, som beskriver kvalitetsledningssystemets processer och rutiner. Ansvar för att styrdokumentet Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete upprättas och uppdateras ligger på förvaltningschefen. För förvaltning av Atlas finns förvaltningsplaner, en för förvaltande av systemet och en för förvaltande av processarbetet. I respektive förvaltningsplan tydliggörs ansvarsfrågan. Förvaltningen redovisar i tjänsteutlåtande daterat 5 maj 2014 förslag till styrdokumentet Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 12 maj Protokollsutdrag: Alla avdelningschefer Handläggarna

18 Socialnämnden Sn 106 Dnr SN 2014/ från Inspektionen för vård och omsorg - Information från Inspektionen för vård och omsorg daterat den 17 april 2014 gällande säkerställande att personalen har rätt kompetens för att utföra insatser.

19 Socialnämnden Sn 107 Dnr SN 2013/0241 PSYNK-projektet Anna-Lisa Bergman-Gustafsson, avdelningschef, informerar om PSYNKprojektet.

20 Socialnämnden Sn 108 Dnr SN 2011/0278 Hemsjukvård Socialnämnden och förvaltningen diskuterar nytt avtal mellan Region Halland och de halländska kommunerna när det gäller hemsjukvården.

21 Socialnämnden Sn 109 Meddelande Dnr SN 2011/0269 Kommunstyrelsen Skrivelse från Varbergs Föreningsråd angående överföring av avtal Dnr SN 2013/0280 Kommunfullmäktige Revisionsberättelse 2013 och beviljande av ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013 Dnr SN 2013/0186 Kommunfullmäktige Budgetöverföring från 2013 till 2014 Dnr SN 2013/0280 Kommunfullmäktige Resultatreserv 2013 Dnr SN 2013/0002 Kommunfullmäktige Kultur- och fritidspolitisk strategi för Varbergs kommun Dnr SN 2013/0258 Kommunfullmäktige Inriktningar för hållbarhetsarbetet i Varberg Dnr SN 2011/0265 Kommunfullmäktige Svar på motion om miljömål Dnr SN 2011/0217 Kommunfullmäktige Svar på motion om att ta initiativ för att starta byggnation av trygghetsboende Kommunala handikapprådet Protokoll Kommunala pensionärsrådet Protokoll

22 Socialnämnden Sn 110 Anmälan av delegationsbeslut Socialförvaltningens sammanställning över delegationsbeslut under april månad 2014 redovisas Protokoll från arbets- och planeringsutskottets sammanträde den 5 maj och 12 maj 2014 Protokoll från sociala utskottets sammanträde den 30 april och 15 maj 2014 Individärenden (pärmredovisning) Övriga ärenden (manuell lista) Dnr SN 2011/0032

23 Socialnämnden Sn 111 Dnr SN 2011/0097 Granskning av delegationsbeslut Socialnämnden beslutar att - anteckna granskningen till protokollet. Beskrivning av ärendet Anne Tano (M) och Anders Friebe (S) anmäler att de har granskat de fem senaste besluten, före , om att inte inleda utredning efter orosanmälan för barn och ungdomar. Granskarna har funnit besluten utan anmärkning.

24 Socialnämnden Sn 112 Val av granskningsärende till nästkommande sammanträde Socialnämnden beslutar att vid nästa sammanträde granska - de fem senaste besluten, före , om att inte inleda utredning efter orosanmälan för barn och ungdomar. Prot. utdrag: Enhetschef, uppdragsavdelningen Kansliet

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2014-03-20 1-24. Anna-Karin Gustavsson (C) Monica Nilsson (KD) Maulo Rivera (S) Hans Wieslander (V)

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2014-03-20 1-24. Anna-Karin Gustavsson (C) Monica Nilsson (KD) Maulo Rivera (S) Hans Wieslander (V) Socialnämnden 2014-03-20 1-24 Plats och tid Sammanträdesrum Fävren, kv. Postmästaren, kl. 13:30-16:25 Beslutande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Lena Andersson (M) Inger Karlsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden Socialnämnden 2013-11-21 1-19 Plats och tid Sammanträdesrum Fävren, kv. Postmästaren, kl. 14:30-15:20 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Lena Andersson (M) Inger Karlsson (S) Erland Linjer

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Plats och tid Sammanträdesrum A1, Engelbrektsgatan 15, kl. 13.30-14.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-02 1-12

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-02 1-12 Socialnämnden 2015-01-02 1-12 Plats och tid Sammanträdesrum Fävren, kv. Postmästaren kl. 11.00-12.00 Beslutande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden Socialnämnden 2013-03-28 1-22 Plats och tid Sammanträdesrum Fävren, kv Postmästaren, kl. 8.30-11:00 Beslutande Lena Andersson (M) Inger Karlsson (S) 53-71 Erland Linjer (M) 53-71 Lenor Andersson (M) 53-71

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2014-06-18 (58)78 Plats och tid Anhörigcentrum Vingåker, onsdagen den 18 juni, klockan 16.00-19.00 Beslutande Övriga deltagande Anneli Bengtsson (S), ordf Bo Sävhammar (KD) Sari Thorén (M)

Läs mer

PROTOKOLL. Socialnämnden 2010-01-26. Plats och tid för sammanträdet

PROTOKOLL. Socialnämnden 2010-01-26. Plats och tid för sammanträdet Socialnämnden 2010-01-26 Plats och tid för sammanträdet ande Ersättare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna, tisdagen den 26 januari 2010 kl. 18.30 19.30 Gunnel Orselius-Dahl (FP),

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 2015-06-18 1(23) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kl. 08.30-12.00 Beslutande Ewa Arvidsson (S), ordförande Birgit Karlsson (MP) Cecilia

Läs mer

Socialförvaltningen. Sekreterare: Paragrafer 40-46 Emelie Lindbergh. ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Socialförvaltningen. Sekreterare: Paragrafer 40-46 Emelie Lindbergh. ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2014-04-24 Plats och tid: Kungsgatan 12, Socialnämndens sammanträdesrum, kl 09:10-10:00 ande: Mikaela Waltersson (M), ordförande Gullvi Johansson (S) Magnus Ackerot (M) Stefan Hansson (S)

Läs mer

Asylsökande personer som fyllt 18 år och som inte beviljas 3 uppehållstillstånd

Asylsökande personer som fyllt 18 år och som inte beviljas 3 uppehållstillstånd Sammanträdesdatum Sida 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID Asylsökande personer som fyllt 18 år och som inte beviljas 3 uppehållstillstånd Förslag angående nya riktlinjer och vägledning vid 4 bedömning av ekonomiskt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Plats och tid Rådhuset, Askersund, den 24 augusti 2010 kl 13.00-15.40 Beslutande Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan Calais (S) Gun-Britt Bourelius (S) i

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag PROTOKOLL 2012-09-19 1(16) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 16.00 17.30 Beslutande Ledamöter Tina Teljstedt (KD), ordf Anders Åkerlind (M) Björn Liljedahl (M) Göran Malmestedt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden Socialnämnden 2012-02-29 1-26 Plats och tid Sammanträdesrum Fävren, kv. Postmästaren, kl. 13.30-17.00 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Lena Andersson (M) Inger Karlsson

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-05-20 1 (15)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-05-20 1 (15) 2014-05-20 1 (15) Plats och tid Älmhults kommunhus tisdagen 20 maj 2014 kl. 08.30-11.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden Ghada Meldhav (M) Anna-Karin Gustavsson (C) Monica Nilsson (KD) Hans Wieslander (V)

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden Ghada Meldhav (M) Anna-Karin Gustavsson (C) Monica Nilsson (KD) Hans Wieslander (V) Socialnämnden 2013-10-24 1-26 Plats och tid Sammanträdesrum Fävren, kv. Postmästaren, kl. 13.30-16.15 Beslutande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Lena Andersson (M) Inger Karlsson

Läs mer

Socialnämnden 2014-08-20 1(17)

Socialnämnden 2014-08-20 1(17) Socialnämnden 2014-08-20 1(17) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, kl. 8.30-16.00 Beslutande Övriga närvarande Margareta Ivarsson (C) ordförande Björn Hörgren (M) Anders Westerlind (M) Barbro Thelaus(KD)

Läs mer

Marianne Zackrisson (S)

Marianne Zackrisson (S) 1 (15) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 13.15 15.50 Beslutande Pehr Magnusson (M), ordförande Kristina Hovander (Mp) 13.15-15.45 Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordf. Rose-Marie

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden Ghada Meldhav (M) Anna-Karin Gustavsson (C) Monica Nilsson (KD) Hans Wieslander (V)

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden Ghada Meldhav (M) Anna-Karin Gustavsson (C) Monica Nilsson (KD) Hans Wieslander (V) Socialnämnden 2013-05-23 1-33 Plats och tid Sammanträdesrum Fävren, kv Postmästaren, kl. 13.30-16.30 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Lena Andersson (M) Inger Karlsson

Läs mer

Socialnämnden. Linda Söder Jonsson (S), Ronny Moström (S), Lena Norstedt (C), Rune Broström (SD)

Socialnämnden. Linda Söder Jonsson (S), Ronny Moström (S), Lena Norstedt (C), Rune Broström (SD) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 12 juni 2015, klockan 15:00-17:00 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Kristin Fernerud (S)( 58-62), Marita Pettersson

Läs mer

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden 2014-03-24 20-26

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden 2014-03-24 20-26 Vård- och 20-26 2 Information och överläggningar 20. Anmälan av delegationsbeslut från februari 21. Kvalitetskrav för hemtjänst, särskilt boende och hemsjukvård 22. Införande av kvalitetsledningssystem

Läs mer

2015-10-12 Datum då anslaget tas ned

2015-10-12 Datum då anslaget tas ned SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 11:45 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S), ordförande Carin Palm (S) för Kenneth Axelsson, (M) Peder Griph, (S) Marianne

Läs mer

Medborgarkontoret, Östervåla, 15 september 2014, kl 09.00. Sekreterare Paragraf 160-171 ANSLAG/BEVIS

Medborgarkontoret, Östervåla, 15 september 2014, kl 09.00. Sekreterare Paragraf 160-171 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-11.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Inga-Lill Hellgren (S) Susanne

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 20 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 22 oktober 2014 kl 14.00 17.15 ande Lars Altgård, ordf (s) Gull-Britt Sandefors (c) Anita Davoust (m) Jim Lindberg (s) Emil Wetterling (s) Marianne

Läs mer

Varbergs kommun. Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-09-24--25 1-9

Varbergs kommun. Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-09-24--25 1-9 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-09-24--25 1-9 Plats och tid Beslutande Folkets Hus, lokal Nyhem Måndagen den 24 september 2012, kl. 8.00-16.30 Tisdagen den 25 september 2012, kl. 8.00-12.00 Jörgen

Läs mer

Patrik Robbertte. Birgitta Rönnblad (S) Noomi Arvas Liljefors (S)

Patrik Robbertte. Birgitta Rönnblad (S) Noomi Arvas Liljefors (S) Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Socialnämnden 2011-03-22 1 Plats och tid Högantorp tisdagen den 22 mars 2011 kl. 19:00 20:05 Beslutande Övriga deltagande Lars Pilsetnek, ordförande (M) Elisabeth Bovin

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2014-10-09 1(11) Plats och tid Gemaket, Furuhällshuset, Kungsängen, kl. 16.00 18.07 Beslutande Ledamöter Tina Teljstedt (KD) ordf. Göran Malmestedt (M) Rolf Andersson (M) Marlene Juthstrand (KD) Gunvor

Läs mer

Socialnämnden. (FP), Margareta Karlsson (M) och Maivor Norgren (M) Marita Pettersson (S), Barbro Olausson (FP), Birgit Ohlsson

Socialnämnden. (FP), Margareta Karlsson (M) och Maivor Norgren (M) Marita Pettersson (S), Barbro Olausson (FP), Birgit Ohlsson Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 2013-01-29, klockan 13:30 16:25 (ajounering 14:50-15:00) ande Görel Nilsson (S) ordförande, Susanna Karlsson (S), Monica

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (13)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (13) Sammanträdesdatum s. 1 (13) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 08.30-11.20 Beslutande Sofia Forsgren Böhmer (M) ordförande Barbro Söderberg (S) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot

Läs mer

Se sid.52. Susanne. Justering av anslagstavla 51 () Plats och tid. Beslutande. Övriga närvarande. Utses att justera. Underskrifterr BEVIS OM ANSLAG

Se sid.52. Susanne. Justering av anslagstavla 51 () Plats och tid. Beslutande. Övriga närvarande. Utses att justera. Underskrifterr BEVIS OM ANSLAG 51 () Plats och tid Beslutande Kommunhuset Tierp, rådrummet kl. 13.00-16.00 Se sid.52 Övriga närvarande Susanne Ivarsson, sekreterare s Utses att justera Justeringens plats och tid Anette Pettersson Underskrifterr

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2016-02-24 1 (21)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2016-02-24 1 (21) 2016-02-24 1 (21) Plats och tid Älmhults kommunhus, Broka Gyl, den 24 februari 2016 kl. 08.30 11.15 Beslutande Lars Ingvert (S), ordförande Ann Johansson (S), 1:e vice ordförande Vidar Lundbäck (C), 2:e

Läs mer

Ajournering mellan 5 och 6 kl. 14.35 14.55

Ajournering mellan 5 och 6 kl. 14.35 14.55 Omsorgsnämnden 2014-02-05 1(17) Plats och tid Förvaltningskontoret, Gärdesvägen 4, Alvesta 5 februari 2014 kl. 13.15 16.10 Ajournering mellan 5 och 6 kl. 14.35 14.55 Justerade paragrafer 1-14 Beslutande

Läs mer

Sundsgymnasiet - Lärcentrat BR 8, Vellinge

Sundsgymnasiet - Lärcentrat BR 8, Vellinge 2015-01-13 1 (25) Christoffer Jönsson Nämndsekreterare Sammanträdesdatum 2015-01-21 Plats Sundsgymnasiet - Lärcentrat BR 8, Vellinge Tid 17:00 Ledamöter Ersättare Anna Mannfalk (M), Ordförande Carina Gerthel

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden Socialnämnden 2014-10-23 1-24 Plats och tid Sammanträdesrum Fävren, kv. Postmästaren, kl. 13.30-16.30 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Lena Andersson (M) Inger Karlsson

Läs mer

Socialnämnden 2010-04-07

Socialnämnden 2010-04-07 Socialnämnden 2010-04-07 93 Delgivning av protokoll...2 94 Delegationsbeslut...3 95 Riktlinjer för försörjningsstöd...4 96 Medgivande till utlandsresa...5 97 Folkhälsoplanerarens arbete...6 98 Förslag

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Björkarna

Stora sammanträdesrummet, Björkarna SOCIALNÄMNDEN Tid och plats Tisdag 23 september 2014 kl. 10:00 12:30 Stora sammanträdesrummet, Björkarna Beslutande Övriga deltagare Åke Gustavsson (S), Ordförande Ann Louise Brodén (S) Ann Mari Uppvall

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2016-05-25 kl. 08.30-10.46. Sekreterare. Fanny Palmér- Holst. Ordförande. Lars Ingvert. Justerande.

Plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2016-05-25 kl. 08.30-10.46. Sekreterare. Fanny Palmér- Holst. Ordförande. Lars Ingvert. Justerande. 2016-05-25 1(14) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2016-05-25 kl. 08.30-10.46 Paragrafer 72-80 Utses att justera Vidar Lundbäck Justeringens plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2016-05-31 Underskrifter

Läs mer

Kommunkontoret, 24 februari 2014, kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 10-24 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, 24 februari 2014, kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 10-24 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Sammanträdesdatum Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 10.00-15.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden Socialnämnden 2012-03-26 1-26 Plats och tid Sammanträdesrum Neden, kv. Postmästaren, kl. 8.30-11.15 Beslutande Lena Andersson (M) Inger Karlsson (S) Erland Linjer (M) Lenor Andersson (M) Anne Tano (M)

Läs mer

Siver Karlsson (S) för Henry Johansson (KD) Monica Hansson (C) för Deisy Hellsén (C)

Siver Karlsson (S) för Henry Johansson (KD) Monica Hansson (C) för Deisy Hellsén (C) 2012-12-12 1 (18) Plats och tid Alfta Gästis, annexet, onsdag den 12 december, kl. 12.30 16.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Jan-Åke Lindgren (S), ordförande

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2013-05-07

PROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2013-05-07 1 (17) Paragrafer 59-75 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset kl 18.00-21.10 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Hans-Bertil Sinclair(m), ordförande Janeth Nilsson-Norén

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 12.15. Ingalill Jonsson (m)

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 12.15. Ingalill Jonsson (m) 1(24) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 12.15 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande: Utses att justera: Kerstin Asplund,

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-11.25

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-11.25 Sammanträdesdatum s. 1 (15) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-11.25 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande Britt Hjertqvist (FP) vice ordförande Anders Widesjö (M)

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2015-06-16 87-96

Protokoll. Socialnämnden 2015-06-16 87-96 Socialnämnden 87-96 2 87 Utökat tillstånd för alkoholservering till allmänheten - O learys...5 88 Tillfälligt tillstånd för alkoholservering till allmänheten - Lejonberget AB (Savannen)...6 89 Presentation

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30-14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30-14.00 1(20) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30-14.00 Beslutande: Ingalill Jonsson (m), ordförande Tage Björk (s) Ingrid Holmgren (c) Lena Norgren (fp), tj g ersättare Eva-Lena Wrethén

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/11 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30 15.20 Beslutande Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Anette Hallberg (S) Eva Olofsson (C), vice ordförande Pernilla Ekelund (FP)

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen, Partille, den 24 november 2009...... Pia Karlsson... Uppsättande: 2009-11-25 Nedtagande: 2009-12-16...

Vård- och omsorgsförvaltningen, Partille, den 24 november 2009...... Pia Karlsson... Uppsättande: 2009-11-25 Nedtagande: 2009-12-16... 1 KS-rummet, Kommunhuset, Partille kl 18:00 20.20 Plats och tid 124-140 Pia Karlsson (FP) Margareta Lewander (M) Tom Ekwall (M) Anette Nord (KD) Leif Andersson (S) Susanne Carlsson (S) Margareta Björner

Läs mer

Omsorgsnämnden 2009-05-28 1 (18)

Omsorgsnämnden 2009-05-28 1 (18) Omsorgsnämnden 2009-05-28 1 (18) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 28 maj 2009, kl. 16.00-18.20 Ajournering kl.17.10-17.30 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande

Läs mer

Datum 2010-11-16. Socialnämnden

Datum 2010-11-16. Socialnämnden 1(14) Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum Ljungås, kl. 16.00-19.30 Beslutande Övriga närvarande Jörgen Edelgård (kd), ordförande Kenth Hulth (s), vice ordförande Margaretha Johansson (s) Lars-Erik

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden

PROTOKOLL Socialnämnden 1 (16) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset kl 18.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Hans-Bertil Sinclair (m), ordförande Janeth Nilsson Norén (c), 1:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2014-08-21 1-24

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2014-08-21 1-24 Socialnämnden 2014-08-21 1-24 Plats och tid Sammanträdesrum Fävren, kv. Postmästaren, kl. 13.30-15.20 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Lena Andersson (M) Inger Karlsson

Läs mer

Socialkontoret, Tingshusgatan 1, 281 31 Hässleholm

Socialkontoret, Tingshusgatan 1, 281 31 Hässleholm Socialnämnden 2007-10-23 1 (15) Plats och tid Tingshusgatan kl 15.00-17.00 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Robin Gustavsson (kd) ordförande Sven-Erik Andersson (c) 1:e vice ordförande

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 17 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 27 augusti 2014 kl 14.00-16.00 ande Övriga deltagare Utses att justera Lars Altgård, ordf (s) Gull-Britt Sandefors (c) Anita Davoust (m) Jim

Läs mer

Socialnämnden 2009-08-25 55

Socialnämnden 2009-08-25 55 Socialnämnden 2009-08-25 55 Plats och tid Hjernet, 2009-08-25 kl 13.30 14.30 Beslutande Monica Anderssson (S), ordförande Mosad Saker (S) Elis Karlsson (S), ersättare för Maritha Söderlund (S) Elisabeth

Läs mer

Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordf Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordf

Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordf Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordf 1 (16) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 14.00-16:40 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordf Elisabeth Holmer (S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-04-27 1 (20) Plats och tid Socialförvaltningen, Östhammar, kl. 09.00 12.10 Beslutande Kerstin Björck-Jansson (C), ordförande Lars Sandberg (S) Désirèe Mattsson (S) Mhesun Tekleab (S) Ingeborg Sevastik

Läs mer

Plats och tid Höörsalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30

Plats och tid Höörsalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 2008-11-20 196 Plats och tid Höörsalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 Beslutande Ann-Margret Björck (fp), tjg. ordförande Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ingrid Håkansson (m), ledamot Lars Nihlén (c), ledamot

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-02-06 Sida 1 (11)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-02-06 Sida 1 (11) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-02-06 Sida 1 (11) Plats och tid Beslutande Medborgarhuset i Arlöv, Lilla Sessionssalen kl. 18:30 20:00 Inger Borgenberg (S) ordförande Sven-Åke Persson (S) Britt Sonesson

Läs mer

Kommunhuset - Kolabacken

Kommunhuset - Kolabacken 2014-09-15 1 (20) Jönsson, Christoffer Nämndsekreterare Sammanträdesdatum 2014-09-23 Plats Kommunhuset - Kolabacken Tid 17:00 Ledamöter Ersättare Närvarorätt Anna Mannfalk (M), Ordförande Kristina Fredin

Läs mer

Socialnämnden 2015-12-10

Socialnämnden 2015-12-10 141 Budgetuppföljning... 2 142 Revidering av socialförvaltningens attestförteckning... 3 143 Riktlinjer för kravverksamhet... 4 144 Uppföljning av situation i personalgrupp... 5 145 Bostad med särskild

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden 2015.01.21 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-16.36 ande Övriga deltagande Fredrik Pettersson (S) Mikael Hernborg (S) Jan Sahlström (S) Ulf Genitz (C) ordf Ulla

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1 (16) Plats och tid Sammanträdesrum Skutan Strömsvik tisdag, kl. 08.15 13.45 Beslutande Ulla Wallering Fall (S) Bertil Eklund (NB) Stig Svensson (KD) Marie Lindh Eriksson (C) Inga Ericsson (S) Närvarande

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden 2014-05-20 1 (18) Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 17.15

Social- och omvårdnadsnämnden 2014-05-20 1 (18) Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 17.15 Social- och omvårdnadsnämnden 2014-05-20 1 (18) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 17.15 Paragrafer 55-69 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Christer Johansson (S) ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Årjäng den 28 juni 2010 kl 10.30 15.30 lunchuppehåll 12.30-13.30 Beslutande Rolf Emanuelsson, ordf FP Annika Holmstrand C Lotta

Läs mer

2014-04-22 1 (17) Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Tisdagen den 22 april 2014, kl 08.30-11.35. Marie-Louise Bäckman

2014-04-22 1 (17) Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Tisdagen den 22 april 2014, kl 08.30-11.35. Marie-Louise Bäckman 2014-04-22 1 (17) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Tisdagen den 22 april 2014, kl 08.30-11.35. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2015-09-23

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2015-09-23 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 16.10 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Håkan Spärlin (C) Inga Jonsson (C) Åsa Ottosson (M) Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) Renée Solstad (S) Jan Karlsson

Läs mer

Socialnämnden 2015-01-21

Socialnämnden 2015-01-21 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) Plats och tid Kommunkansliet, 2015-01-21, 09:00-15:10 ande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Jan Larsson, S, 2 12, 15 Inger Karlsson, S Carolina Suikki, V

Läs mer

Thom Ericsson ANSLAG/BEVIS

Thom Ericsson ANSLAG/BEVIS Arbets- och näringslivsnämndens arbetsutskott 2015-09-16 1 (12) Plats och tid Arbets- och näringslivskontoret, Centrumhuset i Hyltebruk, kl. 13:00-14:00 Beslutande Göran Edberg (S), ordförande Birgitta

Läs mer

Plats och tid Messingen, Industrivägen 20. Lokal: Pasch, vån. 3 Onsdagen den 21 september 2011, klockan 19:00-21:40

Plats och tid Messingen, Industrivägen 20. Lokal: Pasch, vån. 3 Onsdagen den 21 september 2011, klockan 19:00-21:40 Produktionsstyrelsen 2011-09-21 1 Plats och tid Messingen, Industrivägen 20. Lokal: Pasch, vån. 3 Onsdagen den 21 september 2011, klockan 19:00-21:40 Beslutande Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordf.

Läs mer

Anna Espenkrona (M) 79 84 tjänstg. ers.

Anna Espenkrona (M) 79 84 tjänstg. ers. Sammanträdesprotokoll 1(18) 2011-05-24 Äldrenämnden Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-18.00 ande Susanne Lundgren (M) ordf. 71-78 Sune Håkansson (RP) ordf. 79-84 Bo Johansson (S)

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum. Megan Sandberg (L) Lotta Borg (NT) ANSLAG / BEVIS

Protokoll. Sammanträdesdatum. Megan Sandberg (L) Lotta Borg (NT) ANSLAG / BEVIS Sida 1 av 28 Plats och tid Polstjernan 09:00-12.00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ledamöter Tjänstemän Utses att justera Per-Arne Frisk (S) Pirjo Jonsson (S) Alf Söderlund (S)

Läs mer

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida.

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. 1/20 Plats och tid Magistern, Kommunhuset Strängnäs kl. 18:30-20:50 Paragrafer 124-140 Beslutande Se deltagarlista på nästa sida. Närvarande ersättare Se deltagarlista på nästa sida. Övriga deltagande

Läs mer

Utskottet för omsorg 2015-12-01. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum Hälsön, 2015-12-01 08:30-11.50

Utskottet för omsorg 2015-12-01. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum Hälsön, 2015-12-01 08:30-11.50 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum Hälsön, 2015-12-01 08:30-11.50 Beslutande Bertil Olsson (S) Maria Sörkvist (C) Anders Tenghede (V) Mats Överfjord (M) Leif Appelgren (M) ersätter Ulf Sjölinder

Läs mer

Jan Plantin (M) K ristina Pettersson (S) Å ke Malmqvist (MP), ersättare för Karl Arne Larsson (C) 17. Medborgarkontoret, Östervåla 28 januari 2014

Jan Plantin (M) K ristina Pettersson (S) Å ke Malmqvist (MP), ersättare för Karl Arne Larsson (C) 17. Medborgarkontoret, Östervåla 28 januari 2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30 12.00 Beslutande Karl Arne Larsson (C), ordförande, 2 16, 18 22 Inga Lill Hellgre n (S) Susanne Stambolidou T ellebo

Läs mer

Ann-Gret Sillén, socialchef A-Ch Andersson, c ej tjg ers. Jonny Bengtsson

Ann-Gret Sillén, socialchef A-Ch Andersson, c ej tjg ers. Jonny Bengtsson Plats och tid Kommunhuset Revelj 11 november 2015 kl. 13:00 16.45 ande Per-Inge Pettersson, c ordf Conny Daag, m Jonny Bengtsson, s Eva Svedberg, s Monica Bergh, kd Antje Rohde, c Lizette Wästerlund, s

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-10-01 1 (20)

Kommunstyrelsen 2007-10-01 1 (20) Kommunstyrelsen 2007-10-01 1 (20) Plats och tid Kommunhuset i Mölnlycke, måndagen den 1 oktober 2007 kl 17.00 17.40 Paragrafer 261-277 Beslutande m Annette Eiserman-Wikström, ordf s Ing-Marie Samuelsson

Läs mer

2010-02-02. Stefan Karlsson (V) ersättare. Henrik Wöhlecke, ersättare Tony Hansson. Kommunledningskontoret 16 februari 2010, kl 12.00.

2010-02-02. Stefan Karlsson (V) ersättare. Henrik Wöhlecke, ersättare Tony Hansson. Kommunledningskontoret 16 februari 2010, kl 12.00. Sida 1 (14) Plats och tid Stadshuset, klockan 17.00-17.45 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Lars Månsson (S) 1:e vice ordförande Tony Hansson (S) ledamot Lena Emilsson (S) ledamot Bernt Nilsson (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2014-02-20 1-18

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2014-02-20 1-18 Socialnämnden 2014-02-20 1-18 Plats och tid Sammanträdesrum Fävren, kv. Postmästaren, kl. 13:30-15:00 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Lena Andersson (M) Inger Karlsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1/22. Socialnämnden 2015-11-19. Sammanträdestid: 2015-11-19 kl. 9.00 14.10. Lokal:

Sammanträdesprotokoll 1/22. Socialnämnden 2015-11-19. Sammanträdestid: 2015-11-19 kl. 9.00 14.10. Lokal: Socialnämnden 2015-11-19 1/22 Sammanträdestid: 2015-11-19 kl. 9.00 14.10 Lokal: Ajournering för lunch kl. 12.00 13.00 Sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil Tjänstgörande ledamöter och ersättare:

Läs mer

2010-02-18 SN dnr 10:8/700 2010:74. Stora Björn, 2010-02-18 klockan 13.00 17.00

2010-02-18 SN dnr 10:8/700 2010:74. Stora Björn, 2010-02-18 klockan 13.00 17.00 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(19) Plats och tid IFO/Omvårdnadsförvaltningen, Nya Kyrkogatan 21, Stora Björn, 2010-02-18 klockan 13.00 17.00 ande ordinarie ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee måndagen 19 mars 2012 kl 08:30 12:00

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee måndagen 19 mars 2012 kl 08:30 12:00 DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2012-03-19 Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee måndagen 19 mars 2012 kl 08:30 12:00 Beslutande Kenneth Gustavsson (c) ordf Yvonne Simonsson (s) vice ordf Britt-Marie Johansson

Läs mer

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 13 NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Sekreterare Bo Brantmark (M) Mufida Dizdar (FP) Charlotta Bermhagen (M) Peter Schölander (M) Lars-Anders Ottosson

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2015-03-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 14.10 15.50 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare.

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2015-03-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 14.10 15.50 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Sida 1/18 Plats och tid Lokal Roten, kl. 14.10 15.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Pernilla Ekelund (FP), tjg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (22) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (22) Omsorgsnämnden Plats och sammanträdestid Beslutare Folkets Hus kl. 13:00 17.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (22) Leif Andersson (S), Christer Bech (S), tjänstgörande ersättare Anna-Lena Carlsson (C), ej 44 Elisabeth

Läs mer

Ajournering för lunch 12.15 13.15

Ajournering för lunch 12.15 13.15 1 Plats och tid Sessionssalen, Nämndhuset 08.15 13.45 Ajournering för lunch 12.15 13.15 Beslutande Ledamöter Ann-Christine Myrgren (S), ordförande Hans Sefbom (M), 2:e vice ordförande Lars Zetterlund (S)

Läs mer

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2014-03-20

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2014-03-20 INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2014-03-20 BUN 34 ANMÄLAN AV ÖVRIGA FRÅGOR... 1 BUN 35 INFORMATION... 2 BUN 36 ARBETSMILJÖFRÅGOR... 3 BUN 37 EN FJÄRDE KOMPETENSUTVECKLINGSDAG FÖR FÖRSKOLAN...

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2012-11-26 148 (165) Plats och tid Vårnäs behandlingshem, Vingåker, måndagen den 26 november, klockan 16.00 18.40 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Anneli Bengtsson (S), ordf

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/9 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30 15.50 Ajournering 15.00 15.05 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Karl-Erik Kruse (S), ordförande Eva Olofsson (C), vice ordförande Ingrid

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/11 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.3014.20 Beslutande Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Anette Hallberg (S) Agnetha Persson (C) Thomas Löfgren (M) Pernilla Ekelund

Läs mer

Plats och tid Höörsalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00

Plats och tid Höörsalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00 2008-12-18 217 Plats och tid Höörsalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00 Beslutande Övriga deltagare Utses justera Håkan Anderberg, (m) ordf. Henrik Kvennberg, (m) ledamot Ingrid Håkansson, (m) ledamot Lars

Läs mer

Améle Jaiem (KD) Cecilia Axelsson (C) Roger Magnusson (S) Peter Söderlund (FP) Orvar Andersson (KD)

Améle Jaiem (KD) Cecilia Axelsson (C) Roger Magnusson (S) Peter Söderlund (FP) Orvar Andersson (KD) Plats och tid Socialtjänsten, kl 16.00-17.20 ande Bengt Andersson (C), ordförande Siw Malmsten (FP), vice ordförande Susanne Johansson (S) Jan Hanna (S) Tomas Danielsson (M) Eva Hallberg (V) Bengt Ferm

Läs mer

Sven Olsson (M) Anders Larsson (S) Jan-Evert Nilsson (C) Roland Thord (MP)

Sven Olsson (M) Anders Larsson (S) Jan-Evert Nilsson (C) Roland Thord (MP) 2010-06-30 1 (22) Plats och tid Socialförvaltningen, onsdagen den 30 juni 2010 kl. 9.00 13.15 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att justera

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-23. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 23 april 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/14

Sammanträdesdatum 2014-04-23. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 23 april 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/14 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-23 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 23 april 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

Socialnämnden 2010-05-12

Socialnämnden 2010-05-12 Socialnämnden 2010-05-12 130 Delgivning av protokoll...2 131 Delegationsbeslut...3 132 Ansökan om familjehemsplacering jml 4 kap 1 SoL...4 133 Framställan om behandling jml 5 kap 9 SoL...5 134 Yttrande

Läs mer

Pär-Ove Lindqvist (M) ersättare Jonas Kleber (C) Kanslienheten, tisdag 24 november. Helena Randefelt. Ordförande Irja Gustavsson

Pär-Ove Lindqvist (M) ersättare Jonas Kleber (C) Kanslienheten, tisdag 24 november. Helena Randefelt. Ordförande Irja Gustavsson Plats och tid Näset, kommunhuset, kl. 9.00-9.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Irja Gustavsson (S), ordförande Jonas Kleber (C), 1:e vice ordförande Linda Svahn (S) Pär-Ove Lindqvist (M) Kristine Andersson

Läs mer

Socialnämnden Protokoll 2011-01-12

Socialnämnden Protokoll 2011-01-12 Tid och plats Onsdagen den 12 januari 2011, Åsasalen, 13.00 Tjänstgörande Ledamöter Ersättare Kurt Persson (kd), ordförande Karina Eliasson (s), vice ordförande Yvonne Takvam (kd) Eva Madestam (kd), kl

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31) Plats och tid Paragrafen, kommunhuset Storuman 2013-02-20, kl 09.00 15.30. Ajournering för partivisa överläggningar 11.30 12.00. Beslutande Monica Beije (M) Håkan Rombe

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-09-18 ( ) Kommunhuset, kl 16.00-18.20

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-09-18 ( ) Kommunhuset, kl 16.00-18.20 SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2013-09-18 ( ) Kommunhuset, kl 16.00-18.20 Beslutande Kent Lagrell (M), ordförande Jim Adolfsson (M) Stig Ottosson (M) Jennie Wernäng (M) tjg ers Gun Simonsson (S) Maj-Britt

Läs mer

Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 2 april 2012, klockan 13.00 16.50

Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 2 april 2012, klockan 13.00 16.50 2012-04-02 1(19) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 2 april 2012, klockan 13.00 16.50 Maria Danielsson

Läs mer

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 4 december kl 14.00-15.45 Beslutande Ledamöter Agneta Nilsson, KD, ordf Marita Arvidsson, C Margareta Nilsson, M Mikael Olsson, M Jessica Danielsson, Fp Susanne

Läs mer